فهرست مطالب

متن شناسی ادب فارسی - سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 60، زمستان 1402)

مجله متن شناسی ادب فارسی
سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 60، زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/10/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمیدرضا خوارزمی*، سید امیر جهادی حسینی صفحات 1-21

  داستان یوسف و زلیخا از داستان های عبری است که روایت آن در سوره ای با نام یوسف در قرآن کریم آمده است. این داستان بعد از ورود اسلام به ایران مدنظر بسیاری از ادیبان قرار گرفت و در روایت ها و اوزان مختلفی به نظم درآمد. از مهم ترین یوسف و زلیخاهایی که اکنون در دسترس دانش دوستان است، می توان به یوسف و زلیخای طغان شاهی و یوسف و زلیخای جامی اشاره کرد که دو روایت متفاوت را بازگو می کنند. محمدکاظم صاحب اصفهانی ملقب به مسیح البیان از شاعران عهد عالم گیر، از ایران به هند سفر می کند و ضمن اشتغال به داروغگی دارالشفای پادشاهی، با طبع موزون خود، آثاری را به یادگار می نهد. ازجمله مثنوی های او صباحت یوسفی است که شاعر آن را در بحر خفیف به رشته نظم کشیده است. نگارندگان در این پژوهش ضمن معرفی کامل اثر، روایت آن را با روایت یوسف و زلیخای منسوب  به فردوسی مقایسه نموده اند. نتیجه به دست آمده این است که ازنظر نوع روایت، زبان، وزن و مضمون سازی های ادبی، تفاوت آشکاری بین این دو اثر وجود دارد. نوع پژوهش بنیادی است که با روش تحلیل محتوای کیفی، متن یادشده بررسی شده است.

  کلیدواژگان: مقایسه، یوسف و زلیخای طغان شاهی، یوسف و زلیخای صاحب اصفهانی، صباحت یوسفی
 • عباس شاه علی رامشه، رضا شجری*، رضا روحانی، حسین قربان پور آرانی صفحات 23-49

  فرهنگ ایرانی اسلامی ما در طول ادوار روشن و تاریک خود، دست خوش تغییرات نظریه مند ازسوی دو ابرجریان تصوف و کلام اسلامی بوده است. علم کلام که با انگیزه مستدل ساختن اصول دین، پای در زندگی انسان ایرانی نهاده بود، همه ابعاد فرهنگ ایرانی را از سیاست و شعر و ادبیات و... در تاثیر و سیطره خود قرار داد. خراسان بزرگ و ماوراءالنهر قدیم که مهد و میزبان کلان فرقه های جبریه، معتزله، اشاعره، ماتریدیه، حشویه، مشبهه، کرامیه، مرجیه و فرق شیعه بود، به ویژه تا قرن های چهار و پنج به معرکه ای برای منازعات مذهبی و تشتت آراء مبدل شده بود. این منازعات مذهبی که گستره عظیمی از صف آرایی های برون فرقه ای و درون فرقه ای را دامن می زد، به تدریج در ذهن و زبان شاعران ایرانی نمود یافت و طیف رنگارنگی از باورهای نظریه مند را در شعرشان پدید آورد. متاسفانه مطالعات کلامی صورت گرفته در ادبیات فارسی تا روزگار ما از کلی گویی های کلامی و پیش داوری ها مبرا نبوده است. نویسندگان در این نوشتار برای پرهیز از کلی گویی ها و نشان دادن انحراف از معیارهای اعتقادی فرق در شعر فارسی، «سبک شناسی نظریه مند با رویکرد کلامی» را معرفی و پیشنهاد می کنند. از این نظر، مولفه اعتقادی «رویت خداوند» در بین فرق اسلامی را به بن مایه های فکری جزیی تری تقسیم کرده اند و ضمن بررسی تطبیقی عقاید فرق کلامی درباره رویت، رابطه نظریه مند واژگان نشان دار و معنادار را در شعر حکیم نظامی با دو لایه دستوری و بلاغی نشان داده و مواضع کلامی حکیم نظامی را در حوزه «رویت خداوند در معراج» با عقاید ابوالحسن اشعری هم سو دانسته اند.

  کلیدواژگان: نظریه، سبک شناسی کلامی، رویت الهی، حکیم نظامی
 • امید وحدانی فر*، ابراهیم کنعانی صفحات 51-69

  گفتمان خیزابی مبتنی بر نظامی رخدادی شکل می گیرد و زمینه تکثیر گفتمانی را فراهم می کند. درنتیجه با وضعیت هایی سیال، باز و جهشی روبه رو می شویم که دامنه حضور کنشگر را وسعت می بخشد و حضوری را برای کنشگر رقم می زند که دیگر در کنترل او نیست. نظام های گفتمانی به دو نوع کلی تقسیم می شوند: محافظه کاری و خطرپذیری. محافظه کاری برپایه تطبیق و خطرپذیری برپایه تصادف شکل می گیرد. گفتمان خیزابی نیز برآیند نظام خطرپذیری است که با ایجاد فرایند گسست، به شکل دهی معناهایی رخدادی و نامنتظر می انجامد. در این پژوهش، حکایت «سفر هندوستان و ضلالت بت پرستان» بوستان سعدی از منظر نظریه گفتمان خیزابی بررسی خواهد شد و نوع تعامل و بده بستان های میان دو نظام محافظه کاری و خطرپذیری و شرایط و بایسته های این دو نظام تحلیل می شود. درواقع، مسیله اصلی پژوهش پیش روی این است که در این حکایت، نظام گفتمانی تطبیق و خطر در شرایط گذار و در قالب چرخش گفتمانی چگونه و برپایه کدام معیارها بازنمود می یابد. همچنین شیوه رویارویی این نظام ها با یکدیگر چگونه است و گفتمان خیزابی چگونه تبیین می شود. بررسی حکایت منظور نشان می دهد گفته پرداز پیوسته فضای گفتمان را در وضعیتی چالشی قرار می دهد؛ به گونه ای که نظام های محافظه کاری و خطرپذیری به موازات هم و در یک فضای رقابتی روایت را به پیش می برند. کنشگر نیز با توجه به موقعیت نشانه ای که در آن قرار می گیرد در این فضای رقابتی مشارکت می کند و سرانجام با کنش قتل، فضایی رخدادی را رقم می زند که سبب شکل گیری خطرپذیری و تحقق گفتمان خیزابی می شود.

  کلیدواژگان: محافظه کاری، خطرپذیری، گفتمان خیزابی، بوستان، سفر هندوستان و ضلالت بت پرستان
 • هاشم درقه، محمدرضا معصومی*، محمدهادی خالق زاده صفحات 71-90

  کتاب معدن الجواهر تنها اثر در دست از دولت خان طرزی دهلوی، شاعر و نویسنده سرزمین شبه قاره است که در سال های 1024‐1025 ق. تالیف و به جهانگیرشاه گورکانی تقدیم شده است. این کتاب به صورت نسخه های خطی در کتابخانه های جهان نگهداری می شود که از میان آنها سه نسخه در ایران موجود است. مقاله حاضر که به شیوه توصیفی انجام شده است به متن شناسی و معرفی نسخه های خطی معدن الجواهر اختصاص دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که این کتاب در هفده باب و به شیوه گلستان سعدی، یعنی نثر آمیخته به نظم، تالیف شده است. کتاب مشتمل بر سی و شش حکایت است و طرزی دهلوی خود را گردآورنده این حکایات می داند، نه خالق آنها. اغلب شواهد شعری کتاب از خود نویسنده است؛ اما به اشعار شاعران دیگر فارسی سرا مثل سعدی، حافظ، نظامی، جامی و دیگران نیز استشهاد شده است. بیشترین اشعار تضمینی کتاب از سعدی است؛ این امر نشان می دهد که طرزی دهلوی علاوه بر اینکه در نثرپردازی به تقلید از گلستان پرداخته، به بوستان سعدی نیز نظر داشته است. کاربرد لغات نادر هندی مثل سکهپال، موتی، جوگی و غیره، تطبیق صفت و موصوف، واژه سازی و کاربرد افعال در معانی خاص، کاربرد حشو و غیره از ویژگی های سبکی کتاب معدن الجواهر است.

  کلیدواژگان: معدن الجواهر، نسخ خطی، متن شناسی، دولت خان طرزی، سبک
 • جلیل شاکری*، سعید حاتمی، رضا بیات، علیرضا کمالی نیا صفحات 91-114

  در گنجینه نسخ خطی فارسی، منظومه های حماسی و دینی بسیاری با موضوعات سیره، مناقب و مغازی پیامبر(ص) و حضرت علی (ع) بر جای مانده است. مثنوی ثاقب (حمله حیدری)، منسوب به محمدحسین ثاقب اصفهانی (م. 1258ه . ق.)، منظومه ای حماسی و دینی در بحر متقارب مثمن محذوف است که نسخه منحصر به فرد آن با شماره 15752 در کتابخانه ملی ایران نگه داری می شود. نسخه خطی این منظومه ناشناخته، در سال 1255ه . ق. به کتابت درآمده است؛ اما به دلیل از بین رفتن برگه های نخستین و دیباچه آن، نام سراینده، عنوان منظومه، تاریخ و سبب نظم آن به طور دقیق مشخص نیست. پژوهش حاضر، ضمن معرفی این نسخه خطی، در پی پاسخ گویی به این پرسش است که مثنوی ثاقب از نظر ادبی، بلاغی و واژه شناسی چه اهمیتی دارد و چگونه انتساب آن به سراینده اثبات می شود. تصحیح و بررسی این دست نویس نشان می دهد مثنوی ثاقب از منظومه های دینی مهم و باارزش است که افزون بر ارزش دینی و مذهبی به دلیل اشراف سراینده آن بر متون کهن ادب فارسی از نظر ادبی، زبانی و اشتمال بر نوادر لغات و واژگان کهن متون فارسی در خور توجه است. همچنین با استناد به متن نسخه و تذکره های آن دوره و نیز انطباق سبک منظومه با دیوان اشعار شاعر، فرضیه انتساب منظومه به ثاقب اصفهانی قوت می یابد. این پژوهش براساس روش کتابخانه ای و سندپژوهی، نسخه خطی مثنوی ثاقب و اثبات انتساب آن به سراینده را بررسی می کند.

  کلیدواژگان: نسخه خطی، تصحیح متن، حماسه شیعی، مثنوی ثاقب، ثاقب اصفهانی
 • سید حامد نقدی بیکی*، ارسلان بهاری صفحات 115-135

  دستورنویسی فارسی در شبه قاره قدمتی چند صدساله دارد. نفوذ فرهنگ ایرانی و زبان فارسی در آنجا سبب شده است که بسیاری درپی آموزش و یادگیری این زبان بروند و درنتیجه آموزش زبان فارسی نیز شکلی جدی در آنجا بگیرد. آمدنامه ها و همچنین رساله صفوه المصادر، ازجمله رسالاتی بوده اند که در شبه قاره هند برای آموزش دستور زبان فارسی و به صورت خاص برای تصریف مصادر فارسی تالیف شده اند. در این تحقیق، ابتدا به سیری از نفوذ فرهنگ و زبان فارسی در هند و سنت آمدنامه نویسی در شبه قاره اشاره می شود؛ سپس به معرفی نسخه های خطی و چاپ سنگی این رساله ها پرداخته خواهد شد. توضیح هر اثر و تصحیح بخش های منتخب رسالات که دربردارنده مسایل مهمی از شیوه تصریف و روش های دسته بندی مصادر است، گام های بعدی این پژوهش است. در ادامه با مقایسه سه رساله آمدنامه و رساله صفوه المصادر با هم، شباهت ها و تفاوت های این رسالات با یکدیگر بررسی می شود. در روش تصریف رسالات تفاوتی با هم دیده نمی شود؛ اما جامعیت آمدنامه حیات علی هندی و صفوه المصادر نشان می دهد که این دو رساله به صورت منسجم تر و مطابق با روش علمی نگارش یافته اند و دو رساله آمدنامه دیگر به صورت سطحی و احتمالا برای سطوح پایین تر آموزش دستور زبان فارسی تالیف شده اند؛ نیز شباهت کلی روش این آمدنامه ها و صیغه های تصریف شده مشترک در آنها نشان می دهد که شاید در یک بازه زمانی مشترک و با منابع مشترکی تالیف شده باشند. مقایسه این رساله ها با دستورهای فارسی جامعی که در هند و چین در سال های بعدی نوشته شده است، این فرض را ثابت می کند که آمدنامه ها در تصریف مصادر فارسی اصول علمی را رعایت کرده اند و ممکن است منبع دستورهای بعدی در شبه قاره بوده باشند.

  کلیدواژگان: آمدنامه، صفوه المصادر، دستورنویسی، دستور زبان فارسی، شبه قاره هند
|
 • Hamidreza Kharazmi *, Seyed Amir Jahadi Hoseyni Pages 1-21

  The story of Yusuf and Zulaikha is a Hebrew story narrated in the Holy Quran in a Surah titled ‘Yusuf’. After Islam was introduced in Iran, many literary scholars focused their attention on it, and different narratives of it were written in the form of poems with various meters. Toghanshahi's Yusuf and Zulaikha and Jami's Yusuf and Zolaikha are among the most important stories of Yusuf and Zulaikha currently available to knowledge enthusiasts. They are two different narrations of this story. Mohammad Kazem Saheb Isfahani, also known as Masih al-Bayan, one of Alamgir's era poets, travels from Iran to India and, while employed as a physician in the royal hospital, due to his talent in poetry, composes and leaves behind several books. Sabahat Yousefi is one of his masnawis that he composed following Bahr Khafif meters. In this study, in addition to introducing this work, this narration will be compared with the narration of Yusuf and Zulaikhai attributed to Ferdowsi. The results showed that there is a clear difference between these two works in terms of the type of narration, language, meter, and literary themes. This study is fundamental in terms of type. The aforementioned text will be analyzed using the qualitative content analysis method.

  Keywords: Comparison, Taghanshahi's Yusuf, Zulaikhai, Sahib Isfahani's Yusuf, Sabahat Yousefi
 • Abbas Shahali Ramshe, Reza Shajari *, Reza Ruhani, Hosein Ghorbanpoor Arani Pages 23-49

  Throughout its periods of prosperity and adversity, Iranian Islamic culture has experienced significant ideological shifts under the influence of two prominent figures in Sufism and Islamic philosophy. The regions of Great Khorasan and ancient Transoxiana, which served as the cradle and hub for various major sects, such as Jabriyya, Mu'tazila, Ash'ara, Maturidiyya, Hashviyya, Moshbaha, Karramiyya, Murji'ah, and the Shia sects, became a battleground for religious conflicts and a diversity of theological perspectives, particularly up to the 4th and 5th centuries. These religious conflicts, which ignited a wide array of inter-sectarian and intra-sectarian disputes, gradually found expression in the thoughts and language of Iranian poets, giving rise to a rich tapestry of ideological beliefs in their poetry. Regrettably, the theological analyses of Persian literature to date have often been marred by generalizations and biases. In this article, the authors proposed the concept of "ideological stylistics with a theological approach" to circumvent generalizations and demonstrate the departure from sectarian belief norms in Persian poetry. From this vantage point, the concept of "sighting God" within Islamic sects has been dissected into more nuanced intellectual themes. By comparing the beliefs of various theological sects regarding this concept, the authors have unveiled the ideological interplay of symbolic and meaningful words in Hakim Nizami's poetry, revealing two grammatical and rhetorical layers. The theological stances of Hakim Nizami in the realm of "Sighting God in the Ascension" have been found to align with the beliefs of Abu Hasan al-Ash'ari.

  Keywords: Ideology, theological stylistics, Sighting God, Hakim Nizami
 • Omid Vahdanifar *, Ebrahim Kanani Pages 51-69

  The Wave Discourse is formed based on an event system and provides the basis for discourse proliferation. As a result, we encounter fluid, open, and leaping situations that expand the scope of the actor's presence and, as a result, create a presence for the actor that is no longer under his control. Discourse systems are divided into two general types: conservatism and risk-taking. Conservatism is based on adaptation, and risk-taking is based on an accident. The Wave Discourse is also the result of the risk-taking system, which leads to the formation of accidental and unexpected meanings by creating a rupture process. In the present study, the story of Bustan Saadi's ‘Safar-e Hindustan va Zalalat-e Botparastan’ is examined from the perspective of the Wave Discourse Theory. In this study, the type of interaction between the two systems of conservatism and risk-taking and the conditions of these two systems are analyzed. Examining the story under discussion shows that the narrator continuously puts the discourse space in a challenging situation in such a way that the systems of conservatism and risk-taking advance the narrative in parallel and in a competitive atmosphere. The actor also participates in this competitive space according to the symbolic position in which he is placed, and finally, with the act of murder, he creates an event space that causes the formation of risk-taking and the realization of the Wave Discourse.

  Keywords: Conservatism, Risk-taking, the Wave Discourse Theory, Bustan, Safar-e Hindustan va Zalalat-e Botparastan
 • Hashem Daragheh, Mohammadreza Masoumi *, Mohammadhadi Khaleghzadeh Pages 71-90

  The book Ma’dan ol-Javaher (Mine of Gemes) is the only available work written by Doulat Khan-e Tarzi Dehlavi, a poet and writer in the Indian subcontinent, authored in the years 1024-1025 AH and dedicated to Jahangir Shah Gourkani. This book is being kept in the form of manuscripts with libraries around the world and among them, three manuscripts are available in Iran. The present descriptive study aims to introduce and analyze the text of Ma’dan ol-Javaher. Research findings indicate that the book is composed of seventeen chapters in the same format as Golestan of Saadi, that is a mixture of prose and poetry. The book consists of thirty-six stories, and Tarzi Dehlavi considers himself the compiler of these tales, not the creator of them. Most of the poetic evidence of the book belongs to the author himself, but the verses of other Persian poets such as Saadi, Hafez, Nezami, Jami, and others have also been cited. Most of the poems cited from others belong to Saadi. This shows that Tarzi, in addition to imitating Golestan in his prose, had also an eye on Saadi's Bustan. Employing rare Indian words such as ‘sokhpal’, ‘mooti’, ‘joogi’, etc., agreements of adjectives and adverbs, word formation and the use of verbs in special meanings, the use of redundancy, and the like are among the stylistic features of Ma’dan ol-Javaher.

  Keywords: Ma’dan -ol Javaher, manuscripts, text analysis, Doulat Khan-e Tarzi, Style
 • Jalil Shakeri *, Saeed Hatami, Reza Bayat, Alireza Kamalinia Pages 91-114

  In the treasure of Persian manuscripts, there are many epic and religious verses on the subject of the biography, beneficences, and battles of the Prophet Mohammad (PBUH) and Imam Ali (AS). Saqib's Masnavi (Hamleyeh Heydari) attributed to Mohammad Hossein Saqib Isfahani, is an epic and religious epopee, a unique copy of which is kept in the National Library of Iran by number 15752. The manuscript of this unknown epopee was composed in 1255 AH; however, due to the loss of the first pages and its preface, the name of the composer, the title of the poem, the date, and the reason for its composition are not known precisely. The current research, while introducing this manuscript, seeks to answer two research questions: What is the significance of Saqib's Masnavi from the point of view of literature, rhetoric, and terminology? How can its attribution to the composer be proven? The edition and examination of this manuscript show that Saqib's Masnavi is one of the most significant and precious religious poems, which, in addition to its religious worth, deserves attention in terms of literature, language, and the inclusion of rare ancient words of Persian texts.

  Keywords: manuscript, Text Edition, Shiite Epic, Saqib’s Masnavi, Saqib Isfahani
 • Seyyd Hamed Naghdi Beyki *, Arsalan Bahari Pages 115-135

  Persian grammar has a long history in the subcontinent. The influence of Iranian culture and the Persian language in the subcontinent has led many people to seek education and learning in this language, resulting in a serious development of Persian language education. Amadnames and Safwat al-Masader are among the works that have been written in the subcontinent of India for teaching Persian grammar, specifically in the direction of source derivation in Persian. In this research, first, a brief overview of the influence of culture and the Persian language in India and the tradition of Amadname writing in the subcontinent is mentioned. Then, the introduction of handwritten and lithographic versions of these works, the explanation of each work, and the correction of selected sections containing important aspects of source derivation and classification methods are examined. The next step in the research is to compare the methods of these works with each other and mention their differences and similarities. In this study, a comparison is made between the methods of these works and two important historical works in Persian grammar, namely, Jam'e al-Fawaid and Dastur-e Sokhan, and their similarities and differences are highlighted. In general, this study critically evaluates the scientific reasons, characteristics, and shortcomings of these works.

  Keywords: Amadname, Safwat al-Masader, Persian Calligraphy, Persian Grammar, the Subcontinent of India