درباره نشریه
ISSN:
2423-6780
eISSN:
2476-3608
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 1376
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر رضا هویدا
سردبیر:
دکتر احمدرضا نصراصفهانی
کارشناس:
دکتر منصوره قضاوی
تلفن:
031-37932540
دورنگار:
031-37932540
سایت اختصاصی:
nea.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/17
مدیر مسئول
دکتر رضا هویدا
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی
Reza Hoveida
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Education Management
سردبیر
دکتر احمدرضا نصراصفهانی
استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Ahmad Reza Nasr Esfahani
Professor, Faculty of Education and Psychology
University of Isfahan
Specialist: Curriculum
اعضای تحریریه
دکتر محمود مهرمحمدی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی، برنامه ریزی آموزشی و درسی
Mahmoud Mehrmohammadi
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: curriculum Study, Curriculum planning
دکتر احمد شعبانی
استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصا
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابداری و اطلاع رسانی
Ahmad Shabani
Professor School of Islamic Education and Economics
Specialist: Information Science and Science, Librarianship and Information
دکتر محمدرضا عابدی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مشاوره شغلی
Mohammad Reza Abedi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Career advice
دکتر رحمت الله مرزوقی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مطالعات برنامه درسی
Rahmatollah Marzooghi
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Curriculum studies
دکتر حسن ملکی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، فلسفه و تربیت
Hasan Maleki
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: urriculum Planning, Philosophy and Education
دکتر حمیدطاهر نشاط دوست
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Hamid Taher Neshatdoust
Professor Faculty of Education and Psychology
University of Isfahan
Specialist: Psychologist, Clinical Psychology
دکتر حسین مولوی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناسی
Hossein Molavi
Professor
University of Isfahan
Specialist: Psychology
دکتر بختیار شعبانی ورکی
استاد مدیر گروه مبانی تعلیم و تربیت
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Bakhtiar Shabani Varaki

Ferdowsi University of Mashhad
دکتر جواد حاتمی
استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تربیتی- تکنولوژی آموزشی- طراحی آموزشی - مطالعات برنامه درسی
Javad Hatami

Specialist: Educational Technology, Instructional Design - Curriculum Studies
دکتر یوسف ادیب
استاد واحدتبریز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: برنامه ریزی آموزشی
Yousef Adib
Professor Tabriz unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Educational Planning
دکتر مسعود صفایی مقدم
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: فلسفه تعلیم و تربیت
Masoud Safaei Moghaddam
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Philosophy of Education
دکتر محمدرضا آهنچیان
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: فلسفه مدیریت آموزشی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Reza Ahanchian
Professor Faculty of Education and Psychology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Philosophy of Educational Management, Philosophy of Education
دکتر عبدالمهدی ریاضی
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Abdol Mehdi Riazi
Professor
University of Shirazu
Specialist: L2 Education, Applied Linguistics, teaching English
دکتر رضاعلی نوروزی
دانشیار گروه علوم تربینی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم تربیتی فلسفه تعلیم و تربیت. تربیت اسلامی
Reza Ali Nowrozi
Associate Professor, educational sciences departmant
University of Isfahan
Specialist: Educational sciences
دکتر یاسمین عابدینی
دانشیار
Yasamin Abedini

دکتر علی منصوری
دانشیار دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
Ali Mansouri
Associate Professor, Knowledge and Information Science
University of Isfahan
کارشناس
دکتر منصوره قضاوی

دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی
Mansoureh Ghazavi

University of Isfahan
Specialist: Curriculum
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۰