فهرست مطالب

نوآوری و ارزش آفرینی - پیاپی 23 (بهار و تابستان 1402)

نشریه نوآوری و ارزش آفرینی
پیاپی 23 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ابوالفضل شاه آبادی، زهرا حیدری * صفحات 1-16

  امروزه به سبب نقش آفرینی برندها در دسته دارایی های نامشهود این مولفه از تبعات اقتصادی حایز اهمیتی برخوردار است و به تعبیری سلاح رقابتی کشورها جهت تحقق اهداف آن ها به شمار می آید که سبب ترغیب افکار اقتصادی جوامع به سمت این نوع از دارایی گشته است؛ بنابراین، با توجه به خلاهای مطالعاتی موجود در این زمینه بررسی عوامل اثرگذار بر برند کشورها ضروری به نظر می رسد. ازاین رو، تحقیق حاضر بر آن است تاثیر شاخص های نوآوری را بر برند 44 کشور منتخب در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره 2018-2011 با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی نماید. نتایج گویای آن است که تاثیر متغیرهای مستقل موردمطالعه ازجمله نهاد و موسسات، زیرساخت، سرمایه انسانی و تحقیقات، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب وکار بر ارزش برند در هر دو گروه از کشورها با ضرایب تخمینی متفاوت معنادار است

  کلیدواژگان: برند، نوآوری، دارایی نامشهود
 • عبدالحسین شفایی، مجید اشرفی *، آرش نادریان، مریم بخاراییان صفحات 17-38

  هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی نوآوری شرکتی با تاکید بر تامین مالی رسمی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و به صورت آمیخته انجام شد. در مرحله اول، برای ساخت الگو از روش کیفی گرانددتیوری اشتراوس و کوربین و برای آزمون الگو از روش کمی توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری استفاده گردید. در بخش کیفی برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه آماری پژوهش، حبرگان آشنا به موضوع بودند که این افراد، به صورت گلوله برفی برای مصاحبه های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (15 مصاحبه با 15 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت). در بخش کمی بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسشنامه نموده و این پرسشنامه (110 گویه) در بین تمامی متخصصان حوزه اقتصاد، بانکی و نوآوری در استان گلستان (65 نفر) توزیع گردید که پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه های تحقیق تعداد 54 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به مقادیر T-Value (بیشتر از 58/2)، مشخص گردید که در سطح 99/0 ، هر دو مدل تامین مالی رسمی مورد تایید می باشد و تمامی روابط موجود در مدل پژوهش تایید گردیدند. ایجاد بانک های اطلاعاتی در خصوص ظرفیت های تامین مالی در ساختار شرکتی، تدوین چارچوب و ساختار مدون حقوقی در حوزه تامین مالی در حوزه شرکتی، ایجاد کمیته های راهبری در شرکت ها جهت توسعه نوآوری شرکتی، جذب و پرورش متخصصان مالی و اقتصادی در شرکت ها در حوزه تسهیلات و منابع مالی پیشنهاد می شود

  کلیدواژگان: تامین مالی رسمی، نوآوری، منابع مالی، نظام مالی، منابع پایدار
 • محسن مرادیان، محمدصادق خیاطیان *، احمد جمالی صفحات 39-58

  واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری برای رشد به منابع مالی، دانش، فناوری و بازار داخلی و بین المللی نیاز دارند. استفاده از سرمایه گذاری مشترک خارجی یکی از راه های مناسب دست یابی واحدهای فناور به بازار می باشد. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر موفقیت سرمایهگذاری مشترک خارجی، با روش تحقیق ترکیبی در واحد های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری استان تهران صورت گرفته است. جامعه آماری 225 واحد فناور مستقر در پارک های استان تهران و قلمرو زمانی انجام تحقیق نیز پاییز سال 1398 است. در بخش کیفی پژوهش با مرور پیشینه و مصاحبه با 11 خبره که به صورت قضاوتی و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند، مدل مفهومی پژوهش تدوین شد. در ادامه در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته در جامعه آماری تحقیق (واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری استان تهران) به صورت تصادفی توزیع شد. 147 پرسشنامه تکمیل شده به کمک مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار SmartPLS تحلیل گردید و مولفه های اثرگذار بر موفقیت سرمایهگذاری مشترک خارجی به ترتیب اهمیت عوامل محیطی، فرهنگی-رفتاری و ساختاری-سازمانی مشخص شد. به علاوه، ذیل مولفه های یاد شده افزایش ثبات سیاسی، افزایش ضمانت اجرایی مالکیت فکری، افزایش توانمندی منابع انسانی، ساختار عادلانه تر حقوقی شراکت، تعهد و اعتماد متقابل بین شرکا، شهرت و تجربه پیشین بین المللی شریک تجاری از مهمترین عوامل موثر بر موفقیت سرمایه گذاری مشترک خارجی از دیدگاه واحدهای فناور هستند. یافته های این تحقیق دلالت های و پیشنهادات علمی و نظری برای موفقیت سرمایه گذاری های خارجی در واحدهای فناوری مستقر در پارک های علم و فناوری ارایه می نماید

  کلیدواژگان: واحدهای فناور، پارک علم و فناوری، سرمایهگذاری مشترک خارجی
 • رضا مهدی *، مسعود شفیعی صفحات 59-76

  نوآور و کارآفرین کردن دانشگاه ها یکی از سیاست های نوین برای ارتقای سطح مسیولیت پذیری اجتماعی و تحقق اهداف تغییر اجتماعی و توسعه پایدار ملی است. دانشگاه نوآور و ارزش آفرین از سناریوهای اصلی برای مشارکت موثر آموزش عالی در فرایند توسعه است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر براساس سابقه تاریخی تاسیس و فعالیت، تلاش رهبران و جامعه دانشگاهی و انتظارات ذی نفعان، در شمار دانشگاه های کارآفرین است که می تواند با تعامل هم افزا و اثرگذاری در صنعت و جامعه هدف، نوآور و کارآفرین عمل کند. در این مقاله ، برمبنای «چارچوب راهنمای دانشگاه نوآور و کارآفرین»، محصول مشترک کمیسیون اروپایی و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، سطح نوآوری و کارآفرینی این دانشگاه و کم وکیف تحقق ملاک های دانشگاه نوآور و کارآفرین، به روش مطالعه موردی ملاک محور ارزیابی شده است. براساس این پژوهش، علی رغم تلاش های قابل توجه و ابتکارات رهبران و مدیران دانشگاه، سطح نوآوری و کارآفرینی آن پایین تر از حد متوسط ارزیابی شده و بین وضعیت موجود و انتظارات شرکا و ذی نفعان، فاصله قابل توجهی وجود دارد. این دانشگاه با رسالت ویژه خود برای حرکت در مسیر نوآوری و کار آفرینی باید در هفت محور شامل حکمرانی، ظرفیت های مالی، کارکرد یاددهی- یادگیری، سازوکارهای پشتیبانی از نوآوران و کارآفرینان، تبادل دانش و ارتباط با صنعت، تحرکات علمی بین المللی، استفاده بیشتر از قابلیت های تحول دیجیتال در ابعاد علمی و سازمانی، به طور همزمان و متوازن اقدام کند. طراحی و اجرای یک «برنامه میان مدت جامع راهبردی- عملیاتی» برمبنای «چارچوب راهنمای دانشگاه نوآور و کارآفرین» یک پیشنهاد اصولی برای تحول و ارتقای این دانشگاه به دانشگاه نوآور و کارآفرین است.

  کلیدواژگان: دانشگاه ارزش آفرین، دانشگاه نوآور و کارآفرین، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پلی تکنیک تهران، چارچوب راهنمای دانشگاه نوآور
 • سید محمدحسین شجاعی *، علیرضا کفایی آهنی فر، فاطمه کنعانی، سعیده السادات آهنگری، احد رضایان قیه ‏باشی صفحات 77-98

  همه گیری کووید-19 جنبه های مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. یکی از حوزه هایی که از آغاز شیوع بیماری مورد توجه عمومی قرار گرفته، فناوری است. فناوری امیدبخش عبور سریع تر از بحران کووید-19 بوده و انتظار می رود بر حل چالش های پدیدآمده از آن نیز تاثیرگذار باشد. با این وجود، اثر کووید-19 بر فناوری و نظام های نوآوری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش چرخ آینده، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم کووید-19 بر فناوری را شناسایی و ترسیم می کند. درون داد مباحثات گروه کانونی برای طراحی چرخ آینده از تحلیل محتوای کیفی پژوهش ها، مطالعات و گزارش های موجود درباره اثرات کووید-19 بر فناوری به دست آمده است. نسخه اولیه به پانزده نفر از خبرگان با تخصص های مختلف ارایه شد تا پس از اصلاح و تکمیل چرخ آینده، روایی پژوهش نیز تایید شود. نظرات در دو دور مصاحبه به اجماع رسید و نسخه نهایی ترسیم شد. یافته های پژوهش نشان دهنده الگوی اثرات کووید-19 بر فناوری ذیل چهار پیامد اصلی رکود و مشکلات اقتصادی؛ نیاز به راه حل های سریع، کارا و اثربخش برای مقابله با بحران؛ اتخاذ سیاست های فاصله گذاری و تعطیلی؛ و اثرات زیست محیطی کووید-19 است. مهم ترین پیشنهادهای سیاستی برای مواجهه با پیامدهای شناسایی شده عبارتند از: حمایت از توسعه فناوری های مرتبط با بحران؛ حمایت از تداوم فعالیت های شرکت‏ها؛ پشتیبانی از مسابقات نوآوری؛ رفع موانع صادرات محصولات فناورانه؛ تسریع فرایندهای ثبت اختراع و کسب مجوز؛ به کارگیری ابزارهای سیاست نوآوری طرف تقاضا؛ بررسی مخاطرات فناوری های نوظهور؛ تنظیم گری فناوری های نوظهور؛ طراحی اطلس پویای مشاغل؛ و رفع محدودیت های دسترسی به مواد و تجهیزات مورد نیاز تحقیق ‏و ‏توسعه.

  کلیدواژگان: کووید-19، فناوری، نوآوری، پیامدها، چرخ آینده
 • سمیرا کریمی، ناصر خانی * صفحات 99-122

  هدف از پژوهش حاضر واکاوی تجاری سازی محصولات فناور و نوآور با رویکرد صادرات (مورد مطالعه: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) بود. روش مطالعه کیفی از نوع تحلیل مضمون است. جامعه آماری شامل کارکنان مدیریت بازاریابی و کارکنانی که دارای سابقه و دانش و درک مسایل مربوط به تجاری سازی محصولات نوآورانه تکنولوژی هستند و در شرکت دانش بنیان شهر اصفهان مشغول به فعالیت می باشند بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، داده های به دست آمده از مصاحبه های نیمه ساختاری با 8 نفر به اشباع نظری رسید. جهت کسب روایی و پایایی یافته های به دست آمده از روش سه سوسازی استفاده شد. از مفاهیم استخراج شده 9 مفهوم محوری (عامل تفکر، عامل مشورت، نیازسنجی، عامل بازاریابی، عامل صادراتی کردن محصول، ارتقاء کیفیت، عامل تولید، عامل اداری) در 3 بخش کلان (عامل انسانی، عامل بازار هدف، عامل فناوری) شناسایی شد. در همچنین، در خصوص عوامل بازدارنده، موانع زمینه ای (موانع مالی اقتصادی، موانع سازمانی، موانع حمایتی، موانع محیطی، موانع انسانی) و موانع ساختاری (موانع ایده پردازی، موانع اجرایی و موانع فرهنگی) تعیین شد. راهکارها شامل راهکارهای نیازسنجی، راهکارهای تبلیغاتی، راهکارهای مالی، راهکارهای توسعه ای، راهکارهای مهارتی نیز شناسیی شد. بررسی همه جانبه عوامل، موانع و راهکارهای ارایه شده در این تحقیق می تواند بر موفقیت تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: استراتژی تجاری سازی، شرکت های دانش بنیان، صادرات محصولات نوآور و فناور
 • علیرضا رضوانی چمن زمین، ناصر فقهی فرهمند *، موسی رضوانی چمن زمین، یعقوب علوی متین صفحات 123-142

  پژوهش حاضر با هدف تبیین و ارایه مدل پیش بینی بازار مصرف داروهای تخصصی در ایران صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش پیش رو با دو روش کیفی و کمی مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش مبتنی بر مطالعات بنیادی است. پژوهش حاضر بر اساس روش گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی-مقطعی است. در این مطالعه از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب خبرگان در بخش کیفی و روش تصادفی ساده به تعداد 385 در روش کیفی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان داد که فرآوری و سهولت مصرف با ضریب 089/26، دسترسی به مطب و پزشک با ضریب 514/4، استانداردها و تاییدهای لازم با ضریب 028/1، سهم پرداختی سیستم های حمایتی با ضریب 025/3، توزیع دارو به نقطه عرضه با ضریب 250/3، غیر رقابتی بودن محصولات در بازار هدف با ضریب 878/3، قدرت بازاریابی پزشکان 986/1، کاهش سود انحصاری با ضریب 801/3 و بازار سیاه و قاچاق با ضریب 971/5 و سطح معناداری 0001/0 (05/0 > P) بر پیش بینی بازار مصرف داروهای تخصصی تاثیر دارد

  کلیدواژگان: دارو، بازار مصرف دارو، داروهای تخصصی، الگوی مصرف
 • محمدحسین مهمدی کرتلایی، حسین مهدی زاده، نعمت الله شیری * صفحات 143-162

  هدف این پژوهش شناسایی فرصت های راه اندازی کسب وکارهای کارآفرینانه در شهرستان مسجدسلیمان بود که برای رسیدن به این هدف، از پارادایم کیفی و روش دلفی بهره گرفته شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کارآفرینان موفق، متخصصان و صاحب نظران و افراد با تجربه در حوزه های کشاورزی، صنعت و خدمات در شهرستان مسجدسلیمان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 20 نفر از آنان به عنوان اعضای پانل دلفی انتخاب شدند. در این پژوهش، پس از سه دور بررسی، نسبت به فرصت های راه اندازی کسب وکارهای کارآفرینانه، اجماع حاصل شد. ابزار اصلی پژوهش در دور اول مطالعه دلفی پرسشنامه با پرسش های باز- پاسخ و در دور دوم و سوم، پرسشنامه با پرسش های بسته و باز- پاسخ بود. در دور اول داده ها با استفاده از روش مقایسه مستمر تجزیه وتحلیل شدند. تجزیه وتحلیل داده ها در دور دوم با ترسیم جدول توزیع فراوانی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 27 انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها در دور سوم با ترسیم جدول توزیع فراوانی، محاسبه درصد توافق و ضریب توافق کندال و همچنین، برای اولویت بندی انواع فرصت های راه اندازی کسب وکارهای کارآفرینانه کشاورزی، خدماتی و صنعتی از میانگین و انحراف معیار با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 27 بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که «کشت گیاهان دارویی»، «بسته بندی محصولات دامی همچون کشک و دیگر محصولات مشابه» و «گسترش صنایع پایین دستی پتروشیمی» به ترتیب مهم ترین فرصت های راه اندازی کسب وکارهای کارآفرینانه کشاورزی، خدماتی و صنعتی در شهرستان مسجدسلیمان بودند.

  کلیدواژگان: کسب وکارهای کشاورزی، کسب وکارهای صنعتی، کسب وکارهای خدماتی، فرصت های کسب وکار
 • علی محمودی، عباس خمسه *، مهرداد حسینی شکیب صفحات 163-184

  این مقاله با هدف شناسایی مولفه های فرآیند نوآوری بانکداری اجتماعی با رویکرد تحول دیجیتال به روش دلفی فازی سامان یافته است که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان و مدیران ارشد بانکی می باشد که برای فرآیند دلفی 16 نفر با استفاده از تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسشنامه دلفی است و شاخص ها با استفاده از تکنیک دلفی فازی گردآوری شده است. اعتبار پژوهش به وسیله توافق خبرگان و روایی به مدد اجماع نظرات و روایی صوری بدست آمد. نتایج نشان داد در طی سه مرحله نظرسنجی از 66 مولفه، مدل نهایی دارای 43 مولفه و دارای 6 بعد می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از روش دلفی فازی و ادبیات پژوهش بیان شد. عوامل (شاخص ها) 43 گانه شناسایی شده و مورد تایید خبرگان، اساس شکل گیری مدل پژوهش هستند که در 6 گروه مجزا طبقه بندی شده اند: 1- عوامل اجتماعی (SF)، 2- قوانین و سیاست ها (RP)، 3- زیرساخت تحول دیجیتال (DTI)، 4- رویکرد نوآورانه (IA)، 5- امنیت (S) و 6- ساختار صنعت بانکداری (SBI).

  کلیدواژگان: نوآوری، بانکداری اجتماعی، فرآیند، تحول دیجیتال، دلفی فازی
 • محمد طالاری *، فاطمه کشاورزی صفحات 185-202

  راهبرد هم رقابتی در دو دهه اخیر به منظور کسب، حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی مورد توجه بسیاری از شرکت ها قرار گرفته است. در اکوسیستم کارآفرینی شرکت های نوپا که همواره با چالش رشد و بقا روبرو هستند که با بکارگیری راهبرد هم رقابتی می توانند موقعیت رقابتی مناسبی در بسیاری از زمینه ها کسب کنند. از اینرو پژوهش حاضر به واکاوی مهمترین عوامل موثر بر هم رقابتی شرکت های نوپا در اکوسیستم کارآفرینی پرداخته است. در ابتدا با استفاده از پژوهش کیفی فراترکیب (متاسنتز)، کلیه عوامل اثرگذار بر هم رقابتی در شرکت های نوپا شناسایی شد. سپس میزان اهمیت و اولویت هر یک از عوامل پیشنهادی به کمک روش کمی آنتروپی شانون تعیین شده است. عوامل موثر در 6 مقوله 16 مفاهیم و 68 شاخص دسته بندی شد. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین عوامل به ترتیب "عوامل نهادی"، "عومل راهبردی"، "عوامل محیطی"، "عوامل فردی_ مدیریتی"، "عوامل مشارکتی"، "عوامل ارتباطی" است.از میان "رویداد ها" در رتبه اول، و "نهاد های حمایتی"، "حسن شهرت شرکت" و "داشتن و ذهنیت هم رقابتی" در رتبه دوم تا چهارم قرار گرفتند. این پژوهش درک عمیقی از ادبیات موجود در مورد راهبرد هم رقابتی در شرکت های نوپا را با سازماندهی عوامل موثر بر آن ارایه می دهد و یافته های آن می تواند در برنامه ریزی جهت رشد و بقای آنها در شرایط پیچیده و پویای بازار در جهت هم رقابتی با سایر شرکت ها مورد استفاده قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: هم رقابتی، اکوسیستم کارآفرینی، شرکت های نوپا، فراترکیب، آنتروپی شانون
 • هنگامه عباسی، علی اکبر حسنی *، جلیل غریبی صفحات 203-224

  امروزه با ظهور کسب وکارهای فناورانه و شکل گیری اقتصاد دانش بنیان، بر اهمیت مسیله ارزش گذاری فناوری افزوده شده است. عوامل بسیار متنوعی در قالب یک سیستم علی و معلولی بر مسیله ارزش گذاری فناوری تاثیر خواهند گذاشت. این در حالی است که بخش مهمی از بازخوردها می تواند در طی یک بازه زمانی و با رفتاری نه لزوما خطی پدیدار شود. ازاین رو تحلیل مجموعه عوامل تاثیرگذار بر مقوله ارزش گذاری فناوری در قالب یک نگاه سیستمی و در عین حال پویا می تواند بر کارایی و اثربخشی تصمیمات مربوطه تاثیرگذار باشد. ازاین رو در پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت پویای مسیله تصمیم گیری مدنظر و مواجه با معیارهای ارزیابی متنوع و متفاوت در فرایند تحلیل و انتخاب راهبردهای ارزش گذاری فناوری، یک روش تحلیل ترکیبی مبتنی بر رویکرد سیستم های پویا و تصمیم گیری چندمعیاره ارایه شده است. مدل پیشنهادی جهت ارزش گذاری فناوری صنعت تولید ظروف تفلون به عنوان موردمطالعه پیاده سازی شده است. نتایج پژوهش حاکی از کارایی مدل پویای پیشنهادی در تحلیل روابط مابین متغیرهای دارای اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر مسیله ارزش گذاری فناوری است. اعتبار مدل پویای پیشنهادی با استفاده از رویکرد ارزیابی ساختار مدل و ارزیابی شرایط مرزی مورد بررسی و تایید توسط خبرگان توسط روش مصاحبه قرار گرفته است. علاوه بر آن، با استفاده از روش ترکیبی تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس، اقدام به ارزیابی راهبردهای برنامه ریزی مبتنی بر نتایج شبیه سازی و درنهایت اولویت بندی آن ها شده است

  کلیدواژگان: ارزش گذاری فناوری، تحلیل سیستم های پویا، تصمیم گیری چندمعیاره
 • اباذر اشتری مهرجردی* صفحات 225-244

  نوآوری اجتماعی بعنوان مفهومی جدید و میان رشته ای که کمتر از یک دهه از عمر آن می گذرد، توانسته نظر سیاستمداران و دولتمردان تا دانشگاهیان را به خود جلب کند. در این میان دسته بندی ها و صورت بندی های زیادی با رویکردهای مختلف صورت گرفته که هرکدام در قالب گفتمانی، به دنبال اهداف و پیاده سازی سیاستهای خود در جامعه هستند. در عین صورت بندی های متفاوت و گاها متناقض، اما هدف آرمانی آن فارغ از گفتمانهای مختلف، کاهش شکافهای موجود میان اقشار، که بواسطه پیاده سازی سیاست های نامناسب اقتصادی-اجتماعی بوجود آمده، است که نهایتا به جامعه مدنی با طبقه فربه متوسط ختم خواهد شد. مهمترین هدف این مقاله در ابتدا برساخت مفهومی نوآوری اجتماعی و در ادامه تبیین آن در قالب گفتمانهای سه گانه موجود(دولتی، کارآفرینی و دانشگاهی) و نهایتا کاربست گفتمان کارآفرینی (با امعان نظر به این نکته که در شرایط کشور ما تنها امکان ایجاد و بازتولید جامعه و نهایتا نوآوری و برون رفت از شرایط موجود، تقویت طبقه متوسط است) به روش "روایت رویدادهای موجود" است. بر همین اساس ضمن دسته بندی و ارزیابی اقدامات کارآفرینانه، نوع کاربردی آن در شرایط موجود جامعه تبیین و ترسیم کردیم.

  کلیدواژگان: نوآوری اجتماعی، گفتمان، گفتمان کارآفرینی، جامعه
|
 • Abolfazl Shahabadi, Zahra Heidari * Pages 1-16

  Today, due to the role of brands in the category of intangible assets, this component has important economic consequences and in other words, it is a competitive weapon of countries to achieve their goals, which has encouraged the economic thoughts of societies toward this type of assets. Because of this, due to the study gaps in this field, it seems necessary to study the factors affecting the brand of countries. Therefore, the present study intends to investigate the impact of innovation indicators on the brands of 44 selected countries in the two groups of developed and developing countries during the period of 2011-2018 using panel data and generalized torque method. The results show that the impact of the independent variables such as institutions, infrastructure, human capital and research, market complexity and business complexity on brand value in both groups of countries with different estimated coefficients is significant

  Keywords: Brand, Innovation, Intangible Assets
 • Abdolhossein shafaee, Majid Ashrafi *, arash naderian, maryam bokharaeean Pages 17-38

  The purpose of the current research was to design a model of corporate innovation with an emphasis on official financing. The present research in terms of purpose is Practical and In terms of data collection method Descriptive survey and it was done in a mixed way. In the first stage, Strauss and Corbin's grand theory qualitative method was used to build the model, and descriptive-analytical quantitative method and correlation type based on structural equation model were used to test the model. In the qualitative section to conduct field interviews, the statistical population of the research was Habargan, who were familiar with the subject, and these people were selected as a snowball for qualitative interviews on the subject of the research (15 interviews). After collecting the information from the qualitative research, a questionnaire was created and this questionnaire (110 items) was distributed among all experts in the field of economics, banking and innovation in Golestan province (65 people). 54 research questionnaires were analyzed. According to the T-Value values (more than 2.58), it was found that at the level of 0.99, both official financing models are confirmed and all the relationships in the research model were confirmed. Creating databases regarding financing capacities in the corporate structure, developing a legal framework and structure in the field of financing in the corporate field, creating steering committees in companies to develop corporate innovation, attracting and cultivating financial and economic specialists in companies. It is recommended in the field of facilities and financial resources

  Keywords: formal financing, innovation, funds, financial system, Sustainable resources
 • mohsen moradian, Mohammadsadegh Khayatian *, Ahmad jamali Pages 39-58

  Technology units located in science and technology parks need financial resources, knowledge, technology and domestic and international markets to grow. Using foreign joint venture is one of the best ways to get technology units to market. In this regard, this study has been conducted with the aim of investigating the factors affecting the success of foreign joint ventures with the method of combined research in technology units located in science and technology parks of Tehran province. The statistical population of 225 technology units located in the parks of Tehran province and the time zone of the research is the fall of 1398. In the qualitative part of the research, a conceptual model of the research was developed by reviewing the background and interviewing 11 experts who were selected judiciously using the snowball technique. Then, in the quantitative part, a researcher-made questionnaire was randomly distributed in the statistical population of the research (technology units located in science and technology parks of Tehran province). 147 completed questionnaires were analyzed using structural equation modeling with SmartPLS software. the components affecting the success of foreign joint ventures were identified as the importance of environmental, cultural-behavioral and structural-organizational factors, respectively. In addition, the following components: increasing political stability, increasing the executive guarantee of intellectual property, increasing human resource empowerment, fairer legal structure of partnership, commitment and mutual trust between partners, reputation and previous experience of the trading partner are the most important factors influencing joint venture success. They are foreign from the point of view of technology units. The findings of this study provide scientific and theoretical implications and suggestions for the success of foreign investment in technology units located in science and technology parks.

  Keywords: technology unit, Science, Technology Park, International Joint Venture
 • Reza Mahdi *, masoud shafiee Pages 59-76

  Entrepreneurship and innovation is one of the new policies to promote the level of social responsibility and achieve the goals of social change and sustainable development. Innovative and entrepreneurial university is one of the main scenarios for effective participation of higher education in the development process. Amirkabir University of Technology is one of the entrepreneurial universities based on the historical background of its establishment and activity, the efforts of the leaders and the academic community and the expectations of the stakeholders, which can be innovative and entrepreneur by interacting and influencing the target industry and society. In this article , based on the "Guiding Framework of Innovative and Entrepreneurial University", the joint product of EC and OECD, the level of innovation and entrepreneurship of the university and the fulfillment of the criteria of innovative and entrepreneurial university evaluated by case study method. According to the study, despite efforts and initiatives of the leaders and managers, its level of innovation and entrepreneurship is below and there is a significant gap between the current situation and the expectations. With its special mission to move towards innovation and entrepreneurship, this university should be in seven areas including governance, financial capacities, teaching-learning function, mechanisms to support entrepreneurs, knowledge exchange and synergistic cooperation with industrial communities, international scientific mobility, more use from the capabilities of digital transformation in scientific and organizational dimensions, act simultaneously and balanced. Designing and implementing a "Comprehensive Strategic-Operational Medium-Term Plan" based on the "Dimensions and Criteria of the Guiding Framework of Innovative and Entrepreneurial University" is a principled proposal for this university to become an innovative and entrepreneurial university.

  Keywords: Entrepreneurial University, Innovative University, Amirkabir University of Technology, Tehran Polytechnic, Guiding Framework for Entrepreneurial University
 • Mohammad Hosain Shojaei *, Alireza Kafaei Ahanifar, Fatemeh Kanani, Saeideh Ahangary, Ahad Rezayan Pages 77-98

  The Covid-19 pandemic has affected various aspects of human life and changed many systems and practices of the past. Since the beginning of the pandemic, technology is among the fields that have received serious public attention. It's expected that technology has a significant impact on overcoming the Covid-19 crisis and resolving the challenges posed by it. However, the effects of Covid-19 on technology and technological innovation systems have received less attention. Using the futures wheel method, this research identifies and visualizes the direct and indirect consequences of Covid-19 on technology. The input of the focus group discussions for the design of the futures wheel is derived from the qualitative content analysis of existing studies and reports on the effects of Covid-19 on technology. After the first version was designed by the focus group, the results were presented to fifteen experts with different specialties to modify the wheel in addition to confirm the validity of the research. Comments were reached consensus in two rounds of interviews and the final version of the wheel was drawn. The research findings represent the pattern of Covid-19 effects on technology under four main consequences: recession and economic problems; the need for fast, efficient, and effective solutions to deal with the crisis; lockdown policies; and the environmental impact of Covid-19. The most important policy proposals to deal with the identified consequences are: supporting the development of crisis-related technologies; supporting the continuation of companies' activities; supporting innovation competitions; removing obstacles to the export of technological products; Expediting patenting and licensing processes; Applying demand-side innovation policy tools; Investigating the risks of emerging technologies; regulation of emerging technologies; Designing a dynamic business atlas; and removing restrictions on access to materials and equipment needed for research and development

  Keywords: Covid-19, Technology, Innovation, Consequences, Futures Wheel
 • SAMIRA KARIMI, Naser Khani * Pages 99-122

  The purpose of the current research was to analyze the commercialization of technological and innovative products with an export approach (case study: Isfahan Scientific and Research Town). The qualitative study method was thematic analysis. The statistical population included marketing management employees and employees who have experience and knowledge and understanding of the issues related to the commercialization of innovative technology products and are working in the knowledge-based company of Isfahan city. Using the purposeful sampling method, the data obtained from semi-structured interviews with 8 people reached theoretical saturation. In order to obtain the validity and reliability of the obtained findings, the triangulation method was used. From the extracted concepts, 9 core concepts (thinking factor, consultation factor, needs assessment, marketing factor, product export factor, quality improvement, production factor, administrative factor) were identified in 3 major sections (human factor, target market factor, technology factor) . Also, regarding the inhibiting factors, background barriers (economic financial barriers, organizational barriers, support barriers, environmental barriers, and human barriers) and structural barriers (ideational barriers, executive barriers and cultural barriers) were determined. Solutions including needs assessment solutions, advertising solutions, financial solutions, development solutions, skill solutions were also identified. A comprehensive review of the factors, obstacles and solutions presented in this research can have an impact on the success of the commercialization of the products of knowledge-based companies

  Keywords: commercialization strategy, knowledge-based companies, export of innovative, technological products
 • Alireza Rezvani Chaman Zamin, Naser Feghhi Farahmand *, Musa Rezvani Chamanzamin, Yaqhoub Alavi Matin Pages 123-142

  The present study aims to explain and present a market forecasting model for the use of specialized drugs in Iran. The results of the leading research have been examined by two methods, qualitative and quantitative. The method used in this research is based on fundamental studies. The present study is a cross-sectional research based on data collection method. In this study, purposive sampling method for selecting experts in the qualitative section and simple random method with 385 in the qualitative method have been used. The results showed that processing and ease of use with a coefficient of 26.089, access to offices and physicians with a coefficient of 4.514, necessary standards and approvals with a coefficient of 1.028, payment share of support systems with a coefficient of 3.025, drug distribution to Supply point with a coefficient of 3.250, non-competitive products in the target market with a coefficient of 3.878, marketing power of physicians with a coefficient of 1.986, reduction of monopoly profit with a coefficient of 3.801 and black market and smuggling with a coefficient of 5.971 and a significant level of 0001 / 0 (P <0.05) has an effect on the market forecast for specialized drugs.

  Keywords: Drug, Drug market, Specialized Drugs, Consumption Pattern
 • MohammadHossein Mohmedi Kartalaei, Hossein Mahdizadeh, Nematollah Shiri * Pages 143-162

  The main purpose of this study was to identifying the entrepreneurial business opportunities in Masjed Soleiman Township. To achieve this goal, the qualitative paradigm and the Delphi method were used. Delphi panel members included 20 successful entrepreneurs, experts and people with experience in the fields of agriculture, industry and services in Masjed Soleiman that by using snowball sampling method were chosen. After three rounds, a consensus was reached on the opportunities of starting entrepreneurial businesses in Masjed Soleiman Township. The main research tool in the first round of the Delphi study was a questionnaire with open-ended questions and in the second and third rounds, a questionnaire with closed and open-ended questions. According to the results, the most important opportunities for starting entrepreneurial agricultural businesses are, respectively, priority: "Cultivation of medicinal plants", "Fish farming in the margins of Masjed Soleiman dams" and "Modern and industrial greenhouses for greenhouse production". According to the results of the research, the top priorities in the field of opportunities for starting entrepreneurial service businesses in Masjed Soleiman Township include: "Packaging of livestock products such as curd and other similar products", "Packaging of various medicinal plants" and They were "cold storages of agricultural and food products". According to the results of the research, the top priorities in the field of opportunities for starting industrial entrepreneurial businesses in Masjed Soleiman Township were: "Development of downstream petrochemical industries", "Development of downstream industries of aluminum plant" and "Processing of medicinal plants".

  Keywords: Agribusinesses, Industrial Businesses, Service Businesses, Business Opportunities
 • Special Ali Mahmoodi, Abbas Khamseh *, Mehrdad Hosseini Shakib Pages 163-184

  This article aims to present the model of social banking innovation process with digital transformation approach by fuzzy Delphi method, which is applied in terms of purpose and qualitative research in terms of data collection. The statistical population includes all university experts and senior bank managers who were selected for the Delphi process using 16 people using the snowball technique. The collection tool in this study is the Delphi questionnaire. Indicators were collected using fuzzy Delphi technique. The validity of the research was obtained by agreement of experts and validity with the help of consensus and formal validity. The results showed that during the three stages of the survey of 66 components, the final model has 43 components and has 6 dimensions. Based on the results obtained from fuzzy Delphi method and research literature was expressed. The 43 factors (indices) identified and approved by experts are the basis of the formation of the research model, which are classified into 6 separate groups: 1- Social factors (SF), 2- Rules and policies (RP), 3- Digital transformation infrastructure (DTI), 4- Innovative approach (IA), 5- Security (S) and 6- Banking industry structure (SBI)

  Keywords: Innovation, Social Banking, Process, Digital Transformation, Fuzzy Delphi
 • Mohammad talari *, fatemeh keshavarzi Pages 185-202

  Growth and survival is one of the most important challenges for start-ups in the current situation. On the one hand, the coopetition strategy in the last two decades in order to gain, maintain and improve the competitive position has been considered by many businesses. Start-up can gain a good coopetition position in many areas by using a competitive strategy. So far, research has not examined the factors that are involved in the implementation of a coopetition strategy in start-up. In this method, in order to explain the factors affecting the application of the coopetition strategy, first by systematic review of the literature and using the method of meta-synthetic qualitative research, all dimensions of the coopetition strategy were identified. Then the importance and priority of each of the proposed factors is determined using the Shannon quantitative entropy method. After analyzing the articles, the effective factors were classified into 6 categories, 16 dimensions and 68indicators. The results showed; The most important categories are "institutional factors", "strategic factors", "environmental factors","individual-managerial factors","participatory factors","communication factors" respectively. Among the dimensions, " Events " were in the first place, " Supporting institutions ," and " Good reputation of the company " and , "Having coopetitive mindset " were in the second ,third and Fourth places. This study provides a deep understanding of the existing literature on coopetition strategy in start-ups by organizing the factors affecting it and can be used in planning for their growth and survival in complex and dynamic market conditions to compete with other businesse

  Keywords: Coopetition, Entrepreneurial ecosystem, Start-ups, Meta syntheses, shanon entropy
 • hengame abbasi, Aliakbar Hasani *, jalil gharibi Pages 203-224

  Today, with the advent of technology businesses and the formation of a knowledge-based economy, the importance of technology valuation has increased. A wide variety of factors in the form of a causal system will affect the issue of technology valuation. However, a significant portion of the feedback can appear over a period of time and with a not necessarily linear behavior. Therefore, the analysis of a set of factors affecting the category of technology valuation in the form of a systemic and at the same time dynamic view can affect the efficiency and effectiveness of relevant decisions. Therefore, in the present study, due to the dynamic nature of the decision-making problem and faced with various evaluation criteria in the process of analysis and selection of technology evaluation strategies, a combined analysis method based on the dynamic systems approach and multi-criteria decision-making is presented. The proposed model has been implemented to evaluate the technology of the Teflon container manufacturing industry as a case study. The results indicate the efficiency of the proposed dynamic model in analyzing the relationships between variables that have a direct and indirect impact on the issue of technology valuation. In addition, using the TOPSIS and analytical hierarchical process methods, strategies based on the simulation results are evaluated and finally prioritized.

  Keywords: Technology Valuation, Dynamic Systems, Multi-Criteria Decision Making
 • Abazar Ashtari Mehrjardi * Pages 225-244

  Social innovation, as a new and interdisciplinary concept that is less than a decade old, has been able to attract the attention of politicians and statesmen to academics. In the meantime, many categories and formulations have been made with different approaches, each of them seeking their goals and implementing their policies in the society in the form of a discourse. In spite of the different and sometimes contradictory formulations, its ideal goal, regardless of different discourses, is to reduce the existing gaps between the classes, which have been created by the implementation of inappropriate socio-economic policies, which will ultimately end in a civil society with a middle class. The most important goal of this article is to build the concept of social innovation and then to explain it in the form of existing three discourses (government, entrepreneurship and academic) and finally to apply the entrepreneurship discourse (with a view to the point that in the conditions of our country, the only possibility of creating and reproducing society and ultimately innovation and breaking out of the existing conditions is the strengthening of the middle class) in the "narrative of existing events" method. Based on this, while categorizing and evaluating entrepreneurial actions, we have explained and drawn its practical type in the existing conditions of the society

  Keywords: Social Innovation, Discourse, Entrepreneurial discourse, society