فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 51 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مسلم امیری*، جواد مصرآبادی، ابوالفضل فرید، سیاوش شیخعلیزاده صفحات 1-17
  زمینه و هدف

  مدیریت رفتار به منظور کسب آرامش فردی و حفظ ثبات اجتماعی جزو ضرورت های هر جامعه ای است. هدف پژوهش حاضر نیز، طراحی و اعتباریابی بسته آموزشی مدیریت رفتار مبتنی بر تیوری انتخاب برای والدین و دانش آموزان می باشد.

  روش ها

  روش پژوهش از نوع کیفی و به روش دلفی است که به منظور طراحی بسته آموزشی، از مبانی نظری کتاب تیوری انتخاب ویلیام گلسر (2013)، و جهت کسب اطمینان از روایی مطلوب بسته آموزشی، از روش روایی محتوایی با استفاده از مدل لاوشه (1975)، با پانل خبرگان 8 نفری و از دو ضریب کمی نسبت روایی محتوایی (CVR) و شاخص روایی محتوایی (CVI) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تمامی جلسات بسته طراحی شده ضروری است و محتوای تمامی جلسات، کاملا مرتبط با اهداف طراحی شده و یا مرتبط اما نیازمند بازبینی جزیی تشخیص داده شد. در ادامه، بازبینی های خواسته شده متخصصان که 6 درصد تمامی پاسخ ها را در برمی گرفت، اعمال و بسته نهایی در دوازده جلسه تدوین شد.

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های پژوهش، تلویحات عملی برای مداخلات تربیتی داشته و بسته آموزشی طراحی شده می تواند به عنوان یک برنامه جامع و مورد تایید برای مدیریت رفتار والدین و دانش آموزان در محیطهای مختلف، به ویژه خانواده و مدرسه کمک کننده باشد و به منظور بهبود کیفیت رابطه والد-فرزندی و همچنین کاهش بی انضباطی و بدرفتاری های دانش آموزان در محیط خانواده و مدرسه، استفاده از آن در جلسات و کارگاه های مشاوره خانواده و مدرسه، در قالب برنامه های آموزش گروهی اکیدا توصیه می شود.

  کلیدواژگان: بسته آموزشی، مدیریت رفتار، تئوری انتخاب، روایی محتوایی
 • منیره شهراد، سید داوود حسینی نسب*، مرضیه علیوندی وفا صفحات 19-32
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد گشتالت وآموزش مدیریت رفتاری والدین بر سرعت پردازش و حافظه فعال کودکان با نشانه های نارسایی توجه- بیش فعالی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت داده ها از نوع تحقیق کمی و از نظر اجرا، تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری را کلیه کودکان 7 الی 12 سال که به دلیل داشتن نشانه های نقص توجه/بیش فعالی، در نیمه دوم سال 1400 و سه ماهه اول 1401 به مراکز مشاوره و روانشناسی و درمانگاه بیمارستان رازی شهر تبریز مراجعه کردند، تشکیل می دهد. برای انتخاب نمونه ی تحقیق، تعداد 16نفر برای هر گروه به شکل نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به شکل گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل (48نفر) قرار داده شدند. ابزارهای مورداستفاده پژوهش دو مقیاس سرعت پردازش و حافظه فعال وکسلر4 بود.
  یافته ها
  براساس نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره، تفاوت معنی داری در میزان اثربخشی دو روش مداخله بازی درمانی و مدیریت رفتاری مشاهده شد (05/0>p)؛ بررسی اندازه اثر نشان داد که بیشترین تفاوت در نمره کل سرعت پردازش با ضریب 478/0 مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  در کل، چنین استنباط می شود که مداخله بازی درمانی مبتنی بر رویکرد گشتالت پتانسیل اثربخشی در جهت افزایش ظرفیت حافظه فعال و سرعت پردازش را دارد و متخصصان آموزشی و درمانی می توانند جهت کنترل بیش فعالی کودکان، از این مداخله استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: حافظه فعال، سرعت پردازش، بازی درمانی مبتنی بر رویکرد گشتالت، مدیریت رفتاری والدین، نارسایی توجه-بیش فعالی
 • احسان الله احسان، کیومرث بشلیده*، نسرین ارشدی، بهرام پیمان نیا صفحات 33-54

  بخشش به عنوان یک فضیلت اخلاقی می تواند در بهبود روابط و تعاملات اجتماعی نقش بارزی داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر، آزمون شناسایی پیشایندهای و پیامدهای بخشش در دانشجویان دانشگاه کابل بود. نمونه ی پژوهش را، 300 نفر از دانشجویان تشکیل می دادند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های بخشش (تامپسون، 2005)، توافق جویی (مک کری و کاستا، 1992)، عزت نفس (روزنبرگ، 1965)، انسجام خانواده (با الهام از مدل ترکیبی السون، 1999؛ رضویه و سامانی، 1379)، همدلی (EQ-8)، عقاید مذهبی (گلاک و استارک، 1965)، کیفیت زندگی (وار، کوسینسکی و کلر، 1996)، سلامت روانی- جسمی GHQ-12 (گلدبرگ و هیلیر ، 1979) و خوش بینی (شییر و کارور، 1994) استفاده شد. برای ارزیابی الگوی پیشنهادی از الگویابی معادلات ساختاری و آزمودن اثرهای واسطه ای از روش بوت استراپ نرم افزار AMOS 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که تمام ضرایب مسیرهای مستقیم بین متغیرهای پژوهش، بجز مسیرهای انسجام خانواده، عقاید مذهبی، توافق جویی و کیفیت زندگی از لحاظ آماری در سطح (p<0/05) معنی دار است. طبق نتایج پژوهش، رابطه غیر مستقیم عزت نفس با سلامت روانی- جسمی و خوش بینی، توافق جویی با سلامت روانی- جسمی و همدلی با سلامت روانی- جسمی و خوش بینی از طریق میانجی گری بخشش معنی دارد بود. یافته های پژوهش حاضر، چارچوب مفیدی را برای شناسایی عوامل تاثیرگذار در شروع بخشش و پیامدهای حاصل از آن فراهم می کند.

  کلیدواژگان: بخشش، توافق جویی، عزت نفس، سلامت روانی- جسمی و خوش بینی
 • سیاوش محمدی مزلقانی، مهرناز آزادیکتا*، جمال صادقی صفحات 55-66
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف روایابی مقیاس "اثرات روانی-اجتماعی و رفتاری کووید-19" (PSBECS-OR) در بین والدین دانش آموزان متوسطه دوم شهر تهران در آغاز سال تحصیلی 2-1401 (مهرماه) انجام شد.

  روش

  جامعه آماری این پژوهش شامل والدین دانش آموزان متوسطه دوم شهر تهران و نمونه انتخابی 250 نفر والد (پدر یا مادر) دانش آموز مقطع متوسطه دوم (دختر و پسر) از ناحیه 3 منطقه 11 شهر تهران بوده اند و ابزار مورد استفاده مقیاس "اثرات روانی-اجتماعی و رفتاری کووید-19" (1401) بوده است.

   یافته‎ ها:

  یافته های تحلیل عاملی تاییدی نشان داد گویه های مرتبط با 5 عامل دارای مقدار T بالاتر از 96/1 و مقدار بار استاندارد شده بالاتر از 3/0 بودند. شاخص های برازش نیز به مقادیر مطلوبی حاصل شد و از آنجایی که RMSEA کمتر از 08/0، کای اسکویر نسبی کمتر از 3 و نیز شاخص برازش RFI، CFI، IFI و NNFI بالاتر از 9/0 بدست آمده بنابراین مدل 5 عاملی ارایه شده، در تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفته و متناسب با فرهنگ نوجوانان ایرانی 14 سال و بالاتر گزارش می شود. همچنین هر 5 عامل دارای مقدار آلفای بالاتر از 7/0 بوده اند که این امر دال بر وجود اعتبار متناسب می باشد.

  نتیجه‎ گیری:

   این ابزار، مقیاس معتبر برای سنجش تغییرات ناشی از کووید-19 بر شاخصهای روانی-اجتماعی و رفتاری والدین دانش آموزان متوسطه دوم می باشد.

  کلیدواژگان: اثرات روانی-اجتماعی و رفتاری کووید-19، دانش آموزان نوجوان، روایابی، مقیاس
 • ابوالفضل بخشی پور، افسانه اژدری* صفحات 67-81
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی با کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، بازداری پاسخ و انعطاف پذیری شناختی) با متغیر میانجی دشواری های بین فردی در دانش آموزان دبیرستان انجام شد.

  روش

  روش پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش شناسی توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان دبیرستان های پسرانه منطقه دو آموزش پرورش تهران بود. نمونه پژوهش حاضر شامل 300 دانش آموز پسر دبیرستانی بود که به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل (1)؛ پرسشنامه کارکردهای اجرایی (2) و پرسشنامه مشکلات بین فردی (3). داده های جمع آوری شده توسط نرم افزارهای SPSS و Lisrel و با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد بین اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی و کارکردهای اجرایی (حافظه فعال، بازداری پاسخ و انعطاف پذیری شناختی) با متغیر میانجی دشواری های بین فردی رابطه معناداری وجود دارد (05/0 < P).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های پژوهش که ارزیابی و تحلیل عوامل زمینه ساز و تداوم بخش در اعتیاد به اینترنت و اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی می باشد، لذا توسعه و ترویج فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی و اینترنت سبب می شود تا بحران های هویتیکاهش یافته و محور های شخصیت شناسی همچون و همبستگی اجتماعی در دانش آموزان بهبود شایان داشته است و می توان ابعاد شناسایی شده در این پژوهش را چهارچوب توسعه استفاده از فنآوری های نوین ارتباطی میانند شبکه های اجتماعی دانست.

  کلیدواژگان: اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی، کارکردهای اجرایی، دشواری های بین فردی
 • شبنم ناظم صدیقی، امین رفیعی پور*، مهرداد ثابت صفحات 83-96
  مقدمه

  کارکنان معادن به دلیل شرایط ویژه کاری با خطرات و حوادث شغلی گوناگونی روبرو می شوند. با توجه به آنکه رفتارهای ناایمن در بروز حوادث در محیط های صنعتی نقش دارد، پرداختن به عوامل موثر بر اتخاد رفتار ایمنی و پیشگیری از آسیب های شغلی اجتناب ناپذیر است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه رفتار ایمنی بر اساس منبع کنترل با میانجی گری سلامت در کارکنان صنایع معدنی بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی به روش مدل یابی معادلات ساختاری است. از بین کارکنان صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تعداد 283 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای به کار رفته در این پژوهش شامل پرسشنامه های منبع کنترل لونسون ، سلامت گلدبرگ و رفتار ایمنی مهدی نیا بود. جهت آزمون فرضیه ها، روش مدل ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Amos انجام شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاکی از آن است که سلامت در رابطه بین رفتار ایمنی و منبع کنترل (در هر سه حیطه، درونی، افراد مسلط و شانس) کارکنان صنایع معدنی نقش میانجی ایفا می کند.

  نتیجه گیری

  سلامت کارکنان یک عامل تعیین کننده در تاثیر منبع کنترل بر رفتار ایمنی کارکنان صنایع معدنی است.

  کلیدواژگان: منبع کنترل، رفتار ایمنی، سلامت، کارکنان صنایع معدنی
 • صلاح مرادیان، امید عیسی نژاد* صفحات 97-111
  مقدمه

  نگرانی های جدی در مورد سلامت روانی نوجوانان در طول قرنطینه و تعطیلی مدارس مربوط به بیماری همه گیر و ورود به آموزش آنلاین مطرح شده است. این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای انعطاف پذیری روانشناختی در رابطه بین حمایت خانواده با پریشانی روانشناختی در دانش آموزان متوسطه و در چهارچوب کلاس های آنلاین صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه پژوهش، شامل تمام دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول و دوم است که در کلاس های آنلاین مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش شامل 644 نفر دانش آموز پسر (383 نفر متوسطه اول و 261 نفر متوسطه دوم) بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و به مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21)، پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی - بعد خانواده (MSPSS-Family) و پرسشنامه پذیرش و عمل ویرایش 2 (AAQ-II) پاسخ دادند.

  یافته ها

  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مدل ساختاری پژوهش، از برازش خوبی برخوردار است. همچنین این مدل نشان داد که حمایت خانواده با پریشانی روانشناختی رابطه منفی و با انعطاف پذیری روانشناختی رابطه مثبت دارد، انعطاف پذیری روانشناختی نیز با پریشانی روانشناختی رابطه منفی دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  با تایید نقش واسطه ای انعطاف پذیری روانشناختی و نقش موثر حمایت خانواده در کاهش پریشانی روانشناختی و افزایش انعطاف پذیری روانشناختی نوجوانان، می توان در آینده برنامه ریزی های بهتری برای مشارکت خانواده ها و آگاه سازی آنها در مسایل روانشناختی دانش آموزان نوجوان، انجام داد.

  کلیدواژگان: حمایت خانواده، پریشانی روانشناختی، انعطاف پذیری روانشناختی
 • صدیقه حیدری، مجید برزگر*، امیرحسین محمدداودی صفحات 113-126
  مقدمه و هدف

  این پژوهش با هدف تحلیل ساختار عاملی مقیاس "ارزیابی فرهنگ و آگاهی امنیت سایبری" در بین کارمندان بانک شهر اهواز در بهار و تابستان سال 1401 انجام شد.

  روش

  روش پژوهش با تکیه بر روش های روانسنجی (تحلیل عاملی) و ابزار مورد استفاده مقیاس محقق ساخته ارزیابی فرهنگ و آگاهی امنیت سایبری (1401) بوده است. جامعه کارمندان شعب بانک شهر اهواز و نمونه آماری 581 نفر کارمند بوده که به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بررسی ساختار عاملی، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی و در بررسی اعتبار، ضریب آلفای کرونباخ بوده است.

  بحث:

   یافته ها نشان داد ضریب آلفای کرونباخ به میزان 88/0 حاصل شده و ساختار عاملی بدست آمده طی تحلیل اکتشافی از شاخص های برازندگی (CFI، GFI، RFI، NFI، IFI) مطلوبی برخوردار بوده است که پوشش دهنده 6 عامل (منابع انسانی ناکارآمد، بودجه بندی و آگاه سازی، ظرفیت سازی، موقعیت کارمند، فرهنگ حفاظت از اطلاعات و رفتار و درک امنیتی) می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد این مقیاس در بین کارمندان بانک دارای ساختار عاملی و اعتبار قابل قبولی است؛ از این رو، می توان این ابزار را به عنوان ابزاری معتبر جهت ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ و آگاهی امنیت سایبری در بین کارمندان شعب بانک کشور بکار برد.

  کلیدواژگان: ساختار عاملی، اعتبار، فرهنگ و آگاهی، امنیت سایبری
 • محمد مسلمی*، ارسلان خان محمدی اطاقسرا صفحات 127-137

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی و سلامت روان در زوجین متقاضی طلاق شهرستان آمل بود. روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین متقاضی طلاقی که برای طلاق به دادگاه های خانواده و مراکز روانشناختی در شهر آمل، در سال 1400 مراجعه نمودند، بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل 30 زوج (30 مرد و30 زن) می باشد که به روش در دسترس انتخاب گردیدند. شرط ورود به پژوهش زوجینی می باشند که دادخواست طلاق به دادگاه و مراکز مشاوره برده اند و درپرسشنامه شاخص بی ثباتی ازدواج نمره مورد نظر را کسب کرده اند، می باشد. ابزارگرد آوری داده ها پرسشنامه سازگاری زناشویی لاک و والاس (1959) و پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ و هیلر (1970) بود. گروه آزمایش ده جلسه 90دقیقه ای، مهارت های مربوط به مهارت های زندگی مبتنی بر سرفصل های یونیسف را دریافت نمودند. داده های جمع آوری شده با روش آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 26مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی و سلامت روان در زوجین متقاضی طلاق شهرستان آمل تاثیر مثبت وجود دارد و می تواند منجر به احساس مثبت در زندگی زوجین گردد. می توان با برگزاری کلاس های آموزشی مهارت های زندگی در زمان پیش از ازدواج، سازگاری زناشویی و سلامت روان زوجین را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: آموزش مهارت های زندگی، سازگاری زناشوئی، سلامت روان، زوجین
 • محمود کامکار عمله، مسعود حسین چاری* صفحات 139-153
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرزندپروری ذهن آگاهانه و سرزندگی تحصیلی در نوجوانان با نقش واسطه ای راهبردهای شناختی تنظیم هیجان انجام شد.

  روش

  شرکت کنندگان پژوهش شامل 323 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر شیراز (174 دختر و 149 پسر) بودند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه های سرزندگی تحصیلی (ABQ)، فرزندپروری ذهن آگاهانه (MIPQ) و تنظیم شناختی هیجان (CERQ) استفاده شد. برای بررسی روایی پرسشنامه ها از روش تحلیل عامل تاییدی و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که فرزندپروری ذهن آگاهانه دارای تاثیر مستقیم بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (راهبردهای سازگار و ناسازگار) و سرزندگی تحصیلی است. راهبردهای سازگار و ناسازگار تنظیم شناختی هیجان نیز دارای اثر مستقیم بر سرزندگی تحصیلی دارد. همچنین، هر دو بعد سازگار و ناسازگار راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، نقش واسطه ای در بین فرزندپروری ذهن آگاهانه و سرزندگی تحصیلی داشتند.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که برای افزایش سرزندگی تحصیلی دانش آموزان به فرزندپروری ذهن آگاهانه و راهبردهای شناختی تنطیم هیجان آن ها توجه شود. 

  کلیدواژگان: راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، سرزندگی تحصیلی، فرزندپروری ذهن آگاهانه
|
 • Moslem Amiri *, Javad Mesrabadi, Abolfazl Farid, Siavash Sheikhalizadeh Pages 1-17
  Aim

  Managing behavior in order to gain personal peace and maintain social stability is among the necessities of every society. So the purpose of this study is to design and validate a behavior management training package based on choice theory for parents and students.

  Method

  The research method is qualitative and performed by Delphi technique, that In order to design the training package, the theoretical foundations of choice theory (Glasser, 2013) were used, and in order to ensure the optimal validity of the training package, the content validity method using Lawshe model (1975) was used, with a panel of 8 experts and two quantitative coefficients of content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI).

  Findings

  The results showed that all designed closed sessions are necessary and the content of all the sessions was completely related to the designed goals or related but needed to be partial revisioned. Subsequently, the revisions requested by the experts, which included 6% of all responses, were applied and the final package was compiled in twelve sessions.

  Conclusions

  finding has practical implications for educational interventions. Therefore, this training package can be helpful as a comprehensive and approved program to manage the behavior of parents and students in different environments, especially in family and school, and in order to improve the quality of the parent-child relationship as well as reduce students’ indiscipline and misbehavior, the use of this package in family and school counseling sessions and workshops in the form of group training programs is strongly recommended.

  Keywords: Training Package, Behavior Management, Choice Theory, Content Validity
 • Monireh Shahrad, Seyyed Davoud Hosseini Nasab *, Marziye Alivandi Vafa Pages 19-32
  Introduction
  The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of play therapy based on the Gestalt approach and parent behavioral management training on processing speed and working memory of children with signs of attention deficit hyperactivity disorder.
  Materials and Methods
  This research was applied research in terms of purpose, quantitative research in terms of the nature of the data, and semi-experimental research with a pre-test-post-test design and a control group in terms of implementation. The statistical population consisted of all children aged 7 to 12 years who referred to counseling and psychology centers and clinics of Razi Hospital in Tabriz in the second half of 2022 and the first quarter of 2023 due to symptoms of attention deficit/hyperactivity disorder. To select the research sample, 16 people were selected for each group in the form of purposeful sampling and randomly assigned to two experimental groups and one control group (48 people). The tools used in the research were two Wechsler4 processing speed and working memory scales.
  Findings
  Based on the results of multivariate covariance analysis, the effect size values showed that the biggest difference was in the total score of processing speed with a coefficient of 0.478. was observed. The comparison of the interventions showed that the effectiveness of the Gestalt-based play therapy intervention on processing speed and working memory was significantly higher than the parent behavior management training intervention (p<0.05).
  Keywords: working memory, processing speed, play therapy based on Gestalt approach, parental behavioral management, Attention Deficit-Hyperactivity Disorder
 • Ehsanullah Ehsan Ehsan, Kioumars Beshlideh *, Nasrin Arshadi, Bahram Peymannia Pages 33-54

  Forgiveness is as a moral of virtue can play a significant role in improving relationships and social interactions. The purpose of this research was to identify the antecedents and consequences of forgiveness in students of Kabul University. The research sample consisted of 300 students who were randomly selected. Date collection tools were used questionnaires such as forgiveness (Thompson, 2005), agreeableness (McCree and Costa, 1992), self-esteem (Rosenberg, 1965), family cohesion (inspired by Elson's hybrid model, 1999; Razavieh and Samani, 1379), empathy (EQ-8), religious beliefs (Glock & Stark, 1965), quality of life (Ware, Kosinski, & Keller, 1996), psycho-physical health GHQ-12 (Goldberg & Hillier, 1979) and optimism (Scheier & Carver, 1994). Methods for analyzing the present study were structural equation modeling AMOS 22 software and using bootstrap method for mediation effects. The results of this study showed that all the coefficients of the direct paths between the research variables, except for the paths of family cohesion, religious beliefs, agreeableness and quality of life, are statistically significant at (p<0.05) level. According to the results of this research, the indirect relationship of self-esteem with mental-physical health and optimism, agreeableness with mental-physical health and empathy with mental-physical health and optimism by mediating of forgiveness were significant. The findings of the current research provide a useful framework for identifying the influencing factors in the initiation of forgiveness and its consequences.

  Keywords: forgiveness, seeking agreeableness, Self-esteem, mental-physical health, optimism
 • Siavash Mohammadi Mazlaghani, Mehrnaz Azad Yekta *, Jamal Sadeghi Pages 55-66
  Introduction

  The present study was conducted with the aim of validating the "psycho-social and behavioral effects of covid-19" scale (PSBECS-OR) among parents of secondary school students in Tehran at the beginning of the academic year 2022-23 (October).

  Method

  The statistical population of this research included parents of second high-school students of Tehran city and a selected sample of 250 parents (father or mother) of second-high school students (girls and boys) from district 3 of district 11 of Tehran city, and the instrument used was the scale of "psycho-social and behavioral effects of covid-19" (2022) has been.

  Results

  The findings of the CFA showed that items related to 5-factors had a T value higher than 1.96 and a standardized load value higher than 0.3. The fit indices were also obtained at favorable values and since the RMSEA is less than 0.08, the relative chi-square is less than 3, and the RFI, CFI, IFI and NNFI fit indices are more than 0.9, so the 5-factor model is presented. It has been confirmed in the CFA and is reported to be appropriate for the culture of Iranian teenagers aged 14 and older. Also, all 5-factors have an alpha value higher than 0.7, which indicates the existence of proportional reliability.

  Conclusion

  This scale is valid instrument for assess the change of covid-19 on psycho-social and behavioral characters of parents of secondary school Students.

  Keywords: Adolescent students, Covid-19 psycho-social, behavioral effects, Scale, validation
 • Abolfazl Bakhshipour, Afsaneh Azhdari * Pages 67-81
  Introduction

  The aim of this study was to investigate the relationship between virtual social network addiction and executive functions (working memory, response inhibition and cognitive flexibility) with the mediating variable of interpersonal difficulties in students.

  Method

  The method of this study was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of methodology. The population of this study included students in Tehran's second education district. The sample of the present study included 300 male students who were selected by convenience sampling method. The research tools were a questionnaire on addiction to mobile social networks (Ahmadi et al. 2016); Executive Function Questionnaire (Nejati, 2013) and Barkham, Hardy and Startup Interpersonal Problems Questionnaire (1998). The collected data were analyzed by SPSS and Lisrel software using structural equation modeling method.

  Results

  This study showed that there is a significant relationship between addiction to virtual social networks and executive functions (working memory, response inhibition and cognitive flexibility) with the mediating variable of interpersonal difficulties (P <0.05).

  Conclusion

  According to the findings of the research, which is the evaluation and analysis of the underlying and perpetuating factors in Internet addiction and addiction to virtual social networks, therefore, the development and promotion of the culture of using social networks and the Internet leads to reduced identity crises and Personality axes such as social solidarity among students have been improved and the dimensions identified in this research can be considered as the framework for the development of the use of new communication technologies such as social networks.

  Keywords: Addiction to virtual social networks, Executive Functions, interpersonal difficulties
 • Shabnam Nazem Sedighi, Amin Rafiepoor *, Mehrdad Sabet Pages 83-96
  Introduction

  The mining industry is a significant source of risk with regard to occupational safety and health. Due to the role of unsafe behaviors in the occurrence of accidents in an industrial environment, it is inevitable to tackle the factors affecting the adoption of safety behaviors and the prevention of occupational injuries. The aim of this study was to investigate whether health mediates the association between locus of control and safety behaviors in miners.

  Method

  The present research is a descriptive-correlational study conducted by structural equation modeling method. 283 employees of Iran's mining industry (Imidro) were selected by purposive sampling method. The instruments used in the current study included the Levenson’s Multidimensional Locus of Control Scale, Goldberg Health Questionnaire and Mahdinia's Safety Behavior Questionnaire. In order to test the hypotheses, the structural equation modeling method was performed using SPSS and Amos software.

  Results

  The results support for a mediating role of health between safety behavior and the locus of control (in all three areas, internal, the influence of powerful others and luck) of mining industry employees.

  Conclusion

  Employee’s health is a determining factor in the impact of the locus of control on the safety behavior of mining industry employees.

  Keywords: Locus of Control, Safety Behavior, Health, Mining Industry Employees
 • Salah Moradian, Omid Isanejad * Pages 97-111
  Introduction

  Serious concerns about the mental health of adolescents during the pandemic related quarantine and school closures and entering online education have been raised. The aim of this study was to investigate the mediating role of psychological flexibility in the relationship between family support and psychological distress in high school students in the context of online classes.

  Materials and Methods

  The method of the present study is (correlation and structural equation modeling). The population of the study includes all junior and senior high school male students who were studying in online classes. The sample consisted of 644 male students (383 junior high school students and 261 senior high school students) who were selected by cluster random sampling method and assigned to answer the Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21), Multidimensional scale of perceived Social Support Questionnaire - Family Dimension (MSPSS-Family) and Acceptance and Action Questionnaire 2 (AAQ-II).

  Findings

  Data analysis showed that the structural model of the study has a good fit. Also, this model showed that family support is negatively related to psychological distress and positively related to psychological flexibility, and psychological flexibility is also negatively related to psychological distress.Discussion and

  Conclusion

  By acknowledging the mediating role of psychological flexibility and the effective role of family support in reducing psychological distress and increasing adolescent flexibility, one can make better planning for family participation and awareness in adolescent students' psychological issues in the future.

  Keywords: Family Support, Psychological Distress, Psychological Flexibility
 • Sedigheh Heydari, Majid Barzegar *, Amirhossein Mohammad Davoudi Pages 113-126
  Introduction & Objective

  This research was conducted with the aim of analyzing the factor structure of the scale "evaluation of cyber security culture and awareness" among the Employees of bank branches Ahvaz city in the spring and summer of 2022.

  Method

  The research method was based on psychometric methods (factor analysis) and the tool used was the researcher-made scale for the evaluation of cyber security culture and awareness (2022). The population of employees of bank branches Ahvaz city and the statistical sample is 581 employees who were selected by simple random method. The method of data analysis was factor structure, EFA and CFA, and Cronbach's alpha coefficient.

  Discussion

  The fundings showed that the Cronbach's alpha coefficient was 0.88 in reliability and factor structure obtained during the EFA had favorable fit indices (CFI, GFI, RFI, NFI, IFI) covering 6 factors (inefficient human resources, budgeting and awareness, capacity building, employee position, culture of protection of information and security behavior and understanding).

  Conclusion

  The results showed that this scale has an acceptable factor structure and reliability among bank employees; Therefore, this tool can be used as a reliable tool to evaluate and rank the factors affecting the promotion of cyber security culture and awareness among the employees of Bank of Country branches.

  Keywords: Factor Structure, Reliability, Culture, Awareness, Cyber Security
 • Mohammad Muslimi *, Arslan Khan Mohammadi Ataqsara Pages 127-137

  The aim of the present study was to determine the effectiveness of life skills training on marital adjustment and mental health in couples applying for divorce in Amol city.The method of the current research was semi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. The statistical population included all couples applying for divorce who referred to family courts and psychological centers in Amol city in 1400, and 30 couples (30 men and 30 women) were selected according to available methods and were placed in two experimental and control groups. Data collection tools were Locke and Wallace's (1959) Marital Adjustment Questionnaire and Goldberg and Hiller's (1970) Mental Health Questionnaire. The experimental group received ten 90-minute sessions, skills related to life skills based on UNICEF topics. The collected data has been analyzed by multivariate analysis of covariance test using spss software version 26. The findings of the research showed that life skills training has a positive effect on marital compatibility and mental health in couples applying for divorce in Amol city and can lead to positive feelings in the lives of couples.Therefore, it is possible to improve marital compatibility and mental health of couples by holding life skills training classes.

  Keywords: life skills training, marital compatibility, Mental Health, Couples
 • Mahmoud Kamkar Amaleh, Masoud Hosseinchari * Pages 139-153
  Introduction

  The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between mindful parenting and academic buoyancy in adolescents with the mediating role of cognitive emotion regulation strategies.

  Method

  The participants of the research included 323 students of Shiraz city middle schools (174 girls and 149 boys) who were selected by multi-stage cluster random sampling. To examine the research variables the following questionnaires were used : The Academic Buoyancy Questionnaire (ABQ), Mindfulness in Parenting Questionnaire (MIPQ), and The Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ). Confirmatory factor analysis method was used to check the validity of the questionnaires and Cronbach's alpha coefficient was used to measure the reliability.

  Results

  The findings showed that mindful parenting has a direct effect on cognitive emotion regulation strategies (adaptive and maladaptive strategies) and academic buoyancy. adaptive and maladaptive strategies of cognitive emotion regulation also have a direct effect on academic buoyancy. Also, both adaptive and maladaptive dimensions of emotion regulation cognitive strategies had a mediating role between mindful parenting and academic buoyancy.

  Conclusion

  Based on the findings of this research, it can be concluded that in order to increase the academic buoyancy of students, attention should be paid to mindful parenting and cognitive strategies to regulate their emotions.

  Keywords: academic buoyancy, Cognitive Emotion Regulation Strategies, Mindful parenting