فهرست مطالب

حسابداری مدیریت - پیاپی 56 (بهار 1402)
 • پیاپی 56 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/04
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فرزانه پورطاهر اقدم، هاشم نیکومرام*، فریدون رهنمای رودپشتی صفحات 1-18

  مطالعه حاضر به تبیین روابط میان کیفیت حسابرسی و کارایی عملیاتی شرکت با در نظر گرفتن معیار تداوم تصدی حسابرس در صنعت و اندازه حسابرس برای 108 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1390 لغایت 1399 و با بکارگیری مدل پانل ایستا می پردازد. طبق نتایج تخمین مدل؛ زیر بخشهای ویژگی های کیفیت حسابرسی شامل؛ اندازه حسابرس و تداوم تصدی حسابرس بر  کارایی عملیاتی شرکتهای بورسی معنی دار می باشند، بعبارتی درصورتی که اندازه حسابرس یک واحد افزایش یابد، کارایی عملیاتی شرکت ها 10 واحد افزایش می یابد و اگر تداوم تصدی حسابرس بعنوان شاخص کیفیت حسابرسی یک واحد افزایش یابد، کارایی عملیاتی شرکت ها 4 واحد افزایش می یابد. با توجه به نتایج این پژوهش می توان پیش بینی کرد، تداوم تصدی حسابرس و موسسات حسابرسی با اندازه بزرگ تر (مانند سازمان حسابرسی) نسبت به سایر موسسات، باعث افزایش قابلیت اتکای اقلام تعهدی واحدهای تجاری می شوند. بنابراین می توان به مجامع عمومی شرکت ها توصیه کرد که از موسسات حسابرسی بزرگتر برای حسابرسی شرکت خود استفاده کنند. در حالت کلی نقصان اطلاعات در بازار موجب افزایش هزینه مبادالات و ناتوانی بازار در تخصیص بهینه منابع می شود. اطلاعات که جزء جدایی ناپذیر فرآیند تصمیم گیری است، هر چه شفاف تر و قابل دسترس تر باشد، می تواند به اتخاذ تصمیمات صحیح تری در زمینه تخصیص بهینه منابع منجر گردد و در نهایت باعث کارایی تخصیصی و شفافیت بازار شود که هدف نهایی بازار سرمایه است.

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، ویژگی های حسابرس، کمیته حسابرسی، کارایی عملیاتی شرکت، مدل پانل ایستا
 • راضیه هاشمیان، حمیدرضا وکیلی فرد*، محسن حمیدیان صفحات 19-34

  هدف از پژوهش حاضر، آزمون تجربی نقش رعایت استانداردهای بین الملل کسب و کار، در بهبود فرایندهای تجاری و عملکرد شرکت، بر اساس نظریه مدیریت کیفیت می باشد. در این پژوهش، پژوهشگر به دنبال این است که بداند آیا رعایت استانداردهای بین المللی کسب وکار، بر ارزش بازار، توان رقابت بالاتر و میزان کارایی شرکت تاثیر دارد یا خیر. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) می باشد، که با غربالگری انجام شده، تعداد 167 شرکت در بازه زمانی سال 1388 الی 1397 بعنوان نمونه پژوهش (1670 سال-شرکت)، انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون خطی چندگانه به شیوه حداقل مربعات (LS) استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون های تجربی پژوهش نشان می دهد که متغیر مستقل میزان رعایت استانداردهای بین المللی کسب و کار دارای اثری مستقیم و معنی دار بر ارزش بازار، توان رقابت شرکت و میزان کارایی شرکت می باشد. با توجه به یافته های تجربی پژوهش حاضر می توان چنین نتیجه گیری نمود که رفتار مالی شرکتهای فعال در بازار سهام ایران تحت تاثیر رعایت استانداردهای بین المللی کسب و کار در حوزه مدیریت کیفیت قرار می گیرد و استانداردهای فوق (استانداردهای زیست محیطی، کیفیت خدمات ومحصولات، منابع انسانی، انرژی، فعالیتهای اجتماعی، رضایت مندی مشتریان)، در ایران از اثر بخشی و کارایی لازم برخوردار بوده و موجب بهبود عملکرد مالی، ارزش آفرینی و کارایی شرکتها می شود.

  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت، ارزش بازار، عملکرد شرکت، توان رقابت بالاتر، کارایی شرکت
 • سید عباس برهانی*، سید حمید مرتضایی صفحات 35-53

  سرمایه اجتماعی از ویژگی های شخصیتی مدیریتی است،که می تواند پیامدهایی برای هموارسازی سود سهام داشته باشد. سرمایه اجتماعی، را می توان به طور کلی به عنوان ارزش تعهدات غیررسمی و قراردادهای اجتماعی تعریف کرد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر سرمایه اجتماعی شرکت بر هموارسازی تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسیده است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران بوده که از به روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند. داده های عملکردی در این پژوهش مربوط به بازه ای 9 ساله در محدوده سال های مالی 1391 تا 1399 بر مبنای محدودیت مکان دسترسی به داده ها تعریف گردیده است. نوع داده های مورد استفاده در این پژوهش به جهت تعریف در یک بازه زمانی چند ساله، تابلویی و روش تحلیل داده ها نیز روش تحلیل داده های تابلویی بوده است. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی بر رفتار هموارسازی تقسیم سود مبتنی بر الگوی سنتی، هموارسازی بر مبانی مدل نرخ پرداخت هدف و مدل مبتنی بر الگوی نوسان نسبی، تاثیر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، هموارسازی سود، سود تقسیمی
 • انسیه حسین پوران، حسن ولیان*، محمدرضا عبدلی صفحات 54-74
  تغییرات در هر عرصه ای از علم به پویایی بیشتر کارکردهای آن حوزه منجر خواهد شد. حسابداری نیز به عنوان یکی از عرصه های مبتنی بر فرآیندهای اجتماعی از این تغییرات مستثنی نمی باشد و باهدف ارتقای تعامل پذیری با نیازهای ذینفعان، می توان انتظار رسیدن به ادراک منسجم و متعامل بین ارکان حرفه حسابداری با ابعاد اجتماعی را به واسطه ی چنین تغییراتی متصور بود. حسابداری گفتمان به عنوان تغییرات برآمده از بسترهای ادراکی و اجتماعی می تواند ارزش های فراگیری همچون پیامدهای مثبت حسابداری سبز را از نظر اجتماعی و رقابتی به همراه داشته باشد. هدف این پژوهش توسعه ی الگوی حسابداری گفتمان در پیامدهای حسابداری سبز باهدف جهت گیری آینده در حرفه حسابداری می باشد. در این پژوهش که از نظر روش شناسی برحسب ماهیت مساله و هدف پژوهش، کاربردی محسوب می شود، شیوه ی جمع آوری اطلاعات از نوع پیمایشی-همبستگی بود و ابزار پژوهش پرسشنامه بود. جامعه آماری در این پژوهش، مدیران بخش حسابداری به عنوان زیرمجموعه ی معاونت مالی و اداری 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران در سال 1399-1400 می باشند. نظر به اینکه مدیران حسابداری در شرکت های بازار سرمایه با عناوینی همچون رییس امور سهام یا رییس حسابداری در چارت سازمانی شرکت های بازار سرمایه قرار دارند، مجموعا 96 نفر در این بخش مشارکت داشتند که باتوجه به این تعداد جامعه ی آماری، که کمتر از 100 نفر بود، از معیار سرشماری برای انتخاب مشارکت کنندگان پژوهش استفاده شد. همچنین به منظور برازش مدل، از تحلیل حداقل مربعات جزیی () استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد، حسابداری گفتمان بر پیامدهای حسابداری سبز شرکت های بازار سرمایه تاثیر دارد. نتایج کسب شده گویایی این واقعیت هستند که توسعه ی الگوی حسابداری گفتمان به عنوان یک مبنای سیستمی که در بسترهای اجتماعی و با انتقال سطح انتظارات بازار سرمایه به عنوان ورودی سیستم و ترکیب آن با دانش حسابداری به عنوان فرآیند سیستم حادث می گردد، می تواند به ایجاد پیامدهای حسابداری سبز به عنوان ستاده ی سیستم منجر شود.
  کلیدواژگان: حسابداری گفتمان، حسابداری سبز، نقد پارادایم اثبات گرایی
 • علی مولایی ایل ذوله*، کاوه پرندین صفحات 75-88
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر کارایی مدیران و گزارشگری متهورانه مالیاتی بر خوانایی گزارشگری مالی، اثر تعدیلی کارایی مدیران را نیز بر ارتباط گزارشگری متهورانه مالیاتی و خوانایی گزارشگری مالی، طی یک دوره 11 ساله از سال 1389 تا 1399 با تعداد نمونه 161 شرکت و 1276 مشاهده می باشد. برای سنجش کارایی مدیران از مدل دمرجیان، برای سنجش گزارشگری متهورانه مالیاتی از تفاوت بین مالیات ابرازی و تشخیصی و برای سنجش خوانایی گزارشگری مالی از دو شاخص فلش و طول متن استفاده گردیده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه10 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد کارایی مدیران با خوانایی گزارشگری مالی رابطه مثبت و معناداری، دارد ولی گزارشگری متهورانه مالیاتی، دارای رابطه منفی و معناداری، با خوانایی گزارشگری مالی است. همچنین کارایی مدیران، تاثیر معناداری بر رابطه بین گزارشگری متهورانه مالیاتی و خوانایی گزارشگری مالی دارد. علاوه بر این نتایج آزمون تحلیل حساسیت نشان داد استفاده از معیار جایگزین برای سنجش خوانایی گزارشگری مالی نیز بر نتایج اصلی پژوهش تاثیری ندارد و نتایج پژوهش از استحکام برخوردار است.
  کلیدواژگان: کارایی مدیران، گزارشگری متهورانه مالیاتی و خوانایی گزارشگری مالی
 • حسین نورانی*، اسماعیل اخلاقی یزدی نژاد صفحات 89-107
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی اصول بنیادی آیین رفتار حرفه ای حسابداران مدیریت و تاثیر آن بر محتوای اطلاعات حسابداری مدیریت است. جامعه آماری، شامل حسابداران صنعتی شاغل در حرفه که با مفاهیم مختلف حسابدار مدیریت آشنا هستند می باشد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که از روایی و پایایی لازم برخوردار است. آزمون فرضیات نشان می دهد که آیین رفتار حرفه ای حرفه ای حسابداری مدیریت بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت در تمام ابعاد موثر است و این موضوع نشان دهنده اهمیت اخلاق حرفه ای در واحدهای حسابداری و مالی در کنار سایر فاکتورهای موثر می باشد. با توجه به این پژوهش در بین ابعاد آیین رفتار حرفه ای حسابداری مدیریت به ترتیب، رازداری، صلاحیت حرفه ای، عینیت و درستکاری حسابداران مدیریت تاثیر بسزایی بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری مدیریت دارند. آینده حرفه حسابداری به رهبری اخلاقی توسط حسابداران حرفه ای و رهبران این حرفه بستگی دارد. لازم است تا آن ها با تبیین اهمیت معیارهای اخلاقی والا و آموزش ضرورت درستکاری فردی، حسابداران فعلی و آتی را به سوی شرافتمندی سوق دهند. بدیهی است با انجام این کار این اطمینان محقق خواهد شد که در آتیه حرفه حسابداری بتواند به نقش تاریخی خود در رشد عادلانه اقتصادی و موفقیت و رفاه ملت ها ادامه دهد.
  کلیدواژگان: آئین رفتار حرفه ای، ویژگی های کیفی، حسابداری مدیریت
 • طاهره عزیززاده، مهدی زینالی*، یونس بادآور نهندی صفحات 108-126
  حسابداری ساختگی با مهندسی اطلاعات و گزارشگری مالی مرتبط است، زیرا برای افشای اطلاعات مالی سعی می کند به گونه ای عمل کند که بهتر از آنچه در حالت صادقانه بیان می شود، ظاهر شود. هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی مفهومی حسابداری ساختگی در شرایط محیطی ایران است. این پژوهش از لحاظ روش شناسی جزو پژوهش های کیفی با رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان است، جامعه آماری شامل خبرگان صاحب نظر در زمینه مبانی نظری و عملی حسابداری ساختگی است که با توجه به هدف پژوهش، از روش نمونه گیری گلوله برفی برای مصاحبه انتخاب شده است. پس از کسب نظر خبرگان از طریق 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته طی سال های 1399- 1400 الگوی مفهومی حسابداری ساختگی شامل شرایط علی از جمله انگیزه های مالیاتی، بانکی، گزارشگری و فرهنگی؛ بستر و زمینه موضوع از جمله انگیزه های مدیران، اهداف و ویژگی های شرکت ها، خلاء های قانونی، فشارهای محیطی؛ شرایط مداخله گر از جمله نحوه نظارت و اجرا؛ راهبردها از جمله عوامل محیطی و راهبری، عوامل مرتبط با استفاده کنندگان، ایجاد فناوری های به روز، ارتقای کیفیت و اجرای مناسب قوانین؛ و همچنین پیامدهای آن ها از جمله پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سازمانی ارایه شده است. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به هدف تعیین شده، راهبری شرکتی و تقویت قوانین، می تواند انگیزه های مالیاتی، بانکی، گزارشگری و اخلاقی منجر به انحراف از واقعیت ها را کاهش دهد. برای این منظور بایستی در دو بعد اجرا و نظارت، آموزش های لازم به استفاده کنندگان و اجراکنندگان قوانین انتقال داده شود تا بتوان از پیامدهای نامطلوب آن، از جمله انتقال ناعادلانه ثروت جلوگیری کرد و منابع را در جهت منافع ملی حرکت داد.
  کلیدواژگان: حسابداری ساختگی، الگوی حسابداری ساختگی، نظریه پردازی زمینه بنیان
 • وحید احمدیان*، میثم حامدی، رقیه نامور صفحات 127-151
  تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) با این هدف صورت گرفت که از مجرای افزایش قابلیت مقایسه گزارشگری مالی، مشارکت کنندگان بازار را قادر به تصمیم گیری های بهتر اقتصادی سازد و کارایی بازار سرمایه را بهبود بخشد. اما پس از بیش از یک دهه پژوهش در خصوص اثرات اتخاذ این استانداردها، هنوز نتیجه گیری قطعی در خصوص میزان دستیابی به این هدف وجود ندارد و مطالعات تجربی، نتایج متناقضی را گزارش می کنند. به منظور کسب شواهد عینی در خصوص اثرات واقعی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) براساس تجربه کشورهایی که این استانداردها را پذیرفته اند، در این پژوهش، تحلیلی جامعی از مطالعاتی که به بررسی اثرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) بر قابلیت مقایسه گزارشگری مالی پرداخته اند صورت گرفته است. بر مبنای تجزیه و تحلیل 243 مشاهده، با نمونه مستقل 2.544.582 شرکت- سال، نتایج فراتحلیل و فرارگرسیون حاکی از آن است که پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، به طور کلی تاثیر مثبت و معناداری بر قابلیت مقایسه گزارشگری مالی داشته است، اما اندازه اثر اتخاذ این استانداردها، به عوامل متعددی مانند شیوه پذیرش اجباری یا داوطلبانه، ساختار قانونی کشورها و ضمانت اجرایی حسابداری و حسابرسی کشورهای مورد بررسی بستگی دارد.
  کلیدواژگان: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)، قابلیت مقایسه گزارشگری مالی، فراتحلیل، فرارگرسیون، ساختار قانونی کشورها
 • سید احمد خلیفه سلطانی*، فاطمه حامدی صفحات 152-167
  هدف از این مقاله بررسی رابطه تولید چابک با عملکرد تجاری و عملکرد هزینه در صنایع تندمصرف است. همچنین این مطالعه اثر میانجی عملکرد هزینه بر ارتباط میان تولید چابک و عملکرد تجاری را نیز بررسی می کند. این مطالعه داده های نظرسنجی جمع آوری شده از 53 شرکت تولیدی از صنایع تندمصرف مانند صنعت غذایی به جز قند و شکر و صنعت دارویی را تجزیه وتحلیل می کند. تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که تولید چابک رابطه مستقیم و معناداری با عملکرد تجاری و عملکرد هزینه دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که عملکرد هزینه ارتباط مستقیم و معنی داری با عملکرد تجاری دارد. همچنین، اثر مستقیم میانجی گری عملکرد هزینه بر رابطه تولید چابک و عملکرد تجاری مشاهده شده است. در محیط های آشفته مثل بازار نهایی صنایع تندمصرف، مدیران شرکت های تولیدی باید بر نقش تولید چابک به عنوان یک مفهوم جامع در پاسخگویی به نیازهای بازار تاکید کنند. تولید چابک یکی از استراتژی های برنده شدن در محیط پویا و رقابتی امروز است. پیامدهای تولید چابک باید به طور کامل توسط مدیران درک شود تا یک مکانیسم مفهومی سازی جامع ایجاد شود تا روش هایی که باید دنبال شود مشخص شود و هرگونه عدم تعادل در حین اجرا نیز تعیین شود.
  کلیدواژگان: تولید چابک، عملکرد تجاری، عملکرد هزینه، صنایع تندمصرف
|
 • Farzaneh Pourtaheraghdam, Hashem Nikoomaram *, Fereydoon Rahnama Pages 1-18

  The present study explains the relationship between the audit quality and the company's operational efficiency, taking into account the criterion of the auditor's tenure in the industry and the size of the auditor for 108 companies active in the stock exchange during the period from 2011 to 2020 and using the static panel model. According to the estimation results of the model; Subsections of audit quality features include; The size of the auditor and the continuity of the auditor's tenure are significant on the operational efficiency of listed companies, in other words, if the size of the auditor increases by one unit, the operational efficiency of the companies increases by 10 units, and if the continuity of the auditor's tenure as an indicator of the audit quality of a unit increases, the operational efficiency increases. Companies increase by 4 units. According to the results of this research, it can be predicted that the continuity of tenure of auditors and audit institutions with larger size (such as audit organization) compared to other institutions, increases the reliability of accrual items of commercial units. Therefore, it can be recommended to the general assemblies of the companies to use larger audit institutions for the audit of their company. Information that is an inseparable part of the decision-making process, the more transparent and accessible it is, it can lead to more correct decisions in the field of optimal allocation of resources.

  Keywords: Audit quality, auditor characteristics, Audit Committee, operational efficiency of the company, static panel model
 • Razieh Hashemian, Hamidreza Vakili Fard *, Mohsen Hamidian Pages 19-34

  The aim of this research is experimentally test the role of compliance with international business standards in improving business processes and company performance, based on the theory of quality management. Does the higher competitiveness and efficiency of the company have an effect or not? The statistical population of the current research is the Tehran Stock Exchange. Through screening, 167 companies selected as the research sample (1670 years-companies). The test of the hypotheses of the research has been done using the multiple linear regression method using the least squares method. The results of the experimental test of the research show that. The independent variable of compliance with international business standards has a direct and significant effect on the market value, the company's competitiveness and the company's efficiency. According to this research, it can be concluded that the financial behavior of companies active in the Iranian stock market is influenced by compliance with international business standards in the field of quality management, and the above standards (environmental standards, quality of services and products, human resources, energy, social activities, customer satisfaction) in Iran have the necessary effectiveness and efficiency and lead to the improvement of financial performance, value creation and efficiency of companies.

  Keywords: Quality Management, Market value, company performance, higher competitiveness, company efficiency
 • Seyed Abbas Borhani *, Seyed Hamid Mortezaei Pages 35-53

  One of the previously neglected characteristics of managerial personality، that is، "social capital"، can have implications for dividend smoothing. "Social capital" can be broadly defined as the value of informal commitments and social contracts. The present research has been carried out with the aim of evaluating the impact of the company's social capital on smoothing the distribution of profits in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The statistical population of this research is the companies accepted in the Tehran Stock Exchange، that selected by systematic elimination method. The performance data in this research related to a 9-year period in the range of fiscal years 2012 to 2020، based on the limitation of data access. The type of data used in this research was tabular and the method of data analysis was panel data analysis. The results showed that social capital has a positive effect on the behavior of profit sharing smoothing based on the traditional model، smoothing based on the principles of the target payment rate model and the model based on the relative volatility model.

  Keywords: Social Capital, Profit Smoothing, dividend
 • Ensieh Hossein Pooran, Hasan Valiyan *, Mohammadreza Abdoli Pages 54-74
  Changes in any field of science will lead to greater dynamics of the functions of that field. Accounting, as one of the areas based on social processes, is no exception to these changes and in order to promote interaction with the needs of stakeholders one can expect the achievement of an integrated and interactive perception between the pillars of the accounting profession with social dimensions due to such changes. Dialogic Accounting as changes resulting from perceptual and social contexts can have pervasive values such as the positive consequences of green accounting from a social and competitive point of view. The Purpose of this research is developing a Dialogic Accounting Model in the Green Accounting Consequences of Capital Market Companies. In this research, which considered methodologically in terms of the nature of the problem and the purpose of the research, the method of data collection was survey-correlation and the research tool was a questionnaire. The statistical population in this study is the managers of the accounting department as a subset of the financial and administrative deputy of the top 50 companies of the Tehran Stock Exchange in 2020-2021. Considering that accounting managers in capital market companies with titles such as Chief Stock Officer or Chief Accountant are in the organizational chart of capital market companies, a total of 96 people participated in this section, which according to this statistical population, which was less than 100 The census criterion was used to select the research participants. Partial least squares analysis (PLS) also used to fit the model. The results showed that Dialogic Accounting has an impact on the Green Accounting Consequences of capital market companies. The results show the development of the Dialogic Accounting Model as a basis of the system in the social context and by transferring the level of capital market expectations as the input of the system and its combination with accounting knowledge occurs as a system process, it can lead to green accounting consequences as a system output.
  Keywords: Dialogic Accounting, Green Accounting Consequences, Criticism of Positivism Paradigm
 • Ali Molaiy Eil Zoleh *, Kaveh Parandin Pages 75-88
  The main purpose of this study was to investigate the effect of managers' performance and audible tax reporting on the readability of financial reporting. 1276 views. To measure the efficiency of managers, the Demarjian model has used, to measure the bold tax reporting, the difference between declared and diagnostic taxes, and to measure the readability of financial reporting, two indicators of flash and text length have used. In order to analyze the data and test the hypotheses, multivariate regression with combined data model and estimated least squares (EGLS) method used using Ives software version 10. The results show that the efficiency of managers has a positive and significant relationship with the readability of financial reporting, but bold tax reporting has a negative and significant relationship with the readability of financial reporting. Managers' performance also has a significant effect on the relationship between bold tax reporting and financial reporting readability. In addition to these results, the sensitivity analysis test showed that the use of an alternative criterion for measuring the readability of financial reporting has no effect on the main results of the research and the research results are robust.
  Keywords: Managerial Efficiency, Tax aggressiveness reporting, Financial Reporting Readability
 • Hossein Noorani *, Esmaeil Akhlaghi Yazdi Nezhad Pages 89-107
  The main purpose of this study is to investigate the basic principles of professional behavior of management accountants and its impact on the content of management accounting information. The statistical population includes professional industrial accountants who are familiar with various concepts of management accountant. The data collection tool in this study is a questionnaire that has the necessary validity and reliability. The test of hypotheses shows that the code of conduct of management accounting professionals is effective on the quality characteristics of management accounting information in all dimensions, and this shows the importance of professional ethics in accounting and financial units along with other effective factors. According to this study, among the dimensions of the management accounting professional behavior code, respectively, confidentiality, professional competence, objectivity and integrity of management accountants have a significant impact on the quality characteristics of management accounting information. The future of the accounting profession depends on ethical leadership by professional accountants and leaders. It is necessary for them to lead current and future accountants to honor by explaining the importance of high moral standards and teaching the necessity of individual integrity. Obviously, doing so will ensure that in the future the accounting profession can continue its historic role in equitable economic growth and the success and prosperity of nations.
  Keywords: Professional Behavior Ritual, Qualitative Characteristics, management accounting
 • Tahereh Aziz Zadeh, Mehdi Zeinali *, Younes Badavar Nahandi Pages 108-126
  Creative accounting relates to information engineering and financial reporting because it tries to make financial disclosures appear better than what is honestly stated. The aim of the current research is to provide a conceptual model of creative accounting in Iran's environmental conditions. In terms of methodology, this research is one of the qualitative research projects with an approach based on theorizing the context. The statistical population includes experts in the field of theoretical and practical foundations of creative accounting, After obtaining expert opinions through 21 semi-structured interviews during 2020-2021, the conceptual model of creative accounting includes causal conditions, including tax, banking, reporting and cultural incentives; The context of the subject, including managers' motivations, company goals and characteristics, legal loopholes, environmental pressures; Intervening conditions, including the way of monitoring and implementation; The central phenomenon includes a positive or negative view of the subject; Strategies including environmental and management factors, factors related to users, creating up-to-date technologies, improving quality and proper implementation of laws; And also their consequences including economic, social and organizational consequences are presented. The results showed that corporate governance and strengthening laws can reduce tax, banking, reporting and moral incentives leading to deviation from the facts. The necessary training should be given to the users and enforcers of the laws in the two dimensions of implementation and monitoring, so that its adverse consequences, including the unfair transfer of wealth, can be prevented and resources can be moved in the direction of national interests.
  Keywords: creative accounting, Creative Accounting Model, Grounded Theory
 • Vahid Ahmadian * Pages 127-151
  International Financial Reporting Standards (IFRS) were developed with the aim of increasing the comparability of financial reporting, enabling market participants to make better economic decisions and improving the efficiency of the capital market. But after more than a decade of research on the effects of adopting these standards, there is still no definite conclusion about the extent of achieving this goal, and experimental studies report contradictory results. In order to obtain objective evidence regarding the real effects of adopting International Financial Reporting Standards (IFRS) based on the experience of countries that have adopted these standards, in this research, a comprehensive analysis of studies that examine the effects of adopting International Financial Reporting Standards (IFRS) on comparability Financial reporting has been done. Based on the analysis of 243 observations, with an independent sample of 2,544,582 company-years, meta-analysis and meta-regression results indicate that the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) generally has a positive and significant effect on the comparability of financial reporting. but the size of the effect of adopting these standards depends on several factors such as the method of mandatory or voluntary acceptance, the legal structure of the countries and the executive guarantee of accounting and auditing of the countries under review.
  Keywords: International Financial Reporting Standards (IFRS), comparability of financial reporting, meta-analysis, meta-regression, legal structure of countries
 • Seyed Ahmad Khalifeh Soltani *, Fatemeh Hamedi Pages 152-167
  The purpose of this paper is to investigate the relationship between agile manufacturing and business performance and cost performance in Fast Moving Consumer industries. This study also examines the mediating effect of cost performance on the relationship between agile manufacturing and business performance. This study analyzes survey data collected from 53 manufacturing companies in fast-moving Consumer industries such as the food industry except sugar and the pharmaceutical industry. Analysis of research hypotheses has been tested using Structural Equation Modeling. The results show that agile manufacturing has a direct and significant relationship with business performance and cost performance. In addition, the results showed that cost performance has a direct and significant relationship with business performance. In addition, a direct effect of cost-performance mediation on the relationship between agile production and business performance has been observed.  In turbulent environments such as the final market of Fast Moving Consumer industries, manufacturing executives need to emphasize the role of agile manufacturing as a comprehensive concept in responding market needs. Agile manufacturing is one of the winning strategies in today's dynamic and competitive environment. The consequences of agile manufacturing must be understood by managers to create a comprehensive conceptualization mechanism to identify the methods to be followed and to identify any imbalances during implementation
  Keywords: Agile manufacturing, Business Performance, Cost Performance, Fast Moving Consumer industries