فهرست مطالب

اسلام و پژوهش های روان شناختی - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 18، پاییز و زمستان 1401)

نشریه اسلام و پژوهش های روان شناختی
سال هشتم شماره 2 (پیاپی 18، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید علی اشرف زاده*، محمدصادق شجاعی صفحات 7-25

  پژوهش حاضر با هدف دستیابی به مدل مفهومی انگیزش پیشرفت در منابع اسلامی، صورت گرفته است. روش به کار رفته در این پژوهش، "تحلیل کیفی محتوای متون دینی" بود که برای فهم و استنباط آموزه های روان شناختی از منابع اسلامی کاربرد دارد. بدین منظور ابتدا مفاهیم و گزاره های مرتبط با انگیزش پیشرفت در منابع اسلامی بررسی و گردآوری شد. در مرحله بعد، مفاهیم و گزاره های گردآوری شده با استفاده از اصول پیش پردازش متن،مانند هم معنایی، چندمعنایی و حوزه معنایی مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام، 5 مولفه برای انگیزش پیشرفت شناسایی شد که شامل "میل به پیشتازی"، "فایده نگری"، "احتمال موفقیت"، "نیرومندی انگیزه" و "حمایت معنوی ادراک شده" است. در مرحله بعد به منظور بررسی روایی محتوایی، مولفه ها و مستندات آن ها در قالب یک فرم نظرسنجی در اختیار 13 نفر از کارشناسان حوزه علوم دینی و روان شناسی قرار گرفت و از آن ها خواسته شد تا نظر خود را در مورد برداشت های انجام شده از مستندات و مولفه های مفهومی بدست آمده برای انگیزش پیشرفت، در یک مقیاس چهار درجه ای از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم مشخص کنند. نظر کارشناسان بررسی و یافته ها با دقت بالای 0.85 درصد تایید شد. بر اساس این پژوهش می توان انگیزش پیشرفت را زیرمجموعه انگیزش درونی دانست که معطوف به اهداف پیش رو در زندگی بوده و جهت گیری رفتار فرد را تعیین می کند.

  کلیدواژگان: انگیزش، انگیزش پیشرفت، روایی محتوایی، منابع اسلامی، روان شناسی اسلامی
 • قاسم مهدوی اصل*، مهدی عباسی، علی صادقی سرشت صفحات 27-48

  پژوهش حاضر با هدف بررسی مولفه های تنظیم هیجان شادی و غم بر اساس منابع اسلامی صورت پذیرفت. در این پژوهش به منظور تحلیل مولفه های مفهومی تنظیم هیجان شادی و غم از جملات توصیفی- تبیینی متون اسلامی (قرآن و حدیث) از روش های تحلیل محتوا استفاده شد و نیز به منظور تبیین ساختار مفهومی تنظیم هیجان شادی و غم از روش معناشناسی زبانی مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور، به وسیله واژگان و مفاهیم جمع آوری شده در حوزه معنایی شادی و غم، جملات توصیفی- تبیینی مرتبط با موضوع در متون اسلامی جستجو و انتخاب گردید. برای تعیین مولفه های مفهومی نیز عملیات مقوله بندی و مفهوم سازی بر مضمون های اصلی متون انتخاب شده انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل متعددی می تواند به افزایش یا کاهش دو هیجان شادی و غم منجر شده و موجب تنظیم آن گردند که بر اساس تقسیم بندی شادی و غم به سازنده و مثبت و نیز مرضی و منفی، این عوامل به چهار دسته مولفه ی مفهومی «افزاینده شادی سازنده» با هفت زیر مولفه، «افزاینده غم سازنده» با سه زیر مولفه، «کاهنده شادی مرضی» با سه زیر مولفه و «کاهنده غم مرضی» با دوازده زیرمولفه تقسیم شدند.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، شادی، غم، منابع اسلامی
 • محمد فرهوش، مجتبی فرهوش*، مجتبی حافظی، امیر اکبیا صفحات 49-71
  سابقه و هدف

  کمال گرایی افراطی ابعادی دارد. یک بعد آن، کمال گرایی افراطی نسبت به همسر است که نقش به سزایی در تعارضات زناشویی دارد. هدف این پژوهش، ارایه سازه و مولفه های کمال گرایی افراطی نسبت به همسر بود تا بستر مناسبی برای پژوهش ها در این حیطه فراهم کند.

  روش کار

  با توجه به اینکه در پژوهش های گذشته سازه کمال گرایی نسبت به همسر بطور مستقل ارایه نشده است، در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه با افراد و برای تحلیل داده ها از رویکرد نظریه زمینه ای استفاده شد. بدین منظور ابتدا با روش نمونه گیری هدفمند از میان مراجعین مراکز مشاوره، افرادی که به تشخیص مشاور خانواده، رضایت زناشویی پایین و کمال گرایی افراطی بالایی داشتند، انتخاب و مصاحبه شدند. مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع داده ها ادامه یافت و در نهایت با 34 نفر مصاحبه شد. سپس داده ها با رویکرد نظریه زمینه ای کدگذاری و تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که سازه کمال گرایی نسبت به همسر، دارای سه مولفه اصلی و ده ریز مولفه است: 1) خودمحوری: انتظارات بالا از همسر، سلطه جویی نسبت به همسر، عدم تمایزیافتگی از همسر. 2) عدم انعطاف پذیری: ناتوانی در بخشش، عدم توجه به افکار و احساسات همسر، مشکل با خانواده همسر...

  کلیدواژگان: کمال گرایی افراطی، کمال گرایی افراطی نسبت به همسر، خود محوری، عدم انعطاف پذیری، منفی نگری نسبت به همسر
 • مصطفی عرب پور*، علی بیات صفحات 73-91
  هدف از این پژوهش بررسی رابطه جرم با اختلالات شخصیت از منظر فقه، حقوق و روان شناسی بود. برای پاسخ به این مسیله از دو روش توصیفی-تحلیلی و روش کمی همبستگی استفاده شد. این تحقیق دارای دو جامعه متنی و آماری است. در بررسی رابطه جرم و اختلالات شخصیت از سه منظر فقه، حقوق و روان شناسی از جامعه متنی شامل متون تخصصی هر یک از این سه دانش بود که از این میان، برخی نظریه ها به عنوان نمونه تبیین شد. جامعه آماری آن زندانیان شهر کرج بودند که از این میان به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 66 زندانی به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان آزمون چندمحوری بالینی میلون (MCMI-3) را تکمیل کردند. یافته ها در بخش توصیف و تحلیل کیفی نشان داد احکام فقهی و به تبع آن حقوقی، متناسب با واقعیت انسان و شرایط روحی-روانی وضع گردیده است و این موضوع در منابع دینی مورد توجه واقع گردیده است که این بررسی شاهد بر این موضوع است. علاوه بر این، یافته ها در بخش کمی و در زمینه رابطه میان جرم و اختلالات شخصیت از دیدگاه روان شناسی نشان داد میان 4 اختلال شخصیت مرزی، ضداجتماعی، آزارگر و پارانویید با ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود دارد
  کلیدواژگان: جرم، اختلالات شخصیت، فقه، حقوق، روان شناسی
 • محمدمهدی صفورائی پاریزی، حسین رادمرد* صفحات 93-114

  خانواده، یکی از مهم ترین نهادهای جامعه و شکل دهنده ی شخصیت آدمی است. کارکرد بهینه ی خانواده، عامل بسیار تاثیرگذاری در شکوفایی، رشد و پیشرفت اعضای خانواده است . هدف این پژوهش پیش بینی کارکرد خانواده براساس ادراک زوجین از حضور خدا در زندگی با واسطه گری تاب آوری فردی بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که طبق مراحل پیشنهادی بارون و کنی (1986) و از روش رگرسیون استفاده شده است. بدین منظور 170 معلم از معلمان شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه تصور از خدا (لارنس، 1997)، مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) و مقیاس کارکرد خانواده مک مستر(1983) استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که بین ادراک حضور خدا در زندگی با تاب آوری رابطه معنادار مثبت 437 = R و با کارکرد ناسالم خانواده رابطه معنادارمنفی 476 = R وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد ادراک حضور خدا 22.1درصد از کارکرد خانواده را تبیین می کند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه اصلی پژوهش طبق روش بارون و کنی (1986) نیز نشان داد که تاب آوری رابطه ادراک زوجین از خدا در زندگی با کارکرد خانواده را واسطه گری جزیی (0.304- = ) می کند.

  کلیدواژگان: خانواده، کارکرد خانواده، تاب آوری، ادراک حضور خدا، چالش زندگی
 • محمدرضا احمدی*، محمدحسین زمانی لاری صفحات 115-130

  زوجین پایه گذار خانواده و خانواده رکن اصلی جامعه هستند به همین دلیل سلامت و پویایی جامعه در گرو سلامت خانواده و زوج است. از آنجا که هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه نگرش های ناکارآمد و عواطف مثبت و منفی با نگرش به روابط فرازناشویی با توجه به نقش واسطه ای جهت گیری دینی در زوجین در آستانه طلاق است، از نظر نوع پژوهش توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه زوجین در آستانه طلاق شهر لار استان فارس بود که با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیرهای مورد بررسی از پرسشنامه نگرش به خیانت (روابط فرازناشویی)؛ پرسشنامه جهت گیری دینی، پرسشنامه نگرش های ناکارآمد و پرسشنامه عواطف مثبت و منفی استفاده شد. یافته های بدست آمده نشان دهنده آن است که بین نگرش های ناکارآمد و عواطف منفی با روابط فرازناشویی رابطه مثبت وجود دارد. ارتباط بین نگرش های دینی با روابط فرازناشویی، منفی است و بین عواطف مثبت و روابط فرازناشویی رابطه معناداری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: نگرش های ناکارآمد، عواطف مثبت و منفی، روابط فرازناشویی، جهت گیری دینی
|
 • Seyyed Ali Ashrafzadeh *, MuhammadSadeq ShujaIe Pages 7-25

  This study aimed to obtain the components of the achievement motivation in the Islamic sources. The method of the study was ‘the qualitative analysis of the content of the religious texts’, which was applied to understand and deduce the psychological teachings derived from the Islamic sources (Shojaʻi, 2020). For this purpose, in the first step of this study, the concepts and statements related to the achievement motivation in the Islamic sources were investigated and collected. In the second step, the collected concepts and statements were studied using the principles of text preprocessing such as synonymy, polysemy, and semantic fields. In the last step, five components of the achievement motivation were identified: ‘desire to be front’, ‘utilitarianism’, ‘probability of success’, ‘strength of motivation’, and ‘the perceived moral support’. Then, in order to examine the content-related validity, their components and documentations through a survey form were offered to 13 religious and psychological experts, and they were asked to comment, by using an four-point agree, disagree scale from ‘I strongly agree’ to ‘I strongly disagree’, on the derived conceptions from the obtained documentations and conceptual components for the achievement motivation. The comments of the experts were confirmed with accuracy more than 0.85%

  Keywords: Motivation, the achievement motivation, content-related validity, Islamic sources, Islamic Psychology
 • Qasem Mahdavi Asl *, Mahdi Abbasi, Ali Sadeghiseresht Pages 27-48

  This research was conducted with the aim of examining the conceptual components of regulating the emotion of sadness and happiness based on Islamic sources. In this study, in order to develop the conceptual model of regulating emotion, from descriptive-explanatory sentences of Islamic texts (Quran and Hadith) content analysis methods were used and also to explain the conceptual structure of happiness and sadness emotion regulation, linguistic semantics method was used. For this purpose, descriptive-explanatory sentences related to the subject in Islamic texts were searched and selected by the words and concepts collected in the semantic field of happiness and sadness.In order to determine the conceptual components, categorization and conceptualization operations were performed on the main themes of the selected texts.The findings of the research showed that several factors can lead to the increase or decrease of the two emotions of happiness and sadness and cause it to be regulated that is based on the division of happiness and sadness into constructive and positive as well as morbid and negative, these factors are divided into four categories of conceptual components: "increasing constructive happiness" with seven sub-components, "increasing constructive sadness" with three sub-components, "reducing morbid happiness" was divided into three sub-components and "reducing morbid sadness" was divided into twelve sub-components.

  Keywords: regulating emotion, happiness, sadness, Islamic sources
 • Muhammad Farhoosh, Mojtaba Farhoush *, Mojtaba Hafezi, Amir Ekbia Pages 49-71
  Background and purpose

  perfectionism has dimensions. One dimension is perfectionism towards the spouse, which plays an important role in marital conflicts. The purpose of this study was to present the structure and components of perfectionism towards the spouse in order to provide a suitable platform for research in this field.

  Methods

  Considering that in previous studies, the structure of perfectionism towards the spouse has not been presented independently, in this study, the method of interviewing individuals was used to collect data and the underlying theory approach was used to analyze the data. For this purpose, first, by purposeful sampling method, among the clients of counseling centers, people who had low marital satisfaction and perfectionism at the discretion of the family counselor were selected and interviewed. The interviews continued until data saturation was achieved, and finally 34 people were interviewed. The data were then coded and analyzed using the underlying theory approach.

  Findings

  The research findings showed that the structure of perfectionism towards the spouse has three main components and ten sub-components: 1) Self-centeredness: high expectations from the spouse, domination of the spouse, lack of differentiation from the spouse. 2) Inflexibility: inability to forgive, lack of attention to . 

  Keywords: : perfectionism, perfectionism towards spouse, self-centeredness, inflexibility, negativity towards spouse
 • Mostafa Arabpour *, Ali Bayat Pages 73-91
  The purpose of this study was to investigate the relationship between crime and personality disorders from the perspective of jurisprudence, law and psychology. To answer this problem, two descriptive-analytical methods and a quantitative correlation method were used. This research has two textual and statistical communities. In examining the relationship between crime and personality disorders from three perspectives of jurisprudence, law and psychology, the textual community included specialized texts of each of these three sciences, of which some theories were explained as examples. The statistical population was the prisoners of Karaj city, from which 66 prisoners were selected as a sample by available sampling method. Participants completed the Millon Clinical Multivariate Test (MCMI-3). Findings in the section of description and qualitative analysis showed that the rules of jurisprudence and, consequently, law, have been set in accordance with human reality and psychological conditions, and this issue has been considered in religious sources, which this study is evidence of this issue. In addition, the findings in the quantitative section on the relationship between crime and personality disorders from a psychological perspective showed that there is a significant relationship between the four personality disorders borderline, antisocial, harassing and paranoid with crime.
  Keywords: Crime, personality disorders, jurisprudence, law, psychology
 • MohammadMahdi Safouraei Parizi, Hossain Radmard * Pages 93-114

  The family is one of the most important institutions of society and forms the human personality. Optimal family functioning is a very influential factor in the flourishing, growth and development of family members. The purpose of this study was to predict family functioning based on couples' perception of God's presence in life through the mediation of individual resilience. The present study is a descriptive correlational study based on the steps proposed by Baron and Kenny (1986) and the regression method is used. For this purpose, 170 teachers from Birjand city were selected using stratified random sampling method. Data were collected using the God Imagination Questionnaire (Lawrence, 1997), the Resilience Scale (Connor and Davidson, 2003) and the McMaster Family Functioning Scale (1983). The results of statistical analysis showed that there is a significant positive relationship between perception of God's presence and resilience and a significant negative relationship with unhealthy family functioning. The results of regression analysis also showed that family functioning can be predicted by the perception of God's presence and explains 22.1% of family functioning. Also, the reflection of the relationship between the couple's perception of God and the functioning of the family is a partial mediation.

  Keywords: family, Family Function, Resilience, perception of God', s presence, life challenges
 • Mohammadreza Ahmadi *, MohammadHossein Zamani Lari Pages 115-130

  Couples are the founders of the family and the family is the main pillar of the society, therefore the health and dynamics of the society depend on the health of the family and the couple. Since the purpose of the present study is to examine the relationship between dysfunctional attitudes and positive and negative emotions with attitudes toward extramarital relationships, considering the mediating role of religious orientation in couples on the verge of divorce, it is descriptive-correlational in terms of the type of research. The statistical population of the research was all the couples on the verge of divorce in Lar city of Fars province, and 200 people were selected as a sample using the multi-stage cluster sampling method. In this research, to measure the studied variables from the questionnaire of attitude towards infidelity (extramarital relations); Questionnaire of religious orientation, questionnaire of ineffective attitudes and questionnaire of positive and negative emotions were used.The findings show that there is a positive relationship between dysfunctional attitudes and negative emotions with extramarital relationships. The relationship between religious attitudes and extramarital relationships is negative, and there is no significant relationship between positive emotions and extramarital relationships.

  Keywords: Ineffective attitudes, Positive, negative emotions, Extramarital relations, Religious orientation