فهرست مطالب

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی - پیاپی 50 (بهار 1402)
 • پیاپی 50 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدیه رمه دوست، رویا آل عمران*، حسین پناهی، حسین اصغرپور صفحات 13-28

  کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت ها می باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاست های پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم و تولید واقعی در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج مطالعه نشان داد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تاثیر معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تاثیر معنی داری بر تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاستهای مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته می شود...

  کلیدواژگان: سیاست پولی، نقدینگی، تورم، رشد اقتصادی
 • مصطفی امیدعلی، محمدحسن فطرس*، علی اکبر قلی زاده صفحات 29-46

  در ایجاد چرخه های تجاری عواملی چون انتظارات، نبود انعطاف پذیری مالی، عدم اطمینان های موجود در فضای کلان اقتصادی و سایر شاخص های اقتصادی و غیراقتصادی تاثیرگذار هستند که هیچ یک از آنها به تنهایی، ادوار تجاری را به وجود نمی آورد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ریسک های اقتصادی، مالی، سیاسی و بین المللی با چرخه های تجاری اقتصادی ایران طی دوره 1380 تا 1398 می باشد. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات روند بلندمدت از روند ادواری تولید ناخالص داخلی تفکیک شد و با بهره گیری از مدل خودتوزیع برداری ساختاری (SVAR) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. طبق نتایج بدست آمده، متوسط یک دور تجاری در اقتصاد ایران معادل با 10 فصل بوده که برای دوره رکود و دوره رونق به ترتیب برابر با 45/5 و 5 فصل می باشد. ریسک اقتصادی به میزان 0.0354- درصد اثرات آنی بر چرخه های تجاری اقتصاد ایران دارد که این رقم برای ریسک مالی، ریسک بین المللی و ریسک سیاسی به ترتیب عددهای 0.0035-، 0.0031- و 0.0048 درصد را نشان می دهد. بر اساس نتایج آزمون علیت گرانجری، دو متغیر ریسک اقتصادی و ریسک مالی علیت ایجاد چرخه های تجاری اقتصاد ایران هستند، در صورتی که ریسک های سیاسی و بین المللی علیت چرخه های تجاری نمی باشند. ریسک های اقتصادی در دوره اول با تاثیر حدود 6 درصدی بیشترین توضیح دهندگی را در ایجاد چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی دارا می باشد که بعد از آن ریسک مالی بیشترین اثرگذاری را بر چرخه ها تجاری می گذارد، از طرفی ریسک های سیاسی در بین ریسک های مورد مطالعه کمترین اثرگذاری را بر چرخه های تجاری دارد.

  کلیدواژگان: ادوار تجاری، نهادگرایی جدید، ریسک ها، خودتوزیع برداری ساختاری (SVAR)
 • حسن اعمی بنده قرایی*، فرهاد خداداد کاشی، یگانه موسوی جهرمی صفحات 47-56

  در مطالعات مختلف برای ارزیابی و اندازه گیری فقر، افراد جامعه بر مبنای خط فقر به دو گروه فقیر و غیر فقیر تفکیک می شوند و سپس با استفاده از اطلاعات خانوارهای فقیر انواع شاخص های فقر محاسبه می شود. از آنجا که میزان فقر افراد متفاوت است میزان تاثیر هر یک از آنها بر اندازه فقر جامعه متفاوت می باشد. با توجه به نکته اخیر در این مقاله تلاش می شود اندازه فقر در ایران با استفاده از تابع عضویت فازی ارزیابی شود. در این مقاله با استفاده از داده های خام طرح آماری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران در طی سال های 1397-1385 و استفاده از شاخص فقر سن در دو حالت معیار ضریب جینی و معیار بن فرونی در دو حالت کلاسیک و فازی میزان فقر محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد که استفاده از منطق فازی تاثیر محسوسی بر مقدار فقر دارد به طوری که در حالت کلاسیک میزان فقر به طور قابل ملاحظه ای از حالت فازی کمتر است. از طرفی نتایج نشان می دهد که هم در حالت کلاسیک و هم در حالت فازی بهره گیری از معیار بن فرونی به جای ضریب جینی باعث بالا رفتن فقر می شود.

  کلیدواژگان: روش منطق فازی شاخص های نابرابری بن فرونی و ضریب جینی، شاخص فقر سن، اندازه گیری فقر
 • عاطفه احمدی*، احمد صلاح منش، حسن فرازمند، ابراهیم انواری صفحات 57-70

  با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی در کشور، در این پژوهش به بررسی بازار صادرات سیمان ایران به عنوان یکی از صنایع پایه و راهبردی پرداخته شده است. از این رو، از طریق محاسبه آستانه بهره وری با احتساب هزینه های نفوذ کشورهای طرف تجاری، نرخ رشد صادارت بر اساس بهره وری بنگاه های صادرکننده و آستانه کشورها، با استفاده از مدل های سولو، داده های پانل و روش اقتصاد سنجی (FGLS)، در دوره زمانی 2020-2003، بررسی شده است. نتایج حاصل برای 12 کشور طرف تجاری نشان می دهد که افزایش میزان بهره وری بنگاه ها با توجه به آستانه بهره وری در هر کشور تاثیر مثبت بر نرخ رشد صادرات سیمان ایران داشته است. لذا، بنگاه ها با بهره وری نزدیک به مقدار آستانه نفوذ بیشتری در بازار دارند. ضمنا، وجود تهدیدهای خارجی (نظیر تحریم های اقتصادی، رکود حاکم در کشور، امکانات حمل و نقل، بیماری کرونا و غیره) بر میزان نرخ رشد صادرات سیمان با وجود افزایش نفوذ بنگاه ها در بازار تاثیر منفی داشته است. علاوه بر این، اقداماتی نظیر افزایش بهره وری بنگاه ها، گسترش فعالیت های بازاریابی بین المللی و سیاست های حمایتی دولت تا حدودی آثار تهدیدهای خارجی را بر صادارت سیمان را کاهش داده است.

  کلیدواژگان: صادرات سیمان، بهره وری، هزینه های نفوذ و آستانه بهره وری
 • شیوا علیزاده*، محمد علیزاده، محبوبه دلفان، وحید شقاقی شهری صفحات 71-88

  طی سال های اخیر نوسانات زیادی در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان مانند رشد و تورم و... در کشور ایران مشاهده شده است. از آنجایی که متغیرهای اقتصادی مذکور نقش قابل توجهی در وضعیت ثبات اقتصادی دارند، لذا بررسی وضعیت ثبات اقتصادی کشور به یکی از موضوعات چالش برانگیز تبدیل شده است. این در حالی است که تمرکززدایی مالی به عنوان سیاستی که ممکن است ثبات اقتصادی کشور را افزایش دهد اخیرا مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. مطالعه حاضر با استفاده از روش پانل فضایی به دنبال بررسی تاثیرات تمرکززدایی مالی بر ثبات اقتصادی کشور (شاخصی ترکیبی از رشد اقتصادی، تورم و کسری بودجه) طی سالهای 1395-1385 است. نتایج مطالعه رابطه غیرخطی میان تمرکززدایی مالی و ثبات اقتصادی را نشان می دهد، به طوری که یک درصد بهبود تمرکززدایی مالی درآمد موجب کاهش 0.63 درصدی شاخص ترکیبی ثبات اقتصادی شده است اما با افزایش تمرکززدایی مالی درآمد، ثبات اقتصادی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد یک درصد بهبود تمرکززدایی مخارج موجبات افزایش 1.4 درصدی شاخص ثبات اقتصادی را فراهم کرده است این در حالی است که در سطوح بالای تمرکززدایی مالی مخارج، نتایج بر کاهش ثبات اقتصادی دلالت دارند.

  کلیدواژگان: تمرکززدایی مالی، اقتصاد سنجی فضایی، ثبات اقتصادی
 • ارشیا فرجی تبریزی، کامبیز هژبرکیانی*، عباس معمارنژاد، فرهاد غفاری صفحات 89-106

  نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان به حساب می آید که چگونگی تاثیر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی از جمله چالش های مهم در اقتصاد کلان می باشد،بخصوص در چند دهه گذشته کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می کنند.هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با تاکید بر نقش نرخ ارز با رویکرد ARDL-PMG می باشد.نتایج حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه در بلندمدت نرخ ارز واقعی اثرگذاری منفی و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. و همچنین از سوی دیگر متغیرهای انباشت سرمایه فیزیکی ، مخارج دولت، درجه باز بودن اقتصاد و نقدینگی اثری مثبت بر تولید ناخالص داخلی دارد . در این راستا متغیر انباشت سرمایه فیزیکی بالاترین اثرگذاری مثبت را بر تولید ناخالص داخلی هم در کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته داشته است. در عین حال اثر منفی نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای درحال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد. بنابراین بر اساس نتیجه این پژوهش ریسک های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد.

  کلیدواژگان: نرخ ارز حقیقی، تولید ناخالص داخلی، خودرگرسیون باوقفه های گسترده پانلی
 • عاطفه الله وردی، سعید دائی کریم زاده*، سارا قبادی صفحات 107-128

  در سال‏های اخیر، شاخص شرایط مالی (FCI) در بسیاری از کشورها به عنوان یک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاست های کلان اقتصادی مورداستفاده قرارگرفته است؛ به همین منظور، در مطالعه حاضر اثرات شاخص شرایط مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی با به کارگیری الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) و با استفاده از داده‏های فصلی طی دوره (1398-1370) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله بیانگر آن است که نوع واکنش و میزان واکنش متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه شاخص شرایط مالی در گذر زمان متفاوت بوده است و این امر لزوم به کارگیری رهیافت پارامتر - متغیر را آشکار می‏سازد. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای نرخ بیکاری و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب واکنش منفی و مثبتی به تغییرات رفتاری متغیر شاخص شرایط مالی نشان داده‏اند؛ اثرات تکانه شاخص شرایط مالی بر متغیر نرخ تورم بعد از یک دوره نمایان گشته؛ اما بااین حال واکنش این متغیر به تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاه مدت و بلندمدت با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور متفاوت بوده است؛ همچنین تکانه شاخص شرایط مالی در کوتاه مدت باعث بهبود متغیر ضریب جینی شده، اما در بلندمدت به ویژه در سال های اواخر دهه 1390 باعث افزایش شکاف درآمدی شده است؛ واکنش متغیر کسری بودجه به تکانه شاخص شرایط مالی در کل دوره مورد بررسی مثبت بوده و تکانه شاخص شرایط مالی باعث افزایش کسری بودجه دولت شده است.

  کلیدواژگان: شاخص شرایط مالی، متغیرهای کلان، خودتوضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای زمانی
|
 • Mahdiye Ramedoust, Rooya Alomran *, Hossein Panahian, Hossein Asgharpour Pages 13-28

  Controlling inflation and economic growth is one of the most important economic goals that governments seek to achieve through tools such as monetary policy. To achieve their policy goals, monetary policymakers need to have a careful assessment of the effectiveness of monetary policy in the short and long term. The purpose of this study is to investigate the effect of asymmetric shocks of monetary policy on inflation and real output variables in the period 1994:1-2016: 4 using the NARDL technique. The results of the study showed that only positive liquidity shock has a positive and significant effect on GDP and its negative shock has no significant effect on GDP in the long run. Also, according to the results, in the short run, positive and negative liquidity shocks do not have a significant effect on production, but short-term positive liquidity shocks after a break have a positive effect on GDP. Accordingly, the asymmetric effects of positive and negative monetary policies on economic growth are accepted. ....

  Keywords: Monetary Policy, Liquidity, Inflation, Economic Growth
 • Mostafa Omidali, Mohammad Hassan Fotros *, Aliakbar Gholizadeh Pages 29-46

  Factors such as expectations, lack of financial flexibility, uncertainties in the macroeconomic environment and other economic and non-economic indicators are influential in creating business cycles, none of which alone creates business cycles. The purpose of this study is to investigate the relationship between economic, financial, political and international risks with the economic business cycles of Iran during the period 2001-2009. To achieve this goal, the long-run trend will be separated from the cyclical GDP trend using the Hadrick-Prescott filter, and the data will be analyzed using the Structural Vector Distribution (SVAR) model. According to the results, the average of one business cycle in the Iranian economy is equal to 10 seasons, which are equal to 5.45 and 5 seasons for the recession and boom period, respectively. Economic risk of -0.354 percentage has immediate effects on the business cycles of the Iranian economy, which for financial risk, international risk and political risk, the figures show -0.315, -0.0031 and 0.0048 percentage, respectively. According to the Granger causality test, the two variables of economic risk and financial risk are the cause of business cycles in the Iranian economy, while political and international risks are not the cause of business cycles. Economic risks in the first period with an impact of about 6% have the most explanatory effect in creating business cycles of GDP, after which financial risk has the greatest impact on business cycles, on the other hand, political risks among the studied risks have the least impact on cycles.

  Keywords: Business Cycles, New Institutionalism, Risks, Structural Vector Autoregressive (SVAR)
 • Hasan Aama Bandograee *, Farhad Kashi, Yeganeh Mousavi Jahromi Pages 47-56

  In various studies, to evaluate and measure the poverty, based on the poverty line, the poor are divided into the poor and non-poor and based on the data of the poor households, different indeces of poverty are calculated. Since the rate of poverty varies, the effect of each poor individual on the society varies as well. In this study, the size of poverty in Iran is measured by Fuzzy Membership Function. In the current study, using the raw data, the household income of the Iranian Sensus Beauro, from 1385 to 1397 is calculated using the index of age poverty by Gini coefficient and Bonferonie standard, in classic and fuzzy modes of poverty size. The results show that using the fuzzy logic has a significant effect on poverty size so that in the classic mode, it is significantly less than that of the fuzzy mode. The results also suggest that in both the classic and the fuzzy ways, using the Bonferonie standard instead of Gini Coefficient causes the rise of poverty.

  Keywords: Fuzzy logic Indices of Bonferroni inequality, Age poverty index, Poverty measurement
 • Atefeh Ahmadi *, Ahmad Salahmanesh, Hassan Farazmand, Ebrahim Anvari Pages 57-70

  Due to the importance of developing non-oil exports in the country, in this study, the cement export market, which is one of the basic and strategic industries, has been studied. Therefore, by calculating the productivity threshold, counting the costs of penetration of the trading partner countries, the export growth rate has been studied by solow model, panel data and methods Econometrics (FGLS) for the period 2003-2020. Results for 12 trading partner countries shows that firms with productivity close to the threshold value are able to the more penetrate in market. However, the presence of external threats (such as economic sanctions, recession in the country, transportation facilities, coronary heart disease and etc.) has a negative impacted on the growth rate of cement exports despite the increasing influence of firms’ penetration in the market. In addition, measures such as increasing the productivity of enterprises, expanding international marketing activities and government support policies the effects of external threats on cement exports have somewhat reduced.

  Keywords: Cement Exports, Productivity, Penetration Costs, Productivity Threshold
 • Shiva Alizadeh *, Mohammad Alizadeh, Mahbubeh Delfan, Vahid Shaghaghi Shahri Pages 71-88

  In recent years, many fluctuations in key macroeconomic variables such as growth and inflation, etc. have been observed in Iran.Since the mentioned economic variables have a significant role in the situation of economic stability, so the study of the economic stability of the country have become one of the challenging issues. However, fiscal decentralization as a policy that may increase the country's economic stability has recently been considered by many countries. Therefore, The present study uses the space panel method to investigate the effects of fiscal decentralization on the economic stability of the country (a combined indicator of economic growth, inflation and budget deficit) during the years 2006-2016. The results of the study show a nonlinear relationship between fiscal decentralization and economic stability, they show that a 1% improvement in fiscal decentralization of income does reduce the Combined index of economic stability by 0.63%, however, with increasing fiscal decentralization of income, economic stability increases. The results also show that a 1% improvement in expenditure decentralization has led to a 1.4% increase in the economic stability index, while at high levels of fiscal decentralization of expenditure, the results indicate a decrease in economic stability.

  Keywords: financial decentralization, Spatial Econometrics, economic stability
 • Arshia Faraji Tabrizi, Kambiz Hojabre Kiani *, Abbas Memarnejad, Farhad Gaffari Pages 89-106

  The exchange rate is one of the most important macroeconomic variables, and how it affects other economic variables, including GDP, is one of the most important challenges in macroeconomics, especially in the last few decades, industrialized and developing countries. The purpose of this study is to investigate the factors affecting the GDP of selected countries by emphasizing the role of exchange rates with the ARDL-PMG approach. The results indicate that in developed countries and developing countries in the long run the exchange rate Real has a negative and significant effect on GDP. On the other hand, the variables of physical capital accumulation, government spending, the degree of openness of the economy and liquidity have a positive effect on GDP. In this regard, the variable of physical capital accumulation has had the highest positive impact on GDP in both developing and developed countries. At the same time, the negative effect of exchange rates on GDP in developing countries is greater than in developed countries. Therefore, according to the results of this study, economic risks in developing countries are higher than developed countries.

  Keywords: Real Exchange Rate, Gross Domestic Product (GDP), Panel Auto Regressive Distributed lag
 • Atefe Alahverdi, Saeed Daei-Karimzadeh *, Sara Ghobadi Pages 107-128

  In recent years, the financial condition index (FCI) has been used in many countries as an important index to determine the state of macroeconomic policies. For this purpose, in the present study, the effects of financial condition index on macroeconomic variables were investigated by applying the time-varying parameter factor-augmented vector autoregressive model (TVP-FAVAR) and using quarterly data during the period (1991-2019). The results indicate that the response type and response rate of macroeconomic variables were different due to the financial condition index shock over time, and this indicates the necessity of employing the parameter - variable approach. According to the obtained results , The unemployment rate and economic growth rate variables in the short and long term showed a Negative and positive response to behavioral changes in the financial condition index variable, respectively; The effects of the financial Conditions Index shock on the inflation rate variable appear after one period; However, the response of this variable to the financial condition index shock in the short and long term has been different according to the conditions prevailing on the economy of the country . Also, the financial conditions index shock in the short run has improved the Gini coefficient variable, but in the long run, especially in the late 2010s has rised the income gap. The response of the budget deficit variable to the financial condition index shock in the whole period under review was positive and the financial condition index shock has increased the government budget deficit.

  Keywords: financial condition index, macro variables, Time-Varying Parameter Factor-Augmented Vector AutoRegressive