فهرست مطالب

رویکردهای نوین آموزشی - سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 35، بهار و تابستان 1401)

نشریه رویکردهای نوین آموزشی
سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 35، بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • انسی کرامتی* صفحات 1-18
  هدف از این پژوهش، بررسی میزان فرسودگی تحصیلی دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان و عوامل موثر بر ایجاد آن در دوره کرونا بوده است. این پژوهش با رویکرد ترکیبی و با استفاده از طرح متوالی تبیینی انجام شده است؛ به نحوی که ابتدا با رویکرد کمی و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 290 نفر از دانشجو معلمان سال های سوم و چهارم پردیس هاشمی نژاد مشهد به پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی ماسلاچ با پایایی (a=0/93) پاسخ دادند. این پرسشنامه سه بعد فرسودگی تحصیلی یعنی احساس خستگی عاطفی، بدبینی و مسخ شخصیت و نیز ناکارآمدی یا فقدان مهارت حرفه ای را می سنجد. سپس با روش نمونه گیری موارد مطلوب با 25 نفر به عنوان مشارکت کننده، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های بخش کمی نشان دهنده آن بود که بیشتر دانشجو معلمان (57/91 درصد) احساس خستگی عاطفی را در دو سال گذشته گزارش کرده اند؛ همچنین بین محل سکونت و وضعیت تاهل دانشجو معلمان با میزان فرسودگی تحصیلی آنها تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما بین رشته تحصیلی دانشجو معلمان و فرسودگی آنها رابطه معناداری وجود ندارد. بین معدل دانشجو معلمان و فرسودگی تحصیلی آنها نیز همبستگی منفی هست. در بخش کیفی، داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون (ریان و برنارد، 2000) تجزیه وتحلیل شد. یافته های کیفی نشان دهنده آن بود که مهم ترین عوامل موثر بر ایجاد فرسودگی تحصیلی عبارت است از: ساختار و قوانین حاکم بر برنامه درسی، نبود تناسب سرفصل موجود برای تدریس و ارزشیابی با اقتضایات آموزش آنلاین در دوره کرونا، کیفیت بازخورد اساتید، فقدان حس حضور در کلاس، برنامه ریزی فشرده دانشجویان و نیز دریافت نکردن حمایت اجتماعی.
  کلیدواژگان: فرسودگی تحصیلی، پاندمی کرونا، دانشگاه فرهنگیان، دانشجو معلمان
 • فاطمه براتی ابراهیم زاده، عظیمه سادات خاکباز* صفحات 19-36
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی نحوه مواجهه معلمان دوره ابتدایی با رویکرد تلفیقی در کتاب درسی مطالعات ‏اجتماعی انجام شده است. این پژوهش با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی صورت گرفته است. مشارکت کنندگان در این پژوهش 15 نفر از معلمان دوره آموزش ابتدایی شهرستان فامنین در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که به روش گلوله‏برفی نمونه‏گیری شدند. ابزار جمع‏آوری داده‏ها مصاحبه نیمه‏ ساختاریافته بود که سوال های کلی آن از سوی سه متخصص برنامه ریزی درسی و تحلیل مطالعه اولیه به تایید رسید. داده‏های این پژوهش به روش کدگذاری و مقوله‏بندی در سه سطح آگاهی، نگرش و رفتار تحلیل شدند. برای ارزیابی اعتبار یافته های پژوهش از روش چک کردن مقوله ها توسط دو نفر از شرکت کنندگان پژوهش استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن بود که معلمان آگاهی خوبی از رویکرد تلفیقی دارند و فلسفه آن را ماهیت میان رشته ای علم مطالعات اجتماعی و ایجاد دانش منسجم برای دانش آموزان می دانند؛ همچنین آنان نگرش مثبتی به این رویکرد دارند و آن را به دلیل ارایه دانش چند بعدی، تاکید بر مفاهیم، یادگیری ماندگار، علاقه مندی دانش آموزان و کاهش تعداد عناوین دروس موثر می دانند؛ البته برخی از معلمان به دلیل از بین رفتن مرز علوم، دشواری در ارزشیابی، ابهام معلم در تدریس و خوگرفتن به شیوه سنتی، در برابر آن مقاومت می کنند. در اجرای رویکرد تلفیقی، معلمان برخی مولفه های تدریس فعال را در توصیف روش خود به کار می برند که این امر نشان دهنده آن است که با وجود آگاهی مناسب و نگرش مثبت، هنوز ابهامات زیادی در اجرای رویکرد تلفیقی برای معلمان وجود دارد.
  کلیدواژگان: رویکرد تلفیقی، برنامه ‏درسی مطالعات ‏اجتماعی، معلمان دوره ابتدایی، تغییر برنامه ‏درسی
 • سجاد موذن*، محمدجواد عدالتخواه صفحات 37-58

  روش های تدریسی دروس پایه معماری باید به گونه ای انتخاب شود که بیشترین اثربخشی را بر دانشجویان داشته باشد. دروس پایه ازجمله درس کارگاه مصالح و ساخت به آموزش مهارت های ابتدایی طراحی معماری توجه و در تمام دوران تحصیل و حتی دوره کار حرفه ای نیز مورداستفاده جدی معماران قرار دارد. مطالعات و ابداعات زیادی در زمینه شیوه های آموزش انجام و انواع مختلفی از روش ها در مقالات علمی بحث شده است. یکی از این روش ها، بازی واره سازی است؛ یعنی استفاده از خصوصیات و تفکرات بازی گونه برای دستیابی به اهدافی که ماهیت بازی ندارند. این روش نه تنها در زمینه آموزشی، در حوزه های مختلف دیگر مثل فناوری های دیجیتال، بازاریابی، تربیتی و اجتماعی نیز استفاده می شود. روش های بازی واره سازی به منظور بهره برداری از تمایلات طبیعی مردم برای اجتماعی شدن، یادگیری، تسلط، رقابت، دستیابی به اهداف، خودی نشان دادن، نوع دوستی، یا فقط واکنش آنها به مشخص کردن چارچوب برای یک موقعیت به عنوان بازی یا سرگرمی در نظر گرفته می شود. در این پژوهش بررسی می شود که استفاده از روش بازی واره سازی چگونه به ایجاد ارتباطی قوی میان دانشجو و تمرینات کلاسی منجر می شود. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است که رویداد پس از وقوع را بررسی می کند. روش نمونه گیری این پژوهش از نوع نمونه گیری در دسترس است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دو کلاس 17 نفره درس کارگاه مصالح و ساخت است که با دو روش تدریس متفاوت را به صورت دو گروه کنترل و آزمایش این درس فراگرفته اند. نتایج این پژوهش موید آن است که در کلاسی که از روش بازی واره سازی برای طراحی تمرین های آن استفاده شده، میزان درگیری تحصیلی (یک شاخص روان شناسی که به کیفیت و عمق ارتباط میان دانشجو و برنامه آموزشی اشاره دارد) دانشجویان بیش از کلاس دیگر است. این افزایش میزان درگیری تحصیلی به افزایش کیفیت آموزش و عمیق شدن مطالب فراگیری شده از سوی دانشجویان منجر می شود؛ بنابراین استفاده از این روش برای آموزش دروس پایه معماری، به خصوص درس عملی کارگاه مصالح و ساخت توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آموزش معماری، فناوری آموزشی، بازی واره سازی، درگیری تحصیلی، کارگاه مصالح و ساخت
 • سعید حق جو، ابراهیم ریحانی* صفحات 59-84
  مشتق یکی از مباحث مهم در حساب دیفرانسیل و انتگرال است که کاربردهای زیادی در علوم مختلف دارد. یکی از موضوعات مطرح در این حوزه، تفسیر نمودار تابع مشتق به کمک تابع اولیه آن و بالعکس است. پژوهش ها نشان دهنده آن است که درک نموداری مشتق نیازمند مهارت های مرتبه زیاد تفکر است و شاگردان در درک رابطه ای این موضوع مشکل دارند. پژوهش حاضر، به بررسی روش شناختی و محتوایی این پژوهش ها توجه دارد تا نظریه زیربنایی آنها را مشخص کند. این پژوهش توصیفی و به روش فراتحلیل کیفی است تا بینشی از کلیت این پژوهش ها را نشان دهد. میدان پژوهش شامل کلیه پژوهش های مرتبط بود که با جستجوی منظم کلیدواژه ها و از طریق جستجو میان استنادات مقاله ها در پایگاه های اطلاعاتی ملی و بین المللی مطابق با پریزما انجام شده است. براساس معیارهای ورود تعداد 182 پژوهش بین سال‎های 1992 تا 2022 (فوریه) شناسایی و درنهایت، براساس معیارهای خروج تعداد 26 تحقیق برای بررسی و تحلیل نهایی انتخاب شده است. یافته های فراتحلیل 13 چارچوب اصلی را بین پژوهش ها مشخص می کنند که محوریت اصلی آنها حول سه متفکر کروتتسکی (تحلیلی، بصری و هارمونیک)، نظریه APOS دوبینسکی و سه لایه آشکارسازی نمودار (اشیا، روابط و روابط تابعی) سوییدان است. روش نوین استفاده شده در فراتحلیل کیفی پژوهش حاضر قابل استفاده برای محققان حوزه های مختلف آموزش است؛ همچنین یافته های حاصل از این فراتحلیل برای یاددهی و یادگیری رابطه بین نمودار تابع مشتق و اولیه آن برای معلمان، اساتید، مولفان کتاب های درسی و پژوهشگران مفید خواهد بود.
  کلیدواژگان: مشتق، نمودار مشتق، ضد مشتق، فراتحلیل کیفی
 • حسین معجونی، محمود تعجبی* صفحات 85-98
  سازمان های آموزشی به ویژه مدارس کشورمان در شرایط متغیر و متحول امروزی برای مقابله با مسایل و مشکلات عدیده ای که با آن روبه رو هستند، نیاز مبرمی به مدیران و معلمانی دارند که خلاق و به روز باشند و این خلاقیت را در عملکرد شغلی شان نشان دهند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش موفق در عملکرد خلاقانه با نقش میانجی خودکارآمدی معلمان انجام شده است. روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش، معلمان ناحیه چهار شیراز به تعداد 1890 نفر بودند که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان نمونه ای به حجم 318 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های هوش موفق گریگورنکو و همکاران (2002)، خودکارآمدی ریگز و نایت (1994) و عملکرد خلاقانه الدهام و کامینگز (1996) استفاده شد. برای تعیین پایایی و روایی ابزارها، از تکنیک های آلفای کرانباخ و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج بیانگر پایایی و روایی مطلوب ابزار بود. تجزیه وتحلیل داده ها با کمک تکنیک های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل عاملی و مسیر تاییدی) و با استفاده از نرم افزارهای Spss و Lisrel انجام شد. نتایج تحلیل نشان دهنده آن بود که هوش موفق دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار در سطح 05/0 بر عملکرد خلاقانه و خودکارآمدی معلمان بود؛ خودکارآمدی دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار در سطح 05/0 بر عملکرد خلاقانه بود؛ همچنین هوش موفق با نقش میانجی خودکارآمدی اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار بر عملکرد خلاقانه معلمان دارد.
  کلیدواژگان: هوش موفق، خودکارآمدی، عملکرد خلاقانه، معلمان
 • حمیدرضا مشهدی*، انبس رحمانی صفحات 99-116
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین عنصر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در برنامه درسی مجازی مراکز آموزش فنی- حرفه ای بود. این پژوهش با روش توصیفی- پیمایشی انجام و در زمره پژوهش های ترکیبی قرار می گیرد. در بخش کیفی 20 نفر از اساتید و مربیان صاحب نظر به شیوه هدفمند انتخاب و به منظور تعیین وضعیت مطلوب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در آموزش مجازی این مراکز، با ایشان مصاحبه شد. در بخش کمی پژوهش جامعه آماری شامل دو گروه است. گروه اول شامل 80 نفر از مدرسان مشغول به تدریس در این مراکز و گروه دوم شامل 50 نفر از کارآموزان این مراکز هستند. این افراد به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای این بخش، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که اساتید صاحب نظر روایی محتوایی آن را تاکید کردند. پایایی آن نیز براساس ضریب آلفای کرونباخ 4/84 برآورد شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی از روش مقوله بندی و در بخش کمی از آزمون t تک نمونه ای، فریدمن، t مستقل و لوین استفاده شد. از دیدگاه پاسخگویان، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در وضعیت مطلوب باید دارای ویژگی هایی باشد که این ویژگی ها در چهار مقوله ارایه شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن بود که بین دیدگاه مدرسان و کارآموزان درباره تطابق عنصر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی برنامه درسی در وضعیت موجود با وضعیت مطلوب تفاوت معنادار وجود دارد؛ بنابراین در آموزش مجازی این مراکز باید عنصر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بازنگری شود.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، عنصر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، مراکز آموزش فنی- حرفه ای
|
 • Ensi Keramati * Pages 1-18
  The purpose of this study was to examine the level of academic burnout experienced by student teachers at Farhangian University and explore factors that influenced it, during the COVID-19 pandemic. The research was conducted via a mixed approach using the explanatory sequential design. First, via quantitative approach and stratified sampling, all junior and senior student teachers (290 people) in Hashemi Nejad Campus responded to the standard Maslach Burnout Inventory-Students Survey. The questionnaire measures three dimensions of academic burnout, including emotional exhaustion, cynicism, and depersonalization as well as the feeling of lack of professional accomplishment. Then, via qualitative approach and intensity sampling, 25 student teachers were selected as participants for semi-structured interviews. Quantitative findings revealed that all almost of the student teachers (91.57 percent) reported emotional exhaustion over the last 2 years. Again, there is a significant relationship between student teachers’ academic burnout and their marital status, and habitat too. But, there was no significant relationship between student teachers’ academic burnout and their majors. In addition, there is a negative correlation between student teachers’ academic burnout and their GPA. Qualitative data were analyzed by thematic analysis (Ryan and Bernard, 2000). Qualitative findings revealed that the most important factors leading to academic burnout, include the structure and rules dominated over curriculum, the inadequacy of the existing syllabus for teaching and evaluation in the COVID-19 era, the quality of professors’ feedback, the lack of sense of presence in class, students intensive planning and lack of social support.
  Keywords: Academic burnout, COVID-19 Pandemic, Farhangian University, student teachers
 • Fatemeh Barati Ebrahimzadeh, Azimehsadat Khakbaz * Pages 19-36
  The present study was conducted with the aim of investigating how primary school teachers encounter the integrated approach in the social studies textbooks. This research was done with a descriptive phenomenological approach. The participants in this research were 15 teachers of elementary education in Faminin city in the academic year of 1999-1400, who were sampled by snowball method. The data collection tool was a semi-structured interview with general questions were approved by three curriculum studies experts and a pilot study. The data of this research were analyzed by coding and categorization in three levels of awareness, attitude and behavior. In order to evaluate the validity of the research findings, the method of member checking was used by two of the research participants. The results showed that the teachers have a good knowledge of the integrated approach and consider its philosophy to be the interdisciplinary nature of social studies science and the creation of coherent knowledge for students. Also, they have a positive attitude towards this approach and consider it effective due to providing multidimensional knowledge, emphasis on concepts, lasting learning, students' interest and reducing the number of course titles. Of course, some teachers resist it due to the disappearance of the boundaries of science, difficulty in evaluation, ambiguity of the teacher in teaching and getting used to the traditional way. In the implementation of the integrated approach, teachers use some components of active teaching in describing their method, which indicates that despite the appropriate awareness and positive attitude, there are still many uncertainties regarding implementation of the integrated approach for teachers.
  Keywords: integrated approach, Social Studies Curriculum, Elementary School Teachers, Curriculum change
 • Sajad Moazen *, Mohamadjavad Edalatkhah Pages 37-58

  The methods of teaching basic lessons of architecture must be chosen to be most effective for the students. Basic lessons, including construction materials workshop and construction, teach the primary skills in architectural design, therefore, are used by architects during their education and in their professional careers. There are many studies and innovations about teaching methods and different methods are discussed in scientific articles. One of these methods is to use game-like features and ideas to achieve non-game aims; this method is called gamification. This method is used not only in an educational fields, but also in different fields such as digital, marketing, educational, and social technologies. Game-making techniques exploit people's natural inclinations to socialize, learn, master, compete, achieve status, express themselves, altruistic, or superficially respond to a situation framework such as a game. Since the construction material workshop is one of the higher education’s primary lessons of architecture in Iran, are taught during the first semester in university; it is, in fact, a space for transitioning from high school life to university life. Therefore, using gamification for this group of students can lead to a more superficial bond with this class. So by designing the practices of this lesson to be more attractive, by using gamification elements, while following the predetermined educational curriculum, the new students can better bond with this lesson. The purpose of this study was to evaluate the effect of gamification on the students’ academic engagement in this class, to eventually determine how beneficial is this method in teaching the construction materials workshop and construction, Through the post-event survey approach, this study examines the effect of using the gamification method on the students’ academic engagement in the class of construction materials workshop and construction. Two classes, one using the gamification method, and the other using standard teaching methods, were compared. This comparison was made by distributing questionnaires based on Reeve’s academic engagement indices. After evaluating the data’s validity through the t-test, the results were evaluated. Moreover, the results showed that using this method positively affects the students’ academic engagement. Among the four micro scales, introduced by Reeve in the academic engagement indices, the agentic engagement with lesson materials micro-scale has the highest effectiveness. The cognitive micro-scale has the lowest effectiveness. using the gamification method leads to a strong bond between the students and their practices. The results of this study are proof that the class, in which the gamification method was used for designing the practices, resulted in higher academic engagement. This increase in academic engagement leads to increased quality of education and students’ deeper learning. Therefore, it is suggested to use this method in teaching the primary lessons of architecture, especially in construction materials workshop.

  Keywords: Gamification, Education engagement, Materials & Construction Workshop, Education of Architecture, Technology of Education
 • Saeid Haghjoo, Ebrahim Reyhani * Pages 59-84
  AbstractThe derivative is one of the most important topics in calculus that is used in various sciences.  One of the topics in this field is the interpretation of the derivative function graph with the help of its antiderivative function and vice versa. Research shows that because students understanding of derivative graphs requires high-level thinking skills, students have difficulty in understanding the relationship. The present study investigates the methodology and content of these studies to determine their underlying theory. This study is a descriptive study and qualitative meta-analysis method to show an insight into the coherence of these studies. The research field included all related research that were done by regularly searching for keywords and also by searching among citations of articles in national and international databases based on PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Based on the inclusion criteria, 182 studies were identified between 1992 and 2022 and finally, based on the exclusion criteria, 26 studies were selected for final review and analysis. The qualitative meta-analytic findings identified 13 main frameworks among the research that focuses on the three Krutetskii thinkers (analytical, visual, and harmonic), Dubinsky APOS (action-process-object-schema) theory and the three layers of graph disclosure (objects-relationships- functional relationships) is Swidan. The new method used in the qualitative meta-analysis of the present study can be used by researchers in different fields of education. Also, the findings of this meta-analysis for teaching and learning the relationship between the graph of the derivative function and its antiderivative function for teachers, and professors; will be useful for authors of textbooks and researchers.
  Keywords: derivative, Derivative graph, Antiderivative, Qualitative meta-analysis
 • Hosein Majooni, Mahmoud Taajobi * Pages 85-98
  Educational organizations, especially the schools of our country, in today's changing conditions, in order to deal with the many issues and problems they are faced with, urgently need managers and teachers who are creative and up-to-date and show this creativity in their job performance. So, the present research was conducted with the aim of investigating the effect of successful intelligence on creative performance through the mediating role of teachers' self-efficacy. The research method was quantitative, descriptive and correlational. The research population were all teachers in district total (4) of Shiraz 1890 people, from which a sample of 318 people were selected by simple random sampling method based on Morgan's table. Data were collected using the Successful Intelligence Questionnaire of Grigorenko, Jarvin and Sternberg (2002), Riggs & Knight (1994) self-efficacy, and the creative performance of Oldham and Cummings (1996). To determine the reliability and validity of the instruments, Cronbach's alpha techniques and confirmatory factor analysis were used. The results showed optimal reliability and validity of the instruments. Data analysis was performed using descriptive (mean and standard deviation) and inferential techniques (confirmatory factor analysis and confirmatory path analysis) using SPSS and Lisrel software. The results of the analysis showed that successful intelligence had a direct, positive and significant effect at the 0.05 level on teachers' creative performance and self-efficacy; self-efficacy had a direct, positive and significant effect at the 0.05 level on creative performance. Also, successful intelligence had an indirect, positive and significant effect on teachers' creative performance through the mediating role of self-efficacy.
  Keywords: successful intelligence, Self-efficacy, Creative Performance, teachers
 • Hamidreza Mashhadi *, Anis Rahmani Pages 99-116
  The purpose of this study was to explain the element of evaluation in the online education and learning curriculum of technical and vocational centers. This research was applied and descriptive-survey method and is among the combined research. In the qualitative section, 20 knowledgeable professors and trainers were purposefully selected and interviewed in order to determine the optimal status of the evaluation element in the online education curriculum of technical and vocational centers. In the quantitative part of the research, the statistical population consists of two groups. The first group includes teachers and trainers teaching in the centers of Qazvin province and the second group includes trainees of technical and professional centers of the province. These individuals were selected by simple random sampling. For this section, a researcher-made questionnaire was used, the content validity of which was approved by expert. Its reliability was calculated based on Cronbach's alpha coefficient at 84.4. For data analysis in qualitative part, categorization method and in quantitative part, one-sample t-test, Friedman test, independent t-test and Levin test were used. From the respondents' point of view, the evaluation element in the curriculum in the desired situation should have the features that are presented about the evaluation element in four categories. The results of the quantitative section also showed that there is a significant difference between the views of teachers and trainees about the compatibility of the curriculum element in the current situation with the desired situation.
  Keywords: online education, curriculum evaluation element, technical, vocational centers