فهرست مطالب

روستا و توسعه - سال بیست و پنجم شماره 4 (پیاپی 100، زمستان 1401)
 • سال بیست و پنجم شماره 4 (پیاپی 100، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ابوالقاسم عربیون، یوسف محمد کریمی*، مهدی یزدان پرست صفحات 1-18

  هدف این پژوهش ارایه الگوی ارزش آفرینی در کسب و کارهای روستایی بر مبنای معنابخشی استراتژیک است. این پژوهش ازنظر روش توصیفی-پیمایشی و ازنظر ماهیت کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را صاحبان کسب و کارهای روستایی فعال در بخش روستایی جنوب آذربایجان غربی در حوزه دامپروری صنعتی، گلخانه های صنعتی، صنایع دستی و گلیم بافی نیمه صنعتی در سال 1399 تشکیل می دهند که پس از شناسایی تعداد آن ها (265 مورد)، با استفاده از روش گرجسی-مورگان 155 مورد به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شد. ابزار تحقیق شامل پرسش نامه معنابخشی استراتژیک نیل و همکاران بوده که برای سنجش ارزش آفرینی کسب و کارها از اطلاعات طبقه بندی آن ها با توجه به نحوه محاسبه بازده تقریبی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره و مدل معادلات ساختاری درجه دوم انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که چهار مولفه معنابخشی استراتژیک شامل ارتباطات درونی، ارتباطات بیرونی، گردآوری اطلاعات و دسته بندی اطلاعات حدود 4/43 درصد از متغیر ارزش آفرینی را پیش بینی می کنند. به عنوان نتیجه، کسب و کاری که به محیط خود آگاه است و از طرفی، انتقال اطلاعات و ارتباطات درون کسب و کار به طور مناسبی جریان دارد، در خصوص خلق ارزش در شرایط بهتری قرار دارد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، معنابخشی استراتژیک، ارزش آفرینی، کسب و کار، توسعه روستا، آذربایجان غربی (استان)
 • امیر افشین رییسی نژاد، سید محمد میرحسینی*، حیدر جهانبخش، محمود تیموری صفحات 19-44

  استفاده از قابلیت های بوم گردی برای توسعه اجتماعی- اقتصادی روستاها از یک سو و از سوی دیگر لزوم ایجاد چارچوبی برای کنترل کیفیت معماری اقامتگاه ها به عنوان بخشی از خدمات گردشگری، پرداختن به تاثیر کیفیت معماری اقامتگاه ها بر میزان رضایتمندی گردشگران را ضروری می سازد. این مقاله به بررسی و سنجش ابعاد رضایتمندی بوم گردان از ویژگی های کیفی معماری بومی اقامتگاه ها و نیز رابطه میان انگیزه، رضایتمندی گردشگران و میزان تمایل آن ها به اقامت مجدد در اقامتگاه های بوم گردی می پردازد. روش تحقیق مقاله توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل بوم گردان مراجعه کننده به چهار اقامتگاه بوم گردی فعال شهرستان تنکابن است. یافته های تحقیق نشان داد که معماری اقامتگاه ها ازلحاظ تامین نیازهای عملکردی/طبیعت گرایی با میانگین 08/3 بیشترین جلب رضایتمندی را داشته اند. شاخص های نیازهای کالبدی فضایی در مرتبه بعد با میانگین 03/2 رضایتمندی مخاطبان را کسب کرده اند. شاخص های فرهنگی- اجتماعی اقامتگاه ها کمترین میزان رضایتمندی را داشته اند. تحلیل نتایج حاکی از آن است که در نمونه های تحقیق، مکان یابی و ویژگی های طبیعت گرایی معماری اقامتگاه ها با طبیعت گردی به عنوان انگیزه غالب بوم گردان همخوانی داشته است. بااین حال، این اقامتگاه ها نتوانسته اند انگیزه تجربه زندگی روستایی مراجعان را تامین کنند و امکان تجربه و تعامل آن ها را با فرهنگ و جامعه بومی فراهم آورند.

  کلیدواژگان: رضایتمندی گردشگر، کیفیت معماری، توسعه روستایی، اقامتگاه بوم گردی، مازندران (استان)
 • یزدان شیرمحمدی*، آشور نادری مقدم صفحات 45-66

  هدف از این پژوهش بررسی اثر مسیولیت پذیری اجتماعی بر هم آفرینی ارزش مشتری با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی مشتری محور و بهبود ارایه خدمات و نقش تعدیل گر رفتارهای توانمندسازی مشتری در منطقه اورامانات است. روش نمونه گیری این پژوهش در دسترس و تعداد آن 384 نفر است. ابزار سنجش در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل های آماری با استفاده روش معادلات ساختاری انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان اقامتگاه های بوم گردی و پذیرایی منطقه اورامانات در استان های کردستان و کرمانشاه است. نتایج این پژوهش نشان داد که مسیولیت پذیری اجتماعی موجب ارتقاء توسعه اجتماعی در مناطق روستایی می شود. همچنین افرادی که در حوزه گردشگری به عنوان سرمایه گذار فعالیت دارند، می توانند با آموزش کارکنان در راستای خلق ارزش، خدمات بهتری ارایه بدهند و گردشگرانی که تعاملی لذت بخش با کارکنان و مسیولین دارند، مشتاق می شوند تا تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.

  کلیدواژگان: گردشگری، مناطق روستا، بوم گردی، مسئولیت پذیری اجتماعی. هم آفرینی
 • نرگس عظیمی، امیرحسین علی بیگی*، عبدالحمید پاپ زن صفحات 67-86
  جامعه برای رسیدن به توسعه، نیازمند تحقق عدالت اجتماعی است و این امر در سایه توانمندسازی زنان ممکن خواهد بود. پژوهش کیفی حاضر با هدف ارایه الگویی برای توانمندسازی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه انجام شد. جامعه مورد مطالعه صاحب نظران و کارشناسان امور زنان روستایی بودند که با روش نمونه گیری هدفمند متوالی و تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از 16 مصاحبه نیمه ساختارمند انجام شد و داده ها با استفاده از تحلیل محتوای جهت دار تجزیه وتحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که اولویت نداشتن زنان در برنامه های توسعه، فراهم نبودن فضای کسب وکار برای زنان روستایی، کم رنگ شدن فرهنگ کار و مشارکت در روستاها و شرایط خاص زنان روستایی از جمله عواملی هستند که برنامه های توانمندسازی را محدود می کنند. بر اساس یافته ها، اهداف مدل مطلوب توانمندسازی باید شامل تحول در نگرش ها و عقاید زنان، توجه به ابعاد مختلف توانمندی، افزایش نقش عاملیت در توانمندی و بهبود ساختار فرصت باشد. برای توانمندسازی زنان اقداماتی شامل شناسایی وضعیت موجود، آموزش هدفمند و مستمر، تحول در اقدامات حمایتی، بازآفرینی ساختار برنامه ریزی، افزایش نقش آفرینان و پشتیبانان، ضروری تشخیص داده شد که به این ترتیب پیامدهایی شامل بازآفرینی نقش ها و تعیین مسیولیت ها، ارتقای جایگاه اجتماعی و اقتصادی زنان روستایی در جامعه و دگرگونی در طراحی و تدوین برنامه های توانمندسازی را در پی خواهد داشت. نتایج این مطالعه می تواند برای برنامه ریزی جهت ارتقای وضعیت اقتصادی اجتماعی زنان روستایی مورد استفاده برنامه ریزان توسعه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مدل کاتانئو و چاپمن، توانمندی زنان، توسعه روستایی، تحلیل محتوا، کرمانشاه
 • محمدرضا محبوبی* صفحات 87-112

  صندوق اعتبارات خرد، سازوکاری برای بسیج منابع مالی و اعطای وام های کوچک به منظور راه اندازی فعالیت های درآمدزای پایدار و تقویت مشارکت زنان در روند توسعه روستایی است. این تحقیق توصیفی- پیمایشی با هدف شناسایی دستاوردها و موانع صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی در سال 1398 در استان گلستان انجام شد. جامعه آماری تحقیق 913 نفر از اعضای نوزده صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان گلستان بودند. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 226 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن با نظر متخصصان تایید شد. پایایی پرسش نامه با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای بخش دستاوردها 91/0 و برای بخش موانع 84/0 به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد در مجموع حدود 61 درصد واریانس دستاوردهای صندوق ها را نه دستاورد شامل اجتماعی، اشتغال، کار تولیدی جمعی، مهارت کارآفرینانه، اتکا به خود، کنترل و دسترسی به منابع مالی، پذیرش مسیولیت، برابری جنسیتی و ثبات خانواده و 6/63 درصد واریانس موانع فعالیت صندوق ها را ده مورد شامل مشارکت، فقدان حمایت دولتی، بی‏اعتمادی، فردی، فرهنگی-اقتصادی، وابستگی و عدم استقلال، فقر خانوادگی، فقدان کنترل، پوشش و مخاطرات تبیین می کنند. تمرکز فعالیت های صندوق بر تحقق تمام اهداف به گونه ای متوازن با تاکید بر آموزش اعضا و فراهم سازی زمینه ها و بسترهای فکری و عملی لازم برای ارتقاء مشارکت اعضا در تصمیم‏گیری ها از پیشنهادهای این مطالعه است.

  کلیدواژگان: توسعه، زن روستایی، دستاوردها، موانع، اعتبارات خرد
 • سید امیرمحمد علوی زاده*، علی ایزدی، هانیه حاجی نژاد صفحات 113-138

  امروزه سرمایه اجتماعی روستایی یکی از اجزای ثروت ملت ها است که می تواند به عنوان یک عامل موثر در افزایش و کارایی سایر اشکال سرمایه (انسانی، اقتصادی، کالبدی) نقش برجسته ای را ایفا نماید. دراین میان، روستاها بستری مناسب برای شکل گیری این نوع از سرمایه است، چراکه این نوع از سرمایه توانسته است کیفیت زندگی خانوارهای روستایی را تحت الشعاع قرار دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی است. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی - همبستگی است. جمع آوری داده ها به دو صورت اسنادی و میدانی (پرسش نامه) انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل سرپرستان خانوار در روستاهای دهستان کویر واقع در شهرستان خلیل آباد از توابع استان خراسان رضوی هست که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 319 خانوار محاسبه و به صورت تصادفی ساده توزیع شد. برای تحلیل داده ها از تکنیک شانون، کوپراس، مدل سار و رگرسیون گام به گام استفاده شد. در این پژوهش، شاخص اعتماد با استفاده از تکنیک شانون، بیشترین امتیاز (8226/0) و شاخص شبکه محلی، کمترین امتیاز (6633/0) را به خود اختصاص داد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد از بین چهار مولفه سرمایه اجتماعی، مولفه اعتماد با توجه به مقادیر بتا، بیشترین اثر را بر بهبود کیفیت خانوارهای روستایی دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، خانوارهای روستایی، دهستان کویر، شهرستان خلیل آباد، خراسان رضوی
 • فرشاد رزم آور، عباس عبدشاهی*، مسلم سواری، پرویز بیات صفحات 139-162
  امروزه یکی از مهم ترین چالش های بشر، دستیابی به امنیت غذایی در سراسر دنیا است، مفهومی که به معنای وجود غذای ایمن، مغذی و کافی برای همه است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های امنیت غذایی در میان خانوارهای روستایی استان بوشهر انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خانوارهای روستایی دو شهرستان‏ دشتستان و تنگستان در سال 1399 بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 380 نفر (سرپرست خانوار) به دست آمد. ابزار اصلی پژوهش، پرسش نامه‏ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج گروه‏بندی امنیت غذایی در میان خانوارهای روستایی نشان داد که بیش از 60 درصد خانوارهای روستایی دارای ناامنی غذایی هستند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که مهم ترین چالش امنیت غذایی خانوارهای روستایی استان بوشهر، «افزایش قیمت مواد غذایی» و «ضعف سیستم حمایت از بخش کشاورزی» است. همچنین بر اساس نتایج تحلیل عاملی، چالش‏های امنیت غذایی در هفت عامل شامل چالش‏های کشاورزی و زیست محیطی، چالش‎‏های اقتصادی و حمایتی، چالش‏های بازاریابی، چالش‏های فرهنگی و حرفه‏ای، چالش‏های اجتماعی، چالش‏های تکنولوژیکی و چالش‏های اقلیمی طبقه‏بندی می شود که در مجموع 62 درصد از واریانس کل عامل‏ها را تبیین نمودند.
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، توسعه کشاورزی، امنیت غذایی، مناطق روستایی، بوشهر (استان)
 • سید محمد فهیمی فرد* صفحات 163-184

  ازآنجاکه اثربخشی صندوق های استانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی از اهمیت انکارناپذیری در تداوم حیات آن ها و توسعه کشاورزی و روستایی در سطح استان ها برخوردار است، در این تحقیق به بررسی این مهم در استان خراسان شمالی پرداخته شد. برای گردآوری داده ها، پرسشنامه طراحی شده بین تمامی اعضای صندوق و خبرگان بخش خصوصی (فعال در روستاها) و بخش دولتی هریک از زیربخش های کشاورزی استان (66=N) توزیع شد. روش دلفی، مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که زیربخش های زراعی و باغی (20.17 درصد) و شیلات (0.18 درصد)، به ترتیب بیشترین و کمترین سهم از سرمایه و تسهیلات تخصیصی صندوق را دارند. همچنین یافته های روش دلفی نشان داد که سی و یک زیرشاخص در چهار گروه اقتصادی، اجتماعی، تولیدی و آموزشی- مهارتی جهت ارزیابی اثربخشی صندوق قابل تعریف است. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که شاخص ها و زیرشاخص های شناسایی شده معنادار هستند. نتایج ارزیابی و اولویت بندی اثربخشی صندوق با استفاده از تحلیل AHP نشان داد که اثربخشی صندوق در حوزه اقتصادی، مناسب؛ در حوزه اجتماعی، متوسط؛ در حوزه تولیدی و همچنین حوزه آموزشی- مهارتی، نامناسب ارزیابی شده است. همچنین در میان زیرشاخص های اقتصادی، «پرداخت تسهیلات ارزان قیمت»، در میان زیرشاخص های اجتماعی، «بالابردن قدرت چانه زنی تولیدکنندگان در مواجهه با بانک ها و موسسات مالی و اعتباری»، در میان زیرشاخص های تولیدی، «تامین به موقع نهاده های تولید»، و در نهایت، در میان زیرشاخص های آموزشی- مهارتی، «تثبیت و توسعه مشاغل قبلی از طریق آموزش»، از بیشترین اولویت اثربخشی برخوردار بوده است.

  کلیدواژگان: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، روش دلفی، معادلات ساختاری، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، خراسان شمالی (استان)
 • رحیم ساعی* صفحات 185-212
  با توجه به اهمیت اندازه گیری کیفیت زندگی و ضرورت برنامه ریزی صحیح و کارآمد برای اجرای پروژه های لازم جهت بهبود و ارتقای سطح رفاه روستاییان به ویژه طبقه محروم آنان نیاز اساسی به مطالعات گسترده و عمیق در مناطق روستایی وجود دارد. از این رو، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی در اقلیم های استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. بدین منظور، پرسش نامه ای پس از آزمون روایی به صورت روایی صوری و آزمون پایایی به روش مطالعه پیشاهنگ (با ضریب آلفای کرونباخ از 0.80 تا 0.96) از 384 سرپرست خانوار با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، تکمیل شد. در این مطالعه از روش طبقه بندی اقلیمی آمبرژه با شاخص های اقلیم بندی میزان بارندگی، متوسط حداکثر و حداقل دما در گرم ترین و سردترین ماه های سال تحت عناوین اقلیم های فراخشک سرد، نیمه خشک فراسرد تا نیمه خشک معتدل، مدیترانه ای فراسرد و سرد و نیمه مرطوب فراسرد استفاده شد. بر اساس نتایج، میانگین کیفیت زندگی روستاییان در مقایسه با متوسط نمره استاندارد پایین بوده و از نظر آماری نیز تفاوت معنی داری با آن داشت. اقلیم مدیترانه ای فراسرد و سرد استان برای تولید محصولات کشاورزی مناسب بوده که موجب افزایش عملکرد و به تبع آن، افزایش درآمد حاصل از محصولات کشاورزی شده است. از این رو، کیفیت زندگی روستاییان این اقلیم بالا بوده و تفاوت آماری معنی داری نسبت به سایر مناطق استان داشت. همچنین، این مطالعه توانست 50 درصد از عوامل مهمی که بر کیفیت زندگی روستاییان این استان موثر بودند را بررسی نماید. همان طور که نتایج رگرسیون نشان داد 50 درصد از تغییرات متغیر کیفیت زندگی روستاییان با پنج عامل "درآمدهای کشاورزی"، "فاصله روستا از جاده آسفالت مناسب"، "تعداد افراد تحصیل‏ کرده در خانواده"، "سطح تحصیلات سرپرست خانواده" و "میزان پیشرفت در استفاده از تکنولوژی ها و روش های صنعتی در تولیدات کشاورزی"، تبیین شدند که تاثیر غیرمستقیمی نیز بر آن داشتند. اطلاع رسانی از پیش بینی های اقتصادی لازم مثل نوسانات قیمت محصولات زیرکشت، اجرای طرح های جاده سازی در روستاهای این استان، اجرای طرح های موثر سوادآموزی و افزایش امکانات آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی در روستاها، احیای بنگاه ها و تعاونی های توسعه مکانیزاسیون کشاورزی و پرداخت وام های بلندمدت کم بهره و نظارت شده برای روستاییان به ویژه در اقلیم های غیرمناسب برای تولیدات کشاورزی از پیشنهادهای این مطالعه بودند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سبک زندگی، توسعه انسانی، رفاه اجتماعی، توسعه روستایی
 • ریحانه ریاحی، سید مهدی میردامادی*، سید جمال فرج الله حسینی، مریم امیدی نجف آبادی صفحات 213-231

  زعفران از جمله محصولات مهم در استان خراسان جنوبی است که نقش عمده ای در کسب درآمد و تامین معیشت کشاورزان منطقه دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش خوشه های کسب و کار زعفران در توسعه روستایی در استان خراسان جنوبی است. این تحقیق در بازه زمانی سال های 1399-1398 انجام گرفت و جامعه آماری را 987 نفر از مدیران، معاونان و بازاریابان کارگاه های فرآوری و مراکز فروش زعفران در استان خراسان جنوبی تشکیل دادند. نتایج تحلیل داده ها حاکی از آن است که عوامل اقتصادی و اجتماعی در سطح اطمینان 95 درصد تاثیر مثبتی بر میزان توسعه داشته است. از طرفی در متغیر اقتصادی، گویه "تجاری ‏سازی محصول زعفران" در اولویت اول و گویه "هزینه های حمل و نقل، بسته بندی، بازاریابی محصول زعفران" در اولویت آخر و همچنین در متغیر عوامل اجتماعی، گویه "انگیزه نوآوری برای تولیدکنندگان محصول زعفران" در اولویت اول و گویه "ریسک پذیری سرمایه گذاری برای محصول زعفران" در اولویت آخر قرار دارد. لذا می توان تجاری سازی محصول زعفران با یک برند شاخص، ایجاد یک شبکه منسجم از روستا تا بازار، حمایت های مالی و اعتباری دولت، تسهیلات با نرخ وام بانکی کم به کشاورزان و کارگاه های زعفران و ایجاد سیاست های توسعه روستایی را پیشنهاد داد.

  کلیدواژگان: توسعه روستایی، خوشه زعفران، توسعه کسب و کار، خراسان جنوبی (استان)
|
 • A. Arabiun, Y. Mohammadkarimi *, M. Yazdanparast Pages 1-18

  TThe purpose of this study is to provide a value creation model in rural businesses based on strategic sensemaking. This research is a descriptive-survey method and applicable in terms of nature. Statistical population was of rural business owners active in the rural sector of South West Azerbaijan in the field of industrial animal husbandry, industrial greenhouses, handicrafts and semi-industrial Rug weaving in 2020, of which 265 were identified and 155 were selected by the sample size of Georgian-Morgan. The research instrument included the strategic significance questionnaire of Neil et al. and to measure the value creation of businesses, their classification information was used according to the method of calculating the approximate return. Multivariate linear regression analysis and quadratic structural equation model were used to analyze the data. Findings showed that four components of strategic meaning including internal communication, external communication and data collection and information classification predict 43.4% of the value creation variable. As a result, a business that is aware of its environment and, on the other hand, the transfer of information and communication within the business flows smoothly, therefore, is in a better position to create value.

  Keywords: entrepreneurship, Strategic sensemaking, Value Creation, Business, Rural development, West Azerbaijan (Province)
 • A .A. Raeisinejad, Seyed Mohammad Mirhoseini *, H. Jahanbakhsh, M. Teimoury Pages 19-44

  Using tourism opportunities to improve rural development to preserve social and natural values and control the quality of eco-lodge’s architecture, necessitates the creation of a framework that addresses the relationship between the quality of architecture and tourist satisfaction. The purpose of this article is to find a framework for standardizing the architecture of residences and assessing the level of tourist satisfaction as well as the relationship between motivation, tourist satisfaction and their willingness to stay in again. The research method is descriptive-analytical in which after after compiling a conceptual model based on content analysis of theoretical content of vernacular architecture and identifying measurable models of tourist satisfaction, field information was collected through a questionnaire. According to the developed conceptual model, the physical-spatial, naturalistic and socio-cultural dimensions of architecture are assumed to meet the basic, functional and emotional requirements of tourist satisfaction, respectively. The statistical population includes ecotourists who refer to four active ecotourist residences in Tonkabon. The results show that the architecture of eco-lodges in terms of meeting the naturalistic /functional needs of tourists with an average of 3.08 is the most satisfied and in this regard, they prefer these resorts. In the next stage, the index of physical space needs with an average of 2.03 gained audience satisfaction. Socio-cultural indicators of residences had the lowest level of satisfaction. The analysis of the results indicates that in the research samples, location and naturalistic features of the architecture of the eco-lodges have been consistent with nature tourism as the dominant motivation of the eco-tourist. At the same time, these residences have not been able to motivate the clients to experience the rural life and to enable them to experience and interact with the indigenous culture and community. Finally, suggestions for improving the architectural quality of eco-lodges are presented.

  Keywords: Tourist Satisfaction, Architectural Quality, Rural development, Eco-lodge, Mazandaran (Province)
 • Y. Shirmohammadi *, A. Nader Moghaddam Pages 45-66

  The purpose of this study is to investigate the effect of social responsibility on creating customer value with the mediating role of customer-oriented organizational citizenship behavior and improving service delivery and the moderating role of customer empowerment behaviors in Oramanat region. The sampling method of this study was available, and included 384 people. The assessment tool in this study was a researcher-made questionnaire. Statistical analyzes were performed using structural equation methods. The statistical population of this study is all employees of ecotourism and hospitality resorts in the Oramanat region in Kurdistan and Kermanshah provinces. The results showed that social responsibility promotes social development in rural areas. The results of the study indicated that special attention should be paid to the empowerment of tourists. The results of this study showed that people who work as investors in the field of tourism, can provide better services by training in eco-tourism and hospitality sector, and tourists who have a pleasant interaction with staff and officials, are eager to share their experiences.

  Keywords: tourism, Village, Ecotourism, Social Responsibility, Co-creation
 • N. Azimi, A.H. Alibaygi *, A. Papzan Pages 67-86
  In order to achieve development, the society needs to realize social justice and this will be possible in the shadow of women's empowerment. The study qualitative research was conducted with the aim of providing a model for empowering rural women in Kermanshah. The study population was experts in women's affairs in different departments as well as key informants who were selected by sequential sampling method and snowball technique. Data were collected using 16 in-depth and semi-structured interviews, and data were analyzed using directional content analysis. Findings showed that lack of priority for women in development and empowerment programs, lack of business conditions for rural women, diminishing work culture and participation in rural areas, and special conditions of rural women are among the factors that limit empowerment programs. Based on the findings, the goals of the optimal empowerment model should include: changes in women's attitudes and beliefs, attention to different dimensions of empowerment, increasing the role of agency in empowerment and improving the opportunity. To empowerment of women, actions such as identifying the current situation, targeted and continuous training, transformation in support actions, recreating the planning structure, increasing the role of actors and supporters in empowerment programs are essential. The consequences of women's empowerment programs are the re-creation of roles and responsibilities, the promotion of the social and economic status of rural women in society, and the transformation in the design and development of empowerment programs. The results of this study can be used by planners for planning to improve the status of women in rural communities.
  Keywords: Cattaneo, Chapman model, Women's Empowerment, Rural development, Content Analysis, Kermanshah.
 • M.R. Mahboobi * Pages 87-112

  The micro credit fund is a mechanism for mobilizing financial resources and granting small loans in order to launch sustainable income-generating activities and strengthen women's participation in the rural development process. This descriptive and survey research, aimed to identify achievements and barriers ahead the micro credit funds of rural women in 2019 in Golestan province. The statistical population of the study was 913 members of 19 rural women micro credit funds in Golestan province. Using Krejcie and Morgan table and stratified random sampling, 226 of them were selected as research samples. Data gathered through a researcher made questionnaire and its face validity was confirmed by experts. The reliability analysis was calculated with Cronbach alpha coefficient and it was 0.91 for achievements section and 0.84 for barriers section. The research findings showed that 9 achievements consist of social, occupation, group production work, entrepreneurial, self reliance, control on financial resources, responsibility acceptance, family stable and gender equity, explain about 61% cumulative variance of the funds’ achievements and 10 barriers consist of participation barrier, barrier the loss of governmental support, mistrust barrier, individual barrier, cultural-economical barrier, dependence barrier and lack of independence, family poverty barrier, lack of control barrier, cover barrier and hazards, explain 63.6 % cumulative variance of barriers ahead the funds. This study recommended the focus of the fund's activities on achieving all the goals in a balanced way, with an emphasis on educating members and providing the necessary intellectual and practical contexts to promote members' participation in decision-making.

  Keywords: Development, Rural woman, Achievements, barriers, Micro credits
 • S.A.M Alavizadeh *, A. Izadi, H. Hajinejad Pages 113-138

  Today, rural social capital is one of the components of the wealth of nations, which can play a prominent role as an effective factor in the increase and efficiency of other forms of capital (human, economic, physical). Meanwhile, villages are a suitable platform for the formation of this type of capital, because this type of capital has been able to overshadow the quality of life of rural households. The purpose of this study is to investigate the effect of social capital on the quality of life of rural households. This research is applicable in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of method. Data collection was done in two ways, documents and field (questionnaire). The statistical population of the research includes the heads of households in the villages of Dehistan Kavir located in Khalil Abad city of Khorasan Razavi province, based on the Cochran formula, the sample size of 319 households was calculated and distributed randomly. Shannon, Copras, SAR model and stepwise regression were used for data analysis. In this research, using the Shannon technique, the trust index got the highest score (0.8226) and the local network index got the lowest score (0.6633). The results of the regression analysis showed that among the four components of social capital, the trust component has the greatest effect on improving the quality of rural households, according to the beta values.

  Keywords: quality of life, social capital, rural households, Kavir District, Khalil Abad County, Razavi Khorasan
 • F. Razmavar, A. Abdeshahi *, M. Savari, P. Bayat Pages 139-162
  Today, one of the most important human challenges is to achieve food security around the world, a concept that means safe, nutritious and adequate food for all. The main objective of this study was to investigate food insecurity challenges among rural households in Bushehr Province. Statistical population was total rural households from two towns of Dashtestan and Tangestan in 2020. Sample size was calculated 380 by Krejcie and Morgan table. Main instrument of the study was a questionnaire that its validity and reliability were proved by a panel of experts and Cronbach Alpha coefficient respectively. The results of groping rural households indicated that more than 60% of them have food insecurity. In addition, results showed that the most important challenges of food security in rural households of Bushehr Province include “food price increase” and “weakness of agricultural supportive system.” Also based on the results of factor analysis, challenges of food security are categorized in 7 factors include agricultural and environmental challenges, supportive and economical challenges, marketing challenges, professional and cultural challenges, social challenges, technological challenges and climate challenges that totally explained 62% of total factor variance.
  Keywords: Rural development, agricultural development, Food security, rural areas, Bushehr (Province)
 • S.M. Fahimifard * Pages 163-184

  Regarding to the undeniable importance of the effectiveness of the provincial supporting funds for development in agriculture (SFDA) in rural and agricultural development, present study aimed at this importance with the case study of North Khorasan province's SFDA. For this purpose in order to data gathering, designed questionnaires were distributed among whole SFDA members and experts in private (rural) and public sector of each agricultural sub-sectors of North Khorasan province (N=66). Also, the Delphi technique, structural equation modeling (SEM) and Analytical Hierarchy Process (AHP) were applied for data analyzing. Results indicated that the farming and horticulture subsectors (20.17%) and aquaculture (0.18%) have the most and least share in capital and dedicated loans of SFDA, respectively. In addition, findings of Delphi showed that there are 31 sub-criteria in 4 groups for evaluating the effectiveness of SFDA activities which they include economic, social, production and training-skill. Results of SEM indicated that assessed criteria and sub-criteria are statistically significant. Results of evaluating and ranking of SFDA effectiveness by AHP indicated that SFDA effectiveness in “economic” activities is appropriate, in “social” activities is medium, in “production” and “training-skill” activities isn't appropriate. Also, between economic sub-criteria "lending inexpensive loans", between social sub-criteria "increasing producers bargaining with banks and financial and credit institutions", between production sub-criteria "providing production inputs on time" and finally between training-skill sub-criteria "fixing and developing previous occupations by training", have the most priority of effectiveness.

  Keywords: Supporting Funds for Development in Agriculture (SFDA), Delphi, Structural Equation Modeling (SEM), AHP, North Khorasan (Province)
 • R. Saei * Pages 185-212
  Due to the importance of measuring the quality of life and the necessity of correct and efficient planning to implement necessity projects to improve and enhance the welfare of villagers, especially their deprived class, there is a basic need for extensive and in-depth studies in rural areas. Therefore, the present study was done, to investigate the factors affecting rural households’ life quality in the climates of East Azerbaijan province. For this purpose, a questionnaire after validity test, in the form of face validity, and reliability test by Scout study method (with Cronbach's alpha coefficient from 0.80 to 0.96) from 384 heads of households by stratified random sampling method with proportional assignment, were completed. In this study, climate classification method of Amberje with climatic indices of rainfall, average maximum and minimum temperature in the warmest and coldest months of the year under the headings climates super-arid of cold, semi-arid super-cold to semi-arid temperate, Mediterranean of super-cold and cold, and semi-humid of ultra-cold was used. According to the results, the average quality of life of villagers was low compared to the average standard score, and had statistically significant difference from it. Of course, due to the suitability of the Mediterranean climate of super-cold and cold of this province for the production of agricultural products, we find increases in the yield and income of agricultural products. Therefore, villagers of this climate statistically with significant difference had more quality of life than the other regions of the province. In addition, this study was able to investigate 50 percent of the important factors that affected the quality of life of villagers in this province. As the results of regression showed that 50 percent from variations of the life quality variable of villagers with 5 factors: "agricultural revenues", "distance of village from suitable asphalt road", "number of educated people in the family", "education level of the head of family", and "level of progress in the use of industrial technologies and methods in agricultural productions", were explainedwhen learning indirect effects on them. Informing about the necessary economic forecasts such as fluctuations in the price of cultivated agricultural products, implementation of construction road projects in the villages of this province, implementation of effective literacy projects and increasing educational facilities in all educational levels in the villages, revival of enterprises and cooperatives of the development of agricultural mechanization and the payment of long-term, low-interest and supervised loans to villagers, especially in unsuitable climates for agricultural productions were the recommendations of this study.
  Keywords: Life quality, life style, Human Development, Social welfare, Rural development
 • R. Riyahi, S.M. Mirdamadi *, S.J. Farrajollah Hosseini, M. Omidi Najafabadi Pages 213-231

  One of the important products in South Khorasan province, Iran, is saffron, which can play a significant role in the lives of farmers, rural development, and agricultural development. The main objective of this study was to investigate the role of saffron business clusters in rural development in South Khorasan province, Iran, during 2019-2020. The study population consisted of managers (n=100), deputies (n=50) and marketers working in workshop on processing of productions (n=150) and saffron sales centers (n=687) in South Khorasan province. A total of 987 people participated in the study. The dependent variable of study was the role of the saffron business clusters in rural development, and also the independent variables included economic and social factors. The results demonstrated that the factors had a positive effect on the level of development in a 0.95% confidence level. Therefore the commercialization of saffron product by creating a strong brand, the design of a coherent network from the rural area to the market, financial support from the government, facilities with low bank loan interest rates for farmers and workshops on saffron, and the creation of rural development policies are recommended.

  Keywords: Rural development, Saffron Cluster, Business Development, South Khorasan (Province)