فهرست مطالب

نشریه پژوهش در متابولیت های گیاهی
پیاپی 1 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یوسف ایمانی دیزج یکان*، اکبر عبدی قاضی جهانی صفحات 5-10

  از دوران باستان جنس تیموس یکی از مهم ترین وشناخته شده ترین گیاهان کاربردی در زمینه دارویی و خوراکی به شمار می رود. آویشن آذربایجانی یکی ازهفت گونه ی آویشن موجود در استان آذربایجان شرقی است. برای اجرای این تحقیق اندام های هوایی گونه مورد نظر از دو منطقه واقع در استان آذربایجان شرقی برداشته شد. نمونه ها درسایه و دمای طبیعی آزمایشگاه خشک و با آسیاب پودر شد. اسانس آن ها به روش تقطیر با آب در طی 5/2ساعت گرفته شد. رطوبت موجود در اسانس ها با استفاده از سولفات سدیم بدون آب گرفته شد. ترکیبات سازنده دراسانس ها با استفاده از اطلاعات به دست آمده از طیف های  GCو  GC-Massشناسایی شد. 11 و 9 ترکیب موجود در روغن های فرار استحصالی ازنمونه های مناطق میشو و اسپیران به ترتیب 62/94 و 08/86 درصد کل  ترکیبات سازنده های اسانس را تشکیل می دهند. ترکیبات لینالول با (57/65 درصد)، سیترونلول (63/15 درصد) و ژرانیول (79/2 درصد) در نمونه میشوولینالول (36/46 درصد)، ژرانیول (74/26 درصد) وژرانیل استات (17/6 درصد) در نمونه اسپیران از ترکیبات اصلی اسانس این گونه می باشند. با توجه به درصد بالای لینالول به دست آمده ازاسانس آویشن آذربایجانی در استان آذربایجان شرقی و کاربرد این مونوترپن الکلی در صنایع آرایشی و عطرسازی می توان ازاسانس این گونه در صنایع دارویی و بهداشتی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: آویشن آذربایجانی، روغن فرار، تقطیر با آب، لینالول و آذربایجان شرقی
 • مصطفی رحمتی جنیدآباد* صفحات 11-23
  در این پژوهش، اسانس ریحان بنفش مطابق روش تقطیر با آب استخراج و فعالیت ضد قارچی آن (بر اساس روش های دیسک دیفیوژن آگار، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی) در برابر قارچ های عامل فساد و کپک زدگی پس از برداشت میوه سیب بررسی گردید. علاوه بر این، ترکیبات تشکیل دهنده آن با کمک دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی، محتوای فنول کل، فلاونویید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی آن بر پایه روش های مهار رادیکال های آزاد DPPH و ABTS تعیین گردید. استراگول با 43/65 % ترکیب عمده اسانس ریحان بنفش بود. اسانس حاوی mg GAE/g 14/38 فنول کل و mg QE/g 17/11 فلاونویید کل بود. نتایج آزمون فعالیت آنتی اکسیدانی نشان داد که فعالیت مهار رادیکال آزاد اسانس بر پایه روش DPPH و ABTS به ترتیب 85/66 و 70/73 % می باشد.  مطابق یافته های آزمون دیسک دیفیوژن آگار و چاهک آگار، پنی سیلیوم اکسپانسوم  و بوتریتیس سینه‏را به ترتیب با بیش ترین و کم ترین قطر هاله عدم رشد، حساس ترین و مقاوم ترین سویه های قارچی نسبت به اسانس بودند. نتایج آزمون های حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی اسانس نیز روند مشابهی نشان داد. به طور کلی، اسانس ریحان بنفش حاوی ترکیبات زیست فعال متعدد با فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد قارچی قابل توجهی می باشد که قابلیت آن را به عنوان نگهدارنده طبیعی جهت بهبود عمر نگهداری محصولات باغبانی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: اسانس زیست فعال، بوتریتیس سینه‏ را، حداقل غلظت مهارکنندگی، فعالیت آنتی اکسیدانی
 • زهرا شیخ الاسلامی، بهاره صحرائیان*، مهدی کریمی صفحات 25-41
  این پژوهش با هدف جایگزینی بخشی از آرد گندم (صفر، 15 و 30 درصد) با آرد ارزن در دونات انجام شد. به منظور بهبود ویژگی‏ های تکنولوژیک و کاهش محتوی روغن از صمغ شاهی (صفر، 50/0 و 1 درصد) استفاده شد. اثر اسانس سیاه‏دانه (50، 100، 150 و 200 پی‏پی‏ام) بر وبژگی‏ های میکروبی و حسی دونات نیز ارزیابی شد. نتایج نشان داد، نمونه حاوی 15 درصد آرد ارزن و 50/0 درصد صمغ شاهی دارای بیش ترین حجم و کم ترین محتوی روغن و سفتی بافت در بازه زمانی 2 ساعت پس از تولید بود. این در حالی بود که نمونه حاوی 15 و 30 درصد آرد ارزن و 1 درصد صمغ شاهی طی یک هفته کم ترین سفتی بافت را داشتند. افزایش صمغ شاهی و آرد ارزن در فرمولاسیون به ترتیب سبب افزایش و کاهش رطوبت دونات شدند. به طوری که نمونه فاقد آرد ارزن و 1 درصد صمغ شاهی دارای بیش ترین میزان رطوبت طی یک هفته پس از تولید بود. نتایج افزودن اسانس سیاه‏دانه به فرمولاسیون نشان داد میزان رشد کپک و مخمر در نمونه‏ های حاوی 50، 100، 150 و 200 پی ‏پی ‏ام اسانس به ترتیب 51/17، 27/26، 64/61 و 100 درصد کم تر از شاهد (فاقد اسانس) طی یک هفته نگهداری بود. در ارزیابی حسی بیش ترین امتیاز بو و مزه به نمونه ‏های حاوی 100 و 150 پی ‏پی‏ ام اسانس تعلق گرفت. بنابراین براساس ویژگی‏ های تکنولوژیک، حسی و میکروبی نمونه حاوی 15 آرد ارزن، 5/0 درصد صمغ شاهی و 150 پی ‏پی ‏ام اسانس سیاه‏دانه به عنوان بهترین نمونه این پژوهش معرفی می‏ گردد.
  کلیدواژگان: آرد بدون گلوتن، جذب روغن، دونات، سیاه‏دانه
 • مژگان زنگنه*، نسرین فراست، آزاده عیدی زاده، عادل پشت دار صفحات 43-50
  اسانس ها کاربردهای بسیار در در صنایع داروسازی، بهداشتی و آرایشی دارند. به منظور بررسی و شناسایی اجزای محتوای اسانس برگ گیاه یاس بنفش گرمسیری (Cornutia pyramidata L.) آزمایشی در سال 1398 در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام شد. اسانس به روش تقطیر با آب، توسط دستگاه کلونجر استخراج شد. درصد اسانس برگ 3/0 درصد بود. به طور کلی 55 ترکیب از اسانس یاس بنفش گرمسیری جدا سازی شد. نتایج نشان داد که اسانس یاس بنفش گرمسیری به طور عمده دارای حدود 05/19 درصد trans-Caryophyllene (یک سزکویی ترپن طبیعی دوحلقه ای) و 99/11 درصد ایزومر Geranyl linalool (یک مونوترپن طبیعی دوحلقه ای) می باشد. سایر ترکیبات در مقدار اندک (حدود 05/0 - 22/2 درصد) یافت شدند.
  کلیدواژگان: ترکیبات معطر، GC، MS، Geranyl linalool وtrans-Caryophyllene
 • محمد نوشاد*، بهروز علیزاده بهبهانی، مصطفی رحمتی جنیدآباد صفحات 50-62
  هدف از این مطالعه، استخراج عصاره اتانولی برگ بلوط به روش خیساندن و تعیین محتوای فنول کل (به روش معرف فولین-سیوکالتو)، فلاونویید کل (به روش رنگ سنجی کلراید آلومینیوم)، فعالیت آنتی اکسیدانی (بر اساس روش های مهار رادیکال آزاد DPPH و ABTS) و اثر ضدمیکروبی (مطابق روش های دیسک دیفیوژن آگار، چاهک آگار، حداقل غلظت مهارکنندگی رشد و حداقل غلظت کشندگی) آن بود. میزان فنول و فلاونویید کل عصاره به ترتیب برابر با mg GAE/g  21/79 و mg QE/g  10/35 بود. عصاره اتانولی برگ بلوط دارای فعالیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی بود؛ به طوری که قادر به مهار 60/52 درصد از رادیکال های آزاد DPPH و50/60 درصد از رادیکال آزاد ABTS بود. نتایج بررسی فعالیت ضدمیکروبی عصاره به روش دیسک دیفیوژن آگار نشان داد که اثر ضدمیکروبی عصاره وابسته به غلظت است. بیش ترین و کم ترین قطر هاله عدم رشد در غلظت mg.ml-1 100 به ترتیب برای باکتری های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس (mm 60/18) و سالمونلا تیفی (mm 80/14) مشاهده گردید. میزان قطر هاله عدم رشد در روش چاهک آگار برای دو باکتری فوق به ترتیب برابر با mm 40/19 و mm 10/15 بود. علاوه بر این، حداقل غلظت مهارکنندگی رشد برای حساس ترین باکتری (استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس) و مقاوم ترین باکتری (سالمونلا تیفی) به ترتیب برابر با mg.ml-1 32 و mg.ml-1 256 به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که عصاره اتانولی برگ بلوط را می توان به عنوان ترکیب زیست فعال طبیعی جهت جایگزینی مواد نگهدارنده سنتزی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: فعالیت آنتی اکسیدانی، اثر ضدمیکروبی، عصاره اتانولی و برگ بلوط
 • مختار حیدری* صفحات 63-75
  استفاده از ضایعات هرس درختان برای تولید مالچ چوب، یکی از راه های سازگار با محیط زیست برای استفاده مجدد از ضایعات در کشاورزی، و یک راه حل مناسب برای کاهش تبخیر آب از سطح خاک می باشد. وجود مواد بیوشیمیایی در چوب که بر رشد گیاهان اثرات بازدارنده دارند، یکی از محدودیت های کاربرد مالچ خرده چوب می باشد. تعیین اثر بازدارندگی چوب انواع درختان می تواند در بهبود کیفیت مالچ چوب موثر باشد. در پژوهش حاضر چوب نارنج و انار و هم چنین دمبرگ اصلی و رگبرگ برگ خرما به مدت 24 و 48 ساعت در آب خیسانده شده و اندازه گیری برخی ترکیبات بیوشیمیایی و ارزیابی اثر دگرآسیبی بر جوانه زنی بذر کاهو انجام شد. نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معنی دار در هدایت الکتریکی (EC)، pH، مواد جامد معلق و هم چنین برخی ترکیبات بیوشیمیایی شامل فنول کل، فلاونوییدها و شاخص تانن بین عصاره نمونه های گیاهی در هر دو مرحله شستشوی متوالی بود. در هر سه نمونه گیاهی، میزان ترکیبات بیوشیمیایی در مرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش معنی داری داشت. استفاده از آزمون جوانه زنی بذر کاهو (به عنوان روش زیست سنجی برای ارزیابی اثر آللوپاتیکی) نشان داد عصاره تهیه شده از شستشوی نمونه های چوب نارنج و انار و برگ خرما درصد جوانه زنی بذر، شاخص جوانه زنی، طول ریشه چه و طول ساقه چه در کاهو را به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد (آب مقطر) کاهش داد. این نتایج نشان دهنده اهمیت توجه به ترکیبات بیوشیمیایی دارای اثر دگر آسیبی در چوب درختان میوه و اندازه گیری تغییرات این ترکیبات در مواردی مانند تهیه مالچ خرده چوب، کمپوست و خاک برگ و سایر محصولاتی می باشد که از ضایعات چوب درختان میوه تهیه می شود.
  کلیدواژگان: ترکیبات فنولی، جوانه زنی بذر، چوب، رشد، ضایعات و مواد آلی
|
 • Yousef Imani Dizajeyekan *, Akbar Abdi Ghazijahani Pages 5-10

  From ancient times between people Thymus genus is one of the important and known plant groups as medicinal and edible herbs.E-Azarbayjan province with nearly 7 species belong to Thymus genus with local name(Kahlik Outi) is one of the rich provinces of Iran from this viewpoint. Thymus migricus is one of the species belong to this genus.For determination of essential oil compounds samples were collected from Mishoo and Espiran regions at flowering stage.Geographycal characters were registered by GPS and soil samples were taken from 30cm depth.. Collected plants were transferred to lab and dried on natural and shadow condition. Then they grinned and essential oil extraction was done by hydrodistillation method with Clevenger apparatus (Pharmacopoeia Britanica) for 2.5 hours.Essential oils were dried by sodium sulfate anhydrous. Essential oils compounds were identified by gas chromatography (GC) and coupled gas chromatography-mass spectroscopy instruments(GC/MS).Eleven and nine compounds in Mishoo and Espiran were determined in essential oils respectively. The results show that essential oil yield in Mishoo is (0.93%) and Espiran is (0.38%) with respect to dry weight of samples and major compounds are linalool(65.57- 46.36 %),citronellol(15.63- 0 %) , geraniol(2.79- 26.74 %) geranil acetate(2.83- 6.17%) respectively.Thymus migricus essential oil with high percent of linalool can be used in cosmetic and perfume industries.

  Keywords: Thymus migricus, Essence, hydro-distillation, linalool, E-Azarbayjan
 • Mostafa Rahmati-Joneidabad * Pages 11-23
  In this study, Ocimum basilicum essential oil was extracted according to hydrodistillation method and its antifungal activity (based on disk diffusion agar, well diffusion agar, minimum inhibitory concentration, and minimum fungicidal concentration) against fungi causing postharvest rots in apple was investigated. In addition, its constituents (by gas chromatography coupled to mass spectrometer), total phenol content, total flavonoids, and antioxidant activity (based on DPPH and ABTS free radical scavenging methods) were determined. Estragole was the main constituent of Ocimum basilicum essential oil with 65.43%. The essential oil contained 38.14 mg GAE/g total phenol and 11.17 mg QE/g total flavonoids. The results of antioxidant activity test showed that the free radical scavenging activity based on DPPH and ABTS methods were 66.85% and 73.70%, respectively. According to the results of disk diffusion agar and well diffusion agar methods, Penicillium expansum and Botrytis cinerea with the highest and lowest diameter of growth inhibition zones, respectively, were the most sensitive and resistant fungal strains to the essential oils. The results of minimum inhibitory and fungicidal concentration tests of essential oil showed a similar trend. In general, Ocimum basilicum essential oil contains many bioactive compounds with significant antioxidant and antifungal activity, which shows its ability as a natural preservative to improve the shelf life of horticultural products.
  Keywords: Natural preservative, Bioactive essential oil, Ocimum basilicum, Apple, Antifungal activity
 • Zahra Sheikholeslami, Bahareh Sahraiyan *, Mahdi Karimi Pages 25-41
  The aim of this study was to replace part of wheat flour (0, 15 and 30%) with millet flour in doughnuts. gum (0, 0.50 and 1%) was used to improve the technological properties and reduce oil content of doughnut. Also, the effect of black seed essential oil (50, 100, 150 and 200ppm) on microbial and sensory properties of doughnuts was evaluated. The results showed that the sample containing 15% millet flour and 0.50% gum had the highest volume and the lowest oil content and firmness during 2 hours after frying. The samples containing 15 and 30% of millet flour and 1% gum had the lowest firmness during one week. Increasing gum and millet flour in the formulation increased and decreased the moisture content of doughnut, respectively. The sample containing 100% wheat flour and 1% gum had the highest moisture content during one week after frying. The results of adding black seed essential oil to the formulation showed that the growth rate of mold and yeast in samples containing 50, 100, 150 and 200 ppm of essential oil was 17.51, 26.27, 61.64 and 100% lower than the control (no essential oil) after one week. In the sensory evaluation, the highest odor and taste score were given to the samples containing 100 and 150 ppm of essential oil. Therefore, based on technological, sensory and microbial properties, the sample containing 15 millet flours, 0.5% of gum and 150 ppm of black seed essential oil is introduced as the best example of this research.
  Keywords: Free-gluten flour, Oil absorption, Doughnut, Black Seed
 • Mozhgan Zangeneh *, Nasrin Ferasat, Azadeh Eydizadeh, Adel Poshtdar Pages 43-50
  In this study the chemical composition of essential oil of Cornutia pyramidata grown at south of Iran was investigated. Plants were sampled from Mollasani city (located at Khuzistan province in south of Iran), were air-dried and the essential oils of plant leaves were obtained by clevenger apparatus and analyzed by chromatography–mass spectrometry (GC-MS). The essential oil yields were calculated at a rate of 0.3%. In total, 55 compounds were isolated from C. pyramidata essential oil (CPEO). The results showed that CPEO mainly contained about 19.05% trans-Caryophyllene (a natural bicyclic sesquiterpene) and 11.99% Geranyl linalool isomer A (a natural bicyclic monoterpene). The other compounds were found in small amounts (ranged 0.05- 2.22%) in CPEO. aa a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
  Keywords: chemical composition, Cornutia pyramidata, GC, MS analysis, Geranyl linalool, trans-Caryophyllene
 • Mohammad Noshad *, Behrooz Alizadeh Behbahani, Mostafa Rahmati-Joneidabad Pages 50-62
  The aim of this study was to isolate the ethanolic extract of Quercus persica leaves via maceration method and determination of its total phenol content (via Folin-Ciocalteu method), total flavonoid content (via aluminium chloride colorimetric method), antioxidant activity (based on DPPH and ABTS radical scavenging methods), and antimicrobial effect (based on disk diffusion agar, well diffusion agar, minimum inhibitory concentration, and minimum bactericidal concentration procedures). The extract contained 79.21 mg GAE/g phenolic compounds and 35.10 mg QE/g flavonoid compounds. The leaf ethanolic extract of Q. persica had a remarkable antioxidant activity, and it showed 52.60% DPPH free radical scavenging effect and 60.50% ABTS free radical scavenging activity. The extract had a concentration-dependent antimicrobial activity. The highest and lowest inhibition zones were respectively observed for Staphylococcus epidermidis (18.60 mm) and Salmonella typhi (14.80 mm), through disk diffusion agar method, in the presence of 100 mg.ml-1 extract. In well diffusion agar method, the inhibition zones for the above bacterial species were 14.90 mm and 15.10 mm, respectively. Moreover, the minimum inhibitory concentrations for the sensitive species (S. epidermidis) and the resistant bacteria (S. typhi) were 32 and 256 mg.ml-1, respectively. The results of this study show that the leaf ethanolic extract of Q. persica could be used as a naturally bioactive compound to substitute synthetic preservative agents.
  Keywords: Antioxidant activity, Antimicrobial effect, Ethanolic extract, Quercus persica leaf
 • Mokhtar Heidari * Pages 63-75
  In the present experiment, sour orange and pomegranate wood as well as the main petiole and palm leaflets were soaked in water for 24 and 48 hours and some biochemical indices and biochemical compounds were measured and the allopathic effects was evaluated. The results showed a significant difference in electrical conductivity (EC), pH, soluble solids as well as some biochemical compounds including total phenols, flavonoids and tannin index between plant sample extracts in both successive washing stages. In all three plant samples, the amount of biochemical compounds in the second stage was significantly reduced compared to the first stage. Evaluation of allopathic effects of the extract prepared from the samples using lettuce seed germination test (as a model plant) showed that seed germination percentage, germination index, root length and shoot length in lettuce under the influence of the extract prepared from washing the sample Orange, pomegranate and date leaves had a significant decrease compared to the control (distilled water) treatment. These results indicate the importance of biochemical compounds in wood of fruit trees and measuring the changes of these compounds in cases such as the preparation of wood mulch, compost and leaf litter and other products that are prepared from wood waste of fruit trees.
  Keywords: growth, Phenolic Compounds, Seed germination, Wood, Waste