فهرست مطالب

مطالعات مدیریت و توسعه پایدار - سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1402)

نشریه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار
سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نظاره کرد، پرویز سعیدی*، روح الله سمیعی، سامره شجاعی صفحات 1-19

  هدف این پژوهش، اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک در شرکت گاز گلستان است. این تحقیق از نظر روش در حوزه تحقیقات کاربردی قرار دارد که تحقیقی توصیفی پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نظرات خبرگان سازمانی و تجربی در حوزه مدیریت بازاریابی استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پرسشنامه در جامعه آماری کارکنان، کارشناسان و معاونین شرکت گاز استان گلستان توزیع شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و روش دلفی فازی با استفاده از ابزار پرسشنامه توسط خبرگان انجام شده است. همچنین، عناصر تشکیل دهنده الگوی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک از ادبیات نظری تعیین شده است. خروجی این مرحله با شناسایی 50 مولفه در قالب شش بعد اصلی بود. یافته ها نشان دادند که شش بعد اصلی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک شامل عوامل ارتباطی، عوامل الکترونیک، عوامل تکنولوژیکی، عوامل مدیریتی، عوامل اطلاعاتی و عوامل محرک است.

  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک، رفتارمصرف کننده، رفتار بازاریابی، ارتباطات سازمانی
 • سعید لندران اصفهانی، عبدالعزیز جمشیدی*، الهام رزاقی، سید امیرحسین افضل صفحات 21-48

  بازاریابی پایدار یکی از نوآوری های حوزه بازاریابی است که همزمان با حرکت های حمایت از محیط زیست شکوفا شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر ارزش ادراک شده مصرف کننده از ویژگی های بازاریابی پایدار (مزیت نسبی، سازگاری، پیچیدگی، آزمون پذیری) بر تمایل به مشارکت در بازیافت ظروف بسته بندی انجام شده است. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی و پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل مشتریان تعدادی از فست فود شهر اصفهان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس و جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن با محاسبه روایی همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل آماری، از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart-PLS استفاده شده است. نتایج نشان داد مزیت نسبی، پیچیدگی و آزمون پذیری بر ارزش ادراک شده مصرف کننده تاثیر معنادار دارد اما سازگاری بر ارزش ادراک شده مصرف کننده تاثیر معنادار ندارد. همچنین، ارزش ادراک شده مصرف کننده بر تمایل به مشارکت در بازیافت ظروف بسته بندی تاثیر معنادار دارد. مزیت نسبی، پیچیدگی و آزمون پذیری بر تمایل به مشارکت در بازیافت ظروف بسته بندی از طریق نقش میانجی ارزش ادراک شده مصرف کننده تاثیر معنادار دارد اما سازگاری بر تمایل به مشارکت در بازیافت ظروف بسته بندی از طریق نقش میانجی ارزش ادراک شده مصرف کننده تاثیر معنادار ندارد.

  کلیدواژگان: بازاریابی پایدار، ارزش ادراک شده مصرف کننده، مشارکت در بازیافت ظروف بسته بندی
 • علیرضا شیشه بری* صفحات 49-70

  مدیریت موثر زنجیره تامین به رویکردی برای تضمین مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی تبدیل شده است؛ زیرا دیگر رقابت بین سازمان ها صورت نمی گیرد، بلکه رقابت میان زنجیره تامین آنها است. در پژوهش حاضر به بررسی مدیریت تاب آور زنجیره تامین و تاثیرش بر عملکرد پایدار زنجیره تامین پرداخته شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، از جمله مطالعات کاربردی است که با روش کیفی و با هدف اکتشافی انجام شده است و در نهایت نتایج با استفاده از رویکرد داده بنیاد به دست آمده است. در این پژوهش از روش مرور سیستماتیک ادبیات به منظور شناسایی اقدامات زنجیره تامین تاب آور استفاده شده و معیارهای عملکرد پایدار مبتنی بر ادبیات موضوع استخراج گردیده اند. همچنین، مدلی که روابط مدیریت تاب آور زنجیره تامین و چگونگی تاثیر آن بر عملکرد پایدار را نشان می دهد، ارایه شده است. نتایج حاکی از آن است که حساسیت نسبت به بازار و تغییرات آن منجر به حرکت به سوی تاب آوری جهت مقابله با آسیب پذیری می شود. البته عواملی مانند کنترل فرایندها، بهبود کیفیت و همچنین وجود یک سیستم مناسب خرید و تدارکات، مدیریت روابط با تامین کنندگان، وجود یک سیستم مناسب حمل و نقل و وجود تکنولوژی و فناوری اطلاعات از سایر عوامل موثر محسوب می شوند که، اقدامات منابع انسانی در پیاده سازی این عوامل نقش مهمی را ایفا می کند. با دستیابی به تاب آوری از طریق این اقدامات، پایداری اجتماعی و زیست محیطی و اقتصادی حاصل می شود که منجر به مزیت رقابتی می گردد.

  کلیدواژگان: مدیریت تاب آور، زنجیره تامین، زنجیره تامین تاب آور، عملکرد پایدار زنجیره تامین
 • حسن مقیم* صفحات 71-93

  به طور کلی برای بیان و به تصویر کشیدن مفهوم پایداری از مدل های مفهومی استفاده شده و در سال های اخیر مدل های مختلفی برای بیان و نشان دادن مفهوم توسعه پایدار از سوی پژوهشگران و تحلیلگران این حوزه ارایه گردیده است. در این پژوهش که از نوع پژوهش های مروری و کتابخانه ای می باشد، تلاش گردیده روند تکاملی مدل های توسعه پایدار و مطالب بیان شده پیرامون مدل های توسعه پایدار مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. بدین منظور، تعداد بیش از 50 مقاله در حوزه نظری توسعه پایدار و مدل های آن مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت که از میان آن ها تعداد 39 مقاله برتر براساس محتوا و رسایی مطلب به عنوان منبع و مآخذ مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهش با بیان سیر تکاملی مدل های توسعه پایدار در گذر زمان، مجموعه ای واحد در قالب مقاله ای مروری با رویکردی انتقادی شامل قابلیت ها، ظرفیت ها، نقاط قوت و ضعف مدل های توسعه پایداری که تاکنون در سطح جهانی مطرح شده اند، ارایه داده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عدم استقلال ابعاد سه گانه، نادیده گرفتن بعد زمان، و توجه کمتر به بعد محیط زیستی از عمده ترین مشکلات مدل های موجود می باشد.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، رویکرد انتقادی، محیط زیست
 • محمد رحمانی، نوید فاتحی راد*، شیوا مداحیان، محسن زاینده رودی، مژگان درخشان صفحات 95-119
  این تحقیق با هدف ارایه مدل اثربخش ارزیابی خط مشی های سلامت نظام اداری با توجه به اسناد بالادستی در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. این پژوهش ترکیبی از روش های کیفی و کمی بوده بدین ترتیب که در ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای 108 عنوان خط مشی به عنوان کدهای اولیه (پاره گفتارها) احصا گردید که با استفاده از روش تحلیل مضمون در 23 مضمون پایه (مولفه) و سپس در 6 مضمون سازمان دهنده (بعد) شامل ابعاد اداری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، و مالی دسته بندی گردید. مدل اولیه توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان ستاد و ادارات کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد 4062 نفر بوده و با توجه به روش نمونه گیری کوهن تعداد 205 نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقاتی انتخاب شده اند. مدل اولیه در این نمونه مورد آزمون قرار گرفت. روایی پرسش نامه برابر با (1/86 درصد) محاسبه گردیده، پایایی درونی پرسش نامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده و با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ بالاتر از (7/0) قرار گرفته، پایایی درونی تمامی بعد ها مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS انجام شده است. برای بررسی سوال های پژوهش از روش های آماری تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری و آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. درنتیجه با توجه به کسب نمره شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیشتر از 6/0، بار عاملی بالاتر از 5/0 سوالات، نمره شاخص ریشه میانگین مربعات باقی مانده استاندارد شده معادل 039/0، اعتبار مدل مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: خط مشی، سلامت نظام اداری، قوانین بالادستی، ارزیابی خط مشی
 • هما معصومی، حسن سلطانی*، عباس بابایی نژاد شهرآباد، مهدی محمدباقری، سنجر سلاجقه صفحات 121-146
  در این مطالعه اتخاذ مدل جامع برای بررسی چگونگی تاثیر قابلیت های نوآوری بر عملکرد سازمانی انجام شده و چگونگی تاثیر واسطه ای سرمایه فکری نیز در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب، هدف این پژوهش بررسی تاثیر قابلیت های نوآوری تولیدی، فرآیندی و اداری بر ‏عملکرد سازمانی با درنظر گرفتن نقش میانجی گرانه سرمایه فکری دانشگاه پیام نور مرکز شیراز می باشد که با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) بر اساس حداقل مربعات جزیی (PLS) انجام گرفت. عناصر تجزیه و تحلیل قابلیت های نوآوری شامل قابلیت های تولیدی، قابلیت های فرآیندی و قابلیت های اداری می باشد. نتایج نشان داد که قابلیت های تولیدی، قابلیت های فرآیندی و قابلیت های اداری تاثیرات مثبت بر سرمایه فکری در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز دارند. تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی معنادار بوده است. در مجموع، سرمایه فکری تاثیر واسطه ای بر روابط بین قابلیت های نوآوری (‏تولیدی، فرآیندی و اداری) ‏و عملکرد سازمانی در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز دارد. سرمایه فکری تاثیر واسطه ای بین قابلیت های نوآوری و عملکرد سازمانی است که قصد افزایش عملکرد سازمانی را دارند.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، قابلیت نوآوری، عملکرد سازمانی، نوآوری فرآیندی
 • محمدجواد براتی، محمدهادی عسگری* صفحات 147-165

  مطالعه حاضر به تحلیل نقش حلقوی احیاء خدمات در تاثیرگذاری بازاریابی اخلاقی بر وفاداری نگرشی مشتریان پرداخته است. نتایج از طریق بررسی نظرات مشتریان فروشگاه های پوشاک ال سی من در شهر تهران بدست آمده است. روش تحقیق توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شد. حجم نمونه تحقیق تعداد 384 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران مبتنی بر جامعه آماری نامعلوم بدست آمد. روش نمونه گیری، غیراحتمالی در دسترس بود. گردآوری داده ها بر اساس پرسشنامه های بازاریابی اخلاقی صفری و همکاران (1396)، احیای خدمات سنگوپتا و همکاران (2014) و وفاداری نگرشی ایوانچیتزکی و همکاران (2006) انجام شد. روایی پرسشنامه ها براساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، روایی صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و روایی سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی و تایید قرار گرفت.پ ایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای بازاریابی اخلاقی 82/0، وفاداری نگرشی 84/0 و احیاء خدمات77/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مشتمل بر الگوسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار آماری اسمارت پی.ال.اس انجام گرفت. نتایج نشان داد بازاریابی اخلاقی و احیاء خدمات به ترتیب با ضرایب تاثیر 336/0 و 355/0 بر وفاداری نگرشی تاثیر دارند و بازاریابی اخلاقی با ضریب تاثیر 413/0 بر احیاء خدمات تاثیر داشته است. در نهایت می توان گفت که بازاریابی اخلاقی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر وفاداری نگرشی مشتریان تاثیر داشته است؛ به عبارتی احیاء خدمات در تاثیرگذاری بازاریابی اخلاقی بر وفاداری نگرشی مشتریان نقش میانجی داشته است.

  کلیدواژگان: احیاء خدمات، بازاریابی اخلاقی، وفاداری نگرشی، پوشاک ال سی من
|
 • Nezareh Kord, Parviz Saeidi *, Roohalla Samiee, Samereh Shojaee Pages 1-19

  The purpose of this research is to prioritize effective factors in electronic customer relationship management at Golestan Gas Company. In terms of method, this research is in the field of applied research, which is descriptive survey research. For data analysis, the opinions of organizational and experimental experts in the field of marketing management have been used. The data collection tool is a researcher-made questionnaire. The questionnaire has been distributed to the statistical population of employees, experts, and deputies of Golestan Gas Company. Data analysis has been done by experts using Interpretive Structural Modeling (ISM) and Delphi method using questionnaire tools. Also, the constituent elements of the electronic customer relationship management model have been determined from theoretical literature. The output of this step was to identify 50 components in the form of six main dimensions. The findings showed that the six main dimensions of electronic customer relationship management include communication, electronic, technological, managerial, informational, and driving factors.

  Keywords: Electronic customer relationship management, Consumer behavior, Marketing Behavior, Organizational Communication
 • Saeid Landaran Isfahani, Abdolaziz Jamshidi *, Elham Razzaghi, Saied Amirhosiein Afzal Pages 21-48

  Sustainable marketing is one of the marketing innovations that flourished at the same time as environmental protection movements. The present study was conducted with the aim of investigating the effect of the consumer's perceived value of sustainable marketing characteristics (relative advantage, compatibility, complexity, testability) on the willingness to participate in the recycling of packaging containers. This research is based on practical purpose and in terms of data collection method, it is descriptive and survey of correlation type. The statistical population includes the customers of a number of fast-food restaurants in Isfahan, and using Cochran's formula, the sample size was estimated to be 384 people. In this research, an available sampling method was used to collect data from a researcher-made questionnaire, whose validity was confirmed by calculating convergent and divergent validity and its reliability through Cronbach's alpha index. In statistical analysis, a structural equation modeling approach and Smart-PLS software have been used. The results showed that relative advantage, complexity, and testability have a significant effect on the perceived value of the consumer, but compatibility does not have a significant effect on the perceived value of the consumer. Also, the perceived value of the consumer has a significant effect on the willingness to participate in the recycling of packaging containers. Relative advantage, complexity, and testability have a significant effect on the willingness to participate in packaging container recycling through the mediating role of consumer perceived value, but compatibility does not have a significant effect on the willingness to participate in packaging container recycling through the mediating role of consumer perceived value.

  Keywords: Sustainable Marketing, Consumer Perceived Value, Participation in Packaging Container Recycling
 • Alireza Shishehbori * Pages 49-70

  Effective supply chain management has become an approach to ensure competitive advantage and improve organizational performance; Because there is no more competition between organizations, but competition between their supply chains. In the current research, the resilient management of the supply chain and its effect on the sustainable performance of the supply chain have been investigated. In terms of the purpose, the current research is one of the applied studies that was conducted with a qualitative method and with an exploratory purpose, and finally, the results were obtained using the Grounded Theory Approach. In this research, a systematic literature review method was used to identify resilient supply chain measures and sustainable performance criteria based on the subject literature were extracted. Also, a model that shows the relationships of resilient supply chain management and how it affects sustainable performance is presented. The results indicate that sensitivity to the market and its changes leads to moving towards resilience to deal with vulnerability. Of course, factors such as process control, quality improvement, as well as the existence of a suitable purchasing and procurement system, management of relationships with suppliers, the existence of a suitable transportation system and the existence of technology and information technology are considered to be other effective factors that human resources measure in the implementation of these Factors play an important role. By achieving resilience through these measures, social, environmental and economic sustainability is achieved, which leads to a competitive advantage.

  Keywords: Resilient Management, Supply Chain, Resilient Supply Chain, Sustainable Supply Chain Performance
 • Hassan Moghim * Pages 71-93

  In general, conceptual models are used to express and depict the concept of sustainability, and in recent years, various models have been presented by researchers and analysts in this field to express and show the concept of sustainable development. In this research, which is a type of review and library research, an attempt has been made to examine and analyze the evolutionary process of sustainable development models and the contents expressed around sustainable development models. For this purpose, a number of more than 50 articles in the theoretical field of sustainable development and its models were examined and explored, among which 39 best articles based on content and content were used as sources and references. By expressing the evolution of sustainable development models over time, this research has presented a single collection in the form of a review article with a critical approach including capabilities, capacities, strengths and weaknesses of sustainable development models that have been proposed at the global level. The results of this research show that the lack of independence of the three dimensions, ignoring the time dimension, and paying less attention to the environmental dimension are among the main problems of the existing models.

  Keywords: Sustainable Development, Critical Approach, environment
 • Mohammad Rahmani, Navid Fatehi Rad *, Shiva Madahian, Mohsen Zayanderody, Mojhgan Derakhshan Pages 95-119
  This research has been done with the aim of providing an effective model for evaluating the health policies of the administrative system according to the upstream documents in the Ministry of Economic Affairs and Finance. This research is a combination of qualitative and quantitative methods, so that at first, by conducting library studies, 108 policy titles were counted as primary codes (parts of speech), which were divided into 23 basic themes (components) and then into 6 organizing themes (dimension) included administrative, social, economic, political, judicial, and financial dimensions. The initial model was verified by experts. The statistical population of this research includes 4062 employees of the headquarters and provincial general offices of the Ministry of Economic Affairs and Finance, and according to Cohen's sampling method, 205 samples were selected using the stratified sampling method. The initial model was tested in this sample. The validity of the questionnaire was calculated as (86.1 percent), the internal reliability of the questionnaire was also calculated using Cronbach's alpha, and considering that the values of Cronbach's alpha were higher than (0.7), the internal reliability of all dimensions was confirmed. Data analysis was done using SPSS and Smart-PLS software. Statistical methods of confirmatory factor analysis, structural equations and single-sample t-test have been used to investigate the research questions. As a result, according to Cronbach's alpha indices score and composite reliability higher than 0.6, factor loading higher than 0.5 of the questions, root-mean-square index score of the standardized residual equal to 0.039, the validity of the model was confirmed.
  Keywords: Policy, Administrative System Health, Upstream Rules, Policy Evaluation
 • Homa Maasomi, Hassan Soltani *, Abbas Babaei Shahr Abad, Mehdi Mohammad Bagheri, Sanjar Salajeghe Pages 121-146
  In this study, a comprehensive model has been adopted to investigate how innovation capabilities affect organizational performance and how the mediating effect of intellectual capital has also been considered. Thus, the aim of this research is to investigate the effect of production, process and administrative innovation capabilities on organizational performance, considering the mediating role of intellectual capital of Payame Noor University, Shiraz center, which is using Structural Equation Modeling (SEM) based on Partial Least Squares (PLS) Was performed. The elements of innovation capabilities analysis include production capabilities, process capabilities, and administrative capabilities. The results showed that production capabilities, process capabilities, and administrative capabilities have positive effects on intellectual capital in Payame Noor University, Shiraz Center. The impact of intellectual capital on organizational performance has been significant. In sum, intellectual capital has a mediating effect on the relationship between innovation capabilities (production, process and administrative) and organizational performance in Payame Noor University, Shiraz Center. Intellectual capital is a mediating effect between innovation capabilities and organizational performance that aim to increase organizational performance.
  Keywords: Intellectual Capital, Innovation capability, Organizational Performance, Process innovation
 • MohammadJavad Barati, MohammadHadi Asgari * Pages 147-165

  The present study analyzed the circular role of service revival in the influence of ethical marketing on customers' attitudinal loyalty. The results have been obtained by examining the opinions of customers of LC Man clothing stores in Tehran. The research method is descriptive, which was implemented by the survey method. The sample size of the research was 384 people, which was obtained based on Cochran's formula based on an unknown statistical population. Non-probability sampling method was available. Data collection was done based on ethical marketing questionnaires by Safari et al. (2016), service revival by Sengupta et al. (2014), and attitudinal loyalty by Ivanchitzky et al. (2006). The validity of the questionnaires was examined and confirmed based on content validity using the opinions of experts, face validity based on the views of a number of statistical societies, and construct validity using the factor analysis method. Attitudinal loyalty was estimated at 0.84 and service recovery at 0.77. Data analysis was done at two levels, descriptive statistics and inferential statistics, including structural equation modeling by Smart-PLS statistical software. The results showed that ethical marketing and service revival has an effect on attitudinal loyalty with effect coefficients of 0.336 and 0.355, respectively, and ethical marketing has an effect on service restoration with an effective coefficient of 0.413. Finally, it can be said that ethical marketing has, directly and indirectly, affected the attitudinal loyalty of customers; In other words, service revival has played a mediating role in influencing ethical marketing on customers' attitudinal loyalty.

  Keywords: Service Revival, Ethical Marketing, Attitudinal Loyalty, LC Man Apparel