فهرست مطالب

 • پیاپی 70 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • ایلناز ایرانمنش، زهرا سادات سعیده زرابادی*، فرح حبیب صفحات 7-22

  ریخت شناسی شهر بر تداوم فرم و ساختار کالبدی آن متمرکز است و ضمن آنکه تحت تاثیر فرهنگ، جامعه و فعالیت های ساکنان طی زمان قرار دارد، تاثیر بسزایی بر شهروندان و جامعه محلی ساکن در هر بافت شهری دارد. ریخت شناسی شهری یکی از اصلی ترین عوامل در کنترل فرم شهری است و تحلیل الگوهای آن مبنای برنامه ریزی توسعه محیط شهری قرار می گیرد و ازاین رو، بر آسیب پذیری اجتماعی تاثیر مستقیم دارد. کرمان به عنوان یکی از شهرهای قدیمی ایران که دارای هویت تاریخی خاص خود است، از آسیب های توسعه صنعتی و مدرن، مصون نمانده است و مانند بسیاری دیگر از شهرهای تاریخی ایران، توسعه بی توجه به زمینه را تجربه می کند. هدف از این مطالعه بسط و شرح دقیق عوامل ریخت شناسی کالبدی-فیزیکی و احصای مولفه های تاثیرگذار بر آسیب پذیری های اجتماعی در بافت قدیمی کرمان و اولویت بندی سهم هر یک از آن ها و دسته بندی متغیرهای سازنده ذیل هر یک از عوامل است. در این مطالعه منطق استدلال، استنتاجی است. پس از استخراج عوامل و مولفه های موثر بر آسیب پذیری های اجتماعی در بافت های تاریخی شهری از مطالعات کتابخانه ای، داده های حاصل از پژوهش های میدانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است و ارزیابی، دسته بندی و تحلیل عوامل همگرا از طریق داده های گردآوری شده از تنظیم و توزیع پرسشنامه انجام شده است. نهایتا داده ها با آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل شده است. محدوده پژوهش در هسته مرکزی بافت تاریخی کرمان است. یافته های حاصل از مطالعه 36 متغیر در این بافت نشان می دهد این متغیرها شش عامل اصلی را نمایندگی می کنند که به ترتیب بر اساس اولویت تاثیرگذاری بر آسیب های اجتماعی در بافت تاریخی کرمان عبارت اند: شرایط فیزیکی و کالبدی محله با تاکید بر حفظ هویت تاریخی بافت، آسیب پذیری بالای بافت تاریخی کرمان در برابر مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی مانند زلزله و آتش سوزی، بروز نابرابری ها و بی عدالتی اجتماعی در این منطقه از دیدگاه مردم، تظاهر تغییر بافت اجتماعی ناشی از ساخت وسازهای جدید و تغییر الگوهای رفتاری و سبک زندگی در بافت، وقوع جرم در موقعیت های جدید شهری که اخیرا در بافت احداث شده است و نهایتا عامل فرسودگی، آلودگی و زندگی غیررسمی که ممکن است بر اثر مداخلات جدید در بافت تاریخی به عنوان یک تهدید ایجاد شود.

  کلیدواژگان: ریخت شناسی شهری، آسیب پذیری اجتماعی، بافت تاریخی کرمان، هویت و بافت شهری، مخاطرات طبیعی
 • محمد طه سیف الهی ده میری، آزنگ بقایی*، رضا افهمی صفحات 23-40

  نمای ساختمان بروزی از ظاهر آن و از مولفه های مهم تشکیل دهنده بدنه شهری، نمایی از چیستی، تاریخ و فرهنگ می باشد. در اکثر نقاط جهان، ضوابط ویژه ای در انتظام بخشی سیمای شهری ازجمله نما وجود دارد. مسیله تحقیق، گسست در نماسازی در برابری با مقررات است که شایسته تسامح نیست. مدیریت شهری با تدوین دستورالعمل ها همواره به دنبال تنسیق است. وضع قوانین، ورای ملزومات زیربنایی طرح، اجرا و کنترل، خود از عوامل تشتت است. در مقاله حاضر ابتدا به تحلیل اثرات ضوابط نماسازی بر نمای ساختمان های مسکونی پرداخته و سپس آسیب شناسی جهت تحقق اهداف صورت پذیرفته است. روش تحقیق، بررسی تطبیقی-تحلیلی و تحلیلی-استنباطی موضوع از طریق گردآوری اطلاعات اسنادی، مطالعه قوانین موضوعه و تحقیقات میدانی بوده است. در بخش نخست به تحلیل تطبیقی نمونه های معمول موردی نمای مسکونی در محله ولنجک با مقررات پرداخته شد. نتایج حکایت از تطابق نسبی و قابل قبول تک نماها با دستورالعمل ها و ناکارآمدی ضوابط و ابهام آن در چینش نماها کنار یکدیگر و درون بافت شهری بود. در آخر با ارایه این پژوهش ها به خبرگان و مصاحبه با آنها، نواقص موجود، استخراج و راه برون رفت، اخذ و به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل استنباطی قرار گرفت. طبق نظر متخصصین ساختار نادرست تدوین مقررات، اهمال در برآوردن انتظارات ذینفعان، غفلت از فرهنگ سازی، عدم به روزرسانی قوانین و ضعف در زیرساخت ها مهم ترین کاستی ها و توجه به خواست و توان ذینفع، جلب مشارکت عمومی، آموزش کارشناسان و مدیران،  توجه به مولفه هایی چون ارزش زمین و منعطف بودن مکانیزم ها در مرحله تدوین قوانین و اجرای دقیق دستورالعمل ها و نظارت بر آن ها با رویکرد مشارکتی، به روزرسانی ابزارهای ممیزی، مراعات حقوق عمومی و سیاست های تشویق و جریمه از اهم رویکردهای مثبت در مرحله اجرا جهت نیل به آمال برشمرده شد.

  کلیدواژگان: ضوابط نماسازی، نمای بنا های مسکونی معاصر، آسیب شناسی اجرای قوانین، محله ولنجک تهران
 • محمدجواد امیری، غلامرضا نبی بیدهندی*، سیاوش رضاییان صفحات 41-52

  بهبود سیستم مدیریت پسماند، مستلزم تلاش همه جانبه برای افزایش آگاهی و مشارکت عمومی، ایجاد تخصص و سرمایه گذاری در زیرساخت ها و همچنین ارتقاء سیستم های مدیریتی در شهرداری ها به عنوان متولی امر مدیریت پسماند است. از این رو تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی راهبردی مدیریت پسماند در منطقه 12 شهر تهران انجام شده است. داده های مورد نیاز، با استفاده از 46 پرسشنامه محقق ساخته، از خبرگان، مدیران و کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری منطقه 12 تهران، گردآوری شد. نتایج حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار FCMapper و نرم افزار Pajek تحلیل و نقشه شناختی فازی تهیه گردید. عامل های اطلاع رسانی به موقع به شهروندان (C31)، در نظر گرفتن تمهیدات لازم جهت تهیه تجهیزات (C27)، بررسی ارتباطات شبکه ای جهت جلوگیری از اختلال در ارتباط بین سازمانی و برون سازمانی (C29)، سرمایه گذاری داخلی و بین المللی در زیرساخت های ارتباطی (C33) و خوشنودی از موفقیت سازمان (C20) پنج عامل مهم از نظر مرکزیت هستند. همچنین نتایج نشان داد، عوامل ارتباطی (با میانگین رتبه ای 8.47) و آموزش و توسعه راهبردی نیروی انسانی (با میانگین رتبه ای 8.21) بیشترین تاثیر را در بین عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت پسماند دارند. در نتیجه مدل مدیریت پسماند بیشترین اعتبار را از این عوامل به دست می آورد. لذا پیشنهاد می گردد به مولفه های این عوامل توجه بیشتر گردد. همچنین استفاده از نیروی انسانی متخصص و به روز کردن دانش آنها با استفاده از آموزش های مناسب و کاربردی، توسعه زمینه مشارکت و تعامل بین سازمان مدیریت پسماند و شهروندان ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، مدیریت پسماند، نقشه شناختی فازی، FCMapper، Pajek
 • رضا موحدی، مهرداد پویا*، لیلا زلیخایی سیار صفحات 55-75

  دهیاری ها یکی از نهادهای محلی در نظام مدیریت روستایی به شمار می روند که طی سال های اخیر در راستای ساماندهی به وضعیت مدیریت روستایی، تاسیس شدند. هدف پژوهش حاضر تحلیل ظرفیت ها و قابلیت های دهیاری های استان همدان در مدیریت بحران بود که با استفاده از راهبرد پیمایش انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دهیاران استان همدان بودند که طبق آخرین امار 716 نفر می باشند. از این تعداد 250 نفر به شیوه تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. قابلیت ها و نقش دهیاری ها در مدیریت بحران روستاهای استان همدان به کمک نرم افزار Smart PLS شناسایی و سپس تحلیل شدند. نتایج نشان داد مهم ترین قابلیت ها و اقدامات دهیاری ها قبل از وقوع بحران شامل مقوله های «آموزش»، «هماهنگی سازمانی»، «بهداشتی و درمانی»، در حین وقوع بحران شامل مقوله های «اطلاع رسانی»، «سازمان دهی گروه ها» و «اقدامات انتظامی و امنیتی»، و پس از بحران شامل اقدام های «بازسازی»، «ارزیابی خسارت ها» و «تسهیلات و خدمات» می باشند. برگزاری دوره های آموزشی پودمانی برای آماده سازی دهیاران، استفاده از سامانه های پیش آگاهی و بکارگیری ظرفیت های رسانه های اجتماعی برای افزایش توانایی مدیریت بحران در مناطق روستایی برای افزایش ظرفیت دهیاری ها در مدیریت بحران مناطق روستایی ضروری است.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، دهیاری ها، روستاهای استان همدان، توسعه روستایی
 • رامتین مرتهب*، شاهین حیدری صفحات 77-93

  ارتباطی پیچیده میان تعامل افراد و محیط فیزیکی آنها برقرار است. نگاه غالب بر این فعل و انفعالات، عمدتا شامل مولفه های کمی قابل درک مانند جریان گرما و دما، همسو با رویکردهای فیزیولوژیکی است، آسایش را به عنوان یک پدیده فیزیکی می داند و به دنبال تشکیل یک «شاخص آسایش» است که از درک چگونگی تاثیر ویژگی های فیزیکی محیط بر وضعیت شخصی ساکنان تعریف گردد؛ در حالیکه این ارتباط ، پیچیده تر از آن چیزی است که صرفا با چنین شاخصی تعیین گردد. افراد با محیط حرارتی خود به صورت منفعلانه تعامل ندارند و اگر شرایط را ناخوشایند یا خود را در یک تنش شدید حرارتی ببینند، به گونه ای واکنش نشان می دهند که خود را راحت تر و ایمن تر کنند. حداقل، آنها به امید مهار، کنترل یا دوری کردن از تنش حرارتی تلاش بیشتری می کنند. این تلاش از سویی مرتبط با وضعیت فیزیولوژیکی و از جهتی در ارتباط با شرایطی ذهنی افراد است که رضایتمندی از محیط حرارتی را فراهم نماید. به همین خاطر، رویکردهای پژوهشی در این حیطه فراتر از "مطالعات کمی" برای پیش بینی محدوده آسایش است. از این روی، توجه به فرآیندهایی کیفی در راستای تطبیق انسان با محیط پیرامون و نیازهایش، ضروری به نظر می رسد. هدف کلی این پژوهش، پردازش دیدگاهی جامع به عوامل موثر بر ادراک حرارتی است و به بررسی مولفه های کیفی تاثیرگذار بر حصول آسایش حرارتی در فضای باز می پردازد. چارچوبی از رویکردهای تاثیرگذار بر سازگاری حرارتی شامل عوامل رفتاری، فردی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخچه حرارتی، بستر و همبستگی حواس یا پاسخ لحظه ای به عنوان تاثیرات غیرمستقیم در این پژوهش تبیین میگردد. روش تحقیق بصورت پژوهش موردی و مطالعه میدانی است که در آن با تحلیل برخی از متغیرهای مرتبط با عوامل مذکور، با تکمیل 100 پرسشنامه، مراجعین به میدان نقش جهان اصفهان در بازه های زمانی مختلف زمستانی با اولویت بندی معیارهای پژوهش در نرم افزار SPSS 26 فراهم می گردد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد توجه به این مولفه ها در شکل گیری قضاوت های فردی که منجر به رضایت حرارتی می گردد، نقش بسزایی در افزایش حد بالا و پایین آسایش حرارتی و به تبع آن، مدیریت مصرف انرژی و تقویت پایداری زیست محیطی را به همراه دارد.

  کلیدواژگان: آسایش حرارتی، ادراک حرارتی، رضایت حرارتی، عوامل کیفی، تطبیق حرارتی، میدان نقش جهان اصفهان
 • رضا نقوی*، سید مهدی حسینی صفحات 95-109

  تصفیه مکانیکی بیولوژیکی یک روش مدیریت پسماند است که در خیلی از کشورهای جهان توسعه یافته است، که ترکیبی از جداسازی مواد قابل بازیافت (فلزات، کاغذ، پلاستیک، شیشه)، تولید کمپوست / هضم پسماندهای سبز/ ضایعات مواد غذایی و در برخی موارد تولید مواد سوختی است. کشورهای مختلف از رویکردهای متفاوتی برای بازیابی مواد و انرژی از پسماندهای جامد شهری مخلوط استفاده می کنند. این مراکز با توجه به ترکیب مواد اولیه، شرایط عملیاتی، هزینه سرمایه گذاری، ثبات مالی و اثرات زیست محیطی متفاوت هستند. محصول کمپوست اکثر تاسیسات با استانداردهای کشاورزی مطابقت نداشته و بنابراین به عنوان خروجی شبه کمپوست طبقه بندی شده و به عنوان پوشش روزانه در محل های دفن زباله استفاده می شوند. بهترین روش کمپوست سازی استفاده از پسماندهای تفکیک شده در مبدا و مواد آلی (فضای سبز و سایر زباله های سبز) و تولید کمپوست قابل فروش و استفاده می باشند. مراکز تصفیه مکانیکی بیولوژیکی که در آنها بازیابی مواد سوختی انجام نمی شود، نرخ انحراف دفن زباله و همچنین هزینه های سرمایه و عملیات کمتری است. در این بررسی به این نتیجه رسیدیم که یک کارخانه تصفیه مکانیکی بیولوژیکی باید دارای یک خط پوشش بسیار کارآمد جداسازی و بازیابی مواد باشد. همچنین علاوه بر محصولات بازیافتی، باید جریانی برای بازیابی مواد سوختی برای ارسال به نیروگاه یا کارخانه سیمان درآن وجود داشته باشد که در نتیجه باعث افزایش درآمد و انحراف از دفن و به حداکثر رساندن صرفه جویی در گازهای گلخانه ای شود.

  کلیدواژگان: تصفیه مکانیکی بیولوژیکی، مدیریت پسماند، کمپوست، کارخانه جداسازی پسماند، تبدیل پسماند به انرژی، تفکیک پسماند، آنالیز جریان مواد
 • فائزه طاهری سرمد* صفحات 111-129

  در شهرسازی معاصر، توسعه و سلطه حرکت سواره و حجم زیاد ترافیک، کم تر توجه برنامه ریزان و طراحان شهری را برای حرکت پیاده و نیازها و حقوق طبیعی انسانی او، برانگیخته و به تدریج اولویت دادن به نقش عابرپیاده و فضاهای پیاده محور شهری کم رنگ شده است. خیابا های تجاری و پیاده روهای آن به عنوان نمونه ای از فضاهای تجاری که از گذشته تا کنون جایگاه خود را در شهرها حفظ نموده اند، از محورهای پر رفت وآمد شهری محسوب می شوند، که توجه به نیاز آسایش و راحتی زنان به عنوان بخش بزرگی از مخاطبان این فضا امری ضروری است و این عرصه ها برای موفقیت باید پاسخگوی کاربران خود باشند. کلانشهر کرمانشاه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و غلبه فضاهای سواره بر مسیرهای پیاده خیابان های تجاری مصدق و نوبهار عرصه را بر حضور شهروندان به ویژه زنان تنگ نموده است. لذا هدف این پژوهش دو جانبه و به دنبال پاسخ به این پرسش ها است: چه عواملی بر کیفیت فضایی پیاده روهای خیابان تجاری موثر بوده و چه میزان از نیاز آسایش و راحتی زنان با توجه به امکانات موجود در پیاده رو تامین می شود؟ این تحقیق به روش کیفی و برای ارزیابی نهایی از تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. این پژوهش ابتدا به شناخت عناصر تشکیل دهنده پیاده رو، شاخص های کیفیت فضا و مولفه های راحتی زنان با استفاده از مطالعات اسنادی و منابع کتابخانه ای می پردازد. سپس براساس مفاهیم مستخرج از بخش نظری و رابطه نیاز آسایش زنان و شاخص های کیفیت فضای پیاده رو، ارزیابی میزان آسایش زنان به روش میدانی و حضور در پیاده روها و پرسشنامه محقق می گردد. سنجش داده ها با استفاده از درصد و ارزیابی پایایی با نرم افزار SPSS انجام گرفته است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین مشکلات زنان در پیاده روها، تامین نشدن آسایش فیزیکی و فیزیولوژیکی در حوزه عبور، حوزه سواره رو و حوزه مبلمان (نورپردازی نامناسب) است و آسایش روانی زنان در هر دو خیابان به ویژه نوبهار وضعیت قابل قبولی دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت فضایی، پیاده رو، خیابان تجاری، آسایش زنان، کرمانشاه
 • مهلا اسدی، زهره فنی* صفحات 131-142

  امروزه رشد شتابان شهری، همه شهرها را در مقیاس های کوچک، میانی، بزرگ تحت تاثیر قرار داده که از جمله آن محیط زیست شهری است و ارتباط مستقیمی با کیفیت زندگی شهری و پایداری آن دارد. از این رو در این پژوهش روند گسترش ناهمگون کالبدی شهر کوچک جاجرم و مهم ترین تاثیرات این رشد بر مولفه های محیط زیستی مورد تحلیل قرار گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ روش از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و  روش گردآوری داده ها به دو صورت پیمایشی و اسنادی انجام شده است. از این رو برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد. روش نمونه گیری، احتمالی و گلوله برفی است و حجم نمونه نیز تا رسیدن به اشباع علمی، برابر با 30 نفر بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد رشد شهر جاجرم در بازه زمانی 1335 تا 1395 به صورت بی قواره و ناهمگون بوده که این موضوع بخش های مختلف شهر بویژه محیط زیست را تحت تاثیر قرار داده است. از میان مولفه های سنجش تاثیر رشد ناهمگون شهر جاجرم بر محیط زیست، سه مولفه مدیریت پسماند و فاضلاب، فضای سبز و شرایط بهداشتی شهر بیشترین تاثیر را پذیرفته اند و در مقابل سه مولفه منابع آب، مخاطرات طبیعی و کیفیت هوا به ترتیب در رتبه های آخر تاثیرپذیری قرار دارند. نتیجه اینکه شهر جاجرم، در یک بازه زمانی کوتاه، نه براساس برنامه ریزی بلکه شتابان و به شکل بی قواره و پراکنده رشد کرده است. همچنین بجز در چند شاخص ، در بقیه شاخص های مورد بررسی میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مفروض و نشان دهنده ی رشد ناهمگون شهر و تاثیر منفی آن بر کیفیت شاخص های محیط زیستی بوده است.

  کلیدواژگان: رشد فضایی ناهمگون، گسترش کالبدی، مدیریت شهری، محیط زیست، شهر جاجرم
 • حسین مطلبی، راضیه لبیب زاده*، فرح حبیب صفحات 143-159

  پیدایش مفهوم توسعه پایدار و کاربرد آن در مسکن زمینه ورود این مبحث را به حوزه طراحی مسکونی فراهم نموده است. جهت تامین انتظارها و عملکردها در طراحی مسکن پایدار، بازنگری ضوابط و مقررات همسو با مفاهیم توسعه پایدار ضرورت دارد. این پژوهش با هدف رتبه بندی ضوابط و مقررات در ساختار فضایی مسکن میان مرتبه بر اساس ابعاد پایداری تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها را به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) گرد آوری نموده است، مولفه ها و ویژگی های ابعاد پایداری متناسب با مبانی نظری توسعه پایدار و تحلیل و تفسیر منابع علمی مرتبط تبیین گردیده اند. ضوابط و مقررات هر ساختار فضایی نیز از طریق بررسی محتوای اسناد و مطالعات کتابخانه ای شناسایی شده اند. میزان اهمیت ابعاد طراحی به روش FAHP و رتبه بندی ضوابط و مقررات نیز به روش FTOPSIS و به وسیله پرسش از خبرگان حوزه طراحی مسکن صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضوابط و مقررات با شاخص نزدیکی نسبی بالاتر از حد میانه (5/0) شامل: سطح اشغال (نسبت توده و فضا)، پاکت حجمی بنا فضاهای نیمه باز (بالکن، ایوان و تراس)، نما، پاسیو، ارتفاع و تعداد طبقات، پارکینگ (شیبراه)، حیاط، سازماندهی فضاهای داخلی، فضاهای اقامت (خواب، پذیرایی و نهارخوری)، آشپزخانه، بازشوها (نورگیری و تهویه) از اهمیت بالاتری نسبت به سایر ضوابط و مقررات برخوردارند که لازم است برای نیل به اهداف طراحی مسکن پایدار هم در مرحله سیاست گذاری و هم در مرحله طراحی مورد توجه قرار داده شوند.

  کلیدواژگان: ضوابط و مقررات، ساختار فضایی، ابعاد پایداری، AHP فازی، TOPSIS فازی
|
 • Pages 7-22

  The morphology of the city is focused on the continuity of its physical form and structure, and while it is influenced by the culture, society and activities of the citizens over time, it has a significant impact on the citizens and the local community living in any urban context. Urban morphology is one of the main factors in controlling the urban form, and the analysis of its patterns is the basis of planning the development of the urban environment, and therefore, it has a direct impact on social vulnerability. As one of the old cities of Iran, which has its own historical identity, Kerman has not been immune from the damage of industrial and modern development, and like many other historical cities of Iran, it is experiencing development without considering the context. The purpose of this study is to elaborate and describe the physical-physical morphological factors and the statistics of the influencing factors on social vulnerabilities in the old context of Kerman and to prioritize the contribution of each of them and to categorize the constituent variables under each of the factors. In this study, the logic of reasoning, inference Is. After extracting factors and components affecting social vulnerabilities in historical urban contexts from library studies, data from field researches are analyzed and evaluated. The research method is descriptive-analytical and survey, and the evaluation, classification and analysis of converging factors have been done through the data collected from the preparation and distribution of the questionnaire. Finally, the data has been analyzed with the exploratory factor analysis test. The scope of the research is in the central core of the historical context of Kerman. The findings of the study of 36 variables in this context show that these variables represent six main factors, which are, respectively, based on the priority of influencing social damage in the historical context of Kerman: physical and physical conditions of the neighborhood with an emphasis on preserving the historical identity of the context, high vulnerability The historical context of Kerman against natural and unnatural hazards such as earthquakes and fires, the occurrence of inequalities and social injustice in this region from the people's point of view, the manifestation of changes in the social context due to new constructions and changes in behavioral patterns and lifestyles in the context, the occurrence of crime in new urban situations which has recently been built in the context and finally causes deterioration, pollution and informal life that may be created as a threat due to new interventions in the historical context.

  Keywords: Urban morphology, social vulnerability, historical context of Kerman, urban identity, context, natural hazards
 • Pages 23-40

  The façade of a building is its exterior expression and a key component of urban body; reflecting its identity, history, and culture. Many places of  he world exercise regulations for urban appearance including building facades. This research focuses on the issue of incompliance with façade  regulations which needs to be addressed. Urban management seeks to regulate the environment through guidelines. However, regulations disregarding the fundamental requirements of the design, implementation and control contribute to disorder. This study discusses façade structure and the historical trend of respective regulations and then, analyzes the effects of façade regulations on residential buildings and the corresponding pathology. This is a comparative-analytical and analytical-inferential study conducted via library research, field studies, and investigation of respective provisions. Initially, the facades of ordinary residences in Valenjak Neighborhood were analyzed and compared to regulations. The findings indicate the relative and mostly acceptable compliance of the facades with guidelines, while revealing the ambiguity and inefficiency of the regulations regarding the relationships among individual facades and toward urban fabric. These findings were presented to experts with interviews to find the deficiencies and determine the solution. Next the data was inferentially analyzed via SPSS. The experts believed that the incorrect structure of law development, complacency in meeting the expectations of stakeholders, cultivation, updating the regulations, and infrastructural flaws were the key defects. The key solutions would be consideration of stakeholder demands and capabilities, attraction of public participation, education of experts and managers, consideration of parameters such as land value and flexibility of lawmaking mechanisms, proper implementation of guidelines and participative supervision over the process, updating audit tools, respect for public rights, and reward/penalty policies.

  Keywords: Façade construction regulations, Contemporary residential façade, Pathology of regulations enforcement, Valenjak Neighborhood
 • Pages 41-52

  Improving the waste management system requires an all-out effort to increase public awareness and participation, create expertise and invest in infrastructure, and upgrade management systems in municipalities as the custodians of waste management. Therefore, the present research has been conducted to identify and prioritize factors affecting the success of strategic waste management planning in the 12th district of Tehran. The required data were collected by 46 researcher-made questionnaires, including experts, managers and employees of the Municipal Waste Management Organization of Tehran Region 12. The questionnaire results were analyzed using FCMapper and Pajek software, and a fuzzy cognitive map was prepared. Factors of informing the citizens in time (C31), considering the necessary arrangements for the provision of equipment (C27), checking network connections to prevent disruption in inter-organizational and extra-organizational communication (C29), domestic and international investment in Communication infrastructure (C33) and satisfaction with the organization's success (C20) are five crucial factors in terms of centrality. Also, the results showed that communication factors (with an average rating of 8.47) and training and strategic development of human resources (with an average rating of 8.21) have the most significant impact among the factors affecting the success of strategic planning in waste management. As a result, the waste management model gets the most credit from these factors. Thus, it is suggested to pay more attention to the components of these factors. Also, it seems necessary to use expert human resources and update their knowledge by using appropriate and practical training, developing the field of participation and interaction between the waste management organization and citizens.

  Keywords: Strategic Planning, Waste Management, Fuzzy Cognitive Mapping, FCMapper, Pajek
 • Pages 55-75

  Rural governorates are one of latest local institutions in the rural management system, which were established in recent years in order to organize the obvious gap of rural management. The purpose of this study was to analyze the capabilities of Hamadan's rural governorates for crisis management, which was done by a surveying strategy. The statistical population of this study included rural governors of Hamedan province, which according to the latest statistics were 716 people. A sample of 250 participants were selected via systematic random sampling. The capabilities of rural governors in rural crisis management were identified and then analyzed using Smart PLS software. The results showed that the most important capabilities of rural governors before the crisis were: "educational", "coordination and organizational ", and "health care". The capabilities during the crisis were recognized as "information", "organizing groups" and "security" measures. Finally, the post-crisis capabilities involved "reconstruction", "damage assessment", and "facilities and services". Providing modular training for rural governors, in establishing emergency mass notification and alerting system, and facilitating specific social media applications seem imperative for improving crisis management in rural areas.

  Keywords: Crisis Management, Rural Governors, Hamedan's Rural Areas, Rural Development
 • Pages 77-93

  There is a complex relationship between the interaction of people and their physical environment. The dominant view on these interactions are in line with physiological approaches, considers comfort as a physical phenomenon and seeks to form a "comfort index" that is based on understanding how Define the effect of the physical characteristics of the environment on the personal condition of the residents; While this relationship is more complicated than what can be determined only with such an index. People do not passively interact with their thermal environment.On the one hand, this effort is related to the physiological condition and on the other hand, it is related to the mental conditions of people to provide satisfaction with the thermal environment. For this reason, research approaches in this field go beyond "quantitative studies" to predict the comfort zone. From this point of view, it seems necessary to pay attention to qualitative processes in order to adapt the human being to the surrounding environment and his needs.The research method is a case study and a field study, in which by analyzing some variables related to the aforementioned factors, by completing 100 questionnaires, visitors to Naqsh Jahan Square in Isfahan in different winter time periods are provided by prioritizing the research criteria in SPSS 26 software. be made The result of this research shows that paying attention to individual judgments based on qualitative approaches and changes in the range of thermal comfort resulting from global standards and turning to its localization has a significant role in modifying environmental patterns towards sustainability.

  Keywords: Thermal comfort, Thermal satisfaction, Thermal perception, qualitative factors, Naqsh Jahan Square, Isfahan
 • Pages 95-109

  Biological mechanical treatment is a waste management method that has been developed in many countries of the world, which combines the separation of recyclable materials (metals, paper, plastic, glass), composting/digestion of green waste/food waste and in some cases production It is fuel. Different countries use different approaches to recover materials and energy from mixed municipal solid waste. These plants are different according to the composition of raw materials, operating conditions, investment cost, financial stability and environmental effects. Compost products of most facilities examined did not  with agricultural standards and therefore are not classified as compost - like output and are used as daily cover in landfills. The best method of composting is the use of waste separated in the source and organic materials (green space and other green waste) and the production of compost that can be sold and used. Biological mechanical treatment plants in which recovery of fuel materials is not performed, landfill diversion rate as well as capital and operation costs are lower. In this study, we came to the conclusion that a biological mechanical treatment plant must have a very efficient coating line for material separation and recovery. Also, in addition to recycled products, there should be a stream for recovering fuel materials to be sent to the power plant or cement factory, which will increase income and divert from burial and maximize greenhouse gas savings.

  Keywords: biological mechanical treatment, Waste Management, compost, waste separation plant, waste in energy, segregation of waste, Material flow analysis
 • Pages 111-129

  In contemporary urban planning, the development and domination of riding and the large volume of traffic have provoked less attention of urban planners and designers for pedestrian movement and his natural human rights and needs, and gradually giving priority to the role of pedestrians and pedestrian-oriented urban spaces. It has faded. Commercial streets and its sidewalks are an example of commercial spaces that have maintained their position in cities since the past until now, according to the issues that become cities for commuting. The comfort of women as a large part of the audience of this space is important, and these arenas must be responsive to their users for success. The metropolis of Kermanshah is not an exception to this rule, and the predominance of riding spaces over the pedestrian paths of Mossadegh and Nobahar commercial streets has narrowed the arena for the presence of citizens, especially women. Therefore, the aim of this research is two-sided and seeks answers to these questions: What factors are effective on the spatial quality of commercial street sidewalks and how much of women's needs for comfort and convenience are provided according to the facilities available on the sidewalk? This research is qualitative and data analysis is used for the final evaluation. First of all, this research deals with the knowledge of sidewalk elements, space quality indicators and women's comfort components using documentary studies and library resources. Then, based on the concepts extracted from the theoretical part and the relationship between the comfort needs of women and the indicators of the quality of sidewalk space, the evaluation of the level of comfort of women is realized by the field method and presence on the sidewalks and questionnaires. Data measurement was done using percentage and reliability assessment with SPSS software. The results indicate that the biggest problems of women on the sidewalks are the lack of physical and physiological comfort in the area of ​​passage, rider area and furniture area (improper lighting) and psychological comfort in both streets, especially in Nobahar, is acceptable.

  Keywords: spatial quality, sidewalk, commercial street, women's comfort, Kermanshah
 • Pages 131-142

  Today, rapid urban growth has affected all cities in small, medium, and large scales, which includes the urban environment and has a direct relationship with the quality of urban life and its sustainability. Therefore, in this research, the process of heterogeneous physical expansion of the small city of Jajarm and the most important effects of this growth on the environmental components have been analyzed. This study was the descriptive-analytical method. The data collection method was based on a survey and documentary. Therefore, the researcher-made questionnaire was used to collect data. The sampling method was probabilistic and snowball, which 30 people have been questioned in the snowball sampling. Findings illustrated that the growth of Jajarm city in the years between 1335 to 1395 has been uneven and heterogeneous that This issue has affected different parts of the city, especially the environment. In order to estimate the impact of heterogeneous growth of Jajarm city on environment many components have been evaluated including waste, wastewater management, green space, health care, water resources, natural hazards, and air quality, which the first three components are the most affected and the latter three components are the least affected by this change. The result is that the city of Jajarm, in a short period, which this increase was not planned but has grown spontaneously in a spiral pattern. So, except in some of the indicators in all the studied indicators, the test value averages obtained were higher than the assumed average and has been indicating the heterogeneous growth of the city and its negative impact on the quality of environmental indicators.

  Keywords: Heterogeneous Spatial Growth, Physical expansion, urban management, The Environment, Jajarm
 • Pages 143-159

  The emergence of sustainable development concept and its application in housing has provided of this topic for entry to residential design. To provide expectations and practices of sustainable housing design it is necessary to   revise rules and regulations along with concepts of sustainable development. The aim of this research is ranking of the rules and regulations in middle-class housing spatial structure based on sustainability dimensions. The research method is descriptive-analytical and the data collection is combined (qualitative and quantitative) method. The components and characteristics of sustainability dimensions have been explained according to theoretical sustainable development and analysis interpretation of related scientific sources. The rules and regulations of each spatial structure have been determined by examining documents and library contents. Weight of design dimensions have been determined by FAHP method and rules and regulations have been ranked by the FTOPSIS method. Results of the research show that rules and regulations with closeness coefficient higher than median (0.5) are: Lot Coverage (mass and space ratio), building mass of semi-open spaces (balcony, porch and terrace), facade, patio, height and number of floors, parking (ramp), yard, organization of interior spaces, residential spaces (bed room, living room), kitchen, openings (lighting and ventilation). They are more important than other rules and regulations. It is necessary, to goals of sustainable housing design, they should be considered in policy phase and design phase.

  Keywords: rules, regulations, spatial structure, sustainability dimensions, FAHP, FTOPSIS