فهرست مطالب

نشریه مدیریت شهری
پیاپی 71 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • الهام ضابطیان طرقی* صفحات 7-25

  مطالعات حاکی است که طرح های جامع شهری در شکل و رویکرد کنونی خود نتوانسته اهدافی را که برای آن وضع شده اند، ارتقاء دهند و با فن آوری های نوین و تحولات الگوی مصرف مکان در محتوا و روش، بهنگام نشده اند. این پژوهش با تاکید بر بهره گیری از بهترین نمونه تجارب جهانی در فرآیند برنامه ریزی شهری و مدل سازی برای نیل به شهرهای هوشمند، سعی دارد تا پیشنهادهایی برای تغییر در فرآیند سنتی برنامه ریزی در جهت نیل به برنامه شهرهای هوشمند ارایه دهد. پژوهش حاضر به طریق چند روشی و مطالعات کیفی انجام شده است. در مرحله اول با روش مفهوم سازی و پس از مرور مبانی و اسناد فرادست برنامه ریزی شهرهای هوشمند در پنج کشور منتخب کره جنوبی، هند، آمریکا، چین و هلند(که بر اساس معیارهایی برای قابلیت استفاده در ایران انتخاب شده اند)، جداول تحلیل تطبیقی ارزیابی اهداف، برنامه های کلان و خرد تهیه شده است. در مرحله بعد با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته با گروهی از مدیران شهری، جامعه متخصصین دانشگاهی و مهندسین مشاور تهیه کننده طرح های توسعه شهری، آسیب شناسی وضع موجود و درک اولویت ها، نیازها، نگرش ها و مشکلات صورت گرفته است. حجم نمونه مصاحبه ها برای هر گروه ده نفر بوده است که نتایج با این تعداد به اشباع رسیده و با روش تفسیری و جداول مربوطه تحلیل شده اند. در نهایت با توجه به نمونه تجارب موفق جهانی، پیشنهادهایی در قالب اسناد لازم، فرآیند ارایه پروپوزال شهر هوشمند و انتخاب مشاور و تهیه و اجرای و نظارت بر آن و ساختار نهادی لازم در قالب طرح های ویژه شهر هوشمند در ایران ارایه شده است.

  کلیدواژگان: شهر هوشمند، برنامه ریزی شهری، بازیگران شهر هوشمند، پروپوزال شهر هوشمند، نهادسازی
 • کورش مومنی*، سعید ملکی، مهناز حسنی سیاه گلی، صفیه دامن باغ صفحات 23-35

  شهر هوشمند از منظر متخصصان مختلف در سراسر دنیا دارای ویژگی ها و ابعاد متفاوتی است و پیاده سازی شهر هوشمند مانند هر امر تاثیرگذار دیگری با چالش هایی روبرو است. شهر اهواز مانند تمام شهرهایی که در جهت توسعه حرکت می کنند، برای دستیابی به توسعه پایدار نیازمند شناسایی و حل این چالش ها در سریعترین زمان ممکن است تا با حل این معضلات؛ گام های توسعه پایدار را هرچه سریع تر و بهتر یکی پس از دیگری بردارد. هدف پژوهش حاضر، اولویت بندی موانع و چالش های پیش روی شهر هوشمند در شهر اهواز می باشد.
  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی - تحلیلی است.جامعه آماری پژوهش حاضر42 نفر از کارشناسان خبره  و متخصص در این زمینه بوده است. برای  گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای - میدانی(پرسشنامه) بهره گرفته شد. در این پژوهش هشت مانع(مدیریت و سازماندهی، تکنولوژی، افراد و جوامع، بافت سیاسی، محیط زیست، اقتصاد،حکمروایی، زیرساخت) مورد ارزیابی نمونه آماری قرار گرفته و داده های حاصل شده از طریق نرم افزارPROMETHEE visual  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، تا اولویت بندی معیارهای موثر در شهر هوشمند شهری مشخص شود.
  نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص محیط زیست با 0.6044 ph+ بالاترین وزن و شاخص افراد و جوامع با وزن 0.2967 ph+ کمترین امتیاز اولویت بندی چالش های پیش روی شهر هوشمند را به خود اختصاص داده اند و نشان می دهد تا زمانی که مشارکت و همکاری مردم و توجه به ارتقای برنامه ریزی شهری از جانب مردم و مسیولین تقویت نشود، نمی توان به سمت شهر هوشمند پیش رفت. علاوه بر این عوامل دیگری از جمله مشکلات مدیریتی ادارات شهر، برطرف نشدن کامل موانع حقوقی و نظارتی و عدم هم سویی اهداف سازمان و پروژه ها، مقاومت در برابر تغییر و نبود همکاری مناسب سازمانی، نیازمند توجه مسیولین و برنامه ریزان شهری می باشد.

  کلیدواژگان: شهر هوشمند، تکنولوژی و فناوری اطلاعات، PROMETHEE، مدل VP، اهواز
 • علی حاج علام سریزدی*، غلامرضا کاظمیان صفحات 37-56

  مدیریت شهری با گسترش شهرنشینی و ابعاد کالبدی - فضایی پدیده ای بشدت پیچیده و پویا شده است. لذا برای مدیریت بهتر شهر نیاز به استفاده از روش های نوین مدیریت شهری است. یکی از بسترهای مهم برای مدیریت شهری به روش نوین، فناوری اطلاعات می باشد. علی رغم اینکه منابع متعددی به تبیین این موضوع پرداخته اند، اما مفهوم سازی جامعی از آن در مبانی نظری این حوزه انجام نشده است. بنابراین نیاز است با دیدگاهی پویا و جامع، پویایی های توسعه، اثرات و کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت شهری بررسی شود. این مقاله با بهره گیری از مطالعه کتابخانه ای و فراترکیب بدنبال پاسخگویی به سوالاتی درباره تعریف فناوری اطلاعات مبتنی بر تعریف مدیریت شهری، عناصر فناوری اطلاعات در مدیریت شهری، مزایای آن در مدیریت شهری، روندهای توسعه فناوری اطلاعات با تاکید بر فرایند عملیاتی آن بوده تا از این طریق ساختار حاکم بر رشد شهرها و اثرات فناوری اطلاعات در مدیریت شهری با استفاده از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم تبیین کند. نتایح نشان داد که عناصر فناوری اطلاعات در شهر علاوه بر عناصر عام شامل الگوریتم های پردازش، فضاهای پردازشی و هوشمندی، سیستم اطلاعات جغرافیایی و اپلیکیشن ها و شبکه های اجتماعی هستند. همچنین 12 مزیت خاص فناوری اطلاعات در شهر و 10 اثر و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت شهری تبیین شد. همچنین مدل علت و معلولی شامل 6 حلقه تقویتی گسترش شهرها، اثر فناوری اطلاعات بر ارایه خدمات، حکمروایی و توسعه پایدار محیط زیست، نوآوری، شفافیت اداری و امنیت و یک حلقه تعادلی معایب گسترش شهرها بود.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، مدیریت شهری، پیچیدگی پویا، روش فراترکیب، پویایی شناسی کیفی سیستم
 • الهام گیوه چیان، سید مهدی خاتمی*، سید علی صفوی صفحات 57-72

  بیان مساله و

  هدف

  بعد از گذشت حدود نیم قرن از تاسیس رشته طراحی شهری در ایران و وجود فارغ التحصیلان بسیار در این رشته، وضعیت و نقش حرفه ای ایشان در کشور نیاز به مطالعه دارد. در همین راستا هدف از این پژوهش تحلیل نقش و جایگاه کنونی فارغ التحصیلان طراحی شهری در حرفه می باشد. تعداد بالای فارغ التحصیلان از یک طرف و عدم امکان برقراری ارتباط با ایشان در سایر دانشگاه ها، باعث شد این تحقیق به فارغ التحصیلان طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس محدود گردد. 

  روش

  پژوهش حاضر از روش پیمایش کمی بهره برده است. تکنیک به کار گرفته شده در جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه آنلاین ساختاریافته با جامعه آماری 100 نفر (شامل فارغ التحصیلان طراحی شهری دانشگاه تربیت مدرس، از ورودی 1383 تا 1396) می باشد. در راستای تحلیل داده ها نیز از تکنیک تحلیل نتایج و آمارهای استنباطی جهت تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه آماری به کل جامعه آماری فارغ التحصیلان طراحی شهری تربیت مدرس استفاده شده است.

  یافته ها

  دستاورد این پژوهش بررسی و ارزیابی نقش و جایگاه کنونی فارغ التحصیلان طراحی شهری در حرفه بوده است که نتایج آن نشان دهنده ی فعالیت عمده ی طراحان شهری، به ترتیب در دفاتر مشاور، مدیریت شهری، آموزش و پژوهش می باشد. همچنین در بخشی از این پژوهش سعی شده است تا میزان اثرپذیری و اثرگذاری عواملی مانند ادامه ی تحصیل و مهاجرت فارغ التحصیلان که به نوعی متاثر از نوع فعالیتشان در حرفه می باشد، بررسی و مقایسه شود.

  کلیدواژگان: حرفه طراحی شهری، نقش طراحان شهری، فارغ التحصیلان طراحی شهری، دانشگاه تربیت مدرس
 • سید علی علوی*، سامان صلواتی صفحات 63-75

  شهر به عنوان یک منبع توسعه مطرح است و جایگاه مدیریت شهری در روند توسعه شهر و بهبود سکونتگاه های شهری نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای دارد. در این میان، حکمروایی خوب شهری در مبحث بازآفرینی بافت فرسوده شهری با استفاده از ظرفیت نهادهای موجود و ایجاد بسترهای نهادی میان کنشگران، زمینه تصمیم گیری و تصمیم سازی پایدار را مهیا می کند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، تحلیل نقش حکمروایی خوب شهری در بازآفرینی بافت فرسوده شهری عباس آباد می باشد. تحقیق حاضر با توجه به هدف، از نوع کاربردی است. برای تجزیه و تحلیل کمی یافته ها از نرم افزار MICMAC استفاده شده است و جامعه آماری به صورت روش دلفی 30 نفر از متخصصان و خبرگان شهری برای پرسش گری و امتیازدهی به شاخص ها انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای ابعاد مشارکت با میانگین وزنی 66/50 بیشترین و ابعاد شفافیت با میانگین وزنی 8/37 کمترین تاثیرگذاری را بر رضایت مندی سکونتی ناحیه عباس آباد داشته اند. در بین متغیرهایی که به آن ها اشاره شده است شاخص های مشارکت در سرمایه گذاری های اقتصادی، وجود گروه های مدنی، انجمن های عمومی، تمرکز دولت بر فساد و تشکل های مردمی  به ترتیب با ارزش عددی ، 56، 55، 52، 51، 49 بیشترین تاثیر را به صورت مستقیم بر رضایت مندی سکونتی مورد مطالعه داشته اند. و در نهایت مشاهده گردید که وضعیت حکمروایی خوب شهری در منطقه مورد مطالعه در وضعیت ناپایدار و نارضایتی ساکنین قرار دارد.

  کلیدواژگان: حکمروایی، حکروایی خوب شهری، رضایت مندی سکونتی، آینده پژوهی، عباس آباد سنندج
 • حسن اسماعیل زاده* صفحات 87-102

  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی کیفیت عملکرد شهرداری تهران، از منظر حکمروایی خوب مورد انجام شده است. روش پژوهش از نوع روش توصیفی- تحلیلی- توسعه بوده است. گردآوری داده ها به روش اسنادی و پیمایشی، و تحلیل داده ها نیز به کمک آزمون های آماری مختلف؛ اعم از میانگین گیری، تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA)، آزمون T دونمونه ای مستقل و نظیر اینها انجام شده است. جوامع آماری شامل نظام داده ای آمارنامه های تهران و گروه خبرگان، و همچنین شهروندان شهر تهران بوده است. حجم نمونه برای شهروندان، برابر با 384 نفر بوده است. روش نمونه گیری چند مرحله ای بوده، به طوری که ابتدا بر اساس روش خوشه ای، سهم هر یک از مناطق 22گانه بر اساس تعداد جمعیت (مطابق روش P.P.S)، تعیین شد، سپس بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، به پرسشگری از شهروندان اقدام گردید. نتایج نشان داد که بین میانگین جوامع آماری اختلاف معناداری وجود دارد. به طوری که نتایج تحلیلی نظام داده ای آمارنامه های شهرداری تهران، وضعیت متوسطی را برای کیفیت مدیریت شهرداری تهران نشان می دهد، اما نتایج پرسشگری های انجام شده نشان می دهد که از منظر مردم، کیفیت عملکرد مدیریت شهر تهران در شاخص های مختلف الگوی حکمروایی خوب، ضعیف بوده است. از منظر نظام داده ای آمارنامه های شهرداری تهران، ابعاد مشارکت و پاسخگویی، وضعیت مناسب تری نسبت به سایر ابعاد داشته اند. اما بقیه ابعاد، وضعیت نامناسب تری داشته اند. این موضوع از نظر شهروندان مناطق 22گانه شهر تهران نیز مورد بررسی قرار گرفته شد و نتایج نشان داد که ابعاد امنیت/ ایمنی و اثربخشی/ بهره وری، وضعیت قابل قبول تری داشته اند و سایر ابعاد، وضعیت بسیار ضعیفی داشته اند. یافته ها نشان داد که توزیع ناعادلانه خدمات در مناطق مختلف شهر تهران، حس تبعیض بین شهروندان در توزیع امکانات، فقدان تخصص سالاری، اثربخشی ضعیف طرح های توسعه، زیرساخت های ضعیف مدیریت الکترونیک، فقدان نظارت کافی بر عملکرد مدیران و کارکنان شهرداری، بالا بودن سطح آسیب ها و جرایم، اتکاء شهرداری بر تراکم فروشی و عوارض و نظیر اینها بر کیفیت حکمروایی در نظام شهرداری و شهر تهران تاثیر منفی داشته است.

  کلیدواژگان: عدالت، پاسخگویی، شفافیت، بهره وری، مشارکت، شهرداری تهران
 • آرام حمیدی، ایرج تیموری*، هادی حکیمی، رحیم حیدری چیانه صفحات 103-134

  زلزله یکی از مخرب ترین و غیر قابل پیش بینی ترین سوانح طبیعی است که بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشور ایران با توجه به شرایط خاص زمین ساختی در بیشتر مراکز جمعیتی و خود با آن روبه روست در بین نواحی لرزه خیز فلات ایران کمربند چین- گسل زاگرس که شهر کرمانشاه نیز بر آن واقع گردیده به عنوان قسمتی از کمربند کوهزایی آلپ - هیمالیا یکی از جوانترین و فعال ترین زون های در معرض زمین لرزه های با مقیاس بزرگ می باشد. شهر کرمانشاه یکی از بزرگترین کلان شهر غرب کشوربوده و  به لحاظ،جمعیتی ، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اهمیت فراوان دارد، اما به دلیل شرایط نامناسب کالبدی شهر در صورت وقوع زلزله دچار تلفات و خسارات جبران نا پذیر گردیده و در شرایط بحرانی  قرار خواهد گرفت. بنابراین در جهت کاهش آثار زیانبار زلزله، ارتقا استاندارد های شهرسازی و دستیابی به توسعه پایدار در این شهر الزامی بوده و در همین راستا هدف اساسی این تحقیق، ارایه مدل های کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله با استفاده از علوم جغرافیا و برنامه ریزی شهری و به کارگیری مدیریت بحران شهری، جهت ارایه راهبردها و برنامه های عملیاتی به منظور کاهش آسیب پذیری شهرکرمانشاه در اثر زلزله می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز بر اساس مشاهدات میدانی، پرسشنامه، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و بررسی داده ها، نقشه ها و تصاویر ماهوارهای جمع آوری گردیده. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP و نرم افزار ر Expert choice  و در مرحله مربوط به ورود، ذخیره پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار ARC GIS  استفاده گردیده در این پژوهش دو معیار اصلی پایداری فیزیکی شهر و کارایی امدادرسانی شهر در زمان بحران و همچنین 11 زیر معیار مساحت زمین، سطح اشغال بنا، نوع مصالح، قدمت بنا، تعداد طبقات، نوع بافت، فاصله از مراکز خطرزا، تراکم جمعیت، فاصله از مراکز امدادی، دسترسی به فضای باز و عرض معبر جهت تهیه مدل و ارایه راهبردها و برنامه های عملیاتی به منظور کاهش آسیب پذیری ناشی از زلزله در چهار پهنه آسیب پذیری خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم مورد بررسی قرار گرفته و سپس امتیازدهی گردیده، مدل های به دست آمده از نتایج تحقیق بیانگر آن است که از نظر معیار پایداری فیزیکی31/69 درصد از ساختمان های شهر در پهنه آسیب پذیری خیلی زیاد و زیاد بوده و از نظر این معیار منطقه 3 شهری آسیب پذیرترین منطقه می باشد. همچنین به لحاظ معیار کارایی امدادرسانی در زمان بحران 13/65 درصد از ساختمان های شهر در پهنه آسیب پذیری خیلی زیاد و زیاد قرار دارند که به لحاظ این معیار، منطقه 5 آسیب پذیر ترین منطقه شهری است. از نظر آسیب پذیری کلی نیز 78/23درصد از ساختمانهای شهر در پهنه آسیب پذیری خیلی زیاد و 097/34 درصد در پهنه آسیب پذیری زیاد قرار دارند. از این نظر مناطق 3، 7 و 4 به ترتیب آسیب پذیر ترین مناطق شهر کرمانشاه می باشند.
  در اکثر مطالعات مشابه انجام شده قبلی جهت بررسی میزان آسیب پذیری نقشه های آسیب پذیری بر مبنای مساحت و یا تعداد ابنیه آسیب پذیر در پهنه آسیب پذیری خیلی زیاد مد نظر قرار گرفته که این امر نمی تواند معیار دقیقی جهت تعیین میزان آسیب پذیری واقعی باشد. به همین منظور در این مطالعه در جهت رفع این نقص سعی گردیده اثرات درجات مختلف آسیب پذیری از جمله خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم نیز  جهت هر یک از زیر معیارها، معیارها لحاظ گردد. جهت تامین این منظور ابتدا با استفاده از نظر افراد صاحب صلاحیت و کارشناسان برای تعیین درجه اهمیت اثر درجات آسیب پذیری در رده های خیلی زیاد، زیاد، متوسط و کم استفاده گردیده. و پس از اعمال وزن گزینه ها در میزان آسیب پذیری، نقشه های پهنه بندی و جداول میزان امتیاز آسیب پذیری مناطق در هر یک از زیر معیار ها،  معیار های اصلی و امتیاز آسیب پذیری کلی شهر تعیین گردیده است.با توجه به این جداول و نقشه ها در معیار پایداری فیزیکی اولویت اهمیت توجه به ترتیب مربوط به مناطق 3، 7، 5، 2، 4، 1، 8  و 6 و در معیار کارایی امدادرسانی در زمان بحران اهمیت مناطق به ترتیب مناطق 5، 3، 7، 2، 1، 4، 6 و 8 می باشند در آسیب پذیری کلی اولویت اهمیت توجه به ترتیب مناطق 3، 7، 5، 4، 2، 1، 8 و 6  می باشند. با عنایت به نتایج به دست آمده نهایتا 6 سیاست کلی و 27 برنامه عملیاتی جهت کاهش آسیب پذیری شهر کرمانشادر اثر زلزله ارایه گردیده.

  کلیدواژگان: زلزله، آسیب پذیری، تحلیل سلسله مراتبی، کرمانشاه، GIS
 • سید حامد رستگار* صفحات 135-152

  در این پژوهش ابتدا وظایف و تکالیف شهرداری ها بر حسب حاکمیتی یا تصدی گری تفکیک شدند و سپس از میان 25 وظیفه عمده تصدی گری غیر تجاری با کمک تلفیق فرایند تحلیل سلسه مراتبی و تکنیک تاپسیس، 8 اولویت اصلی برای واگذاری احصا شد. برای انجام این کار 8 معیار مختلف تعریف گردیدند که عبارتند از: مقاومت درونی شهرداری برای واگذاری اختیارات و وظایف، ناهماهنگی و عدم ارتباط موثر شورای اجتماعی محلات با شهرداری، عدم انسجام و کارایی داخلی شورای اجتماعی محلات، تعارض و تداخل وظایف با شهرداری، نبود تخصص گرایی در شورای اجتماعی محله، مخالفت بازیگران بیرون از شهرداری، ویژگی های خاص محلات و منع قانونی که برخی از این پارامترها داخلی (مربوط به شوراهای اجتماعی محلات) و برخی بیرونی هستند. با توزیع فرمهای تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس میان روسای شوراهای اجتماعی محلات مشهد و اعضای شورای شهر و کارشناسان شهرداری، مشخص شد که بالاترین اولویت برای واگذاری مربوط به تهیه و ارایه تجارب محله ای است و طراحی و پیشنهاد عرصه ها و پلازاهای عمومی، نظارت بر فعالیت های ورزشی مناطق، مشارکت در تجهیز و نگهداری اماکن و نمادهای فرهنگی، مشارکت در کاهش آسیب های اجتماعی، پیشنهاد و نظارت بر طرح های مبلمان و تجهیزات شهری، پیشنهاد و نظارت بر طرح های بدنه ها و مبادی ورودی شهر و مشارکت در آموزش های شهروندی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

  کلیدواژگان: تمرکززدایی، مدیریت محله محور، شورای اجتماعی، محلات، مشهد
 • نگین شهابی، امیر فرج الهی راد*، وحید احمدی، حمیدرضا شعاعی صفحات 153-164

  در چهارچوب دین مبین اسلام، تمام اجزای هستی باید رو به سوی خدا داشته باشند و هنر اسلامی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. هر جزیی در نظام خانه به صورت توامان در ظاهر و باطن خود، یاد خداوند را در دل مومنان زنده نگه می دارد و محیطی آرام را فراهم می کنند تا انسان مسلمان بتواند در این فضا، سیر و سلوک درونی خود به سوی خدا را تکامل ببخشد. آب در این میان عنصر ارزشمندی است که از دیرباز و پیش از ظهور اسلام نیز مورد توجه ایرانیان قرار داشته است و با ظهور اسلام و به خصوص مکتب تشیع اهمیتی بسیار زیاد در فرهنگ و حکمت اسلامی یافته است. در بررسی تفسیری-تاریخی حکمت اسلامی 5 عامل در دسته ی ویژگی های ظاهری دسته بندی شدند، همچنین از طریق تحلیل و بررسی آیات و روایت در خصوص مفهوم هویت دینی سکونت در اسلام، 11 ویژگی مورد شناسایی قرار گرفت، که به دو دسته ی کالبدی و معنایی تقسیم شدند. این ویژگی ها به صورت دوتایی یکدیگر را تقویت می کنند، به نحوی که ویژگی های ظاهری آب، ابعاد معنایی هویت دینی را بهبود می بخشند. این ارتباط با استفاده از روش نمونه موردی، با مطالعه ی نمونه هایی از مسکن تاریخی و معاصر شهر یزد، مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. در نهایت پیشنهاداتی برای تقویت و احیای نظام حکمی به کارگیری آب در خانه های معاصر با هدف ارتقای هویت دینی خانه های معاصر یزد ارایه شد.

  کلیدواژگان: ویژگی های ظاهری آب، هویت دینی، مسکن تاریخی شهر یزد، خانه های معاصر
 • سمیرا محمدی مقدم*، حسن اکبری، حجت الله رشید کلویر، توحید حاتمی خانقاهی صفحات 165-182

  مطالعات نشان می دهد در دهه های اخیر دما افزایش پیدا کرده و ما با پدیده جزیره گرمایی رو به رو هستیم. این پدیده تاثیر منفی بر آسایش حرارتی ساکنان دارد و شهرها به این لحاظ دچار چالش های فراوانی از جمله تغییر در خرداقلیم ها و نیازمند انرژی بیشتر شده اند. بنابراین نیاز مبرم به راهکارهای تعدیل حرارتی احساس می شود. با توجه به این که پوشش گیاهی از متداول ترین راهکارهای ارتقاء آسایش حرارتی در شهرها است این پژوهش بر آن است تا میزان و چگونگی تاثیر عناصر طبیعی از جمله پوشش گیاهی و آب را بر آسایش حرارتی در حیاط تعدادی از خانه های تاریخی شهر اصفهان مورد بررسی قرار دهد. به این منظور تعدادی از خانه های تاریخی و حیاط مرکزی شهر اصفهان نرم افزار انویمت 4 مدلسازی و مورد شبیه سازی قرار گرفتند و نتایج مربوط به تغییرات شاخص متوسط آرای پیش بینی شده برای اولین روز تیرماه محاسبه شدند. بررسی رابطه میان عناصر طبیعی و شاخص آسایش حرارتی به روش رگرسیون تک متغیره و چندمتغیره انجام شد. روند تغییرات شاخص آسایش حرارتی با گذشت زمان نشان داد که فضای سبز همواره می تواند باعث ارتقاء آسایش حرارتی در خرداقلیم حیاط مرکزی شود. تحلیل رگرسیون نشان می دهد که عاملی که بیشترین تاثیر را در تعدیل آسایش حرارتی دارد پوشش درختی است در حالی که دو عامل چمن و آب در برخی ساعات تاثیر منفی هرچند بسیار کم بر شرایط حرارتی دارند. کاشت درختان هم باعث کاهش شاخص متوسط آرای پیش بینی شده در زیر تاج پوش درختان و هم باعث کاهش میانگین این شاخص در کل حیاط در تابستان های اقلیم گرم و خشک می شود.

  کلیدواژگان: آسایش حرارتی، شاخص متوسط آرای پیش بینی شده، انویمت، پوشش گیاهی، اصفهان
|
 • Pages 7-25

  Studies show that urban comprehensive plans in their current form and approach have not been able to promote the goals for which they have been established and have not been updated with new technologies and changes in the pattern of space consumption in content and method. Emphasizing the use of the best examples of global experiences in urban planning and modeling to achieve smart cities, this research tries to provide suggestions for changes in the traditional process of planning in order to achieve the smart cities program. The current research was conducted through multi-methods and qualitative studies. In the first stage, with the method of conceptualization and after reviewing the basics and available documents of planning smart cities in five selected countries, South Korea, India, America, China, and the Netherlands (which were selected based on criteria for usability in Iran). Comparative analysis tables have been prepared to evaluate goals and macro and micro programs. In the next stage, with a semi-structured interview method with a group of city managers, the community of academic experts, and consulting engineers preparing urban development plans, the pathology of the current situation and the understanding of priorities, needs, attitudes, and problems were carried out. Is. The sample size of the interviews for each group was ten people, and the results were saturated with this number. They were analyzed with the interpretative method and the relevant tables. Finally, according to the examples of successful global experiences, suggestions in the form of necessary documents, the process of submitting a smart city proposal, selecting a consultant, preparing, implementing, and monitoring it, and the necessary institutional structure in the form of special smart city plans in Iran have been presented.

  Keywords: Smart City, Urban Planning, Smart City Actors, Smart City Proposal, Institution Building
 • Pages 23-35

  According to different experts around the world, smart city has different features and dimensions.  And the implementation of a smart city faces challenges like any other effective matter. The city of Ahvaz is like all the cities that move in the direction of development.  In order to achieve sustainable development, it is necessary to identify and solve these challenges as soon as possible. By solving these problems; Take the steps of sustainable development as fast and better as possible one after the other.
  The goal of the smart city is to achieve the integration of urban services, business, transportation, water, energy and other urban subsystems by combining and analyzing data collected through sensors and information and communication technology. The purpose of this study is to prioritize the obstacles and challenges facing the smart city in Ahvaz.
  This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical method. The statistical population of the present study was 42 experts in this field. Library-field method (questionnaire) was used to collect information. In this study, eight barriers (management and organization, technology, individuals and communities, political context, environment, economy, governance, infrastructure) have been evaluated statistically and the data obtained through PROMETHEE visual software have been analyzed., To prioritize effective criteria in a smart urban city.The results showed that the environmental index with a pH of + 0/6044 had the highest weight and the index of individuals and communities with a weight of pH 0/2967 had the lowest scoring priority of the challenges facing the smart city.
  The results showed that until the people's participation and cooperation and attention to the improvement of urban planning on the part of the people and officials are strengthened, it is not possible to move towards a smart city. Other factors such as weak management of the city administration, failure to remove legal and regulatory obstacles, lack of alignment of organizational and project goals, resistance to change and lack of inter-organizational and inter-departmental cooperation, etc., also require the attention of city officials and planners.

  Keywords: Smart City, Technology, Information Technology, PROMETHEE, VP Model, Ahvaz
 • Pages 37-56

  Urban management has become a very complex and dynamic phenomenon with the expansion of urbanization and physical-spatial dimensions. Therefore, for better management of the city, it is necessary to use new methods of urban management. One of the important platforms for urban management in a modern way is information technology. Despite the fact that many studies have explained this issue, a comprehensive conceptualization of it has not been done in the theoretical foundations of this field. Therefore, it is necessary to examine the development dynamics, effects and applications of information technology in urban management with a dynamic and comprehensive perspective. This article seeks to answer questions about the definition of information technology based on the definition of urban management, the elements of information technology in urban management, its advantages in urban management, trends in the development of information technology with an emphasis on its operational process, using library and meta-combination study. To explain the structure governing the growth of cities and the effects of information technology in urban management using the qualitative system dynamics approach. The results showed that the elements of information technology in the city, in addition to the general elements, include processing algorithms, processing spaces and intelligence, geographic information system (GIS) and applications and social networks. Also, 12 special advantages of information technology in the city and 10 effects and applications of information technology in urban management were explained. Also, the cause and effect model included 6 reinforcing loops of urban expansion, the effect of information technology on providing services, governance and sustainable development of the environment, innovation, administrative transparency and security, and a balancing loop of the disadvantages of urban expansion.

  Keywords: Information Technology (IT), Urban Management, Dynamic Complexity, Meta-Synthesis, Qualitative System Dynamics
 • Pages 57-72

  Issue and

  purpose

  After Passing half a century since the establishment of the field of urban design in Iran and the existence of many graduateds in this field, their status and professional role in the country needs to be studied. In this regard, the purpose of this research is to analyze the role and current position of urban design graduateds in the profession. On the one hand, the high number of graduateds, on the other hand the incapability to communicate with them in other universities made this research limited to the urban design graduateds of Tarbiat Modares University.

  Method

  The current research has used a quantitative survey method. The technique used in data collection is organized online questionnaire with a statistical population of 100 people (including urban design graduateds of Tarbiat Modares University entrying from 2004 to 2017). In association with the data analysis, the analysis of results technique and inferential statistics have been used to generalize the obtained results from the statistical sample to the entire statistical population of urban design graduateds of Tarbiat Modares.

  Findings

  The achievement of this research was to investigate and evaluate the role and current position of urban design graduateds in the profession, the results of which the results show major activity of urban designers, respectively, in consulting offices, urban management, education and research. Also, in a part of this research, it has been tried to investigate and compare the affection of factors such as continuing education and migration of graduateds, which are somehow affected by their type of activity in the profession.

  Keywords: urban design profession, role of urban designers, urban design graduates, Tarbiat Modares University
 • Pages 63-75

  The city is considered a source of development and the position of urban management plays a significant and decisive role in the process of city development and the improvement of urban settlements. In the meantime, good urban governance in the issue of re-creating the worn-out urban fabric by using the capacity of existing institutions and creating institutional platforms among actors provides the basis for sustainable decision-making. In this regard, the current research aims to analyze the role of good urban governance in regenerating the worn-out urban fabric of Abbas Abad. According to the purpose, the present research is of applied type. MICMAC software was used for quantitative analysis of the findings, and the statistical population was selected by the Delphi method of 30 urban specialists and experts for questioning and rating the indicators. The research results showed that the variables of participation dimensions with a weighted average of 50.66 had the greatest impact and transparency dimensions with a weighted average of 37.8 had the least impact on the residential satisfaction of Abbas Abad district. Among the variables that have been mentioned, the indicators of participation in economic investments, the existence of civil groups, public associations, the government's focus on corruption and popular organizations, respectively, with numerical values of 56, 55, 52, 51, 49, have the greatest direct effect. They have studied residential satisfaction. Finally, it was observed that the state of good urban governance in the studied area is unstable and residents are dissatisfied.

  Keywords: Governance, Good urban governance, Residential Satisfaction, Future Research, Abbas Abad, Sanandaj
 • Pages 87-102

  This research was conducted with the aim of evaluating the quality of performance of Tehran municipality in terms of good governance. The research method was descriptive-analytical-developmental. Collecting data has been done by documentary and survey methods, and analyzing data has been performed using various statistical tests, including sampling, multivariate analysis of variance (MANOVA), independent two-sample T-test, etc. Statistical communities include the data system of Tehran statistics and expert group, as well as the citizens of Tehran. The sample size was equal to 384 people. The sampling method was multi-stage, so that first, based on the cluster method, the share of each of the 22 regions was determined based on the number of population (according to the P.P.S method), then, based on the simple random sampling method, the questioning of the regions was started. The results indicated there is a significant difference between the statistical societies. So that the analytical results of the data system of Tehran municipality statistics illustrate an average situation for the management quality of Tehran municipality, but the results of the questionnaires show that according to the people, the quality of Tehran city management performance in various indicators of the good governance approach was weak. From the viewpoint of the statistics of Tehran Municipality, participation and accountability have been in a better condition than other variables. But the rest of dimensions have been in poor condition. This issue was also investigated in terms of the 22 regions of Tehran, and the results indicated the effectiveness, security/safety and productivity had a more acceptable status and the other dimensions had a very poor status. The findings also elucidated there is an unfairness in different areas of Tehran city, a sense of discrimination among citizens in providing local services, lack of bureaucratic expertise, weak effectiveness of development plans, lack of supervision of the performance of municipal managers and employees, weak infrastructure of electronic management, high level of injuries and crimes, increasing the density of buildings for getting duties and taxes, and so on have affected on the quality of urban management in the municipality of Tehran.

  Keywords: Justice, accountability, transparency, productivity, participation, Tehran municipality
 • Pages 103-134

  Earthquake is one of the most destructive and unpredictable natural disasters that many countries of the world, including Iran, are facing due to the special geological conditions in most of the population centers and among the seismic areas of the Iranian Plateau, the Chin-Fault Belt. Zagros, on which the city of Kermanshah is located, is one of the youngest and most active zones exposed to large-scale earthquakes. The city of Kermanshah is one of the largest cities in the west of the country and is of great importance in terms of population, economy, society, and politics, but due to the inappropriate physical conditions of the city, in the event of an earthquake, it will suffer irreparable losses and damages and will be in a critical situation. took Therefore, in order to reduce the harmful effects of earthquakes, it is necessary to improve urban planning standards and achieve sustainable development in this city, and in this regard, the main goal of this research is to provide models for reducing the vulnerability caused by earthquakes using the sciences of geography and urban planning and The use of urban crisis management is to provide strategies and operational plans in order to reduce the vulnerability of Kermanshah due to earthquakes. The type of applied research and its method is descriptive-analytical. The required information was collected based on field observations, questionnaires, library and documentary studies, and data analysis, maps, and satellite images. Analyzing information using AHP hierarchical analysis model and Expert choice software, and in the stage related to data entry, storage, processing and analysis, ARC GIS software was used in this research, the two main criteria of city physical stability and efficiency City relief in times of crisis, as well as 11 sub-criteria of land area, building occupancy level, type of materials, age of building, number of floors, type of structure, distance from hazardous centers, population density, distance from relief centers, access to open space and width of road Preparation of models and presentation of strategies and operational plans in order to reduce the vulnerability caused by earthquakes in four areas of very high, high, medium and low vulnerability have been examined and then scored, the models obtained from the research results show that According to the physical stability criterion, 69.31% of the buildings in the city are in the very high and high vulnerability zone, and according to this criterion, urban area 3 is the most vulnerable area. Also, according to the criterion of the efficiency of relief during the crisis, 65.13% of the city's buildings are in a zone of very high and high vulnerability, and according to this criterion, region 5 is the most vulnerable urban region. In terms of overall vulnerability, 23.78% of the city's buildings are in the very high vulnerability zone and 34.097% are in the high vulnerability zone. In this sense, areas 3, 7, and 4 are the most vulnerable areas of Kermanshah, respectively.
  In most of the previous similar studies to check the level of vulnerability of vulnerability maps based on the area or the number of vulnerable buildings in the vulnerability zone, it is considered too high, which cannot be an accurate measure to determine the level of real vulnerability. For this purpose, in this study, in order to solve this defect, the effects of different degrees of vulnerability, including very high, high, medium, and low, have been considered for each of the sub-criteria. In order to achieve this purpose, the opinions of qualified people and experts determine the degree of importance of the effect of degrees of vulnerability in very high, high, medium, and low categories. After applying the weight of the options in terms of vulnerability, zoning maps, and tables of the vulnerability score of the areas in each of the sub-criteria, the main criteria and the overall vulnerability score of the city have been determined. Tables and maps in the criterion of physical stability, the importance of the priority of attention in the order of regions 3, 7, 5, 2, 4, 1, 8, and 6, and in the criterion of the efficiency of relief delivery in times of crisis, the importance of the regions in the order of regions 5, 3, 7, 2, 1, 4, 6, and 8. In the general vulnerability, the priority of attention is the areas 3, 7, 5, 4, 2, 1, 8, and 6. Considering the obtained results, finally, 6 general policies and 27 operational plans have been presented to reduce the vulnerability of Kermanshader City due to earthquakes.

  Keywords: Earthquake, Vulnerability, Hierarchical Analysis, Kermanshah, GIS
 • Pages 135-152

  In this study, municipal task and duties were divided to sovereign and non-profit operational ones. Then, using analytical hierarchy process (AHP) and Topsis technique among those 25 non- commercial tasks, 8 main tasks were determined to be devolved to neighborhood social councils. To do this, 8 parameters were defined: internal resistance of Mashhad municipality body to task devolution, incoordination and ineffectiveness of neighborhood social councils, non-coherence and inefficiency of neighborhood councils, task conflicts, non-professionalism, external actors, neighborhood special features and legal impediments. Some of these parameters are internal (related to neighborhood councils) and some are external. Questionnaires distributed to head of neighborhood councils, city council’s members and municipality employees. It is found that preparing neighborhood experiments has the highest priority. Planning and suggesting urban plazas, supervision of sport activities in municipality regions, participation in maintenance and providing social symbols and places, participation in social harms reduction, supervision and suggesting urban furniture and equipment plans, supervision and suggesting plans for city entrance and walls and participating in civics are the next priorities respectively.

  Keywords: Decentralization, neighborhood management, neighborhood social council, Mashhad
 • Pages 153-164

  All parts of existence should be divine within the framework of Islam, so Islamic art also must obey this general rule. Any part of the house should apparently and inherently draw the attention of believers towards the God providing a peaceful place where Muslims can evolve their inner behaviors and conducts towards God. Water is a precious element that has been at the center of attention of Iranian people from ancient times before the advent of Islam. Water has become more important in the Islamic culture and wisdom after the advent of Islam, especially in the Shia religion. According to the interpretive-historical assessment of Islamic wisdom, five factors were classified under the physical characteristics category.
  Moreover, 11 characteristics were identified through analysis and review of verses and narratives about the religious identity of residents in Islam. The mentioned characteristics were divided into two physical and semantic categories. These characteristics amplify each other in pairs so that the physical characteristics of water improve the semantic dimensions of religious identity. This association was examined and tested using the case study of historic and contemporary houses in Yazd City, Iran. Finally, this study provided some recommendations to strengthen and revive the jurisprudential system of using water in contemporary dwellings to promote the religious identity of contemporary houses in Yazd.

  Keywords: Water characteristics, Religious identity, Yazd, Contemporary Houses
 • Pages 165-182

  Studies show that the temperature has increased in recent decades and we are facing the heat island phenomenon. This phenomenon has a negative effect on thermal comfort of the residents, and in this sense, cities have faced many challenges, including changes in microclimates and using more energy. Therefore, there is an urgent need for thermal adjustment solutions. Considering that vegetation is one of the most common ways to improve thermal comfort in cities, this research aims to investigate how natural elements such as vegetation and water affect thermal comfort in the courtyards of a number of historical houses in Isfahan. For this purpose, a number of historical houses with central courtyard in Isfahan city are modeled and simulated by Envimet 4 software, and the results related to the changes of Predicted Mean Vote index for the first day of July are calculated. The relationship between natural elements and thermal comfort index is investigated by univariate and multiple regression methods. The changes of thermal comfort index over time show that vegetation can always improve thermal comfort in the microclimate of central courtyard. Regression analysis shows that the factor with the greatest effect on improving thermal comfort is tree cover, while grass and water have a little negative effect on thermal conditions in some hours. Trees both reduce Predicted Mean Vote under the canopy and also reduce the average of index in the whole courtyard in summers of hot arid climates.

  Keywords: Thermal comfort, Predicted Mean Vote, ENVI-met, Vegetation, Isfahan