فهرست مطالب

انتظار موعود - سال بیست و دوم شماره 78 (پاییز 1401)
 • سال بیست و دوم شماره 78 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مجید احمدی کچایی* صفحات 5-19

  «محمدبن عثمان» دومین وکیل و از ارکان وکلای چهارگانه در غیبت صغرا و واسطه میان امام مهدی(عج) با شیعیان در این دوره بوده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سیوال است که محمدبن عثمان در مواجهه با مشکلات امامیه در غیبت صغرا چه اندازه و چگونه اثر گذار بوده است؛ دورانی که امامیه از طرفی نخستین بار با بحران دوره غیبت امام خود و از سوی دیگر، با انواع مشکلات اجتماعی مواجهه بوده؛ به طوری که از هر سو کیان امامیه مورد تهاجم بوده است. مقاله پیش رو با روش کتابخانه ای و تحلیل داده های تاریخی به بررسی زندگی محمدبن عثمان در این دوره توجه دارد و این مهم تبیین شده است که محمدبن عثمان با ارتباط مستمر با امام مهدی(عج)، رفتاری متناسب با شیون مختلف امامیه داشته که یکی از مهم ترین مولفه های آن در زمینه سازمان وکالت بوده است. وی در گرفتن نامه ها و وجوهات شرعی از شیعیان و رساندن آن ها به امام و هزینه کرد آن به دستور امام و برخورد با مدعیان وکالت و برخی از وکلای متمرد نقش ویژه ای داشته است.

  کلیدواژگان: امام مهدی (عج)، محمدبن عثمان، وکیل، امامیه، غیبت صغرا
 • مهدی مهریزی، مهرداد عباسی، زهرا سلامی* صفحات 20-40

  باور به ظهور منجی و انتظار قیام حضرت مهدی(عج) یکی از مهم ترین اعتقادات مورد اتفاق نظر همه فرقه ها و مذاهب اسلامی است. در میان فرقه های مختلف تشیع، فرقه زیدیه یکی از شاخه های اصلی است که به دلیل اشتراکاتی که در مورد مسیله امامت و اصل مهدویت با شیعه امامیه دارد؛ حایز توجه و اهمیت می باشد. در این پژوهش با مراجعه به منابع حدیثی زیدیه و بررسی مجموعه کامل روایات مهدویت در منابع آن ها، تلاش شده است. از روایات مربوط به نام و نسب حضرت مهدی(عج) در منابع زیدیه گونه شناسی ای ارایه و دیدگاه های مطرح در این زمینه مطرح شود. در بخش دوم مقاله نیز با مطالعه تطبیقی منابع امامیه در این زمینه، به بررسی و نقد این احادیث پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند. بیش ترین فراوانی روایات مهدویت در منابع زیدیه به نام و لقب آن حضرت مربوط است و تنها اختلاف مطرح در منابع زیدیه و امامیه در زمینه نسب آن حضرت می باشد؛ اگرچه در منابع زیدیه، بر فاطمی نسب بودن حضرت مهدی(عج) تصریح شده است.

  کلیدواژگان: حضرت مهدی(عج)، زیدیه، نقد احادیث مهدویت، القاب حضرت مهدی(عج)، نسب حضرت مهدی(عج)
 • جلال ریزانه* صفحات 41-60
  یکی از آموزه ها و میراث های گران بهای باورداشت مهدویت در اندیشه آیت الله صافی گلپایگانی «فرهنگ انتظار» است. مهم ترین بعد فرهنگ انتظار، بعد «آینده نگری» و «آینده سازی» آن است که مطالعه آن در حیطه دانش «آینده پژوهی اسلامی» است. فرهنگ انتظار، بعد فراگیر آینده پژوهی اسلامی است که در آن شناخت و پردازش و ساخت آینده با هم مورد توجه هستند. در این مقاله به این پرسش پژوهشی پرداخته شده است که «ابعاد آینده پژوهی اسلامی در فرهنگ انتظار از منظر آیت الله صافی گلپایگانی کدام است؟» ساماندهی این پژوهش باهدف توسعه ای و دارای ماهیت کیفی است. برای جمع آوری داده ها، از روش کتابخانه ای (مطالعه اسناد و مدارک) و به منظور تحلیل داده ها از روش توصیفی- تحلیلی با تحلیل معنا ساختی و از نوع مفهومی استفاده شده است؛ یعنی مشابهت بین سازه های ذهنی و مفهومی؛ به گونه ای که مفاهیم و عبارات فرهنگ انتظار در اندیشه آیت الله صافی گلپایگانی، مبتنی بر اصول و روش های چشم اندازسازی و تصویرپردازی در آینده پژوهی اسلامی واسازی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، چشم اندازسازی و ارایه تصاویر روشنی از آینده از روش های بیان چگونگی آینده سازی اندیشه آیت الله صافی گلپایگانی در فرهنگ انتظار است.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی اسلامی، چشم اندازسازی، اندیشه فرهنگ انتظار، آیت الله صافی گلپایگانی، تصویرپردازی
 • رجبی ابوذر، سید محمد کاظمی شیخ شبانی* صفحات 61-86
  اندیشه «اخباری» بعد از شکل گیری تاکنون در میزان تاثیر بر اندیشه عالمان شیعی نوسان داشته است. به ظاهر، با مجاهدت عالمان اصولی، رویکرد اخباری از صحنه تفکر فقهی رخت بربسته است؛ اما واقعیت آن است که این جریان، هم به لحاظ بینشی و هم از نظر کنشی تاثیر خود را برجای گذاشته است. این نگره، در مسیله مهدویت، حضور و تاثیر خود را بر عالمان شیعی به شکل جدی نشان داده است. این تحقیق به تاثیر کنشی و رفتاری اندیشه اخباری بر حوزه مهدویت در دوران معاصر در میان شیعیان اشاره می کند. یافته اصلی پژوهه حاضر آن است که معرفت دینی ظاهرگرایانه اخباری، هم بر کنش فردی و هم بر کنش اجتماعی شیعیان اثر دارد. اجتناب از مسیولیت های اجتماعی، بیان مباحث غیر ضروری، همچون نقل خواب، احوال شخصی امام زمان؟عج؟ و ملاقات گرایی، عزلت گزینی، اخذ تاکتیک سکوت دربرابر تحرکات مستکبرانه غرب؛ ازجمله اثر کنشی اندیشه اخباری است. همچنین به دلیل همین دیدگاه اخباری، اساسا این اندیشه با حضور زنان در جامعه به عنوان فعالیت های اجتماعی در مورد زمینه سازی ظهور مخالفت می کند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی به سنجش اثرگذاری اندیشه اخباری در سلوک و زندگی فردی و اجتماعی برخی از شیعیان معاصر پرداخته است.
  کلیدواژگان: اخباری گری، مهدویت، کنش فردی، کنش اجتماعی، سطحی نگری، عالمان شیعی معاصر
 • حبیب حاتمی کنکبود* صفحات 87-107
  همسو با مسیله امامت، مقوله «زمامداری اسلامی» به عنوان یکی از فلسفه های آن از سوی شیعیان، مطرح است که ذیل بحث «ولایت تشریعی» به آن پرداخته شده است. «ولایت تشریعی پس از پیامبر»، در امامان دوازده گانه تحقق یافته و تا پایان حیات امام حسن عسکری؟ع؟ بی هیچ مشکلی ادامه داشته است؛ اما با شروع امامت امام زمان؟عج؟ و غیبت آن حضرت، زمامداری ظاهری جامعه شیعی دچار چالش شد. این مقاله با روش کتابخانه ای در گردآوری مطالب و رویکرد توصیفی _ تحلیلی در پردازش داده ها؛ به خلاف دیدگاه کسانی امثال آقای عبدالکریم سروش و طرح مبحث «تشیع و چالش مردم سالاری»؛ ضمن اثبات امکان زمامداری در عصر غیبت، چگونگی تحقق آن را تبیین کرده و به این نتیجه رسیده است که در دوره غیبت صغرا؛ مشکلی از لحاظ ولایت به معنای زمامداری امور برای شیعیان وجود ندارد؛ زیرا در غیبت صغرا، کم تر موضوعی پیدا می شد که حکم آن در روایات نیامده باشد و همچنین مردم با ارتباط با نایبان خاص، نیاز خود را برطرف می کردند و در دوره غیبت کبرا نیز هرچند امکان ارتباط رسمی با امام وجود نداشته و ندارد؛ زمامداری امت در قالب نظریه ولایت فقیه استمرار دارد و توسط ولی فقیه جامع الشرایط این چالش مرتفع می گردد.
  کلیدواژگان: حق حاکمیت، زمامداری و زعامت، چالش حکومت، عصر غیبت، نیابت عامه، ولایت فقیه
 • محمدرضا پیرچراغ*، محمد سبحان ماهری قمی، سعید شعبانی صفحات 109-138

  در زیارت آل یاسین عبارت «ربانی آیاته» از جمله عباراتی است که بایسته است در مورد آن تامل و تعمق بسیار شود تا برداشتی صحیح و دقیق از عبارت مذکور صورت بگیرد. فرضیه تحقیق ارتباط بین «ربانی آیاته» و «مرجعیت علمی ، هدایت تکوینی و داعی الله بودن اهل بیت» می باشد. تحقیق حاضر با ساختار و محتوای توصیفی-تحلیلی در تلاش پاسخ به این سوال است که معنای صحیح و دقیق «ربانی آیاته» موجود در زیارت چه می باشد؟ همچنین این عبارت از زیارت، دربردارنده چه وصفی از صفات امامت و حضرت ولی عصر(عج) می باشد؟ در این نوشتار با در نظر گرفتن معنای واژگان «ربانی» و «آیاته» برحسب روابط متنی (قرآن و روایات)، معانی متصور شده برای «ربانی آیاته» بررسی گردیده است. بر اساس داده های این پژوهش، بهترین تبیین از «ربانی آیاته» «شخص آگاه و خبیر به آیات الاهی که آن را برای مردم تفسیر می کند و بر آیات قیم است» و «پرورش دهنده موجودات و مخلوقات هستی»؛ همچنین با در نظر گرفتن سیاق عبارت «ربانی آیاته» است که دال بر دعوت انسان به توحید است و با توجه به همنشین هایی نظیر علم مصبوب و ترجمان کتاب، مرجعیت علمی، عصمت و هدایت ولایی و تکوینی حضرت ولی عصر؟عج؟ ثابت می گردد.

  کلیدواژگان: ربانی آیاته، مهدویت، ادعیه، زیارت آل یس، مفهوم شناسی
|
 • Majid Majid Ahmadi Kachaei * Pages 5-19

  “Muhammad ibn Othman” is the second representative and one of the pillars of the four representatives during the Minor Occultation and the mediator between Imam Mahdi (A.S) and the Shia during this period. The present research is seeking the answer to this question that how far and to what extent Muhammad ibn Othman impacted the confrontations with Imamate problems during the Minor Occultation; a period in which Imamate, on one hand, had faced the crisis of the absence of its Imam for the first time and on the other hand, encountered all types of social problems; in a way that the Imamate family has been attacked from all aspects. The present paper, with a library method, and using the analysis of historical data, investigates the life of Muhammad ibn Othman and explains this important fact that Muhammad ibn Othman behaved according to the various affairs of Imamate, one of the most important components in the field of legal representation, with his constant communication with Imam Mahdi (a.s). he acted according to Imam’s orders in receiving letters and religious taxes and delivering them to Imam or spending them, and had special role in dealing with the claimants of attorney and some disobedient lawyers.

  Keywords: Imam Mahdi (A.S), Muhammad ibn Othman, Representative, Imamate, Minor Occultation
 • Mahdi Mehrezi, Mehrdad Abbasi, Zahra Salami * Pages 20-40

  Believing the appearance of a savior and awaiting the rise of Hazrat Mahdi (a.s) is one of the most important beliefs which all Islamic sects unanimously agree upon. Among the several Shiite sects, Zaidiyyah sect is one of the main branches which is considered noticeable and important due to its commonalities with the Imamate Shiite in the issue of Imamate and the origin of Mahdism. According to the narrations related to the name and lineage of Hazrat Mahdi (a.s) in Zaidiyyah sources, a typology is presented and propounded views in this regard are explained. In the second section, using a comparative study in the Imamate sources in this regard, we address the investigation and criticisms of these hadiths. The findings of this research show that most of Mahdavi narration in Zaidiyyah sources are related to the name and cognomen of Imam Mahdi (a.s) and the only difference in Zaidiyyah and Imamate sources is related to the lineage of Imam; although in Zaydi sources, the Fatemi lineage of Imam has been approved.

  Keywords: Hazrat Mahdi (a.s), Zaidiyyah, criticism of Mahdavi narrations, cognomens of Imam Mahdi (a.s), lineage of Imam Mahdi (a.s)
 • Jalal Rizaneh * Pages 41-60
  One of the precious teachings and heritages of Mahdism in the thought of Ayatollah Safi Golpayegani is the “culture of awaiting”. The most important aspect of the culture of awaiting is its “foresightedness” and “future-making” aspect, the study of which is in the scope of “Islamic Futurism”. The culture of awaiting is the comprehensive aspect of Islamic futurism in which recognizing, processing and building the future are considered simultaneously. In this paper, we address the answer to this research question that “which the aspects of Islamic futurology are in the culture of awaiting in the view of Ayatollah Safi Golpayegani”. The organization of this research is developmental and qualitative in nature. To collect data, we have used library-method (in studying sources and documents) and to analyze data, the descriptive-analytic method with structural and conceptual meaning analysis has been utilized; that is the similarity between the mental and conceptual structures, in such a way that the concepts and expressions of the culture of awaiting in the thought of Ayatollah Safi Golpayegani have been recreated based on the principles and methods of perspective creation and imaging (visualization) in the Islamic futurology. The findings of the research show that perspective creation and presenting clear images of the future are among the methods of expressing the howness of future making in the thought of Ayatollah Safi Golpayegani in the culture of awaiting.
  Keywords: Islamic futurology, perspective creation, the thought of the culture of awaiting, Ayatollah Safi Golpayegani, imaging (visualization)
 • Abuzar Rajabi, Seyed Mohamad Kazemi Sheykhshabani * Pages 61-86
  The rate of impact of “Akhbari” thought on Shiite scholars’ thought has fluctuated since its formation. Seemingly, due to the efforts of fundamentalist scholars, the Akhbari approach has left the field of jurisprudential thought; however, in reality, this movement has had its impact both in terms of insight and action. This view, in the field of Mahdism, has had its impact and presence on the Shiite scholars in a serious way. This paper addresses the action and behavioral influence of Akhbari thought on the field of Mahdism in the contemporary era amongst the Shiites. The main finding of this paper is that the Akhbari egocentric knowledge of religion has its impact on both individual and social actions of the Shiites. Avoiding social responsibilities, expressing futile discussions, such as narration of dreams, personal status of Imam of the Time (a.s), meeting-oriented[1], seclusion, selection of the technique of silence against the arrogant movements of the West are among the action effects of Akhbari thought. Moreover, due to this view, Akhbarism is against the presence of women in the society as the social activists in relation to the preparing the ground for the appearance (of Imam). The following research measures the impact of Akhbari thought on some of the contemporary Shiites’ personal and social behavior and life style.
   
  [1]. Meeting Imam of the Time (a.s) Personally
  Keywords: Akhbarism, Mahdism, individual action, Social action, superficiality, contemporary Shiite scholars
 • Hbib Hatami Kankaboud * Pages 87-107
  In line with the issue of Imamate is the subject of “Islamic rulership” as one of its philosophies by the Shiites, which has been addressed under the discussion of “legislative authority”. The “legislative authority after the Prophet (pbuh) has been realized in the twelve Imams and it has continued without any problems until the end of life of Imam Hadan Askari (a.s); however, with the beginning of Imamate of Imam of the Time (a.s) and his absence, the rulership of the Islamic society face a challenge. This paper, using a library method in collecting materials and descriptive-analytic method in processing the data, not only proves the possibility of the rulership during the age of Occultation, in contrary to the views of people such as Abdul Karim Soroush, but also explains the howness of its realization, and concluded that during the period of Minor Occultation, there is no such problem in terms of rulership in the sense of being in charge of affairs for the Shia; because during this period, there were few problems that their decree could not be found in the narrations. Moreover, people would dissolve their needs by communicating with special deputies, and although there is no possibility of official communication with Imam during the Major Occultation, the rulership of the ummah continues in the form of the theory of vicegerency of a faqih (Islamic jurisprudent) and this challenge is solved by a fully-qualified faqih.
  Keywords: the right of rulership, governance, leadership, government challenge, the age of absence, general deputation, the vicegerency of a faqih (jurist)
 • Mohammadreza Pircheragh *, Mohammad Sobhan Maheri Ghomi, Saeed Shabani Pages 109-138

  In the ziarat of Al-e Yasin, the phrase « ربانی آیاته » is among the expressions which should be pondered a lot in order to get a correct and accurate understanding of it. The hypothesis of this paper is the relationship between the « ربانی آیاته » and Ahl al-Bayt (the Prophet’s Household) being the scientific authority, the formative guidance and the preacher of Allah. The present paper, with a descriptive-analytic structure and content, seeks to answer this question that what the correct and precise meaning of « ربانی آیاته » in this ziarat is. Additionally, this phrase in the ziarat contains which feature of features of the Imamate and Imam Mahdi (a.s). In this paper, considering the meaning of the terms “رباانی ” and “ آیاتاه ”, we investigate the presupposed meanings for these words according to the textual relations (the Quran and Hadith). According to the data of the research, the best explanation for this phrase “ رباانی آیاتاه ’ is “a person who is aware of the Divine verses and interprets them for the people and is the guardian of the verses”. He is the nurturer of the beings and creatures of the universe. Moreover, considering the context of the phrase “ رباانی آیاتاه ” which indicates the call for human beings to monotheism and the companions such as the molded knowledge and the translators of the book; the scientific authority, infallibility, the Divine and formative guidance are proven for the Imam of the Age (a.s).

  Keywords: Rabbaniyah Ayatehi, Mahdism, prayers, ziarat Al-e Yasin, conceptology