فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 13، تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • بیت الله محمودی*، مریم یعقوب زاده، افشین دانه کار صفحات 1-13

  ارزیابی میزان پایداری و موفقیت جنگلکاری ها، استراتژی و راهنمای مناسبی را جهت مکان یابی صحیح عملیات های توسعه و احیای جنگل ها فراهم می کند. در این مطالعه وضعیت پایداری جنگلکاری های مانگرو در 7 رویشگاه سواحل استان سیستان و بلوچستان ایران در دوره زمانی 1374 تا 1390 ارزیابی شده است. فرایند ارزیابی از طریق بررسی کمی شاخص های تغییرات سطح، تغییرات تراکم، رشد ارتفاعی و زادآوری جنگل به انجام رسید. در این خصوص از تفسیر چشمی تصاویر ماهواره ای و روش نمونه برداری تصادفی با قطعات نمونه 1 آری دایره ای شکل استفاده شد. مطابق این بررسی در بازه زمانی 16 ساله، 5 میلیون و 457 هزار اصله نهال حرا در سواحل استان کاشته است که عمدتا فاصله کشت آنها 3×3 متر بوده است. نتایج نشان داد 1170 هکتار عرصه از سواحل استان به جنگلکاری حرا اختصاص داده شد که این میزان در سال 1390 به 303/9 هکتار کاهش پیدا کرده است. همچنین مطابق این بررسی رویشگاه های پزم و تنگ در وضعیت ناپایداری خیلی زیاد، رویشگاه های تیس و گالک در وضعیت ناپایداری زیاد، رویشگاه های ناصرآباد و بیردف در وضعیت گرایش به ناپایداری و تنها رویشگاه راشدی در وضعیت پایداری بسیار بالا قرار دارد. بر اساس این مطالعه در مجموع میزان موفقیت جنگلکاری های انجام شده 25/9 درصد است. نتایج ارزیابی پایداری نشان داد به جز رویشگاه راشدی، همه خورهای جنگلکاری شده در وضعیت ناپایداری قرار دارند. مکان یابی نامناسب و وقوع طوفان گونو در سال 1386 دلیل اصلی عدم موفقیت 74/1 درصدی عملیات جنگلکاری در منطقه است.

  کلیدواژگان: توسعه جنگل، تغییرات سطح، تغییرات تراکم، حرا، سیستان و بلوچستان
 • صفیه دامن باغ، ناهید سجادیان* صفحات 15-44

  پژوهش حاضر با تاکید بر اثرگذاری عوامل محیط طبیعی و زیست بوم بر نشاط شهروندان اهواز و در حیطه جغرافیای سلامت است. شهر رودکناری اهواز با مشکلات محیطی عدیده ای از آلودگی هوا و گرد و غبار، کمبود فضای سبز، حاشیه نشینی و نابرابری خدمات رسانی، آلودگی پسماند و فاضلاب، کیفیت آب و بحران سیل در بستر رودخانه کارون و غیره مواجه است. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال دو هدف است که آیا عوامل محیط طبیعی و زیست بوم بر نشاط شهروندان اهواز اثرگذار است و این که میزان اثرگذاری عوامل محیط طبیعی و زیست بوم بر نشاط شهروندان در محلات منتخب شهر اهواز چگونه است. پژوهش حاضر کاربردی و از لحاظ روش شناسی «توصیفی-تحلیلی» است. ابزار مورد استفاده، ترکیبی از پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه استاندارد شادکامی آکسفورد است. جامعه آماری شامل شهروندان شهر اهواز (زن و مرد) در محدوده سنی 15 سال به بالا (887280 نفر) است. حجم نمونه متناسب با جامعه آماری و بر اساس فرمول کوکران 385 نفر و روش نمونه گیری نیز طبقه ای نسبی است. پرسشنامه هادر شش محله منتخب شهرک نفت، کیانپارس، گیت بوستان، عامری، منبع آب و کوی علوی توزیع و تکمیل گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss، Gis و روش Cocoso استفاده شده است. یافته ها نشان داد که عوامل محیط طبیعی و زیست بوم بر نشاط شهروندان اهواز اثرگذار است و عواملی مانند آلودگی هوا و گرد و غبار با امتیاز 0/132-، وضعیت فاضلاب و پسماند با امتیاز 0/109- و مخاطره طبیعی سیل با امتیاز 0/077- اثر منفی بر سطح نشاط شهروندان گذاشته است. همچنین در بین محلات مورد مطالعه از لحاظ اثرپذیری سطح نشاط از عوامل محیط طبیعی و زیست بوم  به ویژه در محله های کوی علوی و منبع آب تفاوت وجود دارد. بر اساس نتایج شرایط و آلودگی های محیط زیستی شهر اهواز به طور عمومی رنج هایی را برای شهروندان این شهر به همراه داشته است و در حوزه سلامت و نشاط آنان بسیار اثرگذار بوده است اما در محله های حاشیه نشین از جمله کوی علوی و منبع آب وضعیت حادتری را برای شهروندان ایجاد کرده است. در نهایت پیشنهادهایی از جمله ارتقاء کیفیت محیط زیست و استفاده از پتانسیل های موجود رودخانه کارون و استفاده بهینه از فضاهای رها شده و فراموش شده امتداد این محور و تبدیل آن ها به فضاهایی جاذب برای حضور افراد ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: احساس نشاط، محیط طبیعی، زیست بوم، روش Cocoso، شهر اهواز
 • عبدالحافظ پناهی، غلامرضا جانباز قبادی*، صدرالدین متولی، شهریار خالدی صفحات 45-61

  مدیریت سیلاب رویکرد جامعی ا ست که شامل شاخص های متعدد ارزیابی در حوضه آبخیز رودخانه ‏‏ها و یک روش موثر و پایدار ولی پیچیده می باشد. ارزیابی خطر سیلاب به ‏‏منظور بررسی میزان آسیب پذیری و مواجهه با خطر، اطلاعات ارزشمندی را برای مدیریت سیلاب فراهم می کند. روش پژوهش حاضر، با توجه به ماهیت مساله و موضوع مورد بررسی، از نوع توصیفی - تحلیلی است و از نوع مطالعات کاربردی با تاکید بر روش های کمی است، در تحقیق حاضر تغییرات منطقه ای سیلاب در حوضه آبخیز گرگانرود با کارگیری اطلاعات ایستگاه های سازمان هواشناسی (سینوپتیک) با دوره آماری 30 ساله (1368 تا 1397)، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، شاخص رطوبت توپوگرافیک، شیب، ارتفاع، لیتولوژی زمین، فاصله از رودخانه، تراکم رودخانه، فرسایش، خاک شناسی، رواناب، داده های شبیه سازی شده میانگین بارش حاصل از مدل  HadCM3 در LARS-WG تحت سناریو SRA1B بین سال های 2011 تا  2045 برآورد شده است. در این تحقیق در دو بخش متفاوت که در روش اول از مدل  LARS-WG برای ریز مقیاس نمایی جهت پیش بینی اقلیم آینده (نزدیک و دور) و در بخش دوم از مدل هیدرولوژیکی SWAT برای ارزیابی خطر سیل استفاده شد و با توجه به درصد خطرات احتمالی در حوضه آبریز گرگانرود در محیط نرم افزار SWAT و GIS پهنه بندی صورت گرفت. در این پژوهش بر اساس مدل SWAT مقادیر بارش روزانه و دمای روزانه ایستگاه های سینوپتیک واسنجی گردید. نتایج نشان داده اند که تغییر اقلیم و ساختار محیط طبیعی در منطقه پیامدها و اثراتی از جمله تغییر الگوی بارش، به وجود آمدن ناهمگنی در سری داده های تاریخی، تغییر سطح آب رودخانه ها و کاهش تولیدات کشاورزی، تغییر در ترکیب و تولید گیاهی مراتع، تغییر سطح آب های زیرزمینی، بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی و... به وجود آورده است. برخی از رفتارها در سری های زمانی عناصر اقلیمی ناگهانی، شدید و ناپایدار بوده و به شکلی غیرمترقبه دیده می شوند. عوامل فیزیوگرافی همچون شیب، بافت خاک، کاربری اراضی و نفوذپذیری سنگ ها موجب پاسخ های هیدرولوژیکی متفاوت به رخداد بارش در حوضه های مختلف منطقه شده و این امر بر ایجاد و ویژگی های سیلاب ناگهانی تاثیرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: تغییرات اقلیمی، خطرپذیری سیلاب، مدل سازی، GIS، SWAT. گرگانرود
 • محمد سلیمانی، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی* صفحات 63-88

  توسعه گردشگری مجازی نشان دهنده دیجیتالی شدن تمام فرایندها و زنجیره های ارزش در صنعت گردشگری است. هدف تحقیق حاضر شناسایی و تبیین عوامل موثر بر توسعه گردشگری مجازی با رویکرد آمیخته بوده است. روش تحقیق حاضر استراتژی کیفی مبتنی بر بهره گیری از استراتژی نظریه پردازی داده بنیاد و الگوی سیستمیک یا پارادایمی می باشد. در مرحله آزمون نیز توصیفی-پیمایشی بوده که مدل کیفی به دست آمده با روش های کمی آزمون شده است.ابزار گردآوری داده ها نیز مصاحبه و پرسشنامه می باشد که روایی آن به تایید خبرگان دانشگاهی و غیردانشگاهی که سابقه مشاوره به سازمان های حوزه گردشگری استان گیلان را داشته اند، رسیده است و پایایی آن نیز برای هر متغیر بیشتر از 0/7 بوده است. جامعه آماری (خبرگی) این تحقیق درمرحله کیفی شامل تعدادی از خبرگان صنعت گردشگری گیلان می باشد. تعداد نمونه ها در این تحقیق 12 نفر بوده است که با استفاده از 2 روش غیر احتمالی هدفمند (قضاوتی) و  روش گلوله برفی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر در مرحله کمی، خبرگان صنعت گردشگری استان گیلان هستند که سابقه فعالیت در زمینه گردشگری و مباحث تکنولوژی و... را داشته اند که جزء جوامع نامحدود به شمار می آیند. طبق فرمول کوکران تعداد نمونه برابر با 384 می باشد. در مرحله کیفی، شناسایی عوامل موثر بر توسعه گردشگری مجازی انجام شده است. در این راستا با بهره گیری از نظریه پردازی داده بنیاد،  13 مقوله و 36 مفهوم بدست آمده است. تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق در مرحله کمی با توجه به تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری و بهره گیری از نرم افزار Lisrel نسخه 8/80 انجام شده است و نتایج مرحله کمی داده ها موید آن بوده است که ارزیابی متوازن گردشگری مجازی بر ارزش آفرینی و توسعه متوازن در استان گیلان تاثیر داشته است. مدیریت ساختار گردشگری مجازی بر توسعه عملکرد گردشگری مجازی، طراحی استراتژی مشتری مدارانه گردشگری مجازی بر ارزش آفرینی، طراحی استراتژی مشتری مدارانه گردشگری مجازی بر توسعه عملکرد گردشگری مجازی و طراحی استراتژی مشتری مدارانه گردشگری مجازی بر توسعه متوازن گردشگری مجازی در استان گیلان تاثیرگذار بوده است.

  کلیدواژگان: گردشگری مجازی، توسعه گردشگری مجازی، صنعت گردشگری مجازی ایران، رویکرد آمیخته، استان گیلان
 • تقی طاوسی* صفحات 89-104

  هدف پژوهش حاضر تحلیل آگاهی، نگرش و رفتار اکولوژیکی شهروندان آبادان در مقابله با پرتوهای زیانبار فرابنفش است. برای شناخت رابطه پارامترها و شاخص های اقلیمی با شاخص فرابنفش از روش کتابخانه ای و برای تحلیل رفتار اکولوژیکی شهروندان نسبت به مخاطره فرابنفش از روش میدانی و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری همه شهروندان آبادان و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 384 تن تعیین شده است. روایی پرسشنامه با پیش آزمون تایید شد و سپس با روش نمونه گیری تصادفی تکمیل شد. میانگین ماهانه پارامترهای بیشینه، کمینه و متوسط دما، بارندگی، رطوبت نسبی، ابرناکی، ساعت آفتابی و شاخص تابش فرابنفش (1951-2017) از ایستگاه هواشناسی آبادان فراهم شده است. پس از تخمین میانگین ماهانه تبخیر و تعرق پتانسیل، محاسبه شاخص خشکی یونپ و شاخص بارندگی آنگوت و ترسیم نمودارهای اقلیمی، رابطه هر یک از آن ها با شاخص فرابنفش از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین ضریب تعیین استفاده شده است. ضریب همبستگی شاخص فرابنفش با رطوبت نسبی هوا (0/95-)  و با درجه ابرناکی (0/87-) است. تابع (RSQ) نیز بیانگر نقش بالاتر رطوبت نسبی (0/89) نسبت به ابرناکی هوا (0/76) در کاهش شاخص فرابنفش است. آزمون کروسکال-والیس بیانگر تفاوت معنادار سطح شناخت میان گروه های مورد مطالعه شهر آبادان در شاخص های آگاهی، آموزش، نگرش و راهکارهای پیشگیری است. نتایج گویای این است که سطح آگاهی و آموزش شهروندان در زمینه پرتوهای زیانبار فرابنفش در سطح متوسط است در حالی که از نگرش بسیار بالایی نسبت به این معضل زیست محیطی برخوردارند و  با راهکارهای پیشگیری کم و بیش آشنایی دارند.

  کلیدواژگان: شاخص اقلیمی، مخاطره طبیعی، لایه ازن، آبادان
 • حافظ مهدنژاد*، احمد زنگانه صفحات 105-127

  امروزه توسعه شهرهای دانش بنیان به یکی از راهبردهای توسعه فراگیر و یکی از موثرترین پارادایم های شهرهای پایدار آینده تبدیل و هزاره جدید به نام عصر شهرهای دانش بنیان نام گذاری شده است. با وجود این، تولید فضا در شهرهای دانش بنیان، الزامات خاص خود را دارد. بر همین اساس هدف پژوهش حاضر، واکاوی تولید فضا و شکل گیری پهنه های دانش بنیان با استفاده از نظریه هنری لوفور است. پژوهش حاضر از نوع نظری-بنیادی و روش آن، توصیفی-تحلیلی است. هستی شناسی پژوهش حاضر، ترکیبی از عوامل فیزیکی، ذهنی و زیسته و شناخت شناسی آن تاویلی و تفسیری است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که بر اساس نظریه هنری لوفور، تولید فضا در شکل فیزیکی (تبدیل منطقه بندی محدوده از «22 ای» (صنعتی) به «22 ات ساین » (فعالیت های بهره ورانه جدید دانش بنیان)؛ ایجاد پهنه ای بر مبنای کاربری ترکیبی، تنوع، فشردگی و تراکم شهری؛ ایجاد خوشه های مختلف مشتمل بر انرژی، رسانه، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری پزشکی و راه اندازی سامانه ات ساین 22 کارآفرینان؛ بارسلون اکتیوا، مرکز رشد بارسلون و پالتفرم های لندینگ ات ساین 22، ذهنی (انطباق بافت جدید با اقتصاد جدید؛ جذاب نمودن فضا برای جذب نخبگان، انعطاف پذیری بلند مدت و تضمین پایداری در آینده؛ نقش برنامه ریز و تسهیل بخش دولت و شهرداری؛ سابقه شهر بارسلونا در زمینه کاربست کاربری ترکیبی و صنایع خلاق) و زیسته (ساختمان مدیاتیک به عنوان مرکز ارتباطی و نقطه ملاقات برای مشاغل، دانشجویان، کارآفرینان، مراکز تحقیق و توسعه و موسسات فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ ترویج رویداد برکفست آپدیت ات ساین 22 جهت ایجاد ارتباط متقابل بین جامعه متخصصان و ایجاد احساس تعلق به مکان؛ اجرای برنامه هایی مانند منطقه دیجیتال جهت آشنا نمودن پدربزرگ ها و مادربزرگ ها و والدین منطقه با برنامه های آموزشی دیجیتال؛ تاسیس پردیس شهر هوشمند، جهت ایجاد فضای جدیدی برای نوآوری شهری از طریق گردهم آوردن شرکت ها، موسسات، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات، اکوسیستم های نوآوری و برنامه ریزی شهری) در پهنه های دانش بنیان اتفاق افتاده است.

  کلیدواژگان: تولید فضا، فضای فیزیکی، فضای ذهنی، فضای زیسته، پهنه های دانش بنیان
|
 • Beytollāh Mahmoudi *, Maryam Yaghoubzādeh, Afshin Dānehkar Pages 1-13

  Assessing the level of sustainability and success of afforestation provides a suitable strategy and guide for accurately locating forest development and restoration operations. The sustainability in mangroves afforestation in the 7 habitats of Sistan-o-Balouchestan province, Iran, was assessed through quantitative indicators including area changes, density changes, height growth, and forest generation. Satellite image visual interpretation and random sampling method were employed for this study. Over a 16-year period, 5457000 mangrove seedlings were planted in the coastal areas, primarily spaced 3 × 3 meters apart. The results showed that 1170 hectares of coastal land in the province were initially allocated for mangrove afforestation, but by 2011, this area had decreased to 303.9 hectares. According to this research, the Pouzm and Tang sites are highly unstable, while the Tiss and Galak sites are also classified as high unstable. The Naserabad and Birdaf sites are categorized as unstable, whereas the Rashedi site stands out as highly stable. This study indicated a successful afforestation rate of 25.9 percent. Stability analysis indicated that except of Rashidi habitat, other afforestation habitats are not in a stabile state. The main reasons for the 74.1 percent failure of afforestation were poor site selection and Gono storm on 2007.

  Keywords: Afforestation, Area changes, Density changes, Avicennia marina, Sistan-and Balouchestan
 • Safiyeh Dāmanbāgh, Nāhid Sajjādiān * Pages 15-44

  The present study focuses on the impact of natural environmental and ecosystem factors on the happiness of the citizens of Ahvāz, within the scope of geographical health. The city of Ahvāz faces environmental issues such as air and dust pollution, lack of green spaces, marginalization and inequality in service delivery, waste and sewage pollution, water quality, and flood crises in the Kārun River basin. The present research was practical and descriptive-analytical. The utilized tools consisted of a researcher-made questionnaire and the standardized Oxford Happiness Questionnaire. The statistical population included citizens of Ahvāz (both female and male) within the age range of 15 years and above (887,280 individuals). The sample size, based on Cochran's formula, was 385 individuals, and a relative stratified sampling method was employed in six selected neighborhoods: Shahrak-e Naft, Kiānpars, Gate Boostān, Ᾱmeri, Manba'e Ᾱb, and Kooye Alavi. SPSS and GIS softwares, and the Cocoso method were used for data analysis. The findings indicated that natural environmental and ecosystem factors have an impact on the happiness of Ahvāz citizens. Factors such as air and dust pollution score -0.132, waste and sewage status score -0.109, and flood natural hazard score -0.077, negatively affect the level of citizens' happiness. Moreover, there are differences among the studied neighborhoods in terms of the susceptibility of happiness levels to natural environmental and ecosystem factors, particularly in Kooye Alavi and Manba'e Ᾱb neighborhoods. Finally, some recommendations provided including improving the quality of the environment, utilizing the potential of the Kārun River, and optimizing the use of abandoned and neglected spaces along this axis, transforming them into attractive areas for people's presence.

  Keywords: Feeling of Happiness, Natural Environment, Ecosystem, Cocoso Method, Ahvāz City
 • Abdolhāfez Panāhi, Gholāmrezā Jānbāz Ghoādi *, Sadraddin Motavalli, Shahryār Khāledi Pages 45-61

  Flood management is a comprehensive approach that includes multiple evaluation indicators in the river basin and an effective and stable but complex method. Flood risk assessment provides valuable information for flood management in order to assess vulnerability and exposure to risk. The method of the current research, according to the nature of the problem and the subject under investigation, is descriptive-analytical and applied studies with emphasis on quantitative methods. In the current research, the regional changes in flood occurrences in the Gorgānroud watershed were investigated using information from meteorological stations (synoptic data) over a 30-year period (1999 to 2018), land use, plant cover, topographic moisture index, slope, elevation, lithology, distance from the river, river density, erosion, soil analysis, runoff, and simulated data of mean precipitation obtained from the HadCM3 model in LARS-WG under the SRA1B scenario for the years 2011 to 2045. In this study, two different approaches were employed. In the first approach, the LARS-WG model was used for downscaling to predict the future climate conditions (near and distant future), while in the second approach, the SWAT hydrological model was utilized to assess flood risk. Based on the percentage of potential hazards in the Gorgānroud watershed, zoning was conducted using the SWAT and GIS software in order to delineate the areas at risk. In this study, based on the SWAT model, the daily precipitation and daily temperature of synoptic stations were calibrated. The results have shown that climate change and the alteration of natural environmental conditions in the region have led to various consequences and impacts, including changes in precipitation patterns, the emergence of heterogeneity in historical data series, fluctuations in river water levels, reduction in agricultural production, changes in plant composition and productivity in grasslands, alterations in groundwater levels, and the occurrence of social and economic problems. Some behaviors in the time series of climatic elements are sudden, intense, and unstable, appearing unexpectedly. Physiographies factors such as slope, soil texture, land use, and rock permeability have caused different hydrological responses to precipitation events in various watershed areas, which significantly influence the occurrence and characteristics of flash floods.

  Keywords: Climate Change, Flood Risk, Modeling, GIS, SWAT. Gorgānroud
 • Mohammad Soleimāni, GholāmRezā Hāadehzādeh Khorāsgāni * Pages 63-88

  The development of virtual tourism indicates the digitization of all processes and value sets in the tourism industry. The present study aimed to identify and explain the influential factors in the development of virtual tourism using a mixed-method approach. It was a qualitative strategy based on the utilization of data-driven theory and the paradigmatic model. In the testing phase, a descriptive-survey method was employed, wherein the derived qualitative model was tested using quantitative methods. In other words, the subject was elucidated through field studies and interviews. The data collection tools consisted of interviews and questionnaires, which were validated by university and non-university experts with prior consulting experience in tourism organizations within Guilan province. The reliability for each variable was higher than 0.7 The research population for the qualitative phase of the study consists of several experts in the tourism industry in Iran. The sample size was 12 individuals, and the sampling was conducted using two non-probability methods, namely purposive (judgmental) and snowball sampling. The research population for the quantitative phase included the experts in the tourism industry in Guilan province who have experience in tourism, technology, and related fields. These experts are considered part of the unlimited population. According to Cochran's formula, the required sample size for an unlimited population is 384. In the qualitative phase, the identification of factors influencing the development of virtual tourism was conducted. In this regard, by employing data-driven theory, 13 categories and 36 concepts were derived. The hypotheses of the study were analyzed in the quantitative stage using structural equation modeling analysis and the Lisrel software version 8.80. The results of the quantitative stage of the data have confirmed that the balanced evaluation of virtual tourism had an effect on value creation and balanced development in Gilan province. The management of virtual tourism structure on the development of virtual tourism performance, the design of customer-oriented strategy of virtual tourism on value creation, the design of customer-oriented strategy of virtual tourism on the development of virtual tourism performance, and the design of customer-oriented strategy of virtual tourism have been effective on the balanced development of virtual tourism in Guilan province.

  Keywords: Virtual Tourism, Virtual Tourism Development, Iran Virtual Tourism Industry, Mixed Approach, Guilan Province
 • Taghi Tāvousi * Pages 89-104

  This research aimed to analyze the awareness, attitude, and ecological behavior of citizens in Ᾱbādān in dealing with harmful ultraviolet radiation. A library method was used to identify the relationship between climate parameters and ultraviolet index, while a field method and questionnaire were employed to analyze the ecological behavior of citizens towards ultraviolet hazards. The statistical population included all citizens of Ᾱbādān, and the sample size was determined to be 384 using Cochran's formula. The validity of the questionnaire was confirmed through a pre-test and then completed through random sampling. Monthly averages of maximum, minimum, and average temperature, precipitation, relative humidity, cloudiness, sunshine hours, and ultraviolet radiation index (1951-2017) were obtained from the Ᾱbādān meteorological station. After estimating the monthly potential evaporation and transpiration, calculating the UNEP drought index and the Angot rainfall index, and plotting climatic diagrams, the Pearson correlation coefficient and the coefficient of determination were used to examine the relationship between each of these factors and the ultraviolet index. The correlation coefficient between the ultraviolet index and relative humidity (-0.95) and cloudiness (-0.87) was found. The function (RSQ) also indicated the higher role of relative humidity (0.89) compared to cloudiness (0.76) in reducing the ultraviolet index. The Kruskal-Wallis test indicated a significant difference in the level of awareness among the study groups in Ᾱbādān regarding awareness, education, attitude, and preventive measures. The results indicated that the level of awareness and education among citizens regarding harmful ultraviolet radiation is moderate, while they have a very high attitude towards this environmental issue and were somewhat familiar with preventive measures.

  Keywords: Natural Hazard, Ozone Layer, Aridity Index, Abadan
 • Hāfez Mahdnejād *, Ahmad Zangāneh Pages 105-127

  Nowadays, the development of knowledge-based cities has become one of the pervasive strategies for sustainable urban development and one of the most effective paradigms for future sustainable cities. In fact, the new millennium has been designated as the era of knowledge-based cities. However, the production of space in knowledge-based cities has its own requirements. Therefore, this research aimed to explore the production of space and the formation of knowledge-based zones using Henry Lefebvre's theory. The research was theoretical-foundational in nature, and its method was descriptive-analytical. The ontology was a combination of physical, mental, and organic factors, and its epistemology was interpretive and hermeneutic. The results of the research indicated that, based on Henry Lefebvre's theory, the production of space in knowledge-based cities includes physical aspects such as transforming the zoning of an area from "22i" (industrial) to "22 @" (new knowledge-based activities), creating zones based on mixed land use, urban diversity, density, and compactness, establishing various clusters consisting of energy, media, information and communication technology, and medical technology, and launching the 22@ Entrepreneurship System, Barcelona Activa, and Landing Platforms. Furthermore, it encompasses mental aspects such as adapting the new fabric to the new economy, making the space attractive for attracting elites, long-term flexibility, and ensuring sustainability in the future, as well as the role of urban planners and facilitators, and Barcelona's history in the application of mixed land use and creative industries. Additionally, the organic aspects include the creation of a mediatheque building as a communication center and meeting point for professionals, students, entrepreneurs, research and development centers, and information and communication technology institutions; promoting the Breakfast Update event 22@ to establish mutual communication between the specialist community and creating a sense of belonging to the place; implementing programs such as the Digital District to familiarize the older generation with digital educational programs; establishing a smart city campus to create a new space for urban innovation by bringing together companies, institutions, universities, and research centers in the field of information and communication technology; and fostering innovation ecosystems and urban planning within knowledge-based zones.

  Keywords: production of space, physical space, mental space, lived space, knowledge-based areas