فهرست مطالب

 • پیاپی 94 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اسفندیار جهانگرد، تیمور محمدی، علی اصغر سالم، فروغ اسمعیلی صدرآبادی* صفحات 9-47

  سوالی که مدنظر پژوهشگران در حیطه اقتصاد دانش بنیان است، این است که از میان مولفه های موثر بر سرمایه گذاری نامشهود، آیا فناوری اطلاعات و ارتباطات وزن سنگین تری نسبت به مابقی مولفه ها دارد؟ در این مطالعه با استفاده از رویکرد CHS به محاسبه اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شد. در تحقیقات کورادو و همکاران (2005)، سرمایه گذاری نامشهود را به سه قسمت عمده اطلاعات رایانه ای، دارایی نوآورانه و صلاحیت های اقتصادی تقسیم کرده اند. در این مقاله، مولفه فناوری اطلاعات و ارتباطات که جزء اول سرمایه گذاری نامشهود است را از آن جدا کردیم و میزان اثر گذاری آن بر بهره وری عوامل تولید بررسی شده است. حوزه مورد مطالعه، صنایع کارخانه ای با کد طبقه بندی رتبه فعالیت های اقتصادی چهار رقمی برای کارکنان 10 نفر و بالاتر طی سال های 1375 تا 1396 است. با استفاده از داده های پانلی و با الگوی گشتاورهای تعمیم یافته به برآورد تابع بهره وری برای صنایع کارخانه ای پرداخته شد. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که ICT نقش پررنگی بر بهره وری کل عوامل تولید دارد. همچنین ضریب آن نسبت به دیگر مولفه های سرمایه گذاری نامشهود، بالاتر است.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری نامشهود، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهره وری کل عوامل تولید، رویکرد CHS، داده های پانلی
 • عباس شاکری، الناز باقرپور اسکویی* صفحات 47-79

  تورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده ای است و برای کنترل تورم در کشور، سیاست گذاران باید سیاست های مناسب، به موقع و متناسب با ساختارهای اقتصادی را اتخاذ کنند. از این رو، هدف این مطالعه، شناسایی ماهیت تورم و ارایه تحلیل های واقعی در مورد تورم است. برای این منظور، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته پویایی های رابطه علی میان تورم و نقدینگی و رابطه میان تورم و نرخ ارز را با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1361: 1 تا 1399: 12 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. طبق نتایج تحقیق: 1- نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار نیست و علیت معکوس (علیت از سمت تورم به نقدینگی) وجود دارد و این نتیجه موید تایید درون زایی نقدینگی در بلندمدت در اقتصاد ایران است. 2- تکانه های رشد نرخ ارز (طرف عرضه اقتصاد) بر تورم موثر است؛ به گونه ای که نرخ ارز در هر دو فرکانس کوتاه مدت و بلندمدت اثر معناداری بر تورم داشته است.

  کلیدواژگان: تبدیل موجک پیوسته، همدوستی، تورم، نقدینگی و نرخ ارز
 • الهام کمال، وحید تقی نژادعمران* صفحات 81-126

  در این مقاله به منظور بررسی تاثیر عوامل بیرونی بر اعتبار بانک مرکزی و ارزیابی ارتباط بین اعتبار بانک مرکزی و نرخ بهره از شاخص زیان اعتباری استفاده می شود. از آنجا که بانک های مرکزی در کشورهای در حال توسعه عملکرد مناسبی در راستای هدایت تورم به سمت اهداف اعلان شده نداشته اند، ارزیابی اثر اعتبار بانک مرکزی بر متغیرهای اقتصاد کلان و واکاوی عوامل بیرونی اثرگذار بر اعتبار ضروری به نظر می رسد. بنابراین، در این مقاله تلاش می شود عوامل مالی و نهادی تاثیرگذار بر اعتبار بانک مرکزی تجزیه و تحلیل و با استفاده از شاخص گذشته نگر زیان اعتبار که عملکرد بانک مرکزی را مبنای کسب اعتبار معرفی می کند، اثر درون زای اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره برای 17 کشور درحال توسعه در طی سال های 2019-1996 مورد ارزیابی قرار گیرد. نتیجه به دست آمده حاکی از برقراری اثر مثبت و معنی دار شاخص زیان اعتبار بانک مرکزی بر نرخ بهره با در نظر گرفتن درون زایی اعتبار است. از آنجا که عملکرد بانک مرکزی، خود تابعی از عوامل بیرونی همچون مالی و نهادی است، افزایش سطح استقلال بانک مرکزی، اجرای کامل و قانونی قواعد مالی در کنار پذیرش رسمی هدف گذاری تورم نه تنها با محدود کردن رفتار دولت ها و ایجاد انضباط مالی عملکرد بانک مرکزی را بهبود می بخشد، بلکه کارگزاران اقتصادی را نیز متقاعد می کند که دولت ها و بانک های مرکزی متعهد به وعده های اعلام شده هستند.

  کلیدواژگان: اعتبار بانک مرکزی، تعیین کنندگان مالی و نهادی، هدف گذاری تورم، عملکرد بانک مرکزی
 • بهاره کرمی، آزاد خانزادی*، علی فلاحتی، محمد شریف کریمی صفحات 127-174

  برابری فرصت های توسعه یکی از اهداف اجتماعی- اقتصادی و پیش نیازی اساسی برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می رود. در این پژوهش 69 شاخص توسعه مربوط به بخش های فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، زیست محیطی و اقتصادی جهت شناسایی و مقایسه فرصت توسعه 30 استان کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تعیین اوزان شاخص ها از روش آنتروپی شانون و برای رتبه بندی استان ها از لحاظ میزان دسترسی به فرصت های هر بخش از روش تاپسیس استفاده شد. در نهایت با بهره گیری از تکنیک تاکسونومی، درجه برخورداری استان ها از مجموع فرصت های شش گانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان از وجود اختلاف و شکاف عمیق در توزیع و تخصیص امکانات و فرصت ها بین استان های کشور دارد؛ به طوری که استان تهران برخوردارترین و استان های کردستان، خراسان جنوبی، لرستان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی محروم ترین استان ها تعیین شدند. با توجه به اختلاف زیاد به مسیولان توصیه می شود اولویت های تخصیص بودجه را با توجه به درجه بهره مندی استان ها مشخص کنند.

  کلیدواژگان: برابری فرصت ها، توسعه منطقه ای، تکنیک تاپسیس، استان های ایران
 • بیژن باصری* صفحات 175-224

  کاهش نابرابری یکی از مسیولیت های خطیر دولت ها در عرصه اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. اثربخشی سیاست های دولت در کاستن از نابرابری به کیفیت نهادی در عرصه اجرایی و میزان مشارکت، شایستگی و توانمندی افراد بستگی دارد. بخشی از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، منطقه ای است. نابرابری منطقه ای از مزیت منطقه ای در اثرگذاری بر رشد، تخصص گرایی، درجه تمرکز، تخصیص منابع دولتی و جهت گیری کلان آمایش سرزمین در تعیین اولویت های سرمایه گذاری اثر می پذیرد. این پژوهش وضعیت نابرابری در استان های ایران و دستاوردهای آن را ارزیابی کرده است. برای این منظور، سیاست های اجرایی دولت در نیل به توسعه متوازن و رفع عدم تعادل های منطقه ای به منظور کاهش نابرابری استانی در دوره 1390 تا 1398 بر اساس الگوی ویلیامسون و تایل برآورد و دستاورد سیاست گذاری و اقدامات اجرایی دولت در کاستن از نابرابری ارزیابی شده است. برآوردها نشان می دهد که تخصیص منابع دولتی در قالب مخارج سرمایه ای و هزینه ای دولت در برخی استان ها موجب کاهش نابرابری و در برخی استان ها موجب افزایش آن شده است. به عبارت دیگر، کارایی مخارج دولتی در کاهش نابرابری در برخی استان ها دارای کارایی و در برخی فاقد کارایی لازم بوده است.

  کلیدواژگان: نابرابری استانی، شاخص تایل، شاخص ویلیامسون، سیاست گذاری دولت
 • حامد احمدی، محمدرضا بهبودی* صفحات 225-280

  قانون هدفمندی یارانه ها، بزرگ ترین طرح اصلاحی در اقتصاد ایران از سال 1389 در ایران اجرایی شد. باگذشت بیش ازیک دهه، اجرای این طرح با وجود تاثیر مثبت بر بخش های گوناگون به نظر در عمل به همه اهداف از پیش تعیین شده خود دست نیافته است. فارغ از آثار مثبت این طرح -که خارج از قلمرو موضوعی این پژوهش است- هدف از این پژوهش شناسایی آثار نامطلوب اجرای این طرح، پس از اجرا است. روش انجام این پژوهش فراترکیب و بر اساس الگوی هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو (2007) است. بر این اساس، به طور نظام مند با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط به جست وجوی متون علمی منتشر شده در منابع مختلف پرداخته شد و با بررسی عناوین، چکیده ها و محتوای منابع، نتایج غربال شده و با استفاده از ابزار برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی مقالات غربال شده ارزش گذاری شدند. در نهایت تعداد 86 منبع انتخاب شد. با کدگذاری و دسته بندی این منابع، 9 مقوله اصلی شناسایی شد. این مقولات به عنوان تاثیرات نامطلوب طرح هدفمندی یارانه ها، بر اساس فراوانی آن ها عبارت بودند از: آثار منفی بر اقتصاد کلان، اثرات نامطلوب در بخش تولید، توزیع ناعادلانه، ناتوانی در فقرزدایی (کاهش رفاه)، کاهش نیافتن مصرف انرژی، قاچاق انرژی و گسترش فساد، آثار سوء بر صنعت پزشکی و سلامت، اثرات منفی بر حمل ونقل و اثرات منفی زیست محیطی. با شناسایی تاثیرات نامطلوب اجرای این قانون که بعضا منجر به برخی ناکارامدی ها و عدم تحقق تمام اهداف از پیش تعیین شده است، می توان در صورت اصلاح ساختاری در شیوه کنونی توزیع یارانه از تکرار اشتباهات گذشته پیشگیری کرد.

  کلیدواژگان: هدفمندی یارانه ها، حامل های انرژی، فراترکیب
 • رضا اشرف گنجویی*، سعید ایرانمنش صفحات 281-323

  در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین برخی دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 1991-2020 با استفاده از یک مدل معتبر و داده های جدید دارد. مدل نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. به طور متوسط، اعمال تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا شاخص فلاکت کشور هدف را به ترتیب 12/8 و 49/6 افزایش داده اند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.

  کلیدواژگان: ایالات متحده آمریکا، تحریم های اقتصادی، سازمان ملل، شاخص فلاکت
|
 • Esfandiar Jahangard, Teymour Mohammadi, AliAsghar Salem, Forough Esmaeily Sadrabadi * Pages 9-47

  The question that is considered by researchers in the field of knowledge-based economy is that among the factors affecting intangible investment, does information and communication technology have a heavier weight than the rest of the factors? In this study, using the Corrado,Hulten and Sichel (CHS) approach, the measurement of intangible investment is calculated. In their research, intangible investment has been divided into three major parts: computer information, innovative assets, and economic competencies. Then these three components are divided into nine parts. In this article, we select the component of information and communication technology, which is the first component of intangible transitory capital, and its effect on Total Factor Productivity(TFP) has been investigated. The field of study is manufacturing industries with a four-digit economic activity classification code for employees of ten and above during the years 1996 to 2018. Using panel data and GMM, the productivity function was estimated for manufacturing industries. The results of this research show that ICT has a significant role on the productivity of all production factors, and its coefficient is higher than other intangible investment components.

  Keywords: Intangible Capital, Information, Communication Technology, Total Factor Productivity, CHS Approach, Panel Data
 • Abbas Shakeri, Elnaz Bagherpour Oskouie * Pages 47-79

  High and continuous inflation in Iran's economy as a structural dilemma has adverse economic, political, and cultural outcomes, and to control the inflation, policymakers should employ appropriate and well-timed policies concuring to the economic structures of the country. Hence, this study points to distinguish and analyze the nature of inflation. For this reason, the present study examines the dynamics of the causal relationship between inflation and liquidity as well as the relationship between inflation and exchange rate by applying the continuous wavelet transform approach using monthly data during the years 1982 to 2021 in Iran’s economy. The results indicate: 1. Liquidity does not infulence the inflation rate in the long term and there is a reverse causality (causality from inflation to liquidity) and this result affirms the endogeneity of liquidity in the long term in Iran's economy. 2. The exchange rate growth shocks (from the supply side of the economy) affect inflation, in a way that the exchange rate altogether influences the inflation in both the short and long term.

  Keywords: Continuous Wavelet Transform, wavelet coherence, Inflation, Liquidity, exchange rates
 • Elham Kamal, Vahid Taghinezhadomran * Pages 81-126

  This paper studies the effect of central bank credibility (CBC) on interest rate from the perspective of fiscal and institutional factors, using a credibility loss index. As some central banks are not successful in channeling the actual inflation towards the announced targets, it seems necessary to investigate the impact of central bank credibility on the economic variables and also analyze the fiscal and institutional determinants of central bank credibility. Therefore, using a backward-looking indicator that measures the central bank's performance as the basis for obtaining credibility, this study analyzes the impact of CBC on the interest rate, assuming credibility is endogenous for 17 developing countries during the period 1996-2019. The result indicates that increasing the level of credibility loss positively affects the level of interest rate. In other words, increasing the central bank's credibility or improving its performance reduces the level of interest rate. Since performance is a function of external fiscal and institutional factors, improving the quality of democracy in society and legal implementation of fiscal rules along with the formal adoption of inflation targeting framework not only limits the behavior of governments and establishes financial discipline, but also improves the central bank performance. This will convince economic agents that governments and central banks are committed to their promises.

  Keywords: Central bank Credibility, Fiscal, Institutional Determinants, Inflation-Targeting Framework, Performance of Central bank, Inflation Expectations
 • Bahareh Karami, Azad Khanzadi *, Ali Falahati, Mohammad Sharif Karimi Pages 127-174

  Equality of development opportunities is one of the socio-economic goals and a basic prerequisite for achieving economic stability and integrated progress in a country. In the present research, 69 development indicators related to cultural-social, educational, infrastructure, health-treatment, environmental and economic sectors were analyzed to identify and compare the development opportunities of 30 provinces of Iran. Shannon's entropy method was used to determine the weights of the indicators and the TOPSIS method was used to rank the provinces in terms of access to the opportunities of each sector. Finally, by using the taxonomy technique, the degree of enjoyment of the provinces from a total of six opportunities was evaluated. The results show that there is a deep gap in the distribution and allocation of facilities and opportunities among the provinces of the country. Tehran province was the most privileged and Kurdistan, South Khorasan, Lorestan, West Azerbaijan and North Khorasan provinces were determined as the most deprived provinces. Based on significant difference among provinces, it is recommended that the priorities of the budget allocation be determined according to the degrees of benefits for the provinces.

  Keywords: Equality of Opportunities, Regional Development, TOPSISTechnique, Iranian Provinces
 • Bijan Baseri * Pages 175-224

  In this paper, attempts are made to empirically examine inequality in Iran which has hindered the government to achieve a balanced provincial socio-economic development. Income inequality affects economic growth sustainability through certain channels such as different saving rates of people, incentives to work hard, political instability and other factors as a whole. The effectiveness of government policies to address a balanced and an equitable development needs of each province depends mainly on quality of existing institutions, individual participation and their capabilities to contribute to development effort in each province. Inequality in provinces is partly due to regional inequality which in turn stems from unequitable provincial privilege to some resources, production specializations, the degree of centralization and unequitable budget allocation. In addition, the orientation and expenditure allocations mechanism pursued by government, if not rightly targeted, may affect spatial planning and economic growth which ultimately brings about inequality. In the present study, we examine how government policies have contributed (if any) to achieve the balanced growth objectives in order to decrease the existing provincial inequality gap. Based on Theil’s and Williamsons indices, we estimated inequality coefficient in Iran’s provinces for the period of 2000 to 2019. The findings in this research show that the policy measures adopted by government in some provinces, have had mixed consequences. For some provinces it has contained and reduced the inequality and for some other province it has worsened the inequality gap over the same period. Based on Theil’s Index, inequality coefficient has increased in provinces such as Tehran and some other relatively more developed provinces and for less developed provinces the index has decreased. Government budget expenditures disbursed among various provinces have had a bearing on inequality through the provision of public physical investment, promoting education provision, expanding health care services and capacity building enhancement.

  Keywords: Provinces Inequality, Theil, Williamson Index, Government Policies
 • Hamed Ahmadi, MohammadReza Behboudi * Pages 225-280

  The Targeted Subsidies Policy (TSP) was implemented as one of the biggest economic reforms in Iran in 2009. However, after more than a decade, it did not achieve all its predetermined goals. Regardless of its positive effects, this research aims to identify and determine the adverse effects of this plan after its implementation, which led to the inefficiency of TSP. This research is based on Sandelowski & Barroso Meta-Synthesis method in which, by searching keywords related to the topic in scientific databases, the relevant researches were found and systematically reviewed. The search results were filtered by reviewing titles, abstracts, and content, and screened articles were evaluated using the CASP tool. Finally, 86 sources were selected and analyzed. By coding and categorizing the articles, nine main categories were identified as disadvantages and negative effects of TSP: negative effects on macroeconomics, negative effects on the production sector, unfair distribution, decreased welfare, failure to save or reduce energy consumption, energy smuggling and corruption, adverse effects on medicine and health, adverse effects on transportation, and adverse environmental effects. The findings can help to structurally reform the current method and prevent the repetition of past mistakes.

  Keywords: Targeted Subsidies Policy (TSP), Energy Carriers, MetaSynthesis, Subsidy Effects, Cash Subsidy, Iran's economy
 • Reza Ashraf Ganjoui *, Saeed Iranmanesh Pages 281-323

  In recent decades, international sanctions have become a recurring feature in political interactions between some governments. The United States has imposed the most economic sanctions since World War II. Also, several actions have been taken by the United Nations in recent years. In this study, the effect of economic sanctions of the United Nations and the United States on the misery index during the years 1991-2020 has been investigated by using the generalized least squares (GLS) method. The results indicate that the United Nations and United States sanctions have a significant effect on the misery index. On average, the imposition of sanctions by the United Nations and the United States have increased the misery index of the target country by 8.12 and 6.49, respectively. Also, the positive and increasing effect caused by the application of comprehensive economic sanctions of the United Nations on the misery index is more than the sanctions of the United States.

  Keywords: United states, Economic sanction, United Nations, Misery Index