فهرست مطالب

نشریه منابع انسانی تحول آفرین
پیاپی 3 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • وحیده صلاحی پور، محمد ضیاالدینی* صفحات 1-16
  زمینه و هدف

  با پیدایش علوم جدید، سبک های مدیریتی نیز تغییر کرده است. از جمله این سبک های مدیریتی، پیدایش مدیریت ویترینی است که جای عملکرد واقعی بر نمایش عملکرد تمرکز دارد. هدف این پژوهش، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ظهور مدیریت ویترینی در مجتمع مس سرچشمه در سال 1400 بود.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات توصیفی- پیمایشی در نمونه آماری 50 نفری از کارکنان مجتمع مس سرچشمه تا اشباع نظری انجام شد. برای شناسایی عوامل موثر بر ظهور مدیریت ویترینی، از ادبیات تحقیق و پرسشنامه استفاده گردید. جهت تحلیل داده ها، از تکنیک دلفی فازی استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد از عوامل شناسایی شده، 7 عامل در دو دور، مورد تایید خبرگان قرار گرفت. همچنین، در رتبه بندی عوامل موثر بر ظهور مدیریت ویترینی، عامل عدم هوش استراتژیک، عامل عدم وجود نظام شایسته سالاری و عامل عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد اثربخش در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  سبک مدیریت ویترینی می تواند بر جنبه های مختلف کاری کارکنان یک سازمان جنبه منفی داشته باشد. برای کمرنگ شدن این سبک در محیط کار، لازم است بر تقویت هوش استراتژیک مدیران، رعایت نظام شایسته سالاری و اجرای نظام ارزیابی عملکرد اثربخش تمرکز کرد.

  کلیدواژگان: مدیریت، مدیریت ویترینی، مجتمع مس سرچشمه
 • علی طیبی*، یوسف محمدی مقدم صفحات 17-32
  زمینه و هدف

  با توجه به اینکه حکمرانی خوب می تواند الگویی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعاملی بین سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی باشد تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کنند. در این راستا مهمترین عامل توسعه هر جامعه، افراد آن جامعه هستند از طرفی دیگر، یکی از ملزومات اصلی در زمینه مدیریت بحران، سطح بالای میزان آمادگی و توانمند نیروی انسانی در مدیریت بحران است. هدف از پژوهش طراحی مدل تجویزی حکمرانی در مدیریت منابع انسانی در زمان و بعد ازشیوع کرونا می باشد تا به توان حکمرانی در این حوزه را اعمال نمود

  روش بررسی

  بر اساس هدف، این پژوهش که به صورت کیفی انجام می شود به طوری که، پس از مطالعه ادبیات موضوع و استخراج کارکرد های مدیریت منابع انسانی در زمینه مدیریت بحران کرونا، چالش های آن و مدیریت منابع انسانی در این دوران با کسب نظر تعدادی از خبره ها ازطریق پرسش های باز مصاحبه به عمل آمد تا به این طریق مدل تجویزی حکمرانی در مدیریت منابع انسانی بعد از شیوع ویروس کرونا رسید.

  یافته ها

  مدلی شامل بر سه سطح برای حکمرانی در مدیریت منابع انسانی بعد از شیوع ویروس کرونا از نقطه نظر خبرگان نهایی گردید.

  نتیجه گیری

  مولفه هایی همچون، مدیریت عملکرد، آموزش و توانمند سازی و ایمنی و بهداشت ، شایسته گزینی و شایسته سالاری، عدالت توزیعی و رویه ای و رابطه کاری و ارتباط سازمانی برای حکمرانی خوب منابع انسانی مد نظر قرار گرفت.

  کلیدواژگان: حکمرانی، منابع، انسانی، کرونا، تجویزی
 • امین نیک پور* صفحات 33-46
  زمینه و هدف

  هدف از این پژوهش ارایه الگوی نظارت مدیریتی به منظور پیشگیری از بروز فساد اداری است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام شده است. هم چنین این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی است. جامعه آماری پژوهش جهت آزمون الگو، شامل کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان بوده و تعداد 286 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون t و رگرسیون چندگانه به روش همزمان) استفاده شده است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه-های نظارت مدیریتی و فساد اداری هستند.

  یافته ها

  یافته های پژوهش ضمن تایید الگوی پیشنهادی، نشان داد که ابعاد نظارت مدیریتی بر فساد اداری اثر کاهنده دارند و از بین این ابعاد، بعد نظارت از طریق مامورین بازرسی سازمان بیشترین تاثیر منفی را بر فساد اداری دارد و ابعاد نظارت هییت های اداری، نظارت از طریق بازرسان مخفی سازمان، نظارت مستقیم شخص مدیر، نظارت با استفاده از تجهیزات الکترونیکی و نظارت سلسله مراتبی به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه نظارت مدیریتی نقش مهمی در پیشگیری از بروز فساد اداری دارد، مدیران سازمان ها باید انواع روش های نظارت بر زیرمجموعه خود را به خوبی بشناسند و به درستی آن ها را به کار گیرند.

  کلیدواژگان: نظارت، نظارت مدیریتی، فساد اداری
 • ایمان شریفی، ملیکه بهشتی فر * صفحات 47-63
  زمینه و هدف

  پاداش درونی یعنی زمانی که کار و وظیفه فرد برای وی دارای ارزش باشد، و توجه به آن سبب افزایش انگیزه کاری می شود. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پاداش های درونی منابع انسانی در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1401 می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش با استفاده از مطالعات توصیفی- پیمایشی در جامعه آماری 144 نفری کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و نمونه آماری 12 نفر از خبرگان تا اشباع نظری انجام شد. برای شناسایی عوامل موثر، از مطالعات کتابخانه ای و برای تاثیر گذاری و تاثیرپذیری عوامل و اولویت بندی آنها، از تکنیک دیمتل فازی و فرایند تحلیل شبکه استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد شاخص عوامل مدیریتی، بیشترین تاثیرپذیری را با سایر عوامل و شاخص اعطای پاداش با ارزش، بیشترین تاثیرگذاری را بر سایر عوامل داشت. همچنین، عوامل مدیریتی، رفتار رهبری اخلاقی، عوامل فردی، شرایط محیط کار، اجرای برنامه ریزی راهبردی موفق، سازوکارهای انگیزه کارکنان، تناسب شغل و شاغل، استفاده از نظرات کارکنان در نحوه پاداش دهی، اعطای پاداش با ارزش، به ترتیب در اولویت اول تا نهم قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  توجه به پاداش های درونی در جهت رسیدن به تقویت های درونی در محیط کار از اهمیت بالایی برخوردار است. برای کسب این مهم، عوامل مدیریتی و رفتار رهبری اخلاقی باید مورد توجه سازمان ها قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پاداش، پاداش های درونی منابع انسانی
 • حمید محمودیان، سید محمد رضا حسینی پور* صفحات 64-77
  زمینه و هدف

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت نوآوری با نقش میانجی مدیریت دانش در شرکت های زیر مجموعه گهر روش سیرجان می باشد.

  روش بررسی

  روش این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت های زیر مجموعه گهر روش سیرجان به تعداد 2121 در سال 1401 بود که با توجه به جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم 322 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب باحجم نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری شامل سه پرسشنامه فرهنگ سازمانی، قابلیت نوآوری، و مدیریت دانش بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی(فراوانی، میانگین، میانه، مد، چولگی، کشیدگی) و آمار استنباطی (معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Lisrel8.8) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد فرهنگ سازمانی بر قابلیت نوآوری با نقش میانجی مدیریت دانش تاثیر معناداری دارد. فرهنگ سازمانی بر قابلیت نوآوری و مدیریت دانش و همچنین مدیریت دانش بر قابلیت نوآوری تاثیر معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  رابطه بین فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و قابلیت نوآوری می تواند بینش مفیدی را برای مدیران در زمینه توسعه فرهنگی قوی، ترویج شیوه های مدیریت کارآمد دانش و در نهایت ارتقای قابلیت نوآوری کل سازمان فراهم کند.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، قابلیت نوآوری، مدیریت دانش
 • سعید کوزه گران بجستانی* صفحات 78-91
  زمینه و هدف

  سازمان های موفق، فرآیند استعدادیابی و پرورش مدیران را در قالب برنامه جانشینی، به مثابه یک فعالیت حیاتی و ضروری برای تداوم موفقیت شان مطرح می کنند. اگرچه در مورد برنامه جانشینی، مدل هایی از جنبه های گوناگون طراحی شده است، هدف این مطالعه مروری، شناسایی ابعاد و مولفه های برنامه جانشینی می باشد.

  روش بررسی

  یک بررسی نظام مند بین سال های 1387 تا1401 و سال های 2000 تا 2022 انجام شد. از تعداد 193 مقاله در حوزه جستجو، 65 مورد حذف شد و عناوین 128 مورد بررسی شدند. از این میان، 117 مقاله عنوان تخصصی داشتند و 81 مقاله (27 مقاله فارسی و 54 مقاله انگلیسی)، برای شناخت ابعاد و مولفه های برنامه جانشینی مورد مطالعه همه جانبه قرار گرفت.

  یافته ها

  بررسی این مطالعه نشان داد 4 بعد و 15 مولفه نقاط مشترک مقالات مورد بررسی بود. این مطالعه مروری نشان داد بعد حمایت و پشتیبانی سازمانی، بعد برنامه ریزی استراتژیک در برنامه جانشینی، بعد شناسایی استعدادها و تشکیل خزانه استعدادها، و بعد آموزش و بهسازی استعدادها، از ابعاد مهم برنامه های جانشینی می باشند.

  نتیجه گیری

  برنامه جانشینی، راهکاری اثربخش برای تامین افراد شایسته در سازمان ها محسوب می شود و این راهکار زیرساخت لازم را برای تامین پست های کلیدی سازمان ها فراهم می کند. از این رو سازمان ها، باید اجرای برنامه جانشینی را در اولویت کار خود قرار دهند و با تمرکز بر ابعاد معرفی شده، زمینه را برای عملیاتی کردن آن فراهم سازند.

  کلیدواژگان: جانشینی، برنامه جانشینی
|
 • Vahedeh Salahipoor, Mohammad Ziaaddini * Pages 1-16

  Background and

  purpose

  With the emergence of new sciences, management styles have also changed. Among these management styles, there is the emergence of showcase management that focuses on displaying performance instead of actual performance. The purpose of this research was to identify and rank the factors affecting the emergence of showcase management in Sarcheshme copper complex in 2021.Research

  method

  The current research was conducted using descriptive-survey studies in a statistical sample of 50 employees of Sarcheshme Copper Complex until theoretical saturation. Research literature and questionnaires were used to identify the factors influencing the emergence of storefront management. The fuzzy Delphi technique was used to analyze the data.

  Findings

  The findings showed that among the identified factors, 7 factors were approved by the experts in two rounds. Also, in the ranking of factors affecting the emergence of showcase management, the factor of lack of strategic intelligence, the factor of lack of meritocracy system and the factor of lack of effective performance evaluation system were ranked first to third.

  Conclusion

  Showcase management style can have a negative aspect on various aspects of the work of the employees of an organization. In order to diminish this style in the workplace, it is necessary to focus on strengthening the strategic intelligence of managers, observing the meritocracy system, and implementing an effective performance evaluation system.

  Keywords: Management, storefront management, Sarcheshme copper complex
 • Ali Tayyebi Rahani *, Youssef Mohammadi Moghadam Pages 17-32

  Background and

  purpose

  One of the essentials of crisis management is the high level of preparedness and capability of the human force in these conditions. As a crisis, the spread of the corona disease stopped the wheels of industry and trade, and undoubtedly brought changes to the organizational approaches after the outbreak. Therefore, the role of human resources management in facing these damages was highlighted. The purpose of this research is to design a prescriptive model of governance in human resource management after the crisis of the Corona outbreak.

  Keywords: Governance, human resources management, Crisis, Corona outbreak
 • Amin Nikpour * Pages 33-46

  Context and

  purpose

  Despite the fact that many programs have been designed and implemented to fight administrative corruption, little success has been achieved in this field. It seems that one of the basic solutions to deal with administrative corruption is the supervision of management over its sub-categories. The purpose of this study is to design a model the managerial supervision to prevent administrative corruption.Research

  method

  This study is a descriptive- correlation research that has been conducted through the survey method. Also this research is according to aim the development- applied research. The statistical population of the research in order to test the model consisted of all staffs in public organizations of Kerman city and 286 pepole have been selected as volume of sample using Cochran’s formula. To analyze the data have been used descriptive and inferential statistical (t test and enter multiple regression), and the organizational supervision and administrative corruption questionnaires have been to collect the data.

  Findings

  The findings of the study indicated that the suggested model has appropriate fit, and organizational supervision dimensions have negative impact on administrative corruption, and of among the dimensions, supervision by organization inspectors has had the most negative impact on administrative corruption and supervision by administrative delegations, supervision by hidden inspectors, direct supervision of director, supervision by electronic equipments and hierarchical supervision have been in next ranks.

  Conclusion

  Considering that managerial supervision plays an important role in preventing the occurrence of administrative corruption, managers of organizations should know well the various methods of supervision of their subordinates and apply them correctly.

  Keywords: Supervision, Managerial Supervision, Administrative Corruption
 • Iman Sharifi, Malikeh Beheshtifar * Pages 47-63

  Internal reward means when a person's work and duties have value for him, and paying attention to it increases work motivation. The purpose of this research is to identify and prioritize factors affecting the internal rewards of human resources in Rafsanjan University of Medical Sciences in 2022.Research

  method

  This research was conducted using descriptive-survey studies in the statistical population of 144 staff members of Rafsanjan University of Medical Sciences and a statistical sample of 12 experts until theoretical saturation. To identify effective factors, library studies were used, and to influence factors and their prioritization, Fuzzy Dimetal technique and network analysis process were used.

  Findings

  The findings showed that the index of managerial factors had the most influence with other factors and the index of giving valuable rewards had the most influence on other factors. Also, managerial factors, ethical leadership behavior, individual factors, working environment conditions, implementation of successful strategic planning, employee motivation mechanisms, job and employee fit, using employees' opinions in the way of rewarding, giving valuable rewards, respectively in the first to ninth priority were placed

  Conclusion

  It is very important to pay attention to internal rewards in order to achieve internal reinforcements in the work environment. To get this important, management factors and ethical leadership behavior should be considered by organizations.

  Keywords: Reward, internal rewards of human resources
 • Hamid Mahmoudian, Seyed Mohammad Reza Hosseinipour * Pages 64-77

  The purpose of this research is to investigate the impact of organizational culture on innovation capability with the mediating role of knowledge management in the companies under the Gohar Rosh Sirjan Group.Research

  method

  The method of this research was descriptive and correlational. The statistical population consisted of 2121 employees of the companies under the Gohr Rosh Sirjan Group in 1401, and according to the table of Karjesi and Morgan, a sample of 322 people was selected as a stratified random sampling proportional to the sample size. The measurement tool included three questionnaires of organizational culture, innovation capability, and knowledge management. Descriptive statistics (prevalence, mean, median, mode, skewness, kurtosis) and inferential statistics (structural equations using Lisrel 8.8 software) were used for data analysis.

  Findings

  The results showed that organizational culture has a significant effect on innovation capability with the mediating role of knowledge management. Organizational culture has a significant effect on the ability to innovate and manage knowledge, as well as knowledge management on the ability to innovate.

  Conclusion

  The relationship between organizational culture, knowledge management, and innovation capability can provide useful insight for managers in the field of strong cultural development, promotion of efficient knowledge management practices, and ultimately improvement of the innovation capability of the entire organization.

  Keywords: Organizational Culture, Innovation capability, Knowledge management
 • Saeed Kozegaran Bajestani * Pages 78-91

  Successful organizations consider the process of finding talent and developing managers in the form of a succession plan as a vital and necessary activity for their continued success. Although models of various aspects have been designed regarding the succession plan, the purpose of this review is to identify the dimensions and components of the succession plan.Research

  method

  A systematic survey was conducted between 1387 and 1401 and 2000 and 2022. Out of 193 articles in the search field, 65 articles were removed and the titles of 128 articles were reviewed. Among these, 117 articles had specialized titles and 81 articles (27 Farsi articles and 54 English articles) were comprehensively studied to understand the dimensions and components of the succession plan.

  Findings

  The review of this study showed that 4 dimensions and 15 components were the common points of the reviewed articles. This review study showed that the dimension of organizational support and support, the dimension of strategic planning in the succession plan, the dimension of talent identification and the formation of a talent fund, and the dimension of training and improvement of talents are important aspects of succession plans.

  Conclusion

  The succession plan is considered an effective solution for providing competent people in organizations and this solution provides the necessary infrastructure for providing key positions in organizations. Therefore, organizations should prioritize the implementation of the succession plan and prepare the ground for its implementation by focusing on the introduced dimensions.

  Keywords: succession, Succession Planning