فهرست مطالب

صنایع چوب و کاغذ ایران - سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1402)

مجله صنایع چوب و کاغذ ایران
سال چهاردهم شماره 4 (زمستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/29
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مسیب دالوند* صفحات 329-338
  در این پژوهش مقاومت برشی اتصال های ساخته شده از تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) و تخته خرده چوب با اتصال دهنده پیچ مورد ارزیابی قرا گرفته است. به این منظور اتصال های T شکل از دو قطعه به ابعاد 5/7 × 15 سانتی متر با یک اتصال دهنده پیچ ساخته شدند. پیچ در سه سطح قطر 2/4، 5 (پیچ پانلی) و 6 میلی متر (پیچ آلن خور) به عنوان متغیر انتخاب شدند. اتصال های ساخته شده برای ارزیابی در دو جهت موازی و عمود بر لبه عضو اصلی زیر بار برشی قرار گرفتند. سرعت بارگذاری 5 میلی متر در دقیقه انتخاب شد. نتایج نشان داده اند که MDF و تخته خرده چوب در برابر بار برشی عملکرد مشابه ای دارند. قطر پیچ تاثیر معنی داری بر مقاومت اتصال زیر بار برشی داشت. اتصال های ساخته شده با MDF و تخته خرده چوب در برابر بار برشی در حالتی که بارگذاری عمود بر لبه عضو اصلی بود عملکرد بهتری داشتند. همچنین نتایج نشان داده اند که اتصال های ساخته شده با پیچ قطر 6 میلی متر در هر دو فرآورده مقاومت بیشتری را در برابر بار برشی از خود نشان دادند. این افزایش مقاومت در حالت بارگذاری عمود بر لبه عضو اصلی محسوس تر بوده است. نتایج مربوط به مد شکست نشان دادند که نحوه بارگذاری در شکست آزمونه ها تاثیر گذار بوده است. در شکست آزمونه ها زیر بار برشی موازی با لبه چسبندگی داخلی فرآروده تاثیر گذار بوده است. در حالی که در بارگذاری عمود بر لبه علاوه بر چسبندگب داخلی، تراکم سطح نیز تاثیر گذار بوده است.
  کلیدواژگان: MDF، تخته خرده چوب، بار برشی، اتصال ها، پیچ
 • هادی علی یاری*، محمد شمسیان، بابک نصرتی ششکل صفحات 339-349
  در این پژوهش، اثر خاک اره MDF با افزودنی های خاک اره زغال، گوگرد و پودر لاستیک بازیافتی بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت چوب پلاستیک مورد بررسی قرار گرفت. پودر لاستیک بازیافتی در سه سطح صفر، 5/2 و 5 درصد و گوگرد در سه سطح صفر، 2 و 4 درصد همچنین خاک اره زغال و MDF با نسبت های 30 و 60 درصد مورد استفاده قرار گرفت. مواد در دستگاه میکسر گشتاوری مخلوط و پس از خارج کردن و سرد شدن مواد با دستگاه خردکن نیمه صنعتی به گرانول تبدیل و گرانول ها در داخل قالب ریخته و زیر پرس گرم قرار داده و در نهایت از پرس سرد استفاده شد. خواص مکانیکی شامل مقاومت خمشی، کششی و فشاری ، مدول خمشی و کششی همچنین خواص فیزیکی شامل جذب آب، واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد افزودن 60 درصد خاک اره MDF موجب افزایش مقاومت و مدول شد اما با افزایش پودر لاستیک و گوگرد مقاومت و مدول کاهش یافت. جذب آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت با افزدون 60 درصد خاک اره زغال، 4 درصد گوگرد و 5 درصد پودر لاستیک بازیافتی کاهش یافت. نتایج مقاومت خمشی، کششی و فشاری توسط میکروسکوب الکتریکی مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: چوب پلاستیک، خاک اره زغال، گوگرد، پودر لاستیک ضایعاتی
 • محسن ایزدی فیروزآباد*، حسین رنگ آور صفحات 351-362
  در این تحقیق اثر نانوذرات مس بر انتقال حرارت در سیکل پرس و خواص مکانیکی تخته پنج لایه با استفاده از دو گونه راش ایرانی و صنوبر دلتوئیدس و نانو ذرات مس در سطوح 0، 5، 10 و 15 درصد و زمان پرس 4، 5 و 6 دقیقه به عنوان عوامل متغیر مورد مطالعه قرار گرفت. مقایسه ی ویژگی های مکانیکی نمونه ها نشان داد که در زمان پرس 4 تا 5 دقیقه با افزایش همراه بوده اند اما در زمان پرس 6 دقیقه با کاهش مواجه شده اند. افزایش استفاده از محلول نانو ذرات مس تا 10 درصد موجب بهبود مدول گسیختگی و مدول الاستیسیته شده است که بدلیل افزایش سرعت انتقال حرارت در پروفیل ضخامتی تخته و گیرایی بهتر چسب میباشد. اما با افزایش نانو مواد تا 15 درصد خصوصیات مذکور کاهش نشان داده است. در بین نمونه ها تخته ساخته شده با چوب راش خصوصیات مکانیکی بالاتری نسبت به صنوبر داشت.
  کلیدواژگان: مواد نانو مس، انتقال حرارت، زمان پرس، راش، صنوبر، خواص مکانیکی
 • سعید کامرانی*، محمد آزادفلاح، یحیی همزه صفحات 363-376
  این مطالعه، با هدف بررسی اثر تغییرات pH و نسبت مولی بر روی ویژگی های رزین ملامین فرمالدهید و روکش آغشته سازی کاغذ دکورانجام شد .ویژگی های فیزیکی رزین از قبیل فرمالدهید آزاد، زمان گیرایی رزین، زمان ماندگاری رزین و درصد مواد جامد رزین حاصل در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ساختارهای مولکولی رزین با استفاده از طیف سنجی FTIR و آنالیز حرارتی رزین ها از طریق TGA مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که ، pH بالاتر، موجب بهبود ویژگی های رزین و روکش ملامینه شده در حالی که افزایش نسبت مولی فرمالدهید به ملامین سبب ضعیف تر شدن ویژگی های رزین و روکش گردید .علاوه بر این، نتایج نشان داد که تغییرات مشاهده شده در رزین ناشی از متغیرهای نسبت مولی و pH اثر معنی داری بر ویژگی-های حرارتی رزین ندارند.
  کلیدواژگان: رزین ملامین فرمالدهید، نسبت مولی، pH، ویژگی های فیزیکی، ویژگی های حرارتی
 • زهرا مرادی*، محسن بهمنی، مهرداد قدس خواه دریائی، میها هومر صفحات 377-387

  شناخت دوام طبیعی گونه های چوبی امری ضروری می باشد. کشور ایران نیز به لحاظ دارا بودن گونه های ارزشمند تجاری از این قائده مستثنی نمی باشد. به طور معمول دوام طبیعی چوب در شرایط آزمایشگاهی و میدانی با اندازه گیری مقاومت به پوسیدگی آن طبق دستورالعمل هایEN 113 و EN 252 تعیین می شود. با این وجود، نتایج حاصل قابل تعمیم به اغلب فرآورده های چوبی که در شرایط بدون تماس با خاک هستند نمی باشد. Meyer-Veltrup و همکاران در سال (2017) مدل جدیدی به منظور تعیین دوام طبیعی با تکیه بر شرایط اقلیمی در محیط آزمایشگاهی را ارائه کردند. در این مدل از دو فاکتور مقاومت ذاتی و قابلیت ترشوندگی استفاده می شود. مطالعه حاضر گونه چوبی راش (Fagus Orientalis) را به عنوان یکی از مهم ترین گونه های تجاری جنگل های هیرکانی انتخاب کرد تا با استفاده از مدل مقاومت دوام طبیعی آن را بررسی کند. نتایج حاصل چوب برون و درون راش را در دسته کم دوام و بی دوام (DC 4-5) قرار داد. چوب برون راش بعد از 1 و 24 ساعت غوطه وری بالاترین میزان جذب آب را نسبت به چوب درون نشان داد. بر اساس شاخص MLF 1/61 درصد از وزن چوب برون راش در مجاورت قارچ پوسیدگی سفید (T. versicolor) کاهش یافت همچنین کمترین مقدار کاهش وزن چوب برون و درون راش در مجاورت قارچ پوسیدگی سفید H. fragiforme ثبت شد. 5/43 درصد از شاخص MLF چوب راش هم در مجاورت میکروارگانیسم های خاکزی (TMC) کاهش یافت. بر اساس مدل مقاومت اولین نشانه های پوسیدگی پس از 312 و 294 روز مشاهده شد.

  کلیدواژگان: قابلیت ترشوندگی، مقاومت ذاتی، راش، مدل مقاومت
 • حانیه شوروزی*، محمد شمسیان، علی بیات کشکولی، محمد دهمرده قلعه نو صفحات 389-402
  استفاده از فرآورده های چوبی مهندسی شده در صنعت ساخت وساز به دلایل مختلف فنی و اقتصادی نظیر نسبت بالای مقاومت به وزن، عدم محدودیت در دسترسی به ابعاد مختلف و امکان تولید با استفاده از ضایعات به طور مداوم در حال افزایش هستند. تیرچه های I شکل یکی از انواع فرآورده های مهندسی شده چوبی هستند که خواص آنها با توجه به نحوه طراحی و نوع مواد به کار رفته در آن قابل کنترل است. این مطالعه باهدف بررسی تقویت تیرچه های I- شکل ساخته شده با الوار تراشه موازی و تخته چندلایه تقویت شده با الیاف شیشه و رزین اپوکسی انجام شده است. عوامل متغیر این تحقیق شامل نوع جان و بال تیرچه بود. ویژگی های مکانیکی تیرچه های ساخته شده شامل مقاومت خمشی، مدول الاستیسیته، مقاومت برشی جان، مقاومت فشاری موازی بال و مقاومت فشاری حد تناسب بال مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. نتایج به دست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمون دانکن برای گروه بندی میانگین ها استفاده شد. نتایج نشان داد استفاده از الوار لامینه تقویت-شده با پلیمر الیاف شیشه در جان تیرچه نسبت به الوار لامینه شده معمولی باعث بهبود 6/49 درصدی مدول گسیختگی، 17/73 درصدی مدول الاستیسیته، 55/55 درصدی مقاومت برشی جان، 41/16 درصدی مقاومت فشاری موازی بال و 65/20 درصدی مقاومت فشاری حد تناسب بال گردید. همچنین استفاده از الوار لامینه شده تقویت شده با پلیمر الیاف شیشه در بال تیرچه ها نسبت به الوار لامینه شده معمولی، الوار تراشه موازی و الوار تراشه موازی تقویت شده با پلیمر الیاف شیشه دارای عملکرد مکانیکی بسیار بهتری بود.
  کلیدواژگان: تیرچه های I- شکل، الیاف شیشه، مقاومت های مکانیکی، الوار لامینه شده تقویت شده با پلیمر الیاف شیشه
 • بابک نصرتی*، محمد پودینه زابلی، محمد دهمرده قلعه نو، سعیدرضا فرخ پیام صفحات 403-413
  فوم های تهیه شده از پلی لاکتیک اسید که پلیمری طبیعی است، به عنوان جایگزینی برای فوم های پایه نفتی معرفی شده است. با این وجود استفاده از این فوم ها از نظر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی با محدودیت هایی روبرو هستند. برای بهبود کیفیت فوم های پلی لاکتیک اسید، می توان از عوامل هسته زا طبیعی مانند مشتقات سلولزی استفاده نمود. در این تحقیق، فوم های پلی لاکتیک اسید با ترکیب آرد چوب، عامل فوم زا و عامل هسته زا در دستگاه اکسترودر و سپس قالب گیری زیر پرس تهیه شدند. اثر میکروکریستالین سلولز به عنوان عامل هسته زا در تولید فوم پلی لاکتیک اسید/آرد چوب با عامل فوم زای آزو دی کربن آمید مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، با افزایش مقدار عامل فوم زا تا سطح 3 درصد و عامل هسته زا تا سطح 4 درصد، چگالی پانل فوم ساخته شده تا 45/52درصد کاهش یافته است. کاهش چگالی همراه با افزایش تخلخل، افزایش نرخ انبساط، افزایش جذب آب، افزایش واکشیدگی ضخامت در تمام سطح تیمارها (1تا 3 درصد عامل فوم زا) و عامل هسته زا (1تا 4درصد) معنی دار بوده است. همچنین، این کاهش چگالی منجر به کاهش مقاومت کششی و خمشی و افزایش مقاومت به ضربه شده است. تغییرات مورفولوژیکی فوم های ساخته شده نیز با تصاویر میکروسکوپی (SEM) تایید شد.
  کلیدواژگان: فوم زیست تخریب پذیر، پلی لاکتیک اسید، فوم میکروسلولی، مقاومت های مکانیکی، جذب آب
 • محمد رونما*، علی قاسمیان، الیاس افرا صفحات 415-431
  افزایش فعالیت های صنعتی سبب افزایش تقاضا به منابع انرژی شده است. استفاده از منابع انرژی موجود (عمدتا از نوع سوخت های فسیلی) خسارات فراوان به محیط زیست وارد می کند. لذا یافتن جایگزین مناسب برای سوخت های فسیلی امری ضروری است. یکی از منابع جایگزین مناسب برای سوخت های فسیلی، زیست توده لیگنوسلولزی است. در این راستا، لازم است با استفاده از روش های مناسب تغییراتی در زیست توده خام ایجاد و آن ها را جهت مصارف تامین انرژی آماده سازی کرد. یکی از این روش ها، تبدیل مواد خام زیست توده به بریکت های سوختی است. در تحقیق حاضر، تاثیر استفاده از آرد پوست بادام و مقوای کهنه بازیافتی در تولید بریکت سوختی بررسی شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تیمار A2 (100 درصد مقوای کهنه بازیافتی) دارای بیش ترین مقدار دانسیته، مقاومت فشاری و خاکستر بود (به ترتیب برابر g/cm319/1، N/mm 94/178 و 4/18 درصد). تیمار A1 (100 درصد آرد پوست بادام) دارای بیش ترین مقدار مواد فرار و نرخ پایداری سوخت بود (به ترتیب برابر با 48/79 درصد و g/min 67/3). در نمونه شاهد (100 درصد آرد چوب)، بیش ترین مقدار ارزش حرارتی (MJ/kg 53/20) مشاهده شد.
  کلیدواژگان: زیست توده لیگنوسلولزی، بریکت سوختی، سوخت جامد زیستی، پوست بادام، مقوای کهنه بازیافتی، منابع تجدیدپذیر
 • حیدر حیدری اماموردیخان، سحاب حجازی*، محمدهادی آریایی منفرد صفحات 433-444

  در این تحقیق، تقویت خمیرکاغذ سودای سرد کاه گندم تولیدی در ایران با استفاده از الیاف ساقه گوجه فرنگی تهیه شده با فرآیند سودا-آنتراکینون مورد بررسی قرار گرفت. طول، قطر، قطر حفره سلولی، و ضخامت الیاف؛ نسبت رانکل، نسبت درهم رفتگی و ضریب انعطاف پذیری الیاف ساقه گوجه فرنگی اندازه گیری شدند. ترکیب شیمیایی ساقه گوجه فرنگی شامل درصد خاکستر، لیگنین، سلولز و همی سلولزها تعیین گردیدند. خمیرکاغذ رنگ بری نشده از ساقه گوجه فرنگی در مدت 180 دقیقه و با شرایط بهینه 170 درجه سانتی گراد، 20 درصد قلیاییت فعال و 1/0 درصد آنتراکینون تولید شد. میانگین درصد بازده پس از غربال و عدد کاپا خمیرکاغذ ساقه گوجه فرنگی به ترتیب 09/43 و 33/27 اندازه گیری گردیدند. کاغذ دست ساز ساخته شده از این خمیرکاغذ به ترتیب شاخص های کشش 75/34 (Nm/g)، پارگی 02/6 (mNm2/g) و ترکیدگی 16/2 (kPam2/g) را دارا می باشد. ترکیب خمیرکاغذ ساقه گوجه فرنگی با خمیرکاغذ سودای سرد کاه گندم موجود در بازار در سه سطح 75:25، 50:50 و 25:75 صورت پذیرفت. شاخص های کشش، پارگی و ترکیدگی پس از اختلاط به ترتیب 28، 63 و 36 درصد افزایش یافتند. بارزترین اثر اختلاط از نظر ویژگی های مکانیکی در افزایش شاخص پارگی مشاهده می گردد. نتایج نشان می دهد که افزودن خمیرکاغذ رنگ بری نشده سودا-آنتراکینون ساقه گوجه فرنگی به عنوان یک پسماند کشاورزی بلا استفاده به خمیرکاغذ رنگ بری نشده سودای سرد کاه گندم، می تواند با کاهش نقاط ضعف خمیرکاغذ سودای سرد به بهبود و افزایش شاخص های مکانیکی و همچنین گسترش کاربرد و تقاضا برای این خمیرکاغذ منجر شود.

  کلیدواژگان: کاه گندم، ساقه گوجه فرنگی، خمیرکاغذ سودای سرد، خمیر کاغذ سودا-آنتراکینون
|
 • Mosayeb Dalvand * Pages 329-338
  In this research, the shear strength of joints made of medium-density fiberboard (MDF) and particleboard with screwshas been evaluated. Therefore, T-shaped joints were made from two pieces with a dimensions of 7.5 x 15 cm by one screw as a fastener. The screw was selected as a variable in three levels of diameter: 4.2, 5 (panel screw), and 6 mm (Allen socket head cap screw). The Joints, were tested under shear load in two directions, parallel and perpendicular to the edge of the main member. The loading rate was 5 mm/min. The results have shown that MDF and particleboard have similar performance against shear loading. The screw diameter had a significant effect on the strength of joints in shear loading. Joints made with MDF and particleboard have a better performance against shear load when the load was perpendicular to the edge of the main member. Also, the results have shown that the joints made with 6 mm diameter screws in both MDF and particleboard show more resistance against shear loading. This increase was more noticeable in the case of loading perpendicular to the edge of the main member. The mode of failure results showed that the loading type affected in the failure of specimens. In parallel loading to edge loading internal bounding has been effective, while in perpendicular to edge loading in addition to the internal bounding, surface density has also been effective.
  Keywords: MDF, Particleboard, Shear strength, Joints, Screw
 • Hadi Aliyari *, Mohammad Shamsian, Babak Nosrati Pages 339-349
  In this research, the influence of MDF sawdust with coal sawdust additives, sulfur and recycled rubber powder on the physical and mechanical properties of wood plastic composite was investigated. Recycled rubber powder was used at 3 three levels of 0, 2.5, and 5 wt% and sulfur at three levels of 0, 2 and 4 wt% as well as coal sawdust and MDF with ratios of 30 and 60%. The materials inside the torque mixer machine were mixed and after taking out and cooling the materials were converted into granules with a semi-industrial crushing machine, and the granules were poured into the mold and placed under a hot press, and finally a cold press was used. Mechanical properties including bending, tensile and compressive strength, bending and tensile modulus, as well as physical properties including water absorption, thickness swelling at 2 and 24 hours were measured. The results showed that the addition of 60% MDF sawdust increased the strength and modulus, and with the increase of rubber powder and sulfur, the strength and modulus decreased. Water absorption and thickness swelling of 2 and 24 hours decreased with the addition of 60% coal sawdust, 4 wt% sulfur and 5 wt% recycled rubber powder. The results of bending, tensile and compressive strength were confirmed by Scanning electron microscopv.
  Keywords: wood, plastic, sawdust coal, Sulfur, waste rubber powder
 • Mohsen Izadi Firoozabad *, Hossein Rangavar Pages 351-362
  In this study, the effect of nano-copper particles on heat transfer in the cycle, press and mechanical properties of boards of five layers was studied .Two species Iranian beech and Populus deltoides and nano-copper particles at four levels of (0, 5, 10 and 15%) of the time, Press (4, 5 and 6 minutes) as the variable factors were considered in this study. Mechanical strength of plywood (including MOR and MOE, SH) were measured.Results indicate that mechanical strength of plywood (including MOR and MOE, SH) after a primary increase from 4 to 5 minutes of press time decreased after 6 minutes of press time. Increasing intake soluble nano copper from 0 to 10% and cause an improved the in MOR and MOE . So it can be attributed to reason increasing speed of heat transfer and glue absorption cause an improved the boards. But with increasing consumption 15% reduction in the features.In all the the mechanical strength of boards, Species of beech very good performance compared to Populus deltoids that so it can be attributed to internal bond improvement.
  Keywords: Nano copper, heat transfer press time, five-layer boards, beech, spruce, Mechanical properties
 • Saeed Kamrani *, Mohammad Azadfallah, Yahya Hamzeh Pages 363-376
  In this study, the effect of changes in pH and molar ratio on the properties of melamine formaldehyde resin for impregnating decorative paper was investigated. The physical properties of the resin such as free formaldehyde, resin shelf life, and the percentage of resin solids contents were investigated in different conditions Also, the molecular structures of resin were studied using FTIR spectroscopy and thermal analysis of resins through TGA. The results showed that a higher pH improved the characteristics of the resin and melamine coating, while increasing the molar ratio of formaldehyde to melamine weakened the characteristics of the resin and coating. In addition, the results showed that the changes observed in the resin caused by The variables of molar ratio and pH have no significant effect on the thermal properties of the resin.
  Keywords: Melamine formaldehyde resin, molar ratio, pH, physical properties, Thermal properties
 • Zahra Moradi *, Mohsen Bahmani, Mehrdad Godskhah Daryaei, Miha Humar Pages 377-387

  Recognition of the natural durability of wood and industrial species of each country is essential and Iran is no exception to this rule because of valuable commercial species. Generally, the natural durability of wood is determined in the laboratory and field by measuring the decay resistance of wood according to EN 113 and EN 252. However, Meyer- Veltrup et al. proposed a new method entitled "resistance model" to estimate the natural durability with more accuracy which can be generalized to conditions without soil contact. In this model, two factors namely inherent resistance and wetting ability are used. Beech (Fagus orientalis) was selected as one of the most important commercial species in Hyrcanian forests to study its natural durability. The results showed F. orientalis heartwood and sapwood were less durable and non-durable (DC 4–5). Water immersion after 1 and 24 hours was highest for sapwood followed by heartwood. Based on the MLF index, 61 % of sapwood was attributed to the white fungus (T. versicolor) as well and the lowest MLF was caused by sapwood and heartwood by the H. Fragiforme. 43.5 % of MLF on beech wood is caused by terrestrial organisms (TMC). Based on the resistance model, the first signs of decay were observed after 312 and 294 days.

  Keywords: Wetting ability, Inherent resistance, Fagus orientalis, Decay, resistance model
 • Haniyeh Shoorvazi *, Mohammad Shamsian, Ali Bayatkashkoli, Mohammad Dahmardeh Ghalehno Pages 389-402
  The use of engineered wood products in the construction industry is constantly increasing due to various technical and economic reasons such as high strength-to-weight ratio, lack of restrictions in access to different dimensions, and the possibility of production using waste. I-shaped beams are one of the types of engineered wood products which Their properties can be controlled according to the design and the type of materials used in it.This study is done For the purpose of investigate the Reinforcement of I-shaped beams made with parallel strand lumber and laminated veneer lumber reinforced with glass fibers and epoxy resin. The variable factors of this research included the type of web and flange. The mechanical properties of the manufactured beams, including bending strength, modulus of elasticity, shear strength of the web, compressive strength parallel to the flange and compressive strength propertional limit of the flange were investigated and tested. The obtained results were analyzed in the form of a completely random design and Duncan's test was used to group the means. The results showed that the use of laminated lumber reinforced with glass fiber polymer in the web of beam compared with conventional laminated lumber Cause of improvement the modulus of rupture by 49.6%, the modulus of elasticity by 73.17%, the shear strength of the web by 55.55%, compressive strength parallel to the flange by 16/41% and 20.65% of the compressive strength propertional limit of the flange. Also, the use of laminated lumber reinforced with glass fiber polymer in the flanges of beams had a much better mechanical performance than conventional laminated lumber, parallel strand lumber and parallel strand lumber reinforced with glass fiber polymer.
  Keywords: I-shaped beams, Glass fibers, mechanical resistances, Laminated lumber reinforced with glass fiber polymer, parallel strand lumber
 • Babak Nosrati *, Mohammad Podineh Zaboli, Mohammad Dahmardeh Ghalehno, Saeed Reza Farrokhpayam Pages 403-413
  Foams made from poly-lactic acid, which is a natural polymer, have been introduced as an alternative to petroleum-based foams. However, the use of these foams faces limitations in terms of physical and mechanical characteristics. To improve the quality of poly-lactic acid foams, natural nucleating agents such as cellulose derivatives can be used. The effect of micro-crystalline cellulose as a nucleating agent in the production of poly-lactic acid/wood flour foam with azodicarbonamide foaming agent was investigated. The results revealed that by increasing the foaming agent content up to 3% and the nucleating agent content up to 4%, the density of the foam panels decreased by 45.52%. The reduction in density was accompanied by an increase in porosity, expansion rate, water absorption, and thickness swelling throughout all treatment levels (1 to 3% foaming agent and 1 to 4% nucleating agent), and this decrease in density led to a reduction in tensile and flexural strength and an increase in impact resistance. The morphological changes of the produced foams were also confirmed by scanning electron microscopy (SEM) images.
  Keywords: Biodegradable foam, poly-lactic acid, Micro-cellular foam, Mechanical properties, water absorption
 • Mohamad Roonama *, Ali Ghasemian, Elyas Afra Pages 415-431
  The increase in industrial activities has increased the demand for energy sources. The use of existing energy sources (mainly fossil fuels) causes a lot of damage to the environment. Therefore, it is necessary to find a suitable alternative for fossil fuels. One of the suitable alternative sources for fossil fuels is lignocellulosic biomass. In this regard, it is necessary to make changes in raw biomass by using appropriate methods and prepare them for energy supply purposes. One of these methods is converting biomass raw materials into fuel briquettes. In this research, the effect of using almond shell flour and recycled old cardboard in the production of fuel briquettes was investigated. The results of this research showed that treatment A2 (100% recycled old cardboard) had the highest amount of density, compressive strength and ash (1.319 g/cm, 178.94 N/mm and 18.4%, respectively). Treatment A1 (100% almond peel flour) had the highest amount of volatile substances and fuel stability rate (79.48% and 3.67 g/min, respectively). In the control sample (100% wood flour), the highest calorific value (20.53 MJ/kg) was observed.
  Keywords: Lignocellulosic biomass, fuel briquettes, Bio solid fuel, Almond shell, Recycled old cardboard, Renewable resources
 • Heidar Heidari Emamverdikhan, Sahab Hedjazi *, MohammadHadi Aryaie Monfared Pages 433-444

  In this research, the strengthening of wheat straw cold soda pulp produced in Iran using tomato stalk fibers prepared by soda-anthraquinone process was investigated. Length, diameter, cell cavity diameter, and fiber thickness; Runkle ratio, slenderness ratio and flexibility coefficient of tomato stalk fibers were measured. The chemical composition of tomato stalk including percentage of ash, lignin, cellulose and hemicelluloses were determined. Unbleached pulp was produced from tomato stalk in 180 minutes with optimal conditions of 170°C, 20% active alkali and 0.1% anthraquinone. The average yield percentage after screening and kappa number of tomato stalk pulp were measured as 43.09 % and 27.33, respectively. Hand sheets made from this pulp has the tensile index of 34.75 (Nm/g), tear index of 6.02 (mNm2/g) and burst index of 2.16 (kPam2/g), respectively. The combination of tomato stalk pulp with wheat straw cold soda pulp available in the market was done at three levels: 75:25, 50:50 and 25:75. The amount of tensile, tear and burst indices increased by 28, 63 and 36 % respectively after mixing. The most obvious effect of mixing in terms of mechanical properties is observed in the increase of tear index. The results show that the addition of unbleached soda-anthraquinone tomato stalk pulp as an unused agricultural waste to the unbleached wheat straw cold soda pulp can improve and increase the mechanical indices by reducing the weaknesses of the cold soda pulp and also leads to expanding the application and demand for this pulp.

  Keywords: Wheat straw, tomato stalk, cold soda pulp, soda-anthraquinone pulp