فهرست مطالب

تفسیر پژوهی - پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1401)
 • پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/05/17
 • تعداد عناوین: 12
|
 • نرگس بزرگخو*، علی معموری، مهدیه سادات مستقیمی صفحات 13-51

  دین از واژگان پرکاربرد در قرآن کریم است و اندیشمندان اسلامی از منظرهای مختلف به بررسی مفهومی آن پرداخته اند. با این حال، کاربردهای متنوع و مختلف آن در قرآن کریم و مشکل روش شناختی تلاش های گذشته سبب شده که هم چنان در ابهام باقی بماند. بنابراین  بررسی معنایی آن با استفاده از روش های نوین تحلیل معنا ضروری می نماید. معناشناسی به بررسی مولفه ها و حوزه ی معنا یی واژگان کلیدی قرآن کریم از طریق شناسایی روابط معنایی و جایگاه هریک در شبکه های معنایی متن جدا از پیش داوری ها و تلقی های بیرونی می پردازد که روش کارآمد و معتبری در این نوع مطالعه به شمار می رود. از این رو پژوهش حاضر با تکیه بر خود آیات و بر مبنای روش معناشناسی درزمانی و هم زمانی با تعیین حوزه های معنایی و در چارچوب روابط معنایی نظیر؛ شمول معنایی، تقابل، همنشینی و جانشینی، به تحلیل معناشناختی این واژه در قرآن کریم پرداخته است. در پی این تحلیل معناشناختی و ترسیم دو حوزه معنایی «این جهانی» و «آخرتی» برای واژه دین در قرآن کریم، مولفه های معنایی واژه مشخص شده و بر مبنای آن، تعریف اساسی این واژه در قرآن کریم ارایه شده است.

  کلیدواژگان: معناشناسی دین، روابط معنایی، مولفه های معنایی، حوزه های معنایی دین، معنای اساسی دین
 • حسین بهرامی اقدم* صفحات 53-81
  از شبهات مطرح شده، حول مسیله عصمت و اسوه حسنه بودن پیامبر اسلام (ص) با نگاه حداکثری به آن دو، عتاب آیه اول سوره تحریم است. به باور صاحب نظران، استفهام در آیه یا شفقتی بوده و یا دلالت بر ترک اولی کرده و یا در مقام تعریض بوده و در واقع، عتاب دیگران است و یا این که توبیخ مذکور، مصلحتی و برای دفع غلو بوده است و در آخرسر گفته شده که بایستی حمل بر معنایی گردد که منافی با عصمت نباشد. به باور نویسنده، شفقتی گرفتن استفهام، خلاف ظاهر آیه، فاقد دلیل و ناسازگار با قراین بوده و بر فرض پذیرش، دلالت التزامیه بر طی مسیر خطا از جانب شخص مخاطب کرده و همچنین تعریض و عتابی بر دیگران نبوده و مصلحتی دانستن این توبیخ، منافی با چند اصل مسلم است و لزوم حمل این آیه بر معنای غیر منافی با عصمت، پاسخ مبنایی- اقناعی بوده و قبول وقوع ترک اولی، وافی به دفع اشکال نیست. بنابراین توجیه های مذکور، وافی به رد شبهه و دفاع از عصمت و اسوه حداکثری نمی شود.
  کلیدواژگان: عصمت، عصمت پیامبر اسلام (ص)، اسوه حسنه، آیه تحریم، عصمت و اسوه حداکثری
 • کیوان خجسته مهر*، کامران اویسی صفحات 83-121
  قرآن کریم دارای امتیازات و اختصاصاتی است که آن را از دیگر کتب جدا می سازد. بهره گیری و دریافت معارف بلند این کتاب آسمانی که برای هدایت انسان ها نازل شده است در گرو مجموعه ای از امور است که هر کدام به گونه ای در فهم صحیح آن نقش دارد که از جمله این موارد آشنایی با محکم و متشابه است همانطورکه قرآن کریم در آیه هفتم سوره آل عمران، آیاتش را به این دو دسته تقسیم می کند، که در طول ادوار مختلف مورد توجه مفسران و قرآن پژوهان قرار گرفته است، فهمیدن دلایل، هدف و موارد این تقسیم، نقش مهمی در ترسیم مسیر اعتقادی و تصور درستی از محتوای ارزشمند این کتاب آسمانی خواهد داشت که پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با استناد به آثار آیت الله مصباح یزدی و نگاهی به نظرات ابن تیمیه، تحقیقی در این زمینه در اختیار علاقه مندان قرار خواهد داد که طبق نظر آیت الله مصباح یزدی، فواتح سوره ها و آیات دارای معانی متعالی، مصداق آیات متشابه هستند و فلسفه وجود این آیات را تعالی محتوا، تشابه طبیعی و تشابه عارضی می داند و ابن تیمیه نیز آیات صفات را از متشابهات می خواند و ضمن معنادار دانستن متشابهات، آنها را به معنای ظاهری حمل می کند. وی رویکردهای مواجهه با زبان دین را به اهل تجهیل، اهل تاویل و اهل تخییل تقسیم می کند.
  کلیدواژگان: محکم، متشابه، آیه هفتم سوره آل عمران، مصباح یزدی، ابن تیمیه
 • علیرضا زکی زاده*، محسن خوش فر، احترام سادات موسوی زاده صفحات 123-153

  از جمله مدارس مهم در تاریخ تفسیر امامیه، مدرسه تفسیری اصفهان است که از تاثیرگذارترین مدارس تفسیری در تاریخ تفسیر محسوب شده و شناخت روش های تفسیری آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. نیل به تفسیر صحیح آیات قرآن در گرو شناخت روش های تفسیری مفسران بوده که بر اساس این شناخت درکی صحیح از درستی و نادرستی برداشت های قرآنی مفسر به دست می آید. در این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعه دقیق روش های تفسیری تفاسیر اصفهانی، روش های مواجهه مفسران این دیار با روایات به دست آمده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که استفاده از روایات تبیینی جهت بیان معنا و مصداق، روایات موید معنای لغوی و موید مطلب و برداشت شخص مفسر، روایات فضایل سور و شان نزول آیات، روایات همسو با دلالت قرآن، روایات مبین تاویل آیات، ترجیح معنای روایی بر دیگر اقوال، جمع بین روایات بیان مصداق، تعامل با روایات همگون یا ناهمگون جهت بیان مصداق و جری و تطبیق و یا جهت رفع اجمال آیه و یا به دلیل برون رفت از تعارض ظاهری روایت با حمل بر مراتب مختلف در مواجهه با روایات تفسیری مفسران در مدرسه تفسیری اصفهان دیده می شود.

  کلیدواژگان: روش های تفسیری، مدرسه تفسیری، اصفهان، مفسران
 • صمد عبداللهی عابد*، ناصر حمزه پور، امیر مقدم متقی صفحات 155-188

  برخی اخیرا ادعا نموده اند که واژه ی «مجنون» در قرآن براساس نظریه معنی، با «کاهن»، «ساحر»، «معلم» و«شاعر» هم نشین شده و از آن جا که این واژه ها نزد عرب جاهلی دارای بار مثبت معنایی هستند، لذا «مجنون» به معنای «دیوانه» صحیح نیست که بار معنایی منفی دارد. «جن زده» ترجمه صحیح «مجنون» است که ارتباط با جن را به ذهن  متبادر می کند. هدف این پژوهش، یافتن مقصود و بار معنایی واژه ی «مجنون» در کاربردهای قرآنی است که با روش تحلیلی - توصیفی و با یافتن نمونه های قرآنی، به این پرسش، پاسخ مناسب یافته شده است.  دست آورد این پژوهش این است که واژه ی «مجنون»، همیشه با واژه های فوق هم نشین نشده؛ بلکه با هرکدامشان یک یا دو مرتبه و یا به صورت انفرادی، به کار رفته است. همچنین اگر ملقب کردن به کاهن، معلم و شاعر در جاهلیت، نشانه رفعت باشد، ملقب بودن به کذاب از هم نشین های مجنون، چنین نیست و مفسران، مجنون را به  فرد دارای جنون، تفسیر کرده اند که بار معنایی مثبتی ندارد. در چهار مورد نیز، پیامبر (ص) توسط کفار، با «به جنه» توصیف شده که مفسران آن را به معنی«دیوانگی» گرفته اند. خدا نیز در چهار آیه با تعبیر «ما بصاحبکم من جنه» این صفت را از حضرت نفی کرده است.

  کلیدواژگان: پیامبر(ص)، ترجمه، قرآن، مجنون
 • امین فتحی* صفحات 189-216
  دعای شریف فرج، دعایی است با مفاهیم بلند و پرمحتوا که شیخ طوسی و شیخ کفعمی و دیگر بزرگان در کتاب های خود، آن را نقل کرده اند. بدیهی است کلام اهل بیت (ع) به عنوان همتایان قرآن کریم، همانند آن، علاوه بر معنا و مقصود ظاهری، دارای معاریض و باطن هایی است. در این نوشتار به گوشه ای از معارف باطنی این دعا، یعنی مقصود از بلا و سختی ها و ریشه مشکلات، یعنی هبوط و دوری انسان از مبدا و فقدان حاکمیت ولی الهی و زندگی زیر سلطه و قواعد حاکمان ظالم و گرفتاری در ظلمت کده طبیعت و راه های رهایی از بلا با رفع موانع و درمان دردها، با استناد به آیات و روایات، بدون پرداختن به معانی لغوی رایج، اشاره شده است. روش این پژوهش توصیفی بوده و نوع جمع آوری و تحلیل داده ها کتابخانه ای می باشد.
  کلیدواژگان: ادعیه، معارف اهل بیت (ع)، رهایی از ظلمت، بلاها، فرج
 • علی کریم پور قراملکی* صفحات 217-242

  مقوله تدبیر، از جمله مولفه های شاخص در حیات اجتماعی انبیا و اولیای الهی به شمار می آید. خداوند، با توجه بر جایگاه بی بدیل آن در نیل به سعادت یا هلاکت انسان، الزامات راهبردی مختلفی را جهت نیل به اهداف و موفقیت آنان در برنامه ریزی های بلند مدت و بهبود آن، در لابلای آیات قرآن بیان فرموده است. تحلیل و تبیین مولفه های اداره امور در زندگی اجتماعی انبیا برای نیل به اهداف الهی و انسانی، حایز اهمیت فراوان است که در پژوهش های محققان مشاهده نمی شود. یافته های پژوهش با روش توصیفی - تحلیل مضمون و درون متنی در آیات قرآن، معطوف به این حقیقت مهم است که در امر مدیریت اجتماعی، مولفه هایی مهم و راهبردی وجود دارد که می توان با التزام نظری و عینی به هر یک از آن ها، هم مدیریت اسلامی را به نمایش گذاشت و هم جامعه اسلامی را در نیل به اهدافش کمک نمود. در نتیجه می توان مدعی شد که برای نیل به اهداف مطلوب، شناخت محورهای مذکور و عمل به آن ها از لوازم لاینفک تدبیر و مدیریت اسلامی به شمار می آید.

  کلیدواژگان: زندگی اجتماعی انبیا، تدبیر، قرآن کریم، تفسیر مدیریتی
 • مجتبی مصلحی*، علی اکبر کلانتری صفحات 243-277
  بیشتر پژوهشگران مسلمان معتقدند قرآن کریم مهم ترین و جاودانه ترین معجزه پیامبر مکرم اسلام (ص) است. معجزه در اصطلاح علمای اسلام بر هر امر خارق العاده ای اطلاق می شود که توسط مدعی منصب الهی ارایه می شود و همراه با تحدی و سالم از معارضه است. البته باید توجه داشت که در قرآن، واژه معجزه (یا سایر مشتقات آن) در معنای اصطلاحی آن به کار نرفته است؛ لذا ممکن است این سوال مطرح شود که آیا معجزه خواندن قرآن صحیح است؟ با تاکید بر این مطلب، در این پژوهش برای پاسخ به این سوال به روش توصیفی - تحلیلی، اسامی، اوصاف، ویژگی ها و هدف هایی که قرآن برای کارهای خارق العاده انبیا بیان داشته است، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که تمام این اوصاف و ویژگی ها، بر قرآن نیز قابل انطباق است. لذا این نتیجه حاصل شد: از منظر قرآن همان طور که معجزه خواندن کارهای خارق العاده انبیا صحیح است، معجزه پنداشتن قرآن نیز درست است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، معجزه، پیامبر اکرم (ص)، پیامبران
 • محیا حکاکان، ولی الله مهدوی فر* صفحات 279-297
  با نگاهی گذرا به تفاسیر عرفانی در می یابیم که مهم ترین عنصر شالوده این تفاسیر، استنباط مفسر می باشد. از این حیث می توان تفسیرهایی متفاوت و در عین حال مشابه را مشاهده نمود. در میان تفاسیر موجود، تفسیر ابن عربی یک تفسیر عرفانی است که بیشتر صبغه فلسفی دارد. این مساله از آن رو است که عارف در مرحله سیر دریافت های درونی خود، شیفته درک حقایق عالم ملک و ملکوت است و نیازی به اثبات حقانیت  مطالب، دریافت ها و داشته های خود ندارد؛ لکن بعد از دریافت های قلبی باید با استعانت از اصول فلسفه به اثبات عقلانی گفته های خویش برای مخاطب بپردازد. از این رو تفسیر ابن عربی بیشتر گرایش به تاویل آیات بر اساس ذوق شخصی دارد که این امر می تواند از مصادیق تفسیر به رای تلقی گردد. اما تفسیر خواجه عبدالله انصاری سعی دارد با شیوه درون بینشی و با ریاضت و مجاهدت، مطابق با سبک عرفان عملی به درک حقایق هستی بپردازد و از این رو کوشیده است با دوری از عقل و استدلال و با استعانت از جلا دادن قلب که محل دریافت های باطنی است، به فهم معانی قرآن دست یابد.
  کلیدواژگان: تاویل، تفسیر، قرآن کریم، عرفان، ابن عربی، خواجه عبدالله انصاری
 • سید مجید نبوی*، علی حسن بگی، مجید معارف، کیوان احسانی صفحات 299-334

  سید ابوالفضل برقعی (1287-1372) یکی از روحانیون و قرآنیون معاصر است. او در نیمه اول عمر خود یعنی حدودا تا 45 سالگی دیدگاه های شیعی داشت، اما پس از آن، کم کم به نقد تمام اعتقادات شیعی می پردازد. او امامت شیعی را قبول ندارد. عصمت انبیا و اهل بیت (ع) را رد می کند. امیرالمومنین علی (ع) را خلیفه الهی نمی داند و به امامت اهل بیت (ع) اعتقادی ندارد و به طور کلی، به نقد تمامی اعتقادات شیعی می پردازد. یکی از دیدگاه های برقعی، نقد مسیله زیارت است. او در این باره، کتابی با عنوان «خرافات وفور در زیارات قبور» نوشته است و تمام زیارت را خرافه می داند. این نگارش به بررسی صحت و سقم دیدگاه های برقعی در مسیله زیارت می پردازد. روش جمع آوری مطالب در این نگارش به صورت کتابخانه ای بوده و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می باشد. پس از بررسی ها، مشخص شد که سخنان برقعی درباره مسیله زیارت صحیح نیست و او به برخی از آیات و روایات اشاره می کند تا مدعای خود را اثبات کند و آیات و روایات دیگر را نادیده می گیرد.

  کلیدواژگان: برقعی، زیارت، قرآنیون، شنوا بودن مردگان
 • رضا نجفی*، رضا جمالی صفحات 335-365
  یکی از مهم ترین مسایل تفسیری، مساله عرش و ویژگی های آن در قرآن کریم است که از جهات مختلف قابلیت بررسی و نظریه پردازی دارد. از این رو نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد؛ برخی از دانشمندان عرش را صرفا مادی و جسمانی دانسته، استوای الهی بر عرش را مانند نشستن بر تخت پادشاهی می دانند؛ این در حالی است که برخی دیگر عرش را فرامادی و از عالم مجردات می دانند. همچنین بعضی از علما عرش را به معنای علم و مرکز تدبیر نیز می دانند. هدف از این تحقیق این است که مفهوم حقیقی عرش را با بررسی و دقت در آیات تبیین نموده، این مساله را که یکی از معارف الهی است و تاثیر بسیار زیادی در نوع شناخت ربانیت و عظمت الهی دارد، شناسایی کنیم تا ابهامات در خصوص جهان شناسی و خداشناسی پاسخ داده شود. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد بر منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عرش الهی حقیقتی مستقل و در مرتبه عوالم مجردات است. مراد از حقیقت عرش، جایگاه تدبیر و مدیریت و ربوبیت الهی می باشد. مقامی است که منشا صدور احکام عالم است و همه اوامر و نواهی الهی به آن منتهی می شود.
  کلیدواژگان: عالم مجردات، عرش، علم الهی، قلب انسان
 • فاطمه صاحبیان، محمدهادی یدالله پور*، سید احمد میریان آکندی صفحات 367-393

  یکی از مسایل بنیادین در انسجام احساسات درونی در تربیت، اعتدال بخشی به نیازهای غریزی انسان است که روانشناسان و اندیشمندان حوزه ی تربیت روش ها و راه کارهای مختلفی را برای موفقیت در آن به کار بسته اند. یکی از نکات مهم جهت دستیابی به آن، خویشتن بانی در این حوزه است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا با روش توصیفی- تحلیلی در جهت ارایه نقش تربیتی خویشتن بانی در اعتدال بخشی به نیازهای غریزی انسان از منظر قرآن و حدیث بپردازد تا انسانی کامل با مولفه های تربیتی درست فراروی انسان های دیگر معرفی نماید. خویشتن بانی مفهومی پیشا دینی است که تمام ابعاد و وجوهات انسان را از سطح انسانی تا سطح الهی تحت تاثیر قرار می دهد و هدایت گر انسان از جهان دانی به عالم عالی است. دستاورد این نوشتار این است که خویشتن بانی راهبرد محوری در حفظ تعادل غرایزی است که خداوند آن را مقدمه ای برای شکوفایی فطرت خدا جوی انسان قرار داده است.

  کلیدواژگان: خویشتن بانی، اعتدال، نیاز غریزی، فطرت، کنترل خویش
|
 • Narges Bozorgkhoo *, Ali Mamouri, Mahdiah Sadat Mostaghimi Pages 13-51

  The word “religion” (Dīn) is one of the most commonly used terms in the Holy Qur’an, and Islamic scholars have studied its concept from various perspectives. However, its diverse and varied uses in the Qur’an and the methodological problems of previous endeavors have caused it to remain ambiguous. Therefore, it is necessary to examine its meaning using modern methods of semantic analysis. Semantics examines the components and semantic domains of key words in the Qur’an by identifying semantic relationships and their positions in semantic networks of the text, independent of external biases, perceptions, and interpretations. This method is considered effective and valid in this type of study. Based on this approach, this study analyzes the semantic meaning of the term "religion" in the Qur’an by relying on the verses themselves and using a synchronic/diachronic semantic analysis method that determines semantic domains within a framework of semantic relationships such as hyponymy, opposition, collocation and substitution. After this semantic analysis and the delineation of two semantic domains of "worldly" and "the afterlife" for the term "religion" in the Qur’an, its semantic components are identified, leading to a basic definition of this term in the Holy Qur’an.

  Keywords: Semantics of religion, Semantic relations, Semantic components, Semantic fields of religion, Basic meaning of religion
 • Hossein Bahrami Aghdam * Pages 53-81
  Regarding the doubts raised about the issue of the infallibility and good example of Prophet Mohammad (PBUH) with a maximal perspective on it, the first verse of Surah At-Tahrim (Prohibition) is interpreted as a reproach. According to some opinions, the question in this verse was either out of compassion or an indication to abandon the first opinion, or it was in a derogatory position and actually a reproach to others. Or this rebuke was for the sake of warding off extremism. In conclusion, it is said that it should be interpreted in a way that does not contradict infallibility. In the writer's opinion, taking compassion as an interpretation is contrary to the apparent meaning of the verse, lacks evidence, and is incompatible with the supporting evidence. Assuming acceptance implies an obligation on the part of the recipient to follow a wrong path, and considering this rebuke as beneficial contradicts several established principles. The necessity of interpreting this verse in a way that does not contradict infallibility is a foundational-convincing response, and accepting abandoning the first opinion is sufficient to address any issues. Therefore, these justifications are not enough to refute the doubt and defend maximal infallibility and good example.
  Keywords: Infallibility, The infallibility of the Prophet of Islam, good example (the best role model), The first verse of Surah At-Tahrim, Maximal infallibility, good example
 • Keyvan Khojastemehr *, Kamran Oveysi Pages 83-121
  The Holy Quran has unique merits and characteristics that distinguish it from other books. Utilizing and understanding the high teachings of this heavenly book, which has been revealed for the guidance of humanity, depends on a number of factors, each playing a major role in understanding this holy book. Among these factors is familiarity with its firm and similar verses, as the Quran divides its verses into these two categories in verse 7 of Surah Al-Imran. This division has been the subject of attention by interpreters and Quranic scholars throughout different eras. Understanding the reasons, goals, and aspects of this division plays an important role in depicting the path of belief and a correct understanding of the valuable content of this heavenly book. This research provides a descriptive and analytical approach based on the works of Ayatollah Mesbah Yazdi and Ibn Taymiyyah's views to investigate this issue. According to Ayatollah Mesbah Yazdi, the beginnings of surahs and verses having sublime meanings are examples of similar verses; he believes that their existence is due to their superior content, natural similarity, and incidental similarity. Ibn Taymiyyah also considers verses about attributes as similar verses and finds them meaningful in terms of their apparent meaning. He divides the approaches to dealing with religious language into three categories: those who ignore it (Ahle Tijhil), those who interpret it (Ahle Ta'wil), and those who imagine it (Ahle Takhyil).
  Keywords: Firm Verses, Similar Verses, Verse 7 of Surah Al-Imran, Ayatollah Mesbah Yazdi, Ibn Taymiyyah
 • AliReza Zakizadeh Renani *, Mohsen Khoshfar, Ehteram Sadat Mousavizadeh Pages 123-153

  One of the important schools in the history of Imamiya interpretation is the School of Interpretation in Isfahan, which is considered one of the most influential schools in the history of interpretation, and understanding its interpretive methods is of great importance. The achievement of a correct interpretation of the Quranic verses depends on the recognition of the interpretative methods used by the interpreters. In this article, through a descriptive-analytical method and a careful study of the interpretative methods used by the interpreters of Isfahan, the methods used by these interpreters for dealing with narratives have been explored. The results of the research indicate that the interpreters in the School of Interpretation in Isfahan use various methods for explaining and illustrating the meaning of the verses, including explanatory narratives, narratives supporting the literal meaning, narratives supporting the intended meaning and the interpreter's interpretation, narratives about the virtues and status of the surahs, narratives that are consistent with the Quranic implications, narratives that reveal the interpretation of the verses, preference for a narrative meaning over other opinions, combining narratives to illustrate the intended meaning, and reconciling or disregarding conflicting narratives due to differences in their levels.

  Keywords: Interpretative (Tafsiri) methods, Interpretative (Tafsiri) school of thought, Isfahan, expositors
 • Samad Abdollahi Abed *, Naser Hamzeh Pour, Amir Moqaddam Mottaqi Pages 155-188

  Some have recently claimed that the word "majnoon" in the Qur’an is associated with the meanings of "priest," "sorcerer," "teacher," and "poet" according to the theory of meaning. Since these words had positive connotations among pre-Islamic Arabs, it is argued that "majnoon" does not mean "madman," which has a negative connotation. The correct translation for "majnoon" is "possessed by jinn," which implies a connection with jinn. The purpose of this study was to find the intended meaning and connotation of the word "majnoon" in its Qur’anic usage through analytical and descriptive methods, using examples from the Qur’an. The results of this study show that the word "majnoon" is not always associated with the aforementioned words, but rather has been used individually or with each of them once or twice. Furthermore, if being called a priest, teacher, or poet was a sign of nobility during pre-Islamic times, being nicknamed as a liar among "majnoon's" companions is not the same, and commentators have interpreted "majnoon" as a person with madness, which has no positive connotation. In four instances, the Prophet (PBUH) was described as being possessed by jinn by disbelievers, which interpreters have taken to mean madness. God also denies this attribute from him in four verses when He says: “Your companion [Muhammad] is not possessed.”

  Keywords: Prophet (PBUH), Translation, The Holy Qur’an, Lunatic, Majnoon
 • Amin Fathi * Pages 189-216
  The noble prayer of Faraj is a prayer with high and profound concepts that Sheikh Tusi, Sheikh Kaf'ami, and other great scholars have quoted in their books. It goes without saying that the words of the Ahlulbayt (AS), as the counterparts of the Holy Qur’an, like it, have metaphorical and inner connotations in addition to their apparent meaning and purpose. In this paper, part of the esoteric teachings of this prayer is discussed, namely the meaning of calamities and hardships and the root of problems, which is the descent and estrangement of human beings from the origin, loss of divine sovereignty, life under the rule of oppressive rulers, and suffering in the darkness of nature's dungeon. The ways to overcome these calamities by removing obstacles and treating pains are provided referencing verses and narrations without delving into common literal meanings. The method used in this research is descriptive, and the type of data collection and analysis is library-based.
  Keywords: Prayers, Faraj Prayer, Freedom from darkness, Teachings of the Ahlulbayt (AS), Calamities
 • Ali Karimpoor Qaramaleki * Pages 217-242

  The concept of "Tadbir" (strategic planning and management) is considered one of the key components in the social lives of prophets and divine saints. God, recognizing the unparalleled position of “Tadbir” in the life span of human beings in achieving happiness or destruction, has outlined, in the verses of the Qur’an, various strategic requirements for achieving their goals and success and improving them in long-term planning. Analyzing and explaining the components of managerial affairs in the social lives of prophets to achieve divine and human goals is of paramount significance, which is not observed in the studies of researchers. The findings of the present study, using descriptive, content analysis, and intra-textual methods in the verses of the Quran, reflect the important fact that in social management, there are significant and strategic components that can display Islamic management and help the Islamic society achieve its goals by committing to each of them both theoretically and practically. As a result, it can be argued that for achieving desirable goals, understanding these key elements and acting upon them is among the essentials of Islamic strategic planning and management.

  Keywords: Social lives of prophets, Tadbir (Strategic planning, management), The Holy Qur’an, managerial interpretation
 • Mojtaba Moslehi *, Aliakbar Kalantary Pages 243-277
  Most Muslim researchers believe that the Holy Qur’an is the most important and eternal miracle of the Holy Prophet of Islam (PBUH). In Islamic terminology, a miracle refers to any extraordinary event claimed by a divine authority which is accompanied by challenge and safe from conflict. However, it should be noted that the term "miracle" (or its derivatives) is not used in its technical sense in the Qur’an; therefore, the question may arise whether it is correct to consider the Quran as a miracle. In this study, using a descriptive-analytical method, the names, attributes, characteristics, and goals that the Qur’an has stated for the extraordinary deeds of prophets were examined. It was found that all of these attributes and characteristics are also applicable to the Qur’an. Therefore, it can be concluded that, from the perspective of the Qur’an, just as perceiving prophets' extraordinary deeds as a miracle is correct, it is also correct to consider the Quran as a miracle.
  Keywords: The Holy Qur’an, miracle, The Holy Prophet of Islam (PBUH), Prophets
 • Mahya Hakakan, Valiullah Mahdavifar * Pages 279-297
  With a brief glance at mystical interpretations, we find that the most fundamental element of these interpretations is the interpreter's deduction. From this perspective, we can observe different yet similar interpretations. Ibn Arabi's interpretation is a mystical interpretation that mostly has a philosophical nature. This is because the mystic, in the stage of his inner perceptions, is fascinated by understanding the truths of the world of creation and kingdom and does not need to prove the reality of his own materials, perceptions and possessions. However, after receiving spiritual perceptions, he must use philosophical principles to rationally prove his statements to the audience. Therefore, Ibn Arabi's interpretation is more inclined to interpret verses based on personal taste, which can be regarded as an example of subjective interpretation. But Khwaja Abdullah Ansari's interpretation tries to understand the realities of existence in accordance with the practical mysticism style through introspective methods and with self-discipline and effort. Therefore, he has tried to reach the understanding of the meanings of the Holy Qur’an by staying away from reason and argument and relying on enlightening the heart, which is the place of receiving internal perceptions.
  Keywords: Interpretation, The Holy Qur’an, Mysticism, Ibn Arabi, Khwaja Abdullah Ansari
 • Seyed majid Nabavi *, Ali Hasan Bagi, Majid Maaref, Keyvan Ehsani Pages 299-334

  Seyyed Abu al-Fadl Burqaʻi (1287-1372) was one of the contemporary clerics and Qur'an scholars. In the first half of his life, until around the age of 45, he held Shia beliefs, but gradually began to criticize and refute all Shia beliefs. He does not accept Shia Imamate or the infallibility of prophets and the household (AS) of the Prophet (PBUH). He does not consider Amir al-Mu'minin Ali (AS) as a divine caliph and does not believe in the Imamate of the household (AS) of the Prophet (PBUH). In general, he criticizes all Shia beliefs. One of Burqai’s views is the criticism of the issue of pilgrimage. In this regard, he wrote a book called "Abundant Myths in Pilgrimage to Graves" and considered all pilgrimages as myths and superstitious. The present study examined the accuracy and validity of Burqai's views on the issue of pilgrimage. The method of collecting data was library-based, and the research method was descriptive-analytical. Upon inspection, it became clear that Burqai's statements and claims about the issue of pilgrimage are not correct, and he refers to some verses and traditions to prove his claim, while ignoring others.

  Keywords: Burqa'i, Pilgrimage, The Holy Qur’an, Hearing of the dead, Shia beliefs
 • Reza Najafi *, Reza Jamali Pages 335-365
  One of the most important interpretive issues in the Holy Quran is the issue of the Throne (Arsh) and its characteristics, which can be examined and theorized from various perspectives. Therefore, there are different opinions in this regard; some scholars consider the Throne to be purely material and physical, and view God's sovereignty over the Throne as sitting on a royal throne. Meanwhile, others consider the Throne to be immaterial and from the world of abstract entities. Some scholars also consider the Throne to mean knowledge and the center of providence. The aim of this research is to clarify the true concept of the Throne by examining and analyzing verses with precision, identifying this issue which is one of the divine teachings and has a significant impact on understanding divinity and divine greatness, in order to answer ambiguities regarding cosmology and theology. This research was conducted using a descriptive-analytical method with reference to library sources. The results show that God's Throne is an independent reality in the realm of abstract entities. The truth of the Throne refers to its position as a center for providence, management, and divine lordship. It is a position from which all divine commands and intentions are issued.
  Keywords: World of abstractions, Throne (Arsh), Divine knowledge, Human heart
 • Fatemeh Sahebian, Mohammadhadi Yadollahpour *, Seyed Ahmad Mirian Akandi Pages 367-393

  One of the fundamental issues in the integration of inner feelings in education is the moderation of human instinctual needs that psychologists and thinkers in the field of education have used various methods and strategies to succeed in it. One of the important points to achieve it is self-control in this area. The present study tries to deal with the descriptive-analytical method in order to present the educational role of self-reliance in moderating the instinctual needs of human beings from the perspective of Quran and Hadith to introduce a complete human being with the correct educational components to other human beings. Self-control is a preconceived concept that affects all dimensions and aspects of man from the human level to the divine level and guides man from worldliness to the higher world. The result of this article is that self-discipline is the central strategy in maintaining the balance of instincts that God has made a prelude to the flourishing of God-seeking human nature.

  Keywords: Self-control, moderation, instinctual need, nature