فهرست مطالب

نشریه پژوهش های بین رشته ای ادبیات و هنر
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عظیم جباره*، بهرام شعبانی صفحات 1-25
  تصنیف سازی از اواخر دوره قاجار و در آستانه جنبش مشروطه خواهی، در ایران رونق گرفت و بیشتر تصنیف های این دوره، بازتاب آرمان های مشروطه خواهان و اوضاع سیاسی و اجتماعی آن دوران است. این تصنیف ها را به دو بخش می توان تقسیم کرد: - تصنیف هایی که شاعران گمنام سروده اند و در بیشترشان پیوند چندانی میان شعر و موسیقی یافت نمی شود. - تصنیف هایی که شاعران و موسیقی دانان نامداری همچون علی اکبر شیدا و عارف قزوینی سروده اند و پیوندی عمیق میان شعر و موسیقی در آن ها وجود دارد که این خود برآمده از دو عامل است: - آشنایی علمی و دقیق تصنیف سازان به تکنیک ها و مفاهیم دستگاه ها و گوشه های موسیقی ایرانی. - آشنایی آنان با آهنگ سازی که پیوند عمیق میان شعر و موسیقی را به بهترین وجه صورت داده است. مضامین این تصنیف ها نیز روی هم رفته دو گونه است: - مضامین عاشقانه که ادامه طبیعی تصنیف سرایی در دوران گذشته است و سرآمد خلق آن علی اکبر شیداست. - مضامینی که در برگیرنده تجلیل از آزادی و مقاصد ملی و وطنی است و پیشرو این گونه مضمون سازی، عارف قزوینی است که در تصنیف سرایی جنبشی شکل داده و بعدها کسانی مانند امیر جاهد از سبک و شیوه او پیروی کرده اند.
  کلیدواژگان: تصنیف سازی، دوره قاجار
 • رافعه خوشخو*، بهار پورشاهیان، فاطمه تسلیم جهرمی صفحات 26-51

  زیورآلات ایران در طول تاریخ علاوه بر جایگاه تزیینی، بیانگر معانی و مفاهیم فرهنگی اند که هنر را به عنوان زبان خود برگزیده اند. زیورآلات دوران قاجار، این فرصت و امکان را برای ایجاد نظام باورهایشان در جریان آیین ها و رفتارهای اجتماعی فراهم آورده که مطالعه آن یکی از شیوه های مناسب برای شناخت فرهنگ و هنر ایران است. هدف این مقاله، شناسایی و تحلیل نقوش نمادین به کار رفته در زیورآلات دوره قاجار با تکیه بر دوره ناصری است. این پژوهش می کوشد به پرسش هایی اساسی پاسخ دهد که آیا نقوش استفاده شده در این دوره از نمونه های مشابه در ادوار پیش از خود تاثیر گرفته اند؟ همچنین آیا نقوش این دوره با تکیه بر باورهای دینی و اسطوره ای شکل گرفته اند یا فقط جنبه تزیینی و هنری دارند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، نمادهای پرکاربرد زیورآلات دوره ناصری با تکیه بر 26 زیور، معرفی و تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد انگاره های استفاده شده در این زیورآلات پیرو و ادامه دهنده معانی نمادین در هنر گذشته ایران، البته به صورتی اغراق آمیز و بیشتر برگرفته از طبیعت است.

  کلیدواژگان: زیورآلات، دوره ناصری، قاجاریه، نمادشناسی
 • شهین حقیقی*، زهرا حسینی صفحات 52-74

  بهرام بیضایی، فیلم نامه و نمایش نامه نویس، کارگردان، مترجم و نویسنده نام آشنای ایرانی است که در نگارش شمار فراوانی از آثار خود، به اسطوره و تاریخ، توجهی ویژه نشان داده است. از این رو، زبان و بیان و دیگر عناصر روایت های او به مکتب کلاسیسیسم که آبشخور و منبع الهام آن به طور عمده برگرفته از داستان ها و اساطیر کهن است، بسیار نزدیک است. در پژوهش پیش رو، نمایش نامه های بیضایی از دید انطباق آن ها با مکتب کلاسیسیسم، بررسی شده است؛ هرچند این مکتب نیز مانند دیگر مکاتب ادبی و فکری و فلسفی، ره آورد مغرب زمین است، برخی از آثار نمایشی بیضایی را می توان منطبق با اصول مکتب یادشده ارزیابی کرد؛ اصولی همچون تقلید از قدما، تقلید از طبیعت انسانی، بازآفرینی جهان کهن، خردگرایی، آموزندگی و خوشایندی، وضوح و روشنی و ایجاز، برازندگی، حقیقت مانندی، جهان شمولی، پرهیز از امور پست و منحط، هیجان انگیزی و... را در برخی از آثار نمایشی او می توان یافت. با این حال، فضا، زمان، مکان، منبع الهام و دیگر عناصر آن ها به طور کامل بومی و ایرانی بوده است.

  کلیدواژگان: بهرام بیضایی، نمایش نامه، مکتب های ادبی، مکتب کلاسیسیسم
 • حمیدرضا طاهری پارسا صفحات 75-94

  بررسی ارزش های هنری در نسخه های خطی را می توان یکی از موضوعات مهم در عرصه تلفیق عناصر، مفاهیم و مضامین ادبی دانست. اگرچه پرداختن به رموز هنری این دست از نوشته ها به دانشی خاص در هر رشته از خط و تذهیب، سرلوح سازی، جدول کشی و... دارد، رموزی در آن ها یافت می شود که با پرداختن به آن ها و بررسی آن عناصر ارزش های نهفته ای از این آثار بر خوانندگان نمایان می شود. این امر در گام نخست مستلزم دانستن گونه های مختلف عناصر نسخه آرایی در دوره های پیشین به ویژه عصر صفوی است و نیز به بررسی بسامد این رمزها که سبک و عناصر زیبایی را در اثر فراهم آورده اند، ارتباط دارد. اگرچه در مثنوی بحرالمعارف به دلیل اهمیت کتاب یا شهرت مولف و... از همه فنون نسخه آرایی استفاده نشده است، تزیینات جلد (تجلید)، سرلوح و رنگ های آن، مجدول بودن و مسطره سازی ها چشم نواز و هریک در بردارنده رموزی از هنر است. در پژوهش حاضر بدون در نظر گرفتن فنون مختلف کتاب آرایی در حوزه تخصصی آن ها به بررسی عناصر زیبایی شناختی نسخه های خطی بحرالمعارف می پردازیم.

  کلیدواژگان: بحرالمعارف، شیخ دانیالی، عصر صفوی، عناصر زیبایی شناختی، نسخ خطی
 • پریچهر کوهنورد صفحات 95-120

  در سالهای اخیر با پیشرفت تکنولوزی و فضاهای مجازی، در ایران تلویزیون جای خود را به شبکه های نمایش خانگی داد و این رویداد، باعث خلق آثاری در خور تحسین و متفاوت شد و هنوز هم شاهد گسترش این آثار در ژانرهای متفاوت هستیم. مجموعه های »آکتور«، »سرگیجه« و »یاغی «، سه مجموعه پرطرفدار و تاثیرگذار شبکه نمایش خانگی بودند که با اقبال خوبی از طرف مردم نیز مواجه شدند. در این مقاله، به روش توصیفی - تحلیلی و با مرور سه اثر نمایش خانگی، به بررسی و تحلیل این مجموعه ها و تطبیق آنها با ساختار کهن الگوی سفر قهرمان، از منظر جوزف کمپبل، پرداخته شده است. در این سه مجموعه، سفر قهرمان به صورت انفسی  درونی  و آفاقی  بیرونی و گاه ترکیب هر دو نوع مشاهده می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که قهرمانان این آثار، به دلایل مختلف راهی سفر می شوند و طی مراحل سفر، تحولات بیرونی و درونی بسیاری را تجربه می کنند. اغلب رویدادهایی که برای قهرمانان این آثار رخ می دهد، قابل انطباق با الگوی سفر قهرمان کمپبل است و تنها در موارد جزیی، این الگو معادلی در مجموعه نمایش های خانگی ندارد.

  کلیدواژگان: آکتور، جوزف کمپبل، سرگیجه، سفر قهرمان، یاغی
 • زینب رحمانیان کوشککی، محمدعلی آتش سودا، سید محسن ساجدی راد صفحات 121-145

  خواجه احمد کاسانی از عرفای بزرگ و نامدار فرقه نقشبندیه در ماوراء النهر است که نوادگانش بعد از مرگ وی مکتبی را به نام کاسانیه یا دهبیدیه پایه گذاری کردند. از این عارف بزرگ قرن دهم، نزدیک به سی رساله به صورت نسخ ه خطی در کتابخانه های کشورهای مختلف به جا مانده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به هنر تذهیب، صفحه آرایی و ویژگی های به کارگرفته شده در دو نسخه  خطی رسایل کاسانی در عصر قاجار؛ نسخه مجلس 335 و نسخه گنج بخش 2262 پرداخته است. صفحات سرآغاز و سرلوح این دو نسخه، شایسته توجه است و در تزیین و آرایه سازی آنها اهتمام فراوانی شده است. صفحات آغازین این دو نسخه، به طور مشابه سرلوح و کتیبه دارد و غالب سرلوحها همان نقش گنبدی و یا محرابی است که بیانگر رواج و پیشرفت هنر تذهیب در دوره قاجار است. گلهای رنگین مرصع گونه در متن تذهیب و گاهی در صفحه آرایی سرلوحه ای این آثار بسیار دیده می شود. میان سطور در صفحات آغازین طلا اندازی شده است و اوراق میانی نسخه ها مجدول هستند. در این دو نسخه، حاشیه های آرایه دار به رنگ قرمز در صفحات آغازین و تمام صفحات وجود دارد؛ اما این حاشیه ها بدون تذهیب، ترصیع، انواع گل، برگ و رنگ است.

  کلیدواژگان: احمد کاسانی، تذهیب، رسایل، صفحه آرایی، نسخه های خطی
|
 • Azim Jabbareh *, Bahram Shaabani Pages 1-25
  Balladry flourished in Iran since the end of the Qajar period and at the threshold of the constitutionalism movement, and most of the ballads of this period reflect the ideals of the constitutionalists and the political and social conditions of that era. These ballads can be divided into two parts: - Ballads written by unknown poets and in most of them there is not much connection between poetry and music. - The ballads written by well-known poets and musicians such as Ali Akbar Sheida and Arif Qazvini, and there is a deep connection between poetry and music in them, which is the result of two factors: - the scientific and precise familiarity of the ballad makers with the techniques and concepts of Dastgāh (musical systems) [divisions!] and gušeh of Iranian music. – Their Familiarity with composition that has made the deep connection between poetry and music in the best possible way. The themes of these ballads are also of two types: - Romantic themes which are the natural continuation of balladry in the past era and the pre-eminent creator of such themes is Ali Akbar Sheida. - Themes that include the celebration of freedom and national goals, and the pioneer of this kind of thematization is Arif Qazvini, who created a movement in balladry, and later, people like Amir Jahid followed his style.
  Keywords: Balladry, Qajar Period
 • Rafea Khoshkhoo *, Bahar Pourshahian, Fatemeh Taslim Jahromi Pages 26-51

  Iran's ornaments throughout history, in addition to their decorative status, express meanings, concepts and culture that have chosen art as their language. The ornaments of the Qajar era have provided thisopportunity and possibility to create their belief system in the course of rituals and social behaviors, the study of which is one of the appropriate ways to know the culture and art of Iran. The purpose of this article is to identify and analyze the symbolic motifs used in the jewelry of the Qajar period, relying on the Nasseri period. This research tries to answer the basic questions of whether the motifs used in this period were influenced by similar examples in previous periods. Also, whether the motifs of this period are based on religious and mythological beliefs or they are only decorative and artistic? Utilyzing a descriptive-analytical method and collecting library information This research, introduces and analyzes the commonly used symbols of ornaments of the Nasseri period, relying on 26 ornaments. The results of this research show that the images used in these ornaments follow and continue the symbolic meanings in the past art of Iran, although in an exaggerated way and mostly inspired from nature.

  Keywords: ornaments, Nasseri period, Symbology, Qajar
 • Shahin Haghighi *, Zahra Hosseini Pages 52-74

  Bahram Beizaei is a scriptwriter, playwright, director, translator and famous Iranian writer who has paid great attention to myths and history in many of his works. Hence, the language and expression, and other elements of his narratives, are very close to the classical school, whose  source of inspiration is mainly taken from ancient stories and myths. In the present study, Beizaei's plays have been examined for their compatibility with classical school. Although this school, like other literary, intellectual, and philosophical schools, is originated in the West, some of Beizaei’s  dramatic works can be evaluated in accordance with the principles of the mentioned school; Principles such as imitating the ancients, imitating human nature, recreating the ancient world, rationalism, instructiveness  and pleasance , clarity and conciseness, elegance, truthfulness, universality, avoiding despicable,  decadent, and exciting  issues, etc., can be found in some of his dramatic works. However, atmosphere, time, space and source of inspiration and other elements were completely indigenous and Iranian.

  Keywords: Bahram Beizaei, plays, Literary Schools, Classicism
 • Hamidreza Taheri Parsa Pages 75-94

  Examining the artistic values and manuscript illumination can be considered as one of the important issues in the field of integrating literary elements, concepts and themes. Although dealing with the artistic secrets of these types of writings requires special knowledge in each field of calligraphy and gilding, header making, table drawing, etc., there are secrets found in them that by addressing them and examining those elements, the hidden values of these works will be revealed to the readers. In the first step, this requires knowing the different types of book layout elements in previous periods, especially the Safavid era, and then it is related to the examination of the frequency of these symbols that provide the style and elements of beauty in the work. Although in the Masnavi of Bahr al-Ma'rif, due to the importance of the book or the author's fame, etc., not all manuscript illumination techniques have been used, the use of cover decorations (binding), title and its colors, tabularity and lines are eye-catching and each of them contains secrets of art. In the present research, without considering the various techniques of book illumination  in their specialized field, we will examine the aesthetic elements of Bahr al-Maarif manuscripts.

  Keywords: Bahr al-Maarif, Sheikh Daniyali, Safavid Era, Aesthetic elements, manuscripts
 • parichehr koohnavard Pages 95-120

  In recent years, with the advancement of technology and virtual spaces, in Iran, television gave way to home broadcast networks, and this event caused the creation of admirable and different works, and we are still witnessing the spread of these works in different genres. The series "Actor", " Sargije " and "Yaghi" were three popular and influential series of the home show network, which were well received by the public. In this article, using a descriptive-analytical method, and by reviewing three home theater works, these collections have been examined and analyzed and compared with the archetypal structure of the hero's journey, from Joseph Campbell's point of view. In these three collections, the hero's journey can be seen internally and externally and sometimes a combination of both types. The findings of the research show that the heroes of these works go on a journey for various reasons and experience many external and internal changes during the stages of the journey. Most of the events that happen to the heroes of these works can be adapted to the travel pattern of Campbell's hero, and only in some cases, this pattern has no equivalent in the collection of home shows.

  Keywords: Actor, Joseph Campbell, Sargije, Hero's journey, Yaghi
 • Zeinab Rahmanian Koushkaki, MohammadAli Atash Sowda, Seyyed Mohsen Sajedi Rad Pages 121-145

  Khajeh Ahmad Kasani (866-949 A.H.), one of the famous mystics of the Naqshbandi dynasty in Mavara-o-Nahr, is the founder of the Deh-Bidiyyah or Kasaniyya school, and has more than thirty mystical treatises. Most of these treatises, which are available in manuscript form in various libraries and are few and scattered, have been introduced or corrected in various researches. The current research, with a descriptive-analytical method, is an inquiry on the art of gilding, page layout and the features used in two manuscripts of Kasani's letters in the Qajar era. These include Majlis 335 and Ganjbakhsh 2262, from the point of view of the composition within the text, examining the colors and frequently used motifs. . The beginning and title pages in many editions, including these two editions, are worthy of attention and a lot of care has been taken in decorating and arranging them. The opening pages of these two versions have similar inscriptions, and the majority of the inscriptions are domes or altars, which indicate the prevalence and development of the art of gilding in the Qajar period. Colorful flowers are often seen in the gilded text and sometimes seen in the page layout of the title pages of these works. Between the lines in the opening pages is gilded and the middle pages of the versions are tabulated. In these two editions, there are arranged borders in red on the opening pages and all pages; but these borders are without religion, inlays, flowers, leaves and colors.

  Keywords: Ahmad Kasani, Gilding, Letters, Page layout, Manuscripts