فهرست مطالب

فیزیک کاربردی - سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 34، پاییز 1402)

مجله فیزیک کاربردی
سال سیزدهم شماره 3 (پیاپی 34، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدحسین صحافی، امید اخوان* صفحات 7-24

  در این مقاله، از نظریه ی تابعی چگالی و محاسبات اصول اولیه جهت ارزیابی ویژگی های ساختاری، دینامیکی و ترموفیزیکی فسفید توریم استفاده شده است. ویژگی های ساختاری شامل ثابت شبکه (a0)، مدول حجمی (B0) و مشتق مرتبه ی اول مدول حجمی (B0') می باشد که با استفاده از برازش معادله حالت درجه سوم بریچ - مورناگون محاسبه و با سایر داده های تجربی مقایسه می شوند. این مقایسه نشان دهنده همخوانی رضایت بخش بین ثابت شبکه ی محاسبه شده و تجربی است. دیاگرام پاشندگی فونونی با استفاده از رهیافت پاسخ خطی در امتداد نقاط پرتقارن محاسبه شده است. نتایج نشان دهنده نبود مدهای منفی در طیف فونونی و درنتیجه در تعادل بودن ساختار به صورت دینامیکی است. با مقایسه ی بسامد نوری به دست آمده با داده تجربی ناشی از اندازه گیری غیرکشسان نوترون، همخوانی مناسبی ملاحظه شد. تحلیل نمودار چگالی حالت های فونونی این ماده نشان دهنده وجود یک شکاف فونونی در فاصله 1-cm 115 تا 1-cm 262 است. ویژگی های ترمودینامیکی شامل دمای دبای، آنتروپی ارتعاشی، مدول حجمی هم دما، ظرفیت گرمایی هم حجم، انبساط حرارتی و پارامتر گرونایزون با کمک روش شبه هماهنگ دبای در فشار و دماهای بالا ارزیابی شده اند. مشاهده شده است که دمای دبای این ماده با افزایش دما در یک فشار ثابت کاهش یافته و با افزایش فشار در یک دمای ثابت افزایش می یابد. کاهش پارامتر گرونایزون بر اثر اعمال فشار، تغییرات بسامد های فونونی را با تغییرات حجم سلول واحد نشان می دهد. همچنین، افزایش پارامتر گرونایزون در اثر افزایش دما، می تواند نتیجه تغییر دینامیک شبکه باشد.

  کلیدواژگان: پاشندگی فونونی، خواص ترمودینامیکی، نظریه تابعی چگالی، کوانتوم اسپرسو، سرامیک
 • راضیه فقیه لطیف، امین صادقی فراز، محمد منفرد، الناز ایرانی* صفحات 25-47

  در این پژوهش تقارن هماهنگ های مرتبه بالای منتج از برهمکنش تک لایه دی سلنید تنگستن با نور قطبیده خطی در  دو راستای زیگزاگ و آرمیچر با نظریه تابعی چگالی وابسته زمانی در فضای حقیقی بررسی شده است.  وابستگی رفتار  فرکانس قطع  با افزایش دامنه میدان الکتریکی و رفتار بازده هماهنگ با طول موج بررسی و تحلیل شده است. نتایج بدست آمده وابستگی خطی فرکانس قطع با میدان الکتریکی و رفتار نمایی بازده هماهنگ به طول موج لیزر را نشان می دهد. هم چنین اثر قطبش میدان لیزر ورودی بر طیف هماهنگ های مرتبه بالا و بازده آن ها بررسی شده است. در واقع با استفاده از تپ لیزر قطبیده بیضوی با پارامتر الیپتیسیته 1/0 به نحوی که قطر اصلی آن در راستای آرمیچر باشد بیشترین بازدهی حاصل می شود. افزون بر این، نتایج این پژوهش نشان می دهد که با تغییر قطبش میدان الکتریکی ورودی قطبش هماهنگ های مرتبه بالا نیز تغییر می کند که منجر به تولید هماهنگ های مرتبه بالا با قطبش های مختلف می شود.

  کلیدواژگان: هماهنگ مراتب بالا، نیمه هادی دی سلناید تنگستن، بازده هماهنگ، قطبش بیضوی، نظریه تابعی چگالی وابسته به زمان
 • نرگس ایمانی، مالک باقری هارونی* صفحات 48-64

  یک سامانه آمیخته شامل یک گسیلنده کوانتومی در همسایگی یک نانوساختار هسته- پوسته پلاسمونی در هوا در نظر گرفته شده و فرایند گسیل خودبه خودی گسیلنده مورد بررسی قرار گرفته است. هدف، بررسی اثر سامانه پلاسمونی بر حد سرعت کوانتومی و دینامیک غیرمارکوفی سامانه است. با استفاده از تابع گرین دیادیک سامانه تاثیر پارامترهای هندسی چون ضخامت پوسته ی نانوساختار پلاسمونی و فاصله گسیلنده تا نانوساختار بر تحول و رفتار فیزیکی پارامترهای مورد نظر بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش فاصله گسیلنده از نانوساختار، دینامیک گسیل خودبه خودی از غیرمارکوفی به مارکوفی تبدیل شده و مقدار سنجه غیرمارکوفی به صفر میل می کند. در این شرایط حد سرعت کوانتومی افزایش یافته و برابر با زمان تحول سامانه می شود. افزون بر این، با افزایش ضخامت پوسته، متوسط میزان سنجه غیرمارکوفی کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: سامانه آمیخته، پلاسمونیک کوانتومی، حد سرعت کوانتومی، سنجه غیرمارکوفی
 • سعید صالح پور، علی بهاری*، حسین میلانی مقدم، سید نورالدین میرنیا صفحات 65-74

  در سال های اخیر مطالعات بسیاری در بکارگیری مواد پروسکایتی در سلول های خورشیدی انجام شده است. فرآیند ریختن کلروبنزن بر بلورینگی پروسکایت و در نتیجه بازدهی سلول خورشیدی بدست آمده تاثیرگذار است. هدف ما در این مطالعه، یافت بهترین فاصله ی زمانی برای ریختن کلروبنزن پس از شروع پوشش دهی چرخشی برای بدست آوردن پروسکایت با بیشترین بلورینگی بود. پس از ریختن پیش ماده ی پروسکایت بر روی زیرلایه و شروع چرخش، فواصل زمانی 4، 6، 8، 9 و 12 ثانیه برای ریختن کلروبنزن مورد آزمایش قرار گرفت. سپس نمونه حرارت داده شد تا لایه ی پروسکایت تشکیل شود، در برخی موارد لایه کدر بود که نشان دهنده ی پروسکایت معیوب با بلورینگی ناقص است. سپس لایه های دیگر، از جمله اسپایروامتاد و اتصالات فلزی لایه نشانی شد. بررسی نمودارها و مطالعات نشان می دهد که در فاصله زمانی 8 ثانیه برای ریختن کلروبنزن، بیشترین بازده (71/16 درصد) برای سلول خورشیدی بدست می آید.

  کلیدواژگان: پروسکایت، سلول خورشیدی، بهره وری، کلروبنزن، بلورینگی
 • عبدالجبار شکری، بهروز ملک الکلامی، حامد حیدری*، مهیار دبیقیان، سید امید سبحانی صفحات 75-95

  در این مقاله، رفتار آونگ های دوگانه با در نظر گرفتن تغییر در شرایط اولیه (یعنی افزایش زاویه انحراف آونگ بیرونی برای چهار حالت متفاوت 12، 30، 90 و 150درجه) و همچنین بررسی اثر هندسه آونگ ها (افزایش طول بازو و جرم آونگ بیرونی) مطالعه شده است. بعد از استخراج معادلات حرکت آونگ ها، با استفاده از نگرش لاگرانژی، به منظور بررسی تعیین طیف بسامدی، مسیر حرکت آونگ ها و هم چنین مشخص کردن رفتار آن ها در هر حالت، از روش های تبدیل سریع فوریه و سطوح پوانکاره استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزایش زاویه انحراف آونگ بیرونی منجر به افزایش سطح انرژی سامانه شده که پیامد آن، تغییر رفتار آونگ ها از حالت دوره ای و شبه دوره ای برای زاویه های کمتر از 90 درجه به رفتار آشوبناک برای زوایای بیشتر از 90 درجه است. به صورتی که در حالت آشوبناک مقدار سطح انرژی نسبت به حالت دوره ای بیشتر از دو برابر افزایش یافته است. افزون بر این، در درون رفتار آشوبناک، به نظر می رسد که یک رفتار شبه دوره ای باگذشت زمان در حال شکل گیری است. از طرف دیگر نتایج محاسبات از تاثیر بسیار چشمگیر ساختار هندسی سامانه بر رفتار آونگ ها حکایت دارد. بر اساس محاسبات انجام شده، پیامد افزایش طول بازوی آونگ دوم تنها منجر به ایجاد رفتاری کاملا متفاوت با مورد مشابهش (حالت سوم) گردیده، اگرچه سطح انرژی آن ها باهم یکسان است. اما افزایش جرم آونگ دوم به دو برابر نه تنها سطح انرژی سیستم را به اندازه ی تقریبی 330 ژول کاهش داده، بلکه رفتار آشوبناکی (نسبت به حالت سوم) نیز از خود نشان داده است.

  کلیدواژگان: شبیه سازی رایانه ای، تبدیل فوریه، آونگ دوگانه، سطوح پوانکاره، آشوب
 • فائزه مهدی زاده، سهیل خوشبین فر* صفحات 96-124

  پیش از آغاز افروزش، سوخت ممکن است از مسیرهای مختلفی از جمله مواد سازنده لایه قطع کننده هدف، دیواره ی هولرام، اندرکنش دیواره جانبی هدایتگر مخروطی با سوخت در مرحله انفجار درونی و ماده نوک مخروط، منجر به رهاسازی و مخلوط شدن عناصر سازنده ی آن ها به محیط پلاسمای تاج و حتی سوخت چگال خالص DT شود. نخست، در چارچوب افروزش جرقه ای مرکزی، ناحیه مجاز افروزش لکه داغ DT در صفحه Hs-Ts رسم گردید و نشان داده شد که به ازای درصد ورودی معینی از ناخالصی طلا، با افزایش نسبی سرعت انفجار درونی، محدوده مرز ناحیه ی مجاز افروزشی به تدریج بزرگ تر می شود و در سرعت های انفجار درونی کوچک تر ازcm/s  107×7/1 دو جزیره افروزشی وجود دارد. همچنین، برای آلاینده های فلزی رایج، افزایش کسر ناخالصی در ناحیه لکه ی داغ موجب محدودیت در پارامترهای مجاز افروزشی می شود که با افزایش تدریجی آن، منجر به خاموش شدن لکه ی داغ خواهد شد. در ادامه، در چارچوب ایده افروزش سریع، چگالی سطحی لکه ی داغ در پلاسمای افروزشی غیرتعادلی دوتریوم- تریتیوم آلاییده به کسر ناچیزی از یون های ناخالصی کربن و طلا استخراج گردید. بر این اساس، منحنی های هم تراز پارامتر چگالی سطحی مجاز در الگوی دو-دمایی در صفحه دمایی Te-Ti ترسیم شدند. نشان داده شد که با افزایش کسر ناخالصی، شاهد افزایش شدید شار تابش خروجی از مرز لکه داغ خواهیم بود که در نتیجه آن، محدوده مجاز افروزشی با سرعت کاهش یافته و شرایط افروزش سوخت بسیار دشوارتر از حالت سوخت خالص می گردد. حساسیت این تغییرات، مستقیم وابسته به ضریب افزایش توان تابش ترمزی است که تابعی از پارامترهای درصد غلظت ناخالصی αimp و عدد اتمی یون ناخالص (درجه یونش آن)، Zimp، می باشد. افزون بر این، در منحنی های هم تراز، کمینه دمای یونی مجاز برای آغاز افروزش در سوخت دوتریوم-تریتیوم آلاییده فلزی نیز قابل مشاهده است.

  کلیدواژگان: پارامتر افروزش لکه داغ، الگوی غیرتعادلی، ناخالصی فلزی، افروزش سریع، نمودار لیندل ویندر
 • چاپار رسولی*، بنفشه پورشهاب صفحات 125-139

  توکامک الوند یک توکامک اندازه کوچک پژوهشی برای مطالعات پلاسمای محصور شده مغناطیسی است. سطح مقطع پلاسمای این توکامک دایروی بوده و ساده تر بودن ساختار آن نسبت به توکامک های با سطح مقطع کشیده امکان پژوهش های فیزیکی بنیادی تری را با استفاده از آن فراهم می سازد. یکی از مباحث مهم در پایداری پلاسمای توکامک و افزایش زمان محصورسازی، مطالعه تعادل پلاسما با توجه به هندسه و شرایط مرزی توکامک است. در این پژوهش معادله تعادل گراد- شافرانف برای هندسه توکامک الوند به روش عددی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده های بدست آمده از محاسبات نشان داد که برای جریان پلاسمای در حدود 30 کیلوآمپر و جریان پیچه میدان عمودی 1400 آمپر کمترین نسبت منظر برای سطح مقطع پلاسما بدست می آید که برابر با 2/4 خواهد بود. تولید پلاسمایی با این نسبت منظر منجر به حضور پلاسما در کل ناحیه مجاز توسط محدود کننده ها شده و بدین ترتیب بیشترین حجم پلاسمای ممکن در توکامک وجود خواهد داشت.

  کلیدواژگان: توکامک الوند، تعادل پلاسما، معادله گراد-شافرانف، حل عددی
 • حمدالله صالحی*، مهرزاد اشرف پور، حمیده عریمشی صفحات 140-162

  یکی از جنبه ‎های مهم در مطالعه ی حالت‎ های درهم‎تنیده، کمی کردن میزان درهم‎تنیدگی است. از جمله سنجه های درهم تنیدگی برای حالت های خالص، آنتروپی فون- نیومن است و به همین دلیل آنتروپی فون- نیومن را آنتروپی درهم‎تنیدگی نیز می‎نامند. در کار حاضر به منظور محاسبه ی درهم تنیدگی یک اتم سه ذره‎ای به نام اتم موشینسکی، ابتدا ماتریس چگالی کاهش یافته حساب شده و سپس با استفاده از مختصات سه ذره در اتم لیتیوم، آنتروپی درهم‎تنیدگی سامانه ی مورد مطالعه محاسبه وآنتروپی درهم تنیدگی را بر حسب پارامتر بسامد مربوط به میدان هماهنگ خارجی به دست آمد.

  کلیدواژگان: درهم ‎تنیدگی، نظریه ی تابعی چگالی، سامانه های بس ‎ذره ‎ای، اتم موشینسکی، آنتروپی فون- نیومن، ماتریس چگالی کاهش ‎یافته
 • ارشمید نهال*، امین روحی صفحات 163-188

  در این مقاله نتایج مطالعه ویژگی های نوری و طیفی شیشه های تبادل یون شده با یون مس ارایه و تحلیل شده اند . شیشه های سودا-لایم به روش تبادل یون با یون های Cu آلاییده شدند. نشان داده شد که شرایط اولیه نمونه ها چون دمای بستر شیشه ایی پیش از شروع فرآیند تبادل یون و همچنین ترکیب شیمیایی اولیه  بستر شیشه ای نقش بسیار مهمی در تغییر ویژگی ها و مشخصه های نوری شیشه ای تبادل یون شده دارند. بر اساس شرایط متفاوت اولیه دو نوع نمونه ی تبادل یون شده سبز رنگ و قرمز رنگ با مشخصه های طیفی، ضریب شکست، و طیف فوتولومینسانس متمایز بدست آمدند. نمونه هایی که ابتدا گرم شده و سپس در نمک مذاب تبادل یون قرار می گرفتند پس از اتمام فرآیند تبادل یون، قرمز رنگ می شدند. درحالی که، نمونه هایی که ابتدا سرد بودند (دمای اتاق) و سپس در نمک مذاب قرار می گرفتند سبز رنگ می شدند. دلایل این تفاوت ویژگی های نوری در این مقاله شرح داده شده است.

  کلیدواژگان: شیشه های تبادل یون شده، پلازمون های سطحی، نانو ذرات مس، ضریب شکست
|
 • MohammadHossein Sahafi, Omid Akhavan * Pages 7-24

  In this paper, we use density functional theory and first-principles calculations to evaluate the structural, dynamic, and thermophysical properties of thorium phosphide. The structural properties including lattice constant (a0), bulk modulus (B0), and first-order derivative of bulk modulus (B0') are calculated by fitting the Brich-Murnaghan third-order equation of state and compared with other experimental data. This comparison shows a satisfactory agreement between the calculated and experimental lattice constants. The phonon dispersion diagram is calculated by the linear response approach along the high symmetry points. The results indicate the absence of negative modes in the phonon spectrum, which shows that the structure is dynamically stable. We observe a good agreement with the comparison of the obtained optical frequency with the experimental data from the inelastic neutron measurement. The analysis of the phonon density of the states diagram shows a phonon gap in the distance from 115 to 262 cm-1 for this material. Thermodynamic properties including Debye temperature, vibrational entropy, isothermal bulk modulus, isochoric heat capacity, thermal expansion, and Grüneisen parameter are evaluated by the quasi-harmonic Debye method at high pressures and temperatures. It is observed that the Debye temperature of thorium phosphide decreases with increasing temperature at a constant pressure and increases with increasing pressure at a constant temperature. The reduction of the Grüneisen parameter due to the application of pressure shows the changes in the phonon frequencies with the changes in the volume of the unit cell. Also, the increase of the Groningen parameter due to the increase in temperature can be the result of changing the dynamics of the network.

  Keywords: Phonon Dispersion, thermodynamic properties, density functional theory, Quantum Espresso, Ceramic
 • Razieh Faghihlatif, Amin Sadeghifaraz, Mohammad Monfared, Elnaz Irani * Pages 25-47

  In this research, the symmetry of high-order harmonics resulting from the interaction of a single-layer WSe2 with a linearly polarized laser in both zigzag and armchair directions have been investigated using time-dependent density functional theory in real space. The dependence of the cutoff frequency behavior with the increase of the electric field amplitude and the behavior of the harmonic yield with the laser wavelength has been analyzed. The results show the linear dependence of the cutoff frequency with the electric field and the exponential behavior of the harmonic yield with the laser wavelength. Also, the effect of the input laser field polarization on the high-order harmonic spectrum and harmonic yield has been investigated. Changing the rotation angle of laser polarization to 30 degrees for elliptically polarized light with an ellipticity parameter of 0.1 creates the highest harmonic yield. Also, the results of this research show that by changing the polarization of the input electric field, the polarization of high-order harmonics also changes, which leads to the production of high-order harmonics with different polarization.

  Keywords: high-order harmonics, WSe2 semiconductor, harmonic yield, elliptically polarized, time-dependent density functional theory
 • Narges Imani, Malek Bagheri Harouni * Pages 48-64

  A hybrid system including a quantum emitter in the vicinity of a plasmonic core-shell nanostructure in the air is considered, and the spontaneous emission process of the emitter is investigated. The aim is to examine the effect of the plasmonic system on the quantum speed limit and the non-Markovian dynamics of the system. Using the dyadic Green's function of the system, the impact of geometric parameters such as the thickness of the plasmonic nanostructure shell and the distance between the emitter and the nanostructure on the evolution and physical behavior of the desired parameters has been investigated. According to the obtained results, by increasing the distance of the emitter from the nanostructure, the dynamics of spontaneous emission change from non-Markovian to Markovian, and the value of the non-Markovian measure tends to zero. In this condition, the quantum speed limit increases and becomes equal to the evolution time of the system. In addition, as the thickness of the shell increases, the mean value of the non-Markovian measure decreases.

  Keywords: Hybrid system, Quantum Plasmonic, Quantum speed limit, Non-Markovian Measure
 • Saeed Salehpour, Ali Bahari *, Hossain Milani Moghaddam, Syed Noureddin Mirnia Pages 65-74

  In recent years, many studies have been conducted on the use of perovskite materials in solar cells. The process of pouring chlorobenzene affects the crystallinity of perovskite and thus the efficiency of the resulting solar cell. In this study, we found the best time interval to pour chlorobenzene after starting spin coating to obtain crystalline perovskite. After pouring the perovskite precursor on the substrate and starting the rotation, time intervals of 4, 6, 8, 9, and 12 seconds were tested for pouring chlorobenzene. The sample was then heated to form a perovskite layer, in some cases the layer was cloudy, indicating defective perovskite with incomplete crystallinity. Then, other layers, including Spiro-OMeTAD and metal contacts, were added. After reviewing the graphs and studies, it has been determined that the highest efficiency (16.71%) is obtained for the resulting solar cell in a time interval of 8 seconds for pouring chlorobenzene.

  Keywords: perovskite, Solar Cells, Efficiency, chlorobenzene, crystallinity
 • Abdoljabbar Shokri, Behrooz Malekolkalami, Hamed Heidari *, Mahyar Debiqian, Sayed Omid Sobhani Pages 75-95

  In this paper, the behavior of the double pendulums has been studied by considering the effect of initial conditions (angular displacement of the outer pendulum for four cases 12, 30, 90, and 150 degrees) and the influence of system geometry (increasing rod length and mass of the second pendulum), also. After extracting motion equations using the Lagrangian method, in order to deal with the frequency spectrum, traces of bobs, and understanding the system behavior for every case, the Fast Fourier Transform (FFT) technique and Poincare sections have been applied. The obtained results show that the consequence of the rising angular displacement the outer pendulum is to increase the energy level of the system and the change of its behavior from quasi-periodic for angular displacement is less than 90 degrees to chaotic when it is 150 degrees. Therefore, the energy level, in this case, has increased more than twice compared to the first. In addition, it seems a quasi-periodic behavior is forming at the heart of chaotic behavior. On the other hand, the results indicate a very significant effect of geometrics on a system's behavior. According to the calculations, the consequence of increasing the length of the rod of the second pendulum has only led to a different behavior from its similar case (case number 3) completely. however, their energy level is the same. Increasing the mass of the outer by twice not only to lead decrease energy level of the system by 330J but also has shown chaotic behavior (in comparison to the case3).

  Keywords: Computer Simulation, Fourier Transform, Double Pendulum, Poincaré Surfaces, Chaos
 • Faezeh Mehdizadeh, Soheil Khoshbinfar * Pages 96-124

  At the stagnation time, fuel may impact by a variety of paths, including ablator materials, Hohlraum wall, the interaction of the cone-guided lateral surface with imploding fuel, and cone tip material, releasing and mixing their constituent elements into corona plasma and even inside the pure dense fuel. Here, we have parametrically studied the impact of some well-known ionic impurities such as carbon and gold on the physical condition of DT hot spot ignition. The admissible zone of DT hot spot ignition was plotted on the HsTs plane, and it was shown that for a given percentage of gold impurities, the boundaries of the ignition zone gradually increased with increasing internal implosion velocity and at implosion velocities smaller than 1.7×107 cm/s, there exist two individual ignition islands. In the context of the fast ignition approach to ICF, the areal density of hot spots ignition of deuterium-tritium doped with a small concentration of impurity ions of carbon and gold was then extracted by a non-equilibrium ignition model. Accordingly, for a given value in this range, the contour plot of the allowed areal density parameter in the two-temperature model was plotted on the Te-Ti plane. It has been shown that as the impurity fraction increases, the permissible range of ignition decreases rapidly and the ignition conditions become more difficult. The sensitivity of these changes is directly associated with the coefficient of increase in radiation loss power, which is a function of the parameter of the impurity percentage α and the ionization state of the impurity ion, Zimp. Moreover, in each contour plot, the minimum permissible ignition parameter of ion temperature of contaminated DT fuel is also visible.

  Keywords: admissible ignition zone, non-equilibrium model, impurity ion, fast ignition, Lindl-Winder diagram
 • Chapar Rasouli *, Banafsheh Pourshahab Pages 125-139

  Alvand tokamak is a small-sized research tokamak for magnetically confined plasma studies. The plasma cross-section of this tokamak is circular, and its simpler structure compared to tokamaks with an elongated cross-section allows for more fundamental physics research. One of the important topics in the stability of tokamak plasma and increasing the confinement time is the study of plasma equilibrium according to the geometry and boundary conditions of the tokamak. In this research, the Grad-Shafranov equilibrium equation for Alvand tokamak geometry was investigated and analyzed numerically. The data obtained from the calculations showed that for a plasma current of about 30 kA and a vertical field coil, a current of 1400 A, the lowest aspect ratio for the plasma cross section is obtained, which will be equal to 4.2. Plasma production with this aspect ratio leads to the presence of plasma in the entire area allowed by the limiters and thus there will be the largest possible volume of plasma in the tokamak chamber.

  Keywords: Alvand tokamak, plasma equilibrium, Grad-Shafranov equation, numerical solution
 • Hamdollah Salehi *, Mehrzad Ashrafpour, Hamide Arimashi Pages 140-162

  One of the most critical aspects of studying entanglement states is quantifying the degree of entanglement. One of the entanglement measures for pure states is Van- Neumann entropy, which is why Van-Neumann entropy is also called entanglement entropy. In this work, to calculate the entanglement of a three-particle atom called the Moshinsky atom; first, the reduced density matrix was calculated and then using the coordinates of the three particles in the lithium atom, the entropy entanglement was calculated. We obtained the entropy of entanglement in terms of the frequency parameter related to the external coordinate field.

  Keywords: Entanglement, density functional theory, Many-body Systems, Moshinsky Atom, Van-Neumann entropy, Reduced Density Matrix
 • Arashmid Nahal *, Amin Rouhi Pages 163-188

  In the present article, we report the results of a study of the optical and spectroscopic properties of Cu ion-exchanged glasses. The well-known ion-exchange method is used and developed for the specific present work. A soda-lime glass plate is doped ionic copper nanoparticles. It is found that the initial temperature and the specific combinations of the glass substrates have essential roles in the physical properties of the produced doped glasses. Therefore, we made two different types of copper-ion-exchanged glasses: green and red colored ones. Each type has its unique optical and spectroscopic properties due to the initial conditions of the ion-exchange process. Using absorption spectroscopy, and surface plasmon resonance studies, we can conclude that the different initial temperature of the samples in the ion-exchange procedure crucially influences the color of the samples, their characteristic index of refraction, photoluminescence, and the reflection spectra. The color of the samples is related to the type and shape of the ionic Cu-clusters, formed in the glass matrix.

  Keywords: Ion-exchanged glass, Surface Plasmon Resonance, Cu nanoparticles, index of refraction