فهرست مطالب

نامه انجمن حشره شناسی ایران - سال چهل و سوم شماره 2 (پیاپی 94، تابستان 1402)
 • سال چهل و سوم شماره 2 (پیاپی 94، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مسعود امیرمعافی* صفحات 87-96

  زنبور Trissolcus grandis، پارازیتویید بومی تخم سن گندم در ایران بوده و با اینکه عامل کنترل بیولوژیک سن گندم Eurygaster integriceps است، اما ویژگی های اکولوژیک آن کاملا روشن نشده است. بنابراین هدف این مطالعه، توسعه مدل پارازیتیسم T. grandis بر روی تخم میزبان آن بود. برای دستیابی به داده های لازم برای این مدل، طول عمر و بقاء حشرات ماده T. grandis و ظرفیت پارازیتیسم آن در 9 دما (15، 5/17، 20، 25، 5/27، 30، 5/32، 35 و 5/37 ± 5/0درجه سلسیوس)، رطوبت 5±65 درصد و طول دوره 16 ساعت روشنایی و8 ساعت تاریکی مطالعه شد. طول عمر (میانگین±خطای معیار) با افزایش دما کاهش یافت و بلندترین طول عمر در دمای 15 درجه سلسیوس (86/3±18/73 روز) و کوتاه ترین در دمای 35 درجه سلسیوس (48/0±98/18 روز) بود. نرخ رشد حشرات بالغ (1/میانگین طول عمر) بخوبی با مدل تغییریافته شارپ-دومیشل در دامنه دمای مورد مطالعه برازش یافت (994/0r2 =) و از آن برای محاسبه سن فیزیولوژیک استفاده شد. میانگین تعداد کل تخم های میزبان پارازیته شده به ازای هر ماده (میانگین±خطای معیار) در دمای 5/17 درجه سلسیوس، بیشترین (21/3±84/275 تخم میزبان) و در دمای 15 درجه سلسیوس، کمترین (221/3±06/25 تخم میزبان) میزان را داشت. پارازیتیسم کل وابسته به دما با تابع  extreme value برازش یافت (934/0 r2 =). نرخ پارازیتیسم تجمعی ویژه سنی بخوبی با تابع دوپارامتری میبول توصیف شد (967/0 r2 =). نرخ بقاء ویژه سنی نیز بخوبی با مدل سیگموییدی برازش یافت (979/0 r2 =). انتظار می رود که مدل های برازش یافته و پارامترهای آن ها برای توسعه مدل جمعیتی T. grandis و درک بهتر از استراتژی پارازیتیسم آن مفید باشند.

  کلیدواژگان: Trissolcus grandis، Eurygaster integriceps، پارازیتویید تخم، مدل پارازیتیسم، دما
 • رسول گلشن، پرویز شیشه بر، مهدی اسفندیاری* صفحات 97-111

  کنه Amblyseius swirskii Athias-Henriot توجهات اساسی را به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک به خود جلب کرده است. تاریخچه زندگی و واکنش تابعی و عددی A. swirskii با تغذیه از Bemisia tabaci (Gennadius) در شرایط آزمایشگاهی (2±25 درجه سلسیوس، 5±60% رطوبت نسبی، 16 ساعت روشنایی: 8 ساعت تاریکی) مطالعه شد. دوره رشدی مراحل نابالغ، بقا و زادآوری A. swirskii بوسیله قراردادن تخم های تازه کنه روی برش های گرد از برگ خیار (به قطر 5/2 سانتی متر) و آلوده به مراحل مختلف نابالغ B. tabaci ارزیابی شد. نتایج نشان داد که کنه شکارگر قادر به تغذیه و تکمیل رشدش روی تخم و پوره های سن یک B. tabaci بود. کل دوره رشدی قبل از بلوغ ماده  A. swirskiiبا تغذیه از تخم و پوره های سن یک B. tabaci به ترتیب 62/5 و 12/5 روز بود. نسبت جنسی (درصد ماده) A. swirskii با تغذیه از رژیم های غذایی مذکور به ترتیب 70 و 72% بود. با تغذیه از رژیم های غذایی مذکور، طول عمر ماده بالغ  A. swirskiiبه ترتیب 27/25 و 97/26 روز و زادآوری کل 20/47 و 70/41 تخم بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) در A. swirskii با تغذیه از رژیم های غذایی مذکور به ترتیب 2040/0 و 1863/0 بر روز بود. با استفاده از رگرسیون لجستیک، واکنش تابعی کنه A. swirski با تغذیه از تراکم های مختلف (5، 10، 20، 30، 45 و 60) تخم B. tabaci از نوع دوم تعیین شد. بیشترین میانگین تعداد طعمه مصرف شده بوسیله یک عدد کنه ماده A. swirski در تراکم های 60 و 45 طعمه به ترتیب 50/38 و 70/34 تخم و بدون تفاوت معنی دار ثبت شد. قدرت جستجو (a) و زمان دستیابی (Th) کنه های ماده بر اساس رگرسیون غیرخطی حداقل مربعات، 1056/0 بر ساعت و 3534/0 ساعت تخمین زده شد. بیشترین نرخ شکارگری (T/Th) کنه های ماده 91/67 تخم در روز بود. با افزایش تراکم طعمه،  واکنش عددی (تعداد تخم های گذاشته شده) کنه معنی داری نبود. در مجموع، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کنه A. swirski پتانسیل خوبی برای کنترل B. tabaci دارد. بنابراین پژوهش های بیشتری در این زمینه در گلخانه و مزرعه مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: نرخ حمله، زادآوری، زمان دستیابی، جدول زندگی، تراکم طعمه
 • منا قربانیان، آزاده کریمی ملاطی*، مهدی جلائیان، محمود فاضلی سنگانی صفحات 113-122

  سوسک پوستخوار مدیترانه ای، Orthotomicus erosus (Wollaston) (Col.: Curculionidae: Scolytinae)، آفت مخرب جنگل های کاج در سراسر جهان است. به دلیل طغیان های اخیر O. erosus در ایران، فعالیت پروازی و تراکم جمعیت آفت در چهار منطقه آلوده در غرب تهران پایش شد. چهار منطقه نمونه برداری شامل پارک طبیعت، پارک جنگلی خرگوش دره، پشت باشگاه سوارکاری بام در پارک چیتگر و خیابان اقاقیای نهم در پارک چیتگر (غرب تهران) بودند. در هر منطقه نمونه برداری، دو تله فرومونی (فرومون 60 روزه شرکت ECONEX اسپانیا) در ارتفاع 5/2 متری در قسمت جنوبی درخت نصب شد. تعداد حشرات بالغ در تله در فواصل 10 روزه از فروردین 1398 تا اواخر اسفند 1398 شمارش شدند. طی نمونه برداری، تعداد 8514 حشره بالغ توسط تله فرومونی جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که خروج حشرات بالغ در هر چهار منطقه نمونه برداری از فروردین ماه آغاز شد. دوره فعالیت پروازی حشرات بالغ در سه منطقه پارک طبیعت، پارک جنگلی خرگوش دره و پشت باشگاه سوارکاری بام پارک چیتگر تا اوایل آذرماه ادامه داشت. به طور متفاوتی، آخرین حشرات بالغ در خیابان اقاقیای نهم پارک چیتگر در اوایل آبان ماه جمع آوری شدند. علاوه براین، اوج پرواز حشرات بالغ O. erosus در سه منطقه نمونه برداری پارک طبیعت، پارک جنگلی خرگوش دره و پشت باشگاه سوارکاری بام پارک چیتگر در مردادماه اتفاق افتاد. در حالی که در خیابان اقاقیای نهم پارک چیتگر بیش ترین حشرات بالغ در تیرماه به تله افتادند. بر اساس نتایج، میانگین حشرات بالغ به دام افتاده در مناطق مختلف نمونه برداری اختلاف معنی دار داشت. بیش ترین میانگین حشرات بالغ در تله (11/0 ± 25/183) در خیابان اقاقیای نهم پارک چیتگر و کم ترین آن (07/0 ± 32/106) در پارک طبیعت طی کل دوره نمونه برداری بود. یافته های حاضر در مورد فعالیت پروازی و نوسان جمعیت سوسک پوستخوار O. erosus در شرایط محلی می-تواند در ایجاد یک برنامه مدیرتی کارآمد برای این آفت خطرناک مفید باشد.

  کلیدواژگان: سوسک پوستخوار، جنگل سوزنی برگ، فعالیت پروازی، متغیرهای جغرافیایی
 • سجاد احمد خان*، عنایت الله لونه، صدام حسین ملیک، سانجای بهاتیا، دین مود بهات صفحات 123-134

  در طول دو دهه گذشته، خسارت شب پره آسیایی گردو، Garella musculana (Erschoff, 1874) (Lepidoptera: Nolidae)  در اوراسیا افزایش یافته و آسیب های فراوانی روی گردو Juglans regia  ایجاد کرده است. لارو آفت، آسیب زیادی به میوه جوان و شاخه درختان کشت شده و طبیعی گردو (J. regia  ) وارد می کند. لاروها از نیمه اردیبهشت تا نیمه مرداد ماه در حال فعالیت و تغذیه از میوه دیده می شوند. در اواخر مرداد ماه، لاروها با خروج از میوه وارد مرحله  شفیرگی شده تا چرخه زندگی را در سال آینده ادامه دهند. محل تشکیل شفیره، زیر پوستک ها و در داخل شکاف درختان گردو، درون پیله های سفید می باشد. در این مطالعه، چرخه زندگی و میزان خسارت آفت، مورد بررسی قرار گرفت. لارو آفت، پنج سن لاروی داشت و حدود 26/2 ± 1/67 روز طول کشید. مرحله شفیرگی در پیله ای سفید و متراکم تشکیل شده که زمستان گذرانی می کند و پس از مساعد شدن هوا در بهار، حشرات بالغ ظاهر می شوند. میانگین مدت زندگی حشره، 45/4 ± 5/297 روز بود. حشره، تک نسلی است و لارو آن از پریکارپ گردوی جوان تغذیه می کند که در نتیجه، ظاهر میوه، تغییر شکل یافته و بدین ترتیب، فعالیت آفت باعث کاهش عملکرد قابل توجهی در اوایل پاییز می شود. برجای ماندن فضولات لارو روی پوسته، منجر به افت کیفیت گردو و در نتیجه کاهش ارزش اقتصادی آن می شود. شناخت چرخه زندگی حشرات آفت، در طراحی استراتژی مدیریت، بسیار مهم است. در این خصوص، گزینه های مدیریت این آفت، محدود است زیرا لاروهای خسارت زای آفت، زندگی مخفی در پوسته میوه دارند. از نکات مهم در مدیریت این آفت، زمان ظهور حشرات بالغ و تخم گذاری آنهاست. کاربرد دشمنان طبیعی به عنوان رویکردی سازگار با محیط زیست تحت عنوان کنترل زیستی، به عنوان روشی مناسب جهت استفاده در مدیریت این آفت در این منطقه خاص را تسهیل می کند. همچنین ترویج توسعه ارقام جدید گردو با بازده بالقوه بالا و پوشش مقاوم تر میوه در باغات گردو تازه کاشته شده نیز حایز اهمیت است.

  کلیدواژگان: شب پره آسیایی گردو، مدیریت آفت، چرخه زندگی، پرورش، گردو
 • شبنم ده پهنی، حسنعلی واحدی*، مریم درب امامیه صفحات 135-147

  زنجرک مو،Arboridia kermanshah،گونه مهم زنجرک در باغ های انگور ایران است. حشرات کامل و پوره-های این زنجرک با سوراخ کردن بافت برگ و مکیدن محتویات سلولی خسارت وارد می کنند. اولین علایم خسارت به صورت نقاط سفید رنگ پراکنده روی برگ است. در این پژوهش زیست شناسی زنجرک مو،A. kermanshah، در شرایط آب و هوایی کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. جهت تخمین جمعیت پوره ها و تخم های زنجرک مو، برگ های انگور به عنوان واحد نمونه برداری انتخاب شد. تله های چسبنده زرد رنگ برای تخمین جمعیت بالغین زنجرک مو استفاده شد. نمونه برداری ها به طور منظم و هفتگی طی دو فصل زراعی در سال های 1396 و 1397 از یک باغ انگور صورت گرفت. بررسی زیست شناسی این حشره نشان داد که در این منطقه سه نسل در سال و پنج سن پورگی دارد. زمستان گذرانی این آفت به صورت حشره کامل در میان بقایای ریخته شده و هم چنین زیر پوستک درختان مشاهده شد. در این پژوهش تغییرات جمعیت مراحل نابالغ،A. kermanshah، در ارتباط با دما و رطوبت نسبی مطالعه شد. رابطه ی بین تغییرات جمعیت زنجرک مو با دما در سال 1396 با همه ی مراحل زیستی آفت به جز سنین پورگی دو و سه معنی دار و مثبت بود و رطوبت نسبی فقط با پوره سن پنج رابطه ی معنی دار داشت. در سال 1397 رابطه-ی معنی دار بین دما و تغییرات جمعیت مراحل تخم، پوره سن پنج، مجموع مراحل نابالغ وجود داشت و تغییرات رطوبت نسبی با همه ی مراحل به جز سنین پورگی چهار و پنج رابطه ی معنی دار داشت. بیش ترین درصد پارازیتیسم به دست آمده مربوط به پارازیتویید Oligosita pallida Kryger با درصد 1/1±24/93 و 9/4±74/89 درصد به ترتیب در سال اول و دوم نمونه برداری محاسبه شد. با توجه به این که در نسل آخر، جمعیت پارازیتویید تخم از فعالیت بالایی برخوردار است، کنترل شیمیایی با این آفت توصیه نمی شود.

  کلیدواژگان: چرخه زندگی، تغییرات جمعیت، شرایط طبیعی، Cicadellidae، پارازیتیسم
 • نجمه صاحب زاده*، طیبه حدادی، عزیزالله مختاری صفحات 149-165

  در این مطالعه، اثرات کشندگی غلظت های نانوذرات اکسیدآهن (FeONPs) سنتز شده از گیاهان (یونجه، ریحان، اکالیپتوس، دارچین) بر مرگ ومیر، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی (سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT) گلوتاتیون پراکسیداز (GPx)، گلوتاتیون S-ترانسفرازها (GST) و پراکسیداسیون لیپیدی (LPO) برای ارایه روشی موثر و ارزان جهت کنترل خسارات اقتصادی ناشی از Trialeurodes vaporariorum بررسی شد. خصوصیات FeONPهای آماده شده با عصاره های گیاهی توسط اسپکتروفتومتر مریی- فرابنفش (UV-Vis)، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FESEM) برای بررسی اندازه، ترکیب عنصری و شکل شناسی انجام شد. نتایج UV-Vis از FeONP سنتز شده گیاهی با نشان دادن پیک در 256 نانومتر، سنتز نانوذرات را تایید کرد. FTIR پیک های جذب قوی را در 3420، 3446، 3421 و 3446cm−1  (گروه هیدروکسیل)، 2925 و 2926 cm−1  (گروه C-H)، 1618، 1636، 1647، 1716cm−1  (گروه C=O) و 1030، 1034، 1044 و 1048 cm−1  (گروه C-O) شناسایی کرد. آزمایش های زیست سنجی با حشرات بالغ T.vaporariorum در قفس های برگیتیمارشده با غلظت های مختلف FeONPs انجام شد. نرم افزار نسخه SPSS 21 (IBM, New York, US) با فاصله اطمینان (CI) 95٪ و تجزیه و تحلیل Probit برای تعیین غلظت کشنده (LC10، LC25، LC30 و LC50) FeONPها استفاده شد. نتایج نشان داد که FeONPهای ریحان، یونجه، اکالیپتوس و دارچین به ترتیب در غلظت های 876/4، 935/16، 584/10 و 948/11 mg L-1 به طور موثر 50 درصد از حشرات بالغ T.vaporariorum را از بین بردند. افزایش قابل توجهی در فعالیت LPO، GST، GPX، CAT و SOD در حشرات بالغی که در معرض غلظت های کشنده FeONPها قرار داشتند، مشاهده شد. علاوه بر این، یافته ها نشان داد که قرار گرفتن در معرض FeONPها، باعث ایجاد استرس اکسیداتیو در حشرات بالغ T.vaporariorum شده و ممکن است طول عمر آنها را در گلخانه کاهش دهد.

  کلیدواژگان: نشانگر زیستی، آنتی اکسیدانهای آنزیمی، نانوسم شناسی، تنش اکسیداتیو، گونه های اکسیژن فعال
 • ارسلان خلیلی مقدم*، حمزه اورعی صفحات 165-174
  گونه Cataglyphis bazoftensis Khalili-Moghadam Salata & Borowiec 2021 به تازگی از ایران توصیف شده است. در این مطالعه نمونه هایی از C. bazoftensis از پنج محل جدید در استان چهارمحال و بختیاری جمع آوری شد. تمام نمونه های مورد بررسی از نظر ریخت شناسی با توصیف C. bazoftensis مطابقت داشتند. آنالیزهای تبارشناسی مبتنی بر توالی های زیرواحد I ژن سیتوکروم اکسیداز C میتوکندریای (COI) نشان می دهد که این گونه تاکسون خواهری Cataglyphis kurdistanica Pisarski, 1965 است، و با فاصله ژنتیکی 9.79 درصد از همدیگر جدا می شوند.
  کلیدواژگان: مورچه، Cataglyphis، ایران، COI sequences، فیلوژنی
 • محمد ایزدی زاده، علی اصغر طالبی*، ویکتور کولیادا، سمیرا فراهانی، فرزانه کازرانی، علی عامری سیاهویی صفحات 175-190
  بررسی فونستیک زنبورهای زیرخانواده Belytinae (Hymenoptera: Diaprioidea: Diapriidae) طی سال های 1388 تا 1397 در شمال ایران انجام شد. بر اساس نمونه های جمع آوری شده از مناطق مختلف (استان های گلستان، گیلان و مازندران) پنج جنس Diphora Foerster, 1856، Acanosema Kieffer, 1908، Acanopsilus Kieffer, 1908، Psilomma Foerster, 1856 و Psilomma Foerster, 1856 برای اولین بار از ایران گزارس می شود. هر جنس توسط یک گونه به عنوان گزارش جدید معرفی می شود. خصوصیات افتراقی جنس ها و گونه هایی که برای اولین بار از ایران گزارش می شوند به همراه تصاویر مربوطه و کلید شناسایی جنس های زیرخانواده Belytinae در ایران اراده شده است.
  کلیدواژگان: زنبورهای diapriid، Belytini، Pantolytini، جنگل های هیرکانی، رده بندی
 • محمدرضا لشکری* صفحات 191-194
  در بررسی فونستیک بالاخانواده Psylloidea در استان مازندران در تابستان سال 1401، گونه پسیل Rhinocola aceris (Linné, 1758) از روی درخت افرا، Acer sp. (Sapindales, Sapindaceae)، جمع آوری شد. این گونه و جنس برای اولین بار از ایران گزارش می شود.
  کلیدواژگان: Psylloidea، Acer، مازندران، ایران
|
 • Masoud Amir Maafi * Pages 87-96

  Abstract. Trissolcus grandis Thompson (Hymenoptera: Scelionidae), a native Sunn pest egg parasitoid in Iran, has the potential as a biological control agent for sunn pest, Eurygaster integriceps Puton (Het.: Scutelleridae). However, its ecological characteristics have remained unclear. Thus, this study aimed to develop a parasitism model of T. grandis with sunn pest egg as host. In order to obtain the data for the model, the longevity, survivorship and parasitism capacity of the adult female T. grandis were examined at nine constant temperatures (15, 17.5, 20, 25, 27.5, 30, 32.5, 35, and 37.5±0.5 °C), relative humidity 65 ± 5 % RH, and a photoperiod of 16:8 (L:D) h. Longevity (mean±SE) decreased as temperature increased and was the longest at 15°C (73.18±3.86 days) and the shortest at 35°C (18.98±0.48 days). A modified model of Sharp-DeMichele well described adult developmental rate (1/mean longevity) in the range of studied temperatures (r2 = 0.994) and was used to calculate the physiological age. The mean total host eggs parasitized/female (mean±SE) was greatest at 17.5°C (275.84 ± 3.21 host eggs) and lowest at 15°C (25.06 ± 3.221 host eggs). The temperature-dependent total parasitism, the age-specific cumulative parasitism rate, and the age-specific survival rate were best described by an extreme value function (r2 = 0.934), the two-parameter Weibull function (r2 = 0.967), and a sigmoid function (r2 = 0.979), respectively. I anticipate that the fitted models and parameters may be useful in developing a population model for T. grandis and lead to a better understanding of its parasitism strategy.

  Keywords: Trissolcus grandis, Eurygaster integriceps, Egg parasitoid, parasitism model, temperature
 • Rasool Golshan, Parviz Shishehbor, Mehdi Esfandiari * Pages 97-111

  Amblyseius swirskii Athias-Henriot has attracted substantial attention as a biological control agent. The life history traits, and functional and numerical responses of A. swirskii fed on Bemisia tabaci (Gennadius) was studied under laboratory conditions (25±1°C, 60±5% RH and 16 L: 8D). Predatory mite was able to feed and complete its development on both B. tabaci eggs and 1st instar nymphs. Total preadult developmental period of female A. swirskii fed on eggs and 1st instar nymphs of B. tabaci were 5.62 and 5.12 days, respectively. Sex ratio (female percentage) of A. swirskii feeding on above diets were 70 and 72 %, respectively. Female longevity of A. swirskii fed on above mentioned diets were 25.27 and 26.97 days, respectively, and total fecundity were 47.20 and 41.70 eggs, respectively. Intrinsic rate of increase (rm) of A. swirskii fed on above mentioned diets were 0.2040 and 0.1863 day-1, respectively. A type II functional response for feeding A. swirski on different densities (5, 10, 20, 30, 45, and 60) of B. tabaci eggs was determined. The highest mean number of preys fed by a single female A. swirskii were 38.50 and 34.70 eggs which were recorded at densities of 60 and 45 preys, respectively, with no significant difference. Searching efficiency (a) and handling times (Th) of the female mites were estimated as 0.1056 h-1 and 0.3534 h, according to nonlinear least-square regression. The maximum theoretical predations (T/Th) for female mites was 67.91 eggs/day. The reproductive numerical response, in terms of eggs laid, showed no significant difference with increasing prey density. There was also no significant difference between longevity of female mite in different densities of B. tabaci eggs. Overall, the results of the present study indicated that A. swirskii has a good potential to control B. tabaci. Therefore, further glasshouse and field research is warranted.

  Keywords: Attack rate, fecundity, handling time, life table, Prey density
 • Mona Ghorbanian, Azadeh Karimi-Malati *, Mahdi Jalaeian, Mahmood Fazeli Sangani Pages 113-122

  The Mediterranean pine engraver, Orthotomicus erosus (Wollaston) (Col.: Curculionidae: Scolytinae), is a destructive bark beetle in pine forests worldwide. Regarding the recent outbreak of O. erosus in Iran, its flight activity and population density were monitored in four contaminated sites in western Tehran. These four sampling sites included Tabiat Park, Khargush Darreh Forest Park, Chitgar Park behind Bam Riding Club as well as Chitgar Park 9th Aghaghiya Street (western Tehran). Two pheromone traps (ECONEX ORTHOTOMICUS EROSUS 60 DAYS pheromone, Spain) were installed in each sampling site at the height of 2.5 m in the south direction of the pine trees. The number of trapped adults was recorded at 10-day intervals from April 2019 to March 2020. In total, 8514 adults of O. erosus were collected using pheromone traps during the sampling period. The results showed that the adult flight started from April in four sampling sites. The flight periods of adults continued until November in Tabiat Park, Khargush Darreh Forest Park, and Chitgar Park, behind Bam Riding Club. Differently, the last adults were collected in October in Chitgar Park, 9th Aghaghiya Street. In addition, the flight peaks of O. erosus occurred in August in Tabiat Park, Khargush Darreh Forest Park, and Chitgar Park, behind Bam Riding Club. However, the highest number of adults were trapped in July in Chitgar Park, 9th Aghaghiya Street. Based on our results, the number of trapped adults was significantly different in sampling sites. The mean number of trapped adults was the highest (183.25 ± 0.11) in Chitgar Park, 9th Aghaghiya Street and lowest (106.32 ± 0.07) in Tabiat Park during the whole monitoring experiment. These findings on flight activity and population fluctuation of O. erosus in local conditions could be helpful to establish an efficient and successful management program for this destructive pest.

  Keywords: Bark beetle, Coniferous forest, Flight activity, Geographic variables
 • Sajad Ahmad Khan *, Inayat Ullah Lone, Saddam Hussain Malik, Sanjay Bhatia, Deen Mohad Bhat Pages 123-134

  Over past two decades, Garella musculana (Erschoff, 1874) (Lepidoptera: Nolidae) has surged as a prominent pest in Eurasia infesting Juglans regia. Its caterpillar causes an extensive damage to young fruits and shoots of natural and cultivated varieties of J. regia. The larval instars were seen feeding on nuts from May to August. In August, they start leaving nuts for pupation to continue life cycle next year. The pupation took place inside the loose bark or crevices of walnut trees in white cocoons. In this study life cycle and extent of damage was studied. The larva goes through five growth stages (instars) and lasts for about 67.1±2.26 days. It overwinters in the pupal stage in a white dense cocoon and then emerges in spring as adult when environment becomes favourable. The mean generation time was 297.5±4.45 days. It is univoltine in nature and its larva consumes young walnut pericarp resulting in deformed nuts and there early fall leading to substantial yield loses. The deposition of excrement by larva of G. musculana on the outer green thick layer (husk) degrades its quality and thereby reduces the economic value of the walnut. Knowledge of life-history is crucial for the design of management strategies. The management possibilities of this pest are limited as the feeding destructive larvae are present within the shell or nut. Understanding the life cycle is important to spray timing and effective control. The emergence of the pest and egg laying are important attributes in controlling this pest. Besides natural enemies as eco-friendly approaches acting as bio control agents are encouraged as the most viable alternative for management of this insect pest in this particular area. It is also important to promote the development of new walnut cultivars in newly planted walnut orchards with high potential output and higher shelling percentages.

  Keywords: walnut, Asian walnut moth, Life cycle, Rearing, Damage
 • Shabnam Deh-Pahni, Hassanali Vahedi *, Maryam Darbemamieh Pages 135-147

  Grape leafhopper, Arboridia kermanshah, is an important pest species in Iranian vineyards. Adults and nymphs cause damages by piercing the leaf tissues and sucking the intracellular contents. This study was focused on the biology of grape leafhopper in Kermanshah Province. Grape leaves was used as sampling units to estimate eggs and nymphs populations and sticky yellow traps was used to estimate adult’s population. A vineyard was sampled weekly, during growing seasons in 2017 and 2018. Our findings indicated that the leafhopper has three generations per year in Kermanshah. Overwintering of adults happened in the remnants of sheds and under grape barks. Population dynamics of A. kermanshah was studied in relation to temperature and relative humidity. Population dynamics of grape leafhopper was significantly and positively related to temperature in all biological instars of pest in 2017 except the second and the third nymphal instars. Population fluctution was significantly related to relative humidity only for the fifth nymphal instar in 2017. There were significant and positive relationship between temperature and population dynamics of eggs, and the fifth nymphal instars in 2018. Relative humidity changes had also significant relation with all stages except the fourth and the fifth instar nymphs. The density of parasitized eggs by Oligosita pallida Kryger were 93.24±1.1% and 89.74±4.9% in the first and second sampling year, respectively. Hence, the egg parasitoids were very effective in the last generation, therefor, the chemical control for this pest is not recommended.

  Keywords: Life cycle, population density, natural conditions, Cicadellidae, Parasitism
 • Najmeh Sahebzadeh *, Tayebeh Haddadi, Azizollah Mokhtari Pages 149-165

  In this study, lethal concentrations of iron-oxide nanoparticles (FeONPs) synthesized from plants (alfalfa, basil, eucalyptus, cinnamon) were investigated for their effects on mortality, antioxidant enzyme activities (superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GPx) and glutathione S-transferases (GST)) and lipid peroxidation (LPO) to develop an effective and inexpensive method for controlling the economic losses caused by Trialeurodes vaporariorum. The characterization of prepared FeONPs with plant extracts was performed using an ultraviolet-visible spectrophotometer (UV-Vis), Fourier transforms infrared spectroscopy (FTIR), and field emission scanning electron microscopy (FESEM) to examine the size, elemental composition, and morphology. The UV-Vis results of the green synthesized FeONP showed a peak at 256 nm, confirming the synthesis of FeONPs. An FTIR detected strong absorption peaks at 3420, 3446, 3421, and 3446 cm−1 (hydroxyl group); 2925 and 2926 cm−1 (C–H group); 1618, 1636, 1647, and 1716 cm−1 (C=O group), at approximately 1030, 1034, 1044, and 1048 cm−1 (C–O group). Bioassay tests have been conducted with adults of T. vaporariorum in plastic leaf cages treated with different concentrations of FeONPs. SPSS 21 software (IBM, New York, US) with a confidence interval (CI) of 95% and Probit analysis was employed to determine lethal concentrations (LC10, LC25, LC30, and LC50) of synthesized FeONPs. The results demonstrated that basil, alfalfa, eucalyptus and cinnamon FeONPs effectively killed 50% of T.vaporariorum adults, at concentrations of 4.876, 16.935, 10.584 and 11.948 mg L-1, respectively. Significant increases in LPO, GST, GPX, CAT, and SOD activities were observed in T.vaporariorum adults exposed to the lethal concentrations of different FeONPs. Moreover, the findings suggested that exposure to FeONPs induced oxidative stress in T. vaporariorum adults and may decline their longevity in greenhouses.

  Keywords: Biomarker, Enzymatic antioxidants, Nanotoxicology, oxidative stress, Reactive oxygen species
 • Arsalan Khalili-Moghadam *, Hamzeh Oraie Pages 165-174
  The ant Cataglyphis bazoftensis Khalili-Moghadam Salata & Borowiec, 2021 has been recently described in Iran. Here, new materials of C. bazoftensis were collected from five new localities in Chaharmahal and Bakhtiari provinces, Iran. All the specimens examined were morphologically consistent with the description of C. bazoftensis. At the molecular level, based on a phylogenetic trees obtained from the mitochondrial Cytochrome C oxidase subunit I gene (COI), C. bazoftensis appears as the sister taxon of Cataglyphis kurdistanica Pisarski, 1965, separated from each other by a genetic distance of 9.79 %
  Keywords: ant, Cataglyphis, Iran, COI sequences, phylogeny
 • Mohammad Izadizadeh, Ali Asghar Talebi *, Victor Kolyada, Samira Farahani, Farzaneh Kazerani, Ali Ameri Seyahooei Pages 175-190
  A faunistic survey of the subfamily Belytinae (Hymenoptera: Diaprioidea, Diapriidae) was carried out in northern Iran during 2010-2018. Based on the specimens collected from Golestan, Guilan, and Mazandarean provinces, five genera Diphora Foerster, 1856, Acanosema Kieffer, 1908, Acanopsilus Kieffer, 1908; Psilomma Foerster, 1856 and Synacra Foerster, 1856, are recorded for the first time from Iran. Each genus is represented by one newly recorded species. Diagnostic characters of the newly recorded taxa are provided along with illustrations. A key to the genera of the subfamily Belytinae from Iran is presented.
  Keywords: diapriid wasps, Belytini, Pantolytini, Hyrcanian forests, Taxonomy
 • M. Lashkari * Pages 191-194
  During a faunistic survey of the jumping plant-lice in the Mazandaran province of Iran in the summer 2022, Rhinocola aceris (L. 1758) was collected on Acer sp. (Sapindales, Sapindaceae), which is newly recorded from Iran. This is also the first record of the genus Rhinocola Förster for the country.
  Keywords: Psylloidea, Acer sp, Mazandaran, Iran