فهرست مطالب

نشریه مهار زیستی در گیاه پزشکی
سال دهم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سید حسن ملکشی*، شهرام فرخی، آرزو یوسفی پرشکوه صفحات 1-32

  شب پره مینوزگوجه فرنگی، (Meyrick)  Tuta absoluta یکی از آفات بسیار مهم و کلیدی گیاهان تیره بادمجانیان (Solanaceae) است. لارو آفت از همه اندام های هوایی گیاه میزبان از جمله برگ، ساقه و میوه تغذیه می‏کند و در صورت عدم مهار جمعیت آفت، می تواند به نابودی کامل محصول منجر شود. از نظر کشاورزان اصلی ترین شیوه مهار آفات قرنطینه، به ویژه در سال های اولیه ورود آن به مناطق جدید، استفاده از آفت کش های شیمیایی است. اما باقی مانده آفت کش ها و اثرات سوء آن ها بر محیط ‏زیست، تهدید جدی برای سلامت مصرف کنندگان است. استفاده از روش های کنترل غیرشیمیایی از جمله بکارگیری مهارگرهای زیستی، از راهکار های موثر برای کاهش جمعیت آفات و تولید سبزی و صیفی با کیفیت محسوب می شود. طی چند دهه گذشته، مطالعات گسترده‏ای روی کاربرد دشمنان طبیعی آفات صورت گرفته است. در این نوشتار، به مرور پژوهش‏ هایی در مورد زیست شناسی شب پره مینوز گوجه فرنگی در شرایط گلخانه‏ها و مزارع و راهبردهای زراعی، بیوشیمیایی، زیستی و شیمیایی در قالب برنامه مدیریت تلفیقی این آفت پرداخته شده و نتایج کاربرد عوامل مهارگر زیستی مانند پارازیتوییدها، شکارگرها، نماتدها، قارچ ها و سایر عوامل میکروبی مورد بحث قرار گرفته است. در مجموع می‏توان بیان داشت که حفاظت از دشمنان طبیعی و یا رهاسازی پارازیتوییدها، شکارگرها و بکارگیری باکتری باسیلوس تورنژینسیس (Bt) به صورت انفرادی یا توام و در تلفیق با سایر ابزارها و روش ها، زمینه اجرای مدیریت تلفیقی T. absoluta را در مزارع و گلخانه های گوجه فرنگی کشور فراهم خواهد نمود.

  کلیدواژگان: شب پره مینوز گوجه فرنگی، مدیریت تلفیقی، مهار زیستی، مهار غیرشیمیایی
 • علی جوینده*، ناصر معینی نقده، حسنعلی واحدی، علی حسینی قرالری صفحات 33-48

  کنترل زیستی کرم میوه گوجه فرنگی، Helicoverpa armigera (Hübner) با انجام رهاسازی اشباعی زنبور پارازیتویید تخم Trichogramma brassicae (Bezdenko) بخشی از برنامه مدیریت تلفیقی این آفت در مزارع گوجه فرنگی در ایران است. در این پژوهش، تاثیر ده رقم گوجه فرنگی شامل ارقام Aras، Atrak، Korall، Mobil، Rio Grande، Sivand، Super Chief، Super Mobil، Super Queen و Super Urbana روی ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوییدT. brassicae در شرایط آزمایشگاهی و دمای 1±26 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10±60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی مطالعه شد. میانگین طول عمر زنبورهای مادهT. brassicae در تیمارهای مورد بررسی از 0/56±7/10 روز در رقم Super Mobil تا 0/49±8/05 روز در رقم Rio Grande متغیر بود. طول دوره ی رشد و نمو مراحل نابالغ در رقم Super Urbana (8/61±0/03 روز) بیشترین و در رقم Aras (8/04±0/02 روز) کمترین بود. بیشترین تعداد کل تخم های پارازیته مربوط به رقم Rio Grande (67/85±4/59 عدد) و کمترین آن مربوط به رقم Super Mobil (59/35±5/72 عدد) بود. نرخ پارازیتیسم از1/40±30/08 درصد در رقم Super Urbana تا 1/56±35/86 درصد در رقم Atrak متغیر بود. دامنه ی تغییرات نسبت جنسی نتاج که در همه ی موارد به سمت جنس ماده گرایش داشت از 0/54±59/54 درصد در رقم Aras تا 0/40±62/65 درصد در رقم Rio Grande ثبت شد. بیشترین تعداد نتاج در هر تخم میزبان مربوط به رقم Super Chief (میانگین 1/45 فرد در هر تخم پارازیته) و کمترین آن مربوط به رقم Aras (میانگین 1/37 فرد در هر تخم پارازیته) بود. درصد خروج زنبور در همه تیمارها بدون اختلاف معنی دار و بالای 90 درصد بود. مشخص گردید که ارقام گوجه فرنگی می توانند ویژگیهای زیستی و جمعیتی زنبور T. brassicae را بطور مشخص تحت تاثیر قرار دهد.

  کلیدواژگان: Trichogramma brassicae، Helicoverpa armigera، ارقام گوجه فرنگی، ویژگی های زیستی، مهار زیستی
 • نسرین سیدی، حمیدرضا علیزاده، مهدی آزادوار، امیررضا امیرمیجانی* صفحات 49-69

  بیماری کپک خاکستری ناشی از Botrytis cinerea یکی از بیماری های مهم توت فرنگی است که باعث پوسیدگی میوه پیش و پس از برداشت محصول می شود. کنترل زیستی با استفاده از عوامل بیوکنترل یک روش ایمن و سالم برای کاهش خسارت این بیماری است. در این پژوهش با استفاده از روش های مبتنی بر کشت، در مجموع 268 جدایه باکتریایی و 136 جدایه قارچی از فیلوسفر گیاهان توت فرنگی گلخانه ای و فضای باز شهرستان جیرفت جداسازی و خالص سازی شد. اثر آنتاگونیستی جدایه ها در برابر بیمارگر B. cinerea به روش های کشت متقابل و بررسی هاله بازدارنده و اثر ترکیبات فرار در شرایط آزمایشگاه و همچنین خواص ضدقارچی باکتری های آنتاگونیست روی میوه توت فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی جدایه های باکتری و قارچی منتخب براساس واکنش زنجیره ای پلیمراز به ترتیب با تعیین توالی نوکلیوتیدی بخشی از ژن 16S-rDNA و ناحیه ITS-rDNA انجام گرفت. نتایج نشان داد که از بین جدایه های مورد بررسی جدایه های باکتریایی UJB1، UJB3، UJB4، UJB10، UJB5، UJB6، UJB7، UJB11، UJB2، UJB8 و UJB9 و جدایه قارچی UJF1300، UJF1301، UJF1302، UJF1303،UJF1304 ،UJF1305  اثر بازدارندگی موثری علیه  B. cinereaداشتند و ترکیبات فرار آنها رشد پرگنه بیمارگر را کاهش داد. در ارزیابی اثر ضدقارچی جدایه های باکتری روی میوه توت فرنگی، جدایه های باکتریایی UJB8، UJB2، UJB11، UJB6، UJB5، UJB10، UJB4، UJB1 میزان شاخص بیماری ناشی از قارچ B. cinerea را به طور معنی داری نسبت به شاهد کاهش دادند. نتایج آنالیز داده های حاصل ازتعیین توالی نوکلیوتیدی نشان داد که جدایه های باکتریایی متعلق به جنس های Delftia (جدایه های UJB1، UJB3، UJB4، UJB10)، Bacillus (جدایه های UJB5، UJB6، UJB7، UJB11 و UJB2) و Stenotrophomonas (جدایه های UJB8 و UJB9) و جدایه های قارچی متعلق به گونه های Albifimbria verrucaria، Aspergillus terreus، Leptosphaerulina australis، Pilidium lythri، Pseudozyma flocculosa و Seimatosporium pistaciae می باشند.

  کلیدواژگان: آنتاگونیست، بیوکنترل، جیرفت، 16S-rDNA، ITS-rDNA
 • مسعود اربابی*، شعبانعلی مافی پاشاکلائی، مولود غلام زاده چیتگر، میترا معزی پور، مجتبی خانی صفحات 71-82
  استفاده ازآفت کش های گیاهی موثر علیه کنه های آفت برای حفظ محیط زیست و دشمنان طبیعی در مناطق معتدل و همیشه سبز شمال کشور یک اولویت محسوب می شود. در این بررسی تاثیر سه غلظت 1، 3 و 5 در هزار آفت کش گیاهی پست اوت Pestout® در مقایسه با غلظت 0/2 درهزار آبامکتین 1/8 درصد ای سی+ 2/5 درصد روغن باغبانی، غلظت 0/5 در هزار کنه کش های فن پیروکسی میت 5 درصد اس سی و هگزی تیازوکس 10 درصد ای سی، 5/1 درصد مایع ظرفشویی با تیمار شاهد (آب شویی) علیه جمعیت فعال کنه قرمز مرکبات (Panonychus citri)  در شرق و غرب استان مازندران درسال 1398 ارزیابی گردید. از درختان 5 و 15 ساله پرتقال رقم تامسون به ترتیب در شرق وغرب مازندران به عنوان محصول هدف استفاده شد. محلول پاشی تیمارها پس از مشاهده میانگین حداقل 5 کنه فعال درسطح فوقانی30 نمونه از برگ ها انجام و کارایی هر تیمار با جمع آوری تصادفی 50 نمونه برگ از قسمت های میانی درختان پرتقال در فواصل یک روز قبل و 3، 7، 14 و 21 روز بعد و تبدیل داده های خام به درصد تلفات تجزیه آماری شدند. کمترین و بیشترین درصد تاثیر برای سه غلظت پست اوت از نوبت 3 تا 14 روز بعد از 1/43±43/87 درصد تا 0/77±89/70 درصد در غرب و 1/03±94/47 درصد تا 98 درصد در شرق ملاحظه و با کاهش در نوبت 21 روز بعد مواجه شد. تاثیر پست اوت تا 7 روز بعد روی جمعیت دشمنان طبیعی با کاهش و بعد از آن روند افزایشی ملاحظه شد. تاثیر تیمارها روی میانگین وزن میوه و کنترل خسارت کنه آفت تفاوت آماری با تیمار شاهد نداشت. محلول پاشی با مایع ظرفشویی گلی تقریبا مشابه پست اوت درکنترل کنه آفت موثر بود. برای کنترل ارگانیک در شروع فعالیت کنه آفت از غلظت های 1 و 3 در هزار پست اوت روی درختان پرتقال می توان استفاده نمود.
  کلیدواژگان: کنه کش، پست اوت، غلظت، کنه قرمز مرکبات، پرتقال، کنترل، مازندران
 • ژیلا دلخواه، کیوان بهبودی*، رضا معالی امیری صفحات 83-106
  سودومونادهای فلورسنت با تولید سیدرفور و متابولیت های بازدارنده، بیمارگرهای گیاهی را مهار کرده و با تولید هورمون های گیاهی، برخی آنزیم ها و انحلال عناصر معدنی رشد گیاه را افزایش میدهند. در این مطالعه، 10 جدایه سودوموناد فلورسنت از محیط ریشه گندم ارقام زاگرس و چمران (دزفول) و ارقام کوهدشت و زاگرس (پارس آباد) در اوایل اردیبشهت ماه سال 1396 و اوایل خرداد ماه1397 با کشت و خالص سازی بر روی محیط کشت کینگ ب و نیز براساس تولید رنگدانه فلورسانس سبز و زرد در زیر نور UV با طول موج 365 نانومتر جداسازی و از نظر برخی ویژگی های متابولیکی مانند انحلال فسفات معدنی، تولید IAA، سیدروفور، ACCدآمیناز، سیانید هیدروژن و پروتیاز و نیز مهار بیماری پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه گندم ناشی از Bipolaris sorokiniana و افزایش ارتفاع و زیست توده قسمت های هوایی و ریشه گندم در قالب طرح کامل تصادفی (RCD) با سه تکرار برای هر تیمار ارزیابی شدند. جدایه 105UTP با 62/5 و70 درصد به ترتیب در آزمون های کشت متقابل و تولید متابولیت های فرار بیشترین میزان بازدارندگی از رشد بیمارگر را نشان داد. در گلخانه، شدت بیماری 85/3 درصد برآورد شد و جدایه های 104UTP و 105UTP به ترتیب با 64/5 و 62/3 درصد، بیشترین میزان کاهش بیماری را نشان دادند. همچنین، جدایه های 105UTP  و 104UTP به ترتیب موثرترین جدایه ها در افزایش فاکتورهای رشد ریشه و قسمت های هوایی گندم بودند. این جدایه ها به واسطه دارا بودن خاصیت متابولیکی مطلوب، از نظر مهار بیماری و افزایش رشد گیاه برای استفاده در کشاورزی کارآمد هستند.
  کلیدواژگان: ACCدآمیناز، IAA، انحلال فسفات، سیدروفور، گندم، مهار زیستی
 • زینب زارع رحمت آباد، سید اسماعیل رضوی*، کامران رهنما، عبدالحسین طاهری، جاوید قرخلو صفحات 107-125
  برنج از مهم ترین غلات مورد مصرف غذایی مردم جهان به ویژه خاورمیانه می باشد. بیماری بلاست و پوسیدگی طوقه و ریشه، دو بیماری قارچی مهم برنج در مناطق مختلف محسوب می شوند. قارچ های اندوفیت یکی از عوامل کنترل بیولوژیک محسوب شده که علاوه بر کنترل بیماری های گیاهی موجب بهبود رشد در گیاه میزبان می شوند. بدین منظور جدایه های قارچی اندوفیت و همچنین جدایه های بیمارگر از برگ، غلاف، ساقه و ریشه بوته های برنج هوازی از شالیزارهای استان گلستان جداسازی و شناسایی مورفولوژیکی و مولکولی شدند. سپس فعالیت آنتاگونیستی آن ها علیه جدایه بیمارگر Magnaporthe oryzae  عامل بیماری بلاست و جدایه بیمارگر Fusarium fujikuroi عامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه به سه روش، کشت متقابل، متابولیت های فرار و متابولیت های غیر فرار در آزمایشگاه بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد، در روش کشت متقابل جدایه F. incarnatum بیشترین میزان بازدارندگی از رشد قارچ بیمارگر M. oryzae و قارچ بیمارگر F. fujikuroi را به ترتیب با میانگین 58/64و 60/03درصد داشت. در روش متابولیت های فرار بیشترین درصد مهار قارچ بیمارگر F. fujikuroi را جدایه E. nigrum با 57/13درصد بازدارندگی و جدایه F. incarnatum با 52/24درصد بازدارندگی از خود نشان دادند. در روش متابولیت های غیر فرار (عصاره)، جدایه های F. incarnatum و F. proliferatum به ترتیب با میانگین 62/27و 57/96درصد، بیشترین درصد ممانعت از رشد قارچ عامل بیماری بلاست را از خود نشان دادند. جدایه F. incarnatum حاصل از این پژوهش فعالیت آنتاگونیستی را در سه آزمون کشت متقابل، متابولیت های فرار و متابولیت های غیر فرار علیه قارچ های M. oryzae و F. fujikuroi نشان داد. همچنین در این آزمایش جدایه های F. proliferatum و F. incarnatum در شرایط گلخانه موجب مهار بیماری بلاست و پوسیدگی طوقه و افزایش ارتفاع و وزن تر اندام هوایی و ریشه گیاه برنج شدند.
  کلیدواژگان: Magnaporthe oryzae، متابولیت های فرار، درصد بازدارندگی، F. incarnatum، اندوفیت برنج
 • سیده معصومه زمانی*، سمیرا فراهانی، ابراهیم زرقانی، نرگس سپاسی صفحات 127-142
  شمشاد خزری از ارزشمندترین درختان پهن برگ همیشه سبز جنگل های هیرکانی است و متاسفانه در دهه اخیر به بیماری بلایت ناشی از قارچ Cylindrocladium buxicola مبتلا شده است که خطر جدی برای بقا و تولید شمشاد می باشد. با توجه به وجود درختان شمشاد در اکوسیستم های جنگل و فضای سبز مناطق شهری، باید از ترکیبات ایمن و دوستدار محیط زیست برای کنترل بیماری استفاده شود. Beauveria bassiana قارچ اندوفیت گیاهی با توانایی بیماریزایی در حشرات است که خواص آن در افزایش رشد گیاهان، کنترل زیستی آفات و محدود کردن فعالیت قارچ های بیماری زای گیاهی در چندین گیاه میزبان ثابت شده است. هدف از این مطالعه بررسی پتانسیل برخی از جدایه های B. bassiana بدست آمده از آفت برگخوار شمشاد (Cydalima perspectalis) در کنترل قارچ C. buxicola بود. فعالیت آنتاگونیستی چهار جدایه از B. bassiana با استفاده از کشت دوگانه در شرایط آزمایشگاهی و همچنین گیاهان با تلقیح قارچ اندوفیت در بذور گیاهان و تلقیح قارچ پاتوژن در برگ ها ارزیابی شد. هر چهار جدایه قادر به برقراری ارتباط اندوفیتی روی گیاهچه های شمشاد بودند. همه جدایه ها در شرایط آزمایشگاهی فعالیت ضدقارچی قابل توجهی در برابر C. buxicola (53-88%) نشان دادند. در نتیجه تلقیح قارچ اندوفیت به گیاه، اثر حفاظتی بالایی در برابر قارچ بلایت مشاهده شد و درصد سطح خسارت برگی در گیاهان شمشاد تلقیح شده با قارچ های اندوفیت به طور معنی داری کمتر از گیاهانی بود که فقط توسط پاتوژن تلقیح شده بودند. نتایج این تحقیق مسیر را برای استفاده موثرتر از B. bassiana در مدیریت تلفیقی و همزمان آفت برگخوار شمشاد خزری و قارچ عامل بلایت این گیاهان و همچنین افزایش رشد گیاه میزبان هموار می کند.
  کلیدواژگان: قارچ های بیمارگر حشرات، کنترل بیولوژیک، میکروارگانیسم های مفید، فعالیت ضد قارچی، Cylindrocladium buxicola، Cydalima perspectalis
 • وهاب دست پاک، رسول مرزبان*، سهراب ایمانی، مریم کلانتری صفحات 143-153

  پس از دست یابی به استرین های برتر Bt از لحاظ قدرت بیمارگری و دامنه میزبانی، تهیه محیط های کشت ارزان قیمت برای تولید اسپور و کریستال در فرمانتور آزمایشگاهی به عنوان مدل اولیه، و تولید انبوه آن در بیوراکتورهای با مقیاس صنعتی از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از نهاده های ارزان قیمت مانند پسماندها و فرآورده های فرعی صنایع کشاورزی بستر غذایی مناسب و بهینه ای برای رشد Bt فراهم شود و میزان تولید این باکتری با استفاده از این مواد مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق پسماندها و فرآورده های فرعی صنایع کشاورزی به عنوان محیط کشت غذایی به صورت عصاره و به صورت مایع برای تکثیر Bt kurstaki سویه بومی 6R مورد بررسی قرار گرفت محیط های کشت به صورت تلفیقی از دو و سه محیط کشت با درصدهای متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفتند و فرایند بهینه سازی با روش تاگوچی و با استفاده از نرم افزار Qualitek-4 انجام شد. نتایج آزمایشات و تجزیه تحلیل داده ها نشان داد که در محیط های کشت دوتایی سبوس گندم (منبع کربن) همراه با شربت ذرت با CFU/ml3/44 ×1010 ، سبوس گندم (منبع کربن) همراه با پودر ماهی با CFU/ml 5/5 ×109  و محیط های ترکیب سه تایی شامل سویا، شربت ذرت، پودر ماهی CFU/ml 3/98×1016 ، سویا، شربت ذرت، ملاس نیشکر CFU/ml 9/89×1016  و سبوس گندم، شربت ذرت و ملاس چغندرقند CFU/ml 9/29×1016  بهترین محیط کشت هایی بودند که بیشترین میزان تولید باکتری Bt را در شرایط آزمایشگاه داشتند. نتایج نشان داد، Bt حاصل از بسترهای دوتایی سبوس گندم و پودرماهی، سبوس گندم و شربت ذرت و بسترهای سه تایی سویا، شربت ذرت و پودرماهی؛ شربت ذرت، سویا و ملاس نیشکر؛ شربت ذرت، سبوس گندم و ملاس چغندر قند روی لارو سن سه برگخوار مصری Spodoptera littoralis صد درصد تلفات داده است.

  کلیدواژگان: بهینه سازی، محیط کشت، بی تی، برگخوارمصری
 • کسری شریفی*، شهرام نعیمی صفحات 155-167
  کپک خاکستری که عامل آن Botrytis cinerea Pers.: Fr. است، از بیماری های مهم توت فرنگی درشرایط مرطوب به شمار می آید. در این تحقیق تاثیر قارچ کش های تجاری روماک® با ماده موثر عصاره گیاه بنه (Pistacia atlantica Desf.) با غلظت های 3، 4 و 5، سرناد® حاوی باکتری Bacillus subtilis QST 713 با غلظت های 3، 5 و 7، و مخلوط معدنی سراکویینت® متشکل از سولفات مس و فسفیت پتاسیم با غلظت های 2/5، 3 و 3/5، در مقایسه با قارچ کش سیگنوم® (بوسکالید+پیراکلواستروبین) با غلظت یک در هزار و تیمار شاهد (آب پاشی) جهت کنترل بیماری کپک خاکستری توت فرنگی بررسی شد. آزمایشات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 11 تیمار و چهار تکرار در دو گلخانه تحقیقاتی و تجاری صورت گرفت. محلول پاشی ها همزمان با تشکیل گل در سه مرحله، هر 10-7 روز یک بار انجام شد. ارزیابی اثر تیمارها بر اساس درصد گل های سوخته و تعداد میوه های آلوده در بوته ها در گلخانه و درصد میوه های آلوده پس از انبارداری صورت گرفت. نتایج نشان داد که قارچ کش سیگنوم® بیشترین تاثیر را در کاهش سوختگی گل، تعداد میوه های آلوده و درصد میوه های آلوده در مراحل مختلف ارزیابی داشت. قارچ کش های روماک با غلظت چهار در هزار، سرناد پنج در هزار و سراکویینت سه در هزار به ترتیب 83/2-74/9، 83/6-71/6 و 82/6-72/1 درصد، تعداد میوه های آلوده را کاهش دادند. کارایی این تیمارها در کاهش درصد میوه های آلوده به ترتیب 57/9، 54/3 و 66/7 درصد پس از برداشت برآورد شد. ارزیابی تاثیر تیمارها بر سوختگی گل توسط روماک، سرناد و سراکویینت با غلظت های مذکور به ترتیب، 89/3-62/5، 9/5-54/90 و 91/5-71/4 درصد تعیین شد. به این ترتیب، استفاده از قارچ کش های روماک®، سرناد® و سراکویینت® برای کنترل بیماری کپک خاکستری توت فرنگی، در مراحل تشکیل گل و هر هفت روز یک بار کارایی مناسبی داشته و اثرات سوء بهداشتی و زیست محیطی کمتری در مقایسه با قارچ کش های شیمیایی آلی دارند.
  کلیدواژگان: سوختگی گل، پوسیدگی میوه، عصاره گیاهی، قارچ کش معدنی
 • مریم عجم حسنی*، زهرا ابراهیمی زاده صفحات 169-180
  همولنف حشرات آخرین سد دفاعی آن ها در مقابل عوامل بیگانه مانند ذرات سموم، آلاینده ها، اسپور قارچ ها و باکتری ها و متابولیت های گیاهی است. هموسیت ها به عنوان رکن اصلی دفاع فیزیولوژیک در همولنف گردش می کنند و در مراحل اولیه با تغییر تعداد در برابر تنش، واکنش نشان می دهند. در این تحقیق تاثیر عصاره آبی گیاهان نعناع فلفلی، مریم گلی، شیرین بیان و زعفران بر سامانه ایمنی لارو شب پره هندی Plodia interpunctella (Lepidoptera ;Pyralidae) بررسی شد. لاروهای سن چهارم این آفت انباری، با عصاره های آبی نعناع فلفلی، مریم گلی، شیرین بیان و زعفران در غلظت های 10،6و20 درصد تیمار شدند و تراکم سلول های خونی و فعالیت فنل اکسیداز در دو بازه زمانی 24و 48 ساعت اندازه گیری و ثبت شد. نتایج نشان داد تاثیر عصاره های مختلف گیاهان نعناع فلفلی، مریم گلی، شیرین بیان و زعفران بر تعداد کل سلول ها، پلاسموتوسیت ها وگرانولوسیت ها نسبت به شاهد معنی دار بود و با افزایش غلظت عصاره ها در همه تیمارها و در هر دو زمان آزمایش افزایش یافت. تعداد کل سلول ها و گرانولوسیت ها در تیمار مریم گلی با غلظت6 درصد پس از 48 ساعت و نعناع فلفلی با غلظت های 10 و 20 درصد در هر دو زمان بیشترین افزایش را در تعداد کل سلول های خونی نسبت به شاهد داشتند. پلاسموتوسیت ها نیز تحت اثر تیمار نعناع فلفلی با غلظت های 10 درصد و 20 درصد  پس از 24 ساعت و غلظت20 درصد پس از 48 ساعت بیشترین افزایش را نسبت به شاهد داشتند. با توجه به ارزیابی های صورت گرفته غلظت 20% مریم گلی بیشترین افزایش فعالیت آنزیم فنل اکسیداز را نسبت به شاهد و سایر تیمارها نشان داد. بر اساس نتایج، حضور مقادیر اندک از عصاره های گیاهی به کارگرفته شده در این تحقیق، به ویژه مریم گلی و نعناع فلفلی در همولنف لاروهای شب پره هندی می تواند تاثیر معنی داری بر تغییرات تراکم سلول های خونی داشته باشد که بالتبع، واکنش ایمنی حشره را در مقابل عامل بیگانه تحریک می کند و می توان از این یافته در مطالعات ایمنی شناسی این حشره مهم انباری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: شب پره هندی، عصاره آبی گیاهان، ایمنی، آنزیم فنل اکسیداز
 • محمدجواد عصاری، کامران مهدیان*، عیسی اسفندیارپور بروجنی، هادی زهدی صفحات 181-193

  سپردار سفید خرما Parlatoria blanchardi (Targioni Tozzetti, 1892)  یکی از  عوامل زنده و مهم کاهش عملکرد درختان خرما می باشد. کفشدوزک شکارگر Chilocorus bipustulatus L. یکی از مهم‎ترین دشمنان طبیعی فعال در باغ‎های خرما است که از سپردارها به ویژه سپردار سفید خرما تغذیه می‎کند. در این مطالعه فراسنجه‎های جدول زندگی دو جنسی کفشدوزک یاد شده با تغذیه از سپردار سفید خرما تعیین شد. آزمایش‎ها درون اتاقک رشد و در دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5± 70درصد و طول دوره روشنایی به تاریکی8 :16 ساعت انجام شد. تعداد 100 عدد تخم هم سن کفشدوزک با عمر کم تر از 24 ساعت تا پایان عمر حشرات بالغ بررسی شد. لاروها پس از خروج از تخم، روزانه با پوره های سپردار سفید خرما تغذیه شدند. شاخص‎های زیستی کفشدوزک تعیین و داده‎های حاصل از آزمایش با نرم‎افزار  TWOSEX-MSChart و طبق تیوری جدول زندگی سنی- مرحله ای دو جنسی تجزیه آماری شدند. میانگین و خطای معیار فراسنجه های رشد جمعیت براساس روش Bootstrap محاسبه شد. نرخ ذاتی افزایش جمعیت  (r) 0/06 ± 0/01 (بر روز) ، نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) 1/0 6± 0/01 (بر روز) ، طول مدت زمان هر نسل (T) 56/89 ± 0/32 (روز) و نرخ ناخالص تولید مثل (GRR) 34/68 ± 3/085 (تخم)، محاسبه گردید. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند امکان افزایش کارایی این کفشدوزک را در برنامه های مدیریت آفت سپردار سفید خرما از طریق افزایش جمعیت آن از طریق پرورش انبوه و رهاسازی انبوه آن امکان پذیر سازد.

  کلیدواژگان: کفشدوزک شکارگر، آفات خرما، کنترل بیولوژیک، نخیلات، کرمان
|
 • Hassan Malkeshi *, Shahram Farrokhi, Arezoo Yousefi-Porshokouh Pages 1-32

  Tomato leaf miner moth, Tuta absoluta (Meyrick) is one of the most important and key pests of Solanaceae family. The pest larvae feed on all the aerial organs of the host plant, including leaves, stems and fruits, and if the pest population is not controlled, it can lead to the complete destruction of the crop. According to farmers, the main method of the pest, especially in the early years of its invasion, is the use of chemical pesticides. However, the pesticides residue and their adverse effects on the environment are a serious threat to the health of consumers and ecosystems. Currently, establishing the role and place of replacing chemical products with biological control agents can be effective in reducing these risks. In the meantime, extensive studies over the past few decades have revealed that the method of biological control of pests is considered one of the safe methods for living organisms and the environment as well as effective for controlling pests of greenhouse plants. We review the basic research on the biology of T. absoluta in greenhouses conditions and farms and try to propose an integrated pest management program based on agronomic, biochemical, biological and chemical solutions. A discussion is presented on the methods of using biological control agents such as parasitoids, predators, nematodes and microbial and their individual and combined efficiency of natural enemies and Bt bacteria in tomato fields and greenhouses integrated with other environmentally compatible solutions over quality and healthy crop production.

  Keywords: Tomato leaf miner, Integrated pest management, biological control, non-chemical control
 • ALI JOOYANDEH *, Naser Moeini-Naghadeh, Hassanali Vahedi, Ali Hosseini Gharalari Pages 33-48

  Biological control of the tomato fruit worm, Helicoverpa armigera (Hübner) by means of inundative release of the egg parasitoid, Trichogramma brassicae (Bezdenko) is a part of an IPM program on tomato crops in Iran. This research was conducted to evaluate the effects of ten commercial tomato cultivars including Aras, Atrak, Korall, Mobil, Rio Grande, Sivand, Super Chief, Super Mobil, Super Queen and Super Urbana on biological characteristics of T. brassicae was studied at 26±1°C, 60±10% RH and a photoperiod of 16:8 L:D hours. The mean longevity of female parasitoid wasps ranged from 7.10±0.56 days on the Super Mobil to 8.05±0.49 days on Rio Grande without significant differences. Developmental period from egg to adult of T. brassicae on Super Urbana was highest (8.61±0.03 days) and lowest on the Aras (8.04 ± 0.02 days). The rate of parasitism was lower on the Super Urbana with 30.08 ±1.40% and highest on the Atrak with 35.86±1.56%. The average number of parasitized eggs by T. brassicae was higher (67.85±4.59 eggs/female) on the Rio Grande and lower on the Super Mobil (59.35±5.72 eggs/female). Female-biased sex ratio varied from 59.54±0.54% on the Aras to 62.65±0.40% on Rio Grande. The number of parasitoid progeny per host egg was highest on Super Chief (1.45 individuals per parasitized egg) and was lowest on Aras (1.37 individuals per parasitized egg).The percent emergence was not influenced by tomato cultivars and was about 90% for the entire treatments. The results suggest that differences between tomato cultivars are the causes of variation in the results of T. brassicae parasitism.

  Keywords: Trichogramma brassicae, Helicoverpa armigera, biological control, tomato cultivars, biological characteristics
 • Nasrin Seyyedi, Hamidreza Alizadeh, Mehdi Azadvar, Amirreza Amirmijani * Pages 49-69

  Gray mold, caused by Botrytis cinerea is one of the most important diseases in strawberry, causing pre– and postharvest fruit rot. One of the safe and healthy ways to reduce this disease is biocontrol and the use of biological control agents. In this study, using culture–based methods, 268 bacterial strains, and 136 fungal isolates, were isolated and purified from the phyllosphere of strawberry plants in the greenhouse and field in Jiroft city. The antagonistic effect of the isolates against the pathogen B. cinerea was investigated using dual culture and investigation of the inhibition zone, and the effect of volatile compounds under in vitro conditions, as well as the antifungal properties of the antagonistic bacteria on strawberry fruit. Identification of the selected bacterial and fungal strains was made by polymerase chain reaction, respectively, by determining the nucleotide sequence of a part of the 16S–rDNA gene and its region. The results showed that among the examined isolates, bacterial isolates UJB1, UJB3, UJB4, UJB10, UJB5, UJB6, UJB7, UJB11, UJB2, UJB8 and UJB9 and fungal isolates UJF1300, UJF1301, UJF1302, UJF1303, UJF1304, UJF1305 had an effective inhibitory effect against B. cinerea and their volatile compounds reduced pathogenic mycelium growth. In evaluating the antifungal impact of bacterial isolates on strawberry fruit, bacterial isolates UJB8, UJB2, UJB11, UJB6, UJB5, UJB10, UJB4, and UJB1 significantly increased the disease index caused by B. cinerea compared to They reduced the witness. According to morphological and molecular data, bacterial isolates belonging to the genera Delftia (isolates UJB1, UJB3, UJB4, UJB10), Bacillus (isolates UJB5, UJB6, UJB7, UJB11, and UJB2) and Stenotrophomonas (isolates UJB8 and UJB9) and fungal isolates belonging to Albifimbria verrucaria, Aspergillus terreus, Leptosphaerulina australis, Pilidium lythri, Pseudozyma flocculosa, and Seimatosporium pistaciae species.

  Keywords: antagonist, biological control, Jiroft, ITS–rDNA, 16S–rDNA
 • Masoud Arbabi *, Shabanali Mafei, Molud Gholamzadehchitgar, Mitra Moezipour, Mojtaba Khani Pages 71-82
  Application effective botanical pesticides are an objective to keep natural enemies of citrus red mite (CRM) safe in Caspian costal region of Iran. Eeffects of three doses (1, 3, 5 ml/l) of Pestout®a botanical pesticide, was studied against Panonychus citri infesting orange trees in west and east parts of Mazandaran province during 2019. Abamectin 0.2 ml+0.25 ml horticultural oil, 0.5ml of fenpyroximate 5% EC and hexythiazox 10% EC, 1.5% liquid washing detergent compared with water treated check against citrus red mite. A complete randomized block designed in four replications, 8 treatments, conducted on 5 and 15 years old Tampson orange variety in east and west of Mazandaran province respectively. Treatment was done when 5 active mite stages observed on upper surface of 30% collected leaves randomly. Each treatment effects determined by 50 leaves collected randomly one day before and 3, 7, 14, 21 days after spraying. Collected data was converted into impact percentage by Henderson–tilton formula and mean analysis done with SAS software. Maximum and minimum impact percentages of Pest out® doses from 3rd to 14th days after spraying were recorded 43.87±1.43%, to 89.70 ±0,77% in western and 94.47±1.03% up to 98% in eastern part of the province and declined in both places onwards. Pestout® doses caused decreasing natural mite pest enemies until 7th day and increasing them after until 21st day sampling interval. Statistical effects of all treatment in control CRM damages during three months sampling period on orange fruits weight showed insignificant between treatments (p>0.05). Effects of liquid washing detergent on CRM observed almost similar to 1ml/l and 3 ml/l effects of Pest out® in east and west part of province. Applying 1 and 3–ml doses of Pest out® at lower incidence of CRM will provide effective control in east and west part of Mazandaran province respectively..
  Keywords: Pestout®, Doses, Panonychus citri, Orange, control, Mazandaran province
 • Zhila Delkhah, Keivan Behboudi *, Reza Maali-Amiri Pages 83-106
  Fluorescent pseudomonads control plant pathogens by producing siderophore and inhibitory metabolites, and increase plant growth by producing plant hormones, some enzymes and mineral elements solubilization. In this study, 10 isolates of fluorescent pseudomonads from wheat rhizosphere cv. Zagros and Chamran (Dezful) and cv. Kohdasht and Zagros (Parsabad) in early April 2016 and early June 2017 were isolated by cultivation and purification on King B medium and also based on the production of green and yellow fluorescence pigment under UV light at 365 nm. These isolates were evaluated in terms of some metabolic characteristics such as inorganic phosphate solubilization, production of IAA, siderophore, ACC deaminase, hydrogen cyanide and protease, as well as control of wheat common root and crown rot disease caused by B. sorokiniana and increase in length and biomass of wheat shoots and roots in a randomized complete design (RCD) with three replications for each treatment.The UTP105 isolate showed the highest inhibition rate of pathogen growth with 62.5% and 70% in dualculture and production of volatile metabolites tests, respectively. In the greenhouse, the severity of disease was estimated at 85.3%, and UTP104 and UTP105 isolates showed the highest rate of disease reduction with 64.5% and 62.3%, respectively. Also, UTP105 and UTP104 were the most effective in increasing the wheat root and shoot growth parameters, respectively. These isolates are efficient for use in agriculture due to having favorable metabolic characteristics, disease control and plant growth enhancement..
  Keywords: ACC deaminase, IAA, Phosphate solubilization, Siderophore, Wheat, biocontrol
 • Zeinab Zare Rahmat Abad, Seyed Esmail Razavi *, Kamran Rahnama, Abdolhossein Taheri, Javid Gherekhloo Pages 107-125
  Rice is most important grains consumed by the people of the world. Blast disease and crown and root rot are two important fungal diseases of rice. Endophytic fungi are biological control agents plant diseases and improve growth in the host plant. For this purpose, endophytic fungal isolates and pathogenic isolates from leaves, pods, stems and roots of aerobic rice plants of Golestan province were isolated and identified morphologically and molecularly. Then, their antagonistic activity against Magnaporthe oryzae and Fusarium fujikuroi disease were investigated by three methods, dual culture, volatile metabolites and non–volatile metabolites. The results showed that, in dual culture method, the F. incarnatum had the highest inhibition rate against the growth of M. oryzae and F. fujikuroi, with 58.64 and 60.03% inhibition, respectively. In volatile metabolites method, E. nigrum with 57.13% and F. incarnatum with 52.24% inhibition showed the highest percentage of inhibition of F. fujikuroi. In the method of non–volatile metabolites, F. incarnatum and F. proliferatum showed the highest percentage of inhibiting the growth of M. oryzae with 62.27 and 57.96%, respectively. F. incarnatum showed antagonistic activity in three dual culture, volatile metabolites and non–volatile metabolites against M. oryzae and F. fujikuroi fungi. Also, in this experiment, isolates of F. proliferatum and F. incarnatum inhibited the blast disease and crown rot and increased the height and fresh weight of the shoots and roots of rice plants under greenhouse conditions.incarnatum showed antagonistic activity in three dual culture, volatile metabolites and non-volatile metabolites against M. oryzae and F. fujikuroi fungi. Also, in this experiment, isolates of F. proliferatum and F. incarnatum inhibited the blast disease and crown rot and increased the height and fresh weight of the shoots and roots of rice plants under greenhouse conditions.
  Keywords: Magnaporthe oryzae, volatile metabolites, inhibition percentage, F. incarnatum, rice endophyte
 • Seyedeh Masoomeh Zamani *, Samira Farahani, Ebrahim Zarghani, Narges Sepasi Pages 127-142
  Caspian boxwood is one of the most valuable broadleaf evergreen trees in Hyrcanian forests and unfortunately, in the last decade, it has been affected by blight disease caused by the fungus Cylindrocladium buxicola, which is a serious threat to the survival and production of boxwood. Due to the presence of boxwood trees in the forest ecosystems and green spaces of urban areas, safe and environmentally friendly compounds should be used to control the disease. Beauveria bassiana is a plant endophytic fungus with pathogenic ability in insects, whose properties have been proven to increase plant growth, biocontrol pests and limit the activity of phytopathogenic fungi in several host plants. The aim of this study was to investigate the potential of some B. bassiana isolates obtained from the Cydalima perspectalis in controlling the fungus C. buxicola. Antagonistic activity of four isolates of B. bassiana was evaluated using double culture in laboratory conditions and also in the plants by inoculation of endophyte fungus in seeds of plants and inoculation of pathogen fungus in leaves. All four isolates were able to establish endophytic relationship on boxwood seedlings. All isolates showed significant antifungal activity against C. buxicola (53–88%) in vitro. As a result of inoculating the plant with endophytic fungi, a high protective effect against blight fungus was observed and the percentage of leaf damage in boxwood plants inoculated with endophytic fungi was significantly lower than the plants that were inoculated only by the pathogen. The results of this research pave the way for a more effective use of B. bassiana in the integrated and simultaneous management of the leaf–eating pest of Caspian boxwood and the blight fungus of these plants, as well as increasing the growth of the host plant..
  Keywords: Insect pathogenic fungi, biological control, beneficial microorganisms, Antifungal activity, Cylindrocladium buxicola, Cydalima perspectalis
 • Vahab Dastpak, Rasoul Marzban *, Sohrab Imani, Maryam Kalantary Pages 143-153

  After obtaining the superior Bt strains in terms of pathogenicity and host range, it is of particular importance to provide low-cost culture media for the production of spores and crystals in laboratory and mass production in industrial-scale bioreactors. In this research, an attempt has been made to provide a suitable and optimal food substrate for the growth of Bt by using cheap inputs such as waste and by-products of agricultural industries, and to evaluate the production rate of this bacterium using these materials. In this research, the waste and by-products of agricultural industries were investigated as culture medium in the form of extract and in liquid form for the propagation of native Bt strain (6R). The culture media were evaluated as a combination of two and three media with different percentages and the optimization process was done with Taguchi method and using Qualitek-4 software. The results of the experiments and data analysis showed that in the culture medium with two substance, beet molasses combined with corn steep with 4.22 × 1010 CFU/ml and wheat bran combined with corn steep with 3.44 × 1010 CFU/ml, and the culture medium with tree substance including soy, corn steep, fish meal 3.98 × 1016 CFU/ml, soy, corn steep, sugar cane molasses 9.89 × 1016 CFU/ml and wheat bran, corn steep, sugar beet molasses 9.29 × 1016 CFU/ml were the best culture media that had the highest production of Bt in laboratory conditions. The results showed that Bt obtained from culture medium with two substance of sugar beet molasses and corn steep, wheat bran and corn steep and culture medium with tree substance of soybean, corn steep and fish meal; corn steep, soybean and sugarcane molasses; corn steep, wheat bran and sugar beet molasses caused 100% mortality on the 3 instar larvae of Spodoptera littoralis

  Keywords: optimizing, culture media, BT, Spodoptera littoralis
 • Kasra Sharifi *, Shahram Naeimi Pages 155-167
  Strawberry gray mold caused by Botrytis cinerea Pers.: Fr. is one of the most important diseases of in humid conditions. In this research, the effect of commercial fungicides Roomak® with the active ingredient of pistachio essential oil (Pistacia atlantica Desf.) with the concentrations of 3, 4 and 5; Serenade® containing Bacillus subtilis QST 713 bacteria with the concentrations of 3, 5 and 7, and CeraQuint® with active ingredients copper sulfate and potassium phosphite with concentrations of 2.5, 3 and 3.5, were evaluated in the suppression of gray mold in comparison with the Signum® (boscalid+pyraclostrobin). The experiments were carried out in a complete randomized blocks design with 11 treatments and four replications under the greenhouse conditions. The treatments were applied at the bloom formation time and once every 7–10 days in three stages. The effect of the treatments was evaluated according to percentage of blossom blight and number of infected fruits in the plants and the percentage of infected fruits after storage condition. The results showed that Signum® is the most effective treatment in reducing blossom blight, the number of infected fruits and the percentage of infected fruits in different evaluation stages. Fungicides: Roomak® (4/1000), Serenade® (5/1000) and CeraQuint® (3/1000), reduced the number of infected fruits about 74.9–83.2, 71.6–83.6 and 72.1–82.6 percentage, respectively. The efficiency of these treatments was estimated as 57.9, 54.3, and 66.7% in the reduction of the percentage of infected fruits after harvesting, respectively. The evaluation of the effect of mentioned treatments on blossom blight, showed that the disease was reduced by 62.5–89.3, 54.90–90.5 and 71.4–91.5, respectively. In this way, the use of Romak®, Serenad® and Seraquint® fungicides is effective to control of strawberry gray mold disease, in flowering stages and once every seven days and have fewer disadvantageous effects on health and the environment, compared to chemical fungicides.
  Keywords: Blossom blight, Fruit rot, Plant extract, mineral fungicide
 • Maryam Ajamhassani *, Zahra Ebrahimizadeh Pages 169-180
  Hemolymph of insects is their last defense barrier against foreign factors such as poison particles, pollutants, fungal and bacterial spores and plant metabolites. As the main pillar of physiological defense, hemocytes circulate in the hemolymph and react to stress by changing their number in the early stages. In this research, the effect of the aqueous extract of Mentha piperita, Salvia officinalis, Glycyrrhiza glabra and Crocus sativus on the immune system of Plodia interpuncetlla Hubner (Lepidoptera: Pyralidae) was investigated. Fourth instar larvae were treated with aqueous extracts of plants in concentrations of 10, 6 and 20%. hemocyte density and phenol oxidase activity were measured and recorded in two time periods of 24 and 48 hours. The results showed that the effect of different extracts on the total number of cells, plasmotocytes and granulocytes was significant compared to the control and increased with the increase in the concentration of the extracts in all treatments and at both test times. The total number of cells in the treatment of S. officinalis with a concentration of 6% after 48 hours and M. piperita with concentrations of 20% and 10% increased the most compared to the control. The number of granulocytes under the treatment of S. officinalis with a concentration of 6% after 48 hours showed the greatest increase compared to the control group. plasmotocytes also increased significantly under the effect of M. piperita treatment with concentrations of 10% and 20% after 24 hours and 20% concentration after 48 hours compared to the control. According to the evaluations, the 20% concentration of S. officinalis showed the highest increase in phenol oxidase activity compared to the control and other treatments. The obtained results confirmed the response of the P. interpunctella immune system to the introduction of plant extracts into the hemolymph, which was associated with significant changes in cell density and phenol oxidase enzyme activity. .
  Keywords: P. interpunctella, aqueous extract, Immune, Phenoloxidase
 • MohammadJavad Assari, Kamran Mahdian *, Isa Esfandiarpour- Boroujeni, Hadi Zohdi Pages 181-193

  The date palm scale Parlatoria blanchardi (Targioni Tozzetti, 1892) (Hem.: Diaspididae) is one of the main and important pests of reducing date palm yield. The predatory coccinellid Chilocorus bipustulatus L. (Col.: Coccinellidae) is well known as the most important active natural enemy in date orchards, which feeds on scale insects, especially the date palm scale In this research, the life table parameters of C. bipustulatus were determined by feeding on the date palm scale. The experiments were carried out in growth chamber under laboratory conditions, at 25±1°C, a relative humidity of 70±5%, and a photoperiod of 16:8 h (Light: Dark). A number of 100 coccinellid eggs of the same age with less than 24 h old were studied, and the study continued until the end of the adult stage. After incubation period, the larvae were fed daily with date palm scale nymphs. The biological parameters of the coccinellid and data were analyzed based on the age–stage, two–sex life table theory. The mean and standard error of population growth parameters were calculated based on the Bootstrap method. The intrinsic rate of increase(r) (day), finite rate of increase (λ), The mean generation time (T) and the gross reproductive rate (GRR), were 0.06 ± 0.01, 1.06 ± 0.01, 56.89 ± 0.32, 34.68 ± 3.08, respectively. The results obtained from this study can make it possible to improve the efficiency of this coccinellid in integrated pest management programs against P. blanchardi by increasing its population through mass rearing and mass release.

  Keywords: Predatory coccinellid, date palm pests, biological control, Date palm, Kerman