فهرست مطالب

انتظار موعود - سال بیست و سوم شماره 80 (بهار 1402)

فصلنامه انتظار موعود
سال بیست و سوم شماره 80 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/02/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجتبی کلباسی*، محمدعلی فلاح شیخلری صفحات 5-33

  «مهدویت» در بین امت اسلامی، به ویژه علمای شیعه مورد اتفاق نظر است. در عین حال، تفاوت در نگرش به این موضوع، در بین عالمان به چشم می خورد؛ به گونه ای که دانشمندان اسلامی را در طی اعصار مختلف می توان از این زاویه بازشناسی و طبقه بندی کرد. در سده اخیر نیز متفکران و دانشمندانی در جهان اسلام و از جمله در حوزه علمیه قم، درعین وفاق در اصل عقیده مهدویت، منظر و زاویه نگاه آنان به موضوع متفاوت است. این نگرش های مختلف به چند دسته کلی قابل طبقه بندی است: رویکرد روایی، عقلی، عرفانی، تاریخی، اجتماعی-سیاسی و...، قابل طبقه بندی است. این مقاله در صدد است با تبیین رویکردهای مختلف به موضوع مهدویت و نیز معرفی چهره های شاخص در هر رویکرد، به سیر این خطوط در قرن چهاردهم شمسی، در حوزه علمیه قم بپردازد. روش این پژوهش تحلیلی_توصیفی از طریق بررسی آثار مکتوب مهدوی قرن اخیر درحوزه علمیه قم است.

  کلیدواژگان: حوزه علمیه قم، مهدویت، رویکردهای مهدوی، سده اخیر، رویکردشناسی
 • روح الله شاکری زواردهی*، سید محمد حسینی وردنجانی، مصطفی اسلامی صفحات 34-63

  حوزه علمیه قم در سده اخیر بالنده ترین رویکرد را طی زمان حیات خود داشته است. توجه به معارف اهل بیت با تکیه بر عقل و نقل، میراث گرانبهایی برای معارف دینی فراهم کرده است. اندیشه مهدویت، یکی از این آموزه ها است که در حوزه علمیه قم به رغم فراز و نشیب هایی که در این سده داشته است، نسبت به سده قبل با تطورات و تغییرات متعددی همراه بوده است. در این نوشتار، پنج تطور اندیشه مهدویت در سده اخیر بیان شده است: 1. تطور روشی، 2. تطور دامنه ای، 3. تطور تبیینی که در این جا تنها بر دو آموزه انتظار و نیابت عامه تاکید می شود، 4. تطور غایی، 5. تطور ارایه ای. آنچه این تطورات پنج گانه را با هم مرتبط می کند، «تطور غایی» است. شواهد و قراین حکایت از آن دارند که در سده اخیر در حوزه علمیه قم، اندیشه مهدویت از آموزه ای صرفا اعتقادی، به اندیشه ای راهبردی تبدیل شده است که هدفش تنها دفاع از نوعی اعتقاد نیست، بلکه در پی آن است که در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی خود را نشان دهد و جامعه در تمامی شیونش از این اندیشه تاثیر بپذیرد. در این نوشتار با تکیه بر آثار مکتوب در این سده، تلاش شده، مسیری که در این تطورات طی شده است، بیان شود.

  کلیدواژگان: مهدویت، تطور، انتظار، عقل، حوزه علمیه قم، انقلاب اسلامی ایران
 • حسن پناهی آزاد، محمدکاظم خواجه احسنی*، زهرا تام صفحات 65-91

  «ولایت» و «امامت» کانون معارف شیعه است و آموزه مهدویت به دلیل اتصال و انتساب به امام حی و حاضر، همواره در کانون تلاش های علمی و عملی حوزه های علمیه جهان تشیع و بزرگان آن در طول تاریخ بوده است. حکمای حوزه در قرن چهاردهم شمسی، که خود در مرکز تحولات نظری و عینی بوده اند، سعی کرده اند با نظریه پردازی در مورد این آموزه گرانسنگ، ضمن پاسخگویی به شبهات و رفع نیازهای علمی، جامعه شیعه را سرپرستی و هدایت کنند. این پژوهش تلاش دارد با بررسی اندیشه های مهدوی حکمای حوزه علمیه قم، ضمن تحلیل مهم ترین نظریه ها و ابتکارات، سیر تطورات آن ها را بررسی و نقاط عطف آن را واکاوی کند. در این زمینه برجسته ترین آرای متکلمان و فیلسوفان حوزوی در موضوع مهدویت تحلیل شده و سپس سیر تطورات آن، خصوصا در سه عرصه ای که در کانون توجهات و تاملات ایشان بوده؛ یعنی «اثبات وجود امام زمان؟عج؟»، «انتظار» و «آرمان شهر مهدوی» بررسی شده است.

  کلیدواژگان: مهدویت، فیلسوفان حوزوی، متکلمان حوزوی، اثبات امام مهدی(عج)، انتظار، آرمان شهر
 • سید مجتبی معنوی صفحات 93-120

  «تطور صد سال مطالعات مهدویت در حوزه علمیه قم»، موضوعی است که پژوهش حاضر به آن پرداخته است. روش تحقیق در این مقاله از نوع میدانی و کتابخانه ای است. هدف از انجام تحقیق، ارایه سیر تطور آثار برگزیده مطالعات کمی و کیفی مهدویت، در حوزه علمیه قم است. تمرکز مقاله بر مطالعه مهدویت در حوزه علمیه طی سده اخیر و مقایسه رویکرد به آن، قبل و بعد از انقلاب اسلامی است. تحلیل حدیثی مهدویت، تبیین مهدویت، کتاب شناخت مهدویت و تحقیق علمی، از مهم ترین مراحل تطور مطالعه مهدویت در حوزه علمیه قم به شمار می آیند که این رویکرد، به نشر بیش از دوهزار مقاله علمی، سیصدو پنجاه رساله و بیش از شش هزار اثر توصیفی تحلیلی، در عرصه های مختلف منجر شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند در عرصه های پژوهش و نشر آثار مهدویت جهش مطالعاتی مناسبی روی داده است و به پدید آمدن تطورات مهمی در مطالعه مهدویت منجر شده است. این تطورات، مطالعه مهدویت را در حوزه علیمه قم از مسیله ای حدیثی و کلامی به حوزه مطالعات علوم تربیتی، سیاسی و اجتماعی توسعه داده است.

  کلیدواژگان: مهدویت، تطور مطالعات مهدویت، حوزه علمیه قم، سده، آثار مکتوب
 • ابوذر رجبی، سید محمد کاظمی شیخ شبانی* صفحات 121-151

  در ادیان الاهی – به ویژه دین اسلام و مذهب تشیع – نسبت به متون دینی، به طور کلی، با دو نگرش و رهیافت مواجه هستیم: «نص گرایی» و «عقل گرایی». جریان نص گرا، در فهم دین محوریت و اصالت را به متن داده و بر فرع و حاشیه بودن عقل تاکید می کند و جریان عقل گرا (اعتدالی)، ضمن پایبندی به متن، برای عقل نیز شان کشف معارف دینی قایل است. حوزه علمیه قم در سده اخیر، شاهد حضور این دو جریان در صحنه مهدویت پژوهی بوده است. جریان عقل گرای اعتدالی با نقد تک ساحتی بودن روش نص گرایان افراطی، بین عقل و متن و پایایی و پویایی باورداشت مهدویت پیوند و آشتی برقرار کرده و مبارزات علمی بر جریان نقل گرای افراطی غالب شد. پژوهش پیش رو، از آن جا که به دنبال کشف بروندادهای غلبه جریان عقل گرایی اعتدالی بر نص گرایی افراطی حوزه علمیه قم در مهدویت است و به توصیف و تحلیل نتایج غلبه تفکر عقل گرایی بر نص گرایی در آن آموزه می پردازد، و بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی مبتنی است؛ از نظر روش اجرای تحقیق، توصیفی تبیینی خواهد بود.

  کلیدواژگان: عقل گرایی، نص گرایی، حوزه علمیه قم، مهدویت، فهم دین، انتظار سازنده
 • حجت حیدری چراتی صفحات 153-181

  «بهاییت» از جمله فرقه های انحرافی معاصر است که علمای حوزه علمیه قم در یک سده اخیر، نقش محوری در مبارزه با آن داشته اند و با تبیین صحیح آموزه های دینی تا حدود زیادی از نشر و گسترش آن در جامعه مسلمین جلوگیریی کرده اند. این جستار به بررسی نقش علمای قم در مبارزه با فرقه انحرافی بهاییت دردوره معاصر پرداخته و با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای تهیه شده است. براساس یافته های پژوهش، مبارزه علمای قم با بهاییت در ابعاد مختلف با روش غیر مستقیم و یا مستقیم توانسته است مواضع بهاییان را به خطر انداخته و مانع پیشروی های گمراه کننده این فرقه در جامعه گردد. بررسی سیر تحولات نشانگر آن است که مواجهه علما در مبارزه یکنواخت نبوده و در سه دوره «احیا»، «تثبیت» و «رشد» حوزه با تطور همراه بوده است. مبارزه در مرحله احیا، با استفاده از ابزار فقه و تکیه بر مباحث اعتقادی است و در دوره تثبیت، به مواجهه مستقیم تغییر یافت و به صورت مبارزه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مطرح شد. در مرحله رشد و توسعه با تکیه بر مفاهیم سیاسی مذهبی شیعه، مبارزه با بهاییت به لایه های عمیق تر کشانده شد و از لحاظ کمی و نیز از لحاظ کیفی تغییر یافت و به تخصصی شدن روش مقابله انجامید.

  کلیدواژگان: حوزه علمیه قم، احیای حوزه قم، تثبیت حوزه قم، بهائیت، علمای قم، فرقه های انحرافی
 • محمد شهبازیان*، محمد غلامی صفحات 183-210

  تاریخ یکصد ساله، گواه این نکته است که حوزه علمیه قم از زمان تاسیس و احیا و با زعامت فقیهان بزرگی مانند آیت الله شیخ عبدالکریم حایری یزدی و آیت الله سید حسین بروجردی و به تبع آن، انقلاب اسلامی ایران به زعامت امام خمینی؛ در گسترش فرهنگ مهدوی و زدودن انگاره ها از این آموزه اصیل نقشی اساسی داشته است. این تلاش در قالب مناظرات، سخنرانی، بیانیه ها، مکتوبات و نماهنگ ارایه شده است. این نوشتار تلاش دارد با روش توصیفی –تحلیلی و بهر ه گیری از منابع کتابخانه ای و تاریخ شفاهی، به احصای مکتوبات مهدوی عرضه شده در حوزه علمیه قم و در موضوع نقد جریان های انحرافی، از دوران ورود آیت الله شیخ عبدالکریم حایری یزدی (1300شمسی) تا پایان سده (1400 شمسی) و تحلیل آن بپردازد. پس از تحلیل منابع مکتوب، به خلاها و آسیب های برخی از دوره ها و منابع پرداخته است تا بتوان با بهره گیری از گذشته، گامی موثر به منظور نشر مهدویت و مکتوبات مرتبط با آن در دوران معاصر برداشت.

  کلیدواژگان: مکتوبات، حوزه علمیه قم، شبهات، جریان های انحرافی، مهدویت، سده اخیر
 • صفحات 212-218
|
 • Mojtaba Kalbasi*, Muhammad Ali Fallah Sheikhlari Pages 5-33

  "The concept of Mahdism” is a subject of consensus among the Islamic community, especially among Shiite scholars. However, there are noticeable differences in the perspectives on this issue among scholars, such that Islamic scholars can be categorized and classified from this perspective throughout different eras. In recent century, thinkers and scholars in the Islamic world, including those in the seminaries of Qom, despite the consensus on the principal belief in Mahdism, have different views and perspectives on the subject. These different perspectives can be categorized into several general approaches: traditional, rational, mystical, historical, social-political, and so on. This article aims to delve into the various approaches to the topic of Mahdism, as well as to introduce prominent figures within each approach, tracing these lines in the fourteenth century AH within the Seminay of Qom. The method employed in this research is analytical-descriptive, conducted through examining the written works on Mahdism of the recent century within the seminaries of Qom.

  Keywords: Qom Seminary, Mahdism, Mahdist approaches, recent century, approach studies
 • Rouhollah Shakeri Zavardehi*, Seyyed Muhammad Husseyni Verdenjani, Mustafa Islami Pages 34-63

  In recent century, Qom seminary has had the most prominent approach during its lifetime. Attention to the teachings of the Ahl al-Bayt, relying on reason and revelation, has provided a valuable heritage for religious teachings. The concept of Mahdism is one of these teachings, which despite the ups and downs it has experienced in this century, has been accompanied by numerous developments and changes compared to the previous century. In this essay, five developments in the concept of Mahdism in recent century have been outlined: 1. Methodological development, 2. Scope development, 3. Explanatory development, which here focuses only on the two principles of waiting and deputyship for the general public, 4. Ultimate development, 5. Presentational development. The link among these five developments is the "ultimate evolution". Evidence and indications suggest that in recent decades, in the seminary of Qom, the ideology of Mahdism has been transformed from a purely doctrinal belief into a strategic ideology whose aim is not only to defend a certain belief, but also to manifest itself in all aspects of individual and social life, and to impact society in all its affairs. This essay aims to elucidate the path taken in these developments, relying on the written works of this era.

  Keywords: Mahdism, evolution, waiting, reason, the seminary of Qom, the Islamic Revolution of Iran
 • Hasan Panahi Azad, Muhammad Kazem Khajeh Ahsani*, Zahra Taam Pages 65-91

  The concepts of "vilayat" and "imamate" encompass the teachings of Shiism. The doctrine of the Mahdism, due to its association with the living and present Imam, has always been a focal point of the scholarly and practical efforts within the academic institutions of the Shi'a world and its esteemed figures throughout history. Scholars of the fourteenth century AH, who themselves were at the center of theoretical and practical transformations, have endeavored to not only address doubts and fulfill scholarly needs, but also provide leadership and guide the Shi'a community by theorizing about this lofty teaching. This research endeavors to examine the Mahdism thoughts of the scholars of the Qom seminary, while analyzing their most important theories and initiatives, investigating the process of their evolution, and elucidating their crucial points. In this regard, the most prominent views of the theologians and philosophers of the seminary on the subject of Mahdism are analyzed, and subsequently, the evolution of these views, especially in the three areas that have been the focus of their attention and contemplation, namely "Proof of the existence of Imam Mahdi (AJ)", "Awaiting", and "Ideal City of Mahdism", have been examined.

  Keywords: Mahdism, seminary philosophers, seminary theologians, proof of the existence of Imam Mahdi (AJ), awaiting, ideal city
 • Seyyed Mojtaba Manavi Pages 93-120

  The evolution of one hundred years of studies on Mahdism in the Qom seminary is the subject that the present research has addressed. The research method in this article is both field and library based. The aim of the research is to present the evolution trend of selected quantitative and qualitative studies on Mahdism in the Qom seminary. The focus of the article is on the study of Mahdism in the Qom seminary during the recent century and comparing the approach to it before and after the Islamic Revolution. The analysis of Mahdism traditions, the elucidation of Mahdism, the recognition of Mahdism literature, and scientific research are among the most important stages of the evolution of the study of Mahdism in the Qom seminary. This approach has led to the publication of over two thousand scientific articles, three hundred and fifty theses, and more than six thousand descriptive and analytical works in various fields. Research findings indicate that significant scholarly advancements have occurred in the field of Mahdism research and literature dissemination, leading to important developments in the study of Mahdism. These developments have expanded the study of Mahdism in the Qom seminary from a purely theological and traditional issue to the realms of educational, political, and social sciences.

  Keywords: Mahdism, evolution of Mahdism studies, Qom seminary, century, written works
 • Abuzar Rajabi, Seyyed Muhammad Kazemi Sheikh Shabani* Pages 121-151

  In the Abrahamic religions - particularly Islam and Shiism- we encounter two general approaches and attitudes towards religious texts: "textualism" and "rationalism." The textualist approach gives centrality and authenticity to the text in understanding religion, emphasizing the subordinate nature of reason, while the rationalist (moderate) approach, while adhering to the text, also recognizes the importance of reason in discovering religious knowledge. In recent century, the Qom seminary has witnessed the presence of these two currents in the arena of Mahdism studies. The rationalist moderate movement has established reconciliation through criticism of the monolithic approach of extremist text-oriented thinkers, linking the beliefs of Mahdism to the balance between reason and scripture, and stability and dynamism. Scientific struggles have dominated the extremist traditionalist movement. This progressive research aims to discover the prevalence of the moderate rationalist movement over the extremist textualism orientation in the scientific domain of Qom Seminary in relation to Mahdism. It delves into describing and analyzing the implications of the prevalence of rationalistic thinking over textualism in this doctrine and is based on library and documentary studies; it will be descriptive-explanatory in terms of research methodology.

  Keywords: rationalism, textualism, Qom seminary, Mahdism, religious understanding, constructive anticipation
 • Hojjat Heydari Charati Pages 153-181

  The Bahá'í Faith is one of the contemporary deviant sects, against which the scholars of Qom seminary have played a central role in fighting against it in the past century, largely preventing its spread and dissemination within the Muslim community by providing a correct interpretation of religious teachings. This study examines the role of Qom scholars in combating the deviant Bahá'í sect in the contemporary period, using a descriptive-analytical approach and collecting materials in a library-based manner. Based on the findings of the research, the struggle of the scholars of Qom against Baha'ism in various dimensions has been able to endanger the positions of the Baha'is and prevent the misleading advancements of this sect in society through indirect or direct methods. The examination of the process of the evolutions indicates that the scholars' confrontation in the struggle has not been uniform and has been accompanied by development in the three periods of "revival," "consolidation," and "growth." The struggle in the revival stage relied on the use of jurisprudential tools and theological discussions, while in the consolidation period, it changed to direct confrontation and emerged as a cultural, economic, and social struggle. In the stage of growth and development, relying on the concepts of Shia political religious beliefs, the struggle against Baha'ism was drawn into deeper layers and changed quantitatively and qualitatively, leading to the specialization of the opposing method.

  Keywords: Qom seminary, revitalization of Qom seminary, consolidation of Qom seminary, Bahá'í Faith, Qom scholars, deviant groups
 • Muhammad Shahbaziyan*, Muhammad Gholami Pages 183-210

  The century-old history testifies to the fact that the seminary of Qom, under the leadership of eminent clerics such as Ayatollah Sheikh Abdul Karim Haeri Yazdi and Ayatollah Seyed Hossein Borujerdi, and consequently, during the Islamic Revolution of Iran under the leadership of Imam Khomeini, played a fundamental role in the dissemination of the Mahdavi culture and the eradication of misconceptions from this authentic doctrine. This effort has been presented in the form of debates, speeches, statements, writings, and visual media. This essay aims to present and analyze the written works of Mahdavi scholars in the scientific domain of Qom seminary, as well as to limit deviant movememtts, using a descriptive-analytical approach and drawing from library sources and oral history. It will focus on the period from the arrival of Ayatollah Sheikh Abdul Karim Haeri Yazdi (1921 CE) to the end of the century (2021 CE), and analyze them. Following the analysis of written sources, it has delved into the gaps and shortcomings of certain periods and sources in order to make meaningful strides towards the dissemination of Mahdism and related written works in the contemporary era.

  Keywords: Written works., Qom Seminary, doubts, deviant movements, Mahdism, ate crnturey