فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال سی و یکم شماره 5 (پیاپی 201، امرداد 1402)
 • سال سی و یکم شماره 5 (پیاپی 201، امرداد 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • هرمز کرمی، امید امینی راد* صفحات 6627-6631
  مقدمه

  هرنی مثانه به داخل کانال اینگویینال (IBH) یک بیماری نادر است که با برآمدگی مغبنی و اسکروتوم و نیز علایم ادراری خود را نشان می دهد و اگر قبل از جراحی تشخیص داده نشود ممکن است عوارضی مانند آسیب مثانه در حین عمل ایجاد کند. در این مطالعه مردی 72 ساله با برجستگی ناحیه اینگویینال راست و علایم انسدادی ادراری گزارش می شود. در سونوگرافی، دو سنگ کلیه چپ و حجم پروستات بیشتر از حد طبیعی گزارش شد. در CT اسکن، هرنی مثانه به داخل کانال اینگویینال با امتداد به اسکروتوم دیده شد که حاوی سنگی به اندازه 13 میلی متر بود. سیستوگرافی نیز آن را تایید کرد. بیمار تحت جراحی پروستاتکتومی ترنس وزیکال قرار گرفت. سنگ که به مثانه برگشته بود خارج شد. سپس مثانه هرنیه با برش بر روی کانال اینگویینال راست جااندازی و مش تعبیه گردید.

  کلیدواژگان: هرنی اینگوئینال، سنگ مثانه، سیستوسل
 • محمدمهدی حیدری*، فاطمه ابراهیمی، زهرا شاکر اردکانی، مهسا میرزایی، شیما میرحسینی، مهری خاتمی صفحات 6632-6645
  مقدمه

  پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی (FAP) یک بیماری نادر و ارثی است که در آن پولیپ های پیش سرطانی متعددی در روده بزرگ بیمار ایجاد می شود. بیماری FAP درنتیجه جهش در ژن APC (5q21) ایجاد می شود. طبق تحقیقات جدید علاوه بر اختلالات هسته ای، اختلالات عملکردی میتوکندریایی نیز یکی از عوامل مهم سرطان زا و هم چنین هدف امیدوارکننده ای جهت درمان سرطان است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات نوکلیوتیدی ژن های ATPase6 و MT-CYB میتوکندری در بیماران مبتلا به FAP بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه 9 خانواده ایرانی مبتلا به FAP جهت مطالعه جهش در ژن های میتوکندری مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور، قطعه ای به طول bp558 که حاوی ژن ATPase6 بود و هم چنین قطعه ای حاوی ژن MT-CYB به طول bp853، با استفاده از روش Touchdown-PCR و تعیین توالی مطالعه شدند. نتایج حاصل از تعیین توالی با نرم افزارهای و پایگاه های بیوانفورماتیکی متعددی شامل ExPASy، SIFT، PSIPRED،PolyPhen-2 ، I-Mutant، PROVEAN، PredictSNP و PyMol مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  در این تحقیق در ژن ATPase6 میتوکندری پنج جهش مشاهده شد. سه جهش هم معنی (c.A8901G; p.L125L، c.C8958T; p.I144I و c.C8943T; p.P139P) و دو جهش غیر هم معنی (c.T8780C; p.L85P و c.G9133A; p.E203K) بودند. هم چنین در ژن MT-CYB دو جهش هم معنی (c.A15607G; p.K287K  و c.C15833T; p.L363L) و یک جهش غیر هم معنی (c.C15452A; p. L236I) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه ژن های ATPase6 و MT-CYB در بیماران مبتلا به FAP بررسی شدند که به ترتیب 5 و 3 جهش و تغییر نوکلیوتیدی در بیماران مبتلا مشاهده گردید. با توجه به اینکه جهش های ژنوم میتوکندی می تواند در مسیر تومورزایی نقش داشته باشد، شناسایی جهش های جدید می تواند در تشخیص زودهنگام سرطان موثر باشد. وجود مطالعات بیشتری برای تایید ارتباط بین جهش های میتوکندری و بیماری FAP مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: تغییرات نوکلئوتیدی، پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی، میتوکندری، ATPase6، MT-CYB
 • مهدی پهلوان حسینی، عادله پویافرد، محسن برزگر* صفحات 6646-6654
  مقدمه

  بی حسی موضعی یک بخش روتین در تمام اعمال دندانپزشکی می باشد که می تواند عوارضی را در پی داشته باشد. یکی از مهم ترین عوارض جانبی تزریق بی حسی داخل دهانی اختلالات چشمی است. هدف از این مطالعه بررسی آگاهی و نحوه مدیریت صحیح دندانپزشکان شهر یزد پیرامون عوارض چشمی متعاقب تزریق بی حسی موضعی دهان می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 193 نفر دندانپزشک شاغل در شهر یزد براساس نمونه گیری سرشماری وارد مطالعه شدند و پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش ویژگی های دموگرافیک و سوالات آگاهی و عملکرد را تکمیل نمودند و داده ها با استفاده از نرم افزارversion 16  SPSS و آزمون های ANOVA، T-Test و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  میانگین نمره آگاهی شرکت کنندگان 0/6 ±1/21 با دامنه تغییرات 0 تا 2 بود. میانگین نمره آگاهی زنان بیشتر از مردان بود و از لحاظ آماری اختلاف معنی داری مشاهده شد (P ≤0/05). بین نمره آگاهی و میزان تحصیلات، سابقه کار و سن رابطه معنی داری مشاهده نشد (P≥0/05). تنها 13/1 درصد از دندانپزشکان عمومی و 25 درصد از متخصصین سابقه تجربه عارضه چشمی پس از تزریق بی حسی داخل دهانی را داشتند.

  نتیجه گیری

  دندانپزشکان شهر یزد در زمینه عوارض چشمی به دنبال تزریق بی حسی موضعی آگاهی متوسطی داشتند و با توجه به اهمیت زیاد پیشگیری و مدیریت عوارض چشمی به دنبال تزریق بی حسی موضعی به نظر می رسد برگزاری دوره های بازآموزی پیرامون این موضوع و نحوه مدیریت آن الزامی است.

  کلیدواژگان: آگاهی، عملکرد، دندانپزشک، عوارض چشمی، بی حسی موضعی
 • مهناز محمدی*، شیرین حافظی صفحات 6655-6664
  مقدمه

  خیار دریایی یکی از جانوران مهم آبزی است که دارای خواص تغذیه ای و دارویی فراوان می باشد و به دلیل حضور ترکیباتی با اثر درمانی و ضد باکتریایی دارای اهمیت پزشکی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد باکتریایی نانوذره هیبریدی سلنیوم و عصاره خیار دریایی بر باکتری اشریشیا کلی، میکروکوکوس لوتیوس و باسیلوس سریوس می باشد.

  روش بررسی

  روش ارزیابی MIC برای اثر سیتوتوکسیسیته عصاره خیار دریایی بر روی سلول های میکروبی تعیین شد. پس از جمع آوری و عصاره گیری خیارهای دریایی، با لستفاده از روشMIC  اثر ضد باکتریایی عصاره خیار دریایی، نانوذره هیبریدی سلنیوم و اثر توام عصاره خیار دریایی و نانوذره هیبریدی سلنیوم بر روی باکتری های اشریشیا کلی، میکروکوکوس لوتیوس و باسیلوس سریوس مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS version 16، انجام شد

  نتایج

  نتایج آزمایش های انجام شده نشان داد که عصاره خیار دریایی با رقت های مختلف بر روی باکتری اشریشیا کلی ، باکتری میکروکوکوس لوتیوس و باکتری باسیلوس سریوس دارای اثر ضد باکتریایی بود. هم چنین این نتایج برای تست های انجام شده با نانو داروی سلنیوم نیز صدق می کرد. جالب توجه است که پس از ترکیب مقدار مشخصی از عصاره خیار دریایی و نانوداروی سلنیوم اثر ضد باکتریایی بیشتری بر روی 3 باکتری فوق الذکر  مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  اثر سینرژیستیک عصاره خیار دریایی و نانوذره سلنیوم دارای میزان بالاتری از خاصیت آنتی باکتریال است.

  کلیدواژگان: خیار دریایی، نانوذره هیبریدی سلنیوم، آنتی بیوتیک
 • محجوبه السادات انتظارقائم، سید حسین رضوی، فاطمه صفدری زاده میبدی، آرزو انصاری لاری* صفحات 6665-6674
  مقدمه

  با توجه به شیوع بالای ضایعات سینوس ماگزیلاری و اهمیت تشخیص سریع آن و نقش مهم تصاویر رادیوگرافی در تشخیص این ضایعات، این مطالعه با هدف بررسی آگاهی دانشجویان سال آخر دندانپزشکی یزد در مورد تغییرات رادیوگرافیک سینوس ماگزیلاری در تصاویر پانورامیک در سال1400طراحی شد.

  روش بررسی

  این مطالعه تحلیلی، به صورت سرشماری از53 نفر دانشجوی سال آخر دندانپزشکی در سال 1400 در یزد انجام گرفت و آگاهی آن ها با استفاده از پرسش نامه حاوی 20 سوال آگاهی و نرم افزار فرادید بررسی شد. داده ها در نرم افزار آماری version 16 SPSS وارد و با استفاده از آزمون های آماری T-test، ANOVA، Chi-square و  fisher-exact تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  53 نفر از دانشجویان سال آخر دندانپزشکی با میانگین سنی 2/3 ± 6/ 25 در این مطالعه شرکت کردند. میانگین نمره آگاهی آن ها 2/12 ± 7/13 از 20 نمره بود. میانگین نمره آگاهی بر حسب سن، جنس، نوع ورودی و معدل دانشجویان اختلاف معناداری نداشت (0/05<P).

  نتیجه گیری

  با توجه به این که دانشجویان سال آخر دندانپزشکی شهر یزد در حیطه تغییرات رادیوگرافی سینوس ماگزیلاری آگاهی ضعیفی دارند؛ بازنگری در شیوه های آموزشی مطابق با کوریکولوم آموزشی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: آگاهی، دانشجویان، سینوس ماگزیلاری، پانورامیک
 • مینا جوادی، حسین سلطانی، رسول شکری* صفحات 6675-6682
  مقدمه

  سالمونلا تیفی دسته بزرگی از باسیل های گرم منفی با خصوصیت انتروباکتریاسه و بیماری زای مشترک بین انسان و حیوان است که عامل اصلی بیماری حصبه در انسان می باشد. یکی از شایع ترین آنتی بیوتیک ها در درمان سالمونلا، کوتریموکسازول می باشد ولی به دلیل استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها، مقاومت باکتریایی، به وجود آمده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات نقره و ترکیب آن با آنتی بیوتیک کوتریموکسازول به منظور تولید یک داروی ضد میکروبی موثرتر علیه سالمونلا تیفی بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی، حداقل غلظت مهارکننده رشد (MIC) و حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC) برای نانو ذرات نقره و ترکیب با کوتریموکسازول بر اساس روش مایکرودیلوشن انجام شد. سپس اثر ضد میکروبی آن ها در مدل موش آلوده بررسی شد. به منظور تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصل، version 16 SPSS مورداستفاده قرار گرفت. در این آزمون 0/05 P< به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

  نتایج

  MIC و MBC نانو ذرات نقره برای سالمونلا تیفی به ترتیب ppm 4 و ppm 8، ترکیب نانو ذرات نقره با کوتریموکسازول برای سالمونلا تیفی ppm 62 و ppm 125 و کوتریموکسازول برای سالمونلا تیفی ppm 500 و ppm 1000 بودند. مدل موشی برای بررسی اثر ضد میکروبی نانو ذرات نقره علیه عفونت سالمونلا تیفی تایید شد. به طوری که نانو ذرات نقره بیشترین اثر ضد میکروبی و کوتریموکسازول کمترین اثر ضد میکروبی نسبت به سایر گروه ها داشتند.

  نتیجه گیری

  نانو ذرات نقره در مقایسه با سایر گروه ها به ویژه کوتریموکسازول آنتی باکتریایی بسیار موثری است.

  کلیدواژگان: سالمونلا تیفی، نانو ذرات نقره، کوتریموکسازول، اثر ضد میکروبی
 • محمدحسین زارع، عبدالرحیم داوری، محمدسجاد بیژنی* صفحات 6683-6692
  مقدمه

  تشخیص قطعی بازسازی سطوح سایش یافته و همزمان کنترل فاکتورهای مسبب این سایش ها یک گزینه درمانی مناسب است .هدف از این مطالعه بررسی میزان اگاهی و عملکرد دندانپزشکان عمومی شهر یزد درمورد سایش های دندانی طی سال 1401است.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، سطح آگاهی و عملکرد 153 نفر از دندانپزشکان عمومی شهر یزد، توسط پرسش نامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوا و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ (0/7r=) تایید گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS version 16  و استفاده از آزمون های آماری تی تست، کای اسکور و تست دقیق فیشر در سطح معناداری 0/05انجام گردید.

  نتایج

  میانگین سنی دندانپزشکان 3/69 ± 28/07 سال با نمره آگاهی 1/6 ± 8/5 از 13 و میانگین نمره عملکرد 1/6 ± 8/45 بود که در سطح متوسط بود. میانگین نمره آگاهی و عملکرد بر حسب سن، جنس و محل فعالیت اختلاف معناداری نداشت (0/05 (P-اما میانگین نمره آگاهی و عملکرد، در افراد با سابقه کار زیر 5 سال به طور معناداری بیشتر بود (0/05(P˂.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه، سطح آگاهی و عملکرد دندانپزشکان شهر یزد متوسط ارزیابی شد. به همین سبب نیاز اساسی جهت تدوین برنامه های آموزشی به منظور بالابردن سطح آگاهی و عملکرد دندانپزشکان دیده می شود.

  کلیدواژگان: آگاهی، عملکرد، دندانپزشک عمومی، سایش دندانی
 • محمدرضا صلواتی، آزاده ترک زاده*، پریسا رنجبریان، زهرا هاشمی صیقلانی صفحات 6693-6704
  مقدمه

  آگاهی از آناتومی معمول دندان ها و هم چنین تنوع آناتومیکی موجود در هر دندان و میان دندان های مختلف از شروط ضروری درمان ریشه موفق بوده و خطا در این زمینه می تواند منجر به شکست درمان شود.  هدف از این مطالعه تعیین شیوع و مورفولوژی کانال مزیال میانی در دندان های مولر اول و دوم فک پایین با استفاده از توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی  CBCT در جمعیت اصفهان و رابطه آن با فاصله بین اوریفیس کانال‎ها می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی گذشته نگر به بررسی 180 کلیشه رادیوگرافی CBCT بازسازی شده در مقاطع آگزیال، کرونال و ساجیتال اصلاح شده پرداخته است و تعداد، موقعیت و مورفولوژی کانال ها و فاصله اوریفیس ها مورد ارزیابی قرارگرفت.

  نتایج

  47/5% افراد دارای مولر اول چپ سه کاناله و 48% دارای مولر اول راست سه کاناله بودند. 46/1% دارای مولر دوم چپ سه کاناله و46% دارای مولر دوم راست سه کاناله بودند. 1% افراد دارای مولر اول چپ چهار کاناله و 1% دارای مولر اول راست چهارکاناله بودند.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج تحقیق حاضر، در جامعه مورد مطالعه ما احتمال وجود کانال MM  (مزیال میانی)در دندان های مولر اول بیشتر از مولر دوم مندیبل بود و این کانال فقط در دندان های مولر دوم زنان مشاهده شد. لذا بررسی دقیق جهت پیدا کردن کانال اضافی جهت انجام درمان به بهترین نحو در تمامی افراد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: مولر فک پایین، توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، کانال مزیال میانی مولر
|
 • Hormoz Karami, Omid Aminirad* Pages 6627-6631
  Introduction

  Inguinal bladder herniation (IBH) is a rare disease that presents with inguinal and scrotal protrusion as well as urinary symptoms, and if not diagnosed before surgery, it may cause complications such as bladder injury during surgery. In this study, it was reported a 72-year-old man with right inguinal bulging and urinary obstruction symptoms. In the ultrasonography, two stones in the left kidney and a larger than normal prostate volume was reported. In the CT scan, inguinal bladder herniation with extension to the scrotum was seen, which contained a 13 mm stone. Cystography also confirmed it. Transvesical prostatectomy was performed. The stone was removed. Then, the herniated bladder was reduced through an incision on the right inguinal canal and the mesh was inserted.

  Keywords: Inguinal hernia, Cystocele, Bladder caliculi
 • Mohammad Mehdi Heidari*, Fatemeh Ebrahimi, Zahra Shaker Ardakani, Mahsa Mirzaei, Shima Mirhosseini, Mehri Khatami Pages 6632-6645
  Introduction

  Familial adenomatous polyposis (FAP) is a rare and hereditary disease in which multiple precancerous polyps develop in the patient's colon. Familial adenomatous polyposis is caused by mutations in the APC gene (5q21). According to new research, in addition to nuclear disorders, mitochondrial functional disorders are also one of the essential carcinogenic factors and also a promising target for cancer treatment. The aim of this study was to investigate the nucleotide changes of mitochondrial ATPase6 and MT-CYB genes in patients with FAP.

  Methods

  In this study, 9 Iranian families with Familial adenomatous polyposis were investigated to study mutations in mitochondrial genes. For this purpose, a fragment with the length of 558bp containing the ATPase6 gene and also a fragment containing the MT-CYB gene with a length of 853bp were studied using the Touchdown-PCR method and sequencing. Sequencing results were analyzed with several bioinformatics software and databases, including ExPASy, SIFT, PSIPRED, PolyPhen-2, I-Mutant, PROVEAN, PredictSNP, and PyMol.

  Results

  In this research, five mutations were observed in the mitochondrial ATPase6 gene. Three mutations were synonymous (c.A8901G; p.L125L, c.C8958T; p.I144I and c.C8943T; p.P139P) and two non-synonymous mutations (c.T8780C; p.L85P and c.G9133A; p.E203K). Furthermore, two synonymous mutations (c.A15607G; p.K287K and c.C15833T; p.L363L) and one non-synonymous mutation (c.C15452A; p.L236I) were observed in the MT-CYB gene.

  Conclusion

  In this study, ATPase6 and MT-CYB genes were investigated in the patients with Familial adenomatous polyposis, and 5 and 3 mutations and nucleotide changes were observed in affected patients, respectively. Considering that mitochondrial genome mutations can play a role in tumorigenesis, identifying new mutations can be effective in early cancer diagnosis. More studies are needed to confirm the association between mitochondrial mutations and FAP disease.

  Keywords: Nucleotide variations, Familial adenomatous polyposis, Mitochondria, ATPase6, MT-CYB
 • Mahdi Pahlevanhosseni, Adele Pouyafard, Mohsen Barzegar* Pages 6646-6654
  Introduction

  Local anesthesia is a routine part of all dental procedures that can cause complications. One of the most important side effects of intraoral anesthesia is ocular disorders. The aim of this study was to investigate the knowledge and proper management of dentists in Yazd City regarding ocular complications following local anesthesia injection.

  Methods

  In this cross-sectional descriptive study, 193 dentists working in Yazd City were included in the study based on census sampling and they completed a questionnaire, which was consisted of two parts: demographic information and questions referring the knowledge and practice; data were analyzed using SPSS 16 software and ANOVA and T-test and Pearson correlation coefficient.

  Results

  Mean knowledge score of the participantswas 1.21 ± 0. 6 with a variation range of 0 to 2. The mean awareness score of women was higher than of men, and a statistically significant difference was observed (P-value≤0.05). There was no significant relationship between awareness score and level of education, work experience and age (P-value≥0.05). Only 13.1% of general dentists and 25% of specialists had experienced ocular complications after intraoral anesthesia injection.

  Conclusion

  Dentists of Yazd City had an average knowledge about ocular complications following local anesthesia injection and due to the great importance of prevention and management of ocular complications following local anesthetic injection, it seems necessary to hold retraining courses on this topic and how to manage it.

  Keywords: Knowledge, Practice, Dentist, Ocular complication, Local anesthesia
 • Mahnaz Mohammadi*, Shirin Hafezi Pages 6655-6664
  Introduction

  Sea cucumber is one of the important aquatic animals that has many nutritional and medicinal properties and is of medical importance due to the presence of compounds with therapeutic and antibacterial effects. The purpose of this study was to investigate the antibacterial effect of selenium hybrid nanoparticles and sea cucumber extract on Escherichia coli, Micrococcus luteus and Bacillus cereus bacteria.

  Methods

  MIC evaluation method was determined for the cytotoxic effect of sea cucumber extract on microbial cells. To carry out this research, after collecting and extracting sea cucumbers, the cytotoxicity of this extract on microbial cells was determined using the MIC method. Then, the antibacterial effect of sea cucumber extract, selenium hybrid nanoparticle and the combined effect of sea cucumber extract and selenium hybrid nanoparticle on Escherichia coli, Micrococcus luteus and Bacillus cereus bacteria were evaluated. Statistical analysis was done using SPSS version 16 software.

  Results

  The results of the experiments showed that sea cucumber extract with different dilutions had an antibacterial effect on Escherichia coli bacteria, Micrococcus luteus and Bacillus cereus. These results also applied to the tests performed with selenium nanomedicine. Interestingly, after combining a certain amount of sea cucumber extract and selenium nanomedicine, a greater antibacterial effect was observed on the above-mentioned 3 bacteria.

  Conclusion

  The synergistic effect of sea cucumber extract and selenium nanoparticles has a higher level of antibacterial properties.

  Keywords: Sea cucumber, Selenium hybrid nanoparticles, Antibiotics
 • Mahjoube Sadaat Entezarghaem, Seyyed Hossein Razavi, Fatemeh Safdarizademeybodi, Arezoo Ansarilari* Pages 6665-6674
  Introduction

  Given the high prevalence of maxillary sinus lesions, the significance of their early diagnosis, and the role of radiography in the diagnosis, the purpose of this study was to assess the knowledge of senior dental students in Yazd City, Iran in 2021 regarding radiographic changes of the maxillary sinus in panoramic radiographs.

  Methods

  In this analytic study, 53 senior dentistry students in Yazd City in year 2021were selected in the form of a census and their knowledge were assessed using a questionnaire containing 20 knowledge questions. Data were analyzed through SPSS ver.17 software and using t-test, ANOVA, Chi-square and fisher-exact.

  Results

  In this analytic study, 53 senior dentistry students with an average age of 25.6 ± 2.3 participated in this study. Their average knowledge score was 7.13 ± 2.12 out of 20. There was no significant difference in the average score of knowledge according to age, sex, type of entry and GPA of students (P<0.05).

  Conclusion

  According to this fact that senior dentistry students in Yazd City have insufficient knowledge about radiographic changes of maxillary sinus; It seems necessary to revise the educational methods according to the educational curriculum.

  Keywords: Knowledge, Senior dental students, Maxillary sinus, Panoramic
 • Mina Javadi, Hossein Soltani, Rasoul Shokri* Pages 6675-6682
  Introduction

  Salmonella typhi is a large group of gram-negative bacilli with Enterobacteriaceae and common pathogens between humans and animals, which is the main cause of typhoid fever in humans. One of the most common antibiotics in the treatment of Salmonella is cotrimoxazole, but due to the widespread use of antibiotics, bacterial resistance has developed. The aim of this study was to investigate the antibacterial effect of silver nanoparticles and its combination with the antibiotic cotrimoxazole to produce a more effective antimicrobial drug against Salmonell typhi.

  Methods

  In this experimental study, the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) for silver nanoparticles and combination with cotrimoxazole, was performed based on microdilution method. Then, their antibacterial effects were investigated in infected mouse model. In order to analyze the results statistically, SPSS software version 16 was used. In this test, P< 0.05 was considered as a significant level.

  Results

  MIC and MFC of silver nanoparticles for Salmonella typhi were 4 ppm and 8 ppm respectively, composition of silver nanoparticles with cotrimoxazole for Salmonella typhi were 62 ppm and 125 ppm and cotrimoxazole for Salmonella typhi were 500 ppm and 1000 ppm. Mouse model to study the antibacterial effect of silver nanoparticles and combination with cotrimoxazole against Salmonella typhi infection was confirmed., Silver nanoparticles had the highest antibacterial effect and cotrimoxazole has the lowest antibacterial effect than other groups.

  Conclusion

  Silver nanoparticles are very effective compared to other groups, especially the antibacterial cotrimoxazole.

  Keywords: Salmonella typhi, Silver nanoparticles, Cotrimoxazole, Antimicrobial effect
 • Mohammadhossein Zarea, Abdolrahim Davari, Mohammadsajjad Bijani* Pages 6683-6692
  Introduction

  Definitive diagnosis of restoring worn surfaces and simultaneous control of the causes of these wears is considered a viable therapeutic option. This study was designed to evaluate awareness and function of general dentists about tooth wear in Yazd, 2022.

  Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 153 dentists working in Yazd City, Iran were randomly selected and their knowledge and practice were assessed using a valid and reliable reasearcher-made questionnaire containing 13 knowledge questions and 13 practice questions. Data were entered into SPSS 16 software and analyzed using t-test, chi-square, exact fissure tests.

  Results

  153 dentists with a mean age of 28.07 ± 3.69 were included in this study. The mean knowledge score was 8.5 ± 1.6. The mean practice score was 8.45 ± 1.6. Knowledge and practice score was not significantly associated with age, gender and work place (P> 0.05), but knowledge and practice was significantly higher in dentists with less than five years of work experience (P˂ 0.05).

  Conclusion

  Based on the results of the study, the level of knowledge and practice of dentists in Yazd City was moderate. Therefore, it is necessary to develop educational programs to raise the level of knowledge and practice of dentists.

  Keywords: Awareness, Function, General dentists, Tooth wear
 • Mohammadreza Mohammadreza Salavati, Azadeh Torkzade*, Parisa Ranjbarian, Zahra Hashemi Seyghalani Pages 6693-6704
  Introduction

  Understanding of the normal anatomy of the teeth as well as the anatomical variations of each tooth and between different teeth is a prerequisite for successful endodontic treatment, and errors in this area can lead to treatment failures .The aim of this study was to determine the prevalence and morphology of the middle mesial canal in the first and second mandibular molars using Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) in the population of Isfahan City and its relationship with the distance between the orifice canals.

  Methods

  This retrospective descriptive study examined 180 reconstructed CBCT radiographs in modified axial, coronal, and sagittal sections, and evaluated the number, location, and morphology of the canals and the spacing of the orifices.

  Results

  47.5% of participants had left-side first molars with three canals and 48% had right-side first molars with three canals.46.1% had a second molar on left-side with three canals and 46% had a right-side three canal second molar. 1% of participants had four canals in the left-side first molars and 1% had four canals in the right-side first molars.

  Conclusion

  The middle mesial canal is more likely to be near the mesiobuccal and mesiolingual canals. The highest prevalence is in the right-side first molar of women and the lowest is in the left-side second molar of men. Due to the low probability of the presence of this additional canal, careful examination of the patient's molar teeth before starting endodontic treatment is recommended.

  Keywords: Mandibular molar, Cone-beam computed tomography, Middle mesial canal