فهرست مطالب

مطالعات معارف حدیثی - پیاپی 1 (بهار 1402)

نشریه مطالعات معارف حدیثی
پیاپی 1 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدجواد رحمانی* صفحات 7-31

  کارآمدی حکومت دینی در مقایسه با دیگر حکومت ها یکی از دغدغه های اصلی دین داران بوده که با رجوع به اندیشه سیاسی و نحوه مدیریت حکومتی حضرت علی× جنبه های مختلف کارآیی بخشی به حکومت دینی مشخص می گردد. اصول حقوق اساسی برآمده از عهدنامه مالک اشتر نمونه عالی و عینی برای کارآمدی حکومت دینی در جهت هدایت و کمال انسان در ابعاد مختلف وجودیش است که در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی بر پایه اصول اخلاقی حاکمان، استقلال قوا، حاکمیت قانون، آزادی، حاکمیت و حقوق ملت، نظارت و کنترل، امنیت و عدالت اقتصادی به آن پرداخته می شود که در نوع خود اثرگذارترین اصول کارآمدی در مقایسه با سایر مدل های حکومتی بوده و بسترسازی لازم برای اجرای حقوق مطابق با فطرت کمال طلب انسان، باعث امتیاز ویژه ای برای آن در عرصه مدیریتی اجتماع و توجه شدید نظام های سیاسی موجود شده است.

  کلیدواژگان: کارآمدی، حکومت دینی، حقوق اساسی، اندیشه سیاسی امام علی علیه السلام، عهدنامه مالک اشتر
 • محمدهادی منصوری*، آمنه قریب دوست صفحات 33-57

  شناخت اهل بیت^ و پیروی از آنان که طبق آیه مودت تنها اجر رسالت پیامبر اکرم| شمرده شده است، حقیقتی است که توجه به آن باعث دست یابی انسان به سعادت دنیا و آخرت می گردد. یکی از منابع مهم جهت معرفت اهل بیت عصمت و طهارت، حدیث کساء به روایت جابر بن عبدالله انصاری است. این حدیث شان نزول آیه تطهیر و سرشار از آموزه های معرفتی و تربیتی است. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی اوصاف اهل بیت^ را در حوزه معرفت، از فرازهای حدیث کساء استخراج و تبیین نموده تا شناخت و معرفت ایشان سبب ایجاد محبت و اطاعت از آنان شود. یافته های نوشتار بیانگر آن است که مهم ترین وصف اهل بیت^ در حدیث کساء، عصمت است و واسطه خیر بودن، مستجاب الدعوه بودن، ارتباط با غیب داشتن از دیگر اوصاف ایشان در حیطه معرفت به شمار می رود.

  کلیدواژگان: آیه تطهیر، معرفت اهل بیت علیهم السلام، ویژگی های معصومان علیهم السلام، روایت حضرت زهرا علیها السلام، آموزه های معرفتی حدیث کساء
 • علیرضا شیرزاد* صفحات 59-73

  پژهش حاضر با هدف استخراج عوامل انگیزشی بیان شده در دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه (دعای مرزداران) و نیز تبیین و تحلیل هریک از آن عوامل بر اساس آیات قرآن و احادیث اهل بیت^ نگاشته شده است. روش بکار رفته در این پژوهش، توصیفی تحلیلی بوده است که با این روش گزاره هایی که در دعای بیست و هفتم صحیفه در تحریک رزمندگان نسبت به انجام جهاد موثر بوده کشف و دسته بندی شده و در مرحله بعد، این گزاره های انگیزشی بوسیله آیات و روایات مرتبط با آنها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که «یقین به پاداش های اخروی جهاد» که بیان اجر شهدا در روز قیامت است می تواند از عوامل تقویت کننده انگیزه جهاد باشد، همچنین «ضعیف انگاری دشمن» که با کم نشان دادن تعداد آنها و نیز کوچک انگاری جایگاه آنها صورت می پذیرد از دیگر عوامل تقویت کنندگی انگیزه رزمندگان است و درنهایت «فراموش نمودن دنیای فریبنده» که شامل یاد اموال انسان و نیز یاد همسر و فرزندان می باشد به عنوان دیگر عامل انگیزشی در مسیر انجام جهاد می باشد.

  کلیدواژگان: روایات تفسیری، روایات امام هادی علیه السلام، احترام اهل کتاب
 • علیرضا کمالی* صفحات 75-91

  دعا مقوله ای از عبادت و ازجمله امور هم راستای با فطرت آدمی است. داعی بر پایه فطرت پاک خود به خدای خویش وصل گردیده و به ثنا و عبادت او مشغول گشته است. مقاله حاضر بر پایه روایات معصومان^ می کوشد تا مهم ترین آثار و دستاوردهای دعا در محضر باری تعالی را مطرح نماید. ازآنجاکه انسان دارای دو ساحت مادی و معنوی و به بیان دیگر جسمانی و روحانی است دعا در هر دو بعد اثرگذار است. بر پایه روایات اسلامی، اموری مانند: آرامش بخشی، افزایش تاب آوری و تحمل، نهراسیدن از مستکبران، دستیابی به نعمت های مادی ازجمله آثار دعا در حوزه مادی است و اموری چون: احساس تقرب به خدای متعال، غفلت زدایی، رستگاری به واسطه اخلاص در دعا، رشد فضایل اخلاقی، امیدآفرینی و امیدافزایی، تواضع آفرینی، تحرک زایی ازجمله آثار و دستاوردهای دعا در حوزه روحی و معنوی انسان است.

  کلیدواژگان: دعا، روایات اهل بیت علیهم السلام، دستاورد دعا، دستاورد مادی، دستاورد معنوی
 • حسن پناهی آزاد، سجاد حبیب زاده* صفحات 93-109

  مصداق شناسی معصوم امر خطیری است که برای هر شخصی لزوم پیگیری دارد. استحصال امر یادشده به دلیل عدم توانایی عقل در شناسایی مصداق معصوم با روش نقلی مهیا می گردد. یکی از روایات که این مسیولیت را به بهترین شکل در ساحل امن سکنی می دهد، حدیث سفینه است. مقاله حاضر برای بهره مندی از حدیث، سند آن را بنابر هر دو مذهب امامیه و اشاعره بررسی و قابل استناد می داند و در مقابل دیدگاه اندیشمندان اشاعره و تبیین بیشتر مذهب امامیه دلالت حدیث بر عصمت را اثبات می کند. تفحص در کتب روایی هر دو مسلک نشان می دهد حدیث سفینه دلالت بر چهارده معصوم دارد. البته ظاهر روایات با عبارت های مختلف؛ اعم از امام علی×، پنج تن آل عبا و ایمه را نمایان شده است. وجود مشکلات گوناگون در همه اعصار برای بشر با تجربه و دلیل عقلی ثابت شده و این با التفات به حدیث سفینه دایمی بودن احتیاج به مصداق معصوم برای نجات از دریای پرتلاطم را مدلل می نماید.

  کلیدواژگان: عصمت، مصداق معصوم، حدیث سفینه، امامیه و اشاعره
 • رضا مودب، روح الله پورعابدین* صفحات 111-127

  از مهم ترین روش ها در تفسیر قرآن کریم، روش تفسیر روایی است که به لحاظ گونه های تفسیری، احادیث تفسیری امام هادی× جایگاه ویژه ای دارد؛ در مقاله حاضر پس از جمع آوری روایات از منابع حدیثی وگونه شناسی آنها، گستره آن گونه ها، بررسی آماری و تفکیک موضوعی شد. مجموعه روایات امام هادی× 430 روایت، که از این میان، 70 روایت آنها تفسیری است. نوشته حاضر با روش توصیفی تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه ای فراهم شده و نتیجه پژوهش نشان می دهد که گستره احادیث تفسیری امام هادی× گونه های اعتقادی، اخلاقی، فقهی و تاریخی را در بر می گیرد که در دو عرصه علوم اسلامی و علوم طبیعی انسانی قابل دسته بندی است. بررسی دلالی یکی از روایات گونه فقهی، روایت احترام اهل کتاب است که گویای آن است که در جامعه اسلامی باید احترام اهل کتابی که سر ستیز ندارند، حفظ گردد.

  کلیدواژگان: روایات تفسیری، روایات امام هادی×، احترام اهل کتاب
|
 • MohammadJavad Rahmani* Pages 7-31

  The efficiency of the religious government in comparison with other governments has been one of the main concerns of the religious people; by referring to Hazrat Ali`s (a) political thought and the way of managing the government one would become awre of various aspects of the efficiency of the religious government. The principles of fundamental rights derived from Malik Ashtar's covenant is an excellent and objective example for the effectiveness of religious government in the direction of guiding and perfecting man in different dimensions of his existence. And the rights of the nation, supervision and control, security and economic justice are addressed. The facts may be regrded as the most effective principles of efficiency in comparison with other government models, and the necessary foundations for the implementation of rights in accordance with the perfection-seeking nature of man. They have caused a special privilege for religious government in the field of community management and the particular attention of existing political systems.

  Keywords: Efficiency, Religious Government, Fundamental Rights, Imam Ali's Political Thought, Malik Ashtar's Covenant
 • MohammadHadi Mansouri*, Amina Gharibdoost Pages 33-57

  Knowing the Ahl al-Bayt and following them, which, according to the verse of mavaddat, friendship, has been counted the only reward for the Prophet's mission, is a fact that paying attention to it makes a person achieve the happiness of this world and the hereafter. One of the important sources for the knowledge of Ahl al-Bayt`s infallibility and purity is the hadith of Kasa narrated by Jabir bin Abdullah Ansari. This hadith is the revelation of the purification verse and is full of educational and epistemic teachings. The present research has extracted and explained the characteristics of the Ahl al-Bayt in the field of knowledge with the descriptive-analytical method, from the verses of the hadith of Kasa, so that knowing them causes love and obedience to them. The findings of the article show that the most important attributes of the Ahl al-Bayt in the hadith of al-Kisa include innocence, and intercession of good, surely answered prayers, and being in contact with the unseen.

  Keywords: the Verse of Purification, the Knowledge of Ahl al-Bayt, the Characteristics of the Innocent, the Narration of Hazrat Zahra, the Epistemic Teachings of Hadith Kasa
 • Alireza Shirzad* Pages 59-73

  The present essay has been written with the aim of extracting the motivational factors mentioned in the twenty-seventh prayer of Sahifa Sajjadiyeh (the prayer of the frontiersmen) as well as explaining and analyzing each of those factors based on the verses of the Qur'an and the hadiths of Ahl al-Bayt (a). The method used in this research was descriptive-analytical. With this method, the statements effective in motivating the warriors for Jihad in the prayer were discovered and categorized, and in the next stage, these motivational statements were studied with regard to the related verses and hadiths. The findings of the research show that "belief in the afterlife rewards of Jihad" which is the expression of the reward of martyrs on the Day of Judgment can be one of the factors that strengthen the motivation of Jihad, as well as " weak-viewing the enemy" which occurs by knowing their number and situation to be little and low. Their position is one of the other factors that strengthen the warriors' motivation, and finally, "forgetting the deceptive world" which includes the memory of human possessions as well as the memory of one's wife and children is another motivational factor in the path of Jihad.

  Keywords: Exegetic Narrations, Imam Hadi's (a) Narrations, Respect for People of the Book
 • Alireza Kamali* Pages 75-91

  Prayer is a category of worship and among the things that are in line with human nature. Those of prayer are connected to God on the basis of their pure nature and are engaged in praising and worshiping Him. This article tries to present the most important outputs and effects of prayer in the presence of the Almighty based on the narrations of the infallibles. Since man has two dimensions, material and spiritual, in other words, physical and spiritual, prayer affects both dimensions. According to Islamic traditions, things like: calming, increasing endurance and tolerance, not being afraid of arrogant people, attaining material blessings, including the effects of prayer, are in the material sphere, and such things as: feeling closeness to God Almighty, removing neglect, salvation through sincerity in prayer, and development of ethical virtues, hope-creating and hope-raising, humility-creating, mobilizing are among the works and achievements of prayer in the spiritual aspect of man.

  Keywords: Prayer, Ahl al-Bayt's Narrations, Effects of Prayer, Material Effect, Spiritual Effect
 • Hassan Panahi Azad, Sajjad Habibzadeh* Pages 93-109

  Recognition infallible cases is of such a value that demands all to do their best in the field. The recognition would be established by the method of narration due to the inability of the intellect to recognize the innocent example. One of the narrations that realizes this responsibility in the best way is the Hadith of Safina. In order to benefit from the hadith, the present article examines its evidence according to both the Imamiyyah and Ash'ari manners of thought and considers it to be reliable, and contrary to Ash'arite view and for explaining Imamiyyeh view more, it proves the infallibility of the hadith. An examination of the narrative books of both schools shows that Safina's hadith refers to the fourteen innocents. Of course, the appearance of narrations with different expressions including Imam Ali, five members of Ale-Aba and imams have been shown. The existence of various problems for mankind in all ages has been proven by experience and rational reasoning, and this fact with attention to the mentioned hadith indicates human lasting need for an infallible example to save us from the turbulent sea.

  Keywords: Infallibility, Infallible Case, Safina Hadith, Imamiyyeh, Ash'arites
 • Reza Mo`Addab, Rouhollah Pourabedin* Pages 111-127

  One of the most important methods in the interpretation of the Holy Qur'an is the method of narrative interpretation, which, with regard to exegetic types, the hadiths of Imam Hadi have a special place. In this article, after collecting narrations from hadith sources and their taxonomy, the range of those species was analyzed statistically and thematically divided. The collection of narrations of Imam Hadi (a) includes 430 narrations, of which 70 narrations are exegetic. The present study has used provided with a descriptive-analytical method and is based on library sources, and the result of the research shows that the scope of Imam Hadi's interpretative hadiths includes belief, moral, jurisprudence, and historical types, which can be classified in the two classes of Islamic sciences and natural-human sciences. One of the traditions of jurisprudence is the tradition of respect for the people of the book, which means that in the Islamic society, those people of the book who live in peace should be respected.

  Keywords: Exegetic Narrations, Imam Hadi's Narrations, Respecting the People of the Book