فهرست مطالب

نشریه منابع انسانی تحول آفرین
پیاپی 1 (بهار 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا رضایی، اردشیر شیری* صفحات 1-18
  زمینه و هدف

  بی شک حساس ترین فعالیتی که مدیران در هر سازمانی انجام می دهند، تصمیم گیری می باشد. اما دنیای امروز، به قدری پیچیده است که تصمیم گیرندگان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کند. این پژوهش کیفی با هدف واکاوی پدیده تصمیم هراسی مدیران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام گرفت.

  روش بررسی

  این پژوهش از لحاظ هدف بنیادی- کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی - اکتشافی و از نوع تحقیقات کیفی است که با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شد. 16 مصاحبه با خبرگان انجام شد. حاصل این مصاحبه ها، مجموعه ای از مضامین اولیه بود که طی فرایند کدگذاری باز، گردآوری و از درون آنها مقوله هایی استخراج شد. سپس عناوین پدیده محوری، عوامل علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر و عوامل محیطی در قالب مدل پارادیمی تصمیم هراسی مشخص شدند.

  یافته ها

  طبق یافته ها، عوامل محوری، عوامل علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها، و عوامل محیطی در قالب یک مدل پارادیمی شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  مدیران بایستی در جهت تقویت مهارت های تصمیم گیری و حل مساله، تخصص گرایی در فرایند تصمیم گیری، آشنایی با تکنیک های روانشناسی رفع فوبیای تصمیم و عدم پنهان کاری در تصمیم گیری تلاش کنند، تا از این طریق بتوانند تصمیم هراسی را در محیط کار به حداقل برسانند.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری، تصمیم هراسی مدیران، رویکرد کیفی
 • قاسم شریعتی کیا، محمد منتظری*، حسین کاظمی صفحات 19-39
  زمینه و هدف

  مدیران سازمان ها، عقاید متفاوتی در خصوص رهبری کوانتومی دارند که هر کدام معرف الگوی ذهنی آنها می باشد. این نظرات متفاوت فضای گفتمان را شکل می دهند که در این فضا، می توان الگوهای ذهنی مدیران را آشکار و راهکارهایی در جهت اصلاح در برنامه ریزی ها ارایه داد. هدف پژوهش، طراحی الگوی ذهنی مدیران بانک ملی در خصوص رهبری کوانتومی با استفاده از روش کیو می باشد.

  روش بررسی

  تحقیق حاضر از لحاظ هدف، اکتشافی است و از حیث نتیجه، کاربردی است و در دو فاز طراحی شد. در فاز اول از روش تحلیل مضمون برای تحلیل کیو در جهت شناسایی، تحلیل و گزارش الگوها و مضامین موجود استفاده گردید. در فاز دوم با استفاده از روش کیو، ادراکات مدیران شناسایی و به دسته بندی گروه ها پرداخته شد. با استفاده از روش کیو، ذهنیت های متفاوت در تالار گفتمان شناسایی و 74 عامل به دست آمد که با ارزیابی این گزاره ها در نهایت 59 عامل عبارات کیو را شکل دادند. این گزاره ها به صورت جداگانه روی 59 کارت مجزا نوشته شد و 42 مدیر بانک ملی، این کارتها را بر روی نمودار کیو با دستورالعمل مشخص مرتب کردند.

  یافته ها

  با تحلیل نتایج، سه الگوی ذهنی شناسایی گردید: سفیران تحول، پیشگامان محافظ، سکانداران ثبات.

  نتیجه گیری

  شناسایی گونه تفکرات مدیریتی در مکانیزم های کاری آنها می تواند بسیار متفاوت باشد و بنظر می رسد هر سه ترکیب این گونه ذهنی می تواند در ساختارهای مدیریتی بانک ملی ایران کارآمد باشد.

  کلیدواژگان: الگوی ذهنی، رهبری کوانتومی، روش کیو
 • ناصر میرسپاسی، حرمت اصغری*، اسماعیل اسدی صفحات 40-52
  زمینه و هدف

  افزایش حضور زنان در پست های مدیریتی می تواند نتایج خوبی را به دنبال داشته باشد، با وجود این تجربه کم آنان در پست های مدیریتی می تواند چالش هایی را برای سازمان ایجاد نماید. هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی شایستگی های کلیدی مدیران زن در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران می باشد.

  روش بررسی

  نوع پژوهش از نظر نتیجه کاربردی و از نظر هدف، اکتشافی بود. جامعه آماری پژوهش در مرحله کیفی، شامل 5 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی بود که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و جامعه آماری در مرحله آزمون مدل، شامل کلیه مدیران زن شاغل در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به تعداد 100 نفر بودندکه براساس نمونه گیری تصادفی ساده 80 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط صاحب نظران تایید و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS و Smart PLSمورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد الگوی شایستگی مدیران زن دارای چهار بعد دانش و آگاهی، مهارت و توانایی، ویژگی های فردی و ارزش ها، و نه مولفه مهارت ادراکی، هویت زنانه، حفظ حقوق ذی نفعان، خدا باوری، آگاهی های درون سازمانی، آگاهی های برون سازمانی، مهارت انسانی و ارتباطی، مهارت فنی و اجرایی، و ارتباطات نرم می باشد.

  نتیجه گیری

  توجه به ابعاد و مولفه ها شایستگی مدیران زن می تواند یکی از راه های بهبودکیفیت مدیریت آنها در سازمان های کشور باشد.

  کلیدواژگان: شایستگی، الگوی شایستگی، مدیران زن
 • صدیقه طوطیان اصفهانی*، اسماعیل اسدی، سمیرا سواره صفحات 53-73
  زمینه و هدف

  یکی از سازمان های مطرح که نظام تحول اداری آن از اهمیت بسیار برخوردار است، سیستم بانکی یک کشور است، چرا که بانک ها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از نقدینگی جامعه، نقش مهمی در نظام اقتصادی ایفا می کنند. از این رو، هدف این پژوهش، ارایه مدل تحول نظام اداری در ستاد مرکزی ادارات بانک مسکن می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه کیفی_کمی، از نظر هدف، کاربردی است و نمونه آماری بخش کیفی20 نفر از خبرگان آگاه به موضوع بودند که به صورت نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی، 92 نفر از کارکنان ستاد بانک مسکن به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابتدا از ادبیات تحقیق، مولفه های اولیه شناسایی شده و با روش دلفی، مدل نهایی طراحی گردید. در بخش کمی، از معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شد.

  یافته ها

  9 مولفه و 62 شاخص در مدل نظام تحول اداری شناسایی شدند. به منظور تعیین رتبه هر یک از عوامل، مشخص شد شاخص اصلاح ساختارها، و فرآیندها و روش های انجام کار مهم ترین شاخص، و شاخص مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع از کمترین اهمیت برخوردار است.

  نتیجه گیری

  نتیجه کلی نشان داد از مولفه های شناسایی شده، بیش از 50 درصد تحول اداری را در بانک مسکن تبیین نکرده اند. پرواضح است که نهادینه کردن این مولفه ها در اجرای تحول اداری بانک مسکن مثمرثمر خواهد بود.

  کلیدواژگان: تحول، تحول نظام اداری، بانک مسکن
 • قنبر امیر نژاد*، اکرم السادات مصطفوی صفحات 74-85
  زمینه و هدف

  اهدافی چون تقویت نگرش و باورهای دینی انقلابی، حفظ و تحقق آرمان ها، رسالت دستاوردهای انقلاب در زمینه رشد و تعالی انسانی، در سایه برخورداری مدیرانی شایسته برای هدایت سازمان ها در شرایط کنونی امکان پذیر است. از این رو، هدف این پژوهش طراحی مدل شایستگی های استراتژیک مدیران از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.

  روش بررسی

  در این پژوهش اکتشافی- کاربردی، ابتدا از گفته ها و اظهار نظرهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ادبیات تحقیق، شایستگی های استراتژیک مدیران شناسایی شدند و حین مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از خبرگان آگاه به موضوع، مولفه های مورد نظر مورد ارزیابی قرار گرفته و با روش دلفی در دور سوم، مورد تایید قرار گرفتند. سپس از شیوه سناریونویسی، بهترین سناریوها از میان مولفه ها شناسایی شده، انتخاب شدند.

  یافته ها

  یافته های حاصل از روش دلفی در دور سوم، 17 مولفه را به عنوان شایستگی های استراتژیک مدیران مورد تایید قرار داد. همچنین در سناریونویسی، جذابترین سناریوها در شایستگی های استراتژیک مدیران به ترتیب بهبود رشد و توسعه انسانی، بهبود انتظارات رهبری و بهبود الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفته معرفی شدند.

  نتیجه گیری

  توجه به شایستگی های استراتژیک مدیران در زمان انتصاب آنها و تمرکز بر اولویت های شناسایی شده به ویژه رشد و توسعه انسانی در محیط کار، برآوردن انتظارات رهبری، و نهادینه کردن الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفته، می تواند نتایج اثربخشی برای سازمان ها به همراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: شایستگی های استراتژیک، امام خمینی، مقام معظم رهبری، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران
 • حسین صداقت*، علی رحمانی فیروزجاه، فواد مکوندی صفحات 87-101
  زمینه و هدف

  یکی از مشکلات سازمان های کشور، وجود تمایلات قوم گرانه در سازمان ها است، به نحوی که سازمان از حالت عقلایی خارج شده و به سمت سازمان سیاسی و فاقد کارایی و بهره وری لازم به پیش می رود. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی برکاهش قوم گرایی در بین ادارات ستادی و عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان می باشد.

  روش بررسی

  روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق 813 نفر از کارکنان می باشد که با استفاده روش کوکران و نمونه گیری تصادفی طبقه ایی 261 نفر انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه های استاندارد گردآوری گردیدند. تجزیه و تحلیل آماری از طریق نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی برکاهش قوم گرایی تاثیر دارد، ضمن آنکه کلیه فرضیه های تحقیق تاثیر مثبت و معنی داری بر قوم گرایی را نشان داد. همچنین برازش کلی مدل پیشنهادی مورد تایید قرار گرفت.

  نتیجه گیری

  قوم گرایی در سازمان ها می تواند سبب ایجاد تعارضات درونی و بیرونی گردد و به تبع آن، مشکلات عدیده ای برای کارکنان در محیط کار ایجاد کند. اقدامات مدیریت منابع انسانی به عنوان عاملی اثربخش، می تواند مشکل قوم گرایی را در سازمان ها کاهش دهد به گونه ای که کارکنان با قومیت های مختلف، بتوانند در کنار یکدیگر بصورت مسالمت آمیز فعالیت کنند.

  کلیدواژگان: منابع انسانی، قوم گرایی، اقدامات مدیریت منابع انسانی
|
 • Zahra Rezaei, Ardeshir Shiri * Pages 1-18

  Background and

  purpose

  Undoubtedly, the most sensitive activity that managers perform in any organization is decision making. But today's world is so complex that decision makers are faced with many problems. This qualitative research was conducted with the aim of analyzing the phenomenon of decision phobia of managers in the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare.Research

  method

  This research is based on fundamental-applicative purpose and descriptive-exploratory in terms of gathering information, and it is a qualitative research type that was conducted using foundational data theory. 16 interviews were conducted. The result of these interviews was a set of primary themes that were collected during the open coding process and categories were extracted from them. Then, the titles of central, causal factors, contextual factors, intervening factors and environmental factors were specified in the paradigm model of decision phobia.

  Findings

  According to the findings, central phenomenon factors, causal factors, contextual factors, intervening factors, strategies, and environmental factors were identified in the form of a paradigm model.

  Conclusion

  Managers should strive to strengthen their decision-making and problem-solving skills, specialization in the decision-making process, familiar with psychological techniques to eliminate decision phobia and lack of secrecy in decision-making, so that they can overcome decision-phobia in this way. Minimize the work environment.

  Keywords: decision-making, managers', decision-phobia, qualitative approach
 • Ghasem Shariatikia, Mohammad Montazeri *, Hossein Kazemi Pages 19-39

  Background and

  purpose

  Managers of organizations have different opinions about quantum leadership, each of which represents their mental model. These different opinions form the discourse space in which the mental patterns of the managers can be revealed and solutions can be presented to improve the planning. The purpose of the research is to design the mental model of National Bank managers regarding quantum leadership using the Q method.Research

  method

  The present research is exploratory in terms of its purpose and practical in terms of results. It was designed in two phases, in the first phase, thematic analysis method was used for Q analysis in order to identify, analyze and report existing patterns and topics. In the second phase, using the Q method, managers' perceptions were identified and groups were classified. Using the Q method, different mentalities were identified in the discussion forum and 74 factors were obtained, and by evaluating these propositions, 59 factors formed the Q statements. These propositions were written separately on 59 separate cards and 42 managers of the National Bank arranged these cards on the Q chart with specific instructions.

  Findings

  By analyzing the results, three mental patterns were identified: ambassadors of change, pioneers of protection, and helmsmen of stability.

  Conclusion

  Identifying the types of managerial thinking in their working mechanisms can be very different and it seems that all three combinations of these mental types can be efficient in the management structures of National Bank of Iran.

  Keywords: Mental Model, quantum leadership, Q method
 • Nasser Mirspasi, Harmat Asghari *, Ismail Asadi Pages 40-52

  Background and

  purpose

  Increasing the presence of women in management positions can lead to good results, despite their lack of experience in management positions, it can create challenges for the organization. The purpose of this research is to design and validate the key competencies of female managers in the General Directorate of Cooperation, Labor and Social Welfare of Tehran Province.Research

  method

  The type of research was applied in terms of result and exploratory in terms of purpose. The statistical population of the research in the qualitative phase included 5 executive and academic experts who were selected by purposeful sampling, and the statistical population in the model test phase included all female managers working in the General Directorate of Cooperatives, Labor and Social Welfare of Tehran Province in the number of There were 100 people, based on simple random sampling, 80 people were selected as a sample using Cochran's formula. The content validity of the questionnaires was confirmed by experts and the reliability of the questionnaire was also confirmed using Cronbach's alpha. The data was analyzed by SPSS and Smart PLS software.

  Findings

  The findings showed that the competence model of female managers has four dimensions of knowledge and awareness, skill and ability, individual characteristics and values, and nine components of cognitive skill, female identity, protecting the rights of beneficiaries, belief in God, awareness It is intra-organizational, extra-organizational awareness, human and communication skills, technical and executive skills, and soft communication.

  Conclusion

  Paying attention to the dimensions and components of competence of women managers can be one of the ways to improve the quality of their management in the country's organizations.

  Keywords: competence, competence model, female managers
 • Siddiqa Tutian Isfahani *, Ismail Asadi, Samira Sawareh Pages 53-73

  Background and

  purpose

  One of the prominent organizations whose administrative transformation system is very important is the banking system of a country, because banks play an important role in the economic system by holding a major part of the society's liquidity. Therefore, the purpose of this research is to present the model of the transformation of the administrative system in the headquarters of Maskan Bank offices.Research

  method

  This qualitative-quantitative study is practical in terms of its purpose, and the statistical sample of the qualitative part was 20 experts who were knowledgeable about the subject, who were selected by snowball sampling. In the quantitative part, 92 employees of Maskan Bank headquarters were selected as the sample size. First, the primary components were identified from the research literature and the final model was designed using the Delphi method. In the quantitative part, structural equations were used with Smart PLS software.

  Findings

  9 components and 62 indicators were identified in the administrative transformation system model. In order to determine the rank of each of the factors, it was determined that the index of reforming structures, and the processes and methods of doing work is the most important index, and the index of customer orientation and honoring clients is the least important.

  Conclusion

  The general result showed that more than 50% of the identified components did not explain the administrative transformation in Maskan Bank. It is clear that the institutionalization of these components will be effective in implementing the administrative transformation of Maskan Bank.

  Keywords: transformation, transformation of the administrative system, Maskan Bank
 • Qanbar Amirnejad *, Akram Elsadat Mostafavi Pages 74-85

  AbstractBackground and

  purpose

  goals such as strengthening revolutionary religious attitudes and beliefs, preserving and realizing ideals, the mission of the achievements of the revolution in the field of human growth and excellence, are possible in the shadow of having competent managers to guide organizations in the current situation. Therefore, the purpose of this research is to design the model of strategic competencies of managers from the perspective of Imam Khomeini (RA) and the Supreme Leader (Madazla Al-Aali) in the Ministry of Oil of the Islamic Republic of Iran.Research

  method

  In this exploratory-applied research, first of all, the strategic competencies of managers were identified from the statements and opinions of Imam Khomeini (RA) and the Supreme Leader (Madazla Al-Ali) and the research literature, and during semi-structured interviews with 15 people from Experts knowledgeable about the subject evaluated the desired components and were approved by the Delphi method in the third round. Then, from the scenario writing method, the best scenarios were selected among the identified components.

  Findings

  The findings of the Delphi method in the third round confirmed 17 components as the strategic competencies of managers. Also, in scenario writing, the most attractive scenarios in the strategic competencies of managers were introduced in the order of improving human growth and development, improving leadership expectations, and improving the advanced Islamic-Iranian model.

  Conclusion

  Paying attention to the strategic competencies of managers at the time of their appointment and focusing on identified priorities, especially human growth and development in the work environment, meeting leadership expectations, and institutionalizing the advanced Islamic-Iranian model, can provide effective results for organizations.

 • Hossein Sadaqat *, Ali Rahmanifirozjah, Foad Makvandi Pages 87-101

  Background and

  purpose

  One of the problems of the country's organizations is the presence of ethnocentrism in the organizations, in such a way that the organization is out of the rational state and is moving towards a political organization lacking the necessary efficiency and productivity. The purpose of this research is to investigate the impact of human resource management measures on reducing ethnicism among the headquarters and operational departments of Masjid Sulaiman Oil and Gas Exploitation Company.Research

  method

  The method of this research is descriptive correlation type. The statistical population of the research is 813 employees, 261 of whom were selected using Cochran's method and stratified random sampling. Data were collected through standard questionnaires. Statistical analysis was done through SPSS and LISREL software.

  Findings

  The findings showed that human resource management measures have an effect on reducing ethnocentrism, while all research hypotheses showed a positive and significant effect on ethnocentrism. Also, the overall fit of the proposed model was confirmed.

  Conclusion

  Ethnicism in organizations can cause internal and external conflicts and, as a result, create many problems for employees in the workplace. Human resource management measures as an effective factor can reduce the problem of ethnocentrism in organizations so that employees with different ethnicities can work together peacefully.

  Keywords: Human Resources, ethnocentrism, Human Resource management practices