فهرست مطالب

منابع انسانی تحول آفرین - پیاپی 5 (بهار 1402)

نشریه منابع انسانی تحول آفرین
پیاپی 5 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ملیکه بهشتی فر*، خدیجه شیخ اسدی صفحات 1-14
  زمینه و هدف

  دغدغه بسیاری از سازمان های امروزی این است که نمی توانند در آن واحد که به یک فعالیت مشغولند، قابلیت انجام فعالیت دیگری را در خود ایجاد کنند. دستیابی به چنین تحولی دشوار است و نیازمند توجه جدی به ایجاد ظرفیت دوسوتوانی رفتاری در سازمان است. از این رو، شناسایی عواملی که سبب ارتقای دوسوتوانی در میان کارکنان می شود، حایز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل فردی موثر بر دوسوتوانی رفتاری انجام گرفت.

  روش بررسی

  در این پژوهش که به صورت مرور سیستماتیک انجام شد، مطالعات مرتبط با موضوع، با استفاده از عبارات جستجوی تعریف شده و با استفاده از پایگاه های مشخص، بازیابی گردید. مقاله ها بر اساس تطابق با معیارهای ورود و خروج و اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی از آن ها استخراج و وارد نرم افزار اکسل نسخه 2010 گردید.

  یافته ها

  از بین 123 مقاله، 9 مقاله انتخاب گردید. این مطالعات عوامل موثر بر دوسوتوانی رفتاری را مطالعه کرده بودند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عواملی مانند ویژگی شخصیتی، انعطاف پذیری منابع انسانی، انگیزه درونی، خودکارآمدی، رفتار نوآورانه، و حمایت مدیران بر دوسوتوانی رفتاری اثرگذار است.

  نتیجه گیری

  برای استفاده بهینه از ظرفیت هوش، دانش و مهارت های موجود کارکنان و رفتارهایی مانند جستجو برای محصول یا خدمات جدید و نوآوری در فرایند، لازم است عوامل فردی بر دوسوتوانی رفتاری در سازمان ها مورد توجه مدیران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: عوامل فردی، دوسوتوانی رفتاری، مرور سیستماتیک
 • حمید تابلی*، محبوبه عسکری باقرآبادی، رعنا نمازیان صفحات 15-32
  کارآفرینی ابزاری نیرومند برای شناخت فرصت هایی است که بهره گیری از آن ها می تواند باعث رفع مشکلاتی همچون اشتغال، کمبود نیروی انسانی خلاق و پویا، پایین بودن بهره وری، کاهش کیفیت محصول ها وخدمات، رکود اقتصادی و افزایش رقابت شود. در سال های اخیر، سهم زنان در کسب وکارهای خصوصی به اندازه کارهای دولتی روند رو به رشدی را طی کرده است. موفقیت زنان کارآفرین در جوامع نه تنها سبب سودهای اقتصادی می شود، بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد می کند.این پژوهش از نوع آمیخته متوالی (کیفی کمی) با هدف بررسی و تحلیل کارآفرینی زنان مبتنی بر مشاغل خانگی با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام شده است. به این منظور ضمن انجام مصاحبه باز با 19نفر از اساتید و زنان کارآفرین تا رسیدن به اشباع نظری مجموعه ای از مضامین اولیه (138 مضمون) طی فرایند کد گذاری باز گردآوری شدند و از دل آنها مقوله هایی استخراج گردید. سپس در مرحله کد گذاری محوری پیوند میان این مقوله ها تحت عنوان شرایط علی (عوامل شخصیتی شامل شناختی، انگیزشی، رفتاری و عوامل مرتبط با کسب و کار شامل مشتریان، بازار، کالا، کار)، پدیده محوری (ساختاری، فرایندی، رفتاری،توسعه ای)، عوامل راهبردی (تدافعی، تهاجمی، بازنگری/انطباقی، اقتضایی/تنوع)، شرایط زمینه ای (جو کاری، اکولوژی و محیط خانوادگی)، شرایط مداخله گر (فرهنگی، سیاسی، اقتصادی) و پیامدهای کارآفرینی زنان در مشاغل خانگی در سطح (فردی، گروهی و اجتماعی) تعیین شد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی زنان، مشاغل خانگی، روش داده بنیاد
 • علی طیبی*، محمدرضا حسینی، مهدی عزیزی صفحات 33-51
  زمینه و هدف

  شرکت تجهیزات آب و برق ، فعال در حوزه زیرساخت های مرتبط با تولید و بازرسی فنی ، تجهیزات شبکه های آبرسانی ، سدها و نیروگاه ها می باشد که در حال حاضر در پی طرح ریزی و استقرار رویکردی به منظور بهبود تجربه مشتری می باشند . هدف از انجام پژوهش حاضر بهبود تجربه ی مشتری از طریق طراحی و پیاده سازی رویکرد هم آفرینی با مشتری در این شرکت است.

  روش بررسی

  این پژوهش کاربردی بوده و در آن از رویکرد کیفی استفاده شده است برای جمع آوری اطلاعات از روش بررسی اسناد کتابخانه ای و آرشیوی ، مشاهده و مصاحبه استفاده شده است . استراتژی اصلی پژوهش ، اقدام پژوهی است که در فرآیند تحقیق حاضر با هدف تثبیت یادگیری حاصل از پژوهش ، چرخه اقدام پژوهی دوبار تکرار شده است . جامعه آماری تحقیق کارشناسان و مدیران مرتبط با حوزه مشتری در شرکت بودند . برای نمونه گیری روش نمونه برداری قضاوتی مورد استفاده قرار گرفته است.

  یافته ها

  طرح ریزی و استقرار رویکرد هم آفرینی ارزش، باعث ترغیب مشتریان در ارایه بازخورد به موقع و اثربخش به اقدامات تامین کنندگان می شود، تا از این رهگذر، بتوانند با ارتقا چابکی سازمانی، با تسریع در شناسایی و پاسخ بهنگام به مشکلات و مسایل مرتبط، درنهایت عملکرد کل شرکت را بهبود بخشند .

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت موضوع، پیاده سازی رویکرد خلق مشترک با مشتریان، در جهت بهبود مدیریت تجربه مشتری مورد بررسی قرار گرفته و اجرا شده است .

  کلیدواژگان: اقدام، پژوهی، مدیریت، تجربه، هم آفرینی
 • اسماعیل کاکه برایی، منصور ایراندوست*، جمال ادهمی، رضا صالحی صفحات 52-69
  زمینه و هدف

  انرژی کارکنان مفهومی در حال ظهور است که در سال های اخیر به موضوعی مهم در ادبیات مدیریت تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر انرژی کارکنان در سازمان های دولتی و مشخص نمودن پیامدهای آن است.

  روش پژوهش: 

  روش پژوهش حاضر که به صورت کمی اجرا شده است از نظر هدف کاربردی و بر حسب روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران سازمان های دولتی شهرستان کرمانشاه است. حجم نمونه 150 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متساوی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه است، که اعتبار آن به شیوه روایی صوری و سازه و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ انجام شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SmartPLS استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج تحلیل داده ها نشان داد که متغیرهایی همچون شوخ طبعی، اشتیاق، خودکارآمدی و ارتباطات اثربخش با انرژی کارکنان رابطه مستقیم و معنادار دارند. همچنین انرژی کارکنان با متغیرهای یادگیری، خلاقیت، عملکرد شغلی، رضایت شغلی و خودشکوفایی رابطه مستقیم و معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که توجه استراتژیک به عوامل موثر بر انرژی کارکنان منجر به پیامدهایی می شود که در تحقق اهداف فردی و اهداف سازمانی نقش بسزایی دارند.

  کلیدواژگان: انرژی کارکنان، سازمان های دولتی، پیشایندها، پسایندها
 • حسین مهدی رکن آبادی، مریم ادیب زاده* صفحات 70-84
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیت نیروی انسانی و حفظ منابع انسانی کارآمد در توسعه سازمان و نگهداشت نیروی انسانی میباشد. هدف این پژوهش،شناسایی واولویت بندی عوامل موثر بر نگهداشت منابع انسانی دانشگاه ازاد اسلامی (واحد تهران شمال) در سال 1401 میباشد.

  روش بررسی

  پژوهش حاضرمبتنی بر یک مطالعه آمیخته اکتشافی بود که پس از مصاحبه با 9 نفر اشباع حاصل شد و با روش ملاکی و بر اساس اصل اشباع انتخاب گردیدند در بخش کمی این تحقیق 385 نفر از کارکنان اداری و عملیاتی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال) بود بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری هدفمند در تحقیق مشارکت یافتند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی در زمینه متغیرهای اثر گذار بر شناسایی و اولویت بندی نگهداشت نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال) 181 کد باز شناسایی شد که با مقوله بندی و محور بندی حول مقوله مهمتر 53 نشانگر و 5 عامل اصلی شناسایی شد

  یافته ها

  در بررسی تبیینی و استنباطی بر اساس معادلات ساختاری یافته ها نشان داده است که مولفه های شناسایی شده اثری شاخص و معنادار بر نگهداشت نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران شمال) دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش نگهداشت منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، عوامل های هم چون رضایت شغلی،مدیریت منابع انسانی،حمایت سازمانی،جو سازمانی وگزینش کار آمد تاثیر گذار هستند

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، نگهداشت نیروی انسانی، رضایت شغلی
 • مهناز جعفری*، ساسان ادیب صفحات 85-100
  زمینه و هدف
  .امروزه بسیاری از مطالعات پژوهشگران علم مدیریت در راستای افزایش اثربخشی و کارآیی فعالیت های سازمان به سمت تیم های کاری سوق یافته است. به نحوی که همواره در ادبیات سازمان های متعالی مبحث کار تیمی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. نکته قابل اهمیت روی دیگر این پدیده (موانع کار تیمی) می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق از تکنیک دیمتل فازی استفاده گردید. برای گردآوری داده ها ازنظرنخبگان که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در بین مولفه ها ،نبود آموزش کاربردی به روز و کاربردی از بیشترین تاثیر گذاری بر خوردار است و همچنین فرهنگ نا مناسب کار تیمی از بیشترین تاثیر پذیری و تعامل بیشتری برخوردار است ویژگی های شخصیتی نامتناسب و منفی، شناخت ناکافی، آگاهی از منافع کار تیمی، کمبود منابع مادی و مشوق های مادی علی بوده و ناکارآمدی نظام ارتباطات میان فردی، ساختار سازمانی نامتناسب با کار تیمی، فرهنگ نا مناسب کار تیمی معلول به حساب می آیند.همچنین، فرهنگ نا مناسب کار تیمی کلیدی ترین مولفه و اثرگذارترین مولفه نیز نبود آموزش کاربردی به روز و کاربردی می باشد.
  نتیجه گیری
  قبل از هر اقدامی، سازمان ها باید به آموزش های مهارت حل مسیله با توجه به توانایی های افراد مبادرت کنند تا از موانع کار تیمی جلوگیری کنند. برای ارتقای همکاری تیمی، باید به ویژگی های شخصیتی افراد به خصوص در زمان جذب و استخدام توجه شود و از نامناسب بودن آن ها با کار تیمی پرهیز شود.
  کلیدواژگان: کار تیمی، موانع کار تیمی، دیمتل فازی
|
 • Malikeh Beheshtifar *, Khadigeh Shekhasadi Pages 1-14
  Background and purpose

  The concern of many organizations today is that they cannot create the ability to perform another activity at the same time that they are engaged in one activity. Achieving such a transformation is difficult and requires serious attention to create the capacity of behavioral ambivalence in the organization. Therefore, it is important to identify the factors that promote ambivalence among employees. The present study was conducted with the aim of identifying individual factors affecting behavioral ambivalence.

  Review method

  In this research, which was conducted as a systematic review, studies related to the subject were retrieved using defined search terms and using specific databases. Based on the compliance with the entry and exit criteria, the articles were extracted from them and entered into Excel version 2010.

  Findings

  Among 123 articles, 9 articles were selected. These studies had studied the factors affecting behavioral ambivalence. The results of the research showed that factors such as personality traits, flexibility of human resources, internal motivation, self-efficacy, innovative behavior, and managers' support are effective on behavioral ambivalence.

  Conclusion

  In order to optimally use the capacity of intelligence, knowledge and existing skills of employees and behaviors such as searching for new products or services and innovation in the process, it is necessary for managers to pay attention to individual factors on behavioral ambivalence in organizations.

  Keywords: Individual Factors, behavioral ambivalence, Systematic Review
 • Hamid Taboli *, Mahboobeh Askari Bagher Abadi, Raana Namazian Pages 15-32
  Entrepreneurship is a powerful tool for recognizing opportunities that can solve problems such as employment, lack of creative and dynamic human resources, low productivity, reduction in the quality of products and services, economic stagnation and increased competition. In recent years, the share of women in private businesses as well as in government jobs has gone through a growing trend.The success of women entrepreneurs in societies not only causes economic benefits, but also creates social and cultural benefits.This research is a sequential mixed type (qualitative-quantitative) with the aim of investigating and analyzing women's entrepreneurship based on home jobs using the systematic design of the foundation's data theory. For this purpose, while conducting open interviews with 19 professors and women entrepreneurs, a set of primary themes (138 themes) were collected during the recoding process until reaching theoretical saturation, and categories were extracted from them. Then, in the central coding stage, the link between these categories under the title of causal conditions (personality factors including cognitive, motivational, behavioral and business-related factors including customers, market, goods, work), central phenomenon (structural, process, behavioral, development), strategic factors (defensive, offensive, revision/adaptation, contingency/diversity), contextual conditions (work environment, ecology and family environment), intervening conditions (cultural, political, economic) and the consequences of women's entrepreneurship in home businesses at the level of ( individual, group and social) was determined.
  Keywords: Women Entrepreneurship, Home Business, Foundation Data Method
 • Ali Tayyebi Rahani * Pages 33-51
  Background and purpose

  The water and electricity equipment company is active in the field of infrastructure related to production and technical inspection, equipment of water supply networks, dams and power plants, which is currently planning and establishing an approach to improve customer experience. to be The purpose of the current research is to improve the customer experience through the design and implementation of the co-creation approach with the customer in this company.

  Research method

  This research is practical and a qualitative approach is used to collect information, library and archival document review methods, observation and interviews are used. The main research strategy is action research, which has been repeated twice in the current research process with the aim of consolidating the learning from the research. The statistical population of the research was experts and managers related to the customer field in the company. Judgmental sampling method has been used for sampling.

  Findings

  The planning and implementation of the value co-creation approach encourages customers to provide timely and effective feedback to suppliers' actions, so that by promoting organizational agility, they can speed up the identification and timely response to problems and Related issues will ultimately improve the performance of the entire company.

  Conclusion

  Considering the importance of the issue, the implementation of the joint creation approach with customers has been investigated and implemented in order to improve customer experience management.

  Keywords: action, research, management, Experience, Co-creation
 • Esmaeil Kakehbaraei, Mansour Irandoost *, Jamal Adhami, Reza Salehi Pages 52-69
  Background and aims

  In recent years, employee energy has become an important topic in management literature and an emerging concept. The purpose of this research is to investigate the factors affecting the energy of employees in public organizations and to determine its consequences.

  Method

  The current research method, which was implemented quantitatively, is applied in terms of purpose, and in terms of descriptive research method, and correlation type. The statistical population of this research is the employees and managers of government organizations in Kermanshah city. The sample size is 150 people who were selected by equal stratified random sampling. The tool for collecting research data is a questionnaire, which has been validated through formal and structural validity and its reliability through Cronbach's alpha test. The method of structural equation model with the help of Smart PLS software has been used to test the hypotheses.

  Results

  The results showed that the employee's energy has a direct and meaningful relationship with the variables of humor, enthusiasm, self-efficacy, and effective communication. In addition, employee energy has a direct and significant relationship with variables of learning, creativity, job performance, job satisfaction, and self-actualization.

  Conclusion

  Results of this research show that strategic attention to the factors affecting the employee's energy leads to consequences that play a significant role in the realization of individual goals and organizational goals.

  Keywords: Employee energy, Public Organizations, antecedents, Consequence
 • Hossein Mehdi Ruknabadi, Maryam Adibzadeh* Pages 70-84
  Background and purpose

  considering the importance of human resources and maintaining efficient human resources in the development of the organization and the view of human resources. The purpose of this research is to identify and prioritize the factors of human resource retention in Islamic Azad University (Tehran North Branch) in 1401.

  Research method

  The current research was based on a mixed exploratory study that was saturated after interviewing 9 people and was selected by the criterion method and based on the main principles of saturation. In the quantitative part of this research, 385 administrative and operational employees of the Islamic Azad University Tehran) was based on Cochran's formula and participated in the research by purposeful sampling. The results obtained from the exploratory factor analysis in different fields of the effect of selection on the identification and prioritization of human resource retention in Islamic Azad University (North Tehran branch) 181 open codes were identified, which were categorized and centered around the most important category of 53 indicators and 5 main factors. is identified.

  Findings

  In a descriptive and inferential study based on structural equations, the findings showed that the identified components have a significant and meaningful effect on the retention of human resources of Islamic Azad University, North Tehran branch.

  Conclusion

  Considering the role of maintaining human resources in Islamic Azad University, North Tehran Branch, factors such as job satisfaction, human resource management, organizational support, organizational climate and job selection are effective

  Keywords: human resources management, human resources maintenance, Job satisfaction
 • Mahnaz Jafari *, Sasan Adib Pages 85-100
  Background and Objective
  Nowadays, many studies by management researchers aim to increase the efficiency and effectiveness of organizational activities towards work teams. In a way that teamwork has always been given a special place in the literature of excellent organizations. The other important point is the obstacles to teamwork.
  Methodology
  In this research, the fuzzy DEMATEL technique was used. Experts were selected through purposive sampling to collect data.
  Findings
  The results showed that among the components, the lack of up-to-date and practical training had the most impact, and also the inappropriate culture of teamwork had the most susceptibility and more interaction. Negative and inappropriate personality traits, insufficient knowledge, awareness of the benefits of teamwork, lack of material resources and incentives were ineffective, and the inefficiency of interpersonal communication system, inappropriate organizational structure with teamwork, and inappropriate culture of teamwork were also accountable. Also, the inappropriate culture of teamwork is the key and most influential component, and the lack of up-to-date and practical training is the most effective component.
  Conclusion
  Before taking any action, organizations must initiate problem-solving skill training based on individuals' abilities to prevent obstacles to teamwork. To improve teamwork, individuals' personality traits should be taken into account, especially during recruitment and hiring, and their incompatibility with teamwork should be avoided.
  Keywords: Teamwork, teamwork barriers, Fuzzy DEMATEL