فهرست مطالب

 • پیاپی 47 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • رضا پیش قدم، شیما ابراهیمی*، زهرا جهانی صفحات 9-37

  یکی از عوامل موفقیت در درک مطالب علمی از سوی مخاطبان، میزان رعایت ملاک های زبان علمی و معیارهای لازم از سوی ارایه دهنده آن مطالب است. از این رو، تهیه و تدوین کنندگان منابع علمی باید در انتخاب سبک نگارشی و گفتاری خود نیازهای مخاطبان را مورد توجه قرار دهند که از جمله این موارد می توان به نقش حواس و هیجانات اشاره کرد. در پژوهش حاضر با هدف نشان دادن اهمیت بهره گیری از حواس و هیجانات در سبک گفتاری مدرسان و سبک نوشتاری کتاب های درسی، ترجیحات زبانی دانشجویان مقاطع تحصیلی گوناگون نسبت به استفاده مدرس از سه سبک عالی، حسی هیجانی و ساده با توجه به متغیرهای میزان تحصیلات، رشته تحصیلی و جنسیت مورد ارزیابی قرار گرفت. به همین منظور از 336 نفر از دانشجویان خواسته شد به پرسشنامه سنجش ترجیح سبک گفتاری-نوشتاری که متشکل از 10 جمله و هر جمله بر اساس سه سبک گوناگون نوشته شده بود، پاسخ دهند. داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون خی دو مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که دانشجویان تحصیلات تکمیلی سبک عالی را بیشتر از دانشجویان کارشناسی ترجیح می دهند و دانشجویان رشته های علوم انسانی سبک حسی هیجانی را بیشتر از سایر رشته ها انتخاب کرده بودند. این در حالی است که ترجیح سایر رشته ها سبک ساده بود. از جنبه جنسیت نیز زنان بیشتر تمایل به سبک حسی هیجانی و مردان بیشتر تمایل به سبک ساده داشتند. روی هم رفته، ترجیحات دانشجویان مقطع های تحصیلی بالاتر به سبک ساده و پس از آن حسی هیجانی است و سبک عالی با کمترین میزان فراوانی از سوی دانشجویان انتخاب شده است.

  کلیدواژگان: ترجیح زبانی، سبک عالی، سبک حسی هیجانی، سبک ساده
 • نسرین آژیده*، مهرداد نغزگوی کهن صفحات 39-64
  ساخت موصولی به عنوان یک ساخت پیچیده همواره در مطالعات زبانی مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، ساخت موصولی در زبان فارسی گفتاری مورد بررسی قرار گرفته است و هدف آن شناسایی و توصیف طرحواره های است که به دلیل کاربرد فراوان در ذهن گویش ور شکل گرفته و بنابراین پردازش ساده تری دارند. به این منظور، حدود 1400 جمله موصولی از داده های گفتاری زبان فارسی گردآوری شده و با استفاده از برخی روش های داده کاوی و آماری مطرح شده در زبان شناسی پیکره بنیاد (Gries, 2009 Wiechmann, 2015;) مورد توصیف و تبیین قرار گرفته اند. این روش ها در نهایت خوشه هایی از ساخت موصولی را بر اساس میزان شباهت به یک دیگر در نمودارهایی درختی نشان می دهند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در زبان فارسی گفتاری، گویشوران ترکیب بندی های معنایی و نحوی معینی از ساخت موصولی را در موقعیت های گوناگون به کار می برند. در این پژوهش، همچنین برخی از ترکیب بندی های نحوی و معنایی ساخت موصولی به عنوان ساخت ه ای پادگونه ی موصولی در زبان فارسی معرفی شده اند.
  کلیدواژگان: ساخت موصولی، نمونه، خوشه های نمونه ای، طرحواره
 • آوا ایمانی* صفحات 65-97
  هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای «ساخت مقایسه مبالغه آمیز»  از دیدگاه زبان شناسی شناختی در فارسی و انگلیسی است. به این منظور، اولا مهمترین طرحواره ها و راهبردهای ساخت واژی-نحوی رمزگذاری مفهوم مقایسه مبالغه آمیز را باز می شناسیم؛ دوما نمود صوری هر یک از مولفه های مورد اشاره بررسی می شود؛ و سوما بر مبنای رویکرد شناختی هاینه (Heine, 1997) و دسته بندی استاسن (Stassen, 1985) راهبرد غالب بیان مقایسه عالی در این دو  زبان مشخص می گردد. این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع پیکره-بنیاد است. داده ها شامل 316 جمله (فارسی=164 و انگلیسی=152) است که از فرهنگ فارسی عامیانه نجفی (Najafi, 2008)، فرهنگ پیشرفته انگلیسی آکسفورد (Hornby, 2001) و پیکره انگلیسی آمریکایی معاصر استخراج شدند. یافته ها نشان داد که داده های انگلیسی با دسته بندی  استاسن و الگوی پیشنهادی هاینه (Heine, 1997) کاملا همخوانی دارد؛ ولی زبان فارسی از راهبردهای گوناگونی برای رمزگذاری مفهوم «مقایسه» بهره می گیرد که برخی از آن ها در زبان انگلیسی به کار گرفته نمی شوند. به بیان دقیق تر، نمود صوری مولفه های «درجه پارامتر»، «نشانگر استاندارد» و «استاندارد» در زبان فارسی اجباری نیست؛ درحالی که نمود صوری «مقایسه شونده» و «پارامتر» در زبان انگلیسی اجباری است و اگرچه گرایش غالب ساخت مقایسه مبالغه آمیز در فارسی اغلب از نوع «مکانی» است، ولی این زبان افزون بر راهبردهای مطرح شده توسط استاسن و هشت طرحواره پیشنهادی هاینه، از طرحواره هایی بهره می گیرد که در فهرست زبان های مطالعه شده جهان هیچ اشاره ای به این موارد نشده است. به این ترتیب ، مشخص شد که  رویکرد شناختی هاینه و الگوی استاسن (Stassen, 1985) در رویارویی با داده های زبان فارسی کفایت تبیینی لازم را نداشته و نیازمند بازنگری هستند؛ در حالی که داده های انگلیسی را به خوبی تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: مقایسه، ساخت مقایسه مبالغه آمیز، الگوی رده شناسی استاسن، رویکرد شناختی هاینه، فارسی و انگلیسی
 • ناهید بهمنش، فروغ کاظمی* صفحات 99-129
  بر اساس نظریه استعاره مفهومی، نظام مفهومی در ذهن انسان ماهیتی استعاری دارد و استعاره ها، پایه های اصلی انتقال مفاهیم انتزاعی هستند. در پژوهش پیش رو، مسیله اصلی آن است که با بررسی استعاره های هستی شناختی و ساختاری «دنیا» در قصیده ها و قطعه های سعدی و پروین، در یابیم تفاوت ها و شباهت های آن ها چگونه است؟ هدف اصلی مقاله حاضر آن است که به درک این مسیله بپردازیم که مفهوم سازی دنیا، دیدگاه غالب این دو شاعر نسبت به دنیا را چگونه بازنمایی می کند. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شد. یافته های به دست آمده از بررسی داده ها نشان می دهد فراوانی رخداد استعاره های مفهومی هستی شناختی در اشعار هر دو شاعر بیش از فراوانی رخداد استعاره های ساختاری است. استعاره هستی شناختی «دنیا شیء است» در اشعار سعدی و «دنیا انسان است» در اشعار پروین از فراوانی بالایی برخوردار است. استعاره های ساختاری «دنیا ساختمان است»، «دنیا سفر است»، «دنیا مزرعه است»، «دنیا دریاست»، «دنیا اقتصاد و تجارت است» و «دنیا جنگ است» در شعر هر دو شاعر یافت شد. هر دو شاعر با بهره گیری از استعاره های هستی شناختی «دنیا» کوشیده اند مخاطب را در درک موقعیتی که در دنیا دارد، راهنمایی کنند و با تکیه بر استعاره های ساختاری «دنیا» او را وادار به پذیرش دیدگاهی خاص نسبت به مفهوم دنیا و رفتارکردن بر اساس آن دید گاه کنند. بر اساس یافته ها هر دو شاعر، دنیا و وابستگی های آن را به دلایلی چون ناپایداری و فناپذیری، شایسته دلبستگی ندانسته اند. روی هم رفته، بدون توجه به جنبه آماری، کاربرد انواع استعاره های هستی شناختی و ساختاری در قصیده ها و قطعه های هر دو شاعر نمایانگر تشابه دیدگاه غالب آن ها در زمینه مفهوم سازی دنیا است.
  کلیدواژگان: زبان شناسی شناختی، استعاره های هستی شناختی و ساختاری، سعدی، پروین، دنیا
 • هما اسدی*، مارال آسیائی، بتول علی نژاد صفحات 131-155

  پژوهش حاضر بر آن است بر مبنای رویکرد صوت شناختی و در چارچوب مقایسه قضایی گوینده به بررسی مجموع ه ای از پارامترهای صوت شناختی تاثیرگذار بر گوناگونی های بین-گوینده در گویندگان دوزبانه فارسی-انگلیسی بپردازد تا از میان آن ها بهترین و مناسب ترین پارامترهای صوت شناختی فردویژه مشخص شود. به این منظور، استخراج پارامترهای صوت شناختی فرکانس پایه و فرکانس سازه های اول تا چهارم از طریق استخراج همه واکه های زنجیره های آوایی از پیکره آوایی میراث که شامل صدای افراد دوزبانه فارسی-انگلیسی در دو سبک خوانداری و بداهه است، انجام پذیرفت. سنجش مقادیر فرکانس پایه و فرکانس سازهای اول، دوم، سوم و چهارم  به شیوه بلندمدت انجام شد. نمونه های آوایی با استفاده از برنامه پرات (ویرایش 6.2.09) مورد تجزیه و تحلیل صوت شناختی قرار گرفت. تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار آر (ویرایش 4.1.0) انجام گرفت. یافته ها نشان داد که تفاوت معنادارای میان پارامترهای صوت شناختی مورد بررسی در دو زبان فارسی و انگلیسی و نیز دو سبک گفتاری خوانداری و بداهه وجود دارد. با این حال، این پارامترها همچنان در نشان دادن گوناگونی های بین-گوینده عملکرد مناسبی داشته اند. فرکانس پایه، فرکانس سازه اول و فرکانس سازه سوم در هر دو گروه زنان و مردان بهتر توانسته اند گویشوران دوزبانه فارسی-انگلیسی را از یک دیگر متمایز کنند. همچنین همبستگی اندک میان فرکانس پایه با فرکانس سازه های اول و سوم نمایانگر آن است که این پارامترها اطلاعات متفاوتی در مورد صدای گویندگان منتقل می کنند؛ در نتیجه، ترکیب آن ها می تواند در امر تشخیص هویت گوینده موثر باشد.

  کلیدواژگان: آواشناسی صوت شناختی، تشخیص هویت گویشوران دو زبانه، فرکانس پایه، فرکانس سازه ای
 • طناز تیموری، سید احمد پارسا*، یادگار کریمی صفحات 157-184

  زندگی ساختگی (تخیلی) در یک رمان از واقعیت های اجتماعی روزمره، روابط قدرت و ایدیولوژی های مختلف جدایی ناپذیر است و نویسنده بر مبنای اعتقادات خود از زبان به شیوه های گوناگونی برای بازنمایی آن ها بهره می گیرد. درک چگونگی و چرایی گرایش های فکری و باورهای این نویسندگان، به خلق جذابیت های بسیاری در میان پژوهشگران و منتقدان ادبی دامن زده است، تا ضرورت کاربست روش تحلیل متن برجسته شود. در این میان، تحلیل گفتمان انتقادی به عنوان روشی کارآمد چنین ضرورتی را پوشش داده است. پژوهش حاضر برای فهم کارکردهای گفتمانی رمان «سال بلوا» نوشته عباس معروفی (Maroofi, 1990)،که بخشی از واقعیت های تاریخ معاصر ایران را روایت می کند، رویکرد فرکلاف (Fairclough, 2000) را برگزیده است. یافته ها نشان می دهد در سطح توصیف؛ کاربست واژه ها و عبارت ها، بازنمایی کننده استبداد، خشونت علیه زنان، خفقان سیاسی- اجتماعی با استفاده از هم معنایی، واژه های غیر رسمی، باهم آیی، وجهیت، دشواژه و تقابل های دوگانه از فراوانی بالایی برخوردار بوده است؛ در سطح تفسیر و از نظر بافت موقعیتی و بینامتنیت، این رمان، تحت تاثیر اندیشه های ملی- مذهبی پیش و پس از اسلام، دفاع از حقوق زنان و اندیشه های مبارزه با استثمار و استبداد است و در سطح تبیین نیز می توان تقابل گفتمان های ایرانی- غیرایرانی، اقتدار مردانه- انقیاد زنانه و تقابل مردم- حکومت را دریافت کرد.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی، رمان سال بلوا، حقوق زنان، هویت ملی، ایدئولوژی ضداستعماری
 • عباسعلی آهنگر*، محمدامیر مشهدی، زینب تیموری رابر صفحات 185-212

  الگوی تحلیل گفتمان انتقادی ون لیوون (Van Leeuwen, 2008) الگوی جامعه شناختی-معنایی مبتنی بر تعاملات، کنش ها و واکنش های بین افراد است. پژوهش حاضر بر آن است به تحلیل برخی از مولفه های اظهار مطرح در این الگو و چگونگی بازنمایی کارگزاران اجتماعی در داستان «بیژن و منیژه» شاهنامه فردوسی  بپردازد. به این منظور، نخست، تعریف های مربوط به هر مولفه و زیرمولفه های مربوط ارایه شده اند. سپس گونه های مختلف جمله های ساده، مرکب، جمله های با فعل محذوف و شبه جمله ها از متن داستان استخراج گردیده، فراوانی و درصد کاربرد هر یک از آن ها درون جدول گنجانده شده است. سپس، برای سنجش معناداری فراوانی کاربرد هر یک از مولفه های اصلی و زیرمولفه های مربوط از آزمون خی دو استفاده شده است. تجزیه و تحلیل یافته های به دست آمده نشان می دهند بیشترین فراوانی کاربرد مربوط به زیرمولفه های اصلی مورد بررسی اظهار، به ترتیب به مولفه های فعال سازی، نوع ارجاعی، نام دهی، پیوند دهی و تفکیک پذیری تعلق دارد. از بین انواع مولفه ها و زیرمولفه های مورد نظر فقط از زیرمولفه نام دهی رسمی استفاده نشده است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد کاربرد مولفه ی فعال سازی دارای بیشترین فراوانی و سطح معناداری است. این موضوع نشان دهنده  بازنمایی کارگزاران اجتماعی به صورت پویا و فعال است که ناظر بر شکل گیری حماسه در بستری از رخدادها است. دومین زیرمولفه که بیشترین فراوانی کاربرد را داشته، نوع ارجاعی بوده است و از بین انواع زیرمولفه های مربوط به آن کاربرد فرد ارجاعی بیشترین فراوانی را داشته و معنادار بوده است. همچنین، یافته ها نشان می دهد پیوند دهی بیشتر در یارکشی های میدان جنگ استفاده شده است. آخرین مولفه گفتمانی که کمترین فراوانی کاربرد را داشته تفکیک پذیری بوده که سبب تمایز کارگزار از دیگران شده است.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی، الگوی ون لیوون، مولفه های اظهار، کارگزاران اجتماعی، داستان «بیژن و منیژه»
 • ایفا شفایی* صفحات 213-237
  در این مقاله، تحلیلی نحوی از حالت نمای را در زبان فارسی ارایه می گردد. زبان فارسی از جمله زبان هایی است که در آن مفعول نمایی افتراقی دیده می شود، به این ترتیب که مفعول های معرفه با نشانه را و مفعول های نکره بدون نشانه هستند. ولی در کنار رخداد عام این عنصر با مفعول های معرفه، رخدادهای غیر کانونی دیگری از این عنصر در زبان فارسی دیده می شود که شامل موارد (1-4) است: 1. ظهور را با قیدها؛ 2. ظهور را با فاعل های ارتقایی از بند درونه؛ 3. ظهور اجباری را بر روی گروه های اسمی خارج شده از جایگاه مفعول غیر مستقیم؛ 4. ظهور را با گروه های اسمی خارج شده از متمم های گروه حرف اضافه ای. در راستای تبیین نحوی رخداد عام و غیر کانونی این عنصر، در ابتدا به معرفی و نقد تحلیل های نحوی پیشین پرداخته شده و به ناکارآمدی آن ها در ارایه توصیف و تبیینی جامع از رخدادهای این حالت نما اشاره خواهد شد. سپس، نظام حالت دهی وابسته به عنوان نظریه ای کارآمد که می تواند تحلیلی یک دست از رخدادهای کانونی و غیر کانونی حالت نمای را در زبان فارسی ارایه دهد، معرفی می شود. در چارچوب این نظریه چنین استدلال می شود که را یک حالت نمای غیر فاعلی وابسته است که به وسیله عامل (ب) از حالت دهی وابسته با گروه های اسمی ای که در لبه گروه فعلی پوسته ای (vP) می نشینند، نمایانده می شود.
  کلیدواژگان: نشان مفعولی را، حالت نمائی مفعولی، مفعول نمائی افتراقی، جابه جایی مفعول، حالت دهی وابسته
 • علی محمد محمدی* صفحات 239-262
  این مقاله با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با بهره گیری از پیکره های موازی، به تجزیه و تحلیل روش های ایجاد رابطه مابین واحدهای گفتمان پرداخته است. در این راستا، داده های برگرفته از متون مبدا و مقصد، با تمرکز بر مقایسه و تحلیل تطبیقی عناصر زبانی در سطح واژه و جمله در این پیکره ها مورد بررسی قرار گرفته اند. پیکره پژوهش، شامل حدود 35000 هزار واژه برگرفته از سه سخنرانی به زبان فارسی و ترجمه شفاهی همزمان آن ها به زبان انگلیسی بود. انتخاب پیکره های موازی بر اساس نمونه برداری تصادفی از میان پیکره های موازی موجود در سال 1399 انجام گرفت. با استناد به یافته های پژوهش های پیشین، پراکندگی فراوانی جمله ها، واژه ها، و گفتمان نماها به عنوان معیار مقایسه و بررسی روش ایجاد رابطه بین واحدهای گفتمان در این دو پیکره در نظر گرفته شد تا میزان انطباق آن ها با اصول همکاری گرایس تحلیل گردد. تحلیل داده ها نمایانگر افزایش چهارپنجم روش های طراحی رابطه بین واحدهای گفتمان (80 درصد) و کاهش بخش محدود (20 درصد) این روابط در پیکره های سه گانه متن مقصد بود. به این معنا که مترجم از دو اصل کمیت و شیوه بیان از اصول همکاری گرایس در ایجاد روابط گفتمانی بهره گرفته است. این یافته نشان می دهد که مترجم شفاهی همزمان ایرانی برای ارایه گفتمانی سلیس، روان، و قابل فهم برای مخاطب خویش، در 80 درصد موارد به راهبرد تصریح روابط بین واحدهای گفتمان متوسل شده است و در 20 درصد موارد هم از راهبرد تلویح استفاده نموده است. به سبب بهره گیری از دو نظریه منظورشناسی و ترجمه شناسی، استنباط علمی، آموزشی، و پژوهشی نگارنده این است که چنین یافته هایی دارای اعتبار علمی بیشتری در شناخت نظام گفتمان و روش های ایجاد روابط بین واحدهای گفتمان هستند و کاربرد مهم علمی، آموزشی، و پژوهشی این مطالعه برداشتن گامی اولیه در کشف و معرفی اصول همکاری مترجم در فرایند ترجمه شفاهی همزمان برای طراحی گفتمانی مناسب برای مخاطب از طریق تجزیه و تحلیل ابعاد روابط بین واحدهای گفتمان است. کاربردهای دیگر این پژوهش شامل زمینه سازی برای ارایه و ابداع چشم اندازها، راهبردها، و نظریه های گوناگون در تحلیل و شناخت جامع تر نظام منظورشناختی تعاملات انسانی در دیگر حوزه های علمی، آموزشی، و پژوهشی مورد بررسی است.
  کلیدواژگان: اصول همکاری، ترجمه شفاهی همزمان، روابط واحدهای گفتمان
 • محمدسعید میری* صفحات 263-293

  فهم معنای زبان انسان برای ماشین همواره با چالش هایی رو به رو است. استعاره نیز یکی از موضوع های دشوار در پردازش معنایی است. درک استعاره در ارتقا و توسعه فعالیت های حوزه پردازش زبان طبیعی اهمیت فراوانی دارد. مقاله حاضر به معرفی روشی برای شناسایی استعاره ها در زبان فارسی می پردازد. هدف این مقاله، پیشنهاد شیوه نامه ای است که به کمک آن بتوان پیکره ای برای استعاره های فارسی تدوین کرد. برای انجام چنین کاری نیاز است که ملاک هایی برای شناسایی و برچسب گذاری استعاره معرفی شود. روال شناسایی استعاره ی دانشگاه آزاد آمستردام (ام.آی.پی.وی.یو) می تواند انواع استعاره را شناسایی کند و در ساخت پیکره استعاره نیز از آن می توان بهره برد. مبنای مقاله حاضر نیز همین روال شناسایی است. بهره گیری از این روال از دو جهت مفید است: نخست، به کمک این روال می توان پیکره ای از استعاره های فارسی تهیه کرد، دوم، به پژوهشگران حوزه استعاره، به ویژه زبان شناسان پیکره ای، کمک می کند که با روایی و پایایی مطلوبی استعاره های فارسی را تحلیل کنند. لازم به گفتن است که برای آزمودن کارآیی روال پیشنهادی، پیکره ای از داده های فارسی (متون خبری و دانشگاهی) گردآوری و توسط سه کارشناس برچسب گذاری شده و یافته های مطلوبی (ضریب کاپای 0.964) به دست آمده است که در پژوهشی جداگانه به آن خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: استعاره، زبان شناسی پیکره ای، پیکره استعاره ی فارسی، شناسایی استعاره، روال شناسایی استعاره (ام.آی.پی.وی.یو)
 • بنفشه مسگری، راحله گندمکار* صفحات 295-317
  پژوهش حاضر با هدف ارایه تحلیلی توصیفی و داده بنیاد از ارتباط میان نام آواهای زبان فارسی و ویژگی تصویرگونگی آن ها، همه نام آواهای ثبت شده در فرهنگ نام آواها در زبان فارسی را بررسی کرده است. سپس، با تحلیل صوری و معنایی 2570 نام آوا، تمامی این نام آواها را از منظر ارتباط تصویرگونگی میان صورت و معنا و مصداق نام آوا و میزان کاربرد مورد تحلیل قرار داده است. یافته های به دست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که کم کاربردترین نوع نام آوا در زبان فارسی «نام آوای مستقیم غیر واژگانی» است که در آن، اگر چه صورت آوایی بازنمود مستقیم صدای تولیدشده است ولی سرپیجی از قواعد ساخت واژی زبان موجب فراوانی پایین این گروه از نام آواها می شود. «نام آواهای بیانگر» که به مفاهیمی مانند ابعاد و ویژگی های ظاهری اشاره دارند، «اندیشه آواها» که احساس، درک و دریافت درونی را بازنمایی می کنند، و «نام آواهای غیر مستقیم یا متداعی» که تولید کننده صدا را باز می نمایانند، به ترتیب در رده های دوم تا چهارم کم کاربردترین نام آواها قرار می گیرند. پس از این گروه ها، «نام آواهای مستقیم واژگانی» که آشناترین دسته از نام آواها در دانش عمومی سخنگویان به شمار می آیند، پرکاربردترین الگوی تصویرگونه در ساخت نام آواها هستند. در نهایت، بزرگ ترین گروه نام آواها به «نام آوا واژه » تعلق دارد که فرآورده مشارکت هر یک از انواع نام آواها در فرایندهای ساخت واژی و صرفی هستند.
  کلیدواژگان: نام آوا، تصویرگونگی، نام آوای بیانگر، نام آوای متداعی، اندیشه آوا، نام آوای مستقیم واژگانی، نام آوای مستقیم غیر واژگانی، نام آواواژه
|
 • Reza Pishghadam, Shima Ebrahimi *, Zahra Jahani Pages 9-37

  Writing scientific and academic books, articles, and delivering lectures on various scientific topics are among the effective ways of communicating knowledge and information to audiences and learners. Therefore, it is worth noting that researchers, scholars, and teachers in various fields of research should adopt a writing or lecturing style that effectively and successfully communicates information to the audience, enabling them to easily benefit from learning new content and information. Priority should be given to using scientific language, which is plain, direct in interpretation, and has logical structures and order that utilize words in their true meaning, guiding the audience directly to the intended meaning.However, some authors, researchers, and speakers opt for a sublime and glorious style of presentation, aiming to deliver eloquent speech or writing. Despite this, they should consider that the primary and crucial goal of presenting scientific content is to convey it properly and explicitly to the audience. Therefore, teachers should pay attention to differences such as gender, education, and field of study among their audience when choosing their presentation style. Each variable affects people's preferences for learning. For example, studies in applied linguistics have shown that gender differences play a role in the use of language tools, with men and women differing in their use of lexical items. Additionally, individuals' level of education and their expertise and specialization shape the way they use lexical items or grammatical structures. If the audience is trained according to their preferences in receiving and processing information, they will achieve better academic results.Due to these differences among learners, the education system needs to consider learners' learning styles and emotions, as they are essential factors in the field of education. Emotions not only affect students' preparation and motivation to deal with problems but also their efforts and the strategies they use to understand the course content. In this regard, utilizing the emo-sensory style (involving the senses and evoking emotions) and engaging different senses of students in the process of grasping information can be beneficial.Given the importance of considering audience differences and their needs when selecting the writing and speaking style of authors and speakers, the present study aims to examine the language preferences of students of different genders, various levels of education, and fields of study. This analysis is conducted using a new measure that examines sublime, emo-sensory, and simple styles. The paper seeks to answer the question of whether gender, level of education, and field of study significantly influence learners' preferences regarding these styles.

  Keywords: emo-sensory style, language preference, simple style, Sublime style
 • Nasrin Azhideh *, Mehrdad Naghzguy-Kohan Pages 39-64
  Relative clause as a complex sentence has always been focused in cognitive linguistics. A relative clause construction (RCC) consists of four main parts: nominal head, main clause (MC), relative clause (RC) and a clause connector "keh". In exemplar theory all tokens of a RCC can be classified in a variety of examples. Exemplar is an individual trace from previous experience in memory. An exemplar-based representation indicates a list of words happening in a certain slot. (Bybee, 2013, p. 58). That is to say, an actual utterance of a RCC always simultaneously instantiates a number of lower-level constitutive constructions and their properties. (Wiechmann, 2015, p.3). Following the study of English RCCs in Wiechmann (2015), the present paper aims to introduce exemplar clusters (closely related to schemas in cognitive grammar) of Persian RCCs. However, this study has focused more on explaining schema occurrence. Furthermore, variables have been chosen based on RCC features in Persian.
  Keywords: Exemplar, Exemplar Cluster, Relative Clause Construction, schema
 • Ava Imani * Pages 65-97
  Comparison is a fundamental aspect of human cognition that is expressed in various ways across languages. However, it cannot be solely described by individual words or morphemes; rather, its existence depends on underlying schematic structures. Heine (1997) notes that the domain of comparison encompasses different conceptual and linguistic forms, with the "superior comparative" serving as a prototypical example in languages worldwide. It is worth noting that both "superior comparative" and "superlative" constructions share common underlying structures. This study hypothesizes that Persian exhibits a greater variety of language-specific superlative constructions compared to English, attributed to typological features such as the "Ezafe construction," "free word order," as well as other morpho-syntactic elements including constructional idioms, specific lexical items, and phrasal/complex predicates unique to Persian.This study aims to address the following questions: 1) What schemas and morpho-syntactic mechanisms do Persian and English employ to express the superlative comparison notion? 2) Do all constructive components of superlative comparison in Persian and English require obligatory or optional formal expression? 3) To what extent can Stassen's typological classification (1985) and Heine's cognitive approach (1997) explain the superlative comparative constructions in these two languages? 4) How similar or different are the dedicated grammaticalized constructions employed by Persian and English to express the superlative comparison notion?
  Keywords: Comparison, English, Heine's Cognitive Approach, Persian, Stassen's Typological Classification, Superlative Comparative Construction
 • Nahid Behmanesh, Foroogh Kazemi * Pages 99-129
  According to the cognitive linguistics approach, language acts as a window to the mind. In other words, it is believed that the patterns of conceptualization in the mind can be discovered through the study of language. One of the most important theories in this approach is the Conceptual Metaphor Theory, which asserts that the conceptual system in the human mind has a metaphorical nature, and metaphors are the most important means of conveying abstract concepts. Metaphorical concepts can extend beyond ordinary literal ways of thinking and talking into the realm of figurative, poetic, or fanciful thought and language. Persian literature, as one of the oldest in the world, consists of numerous works in prose and poetry. Studying these works through the Conceptual Metaphor Theory may provide insights into the dominant thinking of their writers and poets.Sharifi Moghadam and others (2021) conducted research entitled "A Cognitive Analysis of the Concepts of 'Divine Anger and Worldly Punishment' in the Holy Quran." This study investigated the conceptualization of divine anger in the Holy Quran. According to this study, the target domains used in the Quran demonstrate that although divine anger is distinct from human anger, the conceptualization is designed in a way that is easy to understand for human beings. Another study, "A Comparative Study of Metaphor in Massoud Sa'ad and Naser Khosrow's Odes," was conducted by Mobarak and Parsa (2019). This research aims to compare these two poets within intellectual and literary circles by examining the metaphors used by Masood Sa'ad and Nasser Khosrow in their works and exploring their similarities and differences. Through analyzing the meaning, content, application, type, and structure of the metaphors, this study reviews and evaluates one of the important aspects of figurative language in these two works.    One of the abstract concepts that can be observed in the works of great writers and poets is the concept of "world," which is closely related to life and existence. As mentioned, the abstract concept of "world" can be understood through tangible concepts, and investigating its metaphors may provide insights into the attitudes of writers and poets toward life. Therefore, the main focus of this research is to study the ontological and structural metaphors of the "world" concept in Saadi's and Parvin's poems. The main objective of this study is to determine their dominant thinking regarding the world. The study aims to answer the following questions: What is the frequency of ontological and structural metaphors of the "world" concept in Saadi's and Parvin's poems? And what are Saadi's and Parvin's dominant perspectives on the world?
  Keywords: cognitive linguistics, Ontological metaphors, Parvin, Saadi, Structural metaphors, world
 • Homa Asadi *, Maral Asiaee, Batool Alinezhad Pages 131-155

  Human voices are unique, and for this reason, speakers can be identified by their voices. This shows that speech sounds contain speaker-specific information that can be reflected in the acoustic properties of speech signals. There are many individuals around the world who speak two or more languages, adding a fascinating dimension of variability to language perception and production. However, it remains unclear whether bilinguals alter their voice when switching between languages. A holistic view of bilingualism suggests that bilinguals are an integrated whole that cannot be separated into distinct parts; instead, they possess their own specific linguistic configuration (Grosjean, 1989). Moreover, languages differ in their segment inventories, rules of segmental combinations, as well as spectral and rhythmic characteristics of speech. Speaking styles can also contribute to within-speaker variability in acoustic parameters. Despite these factors, little is known about the influence of language and speaking style on within- and between-speaker vocal variability. This study aims to investigate how acoustic features, specifically long-term F0 and long-term formant frequencies (F1-F4), contribute to speaker individuality in Persian-English bilingual speakers and to what extent these features can discriminate between bilingual speakers.

  Keywords: acoustic phonetics, bilingual speaker identification, formant frequency, fundamental frequency
 • Tannaz Teymouri, Sayyed Ahmad Parsa *, Yadgar Karimi Pages 157-184

  In novels, fictional life is intertwined with social realities, power dynamics, and ideologies, which authors represent through language. Understanding the intellectual and ideological tendencies of these writers has led to a growing interest among researchers and literary critics, necessitating the use of text analysis methods. Critical discourse analysis, as an efficient method, has addressed this necessity. This study employs Fairclough's approach to examine the discursive functions in Abbas Maroufi's novel "The Year of Turmoil," which explores aspects of Iran's contemporary history.There is a wealth of literature on critical discourse analysis of novels using Norman Fairclough's approach. For example, Bahrami & Arian (2020) conducted a critical discourse analysis of "The Fish Sleep at Night" by Sudabah Ashrafi, highlighting the novel's critique of patriarchy and the suppression of women. Another study by Zaree et al. (2020) applied Fairclough's theory to analyze the Arabic novel "Al-Harb Fi Barr-I Misr" by Yusuf al-Qaid, emphasizing the author's use of contrasts and oppositions in meaning. These studies demonstrate the widespread recognition of critical discourse analysis as an interdisciplinary approach to analyzing texts from a social and political perspective.

  Keywords: Anti-Colonial Ideology, critical discourse analysis, National identity, Novel of Year of Turmoil (Novel Sale-E Balva), Women's Rights
 • Abbas Ali Ahangar *, MohammadAmir Mashhadi, Zeinab Teimuri Rabor Pages 185-212

  One of the topics that many linguists have considered in recent years is discourse analysis. Different researchers have presented and developed various points of view about critical discourse analysis such as Hodge and Kress (1976), Foucault (1980), Fairclough (1996 and 2002), Penny Cook (2001), Wodak and Meyer (2001), Mouffe (2001), Van Dijk (2004) and Van Leeuwen (1996, 2008) among others. In this regard, Van Leeuwen's (2008) critical discourse analysis model is a socio-semantic model, which rests on interactions, actions, and reactions between individuals. In fact, the present study has exclusively been carried out based on this model in order to understand how social actors are represented and also to see whether the application frequency of various discourse components related to inclusion in the story of "Bijan and Manijeh" from Ferdowsi's Shahnameh is significant or not.    The components of inclusion under discussion having been analyzed in accordance with this model are as follows: 1) Association, the way to represent the social actors in a group and bring them together in an action. 2) Activation, the component that is used when social actors are active and are dynamically represented. 3) Differentiation, which refers to a situation in which social actors are differentiated from other actors because of their identities. 4) Nomination, which is divided into types of sub-components of formal nomination, informal nomination, semi formal nomination, and titulation. In formal nomination, social actors are introduced by referring to their last names and in informal nomination they are represented only by their first names. In semi-formal nomination, social actors are represented by their first and last names and in titulation they are referred to by titles. 5) Specification, which is divided into three sub-components: Individualism, Aggregation, and Collectivization. Individualism is a device to represent social actors by referring to a specific and unique name, collectivization means representing social actors by referring to general classes and groups, and aggregation denotes representing actors by referring to numerical sets (Van Leeuwen, 2008).   The text under study in this research is the story of "Bijan and Manijeh" taken from Ferdowsi's Shahnameh. This poem comprises a total of 1312 verses out of the entire Shahnameh book. This story is made of a series of events that are perfectly connected. In the first verses of the story, the poet speaks about a female storyteller who has narrated the whole story to him, and the poet tells this story to readers again. By considering the importance of the Shahnameh book and using the discourse-oriented components related to inclusion as developed in Van Leeuwen's (2008) model, we can deal with how social actors are represented in the text of this story and then the way it is possible to describe, compare and analyze the application frequency of each component and the relevant sub-components. Correspondingly, the questions of the present study are as follow:How are the types of discourse components of inclusion in Van Leeuwen's (2008) model under investigation represented in the "Bijan and Manijeh" story?What kind of relationship exists between the application frequency of the various inclusion components analyzed following Van Leeuwen's (2008) model in "Bijan and Manijeh" story?According to these questions, the hypotheses of this study are as the following:Different types of discourse components of inclusion under investigation are represented in accordance with the discourse components of Van Leeuwen's (2008) model in "Bijan and Manijeh" story.There is a significant relationship between the application frequency of different inclusion components analyzed following Van Leeuwen's (2008) model in "Bijan and Manijeh" story.

  Keywords: Bijan, Manijeh story, critical discourse analysis, inclusion components, social actors, Van Leeuwen's Model
 • Eifa Shafaei * Pages 213-237
  This study explores the comprehensive analysis of the morpheme "-ra" in Persian, a topic that has not been extensively studied despite its importance. Traditionally, "-ra" has been considered a definite/specific direct object marker. However, non-canonical occurrences of "-ra" on adverbs, extracted subjects from embedded clauses, obligatory appearances on extracted DPs from indirect object positions, and DPs extracted from PPs complement positions raise questions about its role as an accusative case marker and the mechanism for case assignment in these constructions.The analysis of the morpheme "-ra" in Persian is of significant importance due to its widespread usage and syntactic/semantic variations beyond its canonical role as a definite/specific direct object marker. Understanding the comprehensive distribution and features of "-ra" is crucial for unraveling the intricate syntactic and semantic properties of Persian. Despite previous attempts to analyze this morpheme, no comprehensive framework has been proposed thus far that can account for all its syntactic/semantic distributions and capture its various non-canonical occurrences. This study aims to address this gap by providing a detailed investigation into the syntactic behavior and case assignment mechanisms associated with "-ra" in Persian. By delving into these aspects, we can shed light on the intricate nature of this morpheme and contribute to the broader understanding of Persian syntax and case marking phenomena
  Keywords: Dependent case, object case marker, Persian Syntax, Case Assignment Mechanisms, Syntactic Analysis
 • Ali Mohammad Mohammadi * Pages 239-262
  Simultaneous interpretation is a complex interactional process involving the simultaneous decoding and encoding of information in both source and target languages. Discourse relations play a crucial role in establishing and maintaining coherence within units of discourse, encompassing semantic and pragmatic links. Coherence can be achieved through various frameworks such as elaboration, contrast, inference, and temporal sequence, often facilitated by the use of discourse markers. However, despite the importance of studying discourse relations in simultaneous interpretation, there is a lack of research in this area, particularly in Iranian scientific and educational environments. This study aims to address this gap by analyzing the discourse relations in parallel corpora during the process of simultaneous interpretation, focusing on linguistic and metalinguistic elements and drawing on Coherence Theory and a discourse marker inventory.
  Keywords: Cooperative Principles, relations between units of discourse, Simultaneous Interpretation
 • MohammadSaeid Miri * Pages 263-293

  Due to the development of smart devices, the ability of computers to understand human language has become a key issue in technology. By learning and analyzing machine-readable, annotated linguistic data, computers are able to comprehend human language (corpus). Corpora plays a crucial role in helping computers comprehend human language. Metaphor is one of the most complicated linguistic data that computers cannot comprehend. Despite the prevalence of metaphor in everyday language use and the importance of identifying it, no corpus has been published for Persian yet. Compiling a corpus of Persian metaphors is the initial step in learning metaphors for computers.To compile a corpus of Persian metaphors, it is necessary to meet two main criteria. Deciding the best definition is the first prerequisite. The best definition is both comprehensive and applicable; comprehensive in the sense that it covers a significant proportion of metaphorical instances, and applicable in the sense that it could be used to build a corpus. The second requirement is the construction of a method for metaphor identification. Without a straightforward data annotation method, it is impossible to identify metaphors.

  Keywords: Corpus linguistics, Metaphor, Metaphor identification, Metaphor Identification Procedure (MIPVU), Persian metaphor corpus
 • Banafsheh Mesgari, Raheleh Gandomkar * Pages 295-317
  The study, identification, and explanation of the relationship between linguistic signs and their referents have been topics explored by thinkers in various fields, from philosophy to linguistics. Plato's Cratylus, for instance, delves into the connection between words and their meanings, discussing whether words have intrinsic and real meanings or if the relationship between linguistic signs is conventional. Naturalists also viewed language as a representation of the inherent truth of the universe, believing that each linguistic sign genuinely represents what it refers to.In Greek philosophy, conventionalists divided the linguistic sign into two parts: the mental structure and the phonetic structure. They argued that while the mental structure related to a concept is the same for all individuals and languages, the differences between speakers of different languages lie in the choice of a phonetic structure for a specific concept, leading to variations in words and the formation of different languages. Later semiotic theories, like Saussure's, introduced the conventional nature of the phonetic structure. In contrast to his philosophical predecessors, Saussure introduced the signified, or mental structure, which Aristotle and his followers considered a fixed and common denominator—an agreed-upon concept.Later semiotic theories, like Saussure's, introduced the conventional nature of the phonetic structure. In contrast to his philosophical predecessors, Saussure introduced the signified, or mental structure, which Aristotle and his followers considered a fixed and common denominator—an agreed-upon concept.Throughout history, philosophers and linguists have approached these enduring problems from various perspectives. Onomatopoeia, a small group of words that represent a vocal imitation of sounds associated with them in nature, has been presented as evidence supporting the theory of a natural connection between linguistic form and meaning. Onomatopoeia enhances iconicity, which refers to the relationship of resemblance or similarity between the form and meaning of a sign.From an iconicity perspective, onomatopoeias are "a group of new or conventional words based on the perception of similarity between a part of their phonetic form and the reference or an independent phoneme related to the source of the phoneme" (Benczes, 2019). The formation of onomatopoeia does not necessarily rely on an objective similarity between the word and its reference; the mental perception of such similarity is sufficient.However, many onomatopoeias exhibit a direct or indirect iconic connection to their source. Thus, within the realm of iconicity, phonetic representation takes two main forms. The first form, known as "direct iconicity," involves a word that directly imitates the intended sound in such a way that hearing it evokes the natural sound in the listener's mind (Masuda, 2002). For example, the word "cuckoo" sounds similar to the sound made by a specific bird, creating a recognizable association for speakers of the language.Van Humboldt (Mueller-Vollmer & Messling, 2017) distinguished between indirect iconicity and its direct counterpart. He referred to a set of words that, instead of directly mimicking the sound heard in nature, reconstruct the auditory effect of that sound on the listener's perception. In this case, rather than replicating the sound itself, the word captures the effect or impression of the sound. For instance, the feeling of pain, movement, happiness, or characteristics like color, sex, tenderness, roughness, softness, distance, or closeness are represented through the letter "Ava," forming what is known as an "ideophone."
  Keywords: associative onomatopoeia, Direct Lexical Onomatopoeia, Direct Non-Lexical Onomatopoeia, expressive onomatopoeia, Iconicity, onomatopoeia, Onomatopoeic Word