فهرست مطالب

نشریه نسیم خرد
سال نهم شماره 1 (پیاپی 16، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/22
 • تعداد عناوین: 13
|
 • روح الله سوری صفحات 7-8
 • حامد کمیجانی*، محمدمهدی گرجیان صفحات 9-24
  در تقریر سینوی از برهان امکان و وجوب بر اساس بداهت ثبوت واقعیت، موجود خارجی به حسب ذاتش یا ضروری الوجود است یا ضرورتی نسبت به وجود و عدم ندارد و وجودش از ناحیه موجود واجبی تامین می گردد که خارج از سلسله ممکنات است. لایب نیتس امکان را به معنای جواز تردید در قضایای ناظر به واقع دانسته است و راه رهایی از این تردید را قبول واجب الوجودی می داند که به عالم ضرورت بخشیده باشد. هیوم در اشکال بر برهان امکان و وجوب با نظر به تقریر لایب نیتس بیان می کند که اولا صرف جواز تردید در موجودات خارجی موجب تثبیت واجب الوجود نمی شود؛ چراکه این تردید درمورد واجب الوجود نیز جریان دارد. ثانیا مفهوم واجب الوجود ناسازگار است؛ زیرا ضرورت تنها وصف قضایای تحلیلی واقع می شود، نه قضایای ناظر به واقع؛ لذا می توان در وجود واجب تردید کرد که این مسیله با واجب بودن آن سازگار نیست. در این مقاله قصد داریم بر اساس روش تحلیلی توصیفی و با تکیه بر اصول و مبانی تقریر سینوی به این اشکالات پاسخ دهیم و بیان نماییم که اولا امکان به معنای عدم ضرورت ذاتی واقعیت خارجی نسبت به وجود و عدم است که می توان از آن به وجود واجب منتقل شد؛ بنابراین لایب نیتس امکان احتمالی و امکان ماهوی را با هم خلط کرده است. ثانیا اسناد وجوب به یک شیء در مقام تصور ذهنی و در مدار حمل اولی مستلزم تحقق خارجی آن نیست تا با جواز تردید در تحقق آن، ناسازگاری داشته باشد.
  کلیدواژگان: امکان ماهوی، امکان احتمالی، برهان امکان و وجوب، ابن سینا، هیوم
 • نادیا مفتونی، محمدمهدی داور* صفحات 25-44
  سهروردی از جمله فلاسفه ای است که در مقایسه با سایر حکما نظام فکری خود را با نوآوری تدوین کرده است. نظام فکری اشراقی سهروردی حاصل اندیشه های او در فلسفه و عرفان است و غایت مشرب اشراقی او رسیدن به مقام ذوق و تاله با استفاده از کشف و شهود و استدلال است. نفس خالص، رکن مهمی در کشف و شهود سالک است و از آنجا که نفس از عالم انوار قاهر به عالم طبیعت نزول کرده است، مانند جسم ممکن است بیمار شود. شیخ اشراق در رساله های خود با طرح بحث بیماری نفس، دریچه جدیدی را در حکمت باز می کند و با طرز تفکر اشراقی خود به دنبال ارایه راهکار عرفانی و اخلاقی برای درمان نفس ناطقه انسانی است. شیوه درمانی سهروردی برای درمان بیماری های نفس، از این جهت که جزیی از مطالب عرفانی وی به شمار می آید، به صورت تمثیل بیان شده است و از این جهت که نسخه ای برای تمامی سالکان است، مطلبی اخلاقی محسوب می گردد. با بازشناسی نمادها در رساله های تمثیلی سهروردی، می توان شیوه اخلاقی او برای درمان بیماری های نفس را بازشناخت.
  کلیدواژگان: نفس، بیماری نفس، سهروردی، درمان بیماری نفس، اخلاق
 • مهدی موحد*، محمد رضاپور صفحات 45-60
  تولید علم دینی یکی از مقدمات بسیار مهم در تحقق تمدن اسلامی است و از این رو همواره دغدغه اندیشمندان اسلامی بوده است. راهکارهای مختلفی نیز برای تولید علمی دینی پیشنهاد شده است. یکی از مراکزی که با سابقه ای طولانی به این امر اهتمام ویژه داشته و تولیدات و نظریه های درخور توجهی در این موضوع ارایه داده است، «فرهنگستان علوم اسلامی» است. ارایه نظریه در تولید علم دینی قبل از تبیین هویت آن خطاست و محققان را به مغالطات فراوان مبتلا خواهد کرد؛ به همین دلیل فرهنگستان در تعیین «هویت علم دینی» به ابعاد شش گانه غرب شناختی و جامعه شناختی فرایند تولید علم، معرفت شناختی، فلسفی، منطقی، روش شناختی، و دین شناختی پرداخته است. در این نوشته دو مبنای نخست بررسی شده اند. اصحاب فرهنگستان در مبنای غرب شناختی فرایند تولید علم به ماهیت غیرالاهی علوم تولیدشده در دنیای مدرن قایل اند و در مبنای جامعه شناختی، حالت های بیست وهفت گانه ترابط «عوامل»، «مقاطع» و «سطوح» تولید علم را طرح کرده اند.
  کلیدواژگان: هویت علم دینی، مبنای غرب شناختی و جامعه شناختی فرایند تولید علم، فرهنگستان علوم اسلامی
 • سید شهاب الدین حسینی* صفحات 61-76
  این پژوهش با روش توصیفی  تحلیلی جایگاه عقل در ساحت عرفان را با توجه به دیدگاه محیی الدین عربی بررسی می کند. نویسنده پس از واکاوی معنای لغوی و اصطلاحی عقل، عقل و مراتب عقل، ونسبت مراتب عقل با دیدگاه عارفان را بررسی کرده، به ارزش و حجیت آن توجه می کند و در پایان نشان می دهد که گستره کاربرد عقل از نظر عارفان چگونه است. بنابر این نوشتار، عقل را در آثار عرفانی سه جا نکوهش کرده اند و پیروی از آن را مذموم شمرده اند: 1. آنجا که ادعای انحصار معرفت و شناخت می کند و خود را تنها راه شناخت و ابزار آگاهی می داند؛ 2. آنجا که عقل در گرداب خیال فرو می رود؛ 3. آنجا که از عین الیقین و شهود به علم الیقین بازمی گردد و گزارش عقل جایگزین شهود قلب می شود. به نظر می رسد عقل کلی و عقل جزیی می توانند از ارزش و اعتبار برخوردار باشند، به شرط آنکه این دومی از حدود و قلمرو خود فراتر نرود؛ چراکه اگر عقل از حدود و قلمرو خود خارج شود، نزاع اهل عرفان با دیگران آغاز می شود.
  کلیدواژگان: ابن عربی، عرفان، عقل، مراتب عقل، عقل جزئی، عقل کلی
 • علی آیتی*، عسکری سلیمانی امیری صفحات 77-94
  یکی از مصادیق مورد ادعا درباره ناسازگاری عقل و دین مسیله پرچالش حدوث زمانی عالم جسم به معنی داشتن نقطه آغازین است که همواره فلاسفه کوشیده اند آن را نفی کنند و متکلمان تلاش کرده اند آن را اثبات کنند و در این گیرودار متکلمان حتی برخی از فلاسفه را به کفر متهم کرده اند. استناد متکلمان در این ادعا هم ادله عقلی و هم ادله نقلی بوده است، اما در مقاله حاضر صرفا روایات مرتبط با این باب بررسی شده است. در این مقاله تلاش شده است با بهره گیری از مجامع روایی شیعی و دسته بندی روایات باب حدوث عالم و تکیه بر ظهورات روایات بر اساس قراین لفظی و عقلی نشان داده شود که علی رغم ادعای متکلمان درخصوص حدوث زمانی عالم جسم بر اساس شکل ظاهری روایات، با نظری ژرف تر و بدون پیش داوری ذهنی می توان دریافت که این روایات نه تنها دلالتی بر این مدعا ندارند، بلکه بر اساس همان مستندات حتی می توان مدعی نقیض این ادعا شد و در برخی روایات دلالت بر قدم عالم را یافت.
  کلیدواژگان: حدوث، قدم، روایات، عقل، نقل
 • محمد مهدی رفیعی* صفحات 95-112
  هلنسیم دوره ای غریب از تاریخ فلسفه، میان دو عصر قریب باستان و قرون وسطاست. این دوره در برگیرنده اندیشه های مهمی چون اپیکوریسم، رواقی گری و فلسفه نوافلاطونی بوده و آثار قابل توجهی بر سده های بعدی داشته است. پژوهش حاضر با تکیه بر کتب و منابع موجود در حوزه فلسفه هلنیستی، انسان شناسی دو مکتب اپیکوریان و رواقیون را مرور می کند و سعی دارد از این رهگذر، بخشی از تاریخ انسان شناسی را نقد کند. نتایج این مقاله نشان داد که آموزه های یونان باستان در لایه های زیرین فلسفه یونانی مآبی (هلنیسم) رسوخ کرده، اما فیلسوفان هلنیستی صرفا مقلد نبوده اند و نوآوری های چشمگیری نیز داشته اند. اپیکور با تکیه بر ابزار حس و نگرش مادی اتمی به جهان، انسان را موجودی متشکل از مجموعه اتم ها می داند و به این دلیل زندگی پس از مرگ را انکار می کند. او با احترام به فضایل اخلاقی و دفاع از مسیولیت، انسان را آزاد از جبر فرض می کند و سعادت او را در لذت و رهایی از رنج می داند. در مقابل، رواقیون نیز با افزودن عنصر «اذعان» به دریافت های حسی، ملاک اعتبار شناخت را دگرگون ساخته اند و با نگرشی مادی، صورت گرا بوده اند. ایشان هویت انسان را در صورت یا پنیوما دانسته اند. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی پس از ارایه گزارشی از چارچوب های معرفت شناختی و جهان شناختی، درباره چهار سرفصل «هویت انسان»، «تعین گرایی و آزادی»، «رابطه انسان با خدا و زندگی پس از مرگ» و «سعادت انسان»، در فلسفه اپیکوری و رواقی بحث شده است.
  کلیدواژگان: فلسفه یونان، اپیکور، اپیکوریان، رواقیون، هلنیسم، انسان شناسی
 • سید محمد طباطبایی*، مهدی منصوری صفحات 113-130
  فقها همواره علومی را مقدمه و نیاز اجتهاد در فقه دانسته اند. نیاز به علوم مقدماتی برای استنباط نظر دین، در سایر بخش های معارفی دین نیز وجود دارد. فلسفه اسلامی یکی از علومی است که در اجتهاد و تفقه در دو حوزه اعتقادات و آموزه های دینی مرتبط با علوم انسانی روز دارای جایگاه مهم و کارکردهای متعدد است. مباحث و یافته های فلسفه اسلامی به خصوص در بعضی بخش های آن از جمله مباحث خداشناسی، نحوه و کیفیت صدور و ربط عالم با خدا، معادشناسی و انسان شناسی، در استنباط صحیح و عمیق در این دو حوزه استنباطی تعالیم دین کارکردهای متعددی دارد. تبیین این کارکردها علاوه بر آنکه اهمیت و ارزش پرداختن به علم فلسفه اسلامی را آشکارتر می کند و پاسخ محکمی به مخالفان این علم است، آگاهی و شناخت ما از نحوه بهره برداری گسترده تر از فلسفه اسلامی در عرصه استنباط معارف دین را بیشتر می کند. نگارنده در این نوشتار به آثار فلاسفه مسلمان معاصر و همچنین آیات و روایات رجوع کرده و ضمن بیان برخی مشترکات فلسفه اسلامی و معارف دین، چهار کارکرد فلسفه اسلامی را در اجتهاد و استنباط معارف دین تبیین کرده است.
  کلیدواژگان: کارکردهای فلسفه اسلامی، استباط معارف دینی، فلسفه و علوم انسانی
 • یحیی نورمحمدی نجف آبادی* صفحات 131-144
  کانت و هگل از فیلسوفان نظریه پرداز در حوزه اخلاق اند. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال تطبیق نظریه اخلاق کانت و هگل و کشف اشتراکات و افتراقات این دو نظریه ایم. براساس یافته های مقاله، کانت اخلاقی را که خودش هدف است به جای اخلاقی می نشاند که وسیله رسیدن به هدف است و معتقد است باید احکام اخلاقی را به دلیل تکلیف و انگیزه انجام وظیفه انجام داد، نه به عنوان وسیله. طبق قانون کلی کانت، تنها اراده خیر است که بدون قید و شرط خیر است و بقیه موارد هنگامی خیر می شوند که با اراده خیر همراه باشند. کانت با ترکیب ایده قانون و ایده غایت فی نفسه، ایده خودمختاری را مطرح می کند و از همین جا وارد عرصه «آزادی» می شود. هگل نیز بیش از هر چیزی بر آزادی تکیه می کند، اما برخلاف کانت، به دنبال آن است که اخلاق را جزیی نماید و در حوزه های فردی و اجتماعی انسان نیز وارد سازد. همچنین میان اخلاق و عمل براساس طبع و امیال درونی، آشتی برقرار کند. به عقیده هگل، هنگامی می توان رضایت فردی و آزادی و اخلاق را با هم جمع کرد که از باورها و ارزش های اجتماعی جامعه ای اندام وار پیروی کنیم. برخلاف کانت، در نظریه اخلاقی هگل، اولا تعارض میان ارضای تمایلات طبیعی و عمل به تکلیف برطرف شده است؛ ثانیا میان منافع فردی و جمعی یگانگی برقرار شده است؛ ثالثا وظایف و تکالیف خرد و جزیی اخلاقی فرد نیز روشن شده است.
  کلیدواژگان: کانت، هگل، اخلاق، نظریه اخلاقی، آزادی، وظیفه، تکلیف
 • طاهر کریم زاده* صفحات 145-156
  حقیقت وحی همواره دغدغه دانشوران بوده است و تحقیق درباره چگونگی حصول علم انبیا و اوصیا می تواند گامی در تبیین این حقیقت به شمار آید. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، دیدگاه ملاصدرا و علامه طباطبایی را درباره نحوه حصول علوم انبیا (ع) و اولیا (ع) بررسی می کند. ملاصدرا اتصال و اتحاد حاصل از اشتداد وجودی نفس نبی (ع) یا ولی (ع) با عقل فعال را منشا حصول علم معصومان (ع) می دانست. او توانست بر اساس مبانی حکمت متعالیه، چگونگی حصول علوم ایشان را تبیین کند، ولی دیدگاه او خالی از اشکال نبود. علامه طباطبایی ضمن بهره مندی از مبانی و مفاهیم حکمت متعالیه، توانست با استفاده روشمند از آیات قرآن کریم، کاستی های دیدگاه صدرا را جبران کند و آن را به شکلی تحلیل کند که با متون دینی و آیات و روایات هماهنگ تر باشد. بیان برخی کاستی های دیدگاه ملاصدرا و تبیین روش علامه طباطبایی در تحلیل علم معصومان از جمله یافته های این نوشتار است.
  کلیدواژگان: علم معصومان، وحی، الهام، ملاصدرا، علامه طباطبایی
 • محسن کبیری راد*، قاسم اسلامی پیچا، سید علی اکبر ربیع نتاج، رمضان مهدوی آزاد بنی صفحات 157-172
  ذهن شناسی فلسفی یکی از مباحث بسیار مهم در معرفت شناسی فلسفی است که می توان گفت نسبت به مسایل دیگر این علم تقدم دارد؛ چراکه تا مسیله ذهن و وجود ذهنی و مطابقت ذهن و عین دقیق بیان نشود، در باب ارزش ادراک و علم و معلومات نتیجه ای سودمند به دست نمی آید و تا زمانی که درباره ارزش معلومات یقین حاصل نشود، بحث از مسایل دیگر فلسفه و حتی دیگر علوم، سودمند و یقین آور نخواهد بود. بنابراین بحث درباره ذهن شناسی و به تبع آن وجود ذهنی و بررسی نقش معرفتی آن اهمیت ویژه ای دارد. نظر ابن سینا، فیلسوف بزرگ اسلامی، در باب ذهن شناسی می تواند ما را از منشا بسیاری از اختلافات در مسیله ارزش علم و معلومات آگاه گرداند. پژوهش حاضر با بررسی توصیفی تحلیلی نظریه ابن سینا و بازخوانی ادله او در اثبات وجود ذهنی و تطبیق آن با وجود عینی قصد دارد به توجیه اختلافات بیرونی حول علم و معلومات از دیدگاه او بپردازد.
  کلیدواژگان: ذهن، وجود ذهنی، وجود عینی، ابن سینا
 • محمد شیروانی*، حبیب الله دانش شهرکی صفحات 173-194
  علمای هر دینی پیوسته حقانیت آن دین را در نظر داشته اند و درصدد اثبات برتری دین خود برمابقی ادیان بوده اند. آنان نه تنها برای اثبات حقانیت دین خود، بلکه برای بطلان و نقصان ادیان دیگر هم ادله و مدعیات متعدد و متنوعی اظهار کرده اند؛ چراکه بر این گمان بوده اند که نمی شود دو دین در عرض یکدیگر محق و مطابق با واقع باشند و به همین دلیل نوعا به انحصارگرایی ادیان روی آورده اند. نظریه پلورالیسم دینی با محوریت جان هیک، ادعای حقانیت جمیع ادیان را مطرح نمود و قایل به کثرت گرایی دینی شد؛ نظریه ای که می توان رد پای آن را در نظرات ملاصدرای شیرازی و فریتهیف شوآن مشاهده کرد. شوآن از الهیون مسلمانی است که در مکتب سنت گرایی، با تفکیک ادیان به گوهر و صدف دین، به اتحاد گوهر همه ادیان قایل بود و ملاصدرا از حکمای شیعی است که با طرح نظریه نجات فراگیر خود، مقوله سعادت و نجات را امری تشکیکی و فراگیر در همه ادیان برمی شمرد. ملاصدرا و شوآن با اثرپذیری از مبانی عرفانی ابن عربی و ارایه ادله متعدد، همه ادیان را محق و مطابق با واقع می دانند. این نوشتار با تحلیل تطبیقی به بسط و مقایسه نظرات این دو حکیم مسلمان می پردازد و به این نتیجه می رسد که ملاصدرا، که به نجات همه انسان ها معتقد است، یک شمول گرای فراگیر است و شوآن، که درصدد پاشیدن گرد حقانیت بر همه تفکرات حوزه دین است، کثرت گرایی افراطی است.
  کلیدواژگان: پلورالیسم، ملاصدرا، شوآن، انحصارگرایی، دین
 • احسان کردی اردکانی*، احمد شه گلی صفحات 195-206
  عنوان هر کتاب ماهیت و محتوای آن را بیان می کند. با مراجعه به کتاب های دانشمندان اسلامی درمی یابیم که عناوین کتاب ها غالبا دربردارنده جهان بینی مولفان آن هاست. در این پژوهش سعی شده است با توجه به عناوین کتب دوره اسلامی، دیدگاه و جهان بینی مولفان آن ها استخراج و تبیین گردد. امکان کشف واقعیات جهان، اعتقاد به غیب، اسرارآمیز بودن جهان، نیاز انسان به ارشاد، نیاز به مصباح در هدایت، مراتب مخاطبان در فهم حقیقت، نور بودن علم، تبصره بودن علم، عین بودن علم و تذکری بودن علم مهم ترین کلیدواژه هایی است که می توان از عناوین این کتاب ها استخراج کرد.
  کلیدواژگان: جهان بینی، مبانی فلسفی، مکتوبات اسلامی، اندیشمندان اسلامی، علم شناسی
|
 • Hamed Komijani *, Mohammadmahdi Gorjian Pages 9-24
  According to Avicenna’s exposition of ‍the demonstration of necessity and possibility based on the evidence of the subsistence of reality, an external being either is existent by necessity because of its nature, or has no necessity for existence and non-existence, and its existence is provided by a necessary being outside the chain of possible beings. Gottfried Wilhelm Leibniz has considered contingency as the possibility of doubt in propositions governing the reality, and the way to get rid of this doubt is to accept a necessary being that has given the world a necessity. When David Hume, considering Leibniz’s exposition, objects ‍the demonstration of necessity and possibility, he states that, firstly, merely possibility of doubt in external beings does not make the necessary being be confirmed because the same doubt applies to the necessary being; and, secondly, the concept of the necessary being is inconsistent: the necessity only describes the analytical propositions, and not the propositions governing the reality; therefore, one can cast doubt on the existence of a necessary being, which is not compatible with its being necessary. In this study, we aim at giving answers to these objections using the analytical-descriptive method by relying on the principles and foundations of Avicenna’s exposition, and state that, firstly, possibility means the lack of inherent necessity of external reality in relation to existence and non-existence, from which existence of necessary being can be understood; therefore, Leibniz has confused probable possibility and essential possibility, and that, secondly, the imputing necessity to an object in the capacity of a mental image and in the orbit of the primary predication does not entail its external realization to make it incompatible with the possibility of doubting its realization.
  Keywords: essential possibility, probable possibility, ‍demonstration of contingency, necessity, Avicenna, Hume
 • Nadia Maftouni, Mohamad Mahdi Davar * Pages 25-44
  Suhrawardi is among the philosophers who, compared to other philosophers, developed his intellectual system in an innovative manner. Suhrawardi’s illuminative intellectual system is the result of his thoughts in philosophy and mysticism, and the ultimate of his illuminative school is to achieve the station of mystic perception and theosophy using intuition and reasoning. The pure soul is an important pillar in the wayfarer’s intuition; and since the soul has descended from the world of the dominant lights to the world of nature, it may have diseases just like the body. In his treatises, the Master of Illumination opened a new door in philosophy by discussing the disease of the soul, and sought to provide a mystical and ethical solution for the treatment of the human’s rational soul through his illuminative way of thinking. Suhrawardi’s method for treating the diseases of the soul is expressed as an allegory because it is considered as a part of his mystical materials; and it is regarded as a moral matter because it is a prescription for all wayfarers. By recognizing the symbols in Suhrawardi’s allegorical treatises, we can identify his moral way of treating the diseases of the soul.
  Keywords: soul, disease of the soul, Suhrawardi, treatment of the soul’s disease, ethics
 • Mahdi Movahhed *, Mohammad Rezapour Pages 45-60
  The production of religious science is one of the most important prerequisites for the realization of Islamic civilization; therefore, it has always been a concern for the Islamic thinkers. Various solutions have been proposed for religious-scientific production. One of the centers with a long history, which has paid special attention to this subject-matter and presented considerable works and theories on it, is the Academy of Islamic Sciences in Qom. It is a mistake to present a theory on the production of religious science before explaining its identity, and it will make researchers suffer many fallacies; so, to determine the ‘identity of religious science’, the academy has investigated the six occidental and sociological aspects of the process of the science production, including epistemological, philosophical, logical, methodological, and theological. In this study, the first two bases have been examined. Considering the occidental basis of the process of science production, the members of the Academy believe in the non-divine nature of the sciences produced in the modern world; and considering the sociological basis, they have proposed twenty-seven correlative modes of ‘factors’, ‘stages’ and ‘levels’ of science production.
  Keywords: identity of religious science, occidental, sociological basis of the process of science production, the Academy of Islamic Sciences of Qom
 • Syyed Shahab Aldin Hosseni * Pages 61-76
  This study examines the position of reason in the sphere of mysticism, using the descriptive-analytical method, considering Muḥyīddīn Ibn ‘Arabī’s viewpoint. After analyzing the literal and idiomatic meaning of reason, the author investigates the reason and its orders as well as the relation between the orders of reason with the mystics’ views, and pays attention to its value and authority, and in the end shows how the scope of application of reason is from the mystics’ point of view. According to this study, reason has been condemned in mystical works in three places and following it is considered reprehensible: 1) Where it claims the monopoly of knowledge and considers itself to be the only way of knowledge and a tool of awareness; 2) Where reason sinks into the vortex of fantasy; 3) Where it returns from certainty by sight (‘Ain-al-Yaqīn) and intuition to the certainty by knowledge (‘Ilmul al-Yaqīn), and the report of reason replaces the intuition of the heart. It seems that universal reason and particular reason can have value and validity, provided that the latter does not exceed its limits and territory: this is because if reason goes out of its limits and territory, the dispute between the mystics and the others will begin.
  Keywords: Ibn ‘Arabī, mysticism, reason, orders of reason, particular reason, universal reason
 • Ali Ayati *, Askri Soleymaniamiri Pages 77-94
  One of the alleged instances of the incompatibility of reason and religion is the controversial issue of the physical world’s temporal contingency, meaning having a starting point, which philosophers have always tried to deny and theologians have tried to prove. In this dilemma, theologians have even accused some philosophers of blasphemy. The theologians have cited both intellectual and narrative evidence for this claim, but in this study, only the narrations related to this subject-matter have been examined. In this paper, an attempt has been made by using the Shia narrative authorities and categorizing the narrations about the contingency of the world and relying on the frequencies of the narrations based on verbal and intellectual evidence to show that, despite the claim of theologians about the physical world’s temporal contingency based on the appearance of the narrations, with a deeper view and without mental prejudice, we can find that these narrations not only do not indicate this claim, but also, based on the same documents, may even refute this claim, and, in some narrations, we can find the indication of eternity of the world.
  Keywords: contingency, Eternity, traditions (hadiths), reason, Narration
 • Mohammad Mahdi Rafiei * Pages 95-112
  Hellenism is a strange period in the history of philosophy, between the Ancient and Middle Ages. This period includes important thoughts such as Epicureanism, Stoicism and Neo-Platonic philosophy and has had considerable effects on the following centuries. Based on the books and sources available on Hellenistic philosophy, this study reviews the anthropology of the two schools: the Epicureans and the Stoics; and, in this way, it tries to review a part of the history of anthropology. The results of this paper showed that ancient Greek doctrines had penetrated the lower layers of Hellenistic philosophy (Hellenism), but Hellenistic philosophers were not just imitators and had considerable innovations. Relying on the instrument of sense and the material-atomic attitude to the world, Epicurus considered man a being consisting of a collection of atoms, so he denied life after death. Respecting moral virtues and defending responsibility, he assumed that man was free from predestination and considered his happiness to be pleasure and freedom from suffering. On the other side, by adding the element of ‘acknowledgment’ to sensory perceptions, the Stoics changed the criterion of knowledge and had been formalistic with a materialistic attitude. They considered man’s identity to be in form or pneuma. In this study, using a descriptive-analytical method, after presenting an explanation of epistemological and cosmological frameworks, the four following topics are discussed: ‘human identity’, ‘determinism and freedom’, ‘man’s relationship with Allah and life after death’ and ‘human happiness’ in Epicurean and Stoic philosophy.
  Keywords: Greek philosophy, Epicurus, Epicureans, Stoics, Hellenism, Anthropology
 • Seyed Mohammad Tabatabaee *, Mahdi Mansouri Pages 113-130
  Jurists have always considered some sciences as the introduction and necessity of Ijtihad in jurisprudence. There is also a need for preliminary sciences in other spheres of teachings of religion to infer them from religion. Islamic philosophy is one of the sciences that has an important place and multiple functions in Ijtihad in two areas of religious beliefs and teachings related to the humanities today. The discussions and findings of Islamic philosophy- especially in some of its parts such as theology, the manner and quality of the creation and the connection between the world and Allah, eschatology and anthropology - have multiple functions in correct and deep inference in these two deductive areas of religious teachings. The explanation of these functions, in addition to revealing the importance and value of dealing with the science of Islamic philosophy and providing a firm answer to the opponents of this science, increases our awareness and understanding of how to use Islamic philosophy more widely in the sphere of inferring religious treachings. In this study, the author has referred to the works of contemporary Muslim philosophers, as well as the verses of the Qur’an and Hadiths, and while stating some commonalities between Islamic philosophy and religious teachings, he has explained the four functions of Islamic philosophy in Ijtihad and inferring religious teachings.
  Keywords: Functions of Islamic philosophy, inferring religious teachings, philosophy, the humanities
 • Yahya Noormuhammadi Najafabadi * Pages 131-144
  Kant and Hegel are philosophers and theorists in ethics. Using a descriptive-analytical method, this study aims at comparing Kant’s and Hegel’s ethical theory and discovering the commonalities and differences of these two theories. The findings of the study show that Kant puts the ethics as the goal in itself instead of the ethics as a means to reach the goal, believing that ethical precepts should be carried out because of the duty and motivation to do the duty, not as a means. According to Kant’s general law, only good will is unconditionally good, and all other things become good when they are accompanied by good will. By combining the idea of law and the idea of the end in itself, Kant proposes the idea of autonomy and enters the sphere of ‘freedom’ from that point. Hegel also relies on freedom more than anything else, but unlike Kant, he seeks to make morality particular and insert it in the man’s individual and social spheres. Furthermore, he reconciles morality and action based on inner nature and desires. According to Hegel, individual satisfaction, freedom, and morality can be gathered together when we follow the beliefs and social values of an organized society. Unlike Kant, in Hegel’s moral theory, firstly, the conflict between satisfying natural desires and doing one’s duty is resolved; secondly, unity is established between individual and collective interests; thirdly, the individual’s particular moral duties and obligations are also clarified.
  Keywords: Kant, Hegel, ethics, ethical theory, freedom, duty, Obligation
 • Taher Karimzadeh * Pages 145-156
  The truth of revelation has always been the scholars’ concern, and the study on how prophets and their Imams gained knowledge can be considered as a step in explaining this truth. Using a descriptive-analytical method, this study examines Mulla Sadra’s and Allameh Tabataba’i’s views on how prophets and Imams gained knowledge. The connection and union from the existential intensity of the prophet’s or Imam’s soul with the active intellect are considered as the origin of the infallibles’ knowledge by Mulla Sadra. He could explain how prophets and Imams gained knowledge based on the principles of transcendental wisdom, but his view was not without problems. Allameh Tabataba’i, while benefiting from the principles and concepts of transcendental wisdom, was able to compensate for the shortcomings of Sadra’s view by using the verses of the Holy Qur’an methodically and analyze it in a way that is more compatible with religious texts, verses and traditions. The findings of this study include setting forth some shortcomings of Mulla Sadra’s viewpoint and explaining Allameh Tabataba’i’s method in analyzing the Infallibles’ knowledge.
  Keywords: the Infallibles’ knowledge, revelation, inspiration, Mulla Sadra, Allameh Tabataba’I
 • Mohsen Kabiri Rad *, Qhasem Islami Picha, Ali Akbar Rabinataj, Ramazan Mahdavi Pages 157-172
  Philosophical mentalism is one of the most important topics in philosophical epistemology, which can be said to have priority over other issues of this science: until the problem of mind and mental existence and the correspondence of mind and object are not explained precisely, no useful result can be obtained regarding the value of perception, science and information; and until we are not sure about the value of information, discussing other issues of philosophy and even other sciences will not be useful and reliable. Therefore, the discussion about mentalism and consequently mental existence and examining its epistemological role are of special importance. Avicenna’s view, as the great Islamic philosopher, about mentalism can inform us about the origin of many differences on the issue of the value of science and information. Using a descriptive-analytical method, this study aims at justifying the external differences around science and information from Avicenna’s viewpoint by examining his theory and rereading his arguments in proving mental existence and its correspondence with objective existence.
  Keywords: Mind, mental existence, objective existence, Avicenna
 • Mohammad Shirvany *, Habibollah Daneshshahraki Pages 173-194
  Scholars of any religion have always assumed the truth of that religion and sought to prove the superiority of their religion over other religions. They have presented numerous and various arguments and claims to prove not only the validity of their religion, but also the invalidity and deficiency of other religions. This is because they have believed that two religions cannot be rightful and true at the same time, so they have typically turned to religious exclusivism. The theory of religious pluralism, centered on John Hick, asserted the rightfulness of all religions and believed in religious pluralism, a theory whose traces can be seen in Frithjof Schuon’s and Mulla Sadra’s views. Schuon was a Muslim theologian who, in the school of traditionalism, believed in the unity of the essence of all religions by separating religions into essences and shells of religion; and Mulla Sadra was one of the Shiite philosopher who, through his comprehensive theory of salvation, considered the concepts of happiness and salvation to be graded and overarching concepts in all religions. Mulla Sadra and Schuon, influenced by Ibn Arabi’s mystical foundations and by presenting numerous arguments, considered all religions to be rightful and in accordance with truth. This paper expands and compares these two Muslim philosophers’ views using a comparative analysis and concludes that Mulla Sadra, who believed in the salvation of all human beings, was a Universalist, and Shuan, who sought to sprinkle truth on all the thoughts in the sphere of religion was an extremist pluralist.
  Keywords: pluralism, Mulla Sadra, Schuon, Exclusivism, religion
 • Ehsan Kordi Ardakani *, Ahmad Shahgoli _ Pages 195-206
  The title of a book expresses its nature and content. By referring to the Islamic scholars’ books, we find that the titles of the books often include their authors’ worldview. Considering the titles of books in the Islamic period, this study aims at extracting and explaining the authors’ views and worldview. The possibility of discovering the realities of the world, belief in the unseen world, the mysteriousness of the world, the need of man for guidance, the need of a lamp for guidance, the level of the audience in understanding the truth, the lighting nature of knowledge, the enlightening nature of knowledge, the objective nature of knowledge, and the recalling nature of knowledge are the most important keywords that can be extracted from the titles of these books.
  Keywords: World-view, Islamic literatures, Islamic scientists, studying science, philosophical foundations