فهرست مطالب

غدد درون ریز و متابولیسم ایران - سال بیست و چهارم شماره 5 (پیاپی 125، آذر و دی 1401)
 • سال بیست و چهارم شماره 5 (پیاپی 125، آذر و دی 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • لیلی یکه فلاح، آزاده جلال پور، پیمان نامدار، فاطمه همتی، محمدحسین مافی* صفحات 285-291
  مقدمه
  اختلالات خواب تاثیر نامطلوبی بر سلامت جسمی و روانی بیماران مبتلا به دیابت می گذارد. کیفیت پایین خواب می تواند کنترل بیماری و عوارض ناشی از آن را نیز تحت تاثیر قرار دهد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط میان کیفیت خواب با قندخون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی 250 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2، مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان ولایت شهر قزوین، بصورت در دسترس وارد شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل چک لیست اطلاعات فردی-اجتماعی و پرسش نامه کیفیت خواب پترزبورگ بود. جهت تحلیل داده ها از مدل های رگرسیونی، ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون من ویتنی استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف استاندارد قند خون ناشتا 75/40±207/72 و هموگلوبین گلیگوزیله 1/92±8/58 بود. از میان شرکت کنندگان 175 نفر (70 درصد) کیفیت نامطلوب خواب داشتند. بر اساس آزمون همبستگی اسپیرمن میان نمره کل کیفیت خواب با قند خون ناشتا (0/487=P< 0/001 ،r) و یا هموگلوبین گلیگوزیله (0/465=P< 0/001 ،r) ارتباط مستقیم و معناداری وجود داشت. بر اساس مدل رگرسیون لجستیک، کیفیت ضعیف خواب شانس کنترل نامطلوب قند خون را 3/17 برابر افزایش می دهد.
  نتیجه گیری
  یافته های حاضر رابطه مستقیم بین کیفیت ضعیف خواب و کنترل نامطلوب دیابت را نشان داد. بنابراین تامین بهداشت خواب باید به عنوان بخش مهمی از درمان و مراقبت بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، در جهت مدیریت بهتر قند خون آن ها، در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، قندخون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، دیابت نوع 2
 • لیلا یزدان پناه*، حاجیه شهبازیان، سعید قنبری، لیلا مرادی، ارمغان مروج آل علی، سید محمد بحرینیان، شهرام مولوی نژاد، محمد آدینه صفحات 292-300
  مقدمه
  دیابت و عوارض آن بار اقتصادی فراوانی را به جوامع مختلف تحمیل می کنند. این مطالعه برای اولین بار هزینه های مرتبط با دیابت را در شهر اهواز مورد بررسی قرارداد تا شاید بتوان با شناسایی عومل هزینه ساز؛ گامی در جهت کاهش این هزینه ها در منطقه برداشت.
  مواد و روش ها
  پرسش نامه ای که اطلاعات جمعیت شناختی، وضعیت بیماری و هزینه های مرتبط را دربرمی گرفت،  برای 752 بیمار مبتلا به دیابت مراجعه کننده به درمانگاه دیابت بیمارستان دانشگاهی گلستان اهواز تکمیل شد. سپس به مدت یک سال و از طریق مصاحبه حضوری یا تلفنی، گزارش همه هزینه های مرتبط با دیابت؛ شامل هزینه های رفت و آمد جهت مراجعه به پزشک، ویزیت پزشک، تهیه دارو، انجام آزمایش ها و تصویربرداری مرتبط، مشاوره تغذیه و بستری از بیماران دریافت و ثبت شد.
  یافته ها
  هزینه سرانه هر بیمار مبتلا به دیابت سالانه 1366/67± 1611/19 دلار آمریکا به دست آمد. هزینه ها برای بیماران زن بیشتر از مردان بود. بیشترین سهم هزینه ها مربوط به داروها و کمترین سهم مربوط به دریافت مشاوره  تغذیه ای بود. وجود دست کم یکی از عوارض دیابت در 14/2 % از بیماران مشاهده شد. در بین عوارض، عوارض قلبی عروقی بیشترین هزینه سالانه را به بیمار تحمیل می کرد. ارتباط معنی داری بین هزینه دیابت با جنسیت، هم چنین با مدت ابتلا به دیابت دیده نشد.
  نتیجه گیری
  هزینه دارو سهم بزرگی از هزینه های مستقیم دیابت را به خود اختصاص داده است در حالی که هزینه مشاوره تغذیه کمترین قسمت را شامل می شود. دیابت و عوارض آن هزینه زیادی را به جامعه تحمیل می کنند که با کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض می توان از این هزینه ها کاست.
  کلیدواژگان: هزینه مستقیم، دیابت، عوارض دیابت، هزینه بیماری
 • سارا جلالی فراهانی، پریسا امیری*، کیوان اولی زاده، رحمن پناهی، فریدون عزیزی صفحات 301-310
  مقدمه
  همه گیری بیماری کووید-19 و به دنبال آن محدودیت های اعمال شده و مشکلات همراه با آن در دسترسی به خدمات پزشکی، می تواند بر سطح اضطراب، استرس و افسردگی بیماران مبتلا به دیابت تاثیر بگذارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر همه گیری کووید-19 بر حالات هیجانی این بیماران انجام شد.
  مواد و روش ها
  318 نفر از مبتلایان به دیابت نوع 2، که در فاصله سال  های 1397 تا 1399 در مطالعه قند و لیپید تهران شرکت کرده بودند، وارد مطالعه حاضر شدند. داده های حمایت اجتماعی ادراک شده و حالات هیجانی قبل و پس از همه گیری کووید-19، به ترتیب با استفاده از مقیاس چندبعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) و مقیاس 21 گوی ه ای افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) جمع آوری و با استفاده از آزمون های t زوجی و اندازه گیری مکرر تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمره کل حمایت اجتماعی ادراک شده قبل و بعد از شیوع بیماری کووید 19 تفاوت معنی داری نداشت. مقایسه نمرات زیرمقیاس های حمایت اجتماعی ادراک شده حاکی از افزایش معنی دار حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف خانواده (0/013=p) و کاهش معنی دار حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف دوستان (0/039=p) در زنان و افزایش حمایت اجتماعی ادراک شده از طرف دیگران مهم در هر دو گروه زنان (0/019=p) و مردان (0/045=p) بود. مقایسه نمرات حالات هیجانی قبل و بعد از شیوع بیماری کووید-19 نشان داد؛ در مدل تعدیل شده نمرات اضطراب و استرس بعد از شیوع بیماری کووید-19 در زنان کاهش معنی دار یافته است. نمرات اضطراب و استرس در مردان و نمرات افسردگی در هر دو جنسیت تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  بعد از همه گیری بیماری کووید-19، سطوح اضطراب و استرس در زنان کاهش یافته است که می تواند ناشی از بهبود حمایت اجتماعی دریافت شده از طرف خانواده و متعاقبا کاهش نگرانی های مرتبط با دیابت در زنان مبتلا به این بیماری باشد.
  کلیدواژگان: حالات هیجانی، اضطراب، استرس، افسردگی، حمایت اجتماعی، دیابت، بیماری کووید 19
 • ریحانه احمدی، سیدمحسن قطبی* صفحات 311-316
  مقدمه
  هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تاثیر انتخاب داده های افراد طبیعی مختص نژادهای سفیدپوست، آسیایی، و لاتین بر نتایج سنجش تراکم استخوان می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 82 مراجعه کننده که جهت سنجش تراکم استخوان (BMD) با جذب سنجی پرتو ایکس با انرژی دوگانه یا DXA مراجعه کرده بودند، انجام شد. برای هر فرد، مقایسه و تجزیه و تحلیل با استفاده از داده های افراد طبیعی نژادهای مختلف (سفیدپوست، آسیایی و لاتین) به عنوان مرجع برای مقایسه با داده های مراجعه کننده ها انجام شد. داده های BMD و نمرهZ-  و T- برای سه ناحیه استاندارد؛ شامل ستون فقرات، گردن ران و ران استخراج شده و مورد مقایسه قرار گرفتند. توافق میان تشخیص ها (طبق معیارهای سازمان بهداشت جهانی و انجمن بین المللی تراکم سنجی بالینی) بر اساس سه نژاد مختلف، با استفاده از جدول بندی متقاطع و محاسبه ضریب کاپا ارزیابی شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره-T  افراد با انواع مرجع های انتخاب شده، دقیقا در هر سه ناحیه یکسان بود. میانگین و انحراف معیارنمره Z- تمامی افراد، در مقایسه با مراجع "آسیایی" و "سفیدپوست" دقیقا یکسان بود، اما با مواردی که نژاد "لاتین" به عنوان مرجع انتخاب شده بود در ناحیه گردن ران (0/001>p) و کل ران (0/001>p)، متفاوت بود. مقادیر Z-score  ستون فقرات در هر سه گروه نژادی یکسان بود. نتایج تجزیه و تحلیل میزان توافق بین داده ها توسط نمودار بلند-آلتمن نشان داد که در ناحیه گردن ران اختلاف بین نمرات  Z وجود داشت ولی در ناحیه کل ران و ستون فقرات اختلاف معنی داری نبود. تمامی تشخیص ها یکسان بودند (آزمون توافق: ضریب کاپا=1/00 و (0/001>p)).
  نتیجه گیری
  انتخاب داده های متعلق به نژادهای سفیدپوست، آسیایی و لاتین به عنوان مرجع، تاثیر بسیار اندکی بر تفسیر نتایج DXA و تشخیص نهایی دارد.
  کلیدواژگان: پوکی استخوان، سنجش تراکم استخوان، جذب سنجی پرتو ایکس با انرژی دوگانه، داده های افراد طبیعی مخصوص نژاد
 • صفورا پاکیزه کار، سمانه حسین زاده، زینب نیکنان، مریم السادات دانشپور، مهدی هدایتی* صفحات 317-327
  مقدمه
  سرطان تیرویید شایع ترین سرطان غدد درون ریز است. مطالعه مسیرهای پیام رسانی دخیل در سرطان تیرویید؛ مانند PI3K/AKT/mTOR و جهش های فعال کننده آن ها، به طور قابل توجهی درک ما از بیماری زایی مولکولی سرطان تیرویید را بهبود بخشیده است. هم چنین درمان های هدفمند، با استفاده از داروهایی که گیرنده های تیروزین کینازی و پروتیین های پایین دست آن ها را هدف قرار می دهند، افزایش یافته است. هدف از این مطالعه مروری بررسی انواع و نقش جهش های مسیر پیام رسانی PI3K در سرطان تیرویید می باشد.
  مواد و روش ها
  جهت بررسی تغییرات صورت گرفته در مسیر پیام رسانی PI3K/AKT/mTOR در سرطان تیرویید، پایگاه اطلاعاتی پاب مد و تارنمای ساینس دایرکت از دی ماه 1394 تا دی ماه 1401 مورد جستجو قرار گرفت. مقالات مرتبط با علایم بالینی، درمان های مرسوم، هیستوپاتولوژی، آزمون های تشخیصی و هم چنین گزارش های موردی، نامه به سردبیر، نتایج کنفرانس ها و نشست های سالانه از این مطالعه خارج شدند. سپس مقالات باقی مانده مورد مطالعه دقیق قرار گرفتند. کلیدواژه های به کار گرفته شده شامل نیوپلاسم تیرویید، کارسینومای تیرویید، سرطان تیرویید و PI3K بودند.
  یافته ها
  جهش های پیکری و افزایش بیان ژن PIK3CA، جهش در مهار کننده تومور PTEN و پروتوانکوژن های BRAF، RAS و RET، جهش در CTNNB1 و EIF1AX، بازآرایی ژن RET (RET/PTC)، PAX8/PPARγ، NTRK و هم چنین بازآرایی و جهش ژن AKT مهم ترین عوامل افزایش دهنده بیان پروتیین های مسیر PI3K/AKT هستند. این مسیر و ارتباطات آن با مسیرهای دیگر از دلایل اصلی ایجاد و عود سرطان تیرویید است.
  نتیجه گیری
  شناخت شبکه داخل سلولی مسیرهای پیام رسان مولکولی مبتنی برگیرنده های تیروزین کینازی؛ مانند PI3K/AKT/mTOR، و ارتباطات آن ها در حالت فیزیولوژیک و پاتولوژیک و هم چنین عوامل فعال کننده آن ها، هدف تحقیقات سال های اخیر به منظور پیشرفت درمان های ترکیبی با استفاده از مهارکننده های این مسیرها بوده است.
  کلیدواژگان: سرطان تیروئید، کارسینوم تیروئید، نئوپلاسم تیروئید، PI3K، AKT، بیماری زایی
 • مهناز سنجری، مهدی افکار، نکو پناهی، فاطمه حاجی ولی زاده، علی جلیلی، نوشین فهیم فر، سید محمود سجادی جزی، لاله قدیریان، آزاده سیاری فرد، گیتا شفیعی، حمیدرضا فاتح، رشا اطلسی، شکوه شهروسوند، کاظم خلجی، محمدجواد منصورزاده، باقر لاریجانی، افشین استوار* صفحات 328-341
  مقدمه
  پوکی استخوان به عنوان شایع ترین بیماری متابولیکی استخوان، یک بیماری مزمن و یک تهدید اقتصادی- اجتماعی است. هدف از این مطالعه تدوین راهنمای بالینی پوکی استخوان به منظور یکپارچه سازی ارایه خدمات می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در دو مرحله؛ شامل مرور جامع و روش گروه خبرگان، طراحی و انجام شد. ابتدا جستجوی جامع منابع در بانک های اطلاعاتی معتبر انجام شد. سپس در بخش گروه خبرگان، متخصصین با امتیازدهی، قضاوت نهایی خود را در خصوص مزیت بالینی و قابلیت بومی سازی هر یک از توصیه ها به صورت «کم، متوسط و زیاد» مشخص نمودند. در نهایت از بین توصیه های متفاوت برای یک سوال بالینی، توصیه ای که بیش از 70 درصد از اعضای گروه خبرگان به آن رای مثبت داده بودند، به عنوان توصیه نهایی انتخاب شد.
  یافته ها
  با بررسی راهنماهای بالینی معتبر دنیا، 5 راهنما با توجه به معیارهای غربالگری مطالعه انتخاب و وارد مطالعه شدند. پس از برگزاری چندین جلسه ی گروه خبرگان و بررسی توصیه ها در نسخه ی اولیه، 28 سوال و 181 توصیه استخراج شد. پس از کسب نظرات صاحب نظران، توصیه های نهایی در یک جلسه با حضور متخصصین بالینی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس نظرات ارایه شده، نسخه نهایی و به روزرسانی شده راهنما، در قالب 34 سوال و 111 توصیه در حوزه سلامت استخوان (4 سوال، 12 توصیه)، تشخیص و ارزشیابی (6 سوال، 19 توصیه)، درمان و توانبخشی (17 سوال، 67 توصیه) و کم ماهیچگی (سارکوپنی) (7 سوال 13 توصیه) ارایه شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاکید بر ضرورت دسترسی به دستورالعمل های معتبر برای ارایه ی خدمات بهینه و سودمند به بیماران این مرز و بوم و رفع چالش های شکاف مراقبت، اقدام به تدوین راهنمای بالینی پوکی استخوان شده است.
  کلیدواژگان: راهنمای بالینی، تشخیص، پوکی استخوان، سارکوپنی
|
 • L Yekefallah, A Jalalpour, P Namdar, F Hemmati, MH Mafi* Pages 285-291
  Introduction
  Sleep disorders have an adverse effect on the physical and mental health of patients with diabetes. Low quality of sleep can also affect disease control and complications. This study aimed to investigate the relationship between sleep quality and fasting blood sugar (FBS), and glycosylated hemoglobin (HbA1c) in patients with type 2 diabetes.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional descriptive study, 250 patients with type 2 diabetes referred to the diabetes clinic of Velayat Hospital, Qazvin, were included by convenience sampling. The data collection tool included the checklist of personal-social information and the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Regression models, Spearman's correlation coefficient, and Mann-Whitney U test were used for data analysis.
  Results
  The mean and standard deviation of FBS was 207.72±75.40, and HbA1c was 8.58±1.92. Among the participants, 175 patients (70%) had poor sleep quality. Based on Spearman's correlation, there was a direct and significant relationship between the FBS (r=0.487, P<0.001) and HbA1c (r=0.465, P<0.001) with the total score of sleep quality. According to the logistic regression model, poor sleep quality increases the chance of poor blood sugar control by 3.17 times.
  Conclusion
  The present findings showed a direct relationship between poor sleep quality and poor diabetes control. Therefore, ensuring sleep hygiene should be considered an important part of the treatment and care of patients with type 2 diabetes for better management of their blood sugar.
  Keywords: Sleep Quality, Fasting Blood Sugar, Glycosylated Hemoglobin, Type 2 Diabetes
 • L Yazdanpanah*, H Shahbazian, S Ghanbari, L Moradi, A Moravej Aleali, S.M Bahreinian, Sh Molavi Nejad, M Adineh Pages 292-300
  Introduction
  Diabetes and its complications have a significant economic effect on society. This study evaluated the annual cost of patients with diabetes in Ahvaz, Iran, for the first time to reduce diabetes costs by identification of cost-induced factors.
  Materials and Methods
   A questionnaire was completed for each of 752 patients referring to diabetes clinics in a university hospital. Then, the patients recorded all diabetes-related costs through face-to-face or telephone interviews for one year, including transportation, physician visit, drugs, laboratory tests and imaging, diet prescription, hospitalization, glucometer strips, etc. The patients reported their costs every three months.
  Results
   The per capita cost of patients with diabetes was USD 1611.19 ± 1366.67 annually. Women had higher per capita costs than men did. The cost of taking medication was the highest compared to other costs (while the cost of diet prescription was the lowest. Of all patients, 14.2 % had at least one diabetic complication. Diabetes-related cardiovascular complications had the highest annual cost for patients. There is no statistically significant correlation between diabetes cost and gender or diabetes duration.
  Conclusions
    The cost of medications constitutes a major portion of the total direct cost of this disease, whereas the cost of diet prescription was the lowest. Diabetes and its complications have a significant economic effect on the health system. Control of diabetes and complication prevention should be considered to reduce the costs it imposes on the society.
  Keywords: Direct per capita cost, Diabetes, Complications of diabetes, Cost of illness
 • S Jalali-Farahani, P Amiri*, K Olazadeh, R Panahi, F Azizi Pages 301-310
  Introduction
  The Covid-19 and the imposed restrictions, along with difficulty in accessing medical services, can affect the level of anxiety, stress, and depression of patients with diabetes. This study was conducted to determine the effect of the Covid-19 pandemic on the emotional status of these patients.
  Materials and Methods
  A total of 318 individuals with type 2 diabetes who participated in the Tehran Lipid and Glucose Study between 2018 and 2020 were included in the current study. The data on perceived social support (PSS) and emotional state (ES) were collected before and after the Covid-19 outbreak using the multidimensional scale of perceived social support (MSPSS) and Depression, Anxiety, and Stress Scale-21 Items (DASS-21) questionnaires, respectively. Data were analyzed using paired T-tests and repeated measures tests.
  Results
  Mean total scores of PSS did not have significant differences before and after the outbreak of Covid-19. Comparison of the subscale scores indicates a significant increase in PSS from family (p=0.013) and a significant decrease in PSS from friends (p=0.039) in women, and an increase in PSS from significant others in both groups of women (p=0.019) and men (p=0.045). Comparing the ES scores before and after the outbreak of Covid-19 indicated that the adjusted model, anxiety, and stress scores decreased significantly after the Covid-19 outbreak in females. There was no significant difference in anxiety and stress scores in males and depression scores in both sexes.
  Conclusion
  After the outbreak of Covid-19, levels of anxiety and stress in women have decreased, which can be due to the improvement of PSS from the family and, consequently, the reduction of diabetes-related concerns.
  Keywords: Emotional states, Anxiety, Stress, Depression, Social support, Diabetes, Covid-19
 • R Ahmadi, M Qutbi* Pages 311-316
  Introduction
  To investigate the effect of the selection of different race-specific normal databases on the densitometric results and diagnosis.
  Material and Methods
  Eighty-two participants included in the study were selected consecutively from the archived scans. Analysis was conducted three times for each participant using different ethnicities (White, Asian and Hispanic) as the race-specific normal database for comparison with the patient’s data. The densitometric data, including bone mineral density (BMD), as well as T- and Z-scores, were extracted for three standard regions, including the spine, femoral neck, and total femur. The agreement among the diagnoses based on three different ethnicities (White Vs. Asian, White Vs. Hispanic, and Asian Vs. Hispanic) was tested by cross-tabulation and calculation of the coefficient of Kappa.
  Results
  The mean and standard deviation of the T-score of participants with the selected reference types were exactly the same in all three regions. The mean and standard deviation of the Z-score of all participants, in comparison with "Asian" and "white" references, was exactly the same, but with the cases where the "Latin" race was selected as the reference, in the region of the neck, thigh (p<0.001) and the whole thigh (p<0.001) was different. Z-score values of the spine were the same in all three racial groups. The Z-scores of the spine were the same in all three types of races. Bland-Altman analysis demonstrated a significant difference in the femoral neck but not in the spine and total femur. All the diagnoses based on WHO and ISCD criteria were the same (Agreement test: Kappa coefficient=1.00 and P-value<0.001).
  Conclusion
  The study shows that the effect of the selection of different race-specific normal databases is insignificant on the densitometric results and diagnosis.
  Keywords: Osteoporosis, Race-specific normal database, Bone mineral densitometry, Dual-energy X-ray Absorptiometry
 • S Pakizehkar, S Hosseinzadeh, Z Niknan, MS Daneshpour, M Hedayati* Pages 317-327
  Introduction
  Thyroid cancer is the most common endocrine cancer. The study of the signaling pathways involved in thyroid cancer, such as PI3K/AKT/mTOR and their driver mutations, has significantly improved the understanding of the molecular pathogenesis of thyroid cancer. Consequently, targeted therapies have been developed using tyrosine kinase receptors and cascade proteins inhibitors.
  Materials and Methods
  PubMed database and Science Direct website were searched to investigate the alterations in this signaling pathway in thyroid cancer from January 2016 to January 2023. Articles related to clinical symptoms, conventional treatments, histopathology, and diagnostic tests, as well as reports, letters to the editor, results of confer ences, and annual meetings, were excluded from the study. Then the remaining articles were carefully studied. Keywords included thyroid neoplasm, thyroid carcinoma, thyroid cancer, and PI3K.
  Results
  Somatic mutations and increased expression of the PIK3CA gene, the mutations in PTEN tumor suppressor gene, RAS, BRAF, and RET proto-oncogene mutations, CTNNB1 and EIF1AX gene mutations, RET/PTC, PAX8/PPARγ, and NTRK rearrangements, as well as AKT mutations and rearrangements, were the most important alterations that increased the expression of PI3K/AKT pathway proteins. This pathway and its connections with other signaling pathways were one of the leading reasons for the development and recurrence of thyroid cancer.
  Conclusion
  Understanding the intracellular network of signaling pathways based on tyrosine kinase receptors, such as PI3K, and their cross-talk in physiological and pathological conditions, as well as their driver mutations, are the goal of research in recent years to develop combination therapies using inhibitors of these pathways.
  Keywords: Thyroid cancer, Thyroid carcinoma, Thyroid neoplasia, PI3K, AKT, Pathogenesis
 • M Sanjari, M Afkar, N Panahi, F Hajivalizadeh, A Jalili, N Fahimfar, SM Sajjadi-Jazi, L Ghadirian, A Sayarifard, G Shafiee, HR Fateh, R Atlasi, Sh Shahrousvand, K Khalagi, MJ Mansourzadeh, B Larijani, A Ostovar* Pages 328-341
  Introduction
  Osteoporosis is the most common metabolic bone disease. It is a chronic disease and a socio-economic threat. The aim of this study was to develop a clinical guideline for osteoporosis to integrate service delivery.
  Materials and Methods
  This study was designed and conducted in two phases: comprehensive systematic review and expert panel method. First, a comprehensive search of sources was conducted in reliable databases. Then, in the expert panel phase, the clinical questions and recommendations were presented to members of the panel of experts. Finally, among various recommendations for a clinical question, the recommendation, which was approved by more than 70% of the panel of experts, was chosen as the final recommendation.
  Results
  By reviewing the valid guidelines of the world, five guidelines were selected according to the screening criteria of the study and entered into the study. After holding several sessions with the panel of experts and reviewing the recommendations in the initial version, 28 questions and 181 recommendations were extracted. After obtaining the opinions of professors from different disciplines, the final recommendations were reviewed in a meeting with clinical experts, and based on the submitted opinions, the final version of the guideline update, in the form of 34 questions and 111 recommendations in the field of bone health (four questions, 12 recommendations), diagnosis and Evaluation (six questions, 19 recommendations), treatment and rehabilitation (17 questions, 67 recommendations), and Sarcopenia (seven questions, 13 recommendations), were presented.
  Conclusion
  Due to the emphasis on the need for accessing valid protocols to provide optimal and useful services and address the care gap has developed the Osteoporosis Clinical Guide.
  Keywords: Clinical guidelines, Diagnosis, Osteoporosis, Sarcopenia