فهرست مطالب

صنایع چوب و کاغذ ایران - سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1402)
 • سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امید غفارزاده، سحاب حجازی*، علی عبدالخانی، مریم عطایی فرد، محمد طاهرزاده صفحات 1-15
  تولید ماده پوشش دهی بر پایه لیگنین استحصال شده از مایع پخت سیاه باقی مانده از فرآیند خمیرکاغذسازی سودای باگاس بررسی شد. جهت رفع مشکل انحلال پذیری کم لیگنین اصلاح نشده، اقدام به فرآوری آن با استفاده از روش سولفومتیل دار کردن شد. لیگنین اصلاح نشده و لیگنین سولفومتیل دار شده به طور خالص و یا در نسبت های ترکیبی مختلف با نشاسته بر روی مقواهای تست لاینر اعمال شدند. ویژگی های فیزیکی، سطحی و مکانیکی کاغذ های پوشش دهی شده مورد آزمون قرار گرفتند. مقدار گرانروی برای محلول لیگنین خالص بسیار کم و در محدوده گرانروی آب می باشد. افزودن نشاسته، باعث افزایش گرانروی محلولهای لیگنین- نشاسته شد. بررسی ویژگی های آب گریزی کاغذ ها نشان داد که تیمار با لیگنین سولفومتیل دار شده در مقایسه با لیگنین بکر و نشاسته خالص به طور قابل توجهی باعث کاهش جذب آب، کندتر شدن نرخ ترشدگی، کاهش سرعت جذب قطره آب و در نتیجه افزایش آب گریزی کاغذ ها می شود. نتایج رنگ سنجی حاکی از کاهش مقدار شاخص روشنی در کاغذهای تیمار شده با لیگنین خالص نسبت به کاغذهای شاهد بود. در مقابل، در نتیجه ی سولفومتیل دار کردن لیگنین، مقدار روشنی محلول به طور قابل توجهی افزایش یافت به طوری که روشنی کاغذهای تیمار شده به این روش تا محدوده روشنی کاغذ شاهد و کاغذهای تیمار شده با نشاسته خالص ارتقا یافت. مقاومت به عبور هوا برای کاغذهای پوشش دهی شده با محلول لیگنین خالص به طور قابل ملاحظه ای کمتر از کاغذهای پوشش دهی شده با محلول ترکیبی لیگنین-نشاسته بود. نتایج حاصل از آزمون کششی کاغذ نشان داد که مقدار شاخص کشش برای کاغذهای پوشش دهی شده با هر دو لیگنین اصلاح نشده و اصلاح شده، به صورت بارزی بیشتر از نمونه شاهد و در مورد تیمارهای ترکیبی در حد نشاسته خالص بود.
  کلیدواژگان: لیگنین، سولفومتیل دار کردن، نشاسته، پوشش دهی کاغذ، کاغذ تست لاینر، ویژگی های فیزیکی و مکانیکی
 • مجتبی سوختانلو، محمدحسین خداداد، محمد احمدی*، فرشاد کیوان بهجو، بیتا معزی پور صفحات 17-30

  صنعت مبلمان، حیطه ی وسیعی از فعالیت های اقتصادی را در بر می گیرد که جذب و حفظ مشتریان وفادار، پاشنه آشیل رونق این صنعت تلقی می‏شود. لذا این پژوهش، با هدف شناسایی و تحلیل مولفه های اثرگذار بر وفاداری مشتری صنعت مبلمان خانگی در شهر رشت انجام گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی بوده که به صورت میدانی انجام شد. پاسخ‏گویان، شامل دو گروه مشتریان و فروشندگان صنعت مبلمان خانگی بودند که توسط روش چندمرحله‏ای تصادفی با انتساب متناسب از بخش های مختلف شهر رشت نمونه‏گیری انجام شد. برای تعیین تعداد نمونه فروشندگان (72=n) از جدول بارتلت و همکاران (2001) و برای نمونه مشتریان نهایی (290=n)، از فرمول کوکران (در شرایط با جامعه آماری نامشخص) استفاده شد. از رگرسیون خطی سلسله مراتبی (HLM)، خوشه‏ بندی K-Means، تحلیل تشخیصی و نرم افزار R جهت تحلیل مدل تحقیق استفاده شد. مطابق نتایج، کیفیت محصول و میزان تنوع، بیشترین شاخص‏های رضایت‏مندی مشتریان از فروشگاه‏های صنعت مبلمان خانگی بود. تعداد دفعات تبلیغ گفتاری، به‏خصوص در میان مشتریان وفادار، بیش از تعداد مراجعه خود مشتری به فروشگاه مورد توجه بود. همچنین، تصویر درک‏شده بر رضایت‏مندی و وفاداری مشتریان بسیار تاثیرگذار بود. با بهبود تصویر درک‏شده مشتریان از فروشگاه، رضایت‏مندی آنان با ضریب 875/0 افزایش پیدا می کند. همچنین، میزان رضایت‏مندی (متغیر میانجی) بیشتر از سایر مولفه ‏ها بر وفاداری مشتریان اثرگذار بود. ارایه ابزارهای سنجش کیفیت به مشتری، توجه به پویایی و تنوع، ارایه مشوق‏ها یا تخفیفات ویژه‏، دوره های همفکری (آموزشی) و مزایای تشویقی به پرسنل و تدوین روش هرم مشتری در فروشگاه، بر میزان وفاداری مشتریان خواهد افزود.

  کلیدواژگان: رضایت‏مندی، وفاداری مشتری، صنعت مبلمان خانگی، شهر رشت
 • جعفر ابراهیم پور کاسمانی*، احمد ثمریها صفحات 31-40
  این تحقیق با هدف بررسی اثر پاشش با نانو پلی اورتان پخش شونده در آب و فریز کردن نمونه های پاشش شده بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذ لاینر قهوه ای انجام شد. برای این منظور کاغذ لاینر 127 گرمی تهیه و ویژگیهای آن مورد ارزیابی قرار گرفت. برای اندود سطح کاغذ، ابتدا نانو پلی اورتان و با روش پاشش توسط یک اسپری به مقدار حدود 15 گرم برای هر سطح پاشیده می شود. سپس کاغذ پوشش دهی شده، برای خشک شدن در محیط و نیز آون قرار می گیرد تا ماده پوششی بر سطح آن تثبیت شود. سپس نمونه ها در داخل فریزر به مدت دو و چهار ماه قرار گرفتند، قبل از آزمون های نمونه های شاهد و پوشش داده شده در شرایط محیطی استاندارد قرار گرفتند. نتایج نشان داد که پاشش باعث افزایش ضخامت، کاهش جذب آب، و افزایش مقاومت به ترکیدن، افزایش مقاومت به پاره شدن شده است. همچنین تغییر خاصی در مقاومت به کشش و مقاومت به له شدن ایجاد نشده است. در نمونه های پاشش دهی شده و فریز شده، با افزایش ضخامت، جذب آب و مقاومت به کشش کاهش، مقاومت به ترکیدن و مقاومت به پاره شدن شده نسبت به نمونه های شاهد فریز نشده، افزایش مشاهده شده است. مقاومت له شدن در برابر حلقه هم معنی دار نبوده است. نمونه های پاشش داده شده منافذ بسیار کمی را نشان داد. ضخامت و مقاومت در برابر پاره شدن در جهت ماشین کاغذ لاینر قهوه ای یک بار پاشش دهی شده نسبت به نمونه شاهد به ترتیب 96/8 و 3/2 درصد افزایش را نشان داد. جذب آب، مقاومت در برابر کشش در جهت ماشین و مقاومت در برابر پاره شدن در جهت ماشین، مقاومت در برابر ترکیدن و مقاومت له شدن در برابر حلقه در جهت ماشین کاغذ لاینر قهوه ای یک بار پاشش دهی شده نسبت به نمونه شاهد به ترتیب 53/19 و 83/3، 31/17، 17/0، 4/2 و 14/3 درصد کاهش را نشان داد.
  کلیدواژگان: پاشش دهی، نانو پلی اورتان، خواص فیزیکی، خواص مکانیکی
 • بهنام غلامپور، کامبیز پورطهماسی*، مهدی جنوبی، رضا اولادی صفحات 41-53
  تخته فیبر دانسیته متوسط یکی از محصولات پرتقاضا در مصارف ساختمانی و طراحی داخلی محسوب می شود. در چنین کاربردهایی، تقویت خواص مکانیکی و بهبود ثبات ابعادی امری ضروری محسوب می شود. در این تحقیق، تاثیر عملکرد ترکیبات زیولیت در سطوح اختلاط 1، 5/2 و 5 درصد بر مبنای وزن خشک الیاف و سه جایگاه اختلاط (اختلاط با الیاف، اختلاط با رزین و اختلاط با الیاف چسب زنی شده) بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر دانسیته متوسط مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های فیزیکی (جذب آب و واکشیدگی ضخامت) و آزمون های مکانیکی (چسبندگی داخلی و مقاومت خمشی) بر روی نمونه ها صورت پذیرفت. بر اساس نتایج، به طور کلی، استفاده از ترکیبات زیولیت در تمامی سطوح و جایگاه های اختلاط به استثنای اختلاط با رزین سبب بهبود ثبات ابعادی (کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت) و تقویت خواص مکانیکی گردید. در این میان، خواص فیزیکی و مکانیکی بهینه در اثر استفاده از ترکیبات زیولیت در سطوح 5/2 و 5 درصد در اختلاط با الیاف چسب زنی شده حاصل شد.
  کلیدواژگان: تخته فیبر دانسیته متوسط، ثبات ابعادی، پر کننده، زئولیت
 • علی عبدالخانی*، فائزه عسکری، داود غلامی، جابر حسین زاده، علی ملکی صفحات 55-63
  در سال های اخیر، بشر به دلیل کمبود منابع فسیلی و نگرانی های زیست محیطی به دنبال توسعه و جایگزینی منابع تجدید پذیر به جای منابع فسیلی می باشد. از آنجایی که امروزه مصرف پانل های چوبی در حال گسترش است تقاضای زیادی در جهت جایگزینی چسب های برپایه ی منابع فسیلی با چسب های طبیعی به دلیل تجدید ناپذیری، وابستگی به قیمت نفت و انتشار فرمالدهید از UF و رزین های مربوطه که تهدید جدی برای سلامتی انسان محسوب می شود، وجود دارد. بر این اساس مطالعات متعددی باهدف جایگزینی رزین های مصنوعی با رزین های طبیعی در جریان است. در این تحقیق از تانیک اسید و گالیک اسید بعنوان ماده اولیه سازگار با محیط زیست و اتصال دهنده های عرضی فورفورال، پلی اتیلن ایمین، سیریسین و گلوتارآلدیید رزین تهیه شد. ابتدا مواد اولیه با اتصال دهنده عرضی فورفورال ترکیب و سپس اتصال دهنده های دیگر با نسبت متفاوت به ترکیب اضافه شد و در دمای 80 درجه سانتی گراد به مدت نیم ساعت مخلوط شد. از سنتز این مواد 12 نوع ترکیب مختلف رزین تهیه شد که جهت شناسایی گروه های عاملی و بررسی خواص حرارتی آن ها تحت طیف سنجی FT-IR و آنالیز های TGA، DSC قرار گرفته شد. نتایج نشان داد که ترکیبات دارای پلی اتیلن ایمین در برابر تخریب حرارتی مقاومت خوبی داشتند و فورفورال نیز باعث بهبود ویژگی های چسب ها شده است. ترکیب مواد اولیه، فوفورال، پلی اتیلن ایمین در آزمون DSC دارای بیشترین پایداری حرارتی بوده است.
  کلیدواژگان: رزین زیستی، تانیک اسید، گالیک اسید، فورفورال
 • آذرنگ فعال، بیتا معزی پور*، آیدا معزی پور، معراج شرری صفحات 65-78
  در این تحقیق امکان ساخت کاغذ بسته بندی با استفاده از الیاف بازیافتی مختلف بررسی شد. هم چنین اثر استفاده از نشاسته بر ویژگی های کاغذهای ساخته شده از الیاف بازیافتی و تاثیر پالایش بر کیفیت کاغذهای ساخته شده از الیاف بازیافتی MDF مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های کاغذ با گراماژهای 75، 120، g/m2 127 ساخته شدند. برای اطمینان از اثر بخشی تیمار نشاسته و هم-چنین تفاوت بین ساختار شیمیایی الیاف، از آزمون طیف سنجی با اشعه مادون قرمز استفاده شد. ویژگی های مکانیکی کاغذها نیز بررسی شد. نتایج مربوط به FT-IR نشان دهنده تفاوت جزیی در ساختار شیمیایی الیاف بازیافتی مختلف بود. تیمار نشاسته ساختار شیمیایی الیاف را تغییر داده است و منجر به اضافه شدن پیک جدید در طول موج حدود /cm1 1100 شده است. بررسی ویژگی های کاغذها نشان دهنده اثر مثبت استفاده از نشاسته بود. بهترین ترکیب الیاف برای ساخت کاغذ، استفاده از ترکیب الیاف کاغذ باطله و کارتن کهنه بود و کمترین مقاومت ها در کاغذهای ساخته شده از ترکیب کارتن کهنه و الیاف بازیافتی MDF مشاهده شد. پالایش الیاف بازیافتی MDF شاخص مقاومت کششی کاغذهای ساخته شده را بهبود داد، اما منجر به کاهش شاخص مقاومت به پاره شدن کاغذهای حاصل شد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که امکان ساخت کاغذ بسته بندی از الیاف بازیافت شده از پسماند MDF در ترکیب با سایر الیاف بازیافتی وجود دارد، اما برای دست یابی به ویژگی های مناسب در کاغذهای ساخته شده باید حتما پالایش همراه با بخارزنی روی الیاف انجام شود و از مواد افزودنی مناسب استفاده شود.
  کلیدواژگان: بسته بندی، بازیافت، پسماند، مواد افزودنی
 • داوود مشایخی، محمودرضا حسینی طباطبائی*، علی بیات کشکولی صفحات 79-96

  تقویت تیرهای گلولام برای جلوگیری از افزایش حجم عنصر سازه و به جهت کاهش مصرف چوب اجتناب ناپذیر است. مقدار افزایش مقاومت این محصولات مهندسی شده به همراه استفاده محدود از سایر مصالح این مهم را فراهم می سازد. در این مطالعه، تیرهای گلولام در دو گروه چسبی و پیچی که شماری از آن ها با تسمه تقویت و یا پیش تنیده شده بودند، ساخته شدند. نمونه های گلولام این دو گروه چسبی و پیچی با تسمه و میلگرد تقویت شدند و در یکی از تیمارهای پیچی دارای پیچ و مهره میلگردی پیش تنیدگی تقریبی 5 کیلو نیوتنی ایجاد شد. پارامترهای رفتاری MOE، MOR، مقاومت و سختی نمونه ها با همدیگر مقایسه شد. همچنین تاثیر مهارهای انتهایی تیر مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه ی رفتار نمونه های پیچی با چسبی، از ضریب پیشنهادی لغزش بهره جویی گردید. در بررسی ها روش آنالیز واریانس یکطرفه و مقایسه میانگین با آزمون حداقل اختلاف معنی دار انجام شد. محاسبات و تجزیه تحلیل آماری اثر معنی دار طرح های تقویتی و افزایش مقاومت انواع تیرهای چسبی را نشان می دهد. مهارهای انتهایی در تیرهای گلولام با استفاده از تسمه فولادی، نقش موثری را از خود نشان می دهند. مهارها حرکت نسبی لایه ها بر روی یکدیگر را کنترل نموده و در نمونه های چسبی سبب کاهش ظرفیت اما در مورد نمونه های پیچی افزایش مقاومت نهایی را باعث شدند. از آنجا که سختی از جمله پارامترهای مهم رفتاری برای بررسی خیز و خدمت پذیری آن ها در طی بهره برداری است، ضریب لغزش می تواند به عنوان پارامتر رفتاری مناسب برای مقایسه ی دو حالت چسبی و پیچی در حضور اندرکنش عوامل طراحی بکار رود. پیش تنیدگی سبب کاهش قابل توجه ضریب کشسانی به دلیل تفوق تنش های برشی ناشی از دو عامل هم زمان مهار و پیش تنیدگی بر عوامل سختی نمونه ها شده است. بطورکلی استفاده از چسب و تسمه تقویتی اثرگذاری مناسبی بر روی نمونه ها داشته و برای شرایط مصرفی متنوع پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: تقویت مکانیکی، پیش تنیده، گلولام، لغزش
 • مهدی روحانی*، فرناز موحدی، بهزاد کرد، علیرضا خاکی فیروز صفحات 97-111

  این پژوهش با هدف بررسی اثر اندود کاغذ با پلیمرهای زیست تخریب پذیر و نانوذرات اکسید روی برروی خواص مکانیکی و ممانعتی آن انجام شد. نانوذرات اکسید روی با استفاده از روش حالت جامد سنتز شدند و با تکنیک های XRD، SEM و TEM مورد شناسایی و آنالیز قرار گرفتند. نتایج نشان داد نانوذرات اکسیدروی از دانه بندی مناسب و نسبتا یکنواخت برخوردار و دارای مورفولوژی ورتزیت هگزاگونال بودند. از پلیمرهای زیست تخریب پذیر پلی وینیل الکل، کربوکسی متیل سلولز و نشاسته و مخلوط سه پلیمر با و بدون نانوذرات اکسید روی برای اندود و پوشش دهی کاغذ به اندازه 20 گرم در متر مربع استفاده شد. خواص ممانعتی کاغذ اندود شده نظیر نفوذپذیری نسبت به هوا (Gurley)، نفوذپذیری نسبت به بخار آب (WVTR) و نفوذپذیری نسبت به اکسیژن (OTR) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد اندود کاغذ با پلیمر و نانوذرات اکسید روی موجب بهبود خواص ممانعتی می شود. سطوح شکست نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دهنده تشکیل لایه یکپارچه اندود بر روی کاغذ پایه و توزیع نسبتا یکنواخت نانوذرات اکسید روی در لایه اندود بود. خواص مکانیکی نمونه ها با انجام آزمون کشش استاتیک و آزمون مقاومت به ترکیدن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که خواص مکانیکی نمونه ها در اثر اندود افزایش یافت به طوری که تیمار مخلوط پلی وینیل الکل، کربوکسی متیل سلولز و نشاسته به همراه نانوذرات اکسید روی بالاترین نتایج را به خود اختصاص داد.

  کلیدواژگان: اندود، پلیمرهای زیست تخریب پذیر، نانوذرات اکسید روی، خواص ممانعتی، خواص مکانیکی
|
 • Omid Ghafarzadeh, Sahab Hedjazi *, Ali Abdolkhani, Maryam Ataeefard, Mohammad Taherzadeh Pages 1-15
  The production of a coating agent based on the extracted lignin from black liquor of bagasse soda pulping was investigated. The crude lignin was modified via sulfomethylation method to increase its solubility. Both unmodified and sulfomethylated lignins were applied on the testliner papers with and without starch and physical, surface and mechanical properties of the coated testliners were evaluated. The viscosity of coated solution containing 100 percent of crude lignin was very low and similar as that of water. Addition of starch to coating solution resulted in increasing of the viscosity of formulation. Evaluation of hydrophobicity of coated testliners showed that compared to papers treated with unmodified lignin and starch, the papers treated with sulfomethylated lignin had significantly lower water absorption, wetting rate, absorption rate of water droplet, which resulted in hydrophobicity of papers. Colorimetric analyses showed a decrease in lightness (L*) of the coated testliners with only unmodified lignin compared with untreated control ones. In contrast, the lightness of testliners coated with sulfomethylated lignin was significantly improved and was almost as high as control samples and samples, which coated by the starch solution without lignins. Air permeability of the coated testliners with only lignin was significantly lower than that of lignin-starch coated samples. The results also showed that the tensile indices of samples coated with unmodified and modified lignins were significantly higher than that of control ones. The tensile index of testliners coated with starch-lignins solutions was almost near to that of samples treated with only starch solution.
  Keywords: Lignin, Sulfomethylation, Starch, Paper Coating, Testliner Paper, Physical, mechanical properties
 • Mojtaba Sookhtanlou, MohammadHosein Khodadad, Mohammad Ahmadi *, Farshad Keyvan Behjo, Bita Moezzipour Pages 17-30

  The furniture industry covers a wide range of economic activities, and attracting and maintaining loyal customers is considered the Achilles heel of this industry's prosperity. Therefore, this study was conducted with the purpose of identifying and analyzing the factors affecting customer loyalty in the home furniture industry in Rasht city. In terms of purpose, the current study is applied and descriptive-correlation type of studies, which was conducted in the field. The respondents included two groups of customers and sellers of the home furniture industry, which were sampled by random multi-stage method with proportional assignment from different parts of Rasht city. To determine the sample number of sellers (n =72) from the table of Bartlett et al. (2001) and for the sample of final customers (n =290), Cochran's formula was used (in conditions with an uncertain statistical population). Hierarchical linear modeling (HLM), K-Means clustering, diagnostic analysis and R software were used to analyze the research model. According to the results, product quality and variety were the most important indicators of customer satisfaction from home furniture industry stores. The number of times of verbal advertising, especially among loyal customers, was more important than the number of visits by the customer to the store. Also, the perceived image was very influential on customer satisfaction and loyalty. By improving the customers' perceived image of the store, their satisfaction increases with a factor of 0.875. Also, the level of satisfaction (mediating variable) was more effective than other components on customer loyalty. Providing quality measurement tools to customers, paying attention to dynamism and variety, providing incentives or special discounts, training courses and incentive benefits for personnel and developing the customer pyramid method in the store will increase the level of customer loyalty.

  Keywords: Satisfaction, Customer Loyalty, Home Furniture Industry, Rasht City
 • Jafar Ebrahimpour Kasmani *, Ahmad Samariha Pages 31-40
  This research was conducted with the aim of studying the effect of spraying with nano-polyurethane and freezing the treated samples on the physical and mechanical properties of brown liner paper. For this purpose, 128 g.m-2 paper was prepared and its characteristics were evaluated. To coat the surface of the paper, nano-polyurethane is first sprayed using a sprayer in an amount of about 15 grams per square meter for each surface. Then, the coated paper is placed in the environment and the oven (temperature of about 70 οC) to dry, so that the coating material stabilizes on its surface. Then the samples were placed inside the freezer for two and four months, before the tests of the control and coated samples, they were placed in standard environmental conditions (temperature of 20 οC and relative humidity of 65 %). The results showed that spraying increased thickness, decreased water absorption, and increased burst streangth, increased tear streangth. Also, there was no specific change in tensile strength and ring crush test. In sprayed and frozen samples, with the increase in thickness, water absorption and tensile strength decrease, burst streangth and tear streangth compared to non-frozen control samples, an increase was observed. Ring crush test against the was also not significant. The sprayed samples showed very few pores. The thickness and tear streangth in the machine direction of the one-time sprayed brown liner paper increased by 8.96% and 2.3%, respectively, compared to the control sample. water absorption, tensile strength and tear streangth, burst streangth and ring crush test against the ring in the machine direction of one-time sprayed brown liner paper compared to the control sample showed decreased as 19.53, 3.83, 2.4 and 3.14, respectively.
  Keywords: Coating, Nano-polyurethane, Physical, Mechanical properties
 • Behnam Gholampoor, Kambiz Pourtahmasi *, Mehdi Jonoobi, Reza Oladi Pages 41-53
  Medium density fiberboard is one of the most important products in building and interior design. In such applications, reinforcement of mechanical properties and improving dimensional stability is essential. In this research, the effect of zeolite compounds with the mixtures of 1, 2.5 and 5 % (on the basis of fiber dry weight) and three positions of mixing (mix with fibers, mix with resin and mix with glued fibers) on the physical and mechanical properties of medium density fiberboard was investigated. Physical tests (water absorption and thickness swelling) and mechanical tests (internal bonding and bending strength) were performed on the samples. According to the results, the use of zeolite compounds in all levels and mix stages except for mix with resin, improved dimensional stability (water absorption and thickness swelling) and reinforcement of mechanical properties. In the meantime, the optimum physical and mechanical properties were achieved by using zeolite compounds at the levels of 2.5 and 5 % in mixed with glued fibers.
  Keywords: Medium density fiberboard, Dimensional stability, Filler, Zeolite
 • Ali Abdolkhani *, Faezeh Askari, Davood Gholami, Jaber Hosseinzade, Ali Maliki Pages 55-63
  In recent years, due to the lack of fossil resources and environmental concerns, mankind is looking for the development and replacement of renewable resources instead of fossil resources. Since today the consumption of wooden panels is expanding, there is a great demand to replace adhesives based on fossil resources with natural adhesives due to non-renewability, dependence on oil prices and the release of formaldehyde from UF and related resins, which is considered a serious threat to human health. , There is. Based on this, there are many studies aimed at replacing synthetic resins with natural resins. In this research, resin was prepared from tannic acid and gallic acid as environmentally friendly raw materials and furfural, polyethyleneimine, sericin and glutaraldehyde crosslinkers. First, the raw materials were mixed with furfural crosslinker and then other binders were added in different proportions and mixed at 80°C for half an hour. From the synthesis of these materials, 12 different types of resin compounds were prepared, which were subjected to FT-IR spectroscopy and TGA, DSC analyzes in order to identify functional groups and investigate their thermal properties. The results showed that compounds containing polyethyleneimine had good resistance to thermal degradation and furfural also improved the characteristics of adhesives. The combination of raw materials, furfural, polyethylene imine has the highest thermal stability in the DSC test.
  Keywords: Bio- Resin, Tanic Acid, Galic Acid, Furfural
 • Azarang Faal, Bita Moezzipour *, Aida Moezzipour, Mearaj Sharari Pages 65-78
  In this research, producing packaging paper by utilization of various recycled fibers was investigated. Also, the effect of using starch on the characteristics of manufactured papers and the effect of refining on the properties of the papers made from fibers recycled from MDF wastes were studied. Paper samples were produced in grammage of of 75, 120, 127 g/m2. To be ensure of the effectiveness of the starch treatment and the differences between the chemical structure of the fibers, the infrared spectroscopy test was utilized. The mechanical properties of papers were also investigated. The results of the infrared spectroscopy test showed a slight difference in the chemical structure of different recycled fibers. Also, the results showed that the starch treatment has changed the chemical structure of the fibers well, which has led to the addition of a new peak at a wavelength of about 1100 cm-1. The results of paper properties showed the positive effect of utilization of starch. The best combination of fibers for producing paper is to use the mixture of waste paper fibers and old cardboard, and the lowest resistances were observed in papers made from the mixture of old cardboard and recycled fibers from MDF wastes. Refinement of recycled fibers from MDF wastes improved the tensile strength of the manufactured papers, but led to a decrease in the tear resistance of the manufactured papers. Generally, it can be concluded that it is possible to produce packaging paper from recycled fibers from MDF waste in composition with other recycled fibers, but in order to achieve suitable properties in the manufactured papers, it is necessary to refine them along with steaming and effective additives should be used.
  Keywords: Packaging, Recycling, The wastes, Additives
 • Davood Mashayekhi, MahmoudReza Hosseini-Tabatabaei *, Ali Bayatkashkoli Pages 79-96

  Reinforcement of glulam beams to prevent an increase in the volume of the structural element and to reduce wood consumption is inevitable. The increased strength of these engineered products along with the limited use of other materials provides this issue. Comparing the strength of glulam beams with adhesive or screw connection was operated by making a variety of reinforcement designs. Glulam specimens of adhesives groups and screws were reinforced with straps and rebars. Prestressing was performed in one of the bolt screw treatments with an approximate amount of 5 kN. Calculations and statistical analysis show the significant effect of reinforcement designs and increase the strength of various types of adhesive beams. End holder sheets on glulam beams using steel straps play an effective role. Slip diagrams show that as the load increases, the slip increases almost uniformly. Next, the partial movement of the layers on each other is controlled by the end holder sheet and prevents the growth of the graph. However, the slip diagram of unreinforced glulam beams shows that the slip in the first part of the diagram has more growth than in the second area.

  Keywords: : Mechanical reinforcement, Pre-tensioned, Glulam, sliding
 • Mehdi Roohani *, Farnaz Movahedi, Behzad Kord, Alireza Khakifirooz Pages 97-111

  This research has been carried out to determine the effects of coating of paper with biodegradable polymers and zinc oxide nanoparticles on its mechanical and barrier properties. Zinc oxide nanoparticles were synthesized by solid-state reaction method and where characterized and analyzed by XRD, SEM and TEM techniques. The results showed that the zinc oxide nanoparticles had a suitable and relatively uniform granulation and had Wurtzite hexagonal morphology. Biodegradable polymers of polyvinyl alcohol, carboxymethylcellulose, starch and a mixture of them with and without zinc dioxide nanoparticles were used to coat the paper at a gramage of 20 g / m2. Barrier properties of coated paper such as air permeability (Gurley), water vapor transmission rate (WVTR) and oxygen transmission rate (OTR) were measured. The results showed that coating the paper with polymer and zinc oxide nanoparticles improved the barrier properties. The mechanical properties of the samples were investigated by performing static tensile and burst resistance test. The results showed that the mechanical properties of the samples increased due to the coating, so that the treatment of a mixture of polyvinyl alcohol, carboxymethylcellulose and starch with zinc oxide nanoparticles had the highest results.

  Keywords: Coating, biodegradable polymers, Zinc oxide nanoparticles, barrier properties, Mechanical properties