فهرست مطالب

 • پیاپی 72 (بهار 1403)
 • تاریخ انتشار: 1403/03/12
 • تعداد عناوین: 25
|
 • کاوه محمدپور*، محمد سلیقه، طیب رضئیی، علی درویشی بلورانی صفحات 1-24

  گرد و غبارها، تحت عنوان عمده ترین نوع از آیروسلها نقشی بنیادی مستقیم و غیرمستقیمی بر روی هوا و اقلیم دارند. بدین منظور در پژوهش حاضر به بررسی قابلیت و توانمندی مدل MACC با استفاده از صحت سنجی MODIS برای بارزسازی پدیده های حدی گرد و غبار در استان کردستان طی دوره 2003-2012  پرداخته شد. جهت تحلیل داده های ماهواره ای و مدل شده از آزمون های آماری و روند یابی من-کندال استفاده شده است. یافته های حاصل از توزیع سالانه نشان داد که میانگین بیشترین عمق نوری آیروسل (AOD) مربوط به سال 2008 با 36/0 و کمترین مقدار با 294/0 مربوط به سال 2004 می باشد. همچنین، میانگین بیشترین AOD این سال  مربوط به شهرستانهای سنندج، سقز، قروه، کامیاران و مریوان به ترتیب با 356/0، 353/0، 358/0، 371/0 و 368/0 می باشد. توزیع مکانی میانگین AOD در فصول مختلف نیز نشان داد، زمستان و پاییز دارای کمترین مقدار و فصل بهار و تابستان دارای بیشترین مقدار AOD بوده است. توزیع زمانی-مکانی ماهانه AOD نشان داد که گردو غبار در طی آوریل تا آگوست سرتاسر پهنه منطقه مورد بررسی را می پوشاند. نتایج آزمون روند من-کندال نشان داد که فصل بهار در سرتاسر استان و فصل تابستان در شرق استان دارای روند مثبت معنی دار است؛ بر همین اساس، فصل بهار در منطقه مورد مطالعه به غنوان فصل فرین گرد و غبار شناخته شد؛ و در بین پنج روز حدی گرد و غبار در فصل مربوطه، روز 19 ژوین 2009 با میانگین مقدار AOD روزانه 16/1 و دید افقی کمتر از 2000 متر دارای بیشترین و گسترده ترین گرد و غبار تحت عنوان روز فرین حدی است. در مجموع، نتایج حاصل از رویکرد چند بعدی MACC در بارزسازی گرد و غبار نشان داد، عمق نوری (AOD،DOD) معیاری مناسبتر از دید افقی در تعیین روزهای فرین گرد و غبار می باشد.

  کلیدواژگان: عمق نوری آئروسل (AOD)، MACC، MODIS، فرین، فرین حدی، کردستان
 • فهیمه شاکری، غلامعباس فلاح قالهری*، هاشم اکبری، زهرا حجازی زاده صفحات 25-47

  در پژوهش حاضر حساسیت سنجی عناصر هواشناسی (نظیر میانگین دما، رطوبت نسبی و سرعت باد) به پارامترسازی های فیزیکی مختلف در مدل پیش بینی عددی وضع هوا (WRF) جهت شبیه سازی اقلیم شهر و تعدیل جزیره گرمایی شهری منطقه مورد مطالعه، مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت مطالعه مسایل زیست محیطی شهری از مدل تاج پوش شهری (UCM) به صورت جفت شده با مدل WRF استفاده شد. آزمایش های متعددی به منظور دستیابی به پیکربندی بهینه برای انجام شبیه سازی در بازه زمانی 18-21 آگوست 2016 با شرایط جوی پایدار در فصل تابستان اجرا شد. انتخاب مناسب ترین پیکربندی با کمترین خطا، به عنوان بستری مناسب برای شبیه سازی های اقلیم شهری جهت مطالعه راهکارهای تعدیل جزیره گرمایی شهری (UHI) مطرح می شود. افزایش بازتاب سطوح جهت کاهش UHI در دامنه اعمال گردید. جهت ارزیابی عملکرد پیش بینی مدل و مقادیر مشاهداتی متناظر با آن از دو شاخص ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و میانگین خطای اریب (MBE) استفاده شد. نتایج نشان داد در استان تهران، بطورکلی تمامی پیکربندی ها دمای هوا و سرعت باد را کمتر از مقدار واقعی و رطوبت نسبی را بیشتر از مقدار واقعی برآورد می نمایند. همچنین در استان البرز تمامی پیکربندی ها دمای هوا و سرعت باد را بیشتر از مقدار واقعی و رطوبت نسبی را کمتر از مقدار واقعی برآورد می نمایند. با افزایش انعکاس سطوح شهری، میانگین دمای استان های تهران و البرز به ترتیب به میزان 6/0 و 2/0 درجه سانتی گراد کاهش می یابد. سرعت باد مخصوصا در نواحی شهری، مقداری افزایش می یابد. همچنین شاهد افزایش میانگین رطوبت نسبی (خصوصا در نواحی شهری) در مناطق مورد مطالعه خواهیم بود.

  کلیدواژگان: مدل WRF، مدل تک لایه شهری (UCM)، آلبیدو، پارامترسازی فیزیکی
 • جعفر درخشی، بهروز سبحانی*، سعید جهانبخش اصل صفحات 49-64

  در این تحقیق پیش بینی مقادیر بارش و دما با کاربرد مدل های گردش عمومی جو در دوره های 2005-1964 موردبررسی قرارگرفته است. داده های اقلیمی شامل مقادیر روزانه مجموع بارش و دمای میانگین از سازمان هواشناسی کشور، تهیه گردیده است. با در نظر گرفتن سناریوهای تغییراقلیم RCP4.5, RCP2.6 و RCP8.5 برای دوره آینده 2100-2010 تحت مدل تغییراقلیم canESM2 تغییراقلیم حوضه اهرچای مورد ارزیابی قرار گرفت. به دلیل دقت پایین مدل های گردش عمومی از مدل کوچک مقیاس سازی SDSM4.2 استفاده و تغییرات پارامترهای اقلیمی بارش و دمای میانگین برای دوره های زمانی آینده شبیه سازی گردید. در این پژوهش برای واسنجی مدل SDSM، از بین 26 پارامتر اقلیمی بزرگ مقیاس (NCEP) به طور متوسط 3 پارامتر بیشترین همبستگی را با میانگین دما و 5 پارامتر بیشترین همبستگی را با میانگین بارش در حوضه اهرچای دارند. نتایج حاصل از پیش بینی پارامترهای اقلیمی نشان داد شبیه سازی پارامترهای اقلیمی میانگین دما با دقت بالاتری نسبت به مقادیر میانگین بارش انجام گرفته است. علت این امر، نرمال نبودن و غیرشرطی بودن داده های بارش می باشد. نتایج حاکی از آن است که میانگین دمای حوضه، در دوره 2099-2070 تحت سناریوی RCP8.5 نسبت به دوره مشاهداتی 2005-1964 با افزایش بیشتری نسبت به دوره های قبل روبروست و میزان بارش حوضه نیز طی دوره 2099-2070 و تحت سناریوی RCP 2.6 بیشترین افزایش را در کل دوره های مطالعاتی نشان می دهد.

  کلیدواژگان: تغییراقلیم، مدل canSEM2، سناریوهای RCP، حوضه آبخیز اهرچای
 • رئوف مصطفی زاده*، فریبا اسفندیاری، مهناز حمزه ای، نازیلا علایی صفحات 65-79

  هدف از این پژوهش، ارزیابی تغییرات زمانی پوشش گیاهی جوامع حاشیه رودخانه قره سو استان اردبیل با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین در یک بازه زمانی 8 ساله است که برای برنامه ریزی های حفظ اکوسیستم رودخانه و مطالعه مورفولوژی آن اهمیت است. تهیه نقشه پوشش حاشیه رودخانه قرسو از تصاویر GoogleEarth برای سال های 2011، 2016، 2019 به دلیل وضوح تصاویر استفاده شد. به منظور ارزیابی ارتباط بین سنجه های سیمای سرزمین در دوره های زمانی مورد بررسی از تحلیل همبستگی در محیط برنامه نویسی R استفاده شد. نمقدار سنجه پیوستگی سیمای سرزمین 52/91 درصد به 49/95 درصد در این منطقه طی دوره مورد مطالعه  که نشان دهنده افزایش یکپارچگی و بهبود پیوستگی در سیمای سرزمین می باشد. ارزیابی تعداد لکه در تحقیق حاضر روند افزایشی را نشان داد که بیش ترین مقدار برای بازه زمانی 2019 بوده است. هم چنین نتایج تغییرات عرض رودخانه قره سو نشان داد که عرض رودخانه در سال 2019 به ترتیب با حداکتر و حداقل 43/27 و 97/3 است. مقایسه مقادیر عرض رودخانه در سه دوره مطالعاتی نشان دهنده روند افزایشی در عرض رودخانه می تواند ناشی از محدود شدن عرض رودخانه توسط فعالیت های انسانی و یا حفاظت کناره ها برای حفاظت از اراضی کشاورزی در برابر تعریض کناره ها باشد. هم چنین همبستگی عرض رودخانه نشان داد که بین دوره زمانی 2019 و 2016 همبستگی 63/0 و در سطح 001/0 معنی دار می باشد. کم ترین همبستگی بین دوره زمانی 2019 و 2011 با مقدار عددی 30/0 در سطح 5 درصد محاسبه شد. در حالت کلی نتایج تغییرات در جوامع حاشیه رودخانه را می توان با پیشروی عملیات کشاورزی تا نزدیک حریم رودخانه مرتبط دانست.

  کلیدواژگان: پایش تغییرات، پیوستگی سیمای سرزمین، حاشیه رودخانه، عرض رودخانه
 • امیرعلی محمدی، حسن ستاری ساربانقلی*، مهسا فرامرزی اصل، محمدرضا پاکدل صفحات 81-97

  بافت های تاریخی نه تنها به واسطه وجود بناها و فضاهای ارزشمند تاریخی، بلکه از آن جا که روایت واقع از زندگی و فعالیت انسان هایی است که در طول دوران بلندی در آن زیسته می کرده اند، واجد منابع غنی فرهنگی و اجتماعی هستند و اهمیت بسزایی دارند. امروزه با توجه به توسعه شهری و محاصره تکنولوژی بافت های تاریخی، موضوع مرمت بافت های فرهنگی و تاریخی و انجام پروژه های طراحی شهری در آن ها با چالش دوگانه رویکرد مداخله و نگرش حفاظتی مواجه شده است. طبق این دو رویکرد ساخت و سازهای جدید و معماری معاصر از هویت کافی جهت درج در بافت های با ارزش شهری برخوردار نیست و فرایند فرسودگی با سرعت بیشتری در بافت های تاریخی نمود یافته است. لزوم توجه به بازآفرینی و حفاظت از بافت های تاریخی با رویکردی همه جانبه و با درنظرگرفتن ابعاد کالبدی، حقوقی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی از اهداف پژوهش حاضر است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته و برای جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، از بررسی های اسنادی و مطالعات میدانی استفاده شده است. یافته ها  نشان می دهد که محله دچار فرسودگی گردیده و برای ایجاد تصویر مجدد از هسته ی تاریخی شهر قزوین رهیافت تجدید حیات شهری و راهبردهای بازآفرینی شهری و راهبردی در راستای اصول توسعه ی پایدار امری ضروری می باشد و ساماندهی محله بلاغی قزوین موجب دستیابی به اهداف می گردد.

  کلیدواژگان: بافت تاریخی، بازآفرینی شهری، پایداری، محله بلاغی قزوین
 • مریم رحمانی لشگری، علیرضا استعلاجی*، آزیتا رجبی، مجید ولی شریعت پناهی صفحات 99-114

  پایداری اجتماعی امروزه به عنوان مهمترین بعد توسعه پایدار، جایگاه مهمی در برنامه ریزی های شهری دارد و پیوسته با افزایش مشکلات اجتماعی و واگرایی بین محلات از نظر انجام و مشارکت، بر اهمیت آن در برنامه ریزی ها افزوده می شود. از این رو این امر نیاز به بررسی های بیشتری در مطالعات شهری دارد. این پژوهش به منظور بررسی نقش مشارکت اجتماعی در توسعه پایداری اجتماعی محلات انجام شده است. برای این منظور میزان تاثیر معناداری این دو متغیر، مورد سنجش قرار گرفته است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی می باشد جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی بوده است. جامعه آماری پژوهش از گروه خبرگان تشکیل شده است که به روش در دسترس 20 نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای که براساس مبانی نظری و مطالعات انجام شده در مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شده، می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار ایموس انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که مشارکت اجتماعی شهروندان در محلات  با ضریب (بتا) 732/0 بر توسعه پایدار اجتماعی این محلات تاثیر مثبت دارد و رابطه این دو متغیر با هم معنادار می باشد. به عبارتی دیگر با تقویت مشارکت اجتماعی توسعه پایدار اجتماعی نیز تقویت خواهد شد. و متغیرهای حس تعلق به مکان، رضایت از محله، مشارکت در فعالیت های محله ای و اعتماد نیز بر متغیر مشارکت اجتماعی در محلات اثرگذاری مثبتی دارند.

  کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی، توسعه پایدار اجتماعی، منطقه 8 شهر تهران
 • مطهره زرگری*، مهدی بروغنی، علیرضا انتظاری، عباس مفیدی، محمد باعقیده صفحات 115-137

  گرد و غبار یکی از مخاطرات جوی است که در نواحی خشک و نیمه خشک دارای پیامدهای اقلیمی و زیست محیطی نامطلوبی می باشد. هدف تحقیق حاضر مدلسازی دینامیکی ویژگی های مکانی- زمانی گرد و غبار در جنوب و جنوب شرق ایران با مدل REG-CM4 با استفاده از داده های ماهانه گرد و غباری و داده های مدل RegCM4 می باشد. بدین منظور، توزیع مکانی گرد و غبار به روش IDW به همراه نمودارهای گرد و غبار ترسیم شدند. مدل RegCM4 با در نظرگیری سیستم تصویر لامبرت با قدرت تفکیک افقی 40 کیلومتر با مدل جفت شده شیمی اجرا شد. توزیع مکانی گرد و غبار ماهانه و سالانه بالاترین مقادیر فراوانی گرد و غبار را برای شهرهای زابل، بندرعباس، زاهدان و جاسک نسبت به ایستگاه های سیرجان، کهنوج و لار نشان می دهد. علاوه بر این، بیشترین وقوع فراوانی گرد و غبار در استان های سیستان و بلوچستان (%48)، هرمزگان (%27) و فارس با 16 درصد و کمترین فراوانی آن برای استان کرمان (%9) نشان داده شده است. به طور کلی، فصول تابستان (در ایستگاه سیستان) و زمستان (ایستگاه کرمان) به ترتیب بیشینه و کمینه رخداد گرد و غبار را دارند. بررسی زمانی نیز بیشترین میزان گرد و غبار را برای ماه های گرم سال و کمترین را برای ماه های سرد سال به همراه دارد. ماه جولای در ایستگاه زابل و ماه های نوامبر و دسامبر در ایستگاه سیرجان به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی گرد و غبار را دارند. همچنین، مدل اقلیمی RegCM4 برای متغیرهای مختلف نیز بیشینه گرد و غبار را بر روی جنوب شرق، جنوب و سواحل جنوب به خوبی نشان داده است.

  کلیدواژگان: گرد و غبار، توزیع زمانی، توزیع مکانی، RegCM4، جنوب و جنوب شرق ایران
 • علیرضا مهاجری، رضا شعبانی*، سینا فروزش صفحات 139-155

  دوره حکومت قاجارها را باید دوران عقد قراردادها، عهدنامه ها و پیمان های متعدد اقتصادی سیاسی و نظامی دانست. توسعه طلبی های ارضی، تجاری و اقتصادی که به وسیله سیاستمداران زیرک دولت های خارجی، با قدرت برتر نظامی بر ایران تحمیل شدند؛ و منافع فراوانی از قبل این معاهدات و قراردادها عاید این کشورها به خصوص روسیه شد. به دنبال آن تحولات جغرافیایی و تاریخی درسرزمین های ترکمن نشین شمال شرق ایران نیز آغاز شد. این مقاله با هدف واکاوی جغرافیای تاریخی منطقه خراسان در شمال شرق و رویکرد دولت - ملت ایران به قرارداد آخال تهیه شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است. داده های تحقیق از طریق اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل مقاله هم با رویکرد کیفی و مبتنی بر اسناد و استدلال صورت گرفته است. نتایج تحلیلی، بیانگر تغییرات ژیوپلیتیکی و مرزی در حوزه شمالی ایران شد. به طوری که طی معاهده آخال بخش هایی از مناطق شمال شرق ایران، ضمیمه کشور روسیه شد؛ و جغرافیای تاریخی ایران در شمال شرق، دستخوش تغییرات سیاسی - اجتماعی و واکنش قوم ترکمن شد؛ در حالی که عکس العملی در میان دولتمردان قاجار به وجود نیامد.

  کلیدواژگان: جغرافیای تاریخی، دولت قاجار، معاهده آخال، ترکمن ها
 • حسن حاجی امیری، آرش ثقفی اصل*، مهدی اشجعی صفحات 157-169

  صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی تبدیل گشته اند. به طوری که حفظ منابع انرژی، جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست، کاهش میزان مصرف انرژی های فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی واقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری و شهرسازی شده و معماران و شهرسازان راملزم به رعایت اصول و قواعد خاصی در زمینه ساخت و ساز می کند. در طول سالیان گذشته راهکارها، معیارها و استانداردهای متفاوتی در زمینه ی بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها تدوین گردیده است که از جمله معیارهای قابل توجه در عصر حاضر می توان به لید(LEED) اشاره نمود. هدف پژوهش حاضر شناسایی الگوی علی اصول پایداری زیست محیطی براساس آیین نامه لید است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-تحلیلی است. جامعه اماری پژوهش حاضر را معماران و کارشناسان شهر قم تشکیل می داد. حجم نمونه به صورت هدفمند 25 نفر تعیین شد. به منظور دستیابی به هدف پژوهش از مدل دیمتل فازی استفاده شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که  از بین معیارهای پایداری زیست مجیطی براساس الگوی لید معیار سایت پایدار به عنوان تاثیرگذارترین معیار و معیار اولویت های منطقه ای و نوآوری در طراحی به عنوان تاثیرپذیرترین معیار شناسایی شد. همچنین معیارهای انرژی،جو و کارایی آب و کیفیت هوای داخل ساختمان و مصالح و منابع به عنوان معیارهای حد واسط شناسایی شد

  کلیدواژگان: معماری پایدار، پایداری زیست محیطی، آیین نامه Leed، شهرقم
 • حمید پیرعلیلو، بشیر بیگ بابایی*، پرویز نوروزی ثانی صفحات 171-187

  پژوهش حاضر به بررسی مسایل و مشکلات مدیریت شهری مرند و ارایه راهکارهای لازم برای بهبود وضعیت آن می پردازد. مسیله اصلی پژوهش در پی جواب به این پرسش است که از نظر مردم و کارشناسان علل مشکلات مدیریت شهری مرند چیست و با چه نقشه راهی می توان چشم انداز مناسب برای مدیریت شهری تعریف و به آن دست یافت. این مقاله از نظر هدف کاربردی و از منظر روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و از مدل چشم انداز سازی اجتماعی Oregan  استفاده شده است. مدل Oregan مدلی است برای طرح ریزی فرآیند چشم انداز سازی راهبردی در جوامع محلی. از جمله مهمترین مزیت های این مدل منطبق سازی در شرایط و محیط متفاوت است. مدل   Oregan  از چهار گام تشکیل می شود که هر یک از گام ها براساس یک پرسش ساده بنا شده است: اکنون کجا هستیم؟ به کجا می رویم؟ کجا می خواهیم باشیم؟ چگونه آنجا برسیم؟ سپس در فواصل زمانی مختلف می توان پایشی از وضعیت اجرا، احصاء و نواقص لازم را از بین برد. در این پژوهش بعد از تحلیل وضع موجود، با استفاده از برنامه ریزی مشارکتی و ارایه پرسشنامه و دریافت نظر شهروندان و کارشناسان و تحلیل این نظرات از طریق آزمون های فریدمن و t-test یک نمونه مستقل، چشم اندازهای مختلف برای شهر تعریف شده و پیامد آن راهبردهای لازم ارایه شده است. نتایج به دست آمده، نشان می دهد به منظور رسیدن به چشم انداز مطلوب شهر باید بر روی سه اصل مدیریت مناسب شهری، پرداختن به نظر شهروندان و مشارکت اجتماعی و همچنین توسعه و عمران شهری استوار شد.

  کلیدواژگان: مدیریت شهری، برنامه ریزی راهبردی، oregan، مرند
 • حمید فخیم زاده، هادی سروری*، محمدهادی مهدی نیا، مهدی محمودزاده واشان صفحات 189-207

  شهر نیازمند ایجاد برند شهری و اتخاذ راهبردهای متناسب با گستره ذینفعان به ویژه گردشگران است لذا طرح های توسعه شهری در نوع جهت گیری های برند شهر موثر هستند. از این رو، این مقاله قصد دارد تا پس از شناسایی مولفه های تاثیرگذار مدل معادلات ساختاری پژوهش را در جهت رتبه بندی مولفه ها ایجاد و با ماتریس فورنل و لارکر همبستگی بین مولفه ها را بررسی نماید. مقاله حاضر از نوع کاربردی و جمع آوری داده ها با روش پژوهش ترکیبی همگرا، از طریق مطالعات کتابخانه ای، پرسش نامه محقق ساخته و مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گرفت. قلمرو مطالعاتی، شهر بیرجند و نمونه آماری در بخش کیفی با روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی، 19 نفر از خبرگان شهری و در بخش کمی با روش نمونه گیری تصادفی ساده، 381 گردشگر بودند. یافته های مصاحبه ها مشخص کرد در برندسازی شهر بیرجند باید به غلبه نقش نظامی- دانشگاهی شهر بر جنبه تاریخی شهر، اقتصاد خدماتی شهر، سرمایه های فرهنگی و هنرهای در حال فراموشی، مهاجرت و اجرای پروژه های پیشران و محرک توسعه توجه گردد. هم چنین مدل پژوهش نشان داد در راستای تحقق برنامه های برندسازی شهری، طرح های توسعه شهری بر مولفه های تصویرذهنی و منظر بیشترین اثر مثبت را دارند. همبستگی بین مولفه ها نیز نشان داد بیشترین ارتباط بین مولفه های تصویر ذهنی و منظر به میزان 0.66 می باشد.

  کلیدواژگان: طرح های توسعه شهری، برندسازی شهری، مدل معادلات ساختاری، گردشگر، شهر بیرجند
 • محمدتقی رضویان*، ژیلا سجادی، مرتضی قورچی، زهره محمد گنجی صفحات 209-230

  فضاهای شهری عرصه حضور شهروندان در قلمرو عمومی شهر هستند. این فضاها باید دارای شرایطی باشد که فرد بتواند در آن ها تجربه زیسته را بامعنی و مفهوم زندگی پیوند داده تصویرهای ذهنی از فضاهای شهری درگیر بامعنی زندگی را تولید نماید؛ درصورتی که تجارب زیسته انسان در ارتباط با مکان ها توام با بسترهای روانی از معنی و مفهوم زندگی نباشد، تصویر شکل گرفته در چارچوب نقشه های ذهنی سراسر اغتشاش و فاقد مفاهیم و معانی زندگی خواهد بود. تحقیق حاضر در برخورد با مسیله تضعیف پیوند انسان و مکان در شهرهای امروزی در تلاش است تا ضمن بررسی نظریات برگرفته از رویکردهای پدیدارشناسی و روانشناسی محیطی، به بررسی عوامل موثر بر تشکیل تصویر ذهنی شهروندان از مکان های شهری از منظر این دو دیدگاه پرداخته و ارتباط عوامل فردی با مولفه های سازنده تصویر ذهنی از مکان را در دو محیط متفاوت موردبررسی قرار دهد. ازاین رو محله تجریش از منطقه 1 و محله شهرک ولیعصر از منطقه 18 تهران با توجه به تفاوت های موجود درزمینه های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به عنوان نمونه موردمطالعه و از طریق نمونه گیری وضعی انتخاب شدند. تحلیل آماری حاصل از داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه بیانگر این موضوع بود  باوجود تفاوت معنادار میان رضایتمندی از مولفه های سازنده ی تصویر ذهنی در این دو محله، میان ویژگی های فردی پاسخ دهندگان  رضایتمندی از مولفه های مذکور در هر دو محله همبستگی وجود دارد؛ بدین معنا که باوجود تفاوت معنادار در خصوصیات ادراکی و شناختی از محیط زندگی در دو محله، ولیکن ویژگی های فردی پاسخ دهندگان فارغ از شرایط مکانی محیط زندگی بر ساخت تصاویر ذهنی تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: تصویر ذهنی، حس مکان، پدیدارشناسی مکان، روانشناسی محیط
 • اکبر میراحمدی، حجت الله یزدان پناه*، مهدی مومنی صفحات 231-250

  در سالیان اخیر، مطالعه فنولوژی محصولات زراعی با استفاده از داده های ماهواره ای گسترش فراوانی یافته است. امروزه داده های سنجنده OLI از ماهواره لندست 8  با تفکیک مکانی 30 متر،  تشخیص مراحل فنولوژی گیاهان را در مقیاس محلی فراهم کرده است. در این پژوهش، از شاخص های سنجش از دور NDVI، EVI، Greenness و Brightness  حاصل از سنجنده OLI و شاخص GCC حاصل از تصاویر دوربین دیجیتال، برای برآورد مراحل فنولوژی گیاه کلزا و از فیلتر ساویتزکی- گولی برای برطرف کردن داده های پرت و تولید منحنی های هموار سری های زمانی شاخص های گیاهی استفاده شد. نتایج نشان داد که منحنی های حاصل از شاخص های NDVI, EVI, GCC هر چهار مرحله فنولوژی سنجش از دور (سبزینگی، رکود، بلوغ و پیری) را به خوبی نمایش می دهند اما شاخص Greenness، مرحله رکود را به خوبی نمایش نمی دهد. منحنی حاصل از شاخص Brightness رفتاری عکس با دیگر منحنی ها از خود نشان می دهد. بر اساس آزمون همبستگی پیرسون داده های شاخص GCC با داده های شاخص NDVI و Brightness همبستگی دارند. برای برآورد شروع فصل و پایان فصل از روش های آستانه نسبی، نرخ تغییر و مشتق اول استفاده شد و نتایج نشان داد که روش مشتق اول و آستانه نسبی به ترتیب با میانگین اختلاف 18 و 19 روز در برآورد شروع فصل و روش نرخ تغییر با میانگین اختلاف 8 روز در برآورد پایان فصل بهترین عملکرد را دارند. همچنین شاخص Brightness با میانگین اختلاف 16 روز و شاخص EVI با میانگین اختلاف 7 روز به ترتیب در برآورد شروع فصل و پایان فصل بهترین عملکرد را دارند.

  کلیدواژگان: کلزا، فنولوژی، شاخص های گیاهی سنجش از دور، لندست 8، دوربین دیجیتال
 • احمد حجاریان، احمد تقدیسی*، حمید برقی صفحات 251-268

  هدف از این مقاله بررسی موانع و چالش های مشاغل خانگی از دیدگاه کارشناسان و صاحبان مشاغل خانگی  با استفاده از روش دلفی و تحلیل عاملی تاییدی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد و رویکردی کیفی کمی دارد. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه است. گروه اول شامل  کارشناسان اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی   و اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و گروه دوم صاحبان مشاغل خانگی  بودند. حجم نمونه برای گروه اول  با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای 28 نفر انتخاب شدند و گروه دوم بر اساس آمار حاصل حدود 1000 نفر در نواحی روستایی استان اصفهان می باشد که بر اساس فرمول کوکران 276 نفر تعیین شد. تجزیه و تحلیل دادها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام گردید. به منظور شناسایی چالش های موجود مشاغل خانگی جوامع روستایی استان اصفهان از فن دلفی استفاده شد.  نتایج در بخش کیفی تحقیق بیانگر آن بود که مهم ترین چالش های موجود فراروی مشاغل خانگی عوامل ساختاری و مدیریتی، سیاست گذاری، عوامل مالی و اقتصادی ، فردی -شخصیتی، پژوهش و اطلاع رسانی می باشد. در بخش کمی با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی در قالب 5 عامل وجود دارد که به ترتیب عبارتند از: عوامل مالی و اقتصادی، عوامل مدیرتی و ساختاری، ضعف قوانین و سیاستگذاری جامع، پژوهش و اطلاع رسانی و عوامل فردی و شخصیتی که 73/78 درصد از واریانس کل را تبیین می نماید.

  کلیدواژگان: مشاغل خانگی، چالش ها و موانع، نواحی روستایی، استان اصفهان
 • اباذر سلگی*، حیدر زارعی، صفر معروفی صفحات 269-286

  روش های مختلفی برای جداسازی جریان پایه مورد استفاده قرار گرفته است، یکی از این روش ها، روش های فیلترینگ می باشد. در این مطالعه از روش های فیلترینگ با الگوریتم های مختلف تک پارامتری، دو پارامتری، سه پارامتری، لینه و هولیک، چاپمن، فیوری و گوپتا، اکهاردت و اوما برای جداسازی جریان پایه روزانه چشمه کارستی کهمان در شهرستان الشتر استفاده شده است. دوره آماری مورد استفاده یک دوره آماری 27 ساله (سال آبی 71-1370 تا 97-1396) بوده است. از روش محتوای ایزوتوپی به عنوان شاخص برای جداسازی جریان پایه استفاده شده است. داده های نمونه برداری شده در سال آبی (97-1396) در آزمایشگاه شرکت مصباح انرژی ایران آنالیز شد. با توجه به اینکه هر الگوریتم دارای پارامترهای مختلفی می باشند، ابتدا پارامترهای هر الگوریتم برمبنای محتوای ایزوتوپی در سال آبی 97-1396 بهینه شدند. سپس از پارامترهای بهینه شده برای دوره آماری 27 ساله استفاده گردید. در پایان با استفاده از معیارهای مختلف ارزیابی، الگوریتم های مختلف با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که عملکرد الگوریتم اکهارت بهتر از دیگر الگوریتم ها بوده است. این الگوریتم شاخص جریان پایه و آب سطحی را به ترتیب 81 و 19 درصد برآورد کرده است.

  کلیدواژگان: محتوای ایزوتوپی، جداسازی جریان پایه، چشمه کارستی کهمان، روش های فیلترینگ
 • لیلا شریفی، سعید بازگیر*، حسین محمدی، علیرضا دربان آستانه، مصطفی کریمی صفحات 287-304

  آگاهی و درک روند وضعیت اقلیم توسط کشاورزان و نگرش مربوط به ضرورت این آگاهی، یکی از ظرفیت های اساسی در جوامع کشاورزی می باشد. نگرش کشاورزان در استفاده از اطلاعات اقلیمی، بر نحوه برخورد آن ها با خطرات و عدم قطعیت های ناشی از اقلیم موثر بوده و بر تصمیم آن ها برای اتخاذ راهبردهای مناسب به منظور کاهش خسارت ناشی از تغییرات اقلیم بر کشاورزی و بهبود آمادگی آن ها تاثیر جدی دارد. از این رو، هدف از این تحقیق توسعه چارچوب و الگوی جامعی از ارزیابی کیفی مطالعات مربوط به عوامل موثر بر نگرش کشاورزان در استفاده از اطلاعات اقلیمی با رویکرد مرور نظام مند است. بدین جهت، کلیدواژه های اقلیم، تغییر اقلیم، تغییرات اقلیمی، اطلاعات هواشناسی، گرمایش جهانی، خشکسالی، سیل، سرمازدگی، یخبندان، خطرات اقلیمی، بارش، دما توام با کلمات کشاورز، نگرش کشاورز، برداشت کشاورز، دانش کشاورز، دانش بومی؛ بصورت فارسی و انگلیسی در 15 پایگاه اطلاعاتی طی سال های 2000 تا 2019 جستجو گردید، پس از سه مرحله غربالگری 788 مقاله ی مرتبط و مطابق با معیارهای مورد تایید، 25 مقاله علمی و پژوهشی انتخاب و مورد کاوش قرار گرفت. پس از ارزیابی کیفی این مقالات، الگویی با 4 عامل زیست محیطی، فردی و اجتماعی، اقتصادی و فن آوری و همچنین 19 بعد برای ارزیابی عوامل موثر بر نگرش کشاورزان در استفاده از اطلاعات اقلیمی پیشنهاد شده است. در نهایت جهت بکارگیری نتیجه این مطالعه، یک مدل مفهومی یکپارچه و ترکیبی ارایه شده است که می تواند نقطه قوت چارچوب های موجود در سیاست گذاری های ملی در بخش کشاورزی باشد.

  کلیدواژگان: نگرش کشاورزان، اطلاعات اقلیمی، مرور نظام مند
 • توحید شیری، محمد دیده بان*، محسن تابان صفحات 305-325

  معماران گذشته در اکثر نقاط کشورمان آب انبارها را برای نگهداری و خنک نگه داشتن آب، جهت استفاده مردم در بیشتر نقاط اقلیمی کشورمان مخصوصا (گرم خشک، سرد) بنا می کردند. برای انجام این تحقیق دو نمونه گنبد آب انبار با طاق و قوس مختلف از شهر یزد و دو نمونه از شهر قزوین انتخاب گردید، سپس گنبدها بر اساس نقشه های واقعی در نرم افزار رویت  2017 مدلسازی شد. تا میزان دریافت تابش خورشید بر سطوح گنبدها در گرم ترین روز سال در ساعات 14، 16، 18 برای اقلیم گرم خشک و در سردترین روز سال در ساعات 13، 14، 16 برای اقلیم سرد قزوین با استفاده از پلاگین های انرژی پلاس هانی بی و لیدی باگ بدست آید.نتایج نشان دادند میزان دریافت تابش در سطوح گنبدها متفاوت است. گنبدهای خیز بلند در ساعت 14 تقریبا 78% و گنبدهای خیز کم 93%، در ساعت 16 گنبدهای خیز بلند 71% و گنبدهای خیز کم 81%، در ساعت 18 بعد از ظهر که زاویه تابش خورشید تقریبا 80 درجه تغییر می کند، گنبدهای خیز بلند 67% و گنبد خیز کم 64% از سطوح شان در معرش تابش خورشید قرار می دهند. گنبدهای خیز بلند مناسب برای اقلیم گرم خشک و گنبدهای خیز کم مناسب برای آب انبارهای اقلیم سرد می باشند

  کلیدواژگان: تابش خورشید، گنبد آب انبار، شبیه سازی هانی بی و لیدی باگ، اقلیم گرم خشک، اقلیم سرد
 • سارا کاویانی آهنگر، رسول مهدوی*، غلامرضا زهتابیان، حمید غلامی، آشوک کومار چاپاگین صفحات 327-340

  بیابان زایی یک تهدید جدی زیست محیطی و اقتصادی-اجتماعی برای کره خاکی است. هدف از این مطالعه، پایش پوشش گیاهی و کاربری اراضی به منظور بررسی بیابان زایی دشت سروستان به عنوان دشتی ممنوعه در استان فارس است. بدین منظور از تصاویر لندست از سنجنده TM(سال 1993)، سنجنده +ETM (سال های2001 و 2008) و سنجنده OLI/TIRS(سال 2016) استفاده شد. پایش تصویر به روش تفاضل تصویر، تفاضل شاخص پوشش گیاهی و نقشه های کاربری اراضی انجام گردید. در نقشه تفاضل سال 1993 و 2001 و سال 1993 و 2016 پسروی 99 درصدی اراضی آبی در دهانه دریاچه مهارلو، به صورت تغییرات افزایشی در باند مادون قرمز قابل مشاهده است. نتایج حاصل از تفاضل شاخص پوشش گیاهی نشان دهنده افزایش پوشش گیاهی است که در واقع افزایش سطح اراضی کشاورزی در سال 2016 نسبت به سال2008 و 1993 است. بر اساس نتایج حاصل از طبقه بندی نظارت شده از سال 1993 تا سال 2016 سطح اراضی آبی از 11/7 هکتار به 075/0 هکتار کاهش یافته، از طرفی سطح اراضی شور از 99/143 هکتار به  83/223 هکتار افزایش و سطح اراضی کشت شده (زراعی و باغی) از 28/113 هکتار به 14/201 هکتار افزایش یافته است، که با توجه به اهمیت شاخص های اراضی شور و تغییر کاربری اراضی از منابع طبیعی به کشاورزی در مطالعات بیابان زایی می توان نتیجه گرفت که روند بیابان زایی در منطقه مورد مطالعه رو به افزایش است.

  کلیدواژگان: بیابان زایی، تصاویر لندست، دشت سروستان، شاخص پوشش گیاهی، طبقه بندی نظارت شده
 • مریم ثنایی، غلامرضا براتی*، علیرضا شکیبا صفحات 341-359

  تغییرات آب و هوایی و از جمله تغییرات فضایی بارش، چالشی است که ابعاد مختلف زندگی امروزی جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به آب و هوای خشک و نیمه خشک کشور و اهمیت مانایی فراسنج بارش در مدیریت منابع آب و غذا در آن، بررسی تغییرات فضایی آن در پهنه کشور از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. از این رو در این پژوهش تغییرات فضایی دوام فصل بارش در دوره مرطوب (سپتامبر تا می) با استفاده از دو آماره «موران محلی» و «لکه های داغ گتیس ارد-جی» طی 5 دوره 5 ساله در سال های 1991 تا 2015 میلادی مد نظر قرار گرفت. پراکنش فضایی مثبت دوام فصل بارش، بر پایه نتایج آماره موران محلی، انطباق بسیار خوبی با نواحی پربارش کشور دارد. از سوی دیگر پیوستگی الگوی فضایی منفی حاصل از آماره لکه های داغ، در قیاس با نتایج آماره موران محلی بیشتر بوده و بر نواحی بسیار کم بارش جنوب شرقی و مرکزی منطبق است. همچنین نتایج آماره الکساندرسون نشان داد که سری زمانی 13 ایستگاه از 108 ایستگاه منتخب، دارای جهش یعنی تغییر ناگهانی در سری زمانی دوام فصل بارش،بوده اند. این جهش ها بیشتر در ایستگاه های جنوبی کشور و در سالهای بعد از 2000 میلادی آشکار شده است.

  کلیدواژگان: تحلیل تغییرات فضایی، آماره الکساندرسون، دوام فصل بارش، ایران
 • رقیه دلارام، صمد فتوحی*، محسن حمیدیان پور، مرتضی سالاری صفحات 361-377

  چکیده پدیده فرونشست را می توان یکی از شایع ترین خطراتی دانست که در سراسر دنیا رخ می دهد و هر ساله خسارات جبران ناپذیری را تحمیل می کند. عوامل زیادی مثل پایین رفتن سطح آب زیرزمینی در آبخوان ها، کاهش آبدهی قنات ها، خشک شدن دریاچه ها، خشکسالی های مکرر و... باعث به وجود آمدن این پدیده می شود. برای بررسی فرونشست دشت مشهد از تکنیک تداخل سنجی راداری (D-Insar) و از تصاویر  ماهواره ای Envisat سنجنده ASAR در باند   C در بازه زمانی 2003 تا 2010 و همچنین از تصاویر ماهواره Sentinel 1 سنجنده ASAR در باند C در بازه زمانی یک ساله 2019 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که بیشترین میزان فرونشست مربوط به بازه زمانی 2008 تا 2010 حدود 44 سانتی متر و در بازه زمانی 2007 تا 2009 به میزان37 سانتیمتر در محدوده اراضی قاسم آباد و کلاته برفی است. نتایج درونیابی با استفاده از آمارهای چاه های پیزومتر نیز افت آبهای زیرزمینی در این محدوده را تایید می کند. فرونشست در این دشت در حالت فوق بحرانی قرار دارد. نتایج حاصل از آنالیز تصاویر در سال 2019 نیز فرونشست 36 سانتی متری را نشان می دهد. . به منطور تایید نتایج از شاخص Z  استفاده شد. بر اساس این شاخص مشخص گردید که هر گاه خشکسالی رخ داده است افت آبهای زیرزمینی بیشتر شده است و این امر تاییدی بر نتایج تکنیک تداخل سنجی است.

  کلیدواژگان: فرونشست، چاه های پیزومتر، خشکسالی، CoKriging، DInsar
 • زهرا سلیمانی، مریم قاسمی* صفحات 379-399

  مهاجرت بازگشتی واکنشی نسبت به ایجاد جذابیت در مناطق روستایی قلمداد می شود، این نوع مهاجرت می تواند اثرات متنوع و متعددی بر بازساخت نواحی روستایی داشته باشد. هدف مطالعه حاضر شناسایی و تحلیل اثرات مهاجرت های بازگشتی بر بازساخت سکونتگاه های روستایی شهرستان نیشابور است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه بوده است. در این مطالعه تعداد 37 روستا در شهرستان نیشابور که دارای مهاجران بازگشتی بودند، مورد بررسی قرار گرفت و 55 اثر مهاجران بازگشتی بر بازساخت نواحی روستایی شناسایی گردید که ضریب آلفای کرونباخ 0.942 بیانگر پایایی مطلوب ابزار تحقیق می باشد. شاخص ها ذیل سه بعد اجتماعی با 18 شاخص(α=0.925)، اقتصادی با 21 شاخص (α=0.891) و کالبدی- محیطی با 16 شاخص (α=0.852) بررسی شد. از آنجا که بر اساس آزمون تی تفاوت میانگین ابعاد سه گانه بجز در بعد اجتماعی معنی دار نشد، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده گردید. نتایج نشان داد که 55 اثر شناسایی شده مهاجرت بازگشتی را می توان ذیل 14 اثر اصلی با 78.79 درصد واریانس قرار داد. بر این اساس به ترتیب 1- افزایش انسجام و همبستگی بین اهالی با 25.21 درصد واریانس، 2- بهبود زیرساختهای خدماتی و رفاهی با 10.52، 3- رونق اقتصاد روستایی با 7، 4- فعال سازی ظرفیت ها با 5.4، 5- توسعه فعالیت های غیرکشاورزی با 5 درصد واریانس به ترتیب مهمترین تاثیرات مهاجرت بازگشتی در بازساخت سکونتگاه های روستایی هستند.

  کلیدواژگان: مهاجرت بازگشتی، بازساخت، سکونتگاه های روستایی، شهرستان نیشابور
 • سید هدایت شیخ قادری، عبدالسلام امین پور*، پرویز ضیاییان فیروزآبادی صفحات 401-426

  عکس های ماهواره ای کرونا و هکساگون باقدرت تفکیک مکانی 1.8 تا 9 متر منبع مناسبی برای پایش و ارزیابی تغییرات پدیده های سطح زمین می باشند. هدف این تحقیق پایش تغییرات دریاچه زریبار در بازه 2019-1969 با استفاده از داده های ماهواره ای کرونا، هکساگون و استر و توانایی عملکرد آنها در پایش و استخراج خط ساحلی، مرزدریاچه و پهنه ی آبی می باشد. در این تحقیق برای تصحیح هندسی داده های کرونا و هکساگون از تصاویر گوگل ارث، از الگوریتم های استخراج خطواره، ماسک باینری و قطعه بندی شیفت میانگین به ترتیب برای استخراج خط ساحلی و مرز دریاچه، آشکارسازی تغییرات دریاچه و استخراج و پایش پهنه ی آبی دریاچه زریبار استفاده شد. یافته های حاصله نشان داد که در مرحله ی اول: تصحیح هندسی عکس های کرونا و هکساگون با استفاده از تصاویر گوگل ارث با میزان RMSE 0.3 و 0.4 پیکسل به دست آمد. در مرحله ی دوم، الگوریتم استخراج خطواره برای استخراج مرز دریاچه و خط ساحلی با استفاده از عکس های کرونا و هکساگون از دقت بالایی برخوردار بوده و با نقشه ی توپوگرافی 50000/1 همبستگی بالایی دارد. در مرحله ی سوم، روش طبقه بندی نظارت نشده ماسک باینری به منظور آشکارسازی تغییرات دریاچه با استفاده از عکس های کرونا و هکساگون به صورت قابل قبولی پیکسل های تغییریافته و تغییرنیافته را شناسایی کرده، به طوری که 11 هکتار سطح دریاچه بیشترین تغییرات را داشته است. نهایتا در مرحله ی چهارم مشخص شد که الگوریتم قطعه بندی شیفت میانگین و حد آستانه با اعمال بر روی داده های کرونا، هکساگون و استر جهت استخراج پهنه ی آبی موفقیت آمیز و در این میان عکس کرونا به علت قدرت تفکیک بالاتر بهتر عمل کرده است. نتایج فوق نشان داد که دریاچه ی زریبار از سال 1969 تا سال 2019 با کاهش 6.5% مواجه بوده و یافته های حاصله همبستگی بالایی با محصول پهنه ی آبی استر دارد. به طورکلی یافته های این پژوهش پتانسیل استفاده از روش های پردازش تصویر رقومی برای داده های کرونا و هکساگون به منظور پایش و آشکارسازی تغییرات دریاچه ها را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: کرونا، هکساگون، استر، قطعه بندی شیفت میانگین، استخراج خطواره، ماسک باینری، دریاچه زریبار
 • هادی ظرافتی، یوسف قویدل رحیمی*، منوچهر فرج زاده صفحات 427-446

  این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی روزهای با وقوع دمای فرین بالای 50 درجه سانتیگراد و تعیین الگوی سینوپتیکی رخداد آن ها در منطقه غرب آسیا انجام شد. برای انجام این کار از داده های بازتحلیل شده NOAA-CIRES-DOE 20th Century Reanalysis V3 بیشینه دمای دومتری سطح زمین طی دوره زمانی 1836 تا 2020 در فصل گرم سال (ژوین تا سپتامبر) استفاده شده و در نهایت تعداد 513 روز دمای بیشینه بالای 50 درجه جهت تحلیل سینوپتیک شناسایی گردید. دماهای بالای 50 درجه در ماه های ژوین، ژوییه و اوت به وقوع پیوسته و تغییرات سالانه فراوانی دماهای بیشینه فرین دارای روندی صعودی بوده و همچنین بیشترین فراوانی وقوع دمای فرین بالا در دهه های اخیر و در سال 2015 و 2010 رخ داده است. جهت تحلیل سینوپتیک تعداد 513 روز شناسایی شده، داده های واکاوی شده ارتفاع ژیوپتانسیل متر تراز 500 هکتوپاسکال برای روزهای مذکور استخراج و خوشه بندی إعمال شد. سپس روزهای با وقوع شدیدترین دما در هرخوشه به منظور تعییین الگوی سینوپتیک انتخاب شدند. با توجه به یافته های تحقیق مشخص شد که محدوده ی رخداد دمای بیشینه ی فرین، منطقه ی مرزی جنوب غرب ایران و جنوب شرق عراق می باشد. نتایج تحلیل سینوپتیک نشان داد که از یک سو وجود شرایط وضعیت کم فشار با منشا کم فشارهای حرارتی خلیج فارس، شبه جزیره عربستان و گنگ در سطح زمین همراه با استقرار پرارتفاع غرب آسیا در تراز 500 هکتوپاسکال بر روی منطقه و از سوی دیگر انتقال هوای گرم عرض های پایین (عربستان و عراق) و بیابان های داخل ایران به سمت منطقه مذکور، سبب رخداد دمای بیشینه فرین در منطقه شده است. در واقع با توجه به همگرایی دمایی رخ داده در سطح زمین به علت وجود وضعیت کم فشار و افزایش نزول بی در رو دما به دلیل گردش واچرخندی پرارتفاع های ترازهای بالای جو، گرمایش سطح زمین تشدید شده و ضخامت جو نیز بالا بوده است.

  کلیدواژگان: دمای بیشینه فرین، داده های بازتحلیل شده، تحلیل سینوپتیک، گرمایش جهانی، غرب آسیا
 • علی اکبر عنابستانی، مهرشاد طولابی نژاد* صفحات 447-470

  کارآفرینی بومی روستایی یکی از جوان ترین زمینه های تحقیقاتی است که نشان می دهد در ایران که یکی از بزرگترین کشورهای آسیا است و دارای میراث فرهنگی غنی و جوامع بومی است، تاکنون به موضوع کارآفرینی بومی روستایی توجه ای نشده است. لذا مقاله حاضر به عنوان یک ارزیابی تحلیلی و با ارایه رویکردهای متنوع بر اساس غنا و تنوع مفهومی در حوزه های علوم اجتماعی، اقتصادی، برنامه ریزی و توسعه روستایی از رویکرد سیستمی بهره مند شده و سعی بر آن دارد، ضمن معرفی کارآفرینی بومی روستایی، به معرفی کارآفرینی بومی روستایی منبعث از آن برای بسترسازی پژوهش های آتی در کشور بپردازد. این مقاله با تجزیه و تحلیل ادبیات و خطوط تحقیقاتی مرتبط به درک جامعی از زمینه تحقیقاتی کارآفرینی بومی کمک می کند. در همین راستا، مقاله حاضر که به لحاظ هدف کاربردی و اطلاعات آن به روش اسنادی فراهم آمده در پی پاسخ به این سوالات بوده است که عناصر بروز تفاوت میان کارآفرینی بومی روستایی و کارآفرینی کلاسیک کدامند؟ اهداف و ویژگی های منحصربفرد کارآفرینی بومی روستایی کدامند؟ و الگوی (مدل) مناسب برای توسعه کارآفرینی بومی روستایی در ایران کدامند؟ نتایج پژوهش بیانگر آن است که کارآفرینی بومی متفاوت از کارآفرینی کلاسیک/ غربی است، و بر عناصری چون استفاده از منابع بومی، ارزش های فرهنگی بومی، منفعت جمعی، روابط و سرمایه خانوادگی و پیوندهای خویشاوندی/خانوادگی تاکید دارد. نتایج نشان داد که کارآفرینی بومی روستایی، لزوما در پاسخ به نیازهای بازار ایجاد نمی شود و بیشتر با هدف تامین معیشت خانواده، حفظ محیط زیست، حفط ارزش های فرهنگی و معنوی انجام می گیرد. بر خلاف کارآفرینی به سبک غربی، کارآفرینی بومی روستایی عناصری از برابری طلبی، فعالیت جمعی/خویشاوندی و با تاکید بر ارزش های فرهنگی و منابع طبیعی در دسترس را نشان می دهند. کارآفرینی بومی روستایی اغلب با اهداف معیشتی داخل خانوار و بیشتر با اهداف غیراقتصادی مانند حفظ معیشت، حفظ فرهنگ بومی، حفظ محیط زیست و اهداف معنوی انجام می گیرد.

  کلیدواژگان: جوامع بومی، کارآفرینی کلاسیک (غربی)، کارآفرینی بومی روستایی، ایران
 • دانش نصیری، رضا برنا*، منیژه ظهوریان پردل صفحات 471-486

  هدف اساسی این تحقیق آشکارسازی ارتباط ساختار میکروفیزیکی ابرناکی و توزیع مقدار بارش در سطح استان خوزستان می باشد. در این راستا ابتدا 3 رخداد بارش فراگیر در سطح استان خوزستان انتخاب گردید و مقادیر بارش تجمعی 24 ساعته آن ها اخذ گردید. رخداد بارش 17 دسامبر 2006 به عنوان یک نمونه بارش سنگین، 25 مارس 2019 به عنوان یک کیس بارش متوسط و در نهایت 27 اکتبر 2018 به عنوان یک کیس بارش سبک فراگیر انتخاب شد. فاکتور های میکروفیزیکی ابرهای مولد این بارش ها از محصول ابر سنجنده MODIS (MOD06)، اخذ شد. این فاکتورها شامل دما، فشار، و ارتفاع قله ابر، ضخامت اپتیکال و نسبت ابرناکی بود. در نهایت با تولید یک ماتریس با 64000 کد اطلاعاتی 1 کیلومتری، و اجرای تحلیل همبستگی فضایی در سطح اطمینان 95/0، ارتباط بین ساختار میکروفیزکی ابرناکی و مقادیر توزیع فضایی بارش های منتخب آشکار گردید. نتایج بیانگر آن بود در کیس مطالعاتی بارش سنگین و متوسط که میانگین فضایی بارش تجمعی 24 ساعته در سطح استان به ترتیب برابر 36 و 12 میلمتر بود، یک ساختار ابرناکی کاملا تکامل یافته با نسبت ابرناکی بیش از 75 درصد و  گسترش عمودی 6 تا 9 هزارمتری، با صخامت اپتیکال 40 تا 50، منجر به رخداد این بارش های فراگیر و قابل توجه در سطح استان شده است. در حالی که در کیس بارش سبک، یک گسست چشمگیر در گسترش افقی ابرناکی در سطح استان دیده شده و درصد ابرناکی به کمتر از 10درصد رسیده بود. علاوه بر آن فاکتورهای مربوط به گسترش عمودی ابرناکی نیز بسیار کمتر بود، به طوری که ارتفاع قله ابر در این بارش بین3 تا 5 هزار متر بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد، در کیس بارش سنگین و متوسط همبستگی فضایی معنی داری در سطح اطمینان 95/0 بین فاکتورهای میکروفیزکی ابرناکی MOD06 و مقادیر بارش ثبت شده دیده شد

  کلیدواژگان: بارش فراگیر، محصول ابر، سنجنده MODIS، همبستگی فضایی، استان خوزستان
|
 • Kaveh Mohammadpour*, Mohammad Saligheh, Tayeb Raziei, Ali Darvishi Bloorani Pages 1-24

  Mineral Dust, the most important type of aerosol, has a significant direct and indirect role in weather and climate. In this case, it intend to investigate the capability and capability of MACC model validated by MODIS for detection of dust episodes in the Kurdistan province during 2003-2012. To achieve that, we analysis satellite and model data using Man-Kendall trend and statistical tests. The results of the temporal distribution indicated that the mean Aerosol Optical depth (AOD) in 2008 was 0.36 and its lowest was 29.04 for 2004. In addition, average AOD in menthioned year was 0.036, 0.335, 0.385, 0.377 and 0.3368 for the cities of Sanandaj, Saqez, Ghorveh, Kamyaran, Marivan, respectively. The spatial distribution of AOD average in different seasons showed that winter and autumn had the lowest amount and spring, and summer season had the highest AOD. AOD's monthly spatial distribution showed that high dust belonging to April-August period to covers completely interested area.The results of the Man-Kendall test showed that the area had a significant positive trend in the spring season throughout the province and the summer season in the east of the province. Therefore, the spring season in the area known Extreme Season and June 19, 2009 between the five days of the dust extreme is as an extreme episode with an average AOD of 1.16 and a horizontal visibility of less than two kilometers that it have the highest and most widespread mineral dust. In general, the results of the MACC with multidimensional approach showed that optical depth (AOD, DOD) is a more appropriate criterion than horizontal visibility in determining dust storm.

  Keywords: Aerosol Optical Depth (AOD), Extreme, Extreme Episode, MACC, MODIS, Kurdistan
 • Fahimeh Shakeri, Gholamabbas Fallah Ghalhari*, Hashem Akbari, Zahra Hejazizadeh Pages 25-47

  In this research, the sensitivity of the meteorological elements (such as mean temperature, relative humidity and wind speed) to different physical parameterizations in the numerical forecast model (WRF) was evaluated to simulate the climate of the city and adjust the Urban Heat Island of the study area.To study urban environmental issues, the Urban Canopy Model (UCM) was coupled to the WRF model. Several experiments were performed to achieve optimal configuration for simulation in the period from 18-21 August 2016 in the stable atmospheric conditions in summer. Selection of the most appropriate configuration with the least error is proposed as an appropriate setting for urban climate simulations and the study of Urban Heat Island (UHI). Increasing surface reflections to reduce UHI in the range was applied. Two indices of Root Mean Square Error (RMSE), and Mean Bias Error (MBE) were used to evaluate the predictive performance of the model and its corresponding observational values. The results showed that in the province of Tehran, in general, all configurations estimate the air temperature and wind speed less than real and relative humidity more than the actual value. In Alborz province, all configurations estimate the air temperature and wind speed more than real and relative humidity less than real value. By increasing the reflection of urban levels, the mean temperature of Tehran and Alborz provinces decreases 0.6 and 0.2 ° C, respectively. Wind speed, especially in urban areas, increases somewhat. We also see an increase in relative humidity (especially in urban areas) in the studied areas.

  Keywords: WRF Model, Urban Canopy Model (UCM), Albedo, Physical Parameterization
 • Jaefar Derakhshi, Behroz Sobhani*, Saeed Jahanbakhsh Pages 49-64

  In this study, the prediction of precipitation and temperature values using the general atmospheric circulation models during 1964-2005 is investigated. Climatic data including daily values of total precipitation and mean temperature were obtained from the Iranian Meteorological Organization. Considering the climate change scenarios RCP4.5, RCP2.6 and RCP8.5 for the coming period 2010-2100 were evaluated under the canESM2 climate change model of Aharchai Basin. Due to the low accuracy of the general circulation models, the SDSM4.2 miniaturization model was used and the changes in precipitation and mean temperature parameters were simulated for future time periods. In this study, to calibrate the SDSM model, among the 26 large scale climate parameters (NCEP), on average, 3 parameters have the highest correlation with the mean temperature and 5 parameters have the highest correlation with the average precipitation in the Aharchai Basin. The results of climatic parameters prediction showed that simulation of climatic parameters mean temperature was performed with higher accuracy than mean precipitation values. The reason is that the precipitation data are not normal and unconditional. The results show that the basin temperature averaged more during the period 2070-2099 under the scenario RCP8.5 than the observations period of 1964-2005 and the basin precipitation during the period 2070-2099 under the scenario RCP2.6 showed the highest increase in the entire study period.

  Keywords: Climate change, canSEM2 model, RCP scenarios, Aharchai watershed
 • Raoof Mostafazadeh*, Fariba Esfandiary, Mahnaz Hamzeei, Nazila Alaei Pages 65-79

  The purpose of this study was to evaluate the temporal variations of vegetation cover of Gharesou River riparian area in Ardabil province using landscape metrics over a period of 8 years which is important for morphology assessment and river ecosystem protection planning and management. The Google Earth imagery for the years 2011, 2016, 2019 due to their live view and high resolution were used to map the Gharesou River riparian area vegetation. Correlation analysis in R environment was used to evaluate the relationship between landscape metrics in the study time period. The results showed that there is an increase in the number of patches, which showed an increase in landscape fragmentation of the riparian area vegetation. Landscape connectivity index was 91.52% to 95.49% in this region during the study period, indicating the removing small patches of vegetation communities around the river. The number of patches in the present study showed an increasing trend, which was the highest amount at 2019 year. The results of changes in the width of the Gharesou River showed that the river width in 2019 was 27.43m and 3.97 m, respectively. Comparison of river width values ​​over the three study periods indicates an increasing trend in river widths, which may be due to the limitation of river width by human activities or the protection of river banks to protect agricultural lands against flooding effect. Also, the correlation of river width showed that the correlation between time period 2019 and 2016 was 0.63 and significant at 0.001 levels. The lowest correlation between the period 2019 and 2011 was 0.30 at 5% significant level. In conclusion, the results of changes in riparian area communities can be linked to the extension of agricultural land adjacent to the main river course.

  Keywords: Changes monitoring, Landscape connectivity, River riparian, River width
 • Amir Alimmohamadi, Hassan Sattari Sarebangholi*, Mahsa Faramarzi Asl, Mohammadreza Pakdel Pages 81-97

   Historical contexts have rich cultural and cultural resources and are not very important not only because of the existence of valuable historical buildings and spaces, but also because they are real narratives of the life and activities of human beings who have lived throughout life. They lived in them themselves. Today, due to urban development and the blockade of the technology of historical textures, the issue of restoration of cultural and historical textures and the implementation of urban design projects in them has faced a double challenge of the intervention and protectionist approach. According to these two approaches, new constructions and contemporary architecture do not have enough identity to be included in the valuable urban contexts, and the process of burnout has been manifested more rapidly in historical contexts. The need to pay attention to the reconstruction and protection of historical contexts with a comprehensive approach and taking into account the physical, legal, environmental, economic and social dimensions is one of the objectives of the present study. This research has been studied in terms of practical purpose and with a qualitative approach and using content analysis method and to collect the required information and data, documentary studies and field studies have been used. The findings show that the neighborhood is worn out and to recreate the historical core of Qazvin city, the approach of urban revitalization and urban and strategic regeneration strategies is essential in line with the principles of sustainable development.

  Keywords: Historical context, urban regeneration, sustainability, Bolaghi neighborhood of Qazvin
 • Maryam Rahmani Lashgari, Alireza Estalaji*, Azita Rajabi, Majid Vali Shariat Panahi Pages 99-114

  Social sustainability today, as the most important dimension of sustainable development, has an important place in urban planning and its importance in planning is constantly increasing with the increase of social problems and divergence between neighborhoods in terms of performance and participation. Therefore, this requires more research in urban studies. This study was conducted to investigate the role of social participation in the development of social sustainability in neighborhoods. For this purpose, the significance of the significant effect of these two variables has been measured. The research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. Data collection was library and field method. The statistical population of the study consists of a group of experts who were selected by the available method of 20 people as the sample size of the study. Data collection tool is a questionnaire based on theoretical foundations and studies conducted on a five-point Likert scale. Data analysis was performed using structural equations with the help of Emus software. The results showed that the social participation of citizens in neighborhoods with a coefficient (beta) of 0.732 has a positive effect on sustainable social development of these neighborhoods and the relationship between these two variables is significant. In other words, sustainable social development will be strengthened by strengthening social participation. And the variables of sense of belonging, satisfaction with the neighborhood, participation in neighborhood activities and trust also have a positive effect on the variables of social participation in neighborhoods.

  Keywords: Social Participation, Sustainable Social Development, District 8 of Tehran
 • Motahhareh Zargari*, Mahdi Boroughani, Alireza Entezari, Abbas Mofidi, Mohammad Baaghideh Pages 115-137

  The aim of the present study is to dynamically model the spatial-temporal characteristics of dust in the south and southeast of Iran with REG-CM4 model using monthly dust data and RegCM4 data. For this purpose, the dust distribution of the IDW method along with the dust diagrams were plotted. The RegCM4 model was implemented with the paired Lambert image imaging system for 40 km horizontal separation with the paired chemistry model. The location of monthly and annual dust distribution shows the highest amounts of dust for the cities of Zabol, Bandar Abbas, Zahedan and Jask compared to Sirjan, Kahnooj and Lar stations. The highest frequency of dust in Sistan and Baluchestan (48%), Hormozgan (27%) and Fars provinces with 16% and the lowest frequency for Kerman province (9%). In general, the summer seasons (at Sistan station) and the winter (Kerman station) have the highest and minimum dust events, respectively. The time survey also has the highest amount of dust for the warm months of the year and the lowest for the cold months of the year. July at Zabol station and November and December at Sirjan station have the highest and lowest dust levels, respectively. The RegCM4 climate model also shows maximum dust on the southeast, south and south coasts for different variables.

  Keywords: Dust, Time Distribution, Spatial Distribution, RegCM4, South, Southeast of Iran
 • Alireza Mohajeri, Reza Shaabani*, Sina Foroozesh Pages 139-155

  The Qajar period should be considered as a period of numerous economic, political, and military treaties, treaties, and treaties. Territorial, trade, and economic expansionism imposed on Iran by the clever politicians of foreign governments with superior military power, and many benefits from these treaties and agreements benefited these countries, especially Russia. Following that, geographical and historical developments began in the Turkmen settlements of northeastern Iran. This article has been prepared with the aim of analyzing the historical geography of Khorasan region in the northeast and the approach of the government-nation of Iran to the Akhal contract. It is a descriptive-analytical research method. Research data is collected through documentation and library. The analysis of the article has been done with a qualitative approach based on documents and arguments. The analytical results showed geographical and border changes in the northern part of Iran. As part of the Akhal contract, parts of northeastern Iran were annexed to Russia and Iran's historical geography in northeastern socio-political changes and the reaction of the Turkmen people while the photo There was no action among Qajar government officials.

  Keywords: Historical Geography, Qajar State, Akhal contract, Turkmens
 • Hassan Haji Amiri, Arash Seghfi Asl*, Mehdi Ashjaie Pages 157-169

  The question of resource constraints is an issue for all industrialized, developed and developing countries. Therefore, saving on fossil energy consumption and sustainable development have become very important and common issues internationally. So as to conserve energy resources, prevent contamination of the land and the environment, reduce fossil energy use and co-exist with natural and state-of-the-art environments, one of the most important measures in architecture and urban planning, and the architects and urban planners have to adhere to the principles and rules. Special in the field of construction. Over the years, various guidelines, standards, and standards have been developed to optimize energy consumption in buildings, including the most noteworthy metrics today (LEED). The purpose of the present study is to identify the causal pattern of environmental sustainability principles based on the Leid's Code. The present study is of applied purpose and of descriptive-analytical method. The statistical population of this study consisted of Qom architects and experts. The sample size was 25 individuals. In order to achieve the purpose of the study, fuzzy DEMATEL model was used. The results of this study showed that amongst the biodiversity sustainability criteria based on the Leading Model of the Sustainable Site Criterion was identified as the most influential criterion and the Regional Priority and Innovation Criteria in the design as the most influential criterion. Energy, climate and water efficiency and indoor air quality of materials and materials were also identified as intermediate criteria.

  Keywords: Sustainable Architecture, Environmental Sustainability, Leed Code, Shahram
 • Hamid Pir Alilou, Bashir Beg Babaei*, Parviz Norouzi Sani Pages 171-187

  The present study addresses the future prospects of urban management of Marand, specifically to study the problems and issues of urban management as well as providing solutions to improve its status. The main purpose of the research is to answer the question of what people and experts have about the causes of the problems of urban management in Marand, and with what road map there can be defined and achieved a perspective for urban management. The method used in this research is descriptive and analytical, and it utilizes the Oregan social vision model.. Oregan model is used to plan the process of strategic vision development in local communities. One of the most important advantages of this model is to adapt to different conditions and environment. The Oregan model is a process composed of four steps, each of which is built on the basis of a simple question: Where are we now? Where are we going? where shall we be? How to get there? Then, in different time intervals, monitoring of the implementation status in order to overcome the shortcomings would be possible. In this research, after analyzing the status quo, using collaborative planning and making questionnaire and receiving the opinions of citizens and experts, different perspectives have been defined for the city and, consequently, the necessary strategies are presented. The results show that the urban management of Marand is not in a suitable position, and it is necessary for the management to try to improve the lives of citizens with the aim of reducing the weak points and avoiding threats based on the strategies for resolving problems and crises of urban areas, attracting citizens, creating well - being for people, creating financial stability, and building administrative stability.

  Keywords: urban managemen, strategic management, oregan, marand
 • Hamid Fakhimzade, Hadi Sarvari*, Mohamadhadi Mahdinia, Mahdi Mahmoodzade Vashan Pages 189-207

  A city requires city brand and appropriate strategies for beneficiaries, especially tourists; hence, city development plans can affect the type of city brand orientations. Accordingly, this study was conducted to identify the effective factors to design structural equation modeling (SEM). SEM was employed to rank the factors and find the correlation between them using Forner-Larcker Matrix. This was an applied-correlational study in which, data were collected through convergent mixed methodology, library study, questionnaire, and Semi-structured interviews. Birjand was chosen as the research field and a statistical sample was chosen at descriptive statistics using purposive and snowball sampling methods. Accordingly, 19 subjects were selected from urban experts, and 381 tourists were chosen at the quantitative step using simple random sampling. findings obtained from interviews implied that some points should be considered for the city branding of Birjand. The factors include the significant militarily and academic impact of Birjand on historical aspect and service-based economy of the city, cultural capitals, and the arts that are forgetting, immigration, and implementing the development-driving plans. The research model indicated that city development plans had the highest positive effects on the landscape and mental image regarding city branding plans. Moreover, According to the correlation between components, the highest relationship was between mental image and landscape (0.66).

  Keywords: City development plans, City branding, Mixed research methodology, Structural equation modeling, Tourist, Birjand city
 • MohammadTaghi Razavian*, Zhila Sajadi, Morteza Ghourchi, Zohreh Mohammadganji Pages 209-230

  The present study in dealing with the problem of weakening the connection between human and place in todaychr('39')s cities, is trying to examine the theories derived from the approaches of phenomenology and environmental psychology. The research method in the present study is a descriptive-comparative survey based on a documentary study and a questionnaire ". According to the statement of the problem and the choice of two zones 1 and 18 as a case study, Tajrish in District 1 and Shahrak-e-Valiasr in District 18 of Tehran were selected as a case study based on situational sampling. According to the type of research (descriptive -survey), 100 residents of Tajrish and 120 residents of Shahrak-e-Valiasr were selected by simple random method. Dependent variable is "Residentschr('39') mental image of urban places" (twenty indicators derived from theories proposed in phenomenological and environmental psychology approaches) and independent variables are including respondent individual characteristics (age, gender, occupation, education, marital status,…) . The respondent and the mentioned factors, the strengths and weaknesses of the twenty indicators should be identified and strategies should be proposed to improve the constructive dimensions of the mental image in the case studies. Statistical analysis of the data obtained through the questionnaire indicated that Despite the significant difference between the satisfaction of the components of the mental image in these two neighborhoods, There is a correlation between the individual characteristics of the respondents and the satisfaction of the mentioned components in both

  Keywords: Mental Image – Sense of Place – Phenomenology of Place – Environmental Psychology
 • Akbar Mirahmadi, Hojjatollah Yazdan Panah*, Mehdi Momeni Pages 231-250

  In recent years, the technology of crop production has been greatly expanded using satellite data. Today, Landsat 8 and OLI sensor data, with a spatial resolution of 30 meters, allow the discovery of factors that control phenology on a local scale. In this study, the remote sensing indices - NDVI, EVI, Greenness, and Brightness - obtained from the OLI sensor and the GCC index obtained from digital camera images were used to estimate the phenological stages of the rapeseed plant. The Savitzky-Goli filter was used to remove outlier data and to produce smooth curves of time series of plant indices. The results showed that the curves obtained from the indices of NDVI, EVI, GCC show all four stages of remote sensing phenology – green-up, dormancy, maturity, and senescence - well, but the Greenness index did not show the dormancy stage well. The Brightness index curve shows the inverse behavior to other curves. According to Pearsonchr('39')s correlation test, GCC index data are correlated with NDVI and Brightness index data .we used the ratio threshold, rate of change and first derivative methods, to estimate "start of season" and "end of season" and the results showed that the first derivative and ratio threshold methods with an average difference of 18 and 19 days in the "start of the season"  and the rate of change method, with an average difference of 8 days, has the best performance in estimating the “end of the season”. Also, the Brightness index with an average difference of 16 days and the EVI index with an average difference of 7 days have the best performance in estimating "start of season" and "end of season", respectively.

  Keywords: Rapeseed, phenology, remote sensed vegetation indices, Landsat 8, digital camera images
 • Ahmad Hajarian, Ahmad Taghdisi*, Hamid Barghi Pages 251-268

  ose of this paper is to investigate the barriers and challenges of home businesses from the perspective of home business experts and owners using the Delphi method and confirmatory factor analysis. The purpose of this study is applied research and descriptive-analytical in nature and has a qualitative approach. The statistical population of the study consists of two groups. The first group included experts from the Bureau of Co-operation, Labor and Social Welfare, and the Bureau of Cultural Heritage, Crafts and Tourism, and the second group consisted of home business owners. The sample size for the first group was 28 people using snowball or chain sampling and the second group is based on the statistics of about 1000 people in rural areas of Isfahan province which was determined 276 people according to Cochran formula. Data were analyzed using SPSS 23 software. Delphi technique was used to identify the existing challenges of Isfahan rural communities home businesses. Results in the qualitative part of the study indicated that the most important challenges facing home businesses are structural and managerial factors, policy making, financial and economic, individual-personality, research and information. In the quantitative section, using confirmatory factor analysis, there are 5 factors, namely: financial and economic factors, managerial and structural factors, weaknesses in comprehensive rules and policy, research and information, and personal and personality factors which are 78/73. Explains the percentage of total variance

  Keywords: Home Jobs, Challenges, Barriers, Rural Areas, Isfahan Province
 • Abazar Solgi*, Heidar Zarei, Safar Marofi Pages 269-286

  Different methods are used for baseflow separation, filtering method one of these methods. In this study, the filtering methods with different algorithms, inclusive One-Parameter, Two-Parameter, Three-Parameter, Lyne & Hollick, Chapman, Furey & Gupta, Eckhardt and Ewma used for daily baseflow separation of Kahman karst spring in Aleshter county. The statistical period used in this study was a period of 27 years. The Isotope content method used as the main method for baseflow separation. Samples analyzed at the Mesbah Energy Company laboratory. Each algorithm has different parameters. First the parameters of each algorithm optimized based on the isotopic content method in the water year of 2017-2018. Then the optimized parameters used for the period 27 years.  At the end, using the evaluation of different critical compared to the different algorithms. The results showed that the Eckhart algorithm performs better than other algorithms. This algorithm estimated baseflow and surface water indexes, respectively 81 and 19 percent.

  Keywords: Isotope Content, Baseflow Separation, Kahman Spring, Filtering Methods
 • Leyla Sharifi, Saeed Bazgeer*, Hosain Mohmmadi, Alireza Darbaneh Astaneh, Mostafa Karimi Pages 287-304

  Awareness and understanding of the climate trends by farmers and the attitude towards the necessity of this awareness is one of the essential capacities in agricultural societies. Farmerschr('39') attitudes to climate information are affected by their behavior with the climate hazards and uncertainties and influence their decision on adopting appropriate strategies to minimize the damages caused by climate changes on agriculture and improve their readiness. Hence, the aim of the present study was to establish a comprehensive framework and model for the qualitative evaluation of studies discussing the factors that affect farmerschr('39') attitudes to climate information utilization with a systematic review approach. For this purpose, the following keywords, including climate, climate change, climate changes, meteorological information, global warming, drought, flood, chilling, frost, climate hazard, precipitation, temperature with the aid of the following keywords namely, farmer, farmerchr('39')s attitude, farmerchr('39')s perception, farmerchr('39')s knowledge, and indigenous knowledge were used in both languages, Persian and English, among the articles published between the year of 2000 and 2019. After three stages of screening 788 related articles and according to approved criteria, 25 scientific and research articles were selected and explored. After qualitatively evaluating these articles, a model with five bio-environmental, individual, social, economic & technological factors as well as 19 dimensions has been proposed to evaluate the factors affecting farmerschr('39') attitude towards using climate information. Finally, to apply the results of this study, a unified conceptual model is presented that can be the strength of the existing frameworks in making the national agricultural policy.

  Keywords: Farmer’s attitude, Climate information, systematic review
 • Tohid Shiri, Mohammad Didehban*, Mohsen Taban Pages 305-325

  In the past, architects in many parts of Iran had built traditional public buildings to create a community convenience and comfort. Ab Anbars are good example of this facility structures which they were suppose to collect water in rainy condition and keep it cool for use in dry condition of year espacialy in hot and arid climate. To study amount of radiation and heat absorption 2 Domes of Ab Anbar in Yazd (hot and arid climate) and 2 Domes of Ab Anbar in Qazvin (cold climate) were selected. In order to simulate the domes, they were first modeled in Revit software 2017, and then models were transferred to Rhino 5 software, using the honeybee & lady bug, and with the Energy plus Engine analysis of the received solar radiation and shading were done. In the analyzes, uniformity of the dimensions of the Ab Anbars domes were used, so that the optimum dome can be obtained in terms of receiving solar radiation and absorbing heat in the shadowed area. To equalize the domes, the absorption of the sun's radiation of each dome is divided by the amount of shadowing of the same dome.Radiation absorption in hottest day of the year in hat and arid climate and coldest day of year in cold climate were calculated using Energy Plus software Honeybee & ladybug Plugins. Result shows that amount of radiation is dependent to form of domes. During study day (14,16 and 18 o’clock ) 78, 71 and 64 percent of high rise Domes  is facing radiation while 93,81 and 64 percent of  low rise domes is facing radiation. From this results it can be concluded that high rise domes have better function in hot and arid climate and low rise domes have better function in cold climate in relation to radiation absorption.

  Keywords: Solar radiation, Ab Anbar Dome, Honeybee, ladybug Simulation, Hot, Arid Climate, Cold Climate
 • Sara Kaviani Ahangar, Rasool Mahdavi*, Gholamreza Zehtabian, Hamid Gholami, Ashok K Chapagain Pages 327-340

  Desertification is a serious environmental and socio-economic threat to the planet. The aim of this study is to use a scientific, reasonable and repeatable method to evaluate the process of vegetation and land use as two important factors in the process of desertification on different scales (local-regional and global). In this study, Sarvestan plain in Fars province was selected as the study area. For this purpose, Landsat images were used for TM (1993), ETM + (2001 and 2006) and OLI / TIRS (2016). Image monitoring was performed using image differentiation, NDVI index difference and land use maps. In 1993, 2001, and 1993, and 2016 difference maps, the decrease in the amount of water in the mouth of Lake Maharloo can be clearly seen as increasing changes in the infrared band. The results of the difference between the vegetation index and the increase in vegetation in the form of agricultural lands in 2016 compared to 2006 and 1993. According to the results of the monitoring classification, from 1993 to 2016, irrigated areas decreased from 7.11 hectares to 0.7575 hectares, on the other hand, the level of saline lands increased from 143.99 hectares to 223.83 hectares and the level of cultivated lands increased. (Agricultural and horticultural) has increased from 113.28 hectares to 14/2014 hectares, which due to the importance of saline lands and land use change indicators in the studies of the desertification assessment process, it can be concluded that the desertification process in the study area is growing.

  Keywords: NDVI, Sarvestan Plain, Satellite Images, Supervised Classification, Desertification
 • Maryam Sanaei, Gholamreza Barati*, Alireza Shakiba Pages 341-359

  Climate change, including spatial changes in rainfall following the increase in greenhouse gases, is a challenge that affects various aspects of life in human societies today. In this study, the long-term spatial changes of the rainy season from September to May were studied using the statistics of "local Moran" and "Hot spots of Getis Ord-J" during 5 5-year periods from 1991 to 2015. The application of local Moran statistics showed that areas with long rainfall periods are in good agreement with the countrychr('39')s rainfall pattern. This adaptation is accompanied by a negative spatial correlation in lands with short rainfall periods. The pattern obtained from the hot spot statistics also showed itself to be more consistent and corresponded to two very low rainfall regimes in the southeast and center, while according to local Moran statistics, this pattern was more scattered and parts of it had a low southern precipitation regime. . In addition, the results of Alexandersonchr('39')s statistics to identify mutations in the long-term series of the rainy season showed that the time series of 13 stations out of 108 stations studied experienced a sudden jump that these mutations are more in the southern stations in the country and in later years. It has occurred since 2000 AD.

  Keywords: Alexanderson Statistics, Longevity of rainy Season, Iran
 • Roghayeh Delaram, Samad Fotohi*, Mohsen Hamidianpoor, Morteza Salari Pages 361-377

  The subsidence phenomenon is considered one of the most frequent hazards occurring worldwide and imposing irreparable damages every year. This phenomenon affects the ground’s surface and its layers and causes the ground deformation. It can be referred to as a morphological phenomenon that is associated with the gradual sinking of the ground and the vertical movement of materials. Among the various methods used to study the land subsidence pattern, the Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar (DInSAR) technique has provided more accurate results. Therefore, this technique was used to investigate the subsidence rate in Mashhad plain from 2003 to 2010 and the Envisat ASAR (C-band) and Sentinel-1 ASAR (C-band) satellite images were employed during the year 2019. The results show that the highest subsidence rate of about 44 cm occurred in Qasem Abad and Kalateh-ye Barfi lands from 2008 to 2010. A subsidence rate of about 37 cm was also observed in the same area from 2007 to 2009. The interpolation results using piezometer well statistics show a decrease in groundwater levels in this area and confirm the accuracy of the results.

  Keywords: CoKriging, DInsar, Subsidence, piezometer wells, drought
 • Zahra Soleymani, Maryam Ghasemi* Pages 379-399

  Return migration is a reaction to the attractiveness of rural areas. This type of migration can have many and varied effects on rural area reconstruction. The purpose of this study was to identify and analyze the effects of return migration on the reconstruction of rural settlements in Neyshabur. The research method is descriptive-analytic and a questionnaire based.  In this study, 37 villages in Neyshabur that had returning migrants were surveyed. And 55 effects of returning migrants on rural areas reconstruction were identified, that the Cronbach's alpha coefficient of 0.942 indicates the optimal reliability of the research instrument. The indices were evaluated under three social dimensions with 18 indices (α = 0.925), economic with 21 indices (α = 0.891) and physical-environmental with 16 indices (α = 0.852). Exploratory factor analysis was used because t-test showed that there isn't significant difference between the three dimensions except social dimension. The results showed that 55 effects identified return migration can be classified as 14 main effects with 78.79% variance.  Accordingly, 1- increasing cohesion and solidarity among residents with 25.21% of variance, 2- improving service and welfare infrastructure with10.52% of variance, 3- boosting rural economy with7% of variance, 4- activating of capacities with 5.4% of variance, 5- developing Non-farming activities with 5% variance are the most important effects of return migration on the reconstruction of rural settlements.

  Keywords: Return Migration, Reconstruction, Rural Settlements, Neyshabour County
 • Hedayat Sheikh Ghaderi, Abdulsalam ‪Aminpour*, Parviz Ziaeian Firoozabadi Pages 401-426

  Corona and Hexagon satellite photographs with a spatial resolution of 1.8 to 9 meters are a good source for monitoring and evaluating changes in surface phenomena. The purpose of this study is to monitor the changes in Zaribar Lake in the period 1969-2019 using the data of Corona, Hexagon and Aster satellites and their ability to monitor and extract the coastline, lake boundary and water surface. In this study, to geometric correction the corona and hexagon data from Google Earth images, linear extraction algorithms, binary mask and mean shift segmentation were used to extract the coastline and lake boundary, detect lake changes and extract and monitor the water area of ​​Zaribar Lake. The results showed that in the first step: geometric correction of corona and hexagon images was obtained using Google Earth images with RMSE of 0.3 and 0.4 pixels. In the second stage, the linear extraction algorithm for extracting the lake boundary and coastline using corona and hexagon photographs has high accuracy and has a high correlation with the topographic map of 1.50000. In the third step, the unsupervised classification of binary mask method, in order to detect lake changes using corona and hexagon photographs, acceptablely identified the altered and unchanged pixels, so that 11 hectares of lake surface had the most changes. Finally, in the fourth step, it was found that the mean shift segmentation algorithm and threshold worked better by applying the corona, hexagon, and Aster events to extract the water surface, and in the meantime, the corona image performed better due to its higher resolution. The above results showed that Zaribar Lake decreased by 6.5% from 1969 to 2019 and the findings have a high correlation with the product of the ester aquifer. In general, the findings of this study show the potential of using digital image processing methods for corona and hexagon data to monitor and detect changes in lakes.

  Keywords: Corona, Hexagon, Aster, mean shift segmentation, linement extraction, binary mask, Zaribar Lake
 • Hadi Zerafati, Yousef Ghavidel*, Manuchehr Farajzadeh Pages 427-446

  In this study, for statistical studies to determine days whit temperature above 50°c, the reanalyzed data of the nineteenth, twentieth and twenty-first centuries for the West Asia region (12 to 42.5 degrees north latitude and 36 to 63.5 degrees east longitude) have been used. Also, for synoptic analysis of extreme temperatures, HGT, AIR, UWND, VWND and SLP data were used. To conduct this research, first, extreme temperature data above 50° during the last 185 years were extracted for the study area in the hot season (June, July, August and September). After identifying days whit above 50° c, HGT data at the level of 500 hp were extracted and WARD clustering was applied. Finally, after identifying the clusters, the days whit the highest temperature that occurred in each cluster were selected for synoptic analysis. It can be said that all altitude patterns of geopotential meters (HGT) at the level of 500 hp show that the main cause of occurrence and distribution of temperatures above 50°c in West Asia are high-altitude (high-pressure) subtropical West Asia, which due to the location of its high-pressure core on the Zagros and sometimes the Arabian Peninsula, it has been referred to as the Zagros or Saudi high-pressure in terms of interest and taste. What is certain, however, is the high-pressure independent identity of the subtropical Azores, which has been mentioned in numerous articles and is known to be the main cause of the heat in the West Asian region, especially Iran.

  Keywords: High extreme temperatures, reanalysis data, synoptic analysis, global warming, West Asia
 • AliAkbar Anabestani, Mehrshad Toulabi Nejad* Pages 447-470

  Rural indigenous entrepreneurship is one of the youngest research areas to show that in Iran, one of the largest countries in Asia and has rich cultural heritage and indigenous communities, the issue of native rural entrepreneurship has not been addressed so far. Therefore, the present article, as an analytical assessment and with a variety of approaches based on richness and conceptual diversity in the fields of social sciences, economic, planning and rural development, uses a systematic approach, while introducing entrepreneurship while introducing entrepreneurship. Rural native to introduce native rural entrepreneurship to the context of future research in the country. This article contributes to a comprehensive understanding of native entrepreneurship research by analyzing literature and research lines. In this regard, the present article, which is intended for the purpose and information provided by the documentary method, sought to answer the questions about what elements of the difference between native rural entrepreneurship and classical entrepreneurship? What are the unique goals and characteristics of rural native entrepreneurship? And what are the (model) pattern for the development of native rural entrepreneurship in Iran? The results of the study indicate that indigenous entrepreneurship is different from classical/ Western entrepreneurship, and emphasizes elements such as the use of indigenous resources, indigenous cultural values, collective interest, family relationships and family/ family ties. The results showed that rural native entrepreneurship is not necessarily in response to market needs and is mostly aimed at providing family livelihoods, environmental protection, cultural and spiritual value. Unlike Western-style entrepreneurship, rural native entrepreneurship shows elements of equality-equality, collective/kinship activity, and emphasis on available cultural values ​​and natural resources. Rural indigenous entrepreneurship is often carried out with intra -household livelihoods and mostly with non -economic goals such as preserving livelihoods, preserving indigenous culture, protecting the environment and spiritual goals.

  Keywords: Indigenous communities, Classic (western) entrepreneurship, Rural Indigenous entrepreneurship, Iran
 • Danesh Nasiri, Reza Borna*, Manijeh Zohourian Pordel Pages 471-486

  Knowledge of supernatural microphysical properties and revealing its relationship with the spatial temporal distribution of precipitation can significantly increase the accuracy of precipitation predictions. The main purpose of this study is to reveal the relationship between the Cloud microphysical structure and the distribution of precipitation in Khuzestan province. In this regard, first 3 inclusive rainfall events in Khuzestan province were selected and their 24-hour cumulative rainfall values were obtained. The rainfall event of 17December2006, was selected as a sample of heavy rainfall, 25 March 2019, as a medium rainfall case, and finally 27 October 2018, as a light rainfall case. Microphysical factors of clouds producing these precipitations were obtained from MODIS (MOD06) cloud product. These factors included temperature, pressure, and cloud top height, optical thickness, and cloud fraction. Finally, by generating a matrix with 64000 information codes, and performing spatial correlation analysis at a confidence level of 0.95, the relationship between the Cloud microphysical structure and the spatial values and distribution of selected precipitates was revealed. The results showed that in the case study of heavy and medium rainfall, the spatial average of 24-hour cumulative rainfall in the province was 36 and 12 mm, respectively. A fully developed cloud structure with a cloud ratio of more than 75% and a vertical expansion of 6 to 9 thousand meters, with an optical thickness of 40 to 50, has led to the occurrence of these widespread and significant rainfall in the province. While in the case of light rain, a significant discontinuation was seen in the horizontal expansion of the cloud cover in the province and the cloud cover percentage was less than 10%. In addition, the factors related to the vertical expansion of the cloud were much lower, so that the height of the cloud peak in this rainfall was between 3 to 5 thousand meters. The results of this study showed that in heavy and medium rainfall cases, a significant spatial correlation was observed at a confidence level of 0.95 between MOD06 Cloud microphysical factors and recorded precipitation values, while no significant spatial correlation was observed in light rainfall case.

  Keywords: precipitation, cloud product, MODIS, spatial correlation, Khuzestan province