فهرست مطالب

انتظام اجتماعی - سال پانزدهم شماره 3 (پاییز 1402)

فصلنامه انتظام اجتماعی
سال پانزدهم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • معصومه السادات ابطحی* صفحات 1-28
  زمینه و هدف
  هدف پژوهش حاضر ، بررسی اثربخشی بسته آموزشی معنویت درمانی بر ذهن آگاهی کودکان آزاردیده و مراجعه کننده به مرکز اورژانس اجتماعی دولت آباد بود.
  روش
  روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون، گروه کنترل و دوره پیگیری بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کودکان آزاردیده و مراجعه کننده به مرکز اورژانس اجتماعی دولت آباد را در برگرفت. در این پژوهش، تعداد 45 نفر که واجد ویژگی ها و شاخص های شرکت در پژوهش بودند، با استفاده از برنامه نرم افزاری جی پاور (15 نفر آزمودنی در هر گروه) برآورد شد و با روش نمونه گیری داوطلبانه در سه گروه پانزده نفره (گروه آزمایش 1 و گروه آزمایش 2 و گروه کنترل) جانمایی شدند. پس از اجرای پیش آزمون در هر سه گروه، دو گروه آزمایش، تحت مداخلات معنویت درمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با رویکرد شناختی رفتاری و درمان ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس قرار گرفتند. پس از پایان دوره های مداخله، هر سه گروه با استفاده از پرسش نامه های پژوهش، در پس آزمون و پیگیری شرکت کردند. نمونه ها طی هشت جلسه 90 دقیقه ای تحت مداخله قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) و پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-BREF) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.
  یافته ها
  طبق یافته های پژوهش، اثربخشی معنویت درمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با رویکرد شناختی رفتاری و ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در متغیرهای افسردگی، اضطراب و استرس در هر دو گروه یکسان بود. افزون بر این، اثربخشی معنویت درمانی و ذهن آگاهی در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس بیشتر از گروه کنترل در کودکان آزاردیده مراجعه کننده به مرکز اورژانس اجتماعی دولت آباد بود. همچنین اثربخشی معنویت درمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با رویکرد شناختی رفتاری در ابعاد روابط اجتماعی و کیفیت زندگی کلی بیشتر از ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بود. همچنین، اثربخشی معنویت درمانی در متغیرهای روابط اجتماعی و کیفیت زندگی کلی بیشتر از گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که مداخله معنویت درمانی مبتنی بر فرهنگ ایرانی با رویکرد شناختی رفتاری و مداخله ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس در کاهش نشانه های اختلالات هیجانی، افزایش کیفیت زندگی کودکان آزاردیده مراجعه کننده به مرکز اورژانس اجتماعی دولت آباد اثربخش بود. افزون بر این، بسته های آموزشی معنویت درمانی و ذهن آگاهی در تغییر متغیرهای وابسته نقش اساسی داشتند.
  کلیدواژگان: معنویت درمانی، ذهن آگاهی، افسردگی، اضطراب، استرس، کیفیت زندگی
 • علی چهکندی نژاد، حمیدرضا محمدزاده مهنه*، الهام شکریان صفحات 29-62
  کارکرد شهروندی، اداره جامعه مبتنی بر رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام وظایف بوده و آگاهی از تکالیف شهروندی، زمینه را برای انجام وظایف دوجانبه فراهم می کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی الگوی آموزش تکالیف شهروندی در نظام آموزشی کشور، از نظر خبرگان بود.این پژوهش با رویکرد ترکیبی آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی، متخصصان و اساتید حقوق دانشگاه های سراسر کشور در حوزه حقوق و تکالیف شهروندی بود که تعداد 15 نفر مبتنی بر روش اشباع نظری با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد موجود در این زمینه بود. جامعه آماری بخش کمی، معلمان همه مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1402 بودند که 267 نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر داده های بخش کیفی بود. در بخش کیفی، داده ها با روش تحلیل مضمون و در بخش کمی، داده ها با روش تحلیل عامل تاییدی در نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند.تحلیل داده ها در بخش کیفی منتج به شناسایی الگوی نیاز به آموزش تکالیف شهروندی گردید که در قالب 6 مضمون سازمان دهنده اصلی که عبارتند از "تکالیف مالی و اقتصادی"، "تکالیف بهداشتی"، "تکالیف اخلاقی"، "تکالیف فرهنگی و اجتماعی"، "تکالیف قانونی"، "تکالیف سیاسی" سازمان دهی شدند. سپس تاثیر آموزش هریک از مضامین یاد شده در توسعه انتظام اجتماعی، از دیدگاه جامعه آماری مورد تحلیل قرار گرفت.برنامه ریزی برای آموزش تکالیف شهروندی در مدارس کشور، بر مبنای مضامین شناسایی شده ضروری است. لازم است برخلاف گذشته که فقط بحث حقوق شهروندی مطرح بوده، مسیولان نظام آموزشی کشور توجه و اهتمام بیشتری نسبت به آموزش تکالیف شهروندی و گنجاندن مطالب بیشتری از این تکالیف در برنامه درسی دانش آموزان داشته باشند.
  کلیدواژگان: تکلیف، شهروندی، انتظام اجتماعی، آموزش و پرورش
 • علیرضا باوند پور، حسین غلامی*، داود دعاگویان، حسنعلی موذن زادگان صفحات 63-94
  زمینه و هدف

  پیشگیری و کنترل بحران قاچاق مواد مخدر مستلزم شناخت و بررسی عوامل گرایش به چنین رفتارهایی است که از جمله این عوامل می توان به رفاه اجتماعی و به ویژه مولفه های ذهنی رفاه اشاره کرد که به جهت ماهیت چند بعدی آن و اثرگذاری بر جنبه های متعدد زندگی، نقش فراوانی در کیفیت زندگی و همچنین کنش های افراد در اجتماع دارد. از این رو هدف از این نوشتار سنجش رفاه ذهنی و تاثیر آن در جرایم قاچاق مواد مخدر، در میان زندانیان محکوم به این جرایم می باشد.

  روش

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی می باشد به این نحو که از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش زندانیان محکوم به جرایم قاچاق مواد مخدر در زندان قزلحصار می باشند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 310 نفر تعیین گردید. در پایان تجزیه و تحلیل داده ها نیز به طریق روش های آماری توصیفی و استنباطی (با استفاده از آزمون های تی و همبستگی پیرسون) صورت گرفته است.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان می دهد که رفاه ذهنی در میان زندانیان در سطح پایین و نامناسبی قرار دارد، به این نحو که میانگین هر یک از مولفه های رفاه (شادکامی با میانگین 51/2، تامین با میانگین 98/1، استحقاق با میانگین 26/2، ترجیحات با میانگین 85/1، نیازها با میانگین 50/2 و مقایسه نسبی با میانگین 24/2)، حاکی از سطح و کیفیت نامناسب زندگی و به نوعی فقدان رفاه زندانیان می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج آزمون های تی و پیرسون حاکی از آن است که عدم برخورداری از رفاه ذهنی و شرایط نامطلوب رفاهی، موثر بر جرایم قاچاق مواد مخدر بوده و دارای رابطه ای معنادار با آن می باشد. در نتیجه رفاه ذهنی از جمله مهم ترین عوامل موثر بر رفتارهای انحرافی و بزهکاری در جوامع به شمار می رود که با اتخاذ سیاست های رفاهی مناسب می توان تا حد بسیاری از ارتکاب اینگونه جرایم پیشگیری نمود.

  کلیدواژگان: قاچاق مواد مخدر، رفاه اجتماعی، رفاه ذهنی، زندان قزلحصار
 • محمد زارع آبندانسری*، مهرداد محرم زاده، نسرین عزیزیان کهن صفحات 95-120
  زمینه و هدف

  استفاده روزافزون از فضای مجازی و محدودیت در برنامه های فراغتی سبب شده است تا برخی افراد در زمان های آزاد خود علی رغم آگاهی از مجرمانه بودن حضور در سایت های شرط بندی، به مشارکت در آن بپردازند و چنانچه این موضوع استمرار یابد، اعتیاد به فعالیت مستمر در سایت های شرط بندی شکل می گیرد که پیامدهای منفی بسیاری به خصوص در گروه دانش آموزی به دنبال دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر؛ راهکارهای پیشگیری از جرم مبتنی بر فعالیت دانش آموزان مقطع متوسطه در سایت های شرط بندی است.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی می باشد و به روش کیفی با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. افراد مشارکت کننده در پژوهش حاضر را اعضای هیات علمی دانشگاه در گروه روانشناسی، مشاوره و مدیریت ورزشی، دانش آموزان مقطع متوسطه درگیر در فرایند شرط بندی و والدین دانش آموزان، در سال 1402 تشکیل می دادند؛ که نمونه ی 16 نفری از افراد ذکرشده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته با پرسش های باز بود. برای دستیابی عمیق تر به محتوای پژوهش، مصاحبه ها به صورت نیمه ساختاریافته انجام شد. به منظور معتبرسازی نهایی پژوهش از ملاک های اعتبار و قابلیت اعتماد استفاده شد.

  یافته ها

  با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مشارکت کنندگان در پژوهش، راهکارهای پیشگیری از جرم مبتنی بر فعالیت دانش آموزان مقطع متوسطه در سایت های شرط بندی را 48 مضمون فرعی در قالب 6مضمون اصلی: نقش نیروی انتظامی، نقش خانواده، نقش فرد، نقش گروه همسالان، نقش برنامه های فراغتی و نقش مشاوران تشکیل می دادند.

  نتیجه گیری

  مفاهیم شناسایی شده در این پژوهش، به کاهش فعالیت دانش آموزان در سایت های شرط بندی کمک شایانی می کند و درنهایت سبب پیشگیری از جرایم سایبری متنتج از فضای مجازی می گردد.

  کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، دانش آموزان، سایت های شرط بندی، اوقات فراغت، فضای مجازی
 • ابراهیم رستگار*، ناصر بیات، کیومرث پاکدل ثانی صفحات 121-158
  زمینه و هدف

  مدیریت روش های پیشگیری از سرقت خانه های دوم، رویکردی برای کاهش اثرات نامطلوب و به حداقل رساندن سرقت از خانه های ویلایی تفریحی است. مساله پژوهش حاضر بر شیوه های پیشگیری وضعی و اجتماعی از سرقت خانه های دوم(ویلایی- تفریحی) در شهرستان ارومیه تاکید دارد و در این راستا، شناخت و تحلیل مهمترین رهیافت های پیشگیری از سرقت در کانون هدف قرار دارد.

  روش

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و به لحاظ فرآیند روش شناختی از نوع مطالعات آمیخته(کیفی - کمی) است. در مرحله مطالعه کیفی تعدادی موردی مصاحبه نیمه ساختاریافته با ذینفعان انجام شد. مصاحبه شوندگان به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و تعداد مصاحبه ها بر اساس اصل اشباع نظری تعیین شده به پیش رفته است. مشارکت-کنندگان در پژوهش یا اعضای پانل دلفی شامل خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت انتظامی و متخصصان امنیت گردشگری، مدیران محلی (دهیاران، اعضای شورای اسلامی)، مالکان خانه های دوم در شهرستان ارومیه بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تعداد 40 نفر برای مشارکت در مراحل مطالعه دلفی انتخاب شد. داده های پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از آزمون های فریدمن و ضریب توافقی کندال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  بر اساس یافته های مرحله کیفی 13 گزاره به عنوان رهیافت های پیشگیری وضعی و 7 گزاره به عنوان رهیافت های پیشگیری اجتماعی شناسایی شد. یافته ها بیانگر آن است در پیشگیری وضعی هدفمندسازی گشت های پلیس و تقویت آن ها در ساعات شب، بویژه در ماه های سرد سال که مالکان خانه های ویلایی حضور کمتری دارند دارای بیشترین اولویت و رعایت ملاحظات امنیتی انتظامی در مکان یابی خانه های ویلایی دارای کمترین اولویت است. در بعد پیشگیری اجتماعی نیز جلب مشارکت مردم محلی در معرفی افراد مشکوک و معلوم الحال به پلیس دارای بالاترین اولویت و آموزش و ترویج روش های پیشگیرانه از سرقت خانه های ویلایی به مردم دارای کمترین اولویت از نظر مشارکت کنندگان شناخته شد.

  کلیدواژگان: پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی، سرقت، گردشگری، خانه های دوم (ویلایی-تفریحی)، شهرستان ارومیه
 • سیدمصطفی حسینی، فیض الله نوروزی*، طلیعه خادمیان صفحات 159-188
  زمینه و هدف

  از آنجاییکه تعهد اجتماعی از مولفه های اصلی اخلاق و تعیین کننده انتظام و نظم اجتماعی است، این مقاله با هدف بررسی میزان احساس تعهد اجتماعی شهروندان شهر تهران ارایه شده و در آن سعی شده که عوامل موثر بر این متغیر مورد بررسی قرار گیرد.

  روش

  این تحقیق با روش کمی و از طریق پیمایش انجام شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران مشخص و 384 نفر از ساکنان بالای 18 سال شهر تهران از طریق نمونه گیری احتمالی خوشه ای چند مرحله ای با پرسشنامه مصاحبه حضوری شدند. اعتبار تحقیق از طریق اعتبار یابی صوری حاصل شد.

  یافته ها

  میانگین احساس تعهد اجتماعی مردم 8/3، ارضای نیازهای فردی 8/2، میزان همبستگی اجتماعی 5/3، وابستگی عاطفی2/4، احساس کنترل اجتماعی 4/2، احساس محرومیت 2/2، و ضریب همبستگی هر کدام با متغیر وابسته به ترتیب 29/0 و 61/0 و 51/0 و 43/0 و 22/0- است. با سطح معناداری کمتر از 5 درصد، همه فرضیه ها تایید شد.

  نتیجه گیری

  در تحلیل رگرسیون چندگانه 2R نیز 55 درصد است. نتایج، تاثیر جدی متغیرهای اشاره شده بر احساس تعهد اجتماعی را تایید می کند که می طلبد این عوامل بخصوص آنهایی که بالاترین ضریب همبستگی با متغیر وابسته را دارند، طبق پیشنهادهای تحقیق بیشتر تقویت شوند تا احساس تعهد اجتماعی و به تبع آن نظم و انتظام اجتماعی افزایش یابد.کلید واژه ها: تعهد اجتماعی، انتظام اجتماعی، کنترل اجتماعی، همبستگی اجتماعی، وابستگی عاطفی.

  کلیدواژگان: تعهد اجتماعی، انتظام اجتماعی، کنترل اجتماعی، همبستگی اجتماعی، وابستگی عاطفی
 • احمد رضایی* صفحات 189-214
  زمینه و هدف

  ناآرامی های پاییز 1401 با طراحی پیچیده و گسترده که ماهیتی براندازانه داشت و با هدایت عوامل خارج از کشور صورت گرفت، با عنوان «جنگ ترکیبی» نام گذاری شد. هدف از تحقیق حاضر، واکاوی ابعاد ناآرامی های 1401 از منظر جنگ ترکیبی بود، زیرا شناخت مولفه ها و ابعاد این جنگ ترکیبی منجر به برنامه ریزی و آمادگی برای رویارویی با این موضوع در آینده خواهد شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی؛ به لحاظ ماهیت، اکتشافی و از نوع توصیفی تحلیلی بود. جامعه مشارکت کنندگان شامل خبرگان حوزه امنیت اجتماعی و نیروهای مسلح (پلیس، سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح) در تهران بود. نمونه به روش هدفمند انتخاب و در نفر هفدهم داده ها به اشباع نظری رسید. ابزار پژوهش شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و تحلیل داده ها با روش تحلیل مضمونی انجام شد. اعتبارسنجی و اطمینان بخشی مصاحبه ها با ملاک گوبا و لینکلن تایید شد.

  یافته ها

  یافته های تحقیق نشان داد که ناآرامی های 1401 یک جنگ ترکیبی تمام عیار با طراحی پیچیده در قالب مضامین فراگیر در سه بعد راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی بود. در ذیل ابعاد سه گانه، 22 مضمون سازمان دهنده و 117 شاخص شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد، در ناآرامی های 1401 از همه ظرفیت های جنگ ترکیبی در سه سطح نرم، نیمه سخت و سخت استفاده شده بود. لازم است پلیس و مسیولین برنامه ریزی و آینده پژوهی را در دستور کار قرار دهند. اتفاقات آینده را پیش بینی کرده و نسبت به  پیشگیری و مقابله اقدامات مناسبی را انجام دهند.

  کلیدواژگان: ناآرامی های 1401، اغتشاش، جنگ ترکیبی، ناآرامی های اجتماعی، اعتراض
|
 • Masoumeh Sadat Abtahi * Pages 1-28
  The statistical population of the research is all abused children referred to Dolat Abad social emergency center in Tehran, and the research sample was selected from among these children. After conducting the pre-test in all three groups, two experimental groups were subjected to spiritual therapy interventions based on Iranian culture with a cognitive-behavioral approach and mindfulness therapy based on stress reduction. After the end of the intervention periods, all three groups participated in the post-test and follow-up using research questionnaires.The samples were subjected to intervention during 8 sessions of 90 minutes. To collect data, 1- Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS) 2- World Health Organization Quality of Life Questionnaire (WHOQOL-BREF) were used. The data were analyzed using analysis of variance with repeated measurements.
  Findings
  The results of the research showed that 1- the effectiveness of spiritual therapy based on Iranian culture with the cognitive-behavioral and mindfulness approach based on reducing stress in the variables of depression, anxiety and stress is the same in both groups.In addition to this, the effectiveness of spiritual therapy and mindfulness in reducing depression, anxiety and stress was greater than that of the control group in abused children referred to the social emergency center of Daulat Abad. 2- The effectiveness of spiritual therapy based on Iranian culture with a cognitive-behavioral approach in terms of social relations and overall quality of life is more than mindfulness based on stress reduction. In addition, the effectiveness of spiritual therapy in the variables of social relations and overall quality of life was more than the control group.
  Keywords: Spiritual therapy, Mindfulness, depression, Anxiety, Stress, Quality of Life
 • Ali Chahkandinejad, Hamidreza Mohammadzadeh Mehneh *, Elham Shokryan Pages 29-62
  The functioning of citizenship is the administration of society based on respect for the rights of others and commitment to perform duties, and awareness of citizenship assignments provides the basis for bilateral duties. The purpose of the present study was to identify the pattern of citizenship training in the country's education system.. The statistical population of the qualitative sector, experts and law professors of universities across the country in the field of citizenship law and duties, were selected by 15 people based on the theoretical saturation method with targeted sampling. The research tool in the qualitative section was a semi -structural interview and the review of the documents in the field. The statistical population of the quantitative sector was the teachers of all education levels in the 5th district of Tehran in the academic year 1401-1402, with 267 people selected using Cochran formula and class random sampling method. In the quantitative section, the research tool was based on qualitative data. Data analysis in the qualitative section resulted in the identification of a pattern of need for citizenship tasks, in the form of six main organizer themes, including "financial and economic tasks", "health assignments", "ethical assignments", "cultural and social duties" , "Legal Homes", "Political Homework" were organized. Then the impact of the training of each of these themes in the development of social law was analyzed from the perspective of the statistical population.. It is necessary, unlike in the past, which is only the issue of citizenship rights, officials of the country's education system should pay more attention to the training of citizenship and more about these assignments in the students' curriculum.
  Keywords: task, Citizenship, social law, Education
 • Alireza Bavandpour, Hosein Gholami *, Davood Doagoyan, Hasanali Moazenzadegan Pages 63-94
  Field and Aims

  The prevention and control of the drug trafficking crisis needs to recognize and investigate different factors that can lead to such behaviors. Among these factors it is possible to mention the social welfare and subjective components of well-being. These factors are quite crucial due to their multi-dimensional nature and impact over different life aspects, and they have significant influence on life quality and people action in the society. Therefore, the purpose of this study is to measure subjective well-being and its role in drug trafficking crimes among prisoners who are convicted of these crimes.

  Method

  This research work is potentially an applied research study and descriptive-analytical practically. For theoretical part, a documentary method is utilized and for quantitative part a survey model and questionnaire tool are employed. The statistical population of the research is 310 prisoners convicted for drug trafficking crimes in Ghazalhessar prison evaluated with the Morgan's table. The data analysis is performed through descriptive and inferential statistical methods.

  Findings and Conclusions

  Research findings reveal that the subjective well-being and its components (happiness, security, merit, preferences, needs and relative comparison with average of 2.51, 1.98, 2.26, 1.85, 2.50 and 2.24, respectively) have a minor level among the prisoners, and consequently lack of subjective well-being has substantial impact and significant relationship with the drug trafficking crimes.

  Keywords: drug trafficking, social welfare, subjective well-being, ghezelhasar prison
 • Mohammad Zare Abandansari *, Mehrdad Moharramzadeh, Nasrin Azizizan Kohan Pages 95-120
  Background and purpose

  The increasing use of virtual space and restrictions on leisure programs have caused some people to participate in it in their free time, despite being aware of the criminality of being on betting sites. If this issue continues, an addiction to continuous activity in betting sites will be formed, which will have many negative consequences, especially in the student group. Therefore, the purpose of the current research; Crime prevention strategies are based on the activities of high school students in betting sites.

  Method

  The current research is practical in terms of purpose and was conducted using a qualitative method using a descriptive phenomenological approach. The participants in the current research were university faculty members in the department of psychology, counseling and sports management, high school students involved in the betting process, and students' parents in 2023; A sample of 16 people was selected from the mentioned people. The data collection tool was a semi-structured interview with open questions. In order to gain a deeper understanding of the research content, the interviews were conducted in a semi-structured manner. In order to finalize the research, the validity and reliability criteria were used.

  Findings

  By analyzing the information obtained from the participants in the research, the crime prevention strategies based on the activities of high school students in betting sites were divided into 48 sub-topics in the form of 6 main topics: the role of the police force, The role of the family, the role of the individual, the role of the peer group, the role of leisure programs and the role of counselors were formed.

  Conclusion

  The concepts identified in this research help to reduce the activity of students in betting sites and ultimately prevent cyber crimes resulting from virtual space.

  Keywords: Crime Prevention, students, betting sites, free time, Virtual Space
 • Ebrahim Rastegar *, Naser Bayat, Kiumars Pakdelsani Pages 121-158
  Purpose and background

  The management of ways to prevent the destruction of homes is the second approach to reducing unwanted effects and maximizing the establishment of rest house houses. The issue of this research emphasizes the prevention of theft of villa-recreation homes in Urumia, and in this regard, the identification and analysis of the most important preventive measures from the start in the focal purpose.

  Method

  The present study is applied in terms of its purpose and is of a mixed type (qualitative-quantitative) methodological process. The statistical community at the quantitative stage of a set of experts and specialists in the field of law enforcement, security specialists, local managers and second homeowners in Urmia Is. Using a targeted sampling method, 40 people were used to complete the Delphi panel members. The data of the questionnaire were analyzed using descriptive statistics, Delphi and Friedman tests, and Kendal's agreement coefficient.

  Results

  Based on the findings of the qualitative stage, 13 statements were identified as situational prevention approaches and 7 propositions as situational prevention approaches. The findings of the data show that in the precautionary aspect of targeting police patrols and strengthening them during the night, especially in cold months, when the owners of the villa houses are less present, they have the highest and the observance of security considerations in locating Housewives have the lowest average, and in the area of social prevention, engage the local population in introducing the most suspected and known people to the police, and to educate and promote preventive methods of villagers' theft to the people with the lowest average for the respondents.

  Conclusion

  The results of the research show that the internal challenges of law enforcement, human factors,

  Keywords: Low enforcement, social prevention, Situational Prevention, Robbery, second homes, Uremia Township
 • Mostafa Hosseini, Faizullah Nowrozi *, Talia Khadimian Pages 159-188
  Background and purpose

  Since social commitment is one of the main components of ethics and determines social order and order, this article is presented with the aim of investigating the level of social commitment of the citizens of Tehran and tries to investigate the factors affecting this variable.

  Method

  This research was done with a quantitative method and through a survey. The sample size was determined based on Cochran's formula and 384 residents of Tehran city over 18 years of age were interviewed through multi-stage cluster probability sampling with a questionnaire. The validity of the research was achieved through face validity.

  Findings

  The average feeling of social obligation of people is 3.8, satisfaction of individual needs is 2.8, the amount of social solidarity is 3.5, emotional dependence is 4.2, the feeling of social control is 2.4, the feeling of deprivation is 2.2, and the correlation coefficient of each with The dependent variable is 0.29, 0.61, 0.51, 0.43 and -0.22 respectively. With a significance level of less than 5%, all hypotheses were confirmed.

  Conclusion

  In multiple regression analysis, 2R is also 55%. The results confirm the serious impact of the mentioned variables on the feeling of social obligation, which requires that these factors, especially those with the highest correlation coefficient with the dependent variable, should be further strengthened according to the research proposals in order to increase the feeling of social obligation and, as a result, social order.Keywords: social obligation, social order, social control, social solidarity, emotional dependence.

  Keywords: social obligation, Social Order, social control, social solidarity, emotional dependence
 • Ahmad Rezaee * Pages 189-214
  Background and purpose

  The unrest of 1401 with a complex and widespread design, which, according to all experts, had a subversive nature and was directed from abroad, was called a hybrid war. Knowing the components and dimentions of this hybrid war will lead to planning and preparation to face this issue in the future. The purpose of the current research was to analyze the unrest of 1401 from the perspective of hybrid warfare.

  Method

  The current research is practical in terms of its purpose; In terms of nature, it was exploratory and descriptive-analytical. The community of participants included experts in the field of social security, police and armed forces in Tehran. The sample number of 17 people reached theoretical saturation with a targeted method. The research tool included semi-structured interview and data analysis with thematic analysis method. The validity and reliability of the interviews were confirmed with Guba and Lincoln criteria.

  Findings

  The findings of the research showed that the riots of 1401 were a full-scale Hybrid war with a complex design in the form of 3 overarching themes in 3 strategic, operational and tactical dimentions. Under the dimentions, 22 organizing themes and 117 indicators were identified.

  Conclusion

  The results of the research findings show that in the unrest of 1401, all the capabilities of combined warfare were used in three levels: soft, semi-hard and hard. Although the scope of the unrest has subsided, it is still being implemented strongly in other dimensions. Dealing with this phenomenon requires a combined approach and the use of all the country's capacities.

  Keywords: riots of 1401, Disturbance, hybrid war, Social Unrest, Protest