فهرست مطالب

پژوهش های نوین فیزیک - سال ششم شماره 2 (پیاپی 11، پاییز و زمستان 1400)

نشریه پژوهش های نوین فیزیک
سال ششم شماره 2 (پیاپی 11، پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • تنظیم گاف الکتریکی نانو کامپوزیت گرافن - برموایندیم فتالوسیانین (RGO-BrInPc) با روش احیای گرافن
  افسانه حسینی اقدم، محمد اسماعیل عظیم عراقی، وحید وطن پور صفحه 1

  در این پژوهش، نانوکامپوزیت  RGO-BrInPcبا احیای شیمیایی اکسید گرافن با استفاده از هیدرات هیدرازین در حضور بروموایندیوم فتالوسیانین (BrInPc) و سدیم دودسیل سولفات (SDS) سنتز شد. نتایج طیف سنجی FTIR و UV-Vis نشان داد که مولکول های BrInPc بر روی صفحات RGO توسط برهمکنش π-π متصل می شوند. خواص الکتریکی نانوکامپوزیت های RGO-BrInPc در محدوده دمایی 393- 298کلوین مورد بررسی قرار گرفت. سپس چندین دستگاه مسطح بین دیجیتالی با ضخامت 30 نانومتر و فاصله بین الکترودها 200 میکرومتر از نانوکامپوزیت RGO-BrInPc ساخته شد. تغییرات جریان برحسب دما در 3 ولت ثابت نشان داد که شکاف باند نانوکامپوزیت  RGO-BrInPcبه عنوان تابعی از نرخ احیاء GO در نانوکامپوزیت تغییر می کند.

  کلیدواژگان: اکسیدگرافن احیاء شده، نانوکامپوزیت RGO-BrInPc، مشخصه یابی الکتریکی
 • بررسی ارتباط تغییرات احتمال گذار چهار قطبی الکتریکی و پدیده همزیستی شکلها در زنجیره ایزوتوپیRu98-104
  هادی صبری، فاطمه مختاری، مرتضی محسنی صفحه 2

  احتمال گذار های چهار قطبی الکتریکی برای هسته های زنجیره ایزوتوپی Ru98-104 در قالب مدل های لایه ای و برهمکنش بوزونی محاسبه گردید. از کد محاسباتی OXBASH برای تعیین نتایج مدل لایه ای و جبر آفین بی نهایت بعدی SU(1,1) برای محاسبه احتمال گذار های مختلف در مدل برهمکنش بوزونی استفاده شد. وابستگی دقت نتایج و همچنین ضرایب موثر باری در هر دو مدل به میزان تغییر شکل چهار قطبی و نبمه عمر های تجربی ترازهای مورد مطالعه بررسی شده و گشتاور چهار قطبی برای این هسته ها محاسبه گردید. مدل لایه ای نتایج دقیقی را تنها برای آن دسته از هسته های نزدیک لایه بسته حاصل نموده و همچنین وجود زیر لایه بسته نوترونی در 58=N را تایید می نماید. از طرف دیگر، دقت بالاتر مدل برهمکنش بوزونی برای تعیین گذارهای چهار قطبی الکتریکی هسته هایی با نشانه های تغییر شکل و همچنین گذارهای بین باندی مشهود می باشد. نتایج حاصل، وجود پدیده همزیستی شکلی در هسته Ru102 را پیشنهاد میدهد.

  کلیدواژگان: همزیستی شکلی، احتمال گذار چهار قطبی الکتریکی، مدل لایه ای، مدل برهمکنش بوزونی
 • مطالعه ساختار غیر یکنواخت سرعت مداری بدور سیاه چاله کر باردار دوسیته (پاد دوسیته)
  علی واحدی، محمد محرمی زارع صفحه 3

  ساختار ماکزیمم – می نیمم فرمهای غیر یکنواخت سرعت مداری بدور سیاه چاله های دوار به عنوان اثرآشنباخ شناخته می شود ، در این مقاله ما سعی در تعمیم و گسترش این پدیده به سیاه چاله های دوار با بار الکتریکی در فضا – زمان دوسیته)پاد دوسیته(داریم که میتواند پایه گذار روشی جهت تخمین بار الکتریکی سیاه چاله در تشابه با تعیین جرم سیاه چاله ها با استفاده از روش های رصدی باشد.

  کلیدواژگان: سیاه چاله های دورانی، فضا - زمان کر- نیومن دوسیته، اثر آشنباخ
 • ترمودینامیک سیاه چاله RN-dS احاطه شده با انرژی تاریک
  کمال قادری صفحه 4

  مشاهدات رصدی نشان می دهد که جهان دارای انبساطی شتابدار بوده که ناشی از وجود نوعی انرژی به نام انرژی تاریک، با فشار منفی می باشد. در این مقاله، به بررسی تاثیر وجود ماده کوینتسنس به عنوان یکی از مقبول ترین مدل های انرژی تاریک، بر روی ترمودینامیک سیاه چاله RN-dS، خواهیم پرداخت. با استفاده از قوانین ترمودینامیک سیاه چاله ها و در نظر گرفتن ثابت کیهان شناسی به عنوان فشار ترمودینامیکی، کمیت های دما، آنتروپی، ظرفیت گرمایی، معادله حالت، آنتالپی و انرژی آزاد گیبس مربوط به این سیاه چاله را در حضور ماده کوینتسنس، محاسبه نموده و سپس به تحلیل نتایج حاصل خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: انرژی تاریک، سیاه چاله، کوینتسنس، ترمودینامیک، RN-dS
 • کاهش اختلال ایزوتوپ های گاما دهنده طبیعی موجود در خاک به منظور کشف مخازن نفتی با استفاده از پس پراکندگی پرتوهای گامای چشمه Cs137
  حسین توکلی عنبران، سعید رضایی فرد صفحه 5

  از دیرباز تا کنون آزمایش های بسیاری بر روی خاک با استفاده از پرتوهای گاما به منظور بدست آوردن اطلاعاتی مانند چگالی انجام شده است. پژوهش ریاباو و دیگران در سال 1976 میلادی که به منظور افزایش بهره وری چاه پیمایی انجام شد از جمله این آزمایش هاست. در این پژوهش ما با استفاده از کد MCNP شبیه سازی هایی را روی خاک و سنگ های رسوبی انجام داده و شار پرتوهای گامای عبوری از ماده مورد نظر را محاسبه کرده و سپس با استفاده از این کمیت، به اطلاعاتی در مورد ماده مورد نظر دست خواهیم یافت. از آنجایی که پرتوزایی چشمه های موجود در طبیعت باعث اختلال در اندازه گیری ها می شود باید راه کاری برای از بین بردن این اختلال پیدا کرد، لذا در این کار افزایش اکتیویته چشمه مورد استفاده در شبیه سازی ها نسبت به چشمه های موجود در طبیعت برای کاهش و یا از بین بردن این اختلال پیشنهاد و به کار گرفته شده است، بطوریکه اکتیویته ویژه چشمه Cs137 را نسبت به اکتیویته ویژه چشمه های موجود در طبیعت افزایش داده و تغییرات شار خروجی را بررسی می نماییم. با استفاده از نتایج بدست آمده در این شبیه سازی ها می توان اینگونه استنباط کرد که با افزایش اکتیویته ویژه چشمه Cs137 نسبت به ایزوتوپ های موجود در طبیعت از میزان اختلال بوجود آمده توسط این چشمه ها کاسته شده تا جایی که در اکتیویته ویژه 3.09946 MBq/grتقریبا این اختلال به صفر نزدیک می شود و می توان گفت در اکتیویته ویژه ای برابر با 3.09946 MBq/gr و یا بیشتر از آن می توان اثر ایزوتوپ های موجود در طبیعت را برای پیدا کردن مواد با این روش از بین برد.

  کلیدواژگان: مخازن نفتی، پس پراکندگی پرتوهای گاما، مونت کارلو
 • بررسی مدل گرانشی Uber به کمک اثر ISW
  حامد شجاع شفیعی، شهرام خسروی صفحه 6

  مدل استاندارد کیهان شناسی علیرغم نقاط قوت محکم و بسیار، پیوسته تحت تاثیر برخی سوالات و چالش هایی جدی بوده و در نتیجه ی تلاش برای پاسخ به همین چالش ها بوده که زمینه ها و رویکردهایی جدید در کیهان شناسی متولد یا مترقی شدند. مدل گرانشی Uber به عنوان مدلی جدید، به نوعی نتیجه همین چالش ها بوده که از منطق و ریاضیاتی قدرتمندی برخوردار است. این مدل که در سال های اخیر خود را به عنوان یک مدل اصلاح شده ی جدی مطرح کرده، توانسته به برخی از چالش های مهم نیز پاسخ هایی جالب توجه بدهد. در حالی که طبق آخرین برآوردها، گذار احتمالی مدل استاندارد به این مدل، به صورت تقریبی درقرمزگرایی تخمین زده شده است، بر آن آمدیم تا این مدل را از دریچه اثر تجربی ISW در معرض آزمون قرار دهیم. به کمک اختلالات اسکالر مرتبه ی اول و حل عددی معادلات دینامیک تباین چگالی به سیگنال ISW مدل دست یافتیم که در محدوده ی نسبت به مشاهدات قرار داشت و تفاوتی اندک با مدل استاندارد از خود نشان می داد.

  کلیدواژگان: گرانش تعمیم یافته، مدل گرانشی Uber، اثر ISW، مدل استاندارد
|
 • Adjusting the electrical gap of graphene-bromoindium phthalocyanine nanocomposite (RGO-BrInPc) by graphene reduction method
  Afsaneh Hosseini aghdam, Vahid Vatanpoor Page 1

  In this research, RGO-BrInPc nanocomposite was synthesized by chemical reduction of graphene oxide using hydrazine hydrate in the presence of bromoindium phthalocyanine (BrInPc) and sodium dodecyl sulfate (SDS). The results of FTIR and UV-Vis spectroscopy showed that the BrInPc molecules on the RGO sheets are connected by π-π interaction. The electrical properties of RGO-BrInPc nanocomposites were investigated in the temperature range of 298-393 K. Then, several planar interdigital devices with a thickness of 30 nm and a distance between electrodes of 200 μm were fabricated from RGO-BrInPc nanocomposite. The varation of current in terms of temperature at constant 3 V showed that the band gap of RGO-BrInPc nanocomposite changes as a function of the reduction rate of GO in the nanocomposite.

  Keywords: Reduced oxide graphene, RGO–BrInPc nanocomposite, electrical characterization
 • The study of relation between the electric quadrupole transition probabilities and shape coexistence in the 98-104Ru isotopic chain
  Hadi Sabri, Fatemeh Mokhtari, Morteza Mohseni Page 2

  The electric quadrupole transition probabilities of 98-104Ru isotopic chain are investigated in the both shell and interacting boson models frameworks. The OXBASH code for shell model and the SU(1,1)-affine infinite dimensional algebra for interacting boson model are used to determine the quadrupole transition rates. Also, the dependence of calculation accuracy and the effective charges to quadrupole deformation and experimental half-lives are considered and the quadrupole moments are computed for these nuclei. The shell model make exact results for such nuclei which are located near the closed shell and also verified the existence of closed sub-shell at N=58 neutron number. On the other hand, the interacting boson model make more exact results for nuclei which have signatures of deformation and also the quadrupole intra-band transition rates. The results suggest a shape coexistence in the 102Ru nucleus.

  Keywords: Shape coexistence, electric quadrupole transition probabilities, shell model, interacting boson model
 • Minimum-maximum structure of orbital velocity of a test body near Kerr-Newman-(A)dS spacetime
  Ali Vahedi, Mohammad Moharami Zare Page 3

  The minimum-maximum behavior of orbital velocity of a rotating test body around a Kerr black hole is known as the Aschenbach effect. In this paper, we generalize this idea for the charged Kerr black hole(Kerr-Newman) in the de Sitter spacetime to find an indirect measurement of the charge of a black hole or rotating objects same as the other hair of the black hole.

  Keywords: Rotating black hole, Kerr, Newman, Aschenback effect, minimum, maximum stracture
 • Thermodynamics of RN-dS black hole surrounded by dark energy
  Kamal Ghaderi Page 4

  Recent astronomical observations, show that the universe has an accelerated expansion due to the presence of a kind of energy called dark energy. In this paper, we investigate the effects of quintessence as one of the most acceptable models of dark energy, on thermodynamics of the RN-dS black hole. By using the thermodynamical laws of the black holes and cosmological constant as thermodynamic pressure, we calculate the quantities of temperature, entropy, heat capacity, equation of state, enthalpy, and Gibbs free energy associated with this black hole in the presence of quintessence matter and we analyze the results.

  Keywords: Dark energy, Black holes, Quintessence, Thermodynamic, RN-dS
 • Reduction of disorder caused by isotopes existing in soil to explore oil reservoirs using back scattering gamma rays of the Cs137
  Hossein Tavakoli Anbaran, Saeid Rezaei Fard Page 5

  So far, many experiments have been carried out with gamma rays to obtain some information of the matter such as density. The work of Ryabov and others in 1976 is one of these experiments, which was using gamma densitometry to study flooding intervals in a borehole in order to enhance the efficiency of well logging. In this work, simulations have been carried out using MCNP code on soil and sedimentary rocks, and information is obtained about the substance by using flux of back-scattered gamma rays from the material. Since the irradiation of existing sources in nature causes disturbance in measurements, it should be a way to eliminate this disorder, therefore, in this work, the increase in the activity of the source used in simulations in relation to the radioisotopes existing in nature will be proposed, to reduce or eliminate this disruption, which increases the specific activity of the Cs137 source relative to the specific activity of the sources in nature and examines the fluctuation fluxes. Using the results obtained in these simulations, it can be deduced that by increasing the special activity of the Cs137 source in relation to the radioisotopes existing in nature, the amount of disruptions caused by radioisotopes existing in nature was reduced, until in special activity about 3.09946 MBq/gr this disorder will be close to zero, and it can be said that in a special activity equal to 3.09946 MBq/gr or greater than that, the disorder of radioisotopes existing in nature, can be eliminated to find materials in this way.

  Keywords: oil mines, back-scattering gamma, Monte Carlo
 • Analyse of Uber gravity model by the ISW effect
  Hamed Shoja Shafiee, Shahram Khosravi Page 6

  The standard model of cosmology, despite its many strong strengths, is constantly under the influence of some serious questions and challenges, and as a result of trying to answer these challenges, new fields and approaches in cosmology were born or developed. Uber's gravitational model, as a new model, is a kind of result of these challenges, which has powerful logic and mathematics. This model, which in recent years has established itself as a seriously modified model, has been able to provide interesting answers to some important challenges. according to the latest estimates, the possible transition of the standard model to this model is approximately estimated at redness Z = 0.54, we decided to test this model through the ISW experimental effect window. With the help of first-order scalar perturbations and numerical solution of density equations, we obtained the ISW signal of the model, which was in the range of 1σ relative to the observations and showed a slight difference from the standard model.

  Keywords: Modified Gravity, Uber Gravity Model, ISW Effect, Standard Model