فهرست مطالب

فصلنامه انتظام اجتماعی
سال پانزدهم شماره 2 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ناصر پورعبدالهی، محمد بارانی*، ولی الله پیرا صفحات 1-34
  زمینه و هدف
  رویکرد ترمیمی یکی از راه های پاسخگویی به نیازهای جامعه است که می تواند با کاهش سطح مداخلات، ضمن برآوردن نیازها موجبات اعتماد به سازمان را فراهم آورد. برای تحقق این فرایند نیاز به بررسی و بازبینی مداوم برنامه ها و سیاست ها بیشتر از همه جلوه می نماید؛ براین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر «ارایه مدل ساختاری عوامل سازمانی موثر بر اجرای عدالت ترمیمی در پلیس» بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را متخصصان و کارشناسان پیشگیری تشکیل می دهد. به جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. اطلاعات به دست آمده از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار SMART2 PLS تجزیه وتحلیل شد. سنجش روایی پرسش نامه با استفاده از آزمون های روایی واگرا، روایی همگرا در نرم افزار SMART PLS و برای تعیین پایایی پرسش نامه از آزمون آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی (CR) استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ برای تک تک متغیرها بالاتر از 7/0 بوده است و نشان از تایید پایایی پرسش نامه دارد.
  یافته ها
  برای سنجش روایی پرسش نامه از میانگین واریانس استخراج شده (AVE) استفاده شد که بیش از 4/0 و قابل قبول بود و از معیارهای ضرایب معناداری Z، R_square، Q2 برای بررسی برازش مدل ساختاری استفاده شده است که نتایج به دست آمده نشان دهنده برازش مناسب مدل است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که متغیرهای ساختارهای قانونی و سیر مراحل با ضریب تاثیر (380/0)، ساختار آموزشی (232/0) و فرهنگ سازمانی (061/0)، به ترتیب بیشترین تاثیر را بر اجرای عدالت ترمیمی در پلیس دارد و تاثیر ساختار سازمانی بر اجرای عدالت ترمیمی در پلیس رد شد.
  کلیدواژگان: عدالت ترمیمی، پلیس، ساختار، پلیس ترمیمی
 • ابوالفضل پورمنافی*، عبدالطیف کاروانی صفحات 35-70
  زمینه و هدف
  امنیت اجتماعی دارای اهمیت و نقش بسیار حساسی در ابعاد مختلف زندگی انسان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر میزان مشارکت معتمدین در برقراری امنیت اجتماعی انجام شد و هدف آن بررسی تاثیر مولفه های عضویت در مجامع مشارکتی، موقعیت مشارکتی، مشارکت در اجرا، مشارکت در تصمیم گیری در برقراری امنیت اجتماعی در شهر تهران بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ و روش آن توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل معتمدین مناطق 17،11،10 شهر تهران بود. حجم نمونه آماری براساس فرمول کوکران تعیین گردید و از فرمول کوکران با حجم جامعه نامشخص و نامحدود استفاده شد؛ حجم نمونه برابر با این فرمول، 350 نفر به دست آمد که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش اعتبار پژوهش از اعتبار صوری و برای سنجش پایایی متغیرهای پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، نرم افزار SPSS به کار رفت. در سطح توصیفی از آماره های گرایش به مرکز و در سطح استنباطی از آزمون پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد، عضویت در مجامع مشارکتی، موقعیت مشارکتی، مشارکت در اجرا، مشارکت در تصمیم گیری در برقراری امنیت اجتماعی در سطح 5 درصد تاثیر خطای معنادار دارد. ضریب همبستگی بین عضویت در مجامع مشارکتی و برقراری امنیت اجتماعی برابر 56/0، ضریب همبستگی بین موقعیت مشارکتی و برقراری امنیت اجتماعی برابر 61/0، ضریب همبستگی بین مشارکت در اجرا و برقراری امنیت اجتماعی برابر 60/0 و ضریب همبستگی بین مشارکت در تصمیم گیری و برقراری امنیت اجتماعی برابر 48/0 است.
  نتیجه گیری
  یکی از عوامل ارتقای امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی معتمدین محل است و در صورت ارتقای مشارکت، مولفه های آن همچون عضویت در مجامع مشارکتی، موقعیت مشارکتی، مشارکت در اجرا و مشارکت در تصمیم گیری امنیت اجتماعی نیز ارتقا پیدا می کند.
  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، مشارکت، معتمدین، تصمیم گیری
 • علیرضا جزینی، ابراهیم داودی دهاقانی*، مصطفی معافی صفحات 71-102
  زمینه و هدف
  شناسایی موانع موجود و موثر بر کیفیت خدمات انتظامی و افزایش مطلوبیت اجتماعی یکی از ضرورت های فعلی فراجا است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع ارایه خدمات مطلوب انتظامی در کلانتری و راهکارهای مانع زدایی از خدمات مطلوب انتظامی در کلانتری ها بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کیفی است. جامعه آماری آن، روسای کلانتری های استان مازندران (افسران دارای خدمت بیش از ده سال خدمت) بود. نمونه گیری به صورت هدفمند و با اولویت روسای کلانتری های استان مازندران بوده است. نمونه گیری و انجام مصاحبه با مشارکت کنندگان تا رسیدن به اشباع نظری که حدود 23 نفر بوده، ادامه یافت. همچنین برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها براساس تکنیک های روش تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAXQDA صورت گرفت.
  یافته ها
  یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که موانع ارایه خدمات مطلوب انتظامی در کلانتری ها در چهار دسته موانع «قانونی و حقوقی، منابع انسانی، فناوری و تجهیزاتی و موانع ساختاری» طبقه بندی می شود و راهکارهای ارایه شده نیز شامل پنج گونه راهکار «حقوقی و قانونی، آموزشی، منابع انسانی، ساختاری و راهکار آماد و پشتیبانی» است.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که راهکارهای آموزشی با توجه به تعداد مضامین استخراج شده به عنوان مهم ترین راهکار مطرح است که شامل سه عامل آموزش امور قضایی، آموزش تخصصی، توانمندسازی و آموزش همگانی بودند. هرکدام از عوامل مذکور شامل راهکارهایی مانند آموزش مستمر و مداوم نیروهای مشاور، ارایه آموزش های تخصصی و دوره ای، برگزاری آموزش های همگانی، نصب برنوشته های (بنر) آموزشی در سطح حوزه، ارتقای سطح دانش و معلومات مدیران و مجریان آموزشی، ایجاد فضای مناسب جهت ارایه مشاوره، بهبود دانش انتظاماتی و قضایی، جذب روانشناس برای کوپ ها و غیره است.
  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: کلانتری، خدمات، خدمات انتظامی، مانع زدایی
 • رضوان استاد علی دهقی* صفحات 103-138
  زمینه و هدف

  دیدگاه های رایج تاب آوری درباره مواجهه با جرم بر عوامل فردی تکیه دارند و عوامل اجتماعی اقتصادی مرتبط با جرم را نادیده می گیرند؛ لذا درک و بررسی نظریه های تاب آوری در برابر جرم به شناخت علل تاب آوری و کاهش جرم کمک می کند و دارای اهمیت بالا در سیاست گذاری جنایی و حفظ انسجام و انتظام اجتماعی است. بر این اساس، این پژوهش با هدف واکاوی نظریه های تاب آوری در برابر جرم، مروری نقادانه بر دیدگاه های مطرح شده در این نظریه ها انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی است که به روش اسنادی انجام شده است. روش اسنادی، گونه ای روش کیفی است که در آن داده های اسنادی مورد استفاده نظام مند قرار می گیرند تا مطالب در ارتباط با موضوع تحقیق کشف، استخراج، تحلیل و ارزیابی شود.

  یافته ها

  این مطالعه تفاوت نظریه های تفاوت محور و انتقادی در مورد تاب آوری را نشان داده و ترکیبی از آن ها (تیوری ضد ظلم) را برای مطالعات تاب آوری در برابر جرم پیشنهاد می دهد. نظریه های ضد ظلم، تفاوت محور و انتقادی هستند. آن ها ضمن اذعان به عاملیت و صداهای متعدد، از ساختارهای جامعه و نابرابری ها به عنوان عواملی که مانع تاب آوری می شوند انتقاد می کنند.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان می دهد هم عوامل شخصی و هم عوامل ساختاری، تاب آوری در برابر جرم را تعیین می کنند. بااین حال، عوامل ساختاری مهم تر از عوامل شخصی هستند؛ به عبارت دیگر، مردم انتخاب هایی دارند و می توانند عاملیت خود را در محدوده شرایط اجتماعی اقتصادی خود تمرین کنند.

  کلیدواژگان: جرم، تاب آوری، ضد ظلم، مرور نقادانه
 • زینب حیدریان نور، حلیمه حسین پناهی، محسن نیازی صفحات 139-168
  زمینه و هدف

  امروزه تاثیر رسانه های اجتماعی مجازی بر مولفه های هویت اجتماعی ازجمله هویت ملی غیرقابل انکار است. بررسی وجوه مختلف این تاثیرات مورد توجه محققان اجتماعی بوده است. نگاه مختصری به تحقیقات انجام شده در این زمینه، نتایج متفاوت و گاه متناقضی را نشان می دهد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به تحلیلی جامع درزمینه تاثیر رسانه های اجتماعی مجازی بر هویت ملی انجام شده است.

  روش

  روش تحقیق، فراتحلیل است که 21 پژوهش مرتبط در سال های 1398-1390 را مورد بررسی قرار داده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل حساسیت، نمودار قیفی، مدل های ثابت و تصادفی و تحلیل ناهمگنی از نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها ناهمگنی اندازه اثر در تحقیقات مختلف و عدم سوگیری انتشار در مطالعات مدنظر را نشان داد. همچنین نتایج اندازه اثر هویت ملی و استفاده از فضای مجازی معادل 0.139- است که برحسب نظام تفسیری کوهن، این میزان تاثیر «در حد ضعیف» ارزیابی می شود. علاوه بر این، بررسی دو متغیر تعدیل کننده نشان می دهد ضریب اندازه اثر در دانشجویان بیشتر از شهروندان است و اندازه اثر در گروهی که منحصرا از شبکه های مجازی بهره می برند و کسانی که از وب سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی توامان استفاده می کردند، متفاوت است.

  نتیجه گیری

  نتایج تحلیل ناهمگنی تاییدکننده دیدگاه نظریه پردازانی است که رویکرد واقع بینانه دارند و معتقد به آثار توامان مثبت و منفی فضای مجازی هستند و مقدار اندازه اثر ترکیبی تاییدکننده دیدگاهی است که به تاثیر منفی فضای مجازی بر هویت تاکید دارد.

  کلیدواژگان: هویت ملی، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، اینترنت، فراتحلیل
 • مهارت های پلیسی در امور انتظامی و جرم یابی سرقت: با تاکید بر مصاحبه و بازجویی
  محمد قنبری، عباس عزیزی، ناصر بیات*، علیرضا عادلی صفحات 169-202
  زمینه و هدف
  امروزه تاثیر رسانه های اجتماعی مجازی بر مولفه های هویت اجتماعی ازجمله هویت ملی غیرقابل انکار است. بررسی وجوه مختلف این تاثیرات مورد توجه محققان اجتماعی بوده است. نگاه مختصری به تحقیقات انجام شده در این زمینه، نتایج متفاوت و گاه متناقضی را نشان می دهد؛ بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف دستیابی به تحلیلی جامع درزمینه تاثیر رسانه های اجتماعی مجازی بر هویت ملی انجام شده است.
  روش
  روش تحقیق، فراتحلیل است که 21 پژوهش مرتبط در سال های 1398-1390 را مورد بررسی قرار داده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل حساسیت، نمودار قیفی، مدل های ثابت و تصادفی و تحلیل ناهمگنی از نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها ناهمگنی اندازه اثر در تحقیقات مختلف و عدم سوگیری انتشار در مطالعات مدنظر را نشان داد. همچنین نتایج اندازه اثر هویت ملی و استفاده از فضای مجازی معادل 0.139- است که برحسب نظام تفسیری کوهن، این میزان تاثیر «در حد ضعیف» ارزیابی می شود. علاوه بر این، بررسی دو متغیر تعدیل کننده نشان می دهد ضریب اندازه اثر در دانشجویان بیشتر از شهروندان است و اندازه اثر در گروهی که منحصرا از شبکه های مجازی بهره می برند و کسانی که از وب سایت های اینترنتی و شبکه های اجتماعی توامان استفاده می کردند، متفاوت است.
  نتیجه گیری
  نتایج تحلیل ناهمگنی تاییدکننده دیدگاه نظریه پردازانی است که رویکرد واقع بینانه دارند و معتقد به آثار توامان مثبت و منفی فضای مجازی هستند و مقدار اندازه اثر ترکیبی تاییدکننده دیدگاهی است که به تاثیر منفی فضای مجازی بر هویت تاکید دارد.
  کلیدواژگان: هویت ملی، فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، اینترنت، فراتحلیل
 • محمدرضا رفیعی دولت آبادی*، محمد سمیعیانی، مراد عباسی، رضا دوستدار صفحات 203-232
  زمینه و هدف

  به منظور مصون سازی کاربران ایرانی در فضای مجازی، در سال های اخیر برخی شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک و تلگرام از سوی مراجع ذی ربط کشورمان فیلتر شده اند؛ لیکن همچنان برخی از کاربران به انحاءمختلف و استفاده از ابزارهایی مانند فیلترشکن به استفاده از شبکه های فیلترشده می پردازند؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سیاست گذاری فیلترشدن شبکه های اجتماعی بر احساس امنیت عمومی کاربران انجام شده است.

  روش

  تحقیق حاضر، به روش شبه آزمایشی انجام شد. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار آن پرسش نامه محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش کلیه شهروندان 18 تا 65 سال ساکن در منطقه 22 تهران در سال 1395 به تعداد 402453 بود که درمجموع بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر برای حجم نمونه انتخاب شد.

  یافته ها

  استفاده از ابزاری مانند فیلترشکن و استفاده از سایت های غیراخلاقی و محتواهای نامطلوب در فضای مجازی می تواند بر احساس امنیت هویتی، جمعی، فرهنگی و فکری کاربران تاثیر بگذارد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که سیاست گذاری فیلترشدن شبکه های اجتماعی نه فقط منجر به افزایش امنیت عمومی کاربرانی شده که از فیلترشکن استفاده نکرده اند، بلکه تااندازه ای در بخشی از کاربرانی که از فیلترشکن استفاده کرده اند، نیز موجبات احساس امنیت عمومی را فراهم آورده است.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری، شبکه های اجتماعی مجازی، احساس امنیت عمومی، فیلترشدن
|
 • Naser Pourabdollahi, Muhammad Barani *, Valialah Pira Pages 1-34
  Background and objectives
  The restorative approach is one of the ways to respond to the needs of the society, which can provide trust in the organization by reducing the level of interventions while meeting the needs. In order to realize this process, the need for continuous review and revision of programs and policies is most apparent. Therefore, the main goal of the current research was to present a structural model of organizational factors effective on the implementation of restorative justice in the police.
  Methodology
  In terms of its objectives the current research is of an applied research type and descriptive-survey in terms of implementation method. The statistical population of this research is made up of specialists and prevention experts. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The obtained data was analyzed through structural equations and partial least squares method with the help of SMART PLS-2 software. The validity of the questionnaire was analyzed using divergent validity and convergent validity tests in SMART PLS software, and Cronbach's alpha test and composite reliability coefficient (CR) were used to determine the reliability of the questionnaire. The value of Cronbach's alpha for each variable was higher than 0.7 and it shows the reliability of the questionnaire.
  Findings
  To measure the validity of the questionnaire, the average variance extracted (AVE) was used, which was more than 0.4 and acceptable, and the criteria of significance coefficients Z, R_square, Q2 were used to check the fit of the structural model, and the obtained results indicate the appropriate fit of the model.
  Results
  The results showed that the variables of legal structures and procedures with the influence coefficient of 0.380, educational structure (0.232) and organizational culture (0.061), respectively, have the greatest impact on the implementation of restorative justice in the police. The effect of organizational structure on the implementation of restorative justice in the police was rejected.
  Keywords: Restorative justice, Police, Structure, Restorative police
 • Abolfazl Pourmanafi *, Abdollatif Karevani Pages 35-70
  Background and objectives
  Social security has a very important and sensitive role in different dimensions of human life. The present study was conducted with the aim of investigating the effect of the participation of trustees in establishing social security and its purpose was to investigate the effect of the components of membership in participatory assemblies, participatory position, participation in implementation, participation in decision-making in establishing social security in Tehran.
  Methodology
  In terms of its objectives the current research is of an applied research type and descriptive-survey in terms of implementation method. The statistical population of the research included the trustees of districts 17, 11, and 10 of Tehran. The size of the statistical sample was determined based on Cochran's formula, and Cochran's formula was used with an unspecified and unlimited population size. The sample size was 350 people who were selected by cluster random sampling method. Face validity was used to measure the validity of the research and Cronbach's alpha was used to measure the reliability of the research variables. SPSS software was used to analyze the data. At the descriptive level, center tendency statistics were used, and at the inferential level, Pearson's test and multivariate regression were used.
  Findings
  The results of this research showed that membership in cooperative assemblies, participatory position, participation in implementation, participation in decision-making in establishing social security has a significant effect at the level of 5%. The correlation coefficient between membership in participatory assemblies and the establishment of social security is 0.56, the correlation coefficient between the participation position and the establishment of social security is 0.61, the correlation coefficient between participation in the implementation and establishment of social security is 0.60, and the correlation coefficient between participation in making decisions and establishing social security is 0.48.
  Results
  One of the factors to improve social security is the social participation of local trustees, and if participation is promoted, its components such as membership in participatory assemblies, participatory position, participation in implementation and participation in decision-making of social security are also improved.
  Keywords: social security, Participation, Trustees, Decision Making
 • Alireza Jazini, Ebrahim Davoudi *, Mostafa Moafi Pages 71-102
  Background and objectives
  Identifying existing and effective obstacles on the quality of police services and increasing social desirability is one of the current needs of I.R.I. Police. Based on this, the aim of the current research was to identify the obstacles to providing desirable police services in the police station and the solutions to remove the obstacles from the desirable police services in the police stations.
  Methodology
  In terms of its objectives the current research is of an applied research type and qualitative in terms of the nature of the data. Its statistical population was the heads of Mazandaran police stations (officers with more than ten years of service). Sampling was done in a purposeful way and with the priority of chiefs of police stations in Mazandaran province. Sampling and conducting interviews with participants continued until reaching theoretical saturation, which was about 23 people. Also, a semi-structured interview was used to collect data. Data analysis was done based on thematic analysis techniques using MAXQDA software.
  Findings
  The findings from the data analysis showed that the barriers to providing good police services in police stations are classified into four categories of "legal and legislative, human resources, technology and equipment and structural barriers" and the provided solutions include five types of "legal and legislative solutions, educational, human resources, structural and logistic solutions".
  Results
  The results of the research showed that educational solutions are considered as the most important solutions according to the number of themes extracted, which included three factors of judicial affairs education, specialized education, empowerment and public education. Each of the above-mentioned factors includes solutions such as continuous training of consultants, providing specialized and periodical trainings, holding general trainings, installing educational posters (banners) at the field level, improving the level of knowledge and information of educational managers and executives, creating a suitable environment for providing counseling, improving law enforcement and judicial knowledge, recruiting psychologists for the cops, etc.
  Keywords: Police Station, services, Law enforcement services, obstacle removal
 • Rezvan Ostadalidehaghi * Pages 103-138
  Background and objectives

  Common views of resilience on dealing with crime rely on individual factors and ignore socio-economic factors related to crime. Therefore, understanding and examining theories of resilience against crime helps to understand the causes of resilience and reducing crime and is of great importance in criminal policy making and maintaining social cohesion and order. Based on this, this research was conducted with the aim of analyzing the theories of resilience against crime, and a critical review of the views presented in these theories.

  Methodology

  The current research is an applied research that was done by documentary method. Documentary method is a type of qualitative method in which documentary data are systematically used to discover, extract, analyze and evaluate the contents related to the research topic.

  Findings

  This study shows the difference between difference-oriented and critical theories about resilience and suggests a combination of them (anti-oppression theory) for studies of resilience against crime. Anti-oppression theories are difference-oriented and critical. While acknowledging agency and multiple voices, they criticize societal structures and inequalities as factors that hinder resilience.

  Results

  The results of this study show that both personal and structural factors determine mass resilience. However, structural factors are more important than personal factors. In other words, people have choices and can practice their agency within their socio-economic conditions.

  Keywords: Crime, Resilience, Anti-Oppression, Critical review
 • Zeinab Heidaryannoor, Halime Hossein Panahi, Mohsen Niazi Pages 139-168
  Background and objectives

  Today, the influence of virtual social media on the components of social identity, including national identity, is undeniable. Examining the various aspects of these effects has been the focus of social researchers. A brief look at the research conducted in this field shows different and sometimes contradictory results. Based on this, the current research was conducted with the aim of achieving a comprehensive analysis of the impact of virtual social media on national identity.

  Methodology

  The research method is meta-analysis, which examined 21 related studies in 2010-2018. In order to analyze the data, sensitivity analysis, funnel plot, fixed and random models, and heterogeneity analysis were used using comprehensive meta-analysis software (CMA2).

  Findings

  The findings showed the heterogeneity of the effect size in different studies and the lack of publication bias in the considered studies. Also, the results of the effect size of national identity and the use of virtual space are -0.139, which according to Cohen's interpretation system, this effect is evaluated as "weak". In addition, the examination of two moderating variables shows that the coefficient of effect size is higher in students than in citizens, and the effect size is different in the group who exclusively use virtual networks and those who use both websites and social networks.

  Results

  The results of heterogeneity analysis confirm the viewpoint of theorists who have a realistic approach and believe in the positive and negative effects of virtual space, and the size of the combined effect confirms the view that emphasizes the negative effect of virtual space on identity.

  Keywords: national identity, Virtual Space, Social Networks, Internet, meta-analysis
 • Police Skills in Policing and Criminalization of Theft: With Emphasis on Interview and Interrogation
  Mohammad Ghanbari, Abbas Azizi, Naser Bayat *, Alireza Adli Pages 169-202
  Background and objectives
  The importance of crime detection is due to the fact that a large part of people in society and all coercive and social control institutions are affected by this phenomenon. In some way, the peace and social security of society is intertwined with this phenomenon, but such importance depends on having agents with proper interrogation skills. Therefore, the present research was conducted with the aim of identifying interviewing and interrogation skills in law enforcement and theft.
  Methodology
  In this research, qualitative approach and thematic analysis method have been used. The statistical population of this research is 15 detectives and crime detection specialists who work in specialized police forces, and among them, a targeted approach and a theoretical saturation criterion were used to select the statistical sample. The data collection tool was a semi-structured interview, which was used to determine its reliability and validity using the four criteria of credibility, transferability, verifiability and reliability. Thematic analysis was used to analyze the data.
  Findings
  The interpretation of the main and secondary concepts in the interview text showed that interviewing and interrogation skills in police affairs and criminal investigation of theft cases include 96 secondary concepts and 4 main concepts, including technical and informational skills, professional and detective skills, verbal and communication skills and psychological and perceptive skills that are mentioned in the text of the article.
  Results
  One of the most important issues that should be considered by specialized police in the process of criminalizing theft is the use of existing capacities and training and having such four skills for interrogators.
  Keywords: Interrogation skills, Criminalistics, theft cases, police affairs
 • Mohammadreza Rafeii Dolatabadi *, Mohammad Samieyani, Morad Abasi, Reza Dostdar Pages 203-232
  Background and objectives

  In order to protect Iranian users in cyberspace, in recent years, some social networks such as Facebook and Telegram have been filtered by the relevant authorities of our country. But still some users use filtered networks in different ways and using tools such as VPNs. The present research was conducted with the aim of investigating the effect of social network filtering policies on the general sense of security of users.

  Methodology

  The present research was conducted in a quasi-experimental way. The method of data collection was field study and the tool was a researcher-made questionnaire. The statistical population of the research was 402,453 citizens aged 18 to 65 living in the 22nd district of Tehran in 2015, and 384 people were selected for the sample size based on Cochran's formula.

  Findings

  The use of tools such as VPN and the use of unethical sites and undesirable content in cyberspace can affect the sense of identity, collective, cultural and intellectual security of users.

  Results

  The results showed that the policy of filtering social networks has not only led to an increase in the public security of users who have not used VPN, but to some extent, it has also provided a sense of public security in some of the users who have used VPN.

  Keywords: policymaking, virtual social networks, Sense of Public Security, filtering