فهرست مطالب

متن شناسی ادب فارسی - سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 58، تابستان 1402)
 • سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 58، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • معصومه سام خانیانی، جمیله اخیانی* صفحات 1-16

  باور به خواص پنهان و مرموز عناصر هستی، در پزشکی و جادوگری روزگاران کهن، نقش ویژه ای داشته است. باورمندان به این دانش، خواص عناصر هستی (از اعضای بدن جانوران گرفته تا حروف و اعداد) و تاثیر آنها را بر پدیده ها و موجودات جهان شناسایی می کردند و از این یافته ها در کارهای گوناگونی مانند پزشکی، طالع بینی، تعبیر خواب، هواشناسی، کیمیاگری، جادو، طلسمات و... بهره می بردند. این باورها بر جهان بینی و زندگی معمول مردم نیز چیرگی داشته است؛ به گونه ای که نشانه های آن را می توان در تاروپود داستان های برجای مانده از آن دوران دید. رازوارگی برخی از داستان های اساطیری پارسی نیز در دل برخی از این باورها نهفته است. ماجراهایی مانند سیمرغ و اعمال جادویی و درمانی او، نبرد رستم با دیو سپید، کنش های جادویی کیخسرو و... در شاهنامه ازجمله داستان های اساطیری است که باورهای مربوط به این دانش در آنها بازتاب چشمگیری داشته است. در مقاله حاضر با رویکردی تازه و براساس متن های موازی داستان های اساطیری و تمثیلی، چند داستان و روایت اسطوره ای و تمثیلی در دو بخش پزشکی عامه و جادوگری بررسی می شود؛ این متن ها عبارت است از: نزهت نامه علایی، عجایب المخلوقات، جواهرنامه نظامی و الابنیه عن حقایق الادویه که درباره خواص پنهان اشیا اطلاعاتی دارند. در این آثار، مسایل پزشکی عامه و جادوگری با توجه به این باورها در چهار گروه «جانداران»، «گیاهان»، «سنگ ها/ فلزات» و «صدا/ آواز» بررسی و تحلیل می شود و ریشه برخی از این باورها نشان داده خواهد شد.

  کلیدواژگان: دانش خواص، اسطوره، تمثیل، جادو، پزشکی عامه، متن موازی
 • سید ناصر جابری*، مجاهد غلامی صفحات 17-36

  آنچه در نوشته های بلاغی درباره آرایه «مبالغه» آمده است، عمدتا از گونه بندی عرفی و عقلی آن به «مبالغه»، «اغراق» و «غلو» فراتر نمی رود و چنانکه باید قدر و قرب این آرایه را نمی نمایاند. این پژوهش به شیوه توصیفی  تحلیلی و به پشتوانه منابع کتابخانه ای فراهم آمده است و هدفش آن است که شگردهای مولوی (604‐672 ق.) را در ایجاد مبالغه در مثنوی با افعال، ابعاد و اندازه ها واکاوی کند؛ نیز در ضمن آن به بازشناختی از آرایه مبالغه و نگاهی نقادانه به آرای بلاغیون درباره آن دست یابد. بررسی ها بیانگر آن است که در بخش «افعال»، اسناد مجازی یکی از پرکاربردترین ابزارهای ایجاد مبالغه در مثنوی و هنری ترین شکل آن است؛ به ویژه آنکه با تضاد و تناقض و دیگر صنایع ادبی پیوندی مستقیم دارد. پیوند دو واژه متضاد و برقراری نسبتی میان آنها «متناقض نما» می آفریند و غالبا فعل به صورت اسناد در تجمیع امور متضاد یا متناقض، نقش اساسی ای بر عهده دارد. در بخش «اندازه ها» و «اعداد» نشان داده شده است که چه اعدادی و به چه شکل هایی در مبالغه های مثنوی کارساز افتاده اند. این اعداد از «نیم» تا «هزار» را در بر می گیرد؛ نیز کاربرد دو عدد «هفت» و «صد»، بسامد بیشتری در مبالغه های مثنوی دارد و در بزرگ نمایی یکی از شگردهای شاعرانه مولوی نظرها را به خود معطوف می کند. در بخش «ابعاد»، نشان داده شده است که این مبالغه ها در مثنوی به دو شکل ابعاد مکان و ابعاد زمان، ایجاد شده و از پرتکرارترین گونه های مبالغه در مثنوی است. سرانجام آنکه استفاده از نشانه های جمع، ازجمله نشانه «ها» و استفاده از جمع الجمع به شکلی هنجارگریزانه، از دیگر راهکارهای ایجاد مبالغه در مثنوی بوده است. این همه، بیانگر آن است که مولانا جلال الدین محمد روحیه ای مبالغه آفرین داشته است و با گذراندن داستان ها و گزاره های عرفانی و حکمی مثنوی از مجرای مبالغه بر بنیه تاثیرگذاری و اقناع کنندگی آنها می افزاید.

  کلیدواژگان: مثنوی معنوی، مولوی، بلاغت، مبالغه، اغراق
 • سمیه شکری، محمد راستگو*، سعید خیرخواه صفحات 37-55

  رای رایان آنندرام لاهوری (1107‐1164 ق.) متخلص به «مخلص»، از شاعران و نویسندگان زبردست هندوی هند در سده دوازدهم است که زبان پارسی را پاس می داشته است. از او به جز دیوان اشعار، نوشته های مفید و مهمی در زمینه های گوناگون فرهنگ نویسی، تذکره نویسی، وقایع نویسی، خاطره نویسی، سفرنامه نویسی و... برجای مانده است. دیوان مخلص، مجموعه اشعار فارسی و ریخته اوست که دست نوشت هایی از آن در کتابخانه رضا (رامپور، هند)، کتابخانه مولانا آزاد (علیگر، هند) و کتابخانه موزه بریتانیا (لندن) نگهداری می شود و نگارندگان آن را تصحیح کرده و تعلیقاتی بر آن نگاشته اند. از جلوه های کم وبیش برجسته سروده های او عبارت است از: کاربرد برخی واژگان هندی که در سروده های دیگران کمتر دیده می شود؛ کاربرد برخی واژگان فارسی و عربی با معنایی به جز آنچه در فارسی ایرانی شناخته و رایج است؛ بازتاب برخی از آداب و رسوم هندی. در این پژوهش کوشش شده ست تا به شیوه استقرایی، بازتاب اینگونه واژه ها و آیین ها در سروده های مخلص لاهوری، بررسی و گزارش شود و به این پرسش پاسخ داده شود که زبان و فرهنگ هندی تا چه اندازه در سروده های فارسی این شاعر هندوی هندی زبان پارسی گوی، بازتاب داشته است. این پژوهش در زمینه فرهنگ نویسی و فرهنگ پژوهشی و واژه شناسی در زبان و ادب هندی و فارسی کاربرد دارد.

  کلیدواژگان: دیوان مخلص لاهوری، واژگان هندی، فرهنگ هندی
 • مریم بختیاری، مهدی نیک منش*، نسرین فقیه ملک مرزبان صفحات 57-80

  وجهیت مقوله ای دستوری معناشناسی است که عملکرد آن، نشان دادن جهان واقع و غیرواقع است. وجهیت بیان عقاید و واقعیت های ذهنی گوینده درباره گزاره و ارزیابی محتوای آن است. فرانک رابرت پالمر از معناشناسانی است که وجهیت را در دو شاخه «گزاره ای» و «رویدادی» بررسی کرده است. وجهیت گزاره ای شامل دو وجهیت «معرفتی» و «گواه نمایی» و وجهیت رویدادی شامل وجهیت «بایدی» و «توانمندی» است. هر زبان برای انتقال مفاهیم مختلف وجهی از سازوکارهای مختلفی استفاده می کند که توجه به آن از مقوله های مهم دستوری و معناشناسی است. با درنظرگرفتن این موضوع، در این پژوهش برآنیم تا علاوه بر توجه به بافت و معنا، «نشانگرها و ساخت های زبانی وجهی» را در سه داستان «پادشاهی فریدون»، «رستم و اسفندیار» و «پادشاهی یزدگرد» براساس نظریه پالمر بررسی کنیم. حالت های مختلف وجهیت عبارت است از: شک و تردید، اطمینان، شرط، انواع گزارش، الزام و اجبار، تعهد و تهدید، آرزوها، ترس ها و پیش فرض ها، جملات پرسشی و منفی، تضمین و تاکید در ساخت هایی مانند افعال شناختی و ادراکی، حروف، صفت، قید، کنایه و جملاتی که بیانگر یک مفهوم کلی و پذیرفتنی هستند، مانند ضرب المثل ها. در این میان، توجه به فضاسازی برای القای مفاهیم وجهی نیز مهم است.

  کلیدواژگان: وجهیت، نشانگرهای وجهی، پالمر، شاهنامه فردوسی
 • رعنا کیانی، محمدرضا نصراصفهانی* صفحات 81-100

  تا پیش از قرن بیستم آرای جامعه شناختی در زمینه ادبیات، برخاسته از الگوهای پوزیتیویسمی بود. بر این اساس در حوزه نقد سنتی، منتقدان بر پیوند محتوایی آگاهی جمعی با اثر تاکید داشتند. سپس در قرن بیستم، لوسین گلدمن بر مبنای آرای جورج لوکاچ و ژان پیاژه، یکی از کارآمدترین نظریه ها در حوزه نقد جامعه شناختی، یعنی نظریه ساخت گرایی تکوینی را مطرح کرد. ازجمله مفاهیم مرکزی گلدمن برای تبیین این نظریه، دو مفهوم «ساختار معنادار» و «جهان نگری» هستند. ساختار معنادار مبین ارتباط متقابل اجزای یک اثر ادبی و جهان نگری کلیت معناداری از هنجارها و ارزش هاست. منظومه «مهر و ماه» یکی از آثاری است که الگوی ساختاری منسجمی دارد و به همین سبب، کاربست نظریه ساخت گرایی تکوینی در درک بهتر آن کارگشاست. این منظومه از آثار برجسته شاعر قرن دهم هجری، جمالی دهلوی است. پژوهش حاضر درپی پاسخگویی به این پرسش است که «چگونه ساختار معنادار و جهان نگری منظومه مهر و ماه هم ارز با بسترهای فراگیر اجتماعی اثر خلق شده است؟». بررسی این منظومه در چارچوب نظریه ساخت گرایی تکوینی گویای آن است که دو بستر عمده اجتماعی عصر شاعر به صورت یک آفرینش هنری نه بازتاب وارونه حوادث اجتماعی نمود یافته اند؛ این دو بستر برتری مسلمانان بر هندوها از منظر گفتمان حاکم در روزگار جمالی و گسترش و نفوذ عرفان میان همه طبقات اجتماعی در نظام مفهومی، عناصر مکانی، الگوی نظام مند روابط شخصیت ها و ساحت زیبایی شناختی منظومه است که خالق ساختار معنادار آن هستند. این عناصر در ارتباط دیالکتیک با یکدیگر، مبین جهان نگری حاکم بر اثر و هم ارزی کلیت اثر با بستر فراگیر اجتماعی آن هستند.

  کلیدواژگان: جامعه شناسی ادبیات، ساخت گرایی تکوینی، ساختار معنادار، جهان نگری، مثنوی مهر و ماه
 • حمید پولادی*، حسین علیقلی زاده صفحات 101-114

  آداب الحرب و الشجاعه اثری ارزشمند به زبان فارسی با موضوع نظامی و آداب جنگاوری است که در اوایل قرن هفت به نثری ساده و روان به رشته تحریر درآمد. این کتاب هم ازنظر قدمت متن و هم از دید زبان شناسی اعتباری برجسته دارد و کهن ترین متن فارسی شناخته شده در موضوع نامبرده است؛ نیز با توجه به اینکه در شبه قاره هند تالیف شده است، واژه ها و اصطلاحات هندی دارد؛ بنابراین بدیهی است که توجه ویژه به این کتاب ازنظر واژه شناسی و معنی شناسی ضرورتی انکارناپذیر دارد. با مطالعه کتاب با رویکرد واژه شناسی مشخص شد که بسیاری از واژه ها تاکنون ناشناخته باقی مانده و در هیچ منبعی درباره آنها توضیحاتی نیامده است؛ ولی به دلیل گستردگی اصطلاحات ناشناخته این کتاب، ثبت و بررسی همه آنها کاری زمان بر و دشوار است؛ بنابراین در این پژوهش، برخی از واژه های نظامی، استخراج، بررسی، معرفی و تحلیل می شوند. روش کار در مرحله اول، مطالعه آداب الحرب و الشجاعه و استخراج واژه های ناشناخته و ثبت نشده در حوزه مسایل گفته شده است. در مرحله بعد به روش مطالعه کتابخانه ای و جست وجو در پیکره ها و نرم افزارهای گوناگون مرتبط و با ابزار یادداشت برداری، شواهد موجود گردآوری شد. در مرحله نهایی، برخی از واژگان، بررسی و تحلیل شدند که درباره آنها توضیحاتی بیان می شود و هویت شان آشکار خواهد شد. برخی نیز به دلیل آشکاربودن معانی آنها یا نبود اطلاعات کافی، که بیش از پنجاه واژه است، فقط معرفی شدند. درکل، همه این واژه ها نویافته هستند و تاکنون هیچ یک در فرهنگ لغتی ثبت نشده اند و در اینجا برای نخستین بار معرفی می شوند.

  کلیدواژگان: آداب الحرب و الشجاعه، واژگان و اصطلاحات نظامی، فرهنگ لغت، نثر فارسی، فخر مدبر
|
 • Masumeh Samkhaniani, Jamileh Akhyani * Pages 1-16

  One of the most common motives for ancient magic and medicine was the belief in mysterious properties of the universe element. Believers of this knowledge would investigate the universe’s elements (from animal body parts to numbers and letters), their properties, and their effects on universe creatures and phenomena. They used their findings in various fields such as medicine, fortune-telling, dream interpretation, weather forecasting, Alchemy, magic, and talisman. These beliefs were also manifested in ordinary people’s life and ideology which is traceable in the context of their contemporary stories. The mysterious nature of some of the Persian stories can be also attributed to this knowledge. Adventures such as Simorgh and his magical and therapeutic actions, Rostam's battle with Div-e Sepid, Key Khosrow's magical actions, etc. are among the mythological stories in Shahnameh, in which the beliefs related to this knowledge have had a significant reflection. In the present study, we shed new light on the topic based on parallel texts, along with mythological and allegorical stories such as Nozhat Nameh Alaei, Ajayeb almakhluqat, Javaher Nameh Nezami and AlAbniyeh an Haqaqeyeq AlAdviyeh. These works contain information about the mysterious properties of elements. From this point of view, literary works written in two genres of magic and common medicine were analyzed in relation to four categories of animals, plants, stones/metals, and noises/voices. We also tried to show the roots of some of these magical, scientific, and folklore practices.

  Keywords: Knowledge of traits, Myth, Allegory, Magic, common medicine, parallel texts
 • Seyyed Naser Jaberi *, Mijahed Gholami Pages 17-36

  What is mentioned in the rhetorical writings about the term ‘Hyperbole’ is mainly limited to the customary and rational classification of exaggeration into Mobaleghe, Eghragh, and Gholov. These contents do not properly express the importance of this rhetorical term. The present descriptive-analytical study aims to investigate Maulavi's approaches to creating hyperbole in Masnavi by means of verbs, dimensions, and sizes (numbers). The results show that in terms of ‘Verbs’, figurative attribution is one of the most used means and artistic forms of creating hyperbole in Masnavi, especially because it is directly connected with contrast and contradiction and other literary aesthetic issues. In terms of ‘Size’ and ‘Number’, it is shown which numbers and sizes were effective in creating hyperbole in Masnavi. In terms of ‘dimensions’, what can be seen is that hyperboles are made in two ways in Masnavi: space hyperboles and time hyperboles. These types of hyperbole are the most used types in Masnavi with many examples in this book. Finally, another method of using hyperbole is to use plural signs, for example, the sign ‘Ha’ (in Persian grammar), and also the use of double plural-made words, in a non-normative way. Based on these explanations, it can be said that Maulana (604-672 AH) is very interested in making hyperbole. By using various types of hyperbole in his poems, he makes mystical thoughts and views effective and acceptable.

  Keywords: Masnavi Manavi, Mowlavi, Rhetoric, hyperbole, exaggeration
 • Somayeh Shokri, Mohamad Rastgoo *, Saeed Kheirkhah Pages 37-55

  Rai Rayan Anand Ram Lahori (1107-1164 A.H.), known as ‘Mukhlis’, is one of India's great Hindu poets and writers. Apart from Diwan poems, his important writings in various fields of lexicography, biography writing, chronicle writing, memoir writing, and travelogue writing have been left by him. Mukhlis’ Diwan is a collection of his Persian poems and Rekhta, manuscripts of which are kept in Reza Library (Rampur, India), Moulana Azad Library (Aligarh, India), and British Museum Library (London), and the authors have corrected it and added notes on it. In his Diwan, there is the use of some Indian words that are less common in other people's poems, as well as the use of some Persian and Arabic words with a meaning other than what is common in Iranian Persian, and the reflection of some Indian customs. In the present study, an attempt has been made to investigate and report the reflection of such words and rituals in the Mukhlis’ poems and to answer the question of how much India and the Indian culture is reflected in the Persian poems of this Persian-speaking Indian Hindu poet. This research is applied in the direction of lexicography, cultural research, and lexicology in the Indian and Persian languages and literature.

  Keywords: Mukhlis Lahori’s Diwan, Indian Vocabulary, Indian Culture
 • Maryam Bbakhtiari, Mehdi Nikmanesh *, Nasrin Faghih Pages 57-80

  Modality is a semantic and grammatical category for the demonstration of the realis and irrealis worlds. It is the expression of speakers’ beliefs and mental realities on the proposition and its content evaluation. Palmer divides modality into ‘propositional modality’ and ‘event modality’. The propositional modality includes two modes of ‘epistemic’ and ‘evidential’, and the event modality consists of ‘deontic’ and ‘dynamic’ modes. Every language uses various grammatical and semantic modal operators in transforming concepts. In the present study, we investigated the linguistic modal structures and markers as well as the meaning and context in the three stories of Shahnameh (i.e. Fereydun’s Monarchy, Battle of Rostam and Esfandiyar, and Yazdegerd’s Monarchy) based on Palmer’s theory. Different modes of modality include speculative, assurance, conditionals, all types of reports, necessity, commissive and threat, wishes and fears, presuppositions, interrogative and negative statements, implication and assertion in the structures like perceptual and cognitive verbs, prepositions, adjectives, adverbs, allusion, and in the sentences expressing a general and acceptable concept such as idioms. Here, considering the setting is very important in conveying concepts of modality. The linguistic devices in these three stories are divided into three groups based on their frequencies: verbs (56%); nouns, adjectives, and adverbs (27%); and prepositions (17%).

  Keywords: modality, Modality Markers, Palmer, Ferdowsi’s Shahnameh
 • Rana Kiani, Mohammadreza Nasresfahani * Pages 81-100

  In the 20th century, Lucien Goldman proposed one of the most effective theories in the field of sociological criticism, namely the theory of developmental constructionism. Among Goldman's central concepts to explain this theory are the two concepts of ‘meaningful structure’ and ‘worldview’. The meaningful structure shows the interrelationship of the components of a literary work and the worldview of a meaningful whole of norms and values. One of the works that the application of the theory of developmental constructionism is useful in its better understanding is Mehr va Mah poem, due to having a coherent structural pattern. This poem is one of the outstanding works of the 10th-century poet Jamali Dehlavi. In this regard, the present study seeks to answer the question of how the meaningful structure and worldview of Mehr va Mah is in line with the inclusive social platforms of the work. Examining this poem in the framework of the theory of developmental constructivism shows that the main social bases of the poet's era in the conceptual system, spatial elements, the systematic pattern of character relationships and the aesthetic field of the system are the creators of its meaningful structure. They have appeared as artistic creations - not a mirror reflection of social events. These elements in a dialectic relationship with each other show the worldview governing the work.

  Keywords: Sociology of Literature, Developmental Constructivism, Meaningful Structure, Worldview, Mehr va Mah Poem
 • Hamid Pooladi *, Hossein Aligholizadeh Pages 101-114

  Adab al-Harb va al-Shaja’ah, the valuable work of Fakhr Modabber, is the oldest known Persian text on war etiquette. Considering the age of this work and its inclusion of unknown military words and terms, many of which have Indian roots, it is an undeniable necessity to review this book in terms of terminology and semantics. By studying the book with a lexicographical approach, it became clear that many of these words have not been explained in any sources; therefore, in the present study, some newfound military words are extracted, introduced, and analyzed. The first step in our exploration is to study Adab al-Harb and to extract unrecorded words in the field of the mentioned issues. In the next step, by a library study method and searching in various related sources, pieces of evidence if any, were collected. In the final step, some words were analyzed and their identities were revealed, and some due to the obviousness of their meanings or the lack of sufficient information, which includes more than fifty words, were just introduced. In general, all these words are new and none of them have been recorded in a dictionary. The words are introduced here for the first time.

  Keywords: Adab al-Harb va al-Shaja’ah, Military Vocabularies, Terms, dictionary, Persian Prose, Fakhr Modabber