فهرست مطالب

نوآوری و ارزش آفرینی - پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1401)

نشریه نوآوری و ارزش آفرینی
پیاپی 22 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد حسن زاده محمود آباد *، هاتف حاضری، زهرا دوازده امامی صفحات 1-10

  نوآوری یکی از مهمترین ابزارهای رقابت پذیری بنگاه ها می باشد، که درصورت فراهم بودن زیرساخت های مناسب می تواند از طریق توسعه علمی و تکنولوژیکی موجب رشد اقتصادی و رفاه کشورها شود. در این مطالعه تاثیر تعداد ثبت اختراعات بعنوان یکی از مهمترین معیارهای نوآوری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2000-2020 با رویکرد داده های ترکیبی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد، با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، نوآوری بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت و معنی داری دارد. مقایسه میزان تاثیر نوآوری در دو گروه مورد بررسی نشان می دهد که در کشورهای در حال توسعه که سطح پایین تری از نوآوری را دارند، اثر این متغیر بر رشد اقتصادی بیش از کشورهای توسعه یافته است. بر این اساس حمایت از نوآوری، حقوق مالکیت معنوی و تقویت نهادهای مرتبط با نظام ملی نوآوری در جهت تقویت و تمدید نوآوری به عنوان یکی از عوامل اساسی رشد اقتصادی باید در برنامه ریزی ملی مد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نوآوری، رشد اقتصادی، کشورهای توسعه یافته، کشورهای درحال توسعه
 • مریم ملکی، فروغ رودگرنژاد *، صمد جباری اصل صفحات 11-30

  هدف اصلی پژوهش، طراحی الگوی خط ‎‎مشی گذاری شبکه ای مبتنی بر پاسخ گویی عمومی خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از رویکرد داده بنیاد است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، از روش پژوهش کیفی گراندد تیوری و مدل پارادایمی برای توسعه مدل تحقیق مذکور بهره گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش پانزده نفر از مدیران خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده اند، روش نمونه گیری هدفمند و روش جمع آوری اطلاعات مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده است که تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. پژوهشگر با الگوبرداری از نظریه گراندد تیوری، در گام اول(کدگذاری باز)، مولفه ها بر پایه داده های به دست آمده از مصاحبه های عمیق و پردازش و مقوله بندی آن ها به دست آورده است، نتایج پژوهش حاضر منجر به شناسایی 31 مقوله فرعی و 7 مقوله فرعی اصلی شد که در قالب مدل پارادایمی شامل رفع شکاف عملیاتی به عنوان شرایط علی، جهت گیر ی هدفمند سازمانی به عنوان شرایط زمینه ای، مشارکت در تصمیم گیری و سلامت اداری به عنوان شرایط مداخله گر، شکل گیری هویت سازمانی به عنوان راهبردها، توسعه پایدار سازمانی به عنوان پیامدها و مقوله محوری شامل پاسخگویی عمومی است و در نهایت برای بسط و گسترش نظریه خط مشی گذاری شبکه ای مبتنی بر پاسخ گویی عمومی مدل کلی ارایه گردید که نوآوری این پژوهش به حساب می آید
   

  کلیدواژگان: خط مشی گذاری شبکه ای، خط مشی، پاسخگویی عمومی، نظریه داده بنیاد
 • حسین بلوچی *، سید احمد محمدی حسینی، احسان محمدی باجگیران صفحات 31-46

  در محیط پویای امروزی داشتن استراتژی های مناسب به تنهایی برای سازمان ها کافی نبوده و باید آن ها قادر به هماهنگی با محیط خود نیز باشند.. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تعدیلگری سرمایه اجتماعی و عدم اطمینان محیطی بر گرایش به کارآفرینی و عملکرد با نقش میانجیگری سرعت نوآوری در شرکت‏های کوچک و متوسط می باشد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی و پیمایشی است. برای گردآوری داده‎ها از پرسشنامه که بر مبنای پرسشنامه های استاندارد بود استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران شرکت‎های کوچک و متوسط دانش بنیان در استان خراسان رضوی بودند که بالغ بر 316 شرکت دانش بنیان در سطح استان خراسان رضوی فعالیت داشتند. که بر اساس فرمول کوکران 320 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند و پرسشنامه را تکمیل کردند. تجزیه وتحلیل اطلاعات هم برای مدل روابط مستقیم و هم برای مدل تعدیلگری نیز به کمک روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که گرایش کارآفرینی بر عملکرد شرکت و سرعت نوآوری تاثیرگذار است. هم‎چنین نقش واسط سرعت نوآوری در رابطه گرایش کارآفرینی و عملکرد مورد تایید قرار گرفت. علاوه براین نتایج نقش تعدیل‎گر سرمایه احتماعی و عدم اطمینان محیطی در رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد شرکت مورد تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: گرایش به کارآفرینی، سرعت نوآوری، سرمایه اجتماعی، عدم اطمینان محیطی، عملکرد، شرکت های کوچک و متوسط
 • عاطفه فلاح، سید محمدحسن حسینی *، محسن لطفی صفحات 47-62

  کسب مزیت رقابتی یکی از دغدغه های اصلی مدیران سازمان ها برای موفقیت در صحنه رقابت و تداوم رشد و حیات خود می باشد. در این میان، ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات ازجمله رویکردهای موثر در کسب مزیت رقابتی محسوب می شود. در همین راستا، تحقیق حاضر نقش مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری و وفاداری مشتریان بر نوآوری سازمان با نقش میانجی مدیریت دانش مشتری را مورد بررسی قرار می دهد. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی و توصیفی از نوع همبستگی محسوب می شود. به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استاندارد استفاده شده و برای تایید روایی و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب از روایی واگرا و شاخص های آلفای کرونباخ، بار عاملی، و پایایی ترکیبی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دفاتر پیشخوان دولت استان سمنان به تعداد 350 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران و درنظر گرفتن خطای 0.05 تعداد 183 نفر به عنوان اندازه تعیین و داده های مورد نیاز در بازه 6 ماه دوم 1399 جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و SMART- PLS انجام شده است. براساس نتایج تحقیق، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، تاثیر مثبت و معناداری بر سه متغیر وفاداری مشتریان، مدیریت دانش مشتری، و نوآوری سازمانی دارد. این نتایج همچنین حاکی از تاثیر مثبت مدیریت دانش مشتری و وفاداری مشتری بر نوآوری سازمانی می باشد. همچنین، نقش متغیر میانجی مدیریت دانش مشتری در تاثیر نقش مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری و وفاداری مشتریان بر نوآوری سازمانی کاملا معنادار است.

  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، وفاداری مشتری، مدیریت دانش مشتری، نوآوری سازمانی، سازمان های خدماتی دولتی
 • ندا مقدم، بابک ضیاء *، حسین صادقی، سید مجتبی سجادی صفحات 63-84

  این پژوهش با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی گرایش کارآفرینانه بین الملل در کسب وکارهای ایرانی انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایش مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل مدیران کسب وکارهای ایرانی می باشد. تعداد نمونه 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران برآورد گردید و نمونه گیری با روش تصادفی ساده انجام گرفت. پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری داده ها بود که با روش های روایی همگرا، روایی سازه و روایی واگرا اعتبارسنجی گردید. با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز قابلیت اعتماد پرسشنامه مطلوب ارزیابی شد. برای اعتبارسنجی الگوی گرایش کارآفرینانه بین الملل از روش حداقل مربعات جزیی وبا استفاده نرم افزار Smart PLS انجام شد. در نهایت نیز شاخص های گرایش کارآفرینانه بین الملل با روش سوارا اولویت بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که از طریق زیرساخت ایجاد کارآفرینی بین الملل می توان رهبری و فرهنگ کارآفرینانه را تقویت کرد. به این ترتیب استراتژی مناسبی برای کارآفرینی در سطح بین الملل قابل اتخاذ است. این استراتژی خود بر بین المللی سازی کارآفرینی و بین المللی سازی کارآفرینی تاثیر گذار است و در نهایت اهداف گرایش کارآفرینانه بین الملل محقق خواهد شد

  کلیدواژگان: گرایش کارآفرینانه بین الملل، رشد اقتصادی، کسب وکارهای ایرانی
 • ابوالفضل شاه آبادی *، زهرا صادقی معتمد، ساناز گهرازه صفحات 85-100

  در اقتصاد مبتنی بر دانش، محصولات با فناوری بالا و پیچیده نقش کلیدی دارند چرا که ابزاری برای برتری فناورانه، ایجادهای مزیت های رقابتی و تداوم آن و افزایش بهره وری به شمار می روند. برای اندازه گیری میزان دانش به کار رفته در تولیدات یک کشور شاخص های مختلفی وجود دارد. یکی از این شاخص ها، شاخص پیچیدگی اقتصادی است. با توجه به اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد، توسعه، رفاه اجتماعی و میزان رقابت پذیری و همچنین شکاف قابل توجه شاخص پیچیدگی اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته نیاز به بررسی علمی عوامل تعیین کننده پیچیدگی اقتصادی در راستای تغییر رویکرد از اقتصاد منابع محور به اقتصاد دانش محور در کشورهای در حال توسعه ضروری است. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) به بررسی تاثیر سرمایه خارجی و آمادگی فناورانه بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی طی دوره 2020-2008 پرداخته است. یافته های مطالعه حاکی از آنست که سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آمادگی فناوری ارتباط مثبت و معنادار با پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی دارند. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد، سرمایه طبیعی اثر منفی و معنادار بر پیچیدگی اقتصادی داشته است و کنترل ریسک مالی بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب تاثیر مثبت و معنادار داشته است.

  کلیدواژگان: پیچیدگی اقتصادی، سرمایه، کشورهای منتخب نفتی، آمادگی فناوری
 • سید مجتبی موسوی نقابی *، مرتضی انوشه صفحات 101-118

  بنگاه های کوچک و متوسط به دلیل محدودیت های دانشی و مالی برای نوآوری بیشتر از بنگاه های بزرگ متکی بر منابع بیرونی دانش هستند و از همین رو، برقراری ارتباط با دانشگاه برای بنگاه های کوچک و متوسط از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حالی که تجارب چند دهه اخیر ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران نشان میدهد که این ارتباط بیشتر متمرکز بر صنایع بزرگ بوده و بنگاه های کوچک تا حدود زیادی از ارتباط با دانشگاه بی بهره بوده اند. در پژوهش حاضر با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده ها، پس از مصاحبه با خبرگان و بررسی اسناد مرتبط الگوی توسعه ارتباط دانشگاه و بنگاه های کوچک و متوسط تدوین گردید. بر اساس نتایج تحلیل داده ها، به منظور توسعه ارتباط دانشگاه و بنگاه های کوچک و متوسط لازم است یک سامانه اینترنتی و دفاتری در سطح استان ها و سطح ملی برای شناسایی نیازها و مشکلات بنگاه های کوچک و متوسط و راهبری ارتباط منسجم آنها با دانشگاه ایجاد شود؛ چرا که تعداد و پراکندگی این بنگاه ها زیاد بوده و به دلیل محدودیت منابع نمیتوانند بر خلاف بنگاه های بزرگ تشکیلاتی را در درون خود برای برقراری ارتباط با دانشگاه ایجاد نمایند. همچنین جهت افزایش اثربخشی محوریت ارتباط دانشگاه و بنگاه های کوچک و متوسط به جای یک بنگاه باید بر ایجاد ارتباط دانشگاه با شبکه ای از بنگاه های کوچک و متوسط مشابه متمرکز باشد؛ به نحوی که تیمهای عارضه یابی متشکل از خبرگان دانشگاهی، عارضه های مشترک بنگاه های عضو این شبکه ها را شناسایی و پروژه های مشترکی را برای برطرف نمودن آن ها تعریف نمایند. در نهایت، برای رفع عارضه ها و اجرای پروژه های بهبود، جلب مشارکت مادی و معنوی تمامی نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی، به دلیل محدودیت منابع مالی بنگاه های کوچک و متوسط، امری ضروری است

  کلیدواژگان: دانشگاه، بنگاه های کوچک و متوسط، ارتباط، صنعت
 • رضا مهدی *، مسعود شفیعی، احمد کیخا صفحات 119-132

  آینده پژوهی و توسعه سناریوهای پیش رو و فراهم کردن الزامات و راهکارهای مواجهه با آینده، یکی از مسیولیت های مهم سیاست گذاران، رهبران و برنامه ریزان آموزش عالی است. انواع عوامل و پیشران ها به ویژه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی و تحولات دیجیتال، نقش دانشگاه ها را برای شکل دهی نظام آموزش عالی گسترده تر، متحول کرده است. در این مقاله برمبنای مطالعه اور و همکاران (2020) پنج سناریو و الگوی آموزش عالی برای سال 1410 ارایه شده است. این سناریوها شامل تاماگوچی، جنگا، لگو، ترانسفورمر و کاربیج کن است. الگوی تاماگوچی، رویکرد کلاسیک به آموزش عالی است که بلافاصله پس از دبیرستان شروع، به مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد منتهی و به شغل تبدیل می شود و مسیر آموزش عالی به پایان می رسد. الگوی جنگا، برای دانشجویان غیرسنتی دوره های یادگیری کوتاه مدت جذاب تر است و بر مراحل بعدی خودآموزی و سازمان دهی تمرکز دارد. الگوی لگو به صورت پودمان های ترکیبی مجزا با اندازه های مختلف نام گذاری شده است که به جای یک واحد فشرده، یک مسیر یادگیری متکی به خود و غیراستاندارد ایجاد می کند. الگوی ترانسفورمر، یادگیرندگانی را نشان می دهد که ممکن است مدت ها از آموزش پایه و اولیه آنها گذشته باشد، اما مجددا برای کسب دانش جدید یا ارتقای مهارت های مورد نیاز به آموزش عالی باز گردند. براساس این الگو، همه باید فرصت هایی برای ترک مسیرهای حرفه ای فعلی و تغییر آن داشته باشند. در سناریوی کاربیج کن، فراگیران متناسب با شرایط و موقعیت کاری- زیستی و اهداف فردی و دانشگاه ها و موسسات آموزشی بسته به رسالت نهادی و ارزش های کانونی، ترکیبی از سناریوهای تاماگوچی، جنگا، لگو و ترانسفورمر را انتخاب می کنند. در این سناریو، انتخاب های یاددهی- یادگیری متعددی برای متقاضیان و نهادهای آموزشی فراهم خواهد شد. تحولات دیجیتال، نوآوری فنی و نوآوری اجتماعی است که پیامدهای آن برای جامعه، بازار کار و نظام آموزش عالی باید مد نظر باشد

  کلیدواژگان: دورنمای آموزش عالی، آینده پژوهی آموزش عالی، الگوهای آموزش عالی آینده، سناریوهای آموزش عالی
 • عادل ساجدی، هوشنگ تقی زاده *، غفار تاری، مجتبی رمضانی صفحات 133-150

  بررسی ادبیات پژوهش نشان می دهد که نمی توان ساختار مشابهی برای مدل های ارایه شده در زمینه اکوسیستم نوآوری در پژوهش های انجام شده مشاهده نمود؛ بنابراین نیاز است تا به جهت افزایش نوآوری در شرکت ها، بر اساس ویژگی ها و محدودیت های بومی، مدل مناسب اکوسیستم نوآوری طراحی گردد. برهمین اساس هدف این پژوهش طراحی مدل مفهومی اکوسیستم نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از ISM-SEM بوده است. روش انجام کار توصیفی- علی بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دو بخش خبرگان و مدیران شرکت های کوچک و متوسط در استان آذربایجان شرقی بوده است. در این پژوهش 11 نفر از خبرگان در بخش اول مشارکت داشته و 335 نفر از مدیرن شرکت های کوچک و متوسط در بخش دوم پژوهش به پرسشنامه ها پاسخ داده اند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده که پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل داده ها از مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) و مدلسازی مسیری ساختاری(SEM) بهره گرفته شده است. یافته های بخش مدلسازی ساختاری- تفسیری نشان می دهد که ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط در پنج سطح قرار می گیرد که هر سطح دارای روابط مستقیم و غیر مستقیم با سطوح دیگر می باشد. همچنین آزمون مدل تدوین شده در بین شرکت ها نشان دهنده روایی و پایایی مناسب مدل تدوین شده و تایید روابط مستقیم و غیر مستقیم ابعاد اکوسیستم نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط بوده است.

  کلیدواژگان: اکوسیستم نوآوری، مدلسازی ساختاری- تفسیری(ISM)، مدلسازی مسیری- ساختاری(SEM)
 • محمد اصلاحی *، حسن محجوب، رضا اصلاحی صفحات 151-166

  پژوهش حاضر، باهدف بررسی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی براساس مدل هدپرف صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 99 - 1398 می باشد، که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 3527 نفر اعلام شده است؛ که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 346 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه گیری در این پژوهش، روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم می باشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته کیفیت خدمات آموزشی که براساس مدل هدپرف ساخته شده، استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی و سازه استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ «79/0»، ارزیابی شد. یافته ها نشان داد می توان به ترتیب جنبه های تحصیلی، جنبه های غیرتحصیلی، قابلیت اطمینان و همدلی بیشترین تا کمترین اهمیت در میان مولفه های کیفیت خدمات آموزشی اولویت بندی کرد

  کلیدواژگان: ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی، مدل هدپرف، دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • احسان ایل شاهی، سید عطاءلله سینایی *، سید خدایار مرتضوی اصل صفحات 167-184

  توسعه، امری زمینه محور، تاریخمند و مبتنی بر زیست جهان و ویژگی های روان شناختی، اجتماعی و سیاسی ملت ها است. در چنین بافتاری است که نتیجه پیوند و همگرایی و یا عدم تعامل و واگرایی عناصر مختلف بروز پیدا می کند. پژوهش پیش رو به روش نهادگرایی تطبیقی با بهره گیری از نظریه دولت توسعه گرای آدریان لفت ویچ به بررسی و مقایسه موضوع توسعه اقتصادی با تمرکز بر سه گانه سیاست دولت توسعه در کشورهای ایران و ژاپن در دوره زمانی 1900-1850 میلادی پرداخته است. تکنیک مورد استفاده در این پژوهش؛ فیش برداری و استفاده از اسناد و آمارهای موجود بوده است. پرسش اصلی پژوهش این است که سطح خودگرانی نهادهای دولتی، ویژگی های نظام دیوانی و وضعیت تاریخی ایران، ژاپن در ارتباط با نظام بین المللی، چگونه بر تجربه توسعه، در دوره تاریخی مورد نظر، در این کشورها تاثیر گذاشته است؟ نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ژاپن به دلیل ایجاد یک دولت مستقل و ایجاد شبکه ای از نخبگان توسعه گرا بر مبنای یک بروکراسی قوی و منسجم توانست با هموارسازی بستر بین المللی مناسب، به کامیابی دست یابد و با به دست آوردن رتبه هفده شاخص ترکیبی توسعه در سال 2021 در زمره کشورهای توسعه یافته قرار بگیرد، اما ایران به دلیل عدم ایجاد بروکراسی مناسب و تاسیس دولت خودگران نتوانست به این امر خطیر دست یابد و با کسب رتبه یکصدونه در زمره کشورهای توسعه یافته در وضعیت هشدار قرارگرفت. از این حیث، موضوع توسعه برای ایران در قالب یک مفهوم حسرت و رازوارگی باقی ماند.

  کلیدواژگان: دولت های توسعه گرا، نخبگان توسعه خواه، استقلال نسبی دولت، دیوان سالاری، بستر بین المللی
 • مرتضی مرادی *، اکبر بیات صفحات 185-204

  کارآفرینی یکی از ابزارهای مهم در حوزه کسب و کار و همچنین شیوه مواجه شدن با دنیای ناشناخته-هاست. سازمان های دولتی نیز مانند سازمانهای بازرگانی می توانند از طریق کارآفرینی قدم در راه رویه ها و شیوه های جدید بگذارند. تحقیق حاضر با هدف ارایه الگوی توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمانهای دولتی انجام شد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه انجام و گردآوری داده ها کیفی از نوع ساختاری-تفسیری است. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصان حوزه کارآفرینی و اساتید دانشگاه (جمعا 22 نفر) بودند که در پانل دلفی شرکت کرده تا عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی بر مبنای مدل سه شاخگی با توجه به نظر آنها استخراج شود. شیوه انتخاب متخصصان بر اساس روش گلوله برفی بود. برای جمع آوری داده ها، ابتدا از طریق تکنیک دلفی مولفه های مربوط به عوامل سه شاخگی استخراج و پس از رسیدن به اجماع کلی، به منظور ارتباط این عوامل و ارایه مدل عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی، از روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. برای دسته بندی و تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی عوامل از نرم افزار MICMAC استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که در مجموع 5 عامل زمینه ای، 6 عامل رفتاری و 11 عامل ساختاری به طور کلی بر توسعه کارآفرینی سازمانی دخالت دارند که با توجه به مدلسازی ساختاری تفسیری یک مدل مناسب در این زمینه ارایه شد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، عوامل زمینه ای، عوامل ساختاری، عوامل رفتاری
|
 • Mohammad Hassanzadeh *, Hatef Hazeri, Zahra Davazdahemami Pages 1-10

  Innovation is one of the most important means of companies' competitiveness, which, if appropriate infrastructures are provided, can lead to economic growth of countries through scientific and technological development. In this study, the impact of the number of patents as one of the most important measures of innovation on the economic growth of selected developed and developing countries during the period of 2000-2020 has been analyzed with a panel data approach. Experimental results show that, taking into account control variables, innovation has a positive and significant effect on economic growth in developed and developing countries. The comparison of the impact of innovation in the two studied groups shows that in developing countries that have a lower level of innovation, the effect of innovation on economic growth is greater than in developed countries. Based on this, supporting innovation, intellectual property rights and strengthening institutions related to the national innovation system in order to strengthen and extend innovation as one of the basic factors of economic growth should be considered in national planning

  Keywords: Innovation, Economic Growth, Developed Countries, Developing Countries
 • Maryam Maleki, Frogh Roudgarnezhad *, Samad Jabbariasl Pages 11-30

  چکیده انگلیسی:The main goal of the research is to design a network policy model based on the general accountability of the treasury of the Ministry of Economic Affairs and Finance using the foundation data approach. In order to achieve the goal of the research, the qualitative research method of grounded theory and paradigm model has been used to develop the aforementioned research model. The statistical population of this research was fifteen treasury managers of the Ministry of Economic Affairs and Finance, the purposeful sampling method and the data collection method was semi-structured interviews, which continued until theoretical saturation was reached. By following the model of grounded theory, in the first step (open coding), the researcher has obtained the components based on the data obtained from in-depth interviews and their processing and categorization, the results of the current research lead to 31 sub-categories and 7 main sub-categories were identified, which in the form of a paradigm model include the elimination of operational gaps as causal conditions, targeted organizational orientation as background conditions, participation in decision-making and administrative health as intervening conditions. , the formation of organizational identity as strategies, sustainable organizational development as outcomes, and the central category includes public accountability, and finally, for the development and expansion of the theory of network policy based on public accountability, a general model was presented that The innovation of this research is considered.

  Keywords: network policy, policy, public accountability, foundational data theory
 • hossein balouchi *, Mohammadi Hosseini Seyed Ahmad, ehsan mohammadi bajgiran Pages 31-46

  In today's dynamic environment, having appropriate strategies alone is not enough for organizations and they must be able to coordinate with their environment. It is small and medium companies. This study is applied in terms of purpose and descriptive and survey in terms of data collection method. A questionnaire based on standard questionnaires was used to collect data. The statistical population of the research was the managers of small and medium-sized knowledge-based companies in Khorasan Razavi province, which had more than 316 knowledge-based companies operating in Khorasan Razavi province. Based on Cochran's formula, 320 people were considered as samples and completed the questionnaire. Data analysis for both the direct relationship model and the moderator model was done using the structural equation modeling method in Lisrel software. The obtained results showed that entrepreneurial orientation has an effect on company performance and innovation speed. Also, the mediating role of innovation speed in the relationship between entrepreneurial orientation and performance was confirmed. In addition, the results confirmed the moderating role of contingent capital and environmental uncertainty in relation to entrepreneurial orientation and company performance

  Keywords: entrepreneurial orientation, innovation speed, social capital, environmental uncertainty, performance, small, medium enterprises
 • Atefeh Falllah, Seyed Mohammad Hassan Hosseini *, Mohsen Lotfi Pages 47-62

  In nowadays competitive environment, achieving a competitive advantage is one of the main concerns of managers of organizations. In this way, creating innovation in products and services is one of the effective approaches in achieving a competitive advantage. This study aims to examine the role of electronic customer relationship management (E-CRM) and customer loyalty on organizational innovation with the mediating role of customer knowledge management. Therfore, the present study is considered an applied and descriptive research of the correlation type. In order to collect the required data, a standard questionnaire was used, and to verify the validity and reliability of the questionnaires, divergent validity, Cronbach's alpha indices, factor loading, and composite reliability were used, respectively. The statistical population of this research is 350 employees of Semnan province government counter offices. The number of 183 people was determined as the sample of the reseach using Cochran's formula considering the error of 0.05. The required data was collected in the second 6 months of 2019. Data analysis was done using the structural equation approach and SPSS and SMART-PLS software. Based on the results of the research, electronic customer relationship management has a positive and significant effect on the three variables of customer loyalty, customer knowledge management, and organizational innovation. In addition, the result shows the positive impact of customer knowledge management and customer loyalty on organizational innovation. Also, the mediating role of customer knowledge management in the effect of the role of managing electronic communication with customers and customer loyalty on organizational innovation is quite meaningful. Due to the impact of E-CRM on organizational innovation, it is necessery for the related managers and officials of government service organizations to implement or upgraded the electronic customer relationship management systems to use advantage of such these systems for innovation in their organization

  Keywords: Organizational Innovation, Government Service Organizations, E-Customer Relationship Management, Customer Knowledge Management, Customer Loyalty
 • Neda Moghaddam, Babak Zia *, Hosein sadeghi, Seyed Mojtaba Sajadi Pages 63-84

  This research was conducted with the aim of designing and validating the model of international entrepreneurial orientation in Iranian businesses. The present study is a cross-sectional survey in terms of its practical purpose and in terms of the method and time frame of data collection. The statistical population includes managers of Iranian businesses. The sample number of 384 people was estimated using Cochran's formula and sampling was done by simple random method. The questionnaire was used as a data collection tool that was validated with convergent validity, construct validity and divergent validity methods. Using Cronbach's alpha and composite reliability, the reliability of the questionnaire was also evaluated. To validate the model of international entrepreneurial tendency, partial least squares method was performed using Smart PLS software. Finally, the indicators of international entrepreneurial tendency were prioritized with the Swara method. The results indicate that leadership and entrepreneurial culture can be strengthened through the infrastructure of creating international entrepreneurship. In this way, a suitable strategy for entrepreneurship at the international level can be adopted. This strategy has an impact on the internationalization of entrepreneurship and the internationalization of entrepreneurship, and finally the goals of the international entrepreneurial trend will be realized.

  Keywords: international entrepreneurial orientation, economic growth, Iranian businesses
 • Abolfazl Shahabadi *, Zahra Sadeghi motamed, Sanaz Gahrazeh Pages 85-100

  In a knowledge-based economy, high-tech and sophisticated products play a key role because they are a tool for technological superiority, creating and maintaining competitive advantage, and increasing productivity. One of these indicators is the index of economic complexity. Given the effect of economic complexity on growth, development, social welfare, and competitiveness, as well as the significant gap in the index of economic complexity between developing countries and developed countries need to scientifically examine the factors determining economic complexity to change the approach of resource economics. A knowledge-based economy is essential in developing countries. The present study uses the Generalized Torque (GMM) method to investigate the impact of foreign capital and technological readiness on economic complexity in selected oil countries during the period 2008-2020. The findings of the study indicate that foreign direct investment and technology readiness have a positive and significant relationship with economic complexity in selected oil countries. In addition, the research findings show that natural capital has a negative and significant effect on economic complexity and financial risk control has a positive and significant effect on economic complexity in selected countries.

  Keywords: Economic Complexity, Capital, Selected oil countries, Technological Readiness
 • Seyed Mojtaba Moussavi Neghabi *, Morteza Anoosheh Pages 101-118

  Small and medium-sized enterprises (SMEs) rely on external sources of knowledge more than large enterprises due to knowledge and financial limitations for innovation, and therefore, collaboration with the university is more important for SMEs. However, history of the recent decades of university-industry collaboration in Iran shows that this collaboration is more focused on large industries. In the current research, using the grounded theory, after interviewing experts and reviewing relevant documents, the model of developing the university -SME’s collaboration was formulated. Based on the results of data analysis, in order to develop the collaboration between universities and SME’s, it is necessary to set up an Internet site, offices at the provincial and national levels to manage this relationship; Because SME’s due to limited resources cannot create organizations within themselves to communicate with the university. To increase the effectiveness of joint projects, the university should be connected to a network of SME’s instead of one firm, and diagnostic teams consisting of academic experts should identify the common problems of these networks. Finally, in order to implement improvement projects, it is necessary to attract the participation of all public, public and private institutions, due to the limited financial resources of SME’s.

  Keywords: University, SME, Collaboration, Industry
 • Reza Mahdi *, masoud shafiee, ahmad keykha Pages 119-132

  Researching the future, developing future scenarios, and providing requirements and solutions to face the future are essential responsibilities of policymakers, leaders, and planners of higher education. Various factors and drivers, especially information and communication technologies and digital developments, have transformed universities' role in shaping the more comprehensive higher education system. In this article, based on the study of Orr et al. (2020), five scenarios and models of higher education for 2010 are presented. These scenarios include Tamagotchi, Jenga, Lego, Transformer, and Garbage Can. The Tamagotchi model is a classic approach to higher education that begins immediately after high school, leads to a bachelor's or master's degree, leads to a job, and ends the path to higher education. The Jenga model is more attractive to non-traditional students in short-term learning courses and focuses on the following stages of self-learning and organization. The Lego model is named separate composite modules of different sizes that create a self-contained, non-standardized learning path rather than a compact unit. The Transformer model represents learners who may be extended past their primary education but return to higher education to gain new knowledge or upgrade needed skills. According to this model, everyone should have opportunities to leave their current career path and change it. In the Garbage Can scenario, learners choose a combination of Tamagotchi, Jenga, Lego, and Transformer scenarios according to their work-life situation and individual goals. Universities and educational institutions depend on the institutional mission and focal values. In this scenario, applicants and academic institutions will have multiple teaching-learning choices. Digital developments are technical innovation and social innovation, the consequences of which should be considered for society, the labor market, and the higher education systemThe Tamagotchi model is a classic approach to higher education that begins immediately after high school, leads to a bachelor's or master's degree, leads to a job, and ends the path to higher education. The Jenga model is more attractive to non-traditional students in short-term learning courses and focuses on the next stages of self-learning and organization. The LEGO model is named as separate composite modules of different sizes that create a self-contained, non-standardized learning path rather than a compact unit. The transformer model represents learners who may be long past their basic education, but return to higher education to gain new knowledge or upgrade needed skills. According to this model, everyone should have opportunities to leave their current career path and change it. In the Karbeijken scenario, learners choose a combination of Tamagotchi, Jenga, Lego, and Transformer scenarios according to their work-life situation and individual goals, and universities and educational institutions depending on the institutional mission and focal values..

  Keywords: higher education perspective, higher education futurology, future higher education models, higher education scenarios
 • adel sajedi, Houshang Taghizadeh *, ghaffar tari, mojtaba ramazani Pages 133-150

  A review of the research literature shows that a similar structure can not be observed for the models presented in the field of innovation ecosystem in the conducted researches; Therefore, in order to increase innovation in companies, an appropriate model of innovation ecosystem should be designed based on local characteristics and constraints. Therefore, the purpose of this study was to design a conceptual model of innovation ecosystem in small and medium enterprises using ISM-SEM. The method of work was descriptive-causal. The statistical population of this study included two sections of experts and managers of small and medium companies in East Azerbaijan province. In this research, 11 experts participated in the first part and 335 managers of small and medium companies in the second part of the research answered the questionnaires. Two questionnaires were used to collect data, which were distributed among the members of the statistical sample after determining their validity and reliability. For data analysis, interpretive structural modeling (ISM) and structural path modeling (SEM) have been used. The findings of the structural-interpretive modeling section show that the dimensions of the innovation ecosystem in small and medium industries are in five levels, each of which has direct and indirect relations with other levels. Also, the test of the developed model among companies has shown the appropriate validity and reliability of the developed model and the confirmation of direct and indirect relationships between the dimensions of the innovation ecosystem in small and medium enterprises.

  Keywords: Innovation ecosystem, Interpretive-Structural Modeling(ISM), Structural Equation Modeling (SEM)
 • Mohammad Eslahi *, hassan mahjub, reza eslahi Pages 151-166

  The present study was conducted to investigate the quality of educational services on the campus of the technical faculties of the University of Tehran from the perspective of graduate students based on the Headperf model. The research method was applied in terms of purpose and descriptive in terms of data collection method. The statistical population includes all graduate students of the campus of technical faculties of the University of Tehran in the academic year 1398-99, which according to the latest statistics and available information is 3527 people; Using Cochran's sampling formula, 346 people were selected as the sample. Sampling method in this research is the sampling method of categories proportional to the volume. In order to collect the data, a researcher-made questionnaire on the quality of educational services based on the Headporf model was used. Content and structure validity were used to determine the validity of the questionnaire. The reliability of the questionnaire was also evaluated using Cronbach's alpha coefficient of "0.79". Findings can be prioritized in terms of academic, non-academic, reliability and empathy aspects of highest to lowest importance, respectively.

  Keywords: Evaluation of quality of educational services, Headperf model, Graduate students
 • GeneralEhsan Eilshahi, sayyed atollah sinaee *, Seyyed Khodayar Mortazavi Asl Pages 167-184

  Development is context-oriented, historical, and based on the life of the world and the psychological, social, and political characteristics of nations. The result of connection, convergence, non-interaction and divergence of different elements appears in such a context. Forward-looking research using the method of comparative institutionalism using Adrian Leftwich's developmental state theory to examine and compare the issue of economic development with a focus on the politics-state-development triad in Iran and Japan in the period of 1850-1900. The technique used in this research has been collecting and using available documents and statistics. The main question of the research is the level of autonomy of government institutions, the characteristics of the civil system, and the historical situation of Iran and Japan concerning the international system, how has it affected the experience of development in the historical period in question in these countries? The obtained results indicate that due to the creation of an independent government and the creation of a network of developmental elites based on a strong and coherent bureaucracy, Japan was able to achieve success by smoothing the appropriate international platform and on the way be development. However, due to the lack of proper bureaucracy and the establishment of an autonomous government, Iran could not achieve this important task, and therefore the issue of development for Iran remained a concept of regret and mystery.

  Keywords: The Developmental States, Developmental Elites, The Relative Independence of The States, Bureaucracy, International Platform
 • Morteza Moradi *, Akbar Bayat Pages 185-204

  Entrepreneurship is one of the important tools in the field of business as well as a way to face the unknown world. Government organizations, like commercial organizations, can step into new procedures and methods through entrepreneurship. The present research was conducted with the aim of presenting the development model of organizational entrepreneurship in government organizations. For this reason, it was tried to design the antecedents of organizational entrepreneurship in the form of a model. The research method is functional in terms of purpose, and structural-interpretive in terms of the method of conducting and collecting qualitative data. The statistical population of the research included experts in the field of entrepreneurship and university professors (22 people in total) who participated in the Delphi panel to extract the factors affecting organizational entrepreneurship based on the three-pronged model according to their opinion. In this way, the experts were first asked to comment on the factors affecting entrepreneurship, and classify them in three dimensions: contextual, structural and behavioral. The method of selecting experts was based on the snowball method. To collect data, firstly, through the Delphi technique, the components related to the three-pronged factors were extracted, and after reaching a general consensus, in order to relate these factors and provide a model of factors affecting organizational entrepreneurship, the interpretive structural modeling (ISM) method was used. MICMAC software for categorize and analyze the power of penetration and the degree of dependence of the factors was used. The obtained results showed that a total of 5 contextual factors, 6 behavioral factors and 11 structural factors are generally involved in the development of organizational entrepreneurship. The results also showed that in the designed model, contextual, structural and behavioral factors are the antecedents of organizational entrepreneurship. At the end of the research, practical suggestions for organizations were presented.

  Keywords: Behavioral factors, Contextual factors, Entrepreneurship, Entrepreneurship organizational, Structural factors