فهرست مطالب

Industrial Mathematics - Volume:15 Issue: 2, Spring 2023
 • Volume:15 Issue: 2, Spring 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/04/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سمیرا هادی بناب، وحید پروانه*، حسن حسین زاده، حسن آیدی، سید جلالدین حسینی غنچه صفحات 95-105
  هدف این مقاله ارایه برخی قضایای نقطه ثابت و نقطه انطباق چندگانه در فضاهای متریک C^*-جبر مقدار با استفاده از مفهوم آلفا سری برای دنباله ای از نگاشت ها می باشد. در پایان مقاله، یک مثال و یک کاربرد برای نشان دادن کارایی و درستی نتایج اصلی ارایه می دهیم.
  کلیدواژگان: فضاهای متری سی-استار جبر مقدار، آلفا سری، نقطه ثابت ان تایی، نقطه انطباق ان-تایی، نگاشتهای سازگار، نگاشتهای پیوسته متقابل ضعیف
 • امیر محمدقاسمی*، عبدالله هادی ونچه صفحات 107-125
  فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) یکی از مشهورترین تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره است که با استفاده از آن اوزان معیارها و مقادیر ارزیابی گزینه ها بر پایه مقایسات زوجی فازی ایجاد می گردند. رویکردهای زیادی جهت تعیین اوزان از ماتریس های مقایسات زوجی وجود دارند. برخی از این روش ها اوزان بازه ای را در آلفا برش ها محاسبه کرده اند. با این وجود، در برخی تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره (نظیر روش ترجیح بر اساس مشابهت به راه حل ایده آل (TOPSIS)، راه حل توافقی و بهینه سازی چند معیاره (VIKOR) و FAHP) لازم است تا اوزان قطعی نرمال شده محاسبه شود. در مقاله حاضر، نویسندگان شاخصی را توسعه دادند که با استفاده از آن اوزان بازه ای بدست آمده در آلفا برش ها به وزن قطعی تلفیق می شود. در انتها، چندین مثال توضیحی در ادبیات جهت نشان دادن اعتبار شاخص پیشنهادی در نظر گرفته شده و پس از آن، نتایج بدست آمده با اوزان استخراج شده توسط برنامه ریزی ترجیحی فازی (FPP) مقایسه می شوند. نتایج بدست آمده نشان می دهند که تکنیک پیشنهادی جهت بدست آوری اوزان قطعی روشی مناسب است و اولویت های رتبه بندی مشابهی را با سایر روش ها دارد.
  کلیدواژگان: فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی فازی، آلفا برش، تصمیم گیری چند معیاره، بهینه سازی، مجموعه های فازی
 • ژاله شیرین نژاد، منصور سراج*، سارا شکراللهی، فاطمه کیانی صفحات 127-136

   این مقاله روشی برای رسیدن به جواب بهین سراسری مسایل برنامه ریزی چند هدفه ی کسری هندسی (سیگنومیال) با متغیر صحیح آمیخته پیشنهاد می دهد . دراین مقاله نخست یک مسیله ی برنامه ریزی چندهدفه ی کسری هندسی (سیگنومیال) به وسیله ی یک راهبرد جدید وآسان به یک مسیله ی غیر کسری تبدیل می شودو برای رسیدن به جواب سراسری ازیک تبدیل ریلکس محدب استفاده می کنیم. سپس برای رسیدن به جواب صحیح بهین توافقی اهداف مسیله تکنیک های مرسوم برنامه ریزی فازی و نیزالگوریتم شاخه و کران غیر خطی را بکار می گیریم .علاوه براین برای یافتن جواب صحیح و سراسری با کوچکترین فاصله ازجواب مسیله ی اولیه از الگوریتم شاخه و کران فضایی استفاده می کنیم.در پایان برای نشان دادن درستی و کارایی راهبرد پیشنهادی دو مثال عددی ذکر شده است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی چند هدفه، برنامه ریزی هندسی‚ برنامه ریزی کسری، برنامه ریزی عدد صحیح، الگوریتم شاخه و کران فضایی
 • سوگل نیازیان* صفحات 137-150
  در این مقاله ، ما برخی از خصوصیات فیلترهای اول و ماکسیمال را ارایه می دهیم. علاوه بر این ، ما فیلترهای ن $ \ cap $-جدایی ناپذیر را برای جبر برابری معرفی می کنیم ، برخی نتایج را در مورد آنها و روابط بین فیلترهای ماکسیمال ، اول ، $\cap $-جدایی ناپذیر و$\vee $- جدایی ناپذیر در جبر برابری را بررسی می کنیم. همچنین ، ما اکسپکتروم جبر برابری را معرفی می کنیم و اثبات می کنیم اسپکتروم همراه با توپولوژی زاریسکی یک فضای توپولوژیکی فشرده و T_0 است و ماکسیمال اسپکتروم (به عنوان یک زیرفضا از آن)فشرده و T_1 است.
 • احمدرضا حقیقی*، فروزان رحیمیان، نسیم عسگری صفحات 151-163
  در این مقاله استفاده از  روش مربع ساز دیفرانسیل، برای تعیین جواب های عددی  معادلات  تلگراف دو بعدی و سه بعدی با شرایط مرزی دیریکله و نیومن، پیشنهاد شده است.در این روش منحنی های بی اسپلاین مکعبی نمایی مورد استفاده قرار می گیرند.  در نتیجه  در روش (مربع ساز دیفرانسیل) مذکور از یک ضریب مقیاس بندی براساس بی- اسپلاین های مکعبی نمایی استفاده شده است. بنابراین معادله ی تلگراف هذلولوی با استفاده از دستگاهی از معادلات دیفرانسیل معمولی نمایش داده می شود. و برای حل دستگاه معادلات دیفرانسیل حاصل، الگوریتم رانگ-کوتا مرتبه ی سوم طی چهارگام به منظور حفظ پایداری سیستم ارایه شده است. درستی و کارایی روش مورد استفاده نیز روی 4 مثال  از معادله ی تلگراف مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: معادله تلگراف‏، منحنی های بی- اسپلاین مکعبی نمایی، روش مربع ساز دیفرانسیل، روش رانگ-کوتا
 • فرزانه اسدی، سهراب کردرستمی، علیرضا امیرتیموری، مرتضی بذرافشان صفحات 175-188

  در این مقاله، شبکه های دو مرحله ای در نظر گرفته می شوند که در آنها منابع مشترکی بین هر دو مرحله وجود دارند. همچنین لینک هایی بین مرحله اول و دوم وجود دارد که برای مرحله اول نامطلوب است. دو مدل ارایه می شوند که مدل اول برای محاسبه کارایی فرآیندهای دو مرحله ای ذکر شده تحت فناوری غیرمحدب است و مدل دوم یک مدل معکوس برای محاسبه مقادیر خروجی به واسطه تغییرات ورودی است. این تغییرات به گونه ای است که مقادیر کارایی ثابت می ماند. در واقع، ابتدا یک مدل پوسته دسترسی پذیری آزاد(FDH) شبکه ای غیرشعاعی برای ارزیابی کارایی کل و مراحل فرایندهای دو مرحله ای با منابع مشترک طراحی می شود. ساختار معرفی شده یک مساله برنامه ریزی غیرخطی صحیح مختلط است و با استفاده از یک رویکرد اکتشافی محاسبه می شود. سپس به ازای آشفتگی ورودی های هر مرحله و در حالی که مقادیر کارایی بدون تغییر باقی می مانند، یک رویکرد FDH دو مرحله ای معکوس به منظور تخمین خروجی های مربوط به دو مرحله ارایه می شود. برای شفاف سازی مدل های پیشنهادی، از یک مطالعه کاربردی موجود در مطالعات پیشین استفاده می شود.

 • علی اکبر بانی *، محسن رستمی مالخلیفه، فرهاد حسین زاده لطفی صفحات 189-197

  در تحلیل پوششی داده ها، نقاط مرزی مجموعه امکان تولید از اهمیت ویژه ای برخوردارند. هدف پژوهش حاضر ارایه روشی برای یافتن ابر صفحه های ضعیف مدل های DEA به کمک نقاط اتکا است. نقاط اتکا یک زیر مجموعه مهمی از مجموعه نقاط کارای راسی مجموعه امکان تولید در DEA می باشد. آن ها با ابرصفحه های سازای ضعیف در مجموعه امکان تولید در ارتباط مستقیم هستند. بنابراین، ما از این خاصیت استفاده کردیم و یک الگوریتم کاربردی برای شناسایی ابرصفحه های سازای ضعیف PPS پیشنهاد کردیم. در نهایت، الگوریتم مان را به وسیله دو مثال عددی مورد ارزیابی قرار می دهیم.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، نقطه اتکا، مجموعه امکان تولید، ابرصفحه سازای ضعیف، مرز
|
 • O. Tehranian, A. Mirzadeh *, B. Naderi Pages 79-94
  This paper presents a new inventory model for deteriorating items, allowable shortages, and stochastic inflationary conditions, considering a belief-rule-base inventory control (BRB-IC) method. This is a new insight in comparison with the previous research, which considers a belief-rule-based inventory control under nonstationary demand. The Genetic Algorithm and exact methods have been considered for minimizing the objective function. The numerical example and a sensitivity analysis provided to illustrate the theoretical results.
  Keywords: Inventory, Nonstationary Demand, Uncertainty, Evidential Reasoning, Belief Rule ‎Base
 • S. Hadi Bonab, V. Parvaneh *, H. Hosseinzadeh, H. Aydi, S. J. Hosseini Ghoncheh Pages 95-105
  The purpose of this paper is to present some $n$-tuple fixed point and $n$-tuple coincidence point results in $C*$-algebra-valued metric spaces using the concept of an $\alpha$-series applied to a series of mappings. At the end of the paper, we give an example and an application to support our main results.
  Keywords: $C^*$-algebra-valued metric space, $alpha$-series, $n$-tuple fixed point, $n$-tuple coincidence point, Compatible mappings, Weakly reciprocally continuous mappings
 • A. Mohamadghasemi *, A. Hadi-Vencheh Pages 107-125
  Two-stage logarithmic goal programming (TLGP) is one of the weighting technologies from fuzzy comparison matrices. But, it only present the interval weights at all alpha–cuts under each criterion when usage of the TLGP. In this paper, we improve this limitation of TLGP using an proposed index. Finally, the two real illustrative examples in literature are considered to show the verification of the proposed index.
  Keywords: Fuzzy Analytical Hierarchy Process, Alpha–cut, Multi criteria decision making, Optimization, fuzzy sets
 • Zh. Shirinnejad, M. Saraj *, S. Shokrolahi, F. Kiany Pages 127-136

  This study proposes a method for solving mixed integer multi-objective fractional signomial geometric programming (MIMOFSGP) problems. A few methods have been applied in the recent past to convert a fractional signomial objective function into a non-fractional signomial objective function to find the optimal solution by use of some common mathematical programming techniques. In this paper, at first a multi-objective fractional signomial programming is converted into a non-fractional multi-objective signomial programming problem by a new convenient reformulation strategy. A convex relaxation is used to reach global solution and then fuzzy programming technique is applied to find the optimal compromise solution. A mixed integer compromise optimal solution of the convex programming problem can finally be found by use of nonlinear branch and bound algorithm. Then 0n using the Spacial branch and bound algorithm, we find a solution that has the shortest distance from the solution of original problem. Finally two illustrative examples are included to demonstrate the correctness and efficiency of the proposed strategy and compare the results with the other solutions obtained by the other methods.

  Keywords: Multi-objective programming, geometric programming, fractional programming, Mixed integer programming, Spatial branch, bound algorithm
 • S. Niazian * Pages 137-150
  In this paper, we present some characterizations of prime and maximal filters. Moreover, we introduce $\cap$-irreducible filters of an equality algebra, investigate some results about them and relations between maximal, prime, $\vee$-irreducible and $\cap$-irreducible filters in equality algebra. Also, we introduce spectrum of an equality algebra and prove that the spectrum endowed with Zariski topology is a compact T_0 topological space and maximal spectrum (as a subspace of that) is a compact T_1 topological space.
  Keywords: Equality algebra, Prime filter, Maximal filter, $, vee $-irreducible filter, $, cap $-irreducible filter, Zariski ‎topology
 • AR. Haghighi *, F. Rahimiyan, N. Asghary, M. Roohi Pages 151-163
  In this paper the differential quadrature method is implemented to find numerical solution of two and three-dimensional telegraphic equations with Dirichlet and Neumann's boundary values. This technique is according to exponential cubic B-spline functions. So, a modification on the exponential cubic B- spline is applied in order to use as a basis function in the DQ method. Therefore, the Telegraph equation (TE) is altered to a system of ordinary differential equations (ODEs). The optimized form of Runge-Kutta scheme has been implemented by four-stage and three-order strong stability preserving (SSPRK43) to solve the resulting system of ODEs. We examined the correctness and applicability of this method by four examples of the TE.
  Keywords: Telegraph equation (TE), Exponential modified, Cubic B-spline function, SSP-RK43, Differential. quadrature method
 • M. Pakdemirli * Pages 165-174
  Variational calculus is used to determine the integrability of differential equations. A remarkable unified approach is presented by a single theorem employing variational calculus to determine the integrability of any ordinary differential equation whether linear or nonlinear. The theorem is also used to determine the integrating factor for a given equation if it is not directly integrable. Well established results for determining integrating factors obtained by various methods can be combined in a single equation of variational calculus. Many sample problems are extensively treated to show the power and applicability of the theorem. The method is applied to a variety of problems stemming from physical phenomena.
  Keywords: Variational Calculus, Integrability, Differential Equations, Integrating Factor, Mathematical Physics Applications
 • F. Asadi, S. Kordrostami, AR. Amirteimoori, M. Bazrafshan Pages 175-188

  In this research, two-stage networks are considered in which there are common resources between both stages. Also, there are links between the first and second stages that are undesirable for the first stage. Two models are rendered, the first is a model for calculating the efficiency of the mentioned two-stage processes under the non-convex technology and the second model is an inverse model for calculating output values through input changes. The changes are such that efficiency values remain constant. Actually, at first, a non-radial network free disposal hull (FDH) model is planned to evaluate the entire and stage efficiencies of two-stage processes with shared resources. The introduced framework is a mixed integer nonlinear programming plan and is computed using a heuristic approach. Then, an inverse two-stage FDH approach is presented to determine outputs related to two stages for perturbing inputs of each stage while the efficiency values remain unchanged. To clarify the proposed models, an application from the literature is used.

  Keywords: Data envelopment analysis, Two-stage system, Inverse DEA, Free disposal hull (FDH), Shared. resources
 • A. A. Bani, M. Rostamy-Malkhalifeh, F. Hosseinzade Lotfi Pages 189-197

  Border points of the production possibility set (PPS) have particular importance in data envelopment analysis (DEA). The present study aims to provide a method to find weak defining hyperplanes of DEA models by the anchor points. Anchor points are an important subset of the set of extreme efficient points of the PPS in DEA. They are directly related to weak defining hyperplanes in the production possibility set. Therefore, we used this feature and offered a practical algorithm to find weak defining hyperplanes of PPS. Eventually, we illustrate our algorithm using two numerical examples.

  Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA), Anchor point, Production Possibility Set (PPS), Weak defining hyperplane, Frontier