فهرست مطالب

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی - پیاپی 75 (زمستان 1403)

فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی
پیاپی 75 (زمستان 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/27
 • تعداد عناوین: 25
|
 • محمدرضا سلیمی سبحان، زهرا حجازی زاده، فریبا صیادی*، فاطمه قادری صفحات 1-19

  در بررسی مخاطرات طبیعی مانند تگرگ تحلیل های آماری می تواند نقش بسزایی داشته باشند. به دلیل اهمیت فراوان زیان های اقتصادی و جانبی تگرگ در محدوده  شمال زاگرس با حداکثر فراوانی و خسارت آن، ضرورت بررسی زمانی و مکانی آن به شکل جداگانه بسیار احساس می شود.بنابراین به منظور ارزیابی و برآورد احتمال وقوع این پدیده از کد پدیده های هواشناسی روزانه تگرگ 10 ایستگاه همدید منطقه در دوره آماری 2014- 1992 استفاده شده است. در انتخاب بهترین روش برای محاسبه توزیع احتمالات بارش، انواع مختلف توزیع های احتمالات متغیرهای تصادفی گسسته از طریق دو آزمون کلموگراف اسمیرنوف و اندرسون- دارلینگ مورد آزمون نیکویی برازش قرار گرفت. نتایج نشان داد که آزمون نیکویی توزیع پواسون در سطح اطمینان بالای 90/99 درصد برازش مناسبی از رخداد تگرگ داشته است. ایستگاه بانه با حداکثر فراوانی بارش تگرگ دارای کم ترین احتمال (023/0 درصد) و ایستگاه پیرانشهر دارای بیش ترین احتمال روزهای بدون تگرگ (39/0 درصد) است. بنابراین احتمال وقوع تگرگ در بانه از درصد بالاتری برخوردار می باشد. در رتبه بعدی مدل دو جمله ایی منفی، مشاهدات این نوع بارش را به خوبی برازش می دهد. محاسبه توزیع های احتمالاتی با این دو روش نشان داد که احتمال وقوع تگرگ با فراوانی 1 تا 6 بار و بیش تر در منطقه وجود دارد و بالاترین میزان احتمال مربوط به فراوانی 3 بار وقوع به میزان 20/0 درصد می باشد. در فراوانی 1 تا 6 بار، احتمال وقوع این پدیده به طور متوسط 5 برابر بیش تر از احتمال عدم وقوع آن می باشد که این امر، نشان دهنده آسیب پذیری زیاد منطقه نسبت به این نوع مخاطره اقلیمی می باشد

  کلیدواژگان: توزیع پواسون، توزیع دو جمله ایی منفی، تگرگ، زاگرس شمالی
 • سارا فردوسی، حسنعلی فرجی سبکبار*، علیرضا دربان آستانه، فضیله خانی صفحات 20-38

  توسعه پایدار کارآفرینی، رفاه انسان و محیط زیست را تسهیل می نماید. دستیابی به این هدف، مستلزم شناخت عوامل موثر بر شکل گیری فرصت های کارآفرینی هر منطقه است. بنابراین پژوهش حاضر با این هدف و بصورت پیمایشی، توصیفی- تحلیلی انجام و داده ها از طریق مطالعات اسنادی و میدانی گردآوری گردید. تعداد خبرگان 52 نفر بودند که به طور هدفمند با استفاده از روش گلوله برفی نمونه گیری شدند. 4 شاخص و 28 گویه با استفاده از طیف لیکرت طراحی و در اختیار 439 نفر (387 روستایی و 52 خبره) قرار گرفت. این 387 نفر از طریق فرمول کوکران و از جامعه آماری 215104 نفره انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمارهای توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون T تک نمونه ای، آزمون آنالیز واریانس یک طرفه) و توابع تولید ترانسلوگ و ترانسندنتال با توجه به متغیرهای پژوهش، استفاده شده است. نتایج آزمون t تک نمونه آزمون برای تمامی شاخص های مورد بررسی در سطح اطمینان بالای 95 درصد معنی دار می باشد و نظر به اینکه اختلاف میانگین مشاهده شده مقدار مفروض (1/3) مثبت می باشد، لذا از نظر آماری می توان گفت از نظر روستاییان، میزان تاثیرگذاری این شاخص ها مثبت است. همچنین مطابق آماره های ارزیابی ضریب تعیین چندگانه و ضریب تعیین تعدیل شده، مدل ترانسندنتال ارزیابی بهتری از عوامل تبیین کننده فرصت های کارآفرینی و زمینه های اصلی کارآفرینی دارد. نتایج حاصل از تحلیل مدل ترانسندنتال نشان می دهد که در میان شاخص ها و گویه های مرتبط؛ یارانه دولتی، سرمایه گذاری دولتی، تسهیلات دولتی، بیمه محصولات و آموزش اساسی ترین عوامل موثر بر شکل گیری فرصت های کارآفرینی و صنایع دستی، مشاغل خانگی، نفت و گاز، گیاهان داروئی و خرما به ترتیب، مهمترین زمینه های ایجاد و توسعه کارآفرینی می باشند. نتایج نهایی نشان می دهد که منطقه دارای پتانسیل های فراوان کارآفرینی طبیعی، اقتصادی و صنعتی می باشد و توجه جدی به کارآفرینی، از ضروریات سرمایه گذاری دولتی می باشد.

  کلیدواژگان: فرصت های کارآفرینی، ترانسلوگ، ترانسندنتال، بهبهان
 • محسن کاملی* صفحات 40-55

  جابجایی درون شهری تبدیل به پدیده ای در حال گسترش،برای جامعه متمدن امروزی شده است،که علاوه بر جابجایی مسافران ویژگی مطلوب ایستگاه ها باید مورداستفاده قرار بگیرد.با توجه به حجم بالای استفاده کنندگان از مترو و مدت زمان توقف مسافران،ایستگاه ها به کانون هایی موثر در فعالیت های روزانه شهری تبدیل شده اند وبا در نظر گرفتن روند رو به رشد گسترش شبکه مترو در کلان شهر تهران و نیاز روزافزون به آن، توجه ویژه به اهمیت کیفیت محیط ایستگاه های مترو به عنوان یک محیط پرتردد شهری بر تعاملات اجتماعی شهروندان میبایست موردتوجه قرار گیرد.هدف ازاین نوشتار بررسی و ارزیابی معیارهای کالبدی، عملکردی و روانشناختی درطراحی ایستگاه های مترو وتاثیراین مولفه ها بر کیفیت ایستگاه ها از دیدگاه استفاده کنندگان از مترو و همچنین ارائه راهکار درجهت افزایش کیفیت فضایی ایستگاه ها می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی تحلیلی بر پایه پیمایش بوده و از تکنیک مصاحبه، پرسشنامه و مشاهده استفاده شده که داده های بدست آمده ازروش میدانی شامل داده های کمی و کیفی است.داده های کیفی حاصل مشاهده در محل یا عکس های موجود و داده های کمی که حاصل پرسشنامه می باشد و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج نهایی حاصل از این تحقیق نشان می دهد که میانگین کیفیت در معیار روانشناختی با مقدار 3.48 بالاترازسایر معیارها بوده و کمترین میزان رضایت از معیار کالبدی،وزیرمعیار آن درساختمان و سازه با مقدار 2.26 بوده است، به همین واسطه مناسب سازی فضای ایستگاه های مترو برای افراد دارای ناتوانی جسمی-حرکتی مانند معلولین و جانبازان عزیز از مهمترین اولویتها در طراحی نحوه دسترسی و همچنین مبلمان شهری است که مناسب برای این عزیزان طراحی نشده است.

  کلیدواژگان: مترو، کیفیت محیطی، تهران، معماری
 • زینب کریمی*، داود مختاری صفحات 56-73

  رودخانه ها، اشکال محیطی هستند که به تغییرات بستر خود به شدت واکنش نشان می دهند. تکتونیک مهم ترین عامل تاثیرگذار بر مورفولوژی رود است، به طوریکه موجب تغییرات بسزایی در سیستم های رودخانه ای می شود. در این پژوهش با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی (DEM)، سیستم اطلاعات جغرافیایی (GlS) و Global mapper 13 ، اثر فعالیت های تکتونیکی بر سیستم های رودخانه ای در دامنه ی شرقی ملاداغی واقع در جنوب شرقی استان زنجان در محیط GlS مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا تصاویر ماهواره ای و نقشه های مورد نیاز (نقشه های زمین شناسی توپوگرافی و...) تهیه شد. برای دست یابی به اهداف تحقیق از شاخص های فعالیت تکتونیکی از جمله شاخص سنوزیته چبهه کوهستان (Smf)، شکل حوضه (Bs)، تراکم زهکشی (P)، گرادیان طولی رودخانه (Sl)، عدم تقارن حوضه (Af)، انتگرال هیپسومتریک (Hi)، تقارن توپوگرافی حوضه (T)، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن (Vf)، استفاده شده است. از ترکیب این شاخص ها با یکدیگر شاخص فعالیت های تکتونیکی IAT به دست می آید. نتایج به دست آمده از طریق شاخص IAT بیانگر فعلا بودن تکتونیک و نئوتکتونیک در حوضه های آبریز اردجین و ابهر و فعالیت های متوسط در حوضه آبریز زره باش می باشد. تاثی این فعالیت ها بر سیستم های رودخانه ای با استفاده از شاخص های تکتونیکی انجام شده است که در حوضه های مورد مطالعه متفاوت می باشد که به صورت پیج و خم رودخانه (رودخانه اصلی)، تشکیل مخروط افکنه حوضه آبریز اردجین،  کج شدگی حوضه های مورد مطالعه و شکل حوضه ها (کشیدگی حوضه آبریز زره باش) می باشد

  کلیدواژگان: نوزمین ساخت، شاخص های مورفوتکتونیک، سیستم های رودخانه ای، دامنه ی شرقی ملاداغی، (استان زنجان)
 • احمد رشیدی نژاد*، مراد کاویانی راد، افشین متقی صفحات 74-96

  رود های بین المللی در قالب مرز یا گذر از مرزهای ملی، بخش مهمی از روابط بین الملل را به خود معطوف داشته‏ اند. به ویژه اینکه، نزدیک به نیمی از جمعیت جهان در داخل حوضه این رودها، و بیش از90 درصد در درون کشورهای دارنده این حوضه ها، سکنا دارند. وضعیتی که با ایجاد رابطه انکارناپذیر وابستگی متقابل، منابع آب را به یک مسئله حیاتی برای این کشورها مبدل کرده است. خاورمیانه نمونه ایی از چنین مناطق است که با قرارگیری در کمربند خشک جهان، علی رغم داشتن 5 در صد از جمعیت جهان، تنها 1 درصد از آب های شیرین قابل دسترس را در اختیار دارد. در این میان، موقعیت رودهای دجله و فرات به گونه ای است که کمترین سازگاری را با مرزهای ملی و یا با ملاحظات سیاسی و استراتژی کشورهای منطقه دارد. سرچشمه های دجله و فرات در ترکیه قرار دارند و مقامات ترک ظاهرا بر این باورندکه آنها مالک این منابع هستند. در این باره پروژه ایی به نام «گاپ» یا «آناتولی» در قالب ساخت بیش از 22 سد و 19 طرح برقابی و توسعه سیستم کشاورزی در حوضه های دجله و فرات تا سال 2023 در دستور کار دولت ترکیه قرار گرفته است، که بازتاب آن در قالب تهدید امنیت زیست محیطی و آبی کشورهای پایین دست (عراق، سوریه و ایران) نمود یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر با این فرض که رویکرد هیدروپلیتیک کشور ترکیه (بر بنیاد پروژه گاپ) در شکل تهدید امنیت زیست محیطی در نواحی غرب و جنوب غرب ایران نمود یافته و تشدید خواهد شد، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ایی صورت پذیرفته است. نتایج نشان داد که پیامدهای ناشی از اقدامات هیدروپلیتیک ترکیه، محدود به تهدیدات امنیت زیست محیطی جنوب غرب ایران نشده، دیگر ابعاد امنیت، در حوزه های انسانی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نیز در بر می گیرد.

  کلیدواژگان: هیدروپلیتیک، امنیت، ایران، ترکیه، پروژه گاپ
 • سعید جهانبخش اصل، علی محمد خورشیددوست*، فاطمه عباسی قصریک، زهرا عباسی قصریک صفحات 98-115

  ارزیابی و پیش بینی تغییرات اقلیمی در آینده به دلیل اثرات سوء آن بر منابع آبی و محیط طبیعی و همچنین دارا بودن اثرات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان، بارش نیز از عناصر مهم اقلیمی محسوب می شود که در شرایط مازاد، خسارات فراوانی را به بار می آورد. استان آذربایجان غربی نیز از این خسارات مستثنی نیست. هدف پژوهش حاضر مدل سازی و پیش بینی بارش 30 ساله در استان آذربایجان غربی است. دوره آماری مورد مطالعه 32 سال (2019-1987) می باشد. ایستگاه های منتخب در سطح استان شامل ایستگاه های ارومیه، پیرانشهر، تکاب، خوی، سردشت، مهاباد و ماکو می باشند. از مدل های سری زمانی میانگین لغزان، ساریما (آریمای فصلی)، هلت وینترز برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی استفاده شد و همچنین برای تعیین روند داده ها از رگرسیون خطی و آزمون من-کندال بهره گرفته شد. نتایج نشان دهنده روند افزایشی بارش در ایستگاه های ارومیه، پیرانشهر، خوی، سردشت و ماکو و روند کاهشی در دو ایستگاه تکاب و مهاباد می باشند. با توجه به نتایج حاصل از مقایسه مدل های مورد استفاده، مدل هلت وینترز با دارای بودن حداقل خطا در میانگین مطلق انحرافات، میانگین مجذور انحرافات و درصد میانگین مطلق خطاها بهترین مدل پیش بینی بارش برای استان آذربایجان غربی معرفی شد.

  کلیدواژگان: پیش بینی بارش، مدل های سری زمانی، من کندال، مدل هلت وینترز، استان آذربایجان غربی
 • فرزاد کرمی، حمید برقی*، یوسف قنبری صفحات 116-132

  حکمروایی خوب با دارا بودن مهمترین اصول و معیارهای نظیر مشارکت مردمی، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، قانون محوری، شفافیت، کارایی و اثربخشی، عدالت و برابری، اجماع گرایی و مشروعیت یکی از رویکردهای نوین مدیریتی و رهیافت جدید توسعه و کاهش فقر به ویژه در نواحی روستایی می باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل تطبیقی الگوی حکمروایی خوب روستایی در بخش مرکزی شهرستان پلدختر و بخش موسیان شهرستان دهلران تدوین شده است. حجم نمونه پژوهش طبق فرمول کوکران، 284 نفر از سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای دو بخش مرکزی و موسیان هستند. تجزیه و تحلیل داده های استنباطی با استفاده از آزمون T صورت گرفته است، همچنین رتبه بندی روستاهای نمونه به لحاظ وضعیت حکمروایی روستایی با استفاده از تکنیک چند معیاره  TOPSIS صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از روش تاپسیس نشان می دهد که وضعیت حکمروایی در بخش موسیان شهرستان دهلران بهتر از بخش مرکزی شهرستان پلدختر می باشد، و آزمون تی تک نمونه ای نشان داده است که میانگین همه مولفه های حکمروایی خوب روستایی بالاتر از حد متوسط بوده و مقدار سطح معنی داری آنها کمتر از 05/0 است. نتایج آزمون لوین نیز نشان می دهد بین دو بخش مرکزی و موسیان در خصوص حکمروایی و مولفه های آن به جز مسئولیت پذیری تفاوت معناداری وجود دارد (t≥1.96; p≤0.05)؛ در بخش موسیان میانگین مولفه های (مشارکت، پاسخگویی و شفافیت) بیشتر از بخش مرکزی پلدختر و در مولفه های (قانونمندی، توافق جمعی، عدالت محوری، کارایی و اثربخشی) کمتر از بخش مرکزی پلدختر بوده است.

  کلیدواژگان: حکمروایی خوب، توسعه پایدار، بخش مرکزی شهرستان پلدختر، بخش موسیان شهرستان دهلران
 • حامد حیدری، داریوش یاراحمدی*، حمید میرهاشمی صفحات 133-152

  مداخلات انسان در عرصه های طبیعی به صورت تغییر در کاربری اراضی منجر به ایجاد دومینویی از ناهنجاری ها و سپس مخاطرات محیطی شده است. این تغییرات گسترده و انباشتی در پوشش و کاربری اراضی، خود را به شکل ناهنجاری هایی از قبیل شکل گیری رواناب های شدید، فرسایش خاک، گسترش بیابان زایی و شور شدن خاک نشان داده است. هدف اساسی این تحقیق آشکارسازی واداشت های دمایی ساختار پوشش اراضی استان لرستان و تحلیل اثر تغییرات کاربری اراضی بر ساختار دمایی استان است. در این راستا از داده های طبقات پوشش اراضی محصول کامپوزیت MCD12Q2 و دمای سطح زمین محصول MOD11A2 سنجنده  MODISاستفاده شد همچنین، به منظور آشکارسازی واداشت های دمایی هرکدام از پوشش های اراضی استان در خلال فصل گرم و سرد از تکنیک ماتریس تحلیل متقاطع (CTM) استفاده شد. نتایج نشان داد به طورکلی در سطح استان لرستان 5 طبقه پوشش شامل: اراضی جنگلی، مراتع، اراضی کشاورزی، اراضی ساخته شده و اراضی بایر قابل آشکارسازی بودند. نتایج حاصل از تحلیل ماتریس متقاطع نشان داد که در فصل گرم و فصل سرد به ترتیب پوشش جنگلی (کد 5 IGBP) با دمای 48 درجه سانتی گراد و  پوشش اراضی شهری و مسکونی (کد 13 IGBP) با دمای 16 درجه سانتی گراد به عنوان گرم ترین کاربری به شمار می روند. علاوه بر آن مشاهده گردید که از سویی واداشت های حرارتی پوشش اراضی در فصل گرم به حداقل رسیده و تفاوت معنی داری بین ساختار دمایی طبقات پوشش اراضی دیده نمی شود؛ اما در فصل سرد، واداشت های حرارتی پوشش اراضی به صورت بارزتری خود را نشان می دهد. نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس بیانگر آن بود که در دوره سرد سال، برخلاف دوره گرم سال، طبقات پوشش اراضی مختلف؛ به صورت معنی داری (Sig=0.026) واداشت های حرارتی متفاوتی را در سطح استان، ایجاد کرده است. تحلیل تعقیبی شفه بیانگر آن بود که این تفاوت بین طبقات پوشش مراتع و پوشش بیلت آپ بوده است.

  کلیدواژگان: تغییرات پوشش اراضی، دمای سطح زمین، ماتریس تحلیل اطلاعات متقاطع، استان لرستان
 • رحیم بردی آنامرادنژاد*، محمد سلیمانی، فاطمه اکبری صفحات 154-175

  امروزه، مسکن مفهومی فراتر از یک سرپناه پیدا نموده و نقش مهمی در چگونگی کیفیت کالبدی شهرها دارا است. در واقع، یکی از راه های مهم آگاهی از وضعیت مسکن در فرایند برنامه ریزی مسکن، استفاده از شاخص های مسکن است. این شاخص ها که بیانگر وضعیت کمی و کیفی مساکن در هر مقطع زمانی است، می تواند به عنوان راهنمایی مناسب برای بهبود برنامه ریزی مسکن برای آینده مورد توجه قرار بگیرد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف سطح بندی محلات شهر بجنورد براساس شاخص های مسکن صورت گرفته است. پژوهش از لحاظ ماهیت، توصیفی - تحلیلی و بنابر هدف کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی، کتابخانه ای است. در این پژوهش برای رتبه بندی محلات از  11 شاخص مرتبط با کیفیت مسکن بهره گرفته شد و همچنین برای سطح بندی محلات از مدل واسپاس استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل 42 محله از شهر بجنورد است. بر اساس نتایج حاصل مشخص شد که نیمی از محلات (22محله) شهر بجنورد در وضعیت مطلوب و کاملا مطلوب مسکن به سر می برند، در مقابل 28 درصد از محلات شهر در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارند که تعداد جمعیت موجود در این سطح برابر با 31 درصد از کل جمعیت شهر می باشد. در نهایت وضعیت نامطلوب مسکن قرار دارد که تعداد 8 محله (19درصد محلات) از شهر را در خود جای داده است. مجموع جمعیت موجود در این محلات برابر با 17 درصد از جمعیت شهر است که در پهنه ای به مساحت 973 هکتار (30 درصد مساحت کل شهر) استقرار یافته اند.

  کلیدواژگان: مسکن، خوشه بندی، مدل واسپاس، شهر بجنورد
 • محسن عابدی درچه* صفحات 176-195

  روند سریع و رو به رشد کلان شهرها در مسیر مبدل شدن به شهرهای جهانی و جهان شهرها متاثر از هم افزایی ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی جغرافیای سیاسی شهر می باشد. شهرها به مثابه یک موجود زنده در مسیر تکاملی خود از نوزادشهر به مادرشهر، کلان شهر، شهر جهانی و جهان شهر تبدیل می شوند. کلان شهرها در این فضای رقابتی می کوشند تا سطح رقابت پذیری خود را با رقبا ارتقا ببخشند. در این پژوهش محقق با شاخص سازی برای شهرهای جهانی براساس نظر اندیشمندان جغرافیای سیاسی در زمینه مطالعه پیرامون شهرهای جهانی، عملکرد دو کلان شهر تهران و استانبول را از بین کلان شهرهای جهان اسلام برپایه معیارها و کارکردهای شهرهای جهانی مقایسه تطبیقی کرده تا بررسی نماید هر یک از این دو شهر در چه جایگاهی از رتبه بندی شهرهای جهانی قرار دارند. به همین منظور با استفاده از نرم افزار ArcMap نقشه های مربوطه تهیه و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی شاخص ها و معیارهای عددی موجود پرداخته شده است. با تحلیل های صورت گرفته این نتیجه حاصل شد که در اکثر شاخص ها عملکرد شهر استانبول نسبت به تهران از موقعیت بهتری برخوردار است و به شکل مناسبی در جامعه شبکه ای و فضای جریانی شهرهای جهانی قرار گرفته است که البته به دلایل مختلف نظیر موقعیت ژئوپلیتیکی، فضای باز اقتصادی و سایر شاخص ها است. نتایج بررسی تطبیقی وضعیت این دو کلان شهر، باعث طراحی مناسب تر چشم انداز آتی این شهرها توسط مدیران در راستای تحقق شهر جهانی می باشد.

  کلیدواژگان: شهرهای جهانی، جهانی شدن، جهان اسلام، تهران، استانبول
 • نگار میرزایی، علی احمدآبادی*، سید مروت افتخاری، الهه لطفی صفحات 196-213

  رودخانه ها همواره شریانهای حیاتی زمین هستند و به طور طبیعی سیر تحول تدریجی و مستمر دارند که پس از گسترش تجمعات انسانی و توسعه شهری دچار تغییرات اساسی شده و برخی از عملکردهای طبیعی خود را از دست داده اند. رودخانه وردآورد نیز از این امر مستثنی نیست. این رودخانه در غرب استان تهران جریان دارد و به شدت تحت تاثیر توسعه شهری قرار گرفته که به واسطه دخالتهای انسانی در مسیر جریان خود دچار تغییرات مستمر شده و با توجه به اینکه این رودخانه در مسیر دسترسی شهرهای غرب استان تهران جریان دارد، سیر تحول طبیعی و تدریجی آن مختل گردیده که این دگرگونی، رودخانه را از حالت طبیعی خود خارج نموده است. در این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر کیفیت ژئومورفولوژی رودخانه وردآورد پرداخته شده و با استفاده از شاخص MQI کیفیت مورفولوژی رودخانه ارزیابی شده است. در این روش، رودخانه وردآورد به 9 بازه مطالعاتی تقسیم شده است و سه مولفه اصلی کیفیت عملکرد ژئومورفولوژیکی، سازه های مصنوعی و تعدیل کانال در قالب 28 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد به علت توسعه شهری تهران و تغییرات مصنوعی زیاد در کانال رودخانه وردآورد بازه های 1,3,4,6,7 به دلیل دخالت های زیاد انسان و کانال کشی مسیر رودخانه امتیاز 2/0 را کسب نموده و در طبقه خیلی ضعیف قرار گرفته است. بازه های 2 و 5 امتیاز 3/0 را کسب نموده و در طبقه ضعیف قرار گرفته است و بازه های 8 و 9 به دلیل دخالت های کم انسان و طبیعی ماندن مسیر رودخانه امتیاز 6/0 را کسب نموده و در طبقه متوسط از لحاظ کیفیت مورفولوژیکی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: رودخانه وردآورد، کیفیت ژئومورفولوژی، روش MQI
 • پریسا قربانی سپهر*، یاشار ذکی، سید عباس احمدی صفحات 214-234

  تغییر اقلیم، مقیاس های جغرافیایی (جهانی، منطقه ای، ملی و محلی) را تحت تاثیر قرار می دهد و شدت آن در کشورهای گوناگون مختلف است به طوریکه در یک کشور زمینه ی خشکسالی، گرمایش هوا و در کشور دیگر بارش بیش از حد برف و بارندگی، خود را نشان می دهد. با توجه به قرارگیری کشور ایران در عرض های جغرافیایی پایین، این کشور در زمره ی کشورهایی قرار دارد که از پیامدهای امنیتی تغییر اقلیم در امان نبوده است. پژوهش حاضر در پی پاسخ دهی به دو پرسش می باشد: 1) پیامدهای امنیتی تغییر اقلیم بر کشور ایران کدامند و کدام مولفه ها بیشترین تاثیر را بر کشور ایران دارند؟ 2) کدام شاخص از ارکان حکمروایی شایسته به عنوان یک راه حل بیشترین تاثیر را بر کاهش اثرات تغییرات اقلیمی بر کشور ایران دارد؟ در این پژوهش جامعه ی مورد مطالعه نخبگان و متخصصان آشنا به موضوع تحقیق هستند که تعداد 100 نفر از آن ها به منظور نمونه گیری با روش گلوله برفی انتخاب شدند و از پرسشنامه ی محقق ساخته برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد و همچنین با استفاده از نرم افزارهای SPSS و MINITAB به ارزیابی داده ها پرداخته شد. نتایج بررسی ها با توجه به میزان P-value به دست آمده که برابر با 0.000 بوده و از آلفای 0.05 کوچکتر است، نشان دهنده ی وجود تفاوت میان پیامدهای طبیعی و انسانی تغییراقلیم در کشور ایران است. نتایج آزمون توکی بیانگر این است که پیامد طبیعی تغییراقلیم با میانگین 4.0584 در گروه A  و پیامدهای انسانی با میانگین 3.4460 نیز در گروه B قرار گرفته است. همچنین نتایج آزمون فریدمن تاثیر ارکان حکمروایی شایسته در کنترل و کاهش پیامدهای امنیتی تغییرات اقلیمی در ایران نشان می دهد که مسئولیت پذیری با میانگین رتبه ی 5.79 در رتبه ی اول، حاکمیت قانون با میانگین رتبه ی 5.62 در رتبه ی دوم و پاسخگو بودن مسئولان با میانگین رتبه ی 5.32 در رتبه ی سوم قرار دارند.

  کلیدواژگان: ایران، تغییر اقلیم، گرمایش جهانی، حکمروایی شایسته
 • مصطفی شاهینی فر* صفحات 236-252

  امروزه فضاهای عمومی شهری مهم ترین بخش یک شهر را تشکیل می دهند. در این فضاها بیشترین تعاملات بین شهروندان اتفاق می افتد. این فضاها از این جهت که نقش محوری در توضیح رفتار انسان دارند، اهمیت زیادی در شکل گیری قرارگاه های رفتاری دارند. مقاله حاضر به تحلیل عوامل اثرگذار در شکل گیری الگوهای جاری رفتار در میدان آزادی شهر کرمانشاه پرداخته است. علی رغم نقش ارتباطی این میدان، کارکرد اجتماعی آن در سطح پایینی قرار دارد. روش پژوهش این مقاله از نوع توصیفی و پیمایشی بوده است. برای گردآوری داده ها از تکنیک مشاهده و عکس برداری و ثبت حضوری وقایع و حضور فیزیکی در قلمرو مورد مطالعه استفاده شده است. مصاحبه ها بخشی از منابع داده ای بودند که در این تحقیق از آن استفاده شده است. انتخاب مصاحبه شوندگان به طور تصادفی بسته به میزان حجم جریان پیاده ها در منطقه مورد مطالعه انتخاب شده اند. هر مصاحبه به طور متوسط حدود 12 دقیقه طول کشیده است. تحلیل نقشه های الگوهای رفتاری در محدوده میدان آزادی کرمانشاه نشانگر عدم انطباق فرم، فضا و عملکردهای میدان است. در این مکان فعالیت های پویا و ایستا به طور قابل ملاحظه ای ماندگاری اندکی داشته اند. ترکیب جزییات میدان به صورت بی هدف مانع از بیان بصری آن شده است. ضعف بعد انسانی میدان سبب افت کیفیت آن برای انجام برخی فعالیت ها مانند ملاقات کردن، ورزش و بازی کردن، نشستن و توقف کردن و یا حتی راه رفتن بوده است. به طور کلی می توان گفت کیفیت میدان آزادی کرمانشاه  به گونه ای نبوده است که تمامی نیازهای کارکردی افراد در آن به طور متقاعدکننده ای قابل برآورده شدن باشد. از اینرو توجه به رابطه درونی الگوهای جاری رفتار و محیط ساخته شده که این تحقیق به دنبال شناسایی آنها بوده است می تواند به طراحان در بهبود کیفیت محیطی کمک شایانی نماید.

  کلیدواژگان: قرارگاه رفتاری، الگوی جاری رفتار، فضای شهری، میدان آزادی، شهر کرمانشاه
 • علی هاشمی، حجت الله یزدان پناه*، مهدی مومنی شهرکی صفحات 254-272

  متغیرهای اقلیمی مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تغییرات پوشش گیاهی محسوب می شوند. امروزه از تصاویر ماهواره ای به طور گسترده ای برای بررسی اثر نوسانات متغیرهای اقلیمی بر تغییرات پوشش گیاهی استفاده می گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه متغیر اقلیمی بارش، دما و رطوبت بر تغییرات شاخص های پوشش گیاهی  باغات پرتقال حسن آباد داراب با استفاده از داده های ماهواره ای می باشد. بدین منظور داده های مشاهداتی، شامل داده های فنولوژی درخت پرتقال و داده های هواشناسی در بازه زمانی ده ساله (1385 تا 1395) مربوط به ایستگاه هواشناسی کشاورزی حسن آباد داراب جمع آوری شده است. تصاویر سنجنده مودیس برای سال 1385 تا 1395 با توجه به داده های زمینی و نقشه های 1:25000 سازمان نقشه برداری زمین مرجع شدند. این تصاویر برای محاسبه شاخص های پوشش گیاهی سنجش ازدوری شامل شاخص تفاضلی نرمال شده پوشش گیاهی (NDVI)، شاخص وضعیت پوشش گیاهی (EVI) استفاده گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای حداکثر رطوبت، حداقل دما و بارش دارای تاثیر مثبت معنی دار بر متغیر NDVI هستند. به علاوه متغیرهای حداکثر دما، حداقل رطوبت دارای تاثیر منفی معنی دار بر متغیر وابسته NDVI و EVI هستند. به منظور تعیین اهمیت هریک از متغیرهای مستقل در پیش بینی متغیرهای وابسته از روش شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. یافته ها نشان داد که عناصر اقلیمی بارش، حداقل دما، حداکثر دما، حداقل رطوبت و حداکثر با مقادیر به  ترتیب (39/0، 3/0، 13/0، 1/0 و 06/0) بیشترین تاثیر را بر EVI دارند. به علاوه تاثیر این متغیرها بر شاخص NDVI به ترتیب ضرایب آنها (2/0، 28/0، 22/0، 11/0 و 17/0) می باشد.درنهایت به منظور افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل از روش رگرسیون ARMAX استفاده شد. نتایج نشان داد استفاده از این روش منجر به افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل، کاهش خطای پیش بینی می گردد.

  کلیدواژگان: دما، رطوبت، بارش، رگرسیون بیزی، شبکه عصبی مصنوعی، ARMAX
 • خدیجه خطیری*، ایران غازی، نعمت حسنی صفحات 274-291

  بلایای طبیعی موجب خسارات شدید مالی وجانی می شود. مدیریت بحران به معنای سوق دادن هدفمند جریان امور به روالی قابل کنترل  به قصد برگرداندن امور در اسرع وقت به شرایط قبل از بحران است. لذا هدف اصلی این مقاله ارائه مدل توسعه سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران آب شهری می باشد.روش مطالعه توصیفی- پیمایشی است. جهت گردآوری اطلاعات از مصاحبه و پرسشنامه و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Topsis  وSPSS و  روش تحلیل AHP  و رگرسیون و تی  استفاده شده است. جامعه آماری شامل مدیران بحران و آبفای کشور؛ همچنین کلیه ساکنین شهر کرج می باشد که تعداد384 نفر به عنوان نمونه آماری برآورد گردید.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد از دید افراد نمونه آماری میزان سرمایه اجتماعی پایین تر از سطح مطلوب بوده است. همچنین ارتباط بین شاخص های سرمایه اجتماعی معنادار بود همچنین نتایج مقایسه زوجی معیارهای اصلی اولویت شاخص ها را به ترتیب  اعتماد اجتماعی با ضریب 443/0 ، معیار سیاست های انگیزشی و تغییر در  فضای نگرشی با ضریب 355/0 ، معیار زیرساخت های تعاملی و ارزشی جامعه با ضریب 277/0 ، عمل متقابل با ضریب 0.203 چهارم و در نهایت معیار عدم بیگانگی با دولت با ضریب 199/0 اولویت پنجم را نشان داد.   بررسی صورت گرفته نشان داد توانایی کشورها در رویارویی با بحران ها، ارتباط زیادی به سیاست مدیریت بحران دارند ،ارتقا سرمایه اجتماعی در جامعه و  توسعه روحیه همکاری و ایجاد انگیزه مشارکت در بین مردم، یکی از راهکاری مهم تشخیص داده شده است.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، مدیریت بحران، آب شهری
 • رضا خیرالدین*، نازنین مصطفوی اصفهانی صفحات 292-312

  اهداف برنامه ریزی کاربری زمین به عنوان هسته اصلی برنامه ریزی شهری از وجوه مختلفی قابل بررسی است.استفاده بهینه اراضی و پیش گیری از سوداگری زمین از این اهداف است.وارد شدن ارزش اضافی و انباشت مازاد در شهر می تواند با پررنگ کردن وجه سرمایه ای، سبب تغییر در میزان تقاضای زمین شهری به عنوان بستر مکانی و فضایی فعالیت ها شود.یکی از اشکال این دسته از تغییرات، تجاری شدن نواحی مسکونی و تمایل برخی افراد برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری است که بخش عمده ای از جداره های محلات مسکونی کلانشهر تهران بویژه محلات شمالی شهر را طی سالیان اخیر دربرگرفته است.کوی نصر در منطقه 2 شهر تهران بافتی شطرنجی با محوریت خیابان گیشا دارد که تعدد کاربری های تجاری فرامحلی در جداره این خیابان، مسئله مطرح شده در این پژوهش بود. با توجه به مشاهدات میدانی انجام شده در هر 45 متر از این خیابان یک بانک وجود دارد و این درحالیست که شعاع عملکردی فعالیت های بانک، در مقیاس ناحیه تعریف می شود.مسئله طرح شده از آن جهت قابل بررسی است که توجیه مالی و سوداگرانه این تغییرات می تواند باعث بروز فشارهایی بر محیط مانند آلودگی صوتی، ترافیکی و در مواردی نارضایتی ساکنین محدوده شود.بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل عوامل سوداگرانه موثر بر تغییرات کاربری زمین در جداره خیابان گیشا است.روش پژوهش در این مطالعه کتابخانه ای، اسنادی، پیمایش میدانی و محلی و همچنین استفاده از روش تحلیل عاملی به منظور تعیین عوامل موثر بر تغییرات کاربری در خیابان گیشا بوده است.با استفاده از این روش 3 عامل دسترسی، اقتصاد زمین و توزیع فعالیتی و ساختار محله ای به عنوان عوامل موثر بر تغییرات کاربری در جداره خیابان گیشا مطرح شد.در نهایت به منظور برنامه ریزی جهت کنترل پیامدهای سوداگرانه این تغییرات، جدول ماتریس عوامل خارجی و داخلی تنظیم و رویکرد تدافعی برای ارائه راهبرد و سیاست ها اتخاذ شده است.

  کلیدواژگان: تغییرات کاربری زمین، سود و سرمایه، سوداگری زمین، خیابان گیشا
 • احسان لشگری تفرشی* صفحات 314-329

  در دیدگاه کلاسیک همواره مطالعه بعد سیاسی فضا به مثابه بن مایه هستی شناختی جغرافیای سیاسی مورد اهتمام بوده است. بتدریج از دهه 1980 با توسعه دیدگاه های فرا اثبات گرا در جغرافیای انسانی؛ سیاست در تمامی حوزه ها از دولت و احزاب سیاسی تا جنسیت، طبقات اجتماعی اثرگذار گردید و کوچکترین روابط قدرت را مورد توجه قرار داد که در قالب مفهوم امر سیاسی تداعی یافته است. امر سیاسی درصدد نقد سازمان یابی فضا بر مبنای منطق صوری و ارائه گونه های جدیدی از بازساخت معرفت شناسانه در مطالعه رابطه سیاست و فضا بوده است. در این مقاله کوشش گردیده تبعات معرفت شناختی اعتباردهی به امر سیاسی در مطالعه رابطه سیاست و فضا تبیین گردد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که اعتبار بخشی به کنشگری امر سیاسی سبب می گردند که فضاشناسی نیازمند معرفت شناسی اعتباری باشد. در این راستا ادراکات جمعی و بین الاذهانی است که وابستگی خاص به تحول تاریخی فضا و در نتیجه نیازمند تبارشناسی عامل قدرت داشته است. این تبارشناسی فضایی همواره در پیوند با تعارضی است که در جوامع بشری وجود دارد و امکان شناخت آنتاگونیستی فضا را شکل می دهد. بر این اساس معنای اجتماعی فضای جغرافیایی محل منازعه و مقاومت گروه های حاشیه ای و نیروهای هژمون در جامعه تلقی می گردد که در یک محدوده مشخص زمانی به نوعی تعادل سازشی می رسند. این فرایند  موجب انطباق فزاینده الگوی معرفت شناختی جغرافیای فرهنگی و جغرافیای سیاسی با یکدیگر می گردد.

  کلیدواژگان: امر سیاسی، فضای جغرافیایی، معرفت شناسی، گفتمان
 • طاهر پریزادی*، علی شماعی، فرهاد خدابخشی صفحات 330-352

  رشد شتابان جمعیت تهران و نیاز روافزون به زمین برای پاسخ گویی به نیازهای سکونت، فعالیت، خدمات شهری و مانند آن، سبب پیشروی شهر در زمین های حریم و تغییر  چشمگیر و سریع کاربری  این زمین ها شده است.  هدف این مقاله بررسی این تحولات و آینده نگری آن در حریم منطقه 22 شهرداری تهران است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و ماهیتی کاربردی دارد. اطلاعات مورد نیاز از منابع اسنادی و کتابخانه ای به دست آمده و به استناد آنها روند تغییرات و وضعیت موجود به شکل کیفی و توصیفی، تحلیل شده است. برای شناسایی پیشران های تغییرات آینده، مدل -تفسیری ساختاری در نرم افزار میک مک اجرا گردیده است. در این راستا، با مراجعه به ادبیات تحقیق،  تمامی کاربری ها و فعالیت های حریم شهرها (64 کاربری و فعالیت) استخراج و فهرست شده و با اجرای روش دلفی با شرکت 8 نفر خبره مسائل حریم، 25 کاربری محتمل تعیین شده اند و پس از تکمیل ماتریس مربوط با درج نزدیک ترین عدد صحیح به میانگین ارزیابی خبرگان، خروجی نرم افزار مبنای تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان دادند که پیش از تشکیل منطقه 22 شهرداری در سال 1371، محدودی شهری منطقه یادشده که حریم وقت شهر بوده، بر مبنای طرح جامع و طرح های بالادستی دیگر، به سرعت با استقرار  کاربری های بزرگ مقیاس فراشهری چون کاربری های ورزشی، پژوهشی- آموزشی، تفریحی و نظامی و نیز کاربری های مجموعه های شهرکی و سکونتگاهی از حالت زمین های  کشاورزی و بایرخارج شده و پس از این سال نیز با شهرک سازی، توسعه فضاهای سبز و تفریحی، کاربری های نظامی، پژوهشی- آموزشی و توسعه راه ها بقیه فضاهای خالی ، تغییر کاربری داده اند. تحلیل پیشران ها نیز نشان داد که در آینده، از مجموع 25 کاربری محتمل، جنگل کاری، طبیعت گردی، ویلاسازی، احداث بوستان ، فروشگاه های بزرگ، اماکن نظامی، اماکن ورزشی و کاربری حمل و نقل، بیشترین تاثیر را بر تغییرات ساختاری-کالبدی حریم خواهند داشت.

  کلیدواژگان: رشد شهری، تحولات ساختاری- کالبدی، حریم شهری، منطقه 22 تهران
 • حسین شریفی، مهرداد رمضانی پور*، لیلا ابراهیمی صفحات 354-377

  امروزه سکونتگاه های انسانی، در نقاط مختلف دنیا به دلایل متعدد در معرض آسیب ناشی از مخاطرات طبیعی قرار دارند. این مخاطرات که آسیب های جانی و مالی فراوانی را با خود به همراه دارند نیازمند اقدامات پیشگیرانه می باشند. هدف از پژوهش حاضر نیز بررسی توسعه فضای شهری در راستای مواجهه با مخاطرات محیطی در شهرستان نور می باشد. روش انجام این تحقیق نیز توصیفی می باشد. جمع آوری داده ها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و پرسشنامه ای می باشد.جهت تحلیل پرسشنامه ها از روش ANP و روش منطق فازی به ارزش گذاری هریک از معیارها و تعیین ضرایب اهمیت آنها پرداخته شود و براساس نتایج آن، ارزیابی فضایی با استفاده از نرم افزار ArcGis صورت گرفت و پهنه های مخاطره مشخص گردید. با توجه به نتایج پهنه بندی پتانسیل خطر، نواحی شمالی و جنوبی شهرستان،دارای بیشترین پتانسیل مخاطرات می باشد. جهت پیش بینی میزان توسعه مناطق مسکونی نیز از مدل ترکیبی زنجیره مارکوف و اتوماتوی سلولی استفاده گردید. نتایج نشان داد که گسترش مداوم مناطق ساخته شده در دهه های گذشته باعث تغییرات سریع کاربری زمین شده و مناطق ساخته شده این شهرستان از 43/2% کل مساحت در سال 2010 به 68/3% در سال 2019 افزایش یافته است. نتایج همچنین نشان داد که بدون توجه به مخاطرات طبیعی، مناطق ساخته شده افزایش خواهند یافت و در نتیجه شهرنشینی، مناطق ساخته شده بیشتر به سمت اراضی پر خطر سوق پیدا خواهند کرد. با این حال اگر سیاست های توسعه پایدار به طور کامل اجرا شوند، شهرها و مناطق ساخته شده قادر خواهند بود فضاهای توسعه خود را به خاطر منافع خود شهر و ساکنان آن از مناطق پرخطر حفظ کند.

  کلیدواژگان: توسعه فضای شهری، شهرستان نور، مخاطرات محیطی، مدل زنجیره مارکوف، مدل CA-MARKOV
 • محمدابراهیم عفیفی* صفحات 378-391

  در بین مخاطرات طبیعی بدون شک سیلاب به عنوان یک بلای طبیعی شناخته شده است . در این تحقیق از مدل آنتروپی شانون جهت تهیه نقشه حساسیت به وقوع سیل استفاده شده است که ابتدا 34 نقطه سیلابی حوضه آبخیر فیروزآباد انتخاب گردید و سپس این 34 نقطه به دو گروه طبقه بندی گردیده اند . که 22 نقطه ، 65 درصد از موقعیت نقاط برای آموزش و مدلسازی و 12 نقطه ، 35 درصد از موقعیت نقاط که در مدلسازی به کار گرفته نشده اند برای اعتبار سنجی مورد استفاده قرار گرفته اند .که ابتدا به تهیه نقشه موقعیت سیل ها پرداخته شد و سپس 10 فاکتور ، شیب ، جهت شیب ، لیتولوژی ، کاربری اراضی ، NDVI ، SPI ، TWI ، طبقات ارتفاعی ، بارندگی و فاصله از رودخانه بعنوان عوامل موثر در وقوع سیل در حوضه آبخیز فیروزآباد انتخاب شدند . اولویت بندی عوامل موثر در وقوع سیل توسط شاخص آنتروپی شانون نشان داد که لایه های NDVI (03 / 2) ، بارندگی (00 / 2) ، فاصله از رودخانه (89 / 1) ، SPI (385 / 1) ، طبقات ارتفاعی (999 / 0) ، شیب با وزن (932 / 0) ، لیتولوژی (478 / 0) ، TWI (379 / 0) ، و کاربری اراضی (280 / 0) ، جهت شیب (184 / 0) به ترتیب دارای بیشترین تا کمترین تاثیر بر وقوع سیل می باشند . بر اساس نتایج منحنی ROC برای میزان پیش بینی مقدار سطح زیر منحنی با 35 درصد داده های اعتبارسنجی برابر (42 / 91 درصد) و برای میزان موفقیت با 65 درصد داده های آموزش برابر (53 / 92 درصد) می باشد .

  کلیدواژگان: مدل آنتروپی شانون، حساسیت به وقوع سیل، حوضه آبخیز، رودخانه فیروزآباد
 • مهدی همتی، صادق بشارتی فر*، محسن اقایی صفحات 392-412

  پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با هدف تحلیل وضعیت پایداری محله های شهر بندر ماهشهر از منظر شاخص های شهر سالم سعی گردید، در قالب سه مولفه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و 22 شاخص فرعی بر مبنای آمار سال 1395 در محلات  مختلف شهر بندر ماهشهر مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. با استفاده از آزمون T.Test  در نرم افزار SPSS نسبت به سنجش وضعیت کلی پایداری شاخص های مورد مطالعه اقدام شده، در ادامه اوزان حاصل از روش کریتیک و تکنیک ایداس در محیط  GISنسبت به رتبه بندی و سطح بندی محلات شهر در شاخص تلفیقی از نظر شاخص های شهر سالم مبادرت گردید و در گام اخر از طریق مدل تحلیل مسیر در نرم افزار pLs اثر گذارترین عامل مرتبط با پایداری در محلات شهر ماهشهر سنجش و استخراج شده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که از محله های 35 گانه مورد مطالعه تنها محله های 1،2،6،11 از لحاظ برخورداری شاخص های شهر سالم در وضعیت پایدار و توسعه قرار دارند و سایر محلات یعنی 31 محله در وضعیت محروم و توسعه نیافته می باشند که این امر نشان از وضعیت نامناسب و دور از استانداردهای مطلوب شهر سالم در شهر بندر ماهشهر است. 

  کلیدواژگان: پایدار، محلات پایدار، شهر سالم، تکنیک ایداس، شهر بندر ماهشهر
 • تقی عاشوری*، معصومه کلاته سیفری، حمیدرضا قزلسفلو صفحات 416-440

  هدف پژوهش حاضر بررسی توزیع کاربری ورزشی در سطح شهر ساری با رویکرد شهر خلاق در راستای بهبود بهره مندی شهروندان از فضاهای ورزشی در شهر ساری می باشد. با توجه به هدف پژوهش حاضر و مولفه های مورد بررسی، نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن با توجه به ماهیت کار روش توصیفی-تحلیلی است و با توجه به همین روش به پراکنش کاربری ورزشی در شهر ساری از منظر راهبرد شهر خلاق پرداخته شده است. از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی و انجام مصاحبه و مشاهدات میدانی و ابزار پرسشنامه ی محقق ساخته نیز بهره گرفته شد. پرسشنامه مذکور در 31 گویه 6 بعد، بطور تصادفی میان 400 نفر از استفاده کنندگان اماکن و تجهیزات ورزشی محلات شهر ساری توزیع شد. داده های گرآوری شده با نرم افزار های آماری اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس (3) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد: رابطه بین پراکنش کاربری ورزشی ساری با ابعاد (اجتماعی، ورزشی، فرهنگی، کالبدی، ارتباطی و کارآفرینی) و نیز رابطه هر بعد با معیارهای خودش مثبت و معنی دار است و معیار شاخص نیکویی برازش مدل (611/0=GOF) است. درنتیجه، برازش مدل کلی پژوهش مناسب است و ساختار مدل تناسب خوبی با داده ها دارد. بنابراین برای رسیدن به بهره مندی بالا از فضاهای شهر ساری با رویکرد شهر خلاق توصیه می شود که مدیران شهری برای تهیه طرح ها در زمینه ورزشی از نظرات و پیشنهادات شهروندان استفاده کنند و هنر و توجه به فرهنگ های ورزشی کهن و احیای آن برای ایجاد خلاقیت در شهر ساری را به کار گیرند.

  کلیدواژگان: توزیع کاربری ها، کاربری ورزشی، شهر خلاق، راهبرد شهر خلاق، شهر ساری
 • محمدرضا حیدری، مهرداد صادقی ده چشمه*، علی رشیدپور صفحات 442-460

  هدف از انجام این تحقیق ارائه الگوی گردشگری مذهبی با تکیه بر هنر تعزیه در کاشان بر اساس مدلسازی معادلات ساختاری، برمبنای رویکرد آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی، از روش پدیدارشناسی و در بخش کمی از روش توصیفی، همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی مشتمل بر اساتید وخبرگان گردشگری وتعزیه کاشان بود که پس از 15 مصاحبه اشباع حاصل شد. به منظور بررسی روایی داده های کیفی از روایی سازه، بیرونی، توصیفی و تفسیری و به منظور بررسی قابلیت اعتماد از رویکرد سه گانه رائو و پری(2003) استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق کیفی 11 بعد اقتصادی، راهبردی، توسعه، پژوهشی، سازمانی، فنی، محتوایی، زیست محیطی، قانون گرایی، فرهنگی و تبلیغاتی استخراج شد  . پس از بررسی استخراج مولفه ها، بخش کمی تحقیق بررسی شد که برای بررسی روایی از روایی عاملی و محتوایی استفاده گردید، قابلیت اعتماد پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که ابعاد از پایایی لازم برخوردار بودند و با روش نمونه گیری تصادفی ساده 214 نمونه به روش در دسترس انتخاب شد. داده های حاصل از پرسشنامه ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی شامل معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای اس پی اس اس 22 و لیزرل 9/18 و وارپ پی ال اس 5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که بیشترین تاثیر بعد اقتصادی(ضریب تاثیر 86/0) پس از آن بعد فرهنگی با (79/0) و  بعد راهبردی با (78/0) تاثیرگذارند.

  کلیدواژگان: گردشگری مذهبی، تعزیه، معادلات ساختاری، کاشان
 • محمدرضا هاتفی اردکانی، محمدحسین سرائی*، محمدمهدی کریم نژاد، سید علی المدرسی، سعیده موید فر صفحات 462-478

  یکی از جنبه های پایداری توسعه شهری و توسعه کالبدی متوازن همسو با شرایط محیطی اکولوژیکی و اجتماعی اقتصادی است.در دهه های پایانی قرن بیستم، با وجود تلاش های بسیار در زمینه توسعه پایدار کالیدی فضایی شهرها این موضوع هنوز یکی از چالش های مهم جغرافیدانان، شهرسازان، معماران و برنامه ریزان شهری باقی مانده است. دربسیاری از شهرهای کشورهای در حال توسعه، شهرگرایی شتابان و افزایش میزان جمعیت شهرنشین، موجب تشدید مخاطرات زیست محیطی شده است.این امر در شهرهای کوچک از اهمیتی دوچندان دارد.زیرا توسعه فیزیکی کالبدی علاوه بر تغییر کاربری اراضی، تامین نیازمندی های اساسی جامعه شهری از جمله تامین آب سالم و کافی، سرانه فضای سبز، مدیریت پسماند شهری و آلودگی های زیست محیطی را با محدودیت های جدی مواجه کرده است.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحلیلی است.جامعه آماری را اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه پژوهش  در شهر اردکان تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند.از این رو در این پژوهش از نمونه گیری هدفمند قضاوتی(20 نفر از اساتید دانشگاه ها و متخصصین عرصه پژوهش) به منظور انجام و اجرایی شدن پژوهش انتخاب شدند. در جهت دستیابی به اهداف پژوهش با استفاده از متدولوژی تحلیلی نوین مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) روابط بین عوامل تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شد. در نهایت با استفاده از تحلیل MICMAC، عوامل با توجه به اثرگذاری و اثرپذیری بر سایر مولفه ها،تحلیل شدند. نتایج حاصل از مدل ساختاری تفسیری عوامل موثر بر توسعه درونی شهر نشان داد که مدل بدست آمده در بر گیرنده سه سطح است و نتایج نشان داد که عوامل مدیریتی و کالبدی اساسی ترین عوامل موثر بر توسعه درونی شهری است که باید در وهله اول بر آن ها تاکید شود به عبارتی دیگر هرگونه اقدام برای زمینه سازی در جهت توسعه درونی شهر، مستلزم توجه به این عوامل در کنار سایر عوامل یاد شده است.

  کلیدواژگان: توسعه درونی، مدل ساختاری تفسیری، عوامل مدیریتی، عوامل کالبدی، شهراردکان
 • اکرم علی نیا، امیر گندمکار*، علیرضا عباسی صفحات 480-492

  هدف اساسی این تحقیق تحلیل روند سری زمانی رخدادهای آتش سوزی عرصه های طبیعی و آشکارسازی ارتباط این رخدادهای آتش سوزی با سطوح پوشش گیاهی استان لرستان است. در این راستا از داده های محصول آتش سنجنده مادیس (MOD14A1) و نیز محصول پوشش گیاهی (MOD13A3) سنجنده مادیس طی  دوره آماری 2000-2020 استفاده شد. توزیع فضایی ماهانه و سالانه آتش سوزی در سطح استان لرستان بررسی شد. از تحلیل ماتریس اطلاعات متقاطع و ماتریس همبستگی فضایی، برای آشکارسازی ارتباط بین رخدادهای آتش سوزی و پوشش گیاهی استفاده شد. نتایج نشان داد که بیش از 70 درصد کل فراوانی رخدادهای آتش سوزی عرصه های منابع طبیعی (آتش سوزی های با کد 2) استان لرستان، مربوط به ماه ژوئن و سپس جولای است. از لحاظ روند بلندمدت بررسی روند 21  ساله فراوانی رخدادهای آتش سوزی در سطح استان، نشان داد که فراوانی رخدادهای عرصه های منابع طبیعی استان به طورکلی با شیب سالانه 3 رخداد، روند افزایشی داشته است. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی بین پوشش گیاهی ماهانه و فراوانی سالانه رخدادهای آتش سوزی نشان داد که رخدادهای آتش سوزی در سطح استان با تغییرات پوشش گیاهی 4 ماه دوره رشد یعنی از می تا آگوست همبستگی معنی د اری نشان داده است. تحلیل ماتریس متقاطع بین توزیع فضایی کانون های رخداد آتش سوزی و شاخص NDVI که هر دو از محصولات سنجنده MODIS بوده اند، بیانگر آن بود که به طور کلی، بیشترین فراوانی رخدادهای آتش سوزی در استان لرستان در دوره می تا آگوست، منطبق بر بازه سبزینگی 0.15  تا 0.22  بوده است. این بازه پوشش گیاهی عموما منطبق بر اراضی دیم، مراتع ضعیف و اشکوب جنگلی کم تراکم بوده است. نتایج این تحقیق می تواند بیانگر آن باشد که  با تمرکز مدیریت طی یک دوره زمانی 62 روزه یعنی 25 اردیبهشت تا  25 تیر در عرصه دو پوشش اراضی مراتع و اشکوب جنگلی، می توان به صورت قابل توجهی فراوانی سالانه آتش سوزی را کنترل کرد.

  کلیدواژگان: آتش سوزی های عرصه های طبیعی، سنجنده MODIS، پوشش گیاهی نرمال شده، استان لرستان
|
 • Mohammad Reza Salimi Sobhan, Zahra Beygom Hejazizadeh, Fariba Sayadi*, Fatemeh Qaderi Pages 1-19

  In examining natural hazards, such as hail, statistical analyzes can play a significant role. Due to the great importance of economic and side losses of hail in the northern part of Zagros with maximum frequency and damage, the necessity of studying its temporal and spatial location is felt very distinctly. Therefore, in order to estimate and estimate the probability of occurrence of this phenomenon, 10 hail data data of 10 synoptic stations of the region were used during the statistical period of 2014- 1992. In choosing the best method for calculating the distribution of precipitation probabilities, different types of probability distributions of discrete random variables were tested by means of both Kolmogorov and Anderson-Darling testsThe results showed that the good Poisson distribution test had a good fit for hail occurrence at a high level of 90.99%. Baneh station with the maximum frequency of hail precipitation has the lowest probability (0.023%) and Pearnshahr station has the most probable days without hail (0.39%). Therefore, the probability of occurrence of hail in Baneh has a higher percentage. In the next round, the negative binomial model satisfies the observations of this type of precipitation well. The calculation of probabilistic distributions by these two methods showed that the probability of occurrence of hail with the frequency of 1 to 6 times and more in the region and the highest probability is related to the frequency of 3 occurrences of 0.20%. At a frequency of 1 to 6 times, the probability of occurrence of this phenomenon is 5 times more than the probability that it will not occur, which indicates the region's high vulnerability to this type of climate risk.

  .

  Keywords: Poisson distribution, Negative bivariate distribution, hail, northern Zagros
 • Sara Ferdosi, Hasanali Faraji Sabokbar*, Alireza Darbaneh Astaneh, Fazileh Khani Pages 20-38

  The development of sustainable entrepreneurship plays a critical role in promoting human well-being and environmental preservation. To achieve this objective, it is essential to understand the factors affecting the emergence of entrepreneurial opportunities in different regions. Therefore, this study aims to explore these factors through a descriptive-analytical survey, with data collected from documentary research and field surveys. The number of experts was 52 who were purposefully sampled using the snowball method. The study employed four indicators and 28 items, which were measured using the Likert scale. A sample of 439 individuals, consisting of 387 villagers and 52 experts, participated in the study. The selection of the 387 villagers was determined using Cochran's formula from a statistical population of 215,104 people. Descriptive statistics, such as mean and standard deviation, as well as inferential statistics, including one-sample t-test and one-way analysis of variance, were used to analyze the data. The results of the one-sample t-test revealed that all indicators examined in the study were statistically significant at a confidence level above 95%. These findings suggest that the villagers' perception of these indicators is positive, given that the observed mean value (3.1) is assumed to be positive. Furthermore, the evaluation statistics, such as the multiple determination coefficient and adjusted coefficient of determination, indicated that the transcendental model provides a better understanding of the factors influencing entrepreneurial opportunities and the key areas of entrepreneurship. The analysis of the transcendental model demonstrated that government subsidies, investment and facilities, product insurance, and education are the most influential factors in the formation of entrepreneurial opportunities. Additionally, the most important sectors for creating and developing entrepreneurship were found to be handicrafts, home-based jobs, oil and gas, medicinal plants, and date production. Overall, the results highlight the region's significant potential for natural, economic, and industrial entrepreneurship, emphasizing the necessity for the government to prioritize investment in entrepreneurship.

  Keywords: Behbahan, Entrepreneurship Opportunities, Translog, Transcendental
 • Mohsen Kameli* Pages 40-55

  Inland traffic has become a growing phenomenon for today's civilized society, which in addition to the movement of passengers, the desirable feature of the stations should be used. Due to the high volume of users of the subway and the long-term stops of passengers, stations have become an effective venue for urban daily activities. Considering the growing trend of metro expansion in Tehran metropolis and the increasing need for it, special attention is paid to the quality of the environment of stations The metro should be considered as a metropolitan environment for the social interactions of citizens. The purpose of this paper is to investigate and evaluate physical, functional and psychological criteria in the design of metro stations and the effect of these components on the quality of stations from the viewpoint of metro users and also provide a solution to improve the quality of space stations. The research method is descriptive-analytic research based on the survey and interview technique, questionnaire, and observation were used. The data obtained from the field method are quantitative and qualitative data. Qualitative data is the result of observation in the place or photographs and quantitative data obtained from the questionnaire and analyzed by SPSS software.

  Keywords: Metro, Environmental Quality, Tehran, Architecture
 • Zeinab Karimi*, Davood Mokhtari Pages 56-73

  Rivers are environmental forms that react strongly to changes in their bed, tectonic is the most important factor affecting morphology of the river, causing significant changes in river systems. In this study, using the digital elevation model (DEM), Geographic Information System (GIS) and Global mapper 13, we investigated the effect of tectonic activity on river systems in the eastern slopes of Mullah Daghi, southeast of Zanjan province, this The area is drained by Abhar river. Using the Digital Elevation Model (DEM) in the Arc Gis 10.2 software environment, required maps including geological maps, topography and…, Geological map of 1: 250,000 leaves of Zanjan was used to prepare the fault map. In order to achieve the research objectives, tectonic activity indicators including: are Mountain front sinuosity, basin shape, drainage density, longitudinal gradient of the river, River maze, basin asymmetry, hypersometric integral, the topographic symmetry of the basin and the width of the valley floor to the height. The combination of these indicators is achieved by the tectonic activity index (IAT). The results obtained through the Iat index indicate the activation of tectonic and neotectonic in the watershed of Ardejin and Abhar and the moderate activities in the basin of the zareh bash basin. The impacts of these activities on river systems that are different from the tectonic indexes in the studied basins, such as river meanders(main stream), coniferous formation (Ardejin watershed basin),  tilt watersheds  abhar and Ardejin and  the shape of the basins (Basin elongation zareh bash)

  Keywords: Tectonic, Neotectonic, Morphotectonic Indices, River Systems, Eastern Slopes of Mullah Daghi(Abhar County, Khoramdareh County)
 • Ahmad Rashidinejad*, Morad Kaviani Rad, Mottaqi Pages 74-96

  The position of the Tigris and Euphrates rivers is in the least compatible with national borders or with the political and strategic considerations of regional countries. The sources of the Tigris and Euphrates rivers are located in Turkey, and Turkish authorities believe they own the resources. A project called "Gap" or "Anatolian" in the framework of the construction of more than 22 dams and 19 hydroelectric projects and development of the agricultural system in the Tigris and Euphrates watersheds has been on the Turkish governmentchr('39')s agenda by 2023, reflecting the security threat. The environmental and water security of the downstream countries (Iraq, Syria and Iran) have been demonstrated. The present study is based on the assumption of reflecting the Hydropolitic relations of the Tigris and Euphrates basin (based on Gap Project) with the viewpoint of continuing climate change and changing rainfall patterns and increasing water use in downstream countries using library resources. In the form of a threat to the security of the southwestern areas of Iran, it will intensify. The results showed that the consequences of the Hydropolitic approach of the Tigris and Euphrates countries, especially Turkey, besides threatening environmental security, affect other aspects of security in the economic, social and political spheres in the southwest of the country.

  Keywords: Hydropolitic, Security, Iran, Turkey, Gap Project
 • Saeed Jahanbakhshasl, Ali Mohammadkhorshiddoust*, Fatemeh Abbsighasrik, Zahra Abbasighasrik Pages 98-115

  Assessing and predicting future climate change is of particular importance due to its adverse effects on water resources and the natural environment, as well as its environmental, economic and social effects. Meanwhile, rainfall is also an important climatic element that causes a lot of damage in excess conditions. West Azerbaijan Province is no exception. The aim of this study is to model and predict 30 years of rainfall in West Azerbaijan province. The statistical period studied is 32 years (2019-1987). Selected stations in the province include Urmia, Piranshahr, Takab, Khoy, Sardasht, Mahabad and Mako stations. Average slider time series models, Sarima (seasonal Arima), Health Winters were used for analysis and prediction and also linear regression and Mann-Kendall test were used to determine the data trend. The results show an increasing trend of precipitation in Urmia, Piranshahr, Khoy, Sardasht and Mako stations and a decreasing trend in Takab and Mahabad stations. According to the results of comparing the models used, the Health Winters model with the least error in the absolute mean of deviations, mean squared deviations and the percentage of absolute mean errors was introduced as the best precipitation forecasting model for West Azerbaijan province. province. 

  Keywords: Precipitation, Time Series Models, Man-Kendall, Health Winters model, West Azerbaijan Province
 • Farzad Karami, Hamid Barghi*, Yousof Ghanbari Pages 116-132

  Good governance, having the most important principles and criteria for public participation, accountability, accountability, centralism, transparency, efficiency and effectiveness, justice and equality, consensus and legitimacy is one of the new management approaches and new approaches to development and poverty reduction, especially poverty. This study aimed was to conduct a comparative analysis of the goog governance model in rural areas with an emphasis on the villages of the central part of Poldakhtar and Mosian section of Dehloran. The statistical population of the study, according to Cochran's formula, is 284 heads of households living in the villages of the two central parts and Mosian. Inferential data analysis was performed using t-test, and the sample villages were ranked in terms of rural governance status using The Topsis method. The results obtained from The Topsis method show that the governance situation in Mosian section of Dehloran Township is better than the central part of Poldakhtar Township, and the one sample t-test showed that the average of all components of rural good governance is above average and their significance level is an amount less than 0.05. The results of Levin test also show that there is a significant difference between the two central parts and Mosian regarding governance and its components, apart from responsibility (±1/96). Furthermore, In Mosian section, the average components (participation, accountability, and transparency) were higher than the central part of Poldakhtar Township and in the components (legality, collective agreement, justice, efficiency, and effectiveness) were less than the central part of Poldakhtar Township.

  Keywords: good governance, The Topsis Method, central part of Pol-e Dokhtar, Mosiansection of Dehloran
 • Hamed Heidari, Darush Yarahmadi*, Hamid Mirhashemi Pages 133-152

  Human interventions in natural areas as a change in land use have led to a domino effect of anomalies and then environmental hazards. These extensive and cumulative changes in land cover and land use have manifested themselves in the form of anomalies such as the formation of severe runoff, soil erosion, the spread of desertification, and salinization of the soil. The main purpose of this study is to reveal the temperature inductions of the land cover structure of Lorestan province and to analyze the effect of land use changes on the temperature structure of the province. In this regard, the data of land cover classes of MCD12Q2 composite product and ground temperature of MOD11A2 product of MODIS sensor were used. Also, in order to detect the temperature inductions of each land cover during the hot and cold seasons, cross-analysis matrix (CTM) technique was used. The results showed that in general in Lorestan province 5 cover classes including: forest lands, pastures, agricultural lands, constructed lands and barren lands could be detected. The results of cross-matrix analysis showed that in hot and cold seasons, forest cover (IGBP code 5) with a temperature of 48 ° C and urban and residential land cover (IGBP code 13) with a temperature of 16 ° C as the hottest land use, respectively. They count. In addition, it was observed that the thermal inductions of land cover in the warm season are minimized and there is no significant difference between the temperature structure of land cover classes; But in the cold season, the thermal impulses of land cover are more pronounced. The results of analysis of variance test showed that in the cold period of the year, unlike the warm period of the year, different land cover classes; Significantly (Sig = 0.026) has created different thermal impressions in the province. Scheffe's post hoc analysis indicated that this was the difference between rangeland cover classes and billet up cover.

  Keywords: : Land cover changes, Land surface temperature, Cross-information analysis matrix, Lorestan province
 • Rahimberdi Annamoradnejad*, Mohamad Soleymani, Fatemeh Akbari Pages 154-175

  Today, housing has found a concept beyond a shelter and plays an important role in how the physical quality of cities. In fact, one of the most important ways to know the status of housing in the housing planning process is to use housing indicators. These indicators, which indicate the quantitative and qualitative status of housing in any period of time, can be considered as a suitable guide to improve housing planning for the future. Therefore, the present study was conducted with the aim of leveling the neighborhoods of Bojnourd city based on housing indicators. The research is descriptive-analytical in nature and applied according to its purpose. The method of collecting information in the form of documents is library. In this study, 11 indicators related to housing quality were used to rank neighborhoods, and the Waspas model was used to rank neighborhoods. The statistical population of the study includes 42 neighborhoods of Bojnourd. Based on the results, it was found that half of the neighborhoods (22 neighborhoods) of Bojnourd  are in a favorable and completely desirable housing condition, in contrast to 28% of the city neighborhoods are in a relatively favorable condition that the number of population at this level is equal to It is 31% of the total population of the city. Finally, there is the unfavorable housing situation, which includes 8 neighborhoods of the city. The total population of these neighborhoods is equal to 17% of the city's population, which is located in an area of ​​973 hectares.

  Keywords: housing, clustering, Waspas model, Bojnourd city
 • Mohsen Abedidorcheh* Pages 176-195

  The rapid and ongoing trend of metropolises transitioning into global cities and world cities is influenced by the increasing political, economic, cultural, and scientific dimensions of the urban political geography. Cities, as dynamic entities, evolve from new cities to mother cities, metropolises, global cities, and ultimately world cities. In this competitive environment, metropolises strive to enhance their level of competitiveness vis-à-vis their counterparts. In this study, the researcher compares the performance of Tehran and Istanbul, two metropolises in the Islamic world, based on the criteria and functions of world cities. The researcher employs an index developed by political geography scholars who specialize in studying world cities. The objective is to determine the ranking of these cities among world cities. To accomplish this, relevant maps have been prepared using ArcMap software, and numerical indicators and criteria have been analyzed in a descriptive-analytical manner. The analysis reveals that Istanbul outperforms Tehran in most indicators and occupies a strong position in the network society and flow space of global cities. This can be attributed to factors such as geopolitical location, an open economic environment, and other indicators. The results of this comparative study can guide city administrators in designing a more suitable future landscape for these cities, ultimately leading to achieving global city status.

  Keywords: Global Cities, Globalization, Islamic World, Tehran, Istanbul
 • Negar Mirzaii, Ali Ahmadabadi*, Seyed Morovat Eftekhari, Elaheh Lofti Pages 196-213

  Rivers are always vital arteries of the earth and naturally, they have a gradual and continuous development process which has undergone fundamental changes after the expansion of human settlements and urban development and they have lost some of their natural functions. Wardvard River is no exception to this. This river flows in the west of Tehran province and has been heavily affected by urban development which has undergone continuous changes in its flow path due to human interference and considering that this river flows in the access route of western cities of Tehran province, its natural and gradual evolution has been disrupted that this transformation, it has removed the river from its natural condition. In this research, the factors affecting the geomorphological quality of Wardvard River have been identified and using MQI index, it had evaluated the quality of river morphology. In this method, Wardvard River is divided into 9 study periods and the three main components of the quality of geomorphological performance, artificial structures and channel adjustment have been evaluated in the form of 28 indicators. Results show due to the urban development of Tehran and many artificial changes in the Wardvard river channel, intervals 1, 3, 4, 6, 7 have earned a score of 0.2 due to human interference and canalization of the river and it is very poorly placed on the floor.Intervals 2 and 5 have earned 0.3 points and it is placed in the weak class and intervals 8 and 9 have scored 0.6 due to the low human interference and the natural course of the river and it is placed in the middle class in terms of morphological quality.

  Keywords: Wardvard River, Quality geomorphology, MQI method
 • Parisa Ghorbani Sepehr*, Zaki Yashar, Seyed Abbas Ahmadi Pages 214-234

  Due to its location in low latitudes, Iran is among the countries that has not been spared from the security consequences of climate change. The present study seeks to answer two questions: 1) What are the security consequences of climate change on Iran and which components have the greatest impact on Iran? 2) Which of the pillars of good governance as a solution has the greatest impact on reducing the effects of climate change on Iran? 
  In this study, the study population is elites and experts familiar with the subject of the study, 100 of whom were selected for snowball sampling and a researcher-developed questionnaire was used to collect data. Data were evaluated using SPSS and MINITAB software. The results of the studies according to the obtained P-value which is equal to 0.000 and is less than 0.05 alpha, indicate the difference between the natural and human consequences of climate change in Iran. The results of the Tukey test indicate that the natural consequences of climate change with an average of 4.0584 are in group A and the human consequences with an average of 3.4460 are in group B. Also, the results of Friedman test on the effect of good governance in controlling and reducing the security consequences of climate change in Iran show that accountability with an average of 5.79 in the first place, rule of law with an average of 5.62 in the second place. and accountability of officials with an average rating of 5.32 are in third place.

  Keywords: Iran, climate change, global warming, good governance
 • Mostafa Shahinifar* Pages 236-252

  Urban public spaces have become increasingly vital in the functioning of cities, serving as primary sites for citizen interactions. These spaces play a significant role in understanding human behavior and in shaping behavioral settings. This article examines the factors that influence the establishment of behavioral patterns in Azadi Square, the main square in Kermanshah. Despite its communicative function, the social role of this square remains limited. The research conducted for this article employed a descriptive and survey-based methodology. Data collection techniques included observation, photography, face-to-face interactions, and physical presence within the study area. Additionally, interviews were conducted with randomly selected individuals based on pedestrian flow in the square. Each interview lasted an average of approximately 12 minutes. Analysis of behavioral pattern maps in the area revealed a mismatch between the form and function of Azadi Square. Dynamic and static activities within the square were of short duration, while the haphazard arrangement of details hindered its visual expression. The lack of human-scale dimensions in the space resulted in a decline in quality for activities such as meetings, exercise, play, sitting, stopping, and even walking. Overall, the quality of Azadi Square in Kermanshah has not adequately met the functional needs of its users. Consequently, this research emphasizes the importance of understanding the relationship between behavioral patterns and the environment, enabling designers to enhance the quality of such spaces.

  Keywords: Behavioral setting, standing pattern of behavior, urban space, Azadi Square, Kermanshah city
 • ALI Hashemi, Hojjatollah Yazdanpanah*, Mehdi Momeni Pages 254-272

  This research study aims to investigate the effect of climatic variables, specifically precipitation, temperature, and humidity, on changes in vegetation indices of orange orchards in Hassan Abad, Darab County, using satellite data. Consequently, observational data, including orange tree phenology data and meteorological data from the agricultural weather station, were collected over a period of more than 10 years (2006 to 2016). MODIS images from 2006 to 2016 were referenced based on territorial data and 1:25000 maps from the Iran National Cartographic Center. These images were used to calculate remote sensing vegetation indices, namely the normalized difference vegetation index (NDVI) and enhanced vegetation index (EVI). The results demonstrated that the variables of maximum humidity, minimum temperature, and precipitation have a significant positive effect on the NDVI variable. Additionally, the variables of maximum temperature and minimum humidity have a significant negative effect on both the NDVI and EVI. To determine the significance of each independent variable in predicting the dependent variables, the artificial neural network method was employed. The findings showed that the climatic elements of precipitation, minimum temperature, maximum temperature, minimum humidity, and maximum humidity had the greatest effect on EVI, with values of 0.39, 0.3, 0.13, 0.1, and 0.06 respectively. Moreover, the effect of these variables on the NDVI index is equal to their coefficients, which are 0.2, 0.28, 0.22, 0.11, and 0.17 respectively. Finally, the ARMAX regression method was used to improve the explanatory power of the model. The results indicated that this method enhanced the explanatory power of the model and reduced the forecasting error.

  Keywords: Temperature, humidity, precipitation, Bayesian regression, neural network, ARMAX
 • Khadije Khatiri*, Iran Ghazi, Nemat Hasani Pages 274-291

  Natural disasters cause severe financial and human damage. Crisis management means purposefully shifting the flow of affairs in a controllable manner with the intention of returning things to pre-crisis conditions as soon as possible. Therefore, the main purpose of this article is to present a model of social capital development in urban water crisis management.The study method is descriptive-survey. In order to collect information, interviews and questionnaires were used and for data analysis, SPSS software, AHP analysis method, regression and T were used. Statistical community including crisis and water crisis managers; Also, all residents of Karaj were in the period between 1396 and 1395, which was estimated as a statistical sample of 350 people using Cochran's table.The results of statistical analysis showed that from the perspective of statistical sample individuals, the amount of social capital was lower than the desired level. Also, the relationship between social capital indicators was significant. Also, the results of couple comparison of main criteria using AHP analysis prioritized the indicators of social trust with 0.433 coefficient, incentive policy criterion and change in attitude space with 0.355 coefficient, criterion The interactive and value infrastructure of the society with a coefficient of 0.277, the interaction with a coefficient of 0.203, and finally the criterion of non-alienation with the government with a coefficient of 0.199 showed the fifth priority.The study shows that countries' ability to deal with crises has a lot to do with crisis management policy, promoting social capital in society and developing a spirit of cooperation and motivating participation among the people is one of the important solutions.

  Keywords: Social capital, Water crisis management, Urban water
 • Reza Kheyroddin*, Nazanin Mostafavi Esfahani Pages 292-312

  Landuse planning goals as the main core of urban planning are classified and studied from different aspects. The inclusion of additional value of surplus funds in the city can highlight capital funding. Following this, changes in urban land demand as the spatial changes of activities and functions occur.The commercialization of residential areas and the tendency of residential landuse changes are the disadvantages of these changes,which constitute a major part of residential neighborhoods of Tehran metropolis ,especially the northern neighborhoods of the city. The main structure of Nasr neighborhood in the 2th district of Tehran is based on Gisha street. The most important issue is multiplicity of commercial land uses in the Gisha street. According to the observations there is a bank in every 45metres of the street , while the performance radius of bank activities is defined in the region scale. It is argued that land price growth, financial and speculative justifications of these changes can cause pressure on the environment.Therefore, according to the above mentioned factors,the main objective of this study is identifing the factors affecting landuse changes in the Gisha street.
  The research method in this study is documentary , local survey as well as the use of factor analysis in order to determine factors affecting landuse changes.By using this method, accessibility,landeconomics and activity distribution and neighborhood structure were considered as three factors affecting land use changes in the Gisha street .
  Finally, in order to plan to control the speculative consequences of these changes , the analysis of external and internal factors with regard to indicators in questionnaire, SWOT table and finally defensive strategy to offer strategies and policies was adopted these strategies were presented in two categories: sustainable management of income sources of urban management and control of changes in land use changes.

  Keywords: Landuse changes, Capital, profit, Land speculation, Gisha street
 • Ehsan Lashgari Tafreshi* Pages 314-329

  In the classical view, the political dimension study of space has always been considered as the political geography ontological basic. Gradually from the 1980s with the development of post-positivist perspectives on human geography; Politics affected all social spheres from government and political parties to gender and considered the smallest power relations associated with the political concept. The political issue has rejected the organization of space on the basis of formal logic and has introduced new forms of epistemological reconstruction in the study of the relationship between politics and space. In this article, has been attempted to explain the political epistemological consequences in the study of relationship between politics and space. Research findings indicate that political dimension of space study is needed epistemic relativism in context of the political. In this regard, intersubjective cognition has a special dependence on the historical evolution of space and therefore requires to power factor genealogy. This spatial genealogy is always linked to the conflict that exists in human societies and forms the possibility of space antagonistic cognition. In this regard, the social meaning of geographical space; considered as place of conflict and resistance of marginalized groups and hegemonic forces in society Which reach a kind of adaptive balance within a certain time.  This process is caused, the epistemological model adaptation of cultural geography and political geography with each other.

  Keywords: The political, geographical space, epistemology, discourse
 • Taher Parizadi*, Ali Shamaei Pages 330-352

  The rapid growth of Tehran's population and the increasing need for land to respond to the needs of a residence, activity, urban services, etc., caused cities caused the city to move forward in its surrounding lands and changed land uses significantly and quickly. This paper aimed to investigate these changes and their futures in district 22 of Tehran Municipality. It has a descriptive-analytical method and the data is obtained from documentary and library sources. The process of changes and the existing situation were analyzed qualitatively and descriptively. To identify the drivers of future changes, a structural-interpretive model has been implemented using Mic-Mac software. For this purpose, all the land uses and activities (64 land uses and activities) were extracted and listed. Then, by implementing the Delphi method with the participation of 8 experts, 25 possible land uses were determined. After completing the matrix, the nearest rounded figures to the average numbers which were inserted by the experts, are the basis of the analysis. Finding showed that before the formation of the district, in 1972, the urban fringe of the district, large-scale urban land uses such as sports, research-educational, recreational and military land use, as well as urban and residential complexes, established in agricultural and vacant lands.  Then, constructed settlements, parks, and green spaces as well as recreational, military, research-educational lands and roads, were established here. The analysis of drivers also showed that in the future, out of a total of 25 possible land uses, forestry, eco- tourism, constructiing villas and secon homes, parks, malls, military spaces, stadiums and sports places, and roads and transportation terminals cause to main changes on the structural-physical of the studied fringe.

  Keywords: Urban growth, Structural- physical change, Urban fringe, District 22 of Theran
 • Hossein Sharifi, Mehrdad Ramezanipour*, Leila Ebrahimi Pages 354-377

  Today, human settlements around the world are exposed to natural hazards for a variety of reasons. These risks, which bring with them a lot of human and financial losses, require preventive measures. The purpose of this study is to investigate the development of urban space in order to deal with environmental hazards in Noor city. The method of this research is also descriptive. Data collection is using library and documentary studies and questionnaires. In order to analyze the questionnaires using ANP method and fuzzy logic method, evaluate each of the criteria and determine their importance coefficients. Based on the results, spatial assessment was performed using ArcGis software and hazard zones were identified. According to the results of risk potential zoning, the northern and southern areas of the city have the highest risk potential. To predict the development of residential areas, the combined Markov chain model and cellular automation were used. The results showed that the continuous expansion of built areas in recent decades has caused rapid changes in land use and the built areas of the city has increased from 2.43% of the total area in 2010 to 3.68% in 2019. The results also showed that regardless of the natural hazards, the built-up areas will increase and as a result of urbanization, the built-up areas will be more prone to high-risk lands. However, if sustainable development policies are fully implemented, cities and built-up areas will be able to maintain their development spaces from high-risk areas for the benefit of the city and its residents.

  Keywords: Urban spatial development, Noor County, Natural Hazards, Markov Chain Model, CA-MARKOV
 • Mohammad Ebrahim Afifi* Pages 378-391

  Among the natural hazards, without a doubt, the flood is known as a natural disaster. In this research, Shannon entropy model was used to prepare a flood sensitivity map. First, 34 flood watersheds were selected from Firoozabad basin, and then these 34 points were classified into two groups. With 22 points, 65 percent of the points for training and modeling, and 12 points, 35 percent of the locations that were not used in modeling were used for validation. First, a map of the status of the floods was developed and Then, 10 factors, slope, tilt, lithology, land use, NDVI, SPI, TWI, altitudes, rainfall and distances from the river were selected as flood factors in Firoozabad basin. Prioritizing the effective factors in the occurrence of flood by Shannon entropy index showed that the NDVI layers (2.03), rainfall (0.00), distance from the river (1.89), SPI (385.1), elevation classes (999 (0/19), gradient with weight (0,932), lithology (478/0), TWI (379/0), and land use (280/0), respectively (0/184) have the highest and the least impact Flood events. Based on the results of the ROC curve, the predicted surface area under the curve with 35% of the validation data is equal (91.42%) and for the success rate with 65% of the equal education data (92.53%).

  Keywords: Shannon Entropy Model, Flood Susceptibility, Watershed, Firoozabad River
 • Mehdi Hemati, Sadegh Besharatifar*, Mohsen Agaee Pages 392-412

  The standard of health is one of the fundamental human rights throughout the world. Today, the healthy city approach is considered as one of the dominant approaches in urban and rural studies and even on a national scale. The present study was descriptive-analytical with the aim of analyzing the stability of neighborhoods in the city of Bandar Mahshahr from the perspective of healthy city indicators, in the form of three components of economic, social and environmental and 22 sub-indicators based on 2016 statistics in different neighborhoods of Bandar Assess and evaluate Mahshahr. Using T.Test test in SPSS software to measure the overall stability of the studied indicators, then the weights obtained from the critical method and Idas technique in the GIS environment compared to the ranking and leveling of neighborhoods in the integrated index in terms of  The indicators of a healthy city were taken and in the last step, through the path analysis model in pls software, the most effective factor related to sustainability in Mahshahr city neighborhoods were measured and extracted. The analysis of the findings shows that out of 35 neighborhoods studied  Only 1, 2, 6, 11 neighborhoods are in a stable and developed condition in terms of having healthy city indicators,.

  Keywords: sustainable, sustainable neighborhoods, healthy city, Idas technique, Mahshahr port city
 • Taghi Ashouri*, Masoumeh Kalateh Seifari, Hamidreza Ghezelseflou Pages 416-440

  The purpose of the present research is to investigate the distribution of sports use in Sari with a creative city approach along improve citizen’s enjoyment of sports spaces in Sari. Due to the present research and analyzed components, the research type is applied and the method of doing it, is descriptive-analytical according to the nature of work and concerning the same method, was accomplished the distribution of sport use in Sari city from the viewpoint of creative city approach. The method of collecting library and documentary information and conducting interviews and field observations and the research-made questionnaire were also used. This questionnaire was randomly distributed among 400 users of sports places and equipment in Sari neighborhoods in 31 items of 6 dimensions. The collected data were analyzed by SPSS and smart PLS (3) statistical softwares. The findings showed, the relationship between the distribution of Sari sports use with dimensions (social, sports, cultural, physical, communicational and entrepreneurship) and also every dimension’ relationship with its criteria is positive and significant and the criterion of goodness of fit model is (GOF = 0.611(. As a result, the overall research model fit is well and the model structure fits well with data. Therefore, in order to achieve high utilization of Sari city spaces with creative city approach, it is recommended that city managers use citizen’s opinions and suggestions to provide plans in sports and using the art and attention to ancient sports cultures and the revival to create creativity in Sari city.

  Keywords: distribution of uses, sports use, creative city, creative city strategy, Sari city
 • Mohammad Reza Heydari, Mehrdad Sadeghi*, Ali Rashidpoor Pages 442-460

  The purpose of this study is to present a model of religious tourism based on the art of taziyeh in Kashan based on structural equation modeling, based on a mixed exploratory approach. In the qualitative part, the phenomenological method was used and in the quantitative part, the descriptive method, correlation based on structural equations was used. The statistical population of this research in the qualitative part included professors and experts in tourism and condolence in Kashan, which was obtained after 15 saturated interviews. In order to evaluate the validity of qualitative data, structural, external, descriptive and interpretive validity were used and in order to evaluate the reliability, the three approaches of Rao and Perry (2003) were used. The results of qualitative research were extracted from 11 economic, strategic, development, research, organizational, technical, content, environmental and advertising dimensions. After examining the extraction of components, the quantitative part of the research was examined. Factor and content validity were used to evaluate the validity. The reliability of the questionnaire was used from Cronbach's alpha, which had the necessary reliability. Available was selected. The data obtained from the questionnaires were analyzed at two levels of descriptive and inferential statistics, including structural equations, through SPSS 22, LISREL 18.9 and Warp PLS 5 software. Findings showed that the most impact was economic dimension (impact factor 0.86) followed by cultural dimension with (0.79) and strategic dimension with (0.78).

  Keywords: Religious tourism, ta'ziyeh, Structural equations, Kashan
 • Mohamad Reza Hatafi Ardakani, Mphammad Hosein Saraei*, Mohamad Mahdi Karimnejad, Seyed Ali Almodaresi, Saideh Moayed Far Pages 462-478

  One of the aspects of sustainable urban development and balanced physical development is in line with ecological and socio-economic environmental conditions. In the last decades of the twentieth century, despite many efforts in the field of sustainable spatial development of cities, this issue still remains an important challenge for geographers, urban planners, architects and urban planners. In many cities in developing countries, rapid urbanization and increasing urban population have exacerbated environmental hazards. This is doubly important in small cities. Because physical development, in addition to land use change, has met the basic needs of urban society, including the provision of safe and sufficient water, green space per capita, urban waste management and environmental pollution. The present study is applied in terms of purpose and analytical in terms of method. The statistical population consisted of university professors and experts in the field of research in Ardakan who were selected by purposive sampling. They were selected to conduct and implement the research. In order to achieve the research objectives, using a new analytical methodology of interpretive structural modeling (ISM), the relationships between the factors were determined and analyzed in an integrated manner. Finally, using MICMAC analysis, the factors were analyzed according to the impact and effectiveness on other components. The results of the interpretive structural model of the factors affecting the inner development of the city showed that the obtained model includes three levels and the results showed that the managerial and physical factors are the most basic factors affecting the inner development of the city that should be addressed in the first place. In other words, any action to pave the way for the internal development of the city, requires attention to these factors along with other factors

  Keywords: internal development, interpretive structural model, managerial factors, physical factors, Shahrdarakan
 • Akram Alinia, Amir Gandomkar*, Alireza Abasi Pages 480-492

  The main goal of this research is to analyze the time series trend of fire events in natural areas and reveal the relationship between these fire events and vegetation levels in Lorestan province. In this regard, the data of the fire product of the Madis sensor (MOD14A1) and the vegetation product (MOD13A3) of the Madis sensor were used during the statistical period of 2000-2020. The monthly and annual spatial distribution of fires in Lorestan province was investigated. Cross-information matrix analysis and spatial correlation matrix were used to reveal the relationship between fire occurrences and vegetation. The results showed that more than 70% of the total frequency of fire occurrences in natural resources fields (fires with code 2) in Lorestan province is related to June and then July. In terms of the long-term trend, the 21-year trend of the frequency of fire incidents in the province showed that the frequency of incidents in the natural resources areas of the province has generally increased with an annual slope of 3 incidents. The results of the correlation analysis between the monthly vegetation cover and the annual frequency of fire occurrences showed that the fire occurrences in the province showed a significant correlation with the vegetation cover changes in 4 months of the growing period, i.e. from May to August. Cross-matrix analysis between the spatial distribution of fire occurrence foci and NDVI index, both of which were products of MODIS measurement, indicated that, in general, the highest frequency of fire occurrences in Lorestan province in the period from May to August corresponds to Greenness range was 0.15 to 0.22. This range of vegetation generally corresponded to rainfed lands, weak pastures and low-density forest patches

  Keywords: fires in natural areas, MODIS sensor, normalized vegetation, Lorestan province