فهرست مطالب

نظارت و بازرسی - پیاپی 63 (بهار 1402)
 • پیاپی 63 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فواد مکوندی*، احسان نامور صفحات 13-32
  زمینه و هدف

  رشد حرفه ای کارکنان، رویکردی است که در آن توسعه دانش و مهارت هایی مانند پرورش دانش کارکنان و تغییر در نگرش های اجتماعی آنها ایجاد می شود. یک برنامه رشد حرفه ای زمانی موثرتر خواهد بود که متناسب با نیازهای فردی کارکنان و نیازهای سازمانی باشد. هدف از این مقاله، بررسی تاثیر برنامه های کاری انعطاف پذیر بر رشد حرفه ای کارکنان با نقش واسطه ای ارزش های سازمانی است.

  روش شناسی:

   پژوهش حاضر با توجه به هدف آن جزء پژوهش های کاربردی و بصورت پیمایشی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 345 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان است. روش نمونه گیری این پژوهش به روش تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برابر با 183 نفر است. در این پژوهش برای تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه ها از روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ و همچنین، از مدل معادلات ساختاری برای تحلیل داده ها استفاده شد. ضریب پایایی برای پرسشنامه استاندارد ارزش های سازمانی (فارنهام، 2001) برابر 84/0، پرسشنامه استاندارد برنامه های کاری انعطاف پذیر (داویدسکو و همکاران،2020) برابر 712/0 و برای پرسشنامه استاندارد رشد حرفه ای (آکفیلت و کوت، 2005) برابر 848/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد و نیکویی برازش متغیرهای تحقیق مورد تایید قرار گرفت.

  یافته ها

  مقادیر t به دست آمده برای تمام مسیرها بالاتر از 96/1 است. ضرایب مسیر نیز نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای پژوهش است و متغیر ارزش های سازمانی با ضریب مسیر 55/0 ، دارای بیشترین تاثیر بر رشد حرفه ای بود.

  نتایج

  چنانچه مدیران و برنامه ریزان اداره مالیاتی انعطاف پذیری در زمان کار، فضای کار و حوزه عملیات ایجاد کنند و کارکنان این اداره بتوانند با انعطاف و فراغ بال بیشتری انجام وظایف نمایند، رشد حرفه ای کارکنان افزایش می یابد. توجه و تاکید بیشتر بر ارزش های رشد انسانی، ارزش های معطوف به روابط انسانی و اخلاقی، ارزش های معطوف به روابط انسانی و مشارکت، ارزش های کیفیت و مشتریان، ارزش های اجتماعی برون سازمانی و در نهایت ارزش های حمایتی و اقتصادی در اداره مالیاتی موجب بهبود سطح رشد حرفه ای کارکنان و تعالی سازمانی می شود.

  کلیدواژگان: رشد حرفه ای کارکنان، برنامه های کاری انعطاف پذیر، ارزش های سازمانی، اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان
 • سعید اسماعیلی، مهدی باقری*، کرم الله دانش فرد صفحات 33-64
  زمینه و هدف

  امروزه اهمیت بحث مسیولیت اجتماعی در سازمان ها افزایش یافته است. از طرفی، شفافیت سازمانی یکی از رویکردهایی است که می تواند در زمینه ارتقای مسیولیت اجتماعی استفاده گردد که البته نسبت به ابعاد مختلف آن آگاهی و شناخت کافی وجود ندارد. از این رو، هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل مسیولیت اجتماعی شرکتی با رویکرد شفافیت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی است.

  روش

  این تحقیق از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای و از نظر روش، ترکیبی (کیفی- کمی) است. در مرحله کیفی تحقیق، از روش تحلیل تم برای طراحی مدل تحقیق استفاده شد. بدین منظور با 27 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. در بخش کمی نیز با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS به سنجش و اعتبارسنجی الگوی تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 167 نفر از مدیران و متخصصان سازمان تامین اجتماعی در شهرستان تهران که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین شدند، نظرخواهی شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج تحلیل تم، 6 بعد مسیولیت پذیری اقتصادی، استراتژیک، قانونی، اخلاقی و دینی، نوع دوستانه و زیست محیطی و همچنین 5 دسته راهبرد برای ارتقای مسیولیت اجتماعی با رویکرد شفافیت سازمانی شامل راهبردهای مدیریتی، مالی، ساختاری، تکنولوژی و مدیریت منابع انسانی شناسایی و بر اساس یافته های مدل سازی معادلات ساختاری، کلیه عوامل شناسایی شده تایید شدند، همچنین، مقدار ضریب تعیین محاسبه شده برای راهبردها و اقدامات شفافیت مقدار 692/0 و برای متغیر پیامدها 716/0 است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که در راستای ارتقای مسیولیت اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی، بهره گیری از رویکرد شفافیت سازمانی، دارای اثربخشی مطلوبی است. همچنین، استفاده از رویکرد شفافیت می تواند پیامدهای متعددی را ایجاد کرده و ضمن ارتقای عملکرد سازمانی، وجهه و اعتبار این سازمان را در بین جامعه و ذینفعان ارتقاء دهد.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکتی، شفافیت سازمانی، سازمان تامین اجتماعی، تحلیل تم
 • مصطفی آقارضی* صفحات 65-110
  زمینه و هدف

  با توجه به اهمیت شناخت آسیب های سازمانی که بسیار متنوع هستند و در همه سطوح  سازمانی بر روی عملکرد و اهداف تاثیر می گذارند و اختلال عملکردی ایجاد می نمایند ضرورت دارد تا آنها شناسایی و مورد توجه قرار گیرند یکی از این آسیب ها که می بایست مورد بررسی و توجه قرار گیرد ، بررسی و آسیب شناسی انتصاب نظام مدیران حرفه ای در سازمان های دولتی ایران است در واقع این آسیب شناسی مسیر موفقیت و پایداری سازمان های دولتی و تدوین گر الگوی شایستگی است ، شناخت آسیب های سازمانی حساس ترین و مهم ترین اقدامی است که خروجی آن ارتقای اثر بخشی سازمان است. این پژوهش نظر به اهمیت موضوع یاد شده بر این مقوله تمرکز کرده و با توجه به اینکه بررسی و جمع بندی یافته های مطالعات گذشته نقش بسزایی در شناخت و طراحی الگوهای شایستگی داشته است و با هدف کاربردی صورت گرفته است..

  روش

  پژوهش حاضر از حیث داده ها آمیخته و اکتشافی و  از حیث روش اجرای پژوهش و مطالعه به دو صورت داده بنیاد و پیمایشی مقطعی صورت گرفته  است . تعداد نمونه های این مطالعه 235 مورد است و برای سنجش متغیرهای الگوی داده بنیاد  از یک پرسشنامه چندماده ای  مبتنی بر یافته های بخش کیفی استفاده شده  و به کمک فن دلفی و طوفان مغزی مورد تایید خبرگان قرار گرفته است.

  یافته ها

  بر اساس یافته های این پژوهش، اولویت بندی شاخص ها، مولفه ها و ابعاد الگوی انتصاب مدیران حرفه ای سازمان های دولتی توسط مصاحبه با خبرگان و متخصصان دانشگاهی و با بهره مندی از  فن دلفی 40 گویه، 8 مولفه و 2 بعد شناسایی و توسط آزمون CVR اولویت بندی گردید که به ترتیب مولفه های «ساختاری»، «مدیریتی»، «استراتژی»، «فرهنگ سازمانی» و «مدیریت منابع انسانی» بیشترین تاثیر را از بعد درون سازمانی و مولفه های «اجتماعی- فرهنگی»، «اقتصادی» و «سیاسی- قانونی» به ترتیب از مهمترین آسیب های انتصاب نظام مدیران حرفه ای در سازمان های دولتی ایران از بعد برون سازمانی می باشند.

  نتیجه گیری

    بر اساس یافته های پژوهش، می توان این گونه نتیجه گیری نمود که تمامی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ایران، نیازمند افراد خلاق ، انعطاپذیر و مسیول است از طرفی شناسایی، جذب و نگهداشت کارکنان با چنین ویژگی ها دارای فرایند پیچیده ای بوده و ضرورتا مدیریت منابع انسانی باید خود را با هنجارهای روز منطبق نماید.

  کلیدواژگان: سازمان دولتی، انتصاب مدیران، عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، شایستگی و دلفی
 • عبدالله لشکری*، محمدرضا پاک نهاد صفحات 111-136
  زمینه وهدف

  آلوده شدن برخی از کارکنان مرزبانی به فساد برای سازمان و کشور بسیار زیان بار بوده چرا که این کارکنان وظیفه حراست از مرزهای مقدس کشور را برعهده دارند. بنابراین هدف این پژوهش ارایه مدل عوامل موثر در شکل گیری  فساد اداری با تاکید بر جرم اخذ رشوه در مرزبانی استان هرمزگان می باشد.

  روش

  پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ روش، کیفی و دارای رویکرد استقرایی می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق از  استادان، سیاستگذاران، عوامل اجرایی و خبرگان در حوزه جرایم سازمانی و همچنین کارکنان مرزبانی استان که مرتکب جرم رشوه شده اند تشکیل شده است. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند قضاوتی با رویکرد نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. انتخاب نمونه ها تا حصول کفایت و اشباع داده ها و اطمینان از این که نمونه های بعدی اطلاعات متمایزی به دست نمی دهند تدام یافت. در نهایت پژوهشگر با انجام 15 مصاحبه، به اشباع نظری رسید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.

  یافته ها

  در مراحل ابتدایی تحقیق، حدود 160 کد اولیه از متون، مقالات و مصاحبه ها احصاء گردید که از این تعداد 33 کد گزینشی بدست آمده است. 9 مضمون پایه ای شناسایی شده با عناوین فرماندهی، اعتقادی- اخلاقی، تجهیزات و پشتیبانی، نظارت، آموزش، توانمندسازی- حمایتی، اقتصادی، قانونی- قضایی و فرهنگی-اجتماعی مشخص شدند.

  نتایج

  عوامل شناسایی شده در مدل نهایی به دو مضمون سازنده درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شده اند و این مضمون ها خود به تنهایی یا در تعامل با یکدیگر کارکنان، سازمان را به سمت فساد سوق می دهند.

  کلیدواژگان: جرم، فساد، فساد اداری، رشوه، مرزبانی
 • رضا قادری، جمال بیگی*، فاطمه احدی صفحات 137-157
  زمینه و هدف

  جرایم اقتصادی یکی از چالش های فراملی است. استفاده از ظرفیت گزارش دهی عمومی برای کشف، شناسایی و مقابله با جرایم اقتصادی در قالب افشاگری یکی از راهکارهای موثر است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی پدیده افشاگری در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ایران و کنوانسیون مریدا است.

  روش

   پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای با مطالعه و تطبیق متون و نصوص قانون ایران و سازمان ملل، مورد امعان نظر قرار گرفته است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد، افشاگری به عنوان ابزاری مهم در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی در دنیا می باشد. نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل با تصویب کنوانسیون مریدا و الزام کشورهای عضو به دنبال استفاده از ظرفیت افشاگری می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست های حمایتی و تشویقی از افشاگران، مسیرهای افشاگری، تاکید به اصل شفافیت، دسترسی آزاد به اطلاعات و استفاده از ظرفیت جامعه مدنی برای گزارش دهی عمومی در راستای افشاگری جرایم اقتصادی به منظور مقابله با این معضل اجتماعی از راهبردهای موثر می-باشد. با وجود این، ادبیات افشاگری در قوانین ایران وارد نشده است، اما کنوانسیون مریدا در صدد نهادینه کردن آن، برای مبارزه با جرایم اقتصادی می باشد. الحاق ایران در تاریخ 20/7/1387 به کنوانسیون مریدا گامی مثبت در جهت استفاده از پدیده افشاگری می باشد. قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز به افشاگری بدون استفاده از این اصطلاح اشاره کرده است.

  کلیدواژگان: افشاگری، گزارش دهی عمومی، جرایم اقتصادی، کنوانسیون مریدا، قانون سلامت اداری
 • علی اصغر خمسه* صفحات 159-189
  زمینه و هدف

  این تحقیق به مهمترین مصادیق بزه پوشی در اسناد الزام آور و قوانین کیفری (ماهوی و شکلی) پرداخته است و از منظر هدف، به شکل کاربردی و به شیوه ی توصیفی - تحلیلی است. بدون شک آموزه های اسلامی، احکام قرآنی، احادیث و متون فقهی، نقش مهمی در تدوین، تصویب و تقویت قوانین عرفی جمهوری اسلامی ایران داشته است، که از جمله آن می توان به عیب پوشی و بزه پوشی از برخی جرایم حدی اشاره نمود.

  روش

  تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. در این روش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی های دقیق و همه جانبه پیرامون مصادیق و جلوه های جرم پوشی در قوانین کیفری و اسناد الزام آور صورت گرفته است.

  یافته ها

  نهان سازی و مخفی سازی، روشی غیرکیفری و غیرقهرآمیز است، که مورد توجه ویژه قانونگذار قرار گرفته و در برخی اسناد الزام آور همچون منشور حقوق شهروندی، فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی (ره)، برخی اصول قانون اساسی و برخی قوانین ماهوی و شکلی، جایگاه ویژه ای پیدا نموده و سیستم قضایی را در مقابله با برخی بزهکاران جرایم حدی و منافی عفت، تحت تاثیر قرار داده تا به جای استفاده از بیشینه کیفری و تشکیل پرونده های قضایی، بیشتر از تغافل و چشم پوشی بهره گرفته شود. استفاده از این نظریه در قوانین کیفری و نظام قضایی، اگر چه در بسیاری از موارد مفید و موثر بوده، لیکن اگر به طور دقیق و کامل اجرایی نگردد، می تواند آسیب هایی به همراه داشته باشد.

  نتایج

  بنابراین بزه پوشی استثنایی بر اصل تعقیب کیفری بوده که مصادیق آن در برخی جرایم حدی (اخلاقی) و تعزیری منافی عفت با لحاظ شرایطی جاری می باشد. این رویکرد و شیوه ی متمایز که با برخی اندیشه های نوین جرم شناسی غربی همچون برچسب زنی، قضازدایی، تعقیب زدایی، عدالت ترمیمی و الغاگرایی کیفری دارای وجوه مشترک و افتراق است، در تغییر و تحولات جدید قانونگذار و نظام قضایی ایران نسبت به جرایم تعزیری نیز دارای نقش مهمی بوده و در شکل گیری برخی تاسیسات حقوقی همچون صدور قرارهای تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و بایگانی پرونده کیفری سهم بسزایی داشته است.

  کلیدواژگان: بزه پوشی، اسناد الزام آور، جرایم منافی عفت، جرایم تعزیری، رویه قضایی
 • منیژه احمدی*، غلام جباری، صمد بارانی صفحات 191-224
  زمینه و هدف

  یکی از ابعاد مهم اصلاح نظام اداری، توسعه منابع انسانی بویژه ارتقای شایستگی مدیران می باشد که این مهم در بند 4 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز مورد تاکید قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی شایستگی های حرفه ای مدیران سازمان تامین اجتماعی تهران وفق بند 4 سیاست های کلی نظام اداری است.

  روش

  این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از نظر نحوه گرداوری داده ها و روش انجام آن، توصیفی - پیمایشی است. به دلیل محدود بودن جامعه آماری (82 نفر از مدیران) به روش سرشماری در تحقیق مشارکت داده شدند و نمونه گیری صورت نپذیرفت. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که روایی آن با روش محتوایی و عاملی و  پایایی آن با آلفای کرونباخ بررسی و تایید گردید. برای تحلیل داده ها از  روش مدل یابی معادلات ساختاری (با کمک نرم افزار SMART PLS)، و  تحلیل شبکه ای (ANP) با کمک نرم افزار Super Decision استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های تحقیق، شایستگی های مورد نیاز مدیران سازمان تامین اجتماعی تهران در سه مولفه شایستگی های مدیریتی (تفکر استراتژیک، تفکر تحلیلی، مدیریت تغییر، مدیریت ارزیابی عملکرد، مدیریت اطلاعات، مدیریت تخصیص منابع، تعیین چشما نداز)، برنامهای (مهارت های تصمیم گیری و حل مسیله، برنامه ریزی، سازماندهی) و دانشی (دانش استفاده از فناوری، دانش شغلی، دانش سازمانی، دانش محیطی) دسته بندی شده اند.

  نتیجه گیری

  توجه و تاکید سازمان بر ارتقای شایستگی های شناسایی شده در این تحقیق می تواند در بهبود شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای بند 4 سیاستهای کلی نظام اداری موثر باشد.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، شایستگی حرفه ای، سازمان تامین اجتماعی، سیاستهای کلی نظام اداری
|
 • Foad Makvandi *, Ehsan Namvar Pages 13-32
  Background and purpose

  professional development of employees is an approach in which the development of knowledge and skills such as the cultivation of employees' knowledge and changes in their social attitudes are created. The purpose of this article was the impact of flexible work plans on the professional growth of employees with the mediating role of organizational values ​​in the General Administration of Tax Affairs of Hormozgan Province.

  Methodology

  According to its purpose, the present research is part of applied research and has been carried out as a survey. The statistical population of the present study is 345 employees of the General Department of Tax Affairs of Hormozgan province. The sampling method of this research is stratified random method and using Cochran's formula, the sample size is equal to 183 people. Structural equation model was used for data analysis. The reliability coefficient for the standard questionnaire of organizational values ​​(Farnham, 2001) is equal to 0.84, the standard questionnaire of flexible work plans (Davidescu et al., 2020) is equal to 0.712 and for the standard questionnaire of professional growth (Ackfelt and Cote, 2005). It was calculated as 0.848. Structural equations were used to analyze the data.

  Findings

  The t values ​​obtained for all paths are higher than 1.96, so there is a significant relationship between the research variables and the path coefficients also indicate the existence of a positive relationship between the research variables. The variable of organizational values ​​with a path coefficient of 0.55 had the greatest impact on professional growth.

  Results

  If the managers and planners of the tax office create flexibility in working time, work space and field of operation and the employees of this office can perform their duties with more flexibility and freedom, the professional growth of the employees will increase.

  Keywords: Professional development of employees, flexible work schedules, organizational values, Hormozgan Province Tax Administration
 • Saeid Esmaeili, Mehdi Bagheri *, Karamolah Daneshfard Pages 33-64
  Background and purpose

  Nowadays, the importance of discussing social responsibility in organizations has increased. On the other hand, organizational transparency is one of the approaches that can be used in the field of promoting social responsibility, although there is not enough knowledge and understanding about its various dimensions. Therefore, the aim of this research is to design a corporate social responsibility model with an organizational transparency approach in the social security organization.

  Method

  This research is applied-developmental in terms of purpose and mixed (qualitative-quantitative) in terms of method. In the qualitative phase of the research, the theme analysis method was used to design the research model. For this purpose, a semi-structured interview was conducted with 27 experts who were selected purposefully. In the quantitative part, the measurement and validation of the research model was done with the method of structural equation modeling and Smart PLS software. For this purpose, 167 managers and specialists of the social security organization in Tehran, who were determined by simple random sampling method, were asked for their opinion using a questionnaire.

  Findings

  Based on the results of theme analysis, there are 6 dimensions of economic, strategic, legal, ethical and religious, altruistic and environmental responsibility, as well as 5 categories of strategies for promoting social responsibility with an organizational transparency approach, including managerial, financial, structural, technology and management strategies. Human resources were identified and based on the findings of structural equation modeling, all identified factors were confirmed, also, the value of the coefficient of determination calculated for transparency strategies and measures is 0.692 and for the outcomes variable is 0.716.

  Conclusion

  The results showed that in order to promote social responsibility in the social security organization, using the organizational transparency approach has a favorable effectiveness. Also, the use of the transparency approach can create many consequences and, while improving the organizational performance, improve the image and credibility of this organization among the society and stakeholders.

  Keywords: corporate social responsibility, organizational transparenc, Social Security Organization, Theme analysis
 • Mostafa Agharazi * Pages 65-110
  Background and purpose

  Considering the importance of recognizing organizational injuries that are very diverse and affect performance and goals at all levels of the organization and cause functional disorders, it is necessary to identify and pay attention to one of these injuries. which should be investigated and paid attention to, the examination and pathology of the appointment of professional managers in Iran's government organizations, in fact, this pathology is the path to the success and stability of government organizations and the compiler of the model of competence, recognizing organizational harms is the most sensitive and It is the most important action, the output of which is to improve the effectiveness of the organization. Considering the importance of the mentioned topic, this research focuses on this category and considering that the review and summarization of the findings of past studies has played a significant role in the recognition and design of competency models, and it has been done with a practical purpose.

  Method

  In terms of data, the present research is mixed and exploratory, and in terms of the method of research and study, it has been conducted in two forms: foundation data and cross-sectional survey. The number of samples in this study is 235 and to measure the variables of the foundation's data model, a multi-item questionnaire based on the findings of the qualitative section was used and it was approved by experts with the help of Delphi and brainstorming.

  Findings

  Based on the findings of this research, prioritization of indicators, components and dimensions of the pattern of appointment of professional managers of government organizations by interviewing academic experts and experts and with the benefit of Delphi technique, 40 items, 8 components and 2 dimensions were identified. and it was prioritized by the CVR test that "structural", "management", "strategy", "organizational culture" and "human resource management" components respectively have the greatest impact from the internal dimension and "social-cultural" components. "Economic" and "political-legal" respectively, are among the most important disadvantages of the appointment of professional managers in Iran's government organizations from the extra-organizational perspective.

  Conclusion

  Based on the findings of the research, it can be concluded that all ministries and government organizations of Iran need creative, flexible and responsible people, on the other hand, identifying, attracting and retaining employees with such characteristics is a complex process. And necessarily, human resource management must adapt itself to the norms of the day.

  Keywords: government organization, appointment of managers, Internal Organizational Factors, external organizational factors, competence, Delphi
 • Abdullah Lashkari *, Mohamadreza Paknahad Pages 111-136
  Background and purpose

  The contamination of some border guard employees with corruption is very harmful for the organization and the country because these employees are responsible for protecting the sacred borders of the country. Therefore, the purpose of this research is to provide a model of effective factors in the formation of administrative corruption, emphasizing the crime of taking bribes in Hormozgan Border Guard.

  Method

  The present research is based on the purpose, applied, and in terms of method, qualitative and has an inductive approach. In order to analyze the data, thematic analysis method was used. The statistical population of the research is composed of professors, policy makers, executive agents and experts in the field of organizational crimes, as well as provincial border guards who have committed the crime of bribery. To select the sample, a judgmental non-probability sampling method with a snowball sampling approach was used. The selection of samples continued until the sufficiency and saturation of the data and ensuring that the next samples do not provide different information. Finally, the researcher reached theoretical saturation by conducting 15 interviews. In order to analyze the data, thematic analysis method was used.

  Findings

  In the initial stages of the research, about 160 primary codes were counted from texts, articles and interviews, of which 33 selective codes were obtained. 9 basic themes were identified with the titles of command, belief-moral, equipment and support, supervision, training, empowerment-support, economic, legal-judicial and cultural-social.

  Results

  The factors identified in the final model are divided into two constructive themes, internal and external, and these themes alone or in interaction with each other employees lead the organization towards corruption.

  Keywords: Crime, Corruption, Administrative Corruption, Bribery, Border guard
 • Reza Ghaderi, Jamal Beigi *, Fatemeh Ahadi Pages 137-157
  Background and purpose

  Economic crimes are one of the transnational challenges. Using the capacity of public reporting to discover, identify and deal with economic crimes in the form of disclosure is one of the effective solutions. The purpose of this article is the comparative study of the disclosure phenomenon in the Law on Improving the Health of the Administrative System and Combating Corruption in Iran and the Merida Convention.

  Method

  The present research has been evaluated with the analytical descriptive method and the use of library resources by studying and applying the texts and texts of the law of Iran and the United Nations.

  Findings

  The findings of the research show that disclosure is an important tool in the fight against economic crimes in the world. International organizations such as the United Nations seek to use the disclosure capacity by approving the Merida Convention and requiring member states.

  Conclusion

  The results of the research show that policies supporting and encouraging whistleblowers, whistleblowing paths, emphasizing the principle of transparency, free access to information and using the capacity of civil society for public reporting in order to expose economic crimes in order to deal with this social problem It is one of the effective strategies. Despite this, disclosure literature is not included in Iran's laws, but the Merida Convention seeks to institutionalize it to fight economic crimes. Iran's accession to the Merida Convention on 7/20/2017 is a positive step towards using the disclosure phenomenon. The Law on Improving the Health of the Administrative System and Combating Corruption also mentions disclosure without using this term.

  Keywords: disclosure, public reporting, Economic Crimes, Merida Convention, administrative health law
 • Aliasghar Khamse * Pages 159-189
  Background and purpose

  This research has addressed the most important examples of falsehood in binding documents and criminal laws (substantive and formal) and from the point of view, it is applied in a descriptive-analytical way. Undoubtedly, Islamic teachings, Quranic rulings, hadiths and jurisprudential texts have played an important role in compiling, approving and strengthening the customary laws of the Islamic Republic of Iran, among which we can point out the covering up of defects and the covering up of some extreme crimes.

  Method

  The current research is based on descriptive and analytical method. In this method, by using library studies, detailed and comprehensive investigations have been conducted on the examples and effects of criminal cover-up in criminal laws and binding documents.

  Findings

  Hiding and concealing is a non-criminal and non-coercive method, which has received special attention from the legislator and is included in some binding documents such as the charter of citizenship rights, the eight-point decree of Imam Khomeini (RA), some principles of the constitution and some Substantial and formal laws have found a special place and have influenced the judicial system in dealing with some criminals of extreme crimes and against chastity, so that instead of using the maximum penalty and filing court cases, they have mostly benefited from neglect and neglect. to be Although the use of this theory in criminal laws and the judicial system is useful and effective in many cases, if it is not implemented accurately and completely, it can cause harm.

  Results

  Therefore, exceptional scapegoating is based on the principle of criminal prosecution, the examples of which are found in some limited (moral) and punishment crimes against chastity in terms of circumstances. This distinctive approach and method, which has commonalities and differences with some modern Western criminological ideas such as labeling, decriminalization, deprosecution, restorative justice and criminal abolitionism, is in the new changes and developments of the Iranian legislature and judicial system regarding penal crimes. It also has an important role and has made a significant contribution to the formation of some legal institutions such as the issuing of suspension of prosecution orders, postponement of prosecution and archiving of criminal cases.

  Keywords: criminology, Binding documents, Crimes against chastity, Punishment crimes, judicial procedure
 • Manijeh Ahmadi *, Gholam Jabbari, Samad Barani Pages 191-224
  Context and purpose

  One of the important aspects of the reform of the administrative system is the development of human resources, especially the improvement of the competence of managers, which is also emphasized in paragraph 4 of the general policies of the administrative system announced by the Supreme Leader. . The purpose of the current research is to identify and rank the professional competencies of the managers of the Social Security Organization of Tehran according to paragraph 4 of the general policies of the administrative system.

  Method

  This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection and method. Due to the limited statistical population (82 managers), they participated in the research by census method and sampling was not done. A researcher-made questionnaire was used to collect data, and its validity was checked and confirmed by content and factor methods and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha. Structural equation modeling method (with the help of SMART PLS software) and network analysis (ANP) with the help of Super Decision software were used for data analysis.

  Findings

  Based on the research findings, the competencies needed by the managers of Tehran Social Security Organization in three components of managerial competencies (strategic thinking, analytical thinking, change management, performance evaluation management, information management, resource allocation management, determination visionary), programs (decision-making and problem-solving skills, programming, organization) and knowledge (knowledge of using technology, occupational knowledge, organizational knowledge, environmental knowledge) have been classified.

  Conclusion

  The attention and emphasis of the organization on promoting the competencies identified in this research can be effective in improving the meritocracy based on Islamic ethics in the social security organization in line with the implementation of paragraph 4 of the general policies of the administrative system.

  Keywords: Human resource, professional competence, Social Security Organization, general policies of the administrative system