فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 40 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم تازش، حمیدرضا حسن آبادی*، پروین کدیور، هادی کرامتی صفحات 9-28

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثرهای اولیه استنباط آموزی بر درک مطلب خواندن در دانش آموزان دوره دوم ابتدایی با ناتوانی اختصاصی درک مطلب بود. پژوهش حاضر در قالب یک طرح تک آزمودنی ABA انجام شد. تعداد شش دانش آموز بر اساس نمره های قبلی مقیاس هوشی وکسلر کودکان ویرایش چهارم و نمره کسب شده در مقیاس غربالگری ناتوانی یادگیری- نسخه چهارم (LDES-4) و با توجه به ملاک های ورود و خروج از میان دانش آموزان معرفی شده به مراکز اختلالات یادگیری انتخاب شدند. مداخله آموزشی در 23 جلسه ارایه شد و داده ها با استفاده از نرم افراز R به صورت دیداری و کمی تحلیل شدند. تحلیل های دیداری و شاخص های ناهم پوشانی و اندازه-های اثر (بیشترین 01/1 و کمترین 87/0) افزایش معنی دار در عملکرد درک مطلب شرکت کنندگان نسبت به خط پایه و عدم کاهش معنی دار در مرحله بازگشتی نسبت به مرحله مداخله را نشان داد. به نظر می رسد یافته-های این پژوهش پیشروی نوید بخشی برای درمان اختلال یادگیری ویژه با محوریت استنباط آموزی باشد.

  کلیدواژگان: اختلال یادگیری ویژه، استنباط آموزی، درک مطلب، طرح آزمایشی تک آزمودنی
 • فاطمه عطایی، امید شکری*، شهلا پاکدامن صفحات 29-46
  پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه ای راهبردهای مقابله شناختی و هیجانات پیشرفت در رابطه پرطاقتی روانی و رفتارهای سبک زندگی تحصیلی در نوجوانان تیزهوش انجام شد. در پژوهش همبستگی حاضر، 288 دانش آموز تیزهوش (147 دختر و 141 پسر) که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند به پرسشنامه نظم بخشی شناختی هیجان (گارنفسکی و کرایج، 2006)، پرسشنامه رفتارهای سبک زندگی تحصیلی ارتقادهنده و بازدارنده سلامت تحصیلی (صالح زاده، شکری و فتح آبادی، 1396الف)، نسخه کوتاه پرسشنامه هیجان های پیشرفت (عبدالله پور، 1394) و نسخه کوتاه پرسشنامه پرطاقتی روانی (داگنال، دیناوان، پاپاگیرگیو، کلاگ، پارکر و دینکواتر، 2019) پاسخ دادند. به منظور آزمون روابط ساختاری در مدل مفروض، از روش آماری مدل یابی معادله ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که در نمونه دانش آموزان تیزهوش دختر و پسر، مدل مفروض واسطه مندی نسبی راهبردهای مقابله شناختی و هیجانات پیشرفت در رابطه پرطاقتی روانی و رفتارهای سبک زندگی تحصیلی با داده ها برازش مطلوبی داشت. همچنین، نتایج نشان داد که در مدل مفروض، تمامی وزن های رگرسیونی از لحاظ آماری معنادار بودند و در این مدل، به ترتیب 66 و 61 درصد از پراکندگی نمرات رفتارهای بازدارنده و رفتارهای تسهیل گر سبک زندگی تحصیلی از طریق متغیرهای مکنون پژوهش تبیین شد. بنابراین، مهمترین ایده مستخرج از یافته های مطالعه حاضر این است که چگونه متخصصان تربیتی علاقه مند به قلمرو مطالعاتی روان شناسی تیزهوشی می توانند دغدغه های مربوط بر تحلیل نیمرخ انگیزشی یادگیرندگان سرآمد را با تاکید بر توان اطلاعاتی نهضت نوظهور روان شناسی مثبت نگر دنبال کنند.
  کلیدواژگان: راهبردهای مقابله شناختی، پرطاقتی روانی، روان شناسی تیزهوشی، هیجانات پیشرفت
 • احمد رستگار*، فهیمه ثمری صفحات 47-58

   این پژوهش با هدف آزمون مدل قلدری سایبری در دوران پسا کرونا براساس حمایت تحصیلی و سرمایه های روانشناختی در میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهر شیراز انجام گرفت. برای این منظور 381 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شیراز به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های سرمایه روانشناختی لوتانز و آولیو (2007) (PCQ)، حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت (2005) و پرسشنامه تجربه قلدری قربانی سایبری آنتونیادو و همکاران (2016) پاسخ دادند. یافته ها نشان داد که اثر مستقیم مولفه های حمایت تحصیلی (حمایت معلم ، حمایت همسالان ، حمایت خانواده) بر مولفه های سرمایه های روانشناختی (خوش بینی، امید، انعطاف پذیری و خودکارآمدی مثبت و معنی دار می باشد.به علاوه اثر مستقیم مولفه های سرمایه های روانشناختی برقلدری سایبری منفی و معنی دار است. ضمنا اثر غیر مستقیم مولفه های حمایت تحصیلی بر قلدری سایبری منفی و معنی دار می باشد. همچنین شاخص های آزمون مدل قلدری سایبری در دوران پسا کرونا نشان داد که مدل برازش شده با داده های به دست آمده از دانش آموزان کلاس های مقطع متوسطه دوم شیراز حمایت می شود.

  کلیدواژگان: حمایت تحصیلی، قلدری سایبری، سرمایه های روانشناختی
 • فاطمه دانشجو، کاظم برزگر بفرویی*، حسین حسنی صفحات 59-76

  مطالعه حاضر، به دلیل بررسی نقش کمال‎ گرایی منفی و اجتناب تجربه ای در تنیدگی تحصیلی با نقش واسطه‎ای ترس از ارزیابی منفی، توانایی این را دارا است که در شناسایی بن‎بست‎های روانی و موانع تحصیل تاثیر‎گذار باشد. مطالعه حاضر توصیفی همبستگی از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه یزد که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل به تعداد 14470 نفر بودند، که تعداد 384 نفر به روش نمونه‎ گیری دردسترس و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده‎اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‎ های استاندارد کمال‎گرایی هیل (2004)، پرسشنامه پذیرش و عمل بوند و همکاران (2011)، پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی واتسون و فرند (1969) و مقیاس تنیدگی دوران دانشجویی SLSI گادزلا (1991) بوده‎است. روایی پرسشنامه‎ ها با استفاده از روش روایی همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه‎ ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده‎ ها با استفاده نرم ‎افزارهای 2 SmartPLS و SPSS 26 انجام شده‎است. بررسی نتایج نشان داد که ‎کمالگرایی منفی بر تنیدگی تحصیلی به صورت مستقیم تاثیر مثبت دارد. اجتناب تجربه‎ای بر تنیدگی تحصیلی به صورت مستقیم تاثیر مثبت دارد. کمال‎ گرایی منفی و اجتناب تجربه‎ای در پیش‎بینی تنیدگی تحصیلی به صورت غیرمستقیم (به واسطه ترس از ارزیابی منفی) تاثیر مثبت دارد. در نهایت با توجه به یافته ‎ها می‎توان نتیجه گرفت که ترس از ارزیابی منفی قادر است رابطه بین کمال‎گرایی منفی و اجتناب تجربه‎ای با تنیدگی تحصیلی را میانجی‎گری کند.

  کلیدواژگان: اجتناب تجربه ای، تنیدگی تحصیلی، ترس از ارزیابی منفی، دانشجویان، کمال گرایی منفی
 • منوچهر فلاح، احمد غضنفری*، مریم چرامی، رضا احمدی صفحات 77-92

  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای ادراک شایستگی در ارتباط بین ادراک حمایت معلمان با بی انگیزگی تحصیلی دانش آموزان نوجوان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی با روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان نوجوان دوره دوم متوسطه شهر یزد بود که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول به تحصیل بودند. از این میان، 421 نفر از آن ها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه های انگیزش تحصیلی هارتر (1981)، ادراک حمایت معلم متنی، مک وایرتر و اونیل (2008) و خود ادراکی هارتر (1989) بود. برای تحلیل آماری از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و از نرم افزارهای SPSS-21، LISREL-8.72 استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین بی انگیزگی تحصیلی با ادراک حمایت معلمان و ادراک شایستگی همبستگی معناداری وجود دارد (05/0<p). همچنین نتایج تحلیل مسیر حاکی از آن بود که ادراک حمایت معلمان با بی انگیزگی تحصیلی از طریق ادراک شایستگی مرتبط است. براساس یافته های پژوهش، ادراک شایستگی و ادراک حمایت معلمان نقش موثری بر کاهش بی انگیزگی تحصیلی در دانش آموزان دارند.

  کلیدواژگان: بی انگیزگی تحصیلی، ادراک حمایت معلمان، ادراک شایستگی، دانش آموزان متوسطه
 • عفیفه قنبری*، سهیلا هاشمی، خسرو رشید صفحات 93-102

  این پژوهش با هدف پیش بینی بارشناختی مطلوب حاصل از آموزش مجازی براساس کیفیت آموزشSERVQUAL و دانش فراشناختی دانشجویان انجام شد. جامعه آماری پژوهش، شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 1400-1399 با تعداد 1911 دانشجو بود که از طریق نمونه گیری طبقه ای نسبتی، 380 نفر از آن ها در انجام پژوهش همکاری داشتند. ابزارهای این پژوهش شامل: پرسشنامه بارشناختی (کلپش، اشمیتس و سوفرت، 2017)، پرسشنامه حالت فراشناختی (اونیل و عابدی، 1996) و پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات سیستم های آموزی مجازی براساس الگوی سروکوآل (محمدزاده، 1398) بود. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان نشان داد که کیفیت آموزش مجازی براساس الگوی کیفیت خدمات (SERVQUAL) و دانش فراشناختی دانشجویان، پیش بینی کننده های معناداری برای بارشناختی مطلوب هستند و توانسته اند 12% از واریانس بارشناختی مطلوب را تبیین کنند. این بدین معنی است که با افزایش کیفیت آموزش مجازی براساس شاخص های الگوی SERVQUAL و دانش فراشناختی دانشجویان، شرایط برای افزایش تولید بارشناختی مطلوب و یادگیری بهتر و موثرتر مهیا خواهد شد.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، بارشناختی، بارشناختی مطلوب، دانش فراشناختی، کیفیت خدمات
 • علی مصطفائی، میترا سماواتی* صفحات 103-112

  هدف از اجرای پژوهش حاضر مدل یابی تبیین اختلالات یادگیری غیرکلامی بر اساس مهارت های عصب روان شناسی و مشکلات یادگیری در دانش آموزان دختر 8 تا 12 سال بود. طرح پژوهش، توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر 8 تا 12 سال شهر تهران در سال تحصیلی 400-1399 بود. به روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای 300 نفر به عنوان نمونه با رعایت قاعده نسبت پارامتر کلاین انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها در پژوهش از مقیاس اختلالات یادگیری غیرکلامی گلدشتاین (2000)، پرسش نامه مشکلات یادگیری کلورادو (2011)، و پرسش نامه عصب روان شناختی کانرز (2007)، استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSS-22 و AMOS-24 انجام شد. براساس یافته های این مطالعه، مدل پیشنهادی جهت بررسی روابط علی بین متغیرهای پژوهش، از برازش قابل قبولی در سطح 09/0=RAMSEA برخوردار بود. نتایج پژوهش نشان داد که همبستگی بین متغیرهای عامل (مهارت های عصب روان شناسی با ضرایب اثر (B=-0/76) در سطح (p=0/001)، و مشکلات یادگیری (B=0/80) در سطح (p=0/001)، با اختلالات یادگیری غیرکلامی معنادار بود. بر این اساس فرضیه پژوهش مبنی بر مدل یابی اختلالات یادگیری غیرکلامی براساس مهارت های عصب روان شناسی و مشکلات یادگیری مورد تایید قرار گرفت. با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که مدلیابی اختلالات یادگیری غیرکلامی بر اساس مهارت های عصب روان شناسی و مشکلات یادگیری دختران از برازش مطلوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: اختلالات یادگیری غیرکلامی، مهارت های عصب روان شناسی، مشکلات یادگیری
|
 • Maryam Tazesh, Hamidreza Hassanabadi *, Parvin Kadivar, Hadi Keramati Pages 9-28

  The study aimed to investigate the possible primary effects of teaching inferences in student with specific reading comprehension disability. It adopted an ABA single-subject design. Among the students referred to the learning disorders center, six ones were selected based on the previous scores of the Wechsler Intelligence Scale for Children - 4th Edition and the score obtained in Learning Disability Evaluation Scale - 4th Edition (LDES-4) and due to the inclusion and exclusion criteria. The instructional Intervention included 23 sessions. The data were visually and quantitative analyzed using R software. The visual analysis and non-overlap indices and size effects indicated a significant increase in the participants' reading comprehension compared with the baseline and a significant decrease in the return stage compare of with the intervention stage. It seems that the findings have promising contributions to curing learning disabilities by appealing to inferencing learning.

  Keywords: Specific learning disorder, Teaching Inferences, Reading Comprehension, Single-subject design
 • Fatemeh Ataee, Shahla Pakdaman Pages 29-46
  This study examined the mediating effect of cognitive coping strategies and achievement emotions on the relationship between mental toughness and academic lifestyle behaviors among male and female gifted students. In this correlational study, 288 gifted students (141 male and 147 female) responded to the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire-Revised (Garenofski & Kraaij, 2006), the Health-oriented Academic life-style Questionnaire (Salehzadeh, Shokri & Fathabadi, 2017a), the Achievement Emotions Questionnaire-Revised (Abdollahpour, 2015) and Mental Toughness Questionnaire-Revised (Wagnall, Donovan, Papa Georgiou, Clough, Parker & Drinkwater, 2019). Structural equation modeling was used to assess the proposed gifted students. Results indicated that for gifted students, the partially mediated model of adaptive and nonadaptive cognitive coping strategies and positive and negative achievement emotions on the relationship between mental toughness academic lifestyle behaviors had good fit to data. Furthermore, all of the regression weights in the hypothesized model were statistically significant and model' predictors accounted for 66% and 61% of the variance in inhibitory and facilitator behaviors, respectively. Therefore, the most important idea derived from the findings of the present study is how educational professionals interested in the field of gifted psychology studies can pursue concerns related to the motivational profile analysis of gifted learners by emphasizing the information power of the emerging positive psychology movement.
  Keywords: cognitive coping strategies, Mental Toughness, gifted psychology, Achievement Emotions
 • Ahmad Rastegar *, Fahimeh Samari Pages 47-58

  This research was conducted with the aim of testing the cyberbullying model in the post-Corona era based on academic support and psychological capital among high school students in Shiraz. For this purpose, 381 students of high school in Shiraz were selected by multi-stage cluster sampling method And they responded to Lutans and Auliou (2007) psychological capital questionnaires, Sands and Plunkett (2005) academic support questionnaires, and Antoniodo et al (2016) cyber victim bullying experience questionnaires. The findings showed that the direct effect of academic support components (teacher support, peer support, family support) on psychological capital components (optimism, hope, flexibility and self-efficacy) is positive and significant. In addition, the direct effect of capital components the psychological effects of cyberbullying are negative and significant. At the same time, the indirect effect of academic support components on cyberbullying is negative and significant. In addition, the findings showed that in the fitted model, 42% of the variance of cyber bullying is explained by academic support and psychological capital. The goodness-of-fit indices of the cyberbullying prediction model of secondary school students in the post-Corona era also showed that the fitted model based on experimental data is compatible with the theoretical model derived from the theoretical and experimental background of the research.

  Keywords: Academic Support, cyberbullying, Psychological Capital
 • Fatena Daneshjo, Kazem Barzegar Bafrooei *, Hossein Hassani Pages 59-76

  The present research investigates the role of negative perfectionism and experiential avoidance in academic stress with the mediating role of fear of negative evaluation in Yazd University students. The type of research is descriptive correlation. The statistical population of research are all 14470 students of Yazd University who were studying in the academic year 2021-2022, of which 384 were selected by the available method and using Morgan table. Theresearch instruments included the standard questionnaires of perfectionism of Hill (2004), the acceptance and practice questionnaire of Bond et al. (2011), Fear of Negative Assessment of Watson & Friend (1969), and Godzella SLSI Student Stress Scale (1991). The validity of the questionnaire is confirmed by using the divergent validity method with PLS software and the reliability of the questionnaire is confirmed by using Cronbach's alpha test. Data analysis is performed using SPSS26 and SmartPLS2 software’s. The results showed that the two variables of negative perfectionism and experiential avoidance have significant effect on predicting academic stress. The two variables of negative perfectionism and empirical avoidance have significant effect on predicting academic stress with the mediating role of fear of negative evaluation.

  Keywords: Negative Perfectionism, Experimental Avoidance, Academic Stress, Fear of Negative Evaluation, students
 • Manouchehr Falah, Ahmad Ghazanfari *, Maryam Charami, Reza Ahmadi Pages 77-92

  The purpose of the present study was to investigate the mediating role of competence perception in the relationship between the perception of teachers' support and academic demotivation of adolescent students. The research method was descriptive-correlation with structural equation modeling method. The statistical population included all adolescent students of the second year of high school in city Yazd, who were studying in the academic year 2020-2021. Among them, 421 of them were selected by multi-stage cluster sampling method. The measurement tools included Harter's (1981) academic motivation questionnaires, textual teacher support perception, McWhirter and O'Neill (2008) and Harter's self-perception (1989). Structural equation modeling (SEM) and SPSS-21, LISREL-8.72 software were used for statistical analysis. Pearson's correlation results showed that there is a significant correlation between academic apathy and the perception of teachers' support and the perception of competence (p<0.05). Also, the results of the path analysis indicated that the perception of teachers' support is related to academic demotivation through the perception of competence. Based on the findings of the research, the perception of competence and the perception of teachers' support have an effective role in reducing academic demotivation in students.

  Keywords: academic demotivation, perception of teachers' support, perception of competence, High School Students
 • Afife Qanbari *, Soheila Hashemi, Khosro Rashid Pages 93-102

  This research was conducted with the aim of predicting the Germane cognitive load resulting from virtual education based on the quality of education and metacognitive knowledge of students. The statistical population of the research included all undergraduate students of the Faculty of Humanities of Mazandaran University in the academic year of 1399-1400 with a number of 1911 students, 380 of whom participated in the research through proportional stratified sampling. The tools of this research included: cognitive load questionnaire (Kalpesh, Schmidts and Sofret, 2017), metacognitive state questionnaire (O'Neill and Abedi, 1996) and a questionnaire for evaluating the quality of services of virtual learning systems based on the servqual model (Mohammadzadeh, 1398). The obtained data were analyzed through SPSS version 22 software.Simultaneous multiple regression analysis showed that the quality of virtual education based on SERVQUAL model and metacognitive knowledge are significant predictors for Germane Cognitive Load and were able to explain 12% of the Germane Cognitive Load variance that means by increasing the quality of virtual education based on the indicators of the SERVQUAL model and students' metacognitive knowledge, conditions will be created to increase the desired cognitive production and better and more effective learning.

  Keywords: Evaluation, E-Learning, cognitive load, metacognitive knowledge, SERVQUAL
 • Ali Mostafaee, Mitra Samavati * Pages 103-112

  The aim of this study was to investigate the nonverbal learning disability relationship with neuropsychological skills and learning disabilities in 8 to 12 years old girl students. The method of the present study was a descriptive method of structural equation modeling. The statistical population of the present study included 8- to 12-years-old female students in Tehran in the 1399-1400 academic year. A sample with a size of 30 people was selected using the Klein method by observing the parameter ratio rule to select the sample size. The sampling method was one-stage cluster type. In the present study, the data collection method was a questionnaire that due to the virtual nature of data collection electronically in WhatsApp, the implementation of questionnaires (Goldstein Nonverbal Learning Disabilities Scale, Colorado Learning Disabilities Questionnaire, and Connors Neuropsychological Questionnaire). In order to the data analyse, indices and inferential statistics were used to obtain Pearson correlation coefficient and multivariate regression was used by SPSS software. Also, to analysis of research hypotheses, multivariate regression was used in structural equation analysis method in AMOS software. The results showed that the proposed research model for the research hypothesis had acceptable fit at level RAMSEA=0/09. It was also found that the correlations between factor variables (neuropsychological skills, with nonverbal learning disorders) with effect coefficients B=-0.76) at the level (p= 0.005), and learning difficulties (B=0/80), respectively was significant at the level (p=0.006). Based on which the research hypothesis of modeling was confirmed the relationship between neuropsychological skills and learning disorders with nonverbal learning disorders. According to the effect coefficients obtained in the model tested in this study, it was found that the correlation between factor variables (neuropsychological skills, learning disability) was significant with nonverbal learning disorders. In addition to the main variables, the correlation between components and factor variables were also significant. Based on this, the research hypothesis was confirmed. Therefore, neuropsychological skills and learning disabilities can be used to predict and prevent nonverbal learning disorders.

  Keywords: Nonverbal Learning Disorders, neuropsychological skills, Learning Disorders