فهرست مطالب

 • سال پنجاه و سوم شماره 2 (تابستان 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 25
|
 • سید باقر میرعباسی*، کیوان اقبالی صفحات 557-577
  توسعه پایدار رهیافتی نسبت به توسعه است که در آن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی به صورت توامان مورد توجه قرار می گیرد تا امکان تداوم برخورداری از مواهب توسعه برای نسل حاضر و همچنین نسل های آینده تضمین شود. رهیافت مزبور پیوند مستقیمی با تحقق حقوق بشر اعضای جامعه در فرایند توسعه دارد، به نحوی که نه تنها عدم رعایت ملاحظات محیط زیستی موردنظر در توسعه پایدار آثار منفی بر تضمین حقوق بشر افراد جامعه دارد، بلکه موفقیت در پیشبرد رویکرد حقوق بشرمحور در توسعه، بستر لازم برای تضمین ملاحظات محیط زیستی را مهیا خواهد کرد. در این زمینه، اگرچه امروزه اعمال حاکمیت آزادانه دولت ها بر استخراج منابع طبیعی همچنین برنامه های توسعه ملی خویش، اصلی مورد پذیرش جامعه بین المللی به شمار می رود، برخی آثار فرامرزی نامطلوب محیط زیستی ناشی از این اعمال حاکمیت که به نوبه خود آثار مخربی بر تامین حقوق بشر اعضای جوامع تحت تاثیر بر جای می گذارد؛ ایجاد محدودیت در اعمال حاکمیت مطلق دولت ها در بهره برداری از منابع طبیعی همچنین در تدوین و اجرای برنامه های توسعه را در راستای مطابقت با ملاحظات محیط زیستی، به عنوان بستری مهم در تضمین پیشبرد رویکرد حقوق بشری در فرایند توسعه جوامع دیگر، ضروری می نماید.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، رویکرد حقوق بشر محور، حاکمیت مطلق دولت ها بر منابع طبیعی، حاکمیت مطلق دولت ها بر برنامه های ملی توسعه
 • صقر صبوح*، سید قاسم زمانی، سید علی رضوی صفحات 579-599
  رییس جمهور ایالات متحده، طی بیانیه ای رسمی در 27 مارس 2019، حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان را که بخشی از خاک کشور سوریه و در اشغال این رژیم بود، به رسمیت شناخت. این اقدام، از زوایای مختلف قابل تامل و بررسی است. با وجود این، آنچه در این مقاله در پی بررسی آنیم، این مسیله است که به رسمیت شناخته شدن حاکمیت رژیم صهیونیستی بر بلندی های جولان از سوی رییس جمهور ایالات متحده، از منظر حقوقی چه وضعیتی دارد و چه پیامدهایی به دنبال خواهد داشت. براساس یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، این اقدام، علاوه بر نقض حقوق بین الملل عرفی در عدم شناسایی وضعیت های ناشی از اعمال زور و نقض قواعد آمره حقوق بین الملل، با قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه های 242 سال 1967 و 497 سال 1981 میلادی، در تضاد است و تجاوز به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه محسوب می شود. براساس موازین حقوق بین الملل، نه تنها این تصمیم سبب رسمیت بخشیدن به جدایی جولان از سوریه نمی شود، بلکه به تحقق مسیولیت بین المللی دولت آمریکا منجر خواهد شد. بر این اساس، دولت آمریکا موظف است اولا به سرعت به وضعیت غیرقانونی مزبور پایان دهد؛ ثانیا خسارت وارده به دولت سوریه در نتیجه این تصمیم را جبران کند.
  کلیدواژگان: اسرائیل، بلندی های جولان، تمامیت ارضی، حقوق اشغال، شورای امنیت
 • ابراهیم موسی زاده* صفحات 601-617
  بررسی رابطه اسلام و حقوق بشر در منظومه معرفتی انسان، جزو عمده ترین ماجراهای فکری است. یکی از ساحت های ناظر بر این اندیشه ورزی، تحلیل ابعاد نسبت سنجی این دو از جانب فلاسفه علم و دین پژوهان است. در کشورهای اسلامی از جمله ایران، تناسب سنجی میان حقوق بشر و اسلام و اصول و احکام دین، از تراثی رصین برخوردار است که این نسبت سنجی در درون چارچوب های کلی نظیر نسبت شرع و قانون، رابطه عقل و دین و یا نسبت سنت و تجدد مطرح شده است. بررسی آثار برجای مانده از پیشگامان نظریه پردازی، نشان می دهد رهیافت های گوناگونی که در این خصوص مطرح شده اند، اصولا سعی دارند که به این دغدغه ها پاسخ دهند: که آیا اسلام و حقوق بشر به یک واقعیت نظر دارند؟ آیا اسلام و حقوق بشر، متعارض اند یا مکمل هم؟ ازاین رو پرسش اصلی نوشتار این است که چه رهیافت هایی در نسبت میان «حقوق بشر» و «اسلام» در آثار نظریه پردازان مشروطه قابل مشاهده است؟ تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی سیر تکوین جایگاه بنیادهای حقوق بشر نظیر حریت، مساوات، عدالت، کرامت، در منظومه فکری اندیشوران عصر مشروطه ایرانی، به معرفی رهیافت های نسبت سنجی اسلام و حقوق بشر پرداخته است که اهم نتایج تحقیق آن است که رهیافت تعامل، در مقایسه با رویکردهای تداخل، تقابل و تباین از منطق استوارتری برخوردار است. قایلان رویکرد تعامل، اختلاف نظرها را می پذیرند، اما در عین حال اشتراکات را رد نمی کنند.
  کلیدواژگان: آخوندزاده، حقوق بشر اسلامی، شیخ فضل الله، سید جمال الدین اسدآبادی، محقق نائینی، مستشارالدوله، مکاتب حقوقی، ملکم خان
 • علیرضا ابراهیم گل*، محسن نیک بین صفحات 619-639
  در عین اختلافات موجود در خصوص اصول کلی حقوق مقبول ملل متمدن، به عنوان سومین منبع مندرج در بند نخست ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که منجر شده از یک سوی، برخی پایبندان به نص بند مزبور، اصول کلی حقوق را منبع اصلی و مستقل حقوق بین الملل بپندارند و برخی از سوی دیگر، جایگاه آن را به پایه ابزار رفع خلا حقوقی تنزل دهند، جایگاه و کارکرد این اصول در حقوق بین الملل سرمایه گذاری و دعاوی میان دولت-سرمایه گذار خارجی اعتلا یافته است. در مقاله پیش رو، به شواهد اعتلای جایگاه اصول در این شاخه از حقوق بین الملل پرداخته خواهد شد.
  کلیدواژگان: اصل انتظارات مشروع، اصول کلی حقوق، تفسیر، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، قانون حاکم، موافقت نامه های توسعه اقتصادی، معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری
 • نگین شفیعی بافتی* صفحات 641-672
  پس از اعلام وضعیت همه گیری جهانی کووید19 از سوی سازمان جهانی بهداشت، مشخص شد که یکی از مهم ترین عوامل انتقال ویروس یک کشتی تفریحی بوده است. ماهیت خاص ویروس و ساختار ویژه کشتی های تفریحی مانعی بزرگ پیش روی پیشگیری از انتشار بیماری و مقابله با آن محسوب می شود. با وجود شناسایی حق های بشری سرنشینان کشتی از جمله حق بر سلامتی، حق حیات و حق بازگشت به خانه در چارچوب حقوقی بین المللی موجود، رعایت آنها به شدت تحت تاثیر شرایط خاص بحران همه گیری جهانی قرار گرفته است. هزینه های مربوط به ارایه خدمات پزشکی، پرچم مصلحتی، تعارض صلاحیت های دولت های صاحب بندر و ساحلی، اتخاذ رهیافت های یکجانبه گرایانه از سوی دولت ها با هدف اولویت بخشی به سلامت شهروندان و امنیت ملی و نیز نداشتن تمایل برای همکاری در سطح بین المللی میان مجموعه ذی نفعان صنعت کشتیرانی تفریحی بحران انسانی بی سابقه ای را به خصوص کووید19 رقم زده است. با توجه به اینکه همه گیری جهانی کنونی آستانه جدیدی از بحران را تعریف کرده است، هرگونه پاسخگویی و همکاری در سطحی پایین تر از سطح بین المللی که مبتنی بر عدم همبستگی میان ذی نفعان این حوزه باشد، ناکارامد و محکوم به شکست خواهد بود.
  کلیدواژگان: اضطرار، پرچم مصلحتی، کشتی تفریحی، کووید19، مقررات بین المللی بهداشت
 • خیراله پروین، محمد شعیب عارفی* صفحات 673-692
  تبعیض مثبت متضمن هرگونه اقدامی برای پذیرش در دانشگاه‏ها، مشاغل، تبلیغات، قراردادهای عمومی، وام‏های تجاری و حق خرید و فروش زمین بر اساس عضویت در یک گروه مشخص یا هدف به‏منظور عضویت است. این اقدامات فراتر از سیاست ضدتبعیض است. وجود آنها ممکن است ناشی از متون قانون اساسی، قوانین و مقررات اداری - مانند الزامات مربوط به پیمانکاران عمومی - دستورهای دادگاه یا اقدامات داوطلبانه باشد. هدف تبعیض مثبت مقابله با رفتارهای اجتماعی است که نابرابری گروهی را حتی در صورت نبود تبعیض عمدی بازتولید می‏کند. جستار حاضر با روش توصیفی- تطبیقی به بررسی تجربه تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی در دو کشور آمریکا و هند اختصاص دارد. برنامه‏های تبعیض مثبت به‏ویژه در حوزه آموزش عالی بدون توجه به شرایطی که باید موجب حذف آنها با گذشت زمان باشد، سبب ایجاد تبعیض مضاعف خواهند شد.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، آمریکا، ایران، تبعیض مثبت، هند
 • سانازالسادات جعفری، مسعود زمانی*، امیر مقامی صفحات 693-713
  مفهوم جرایم جنسی در حقوق بین المللی کیفری در نیم قرن اخیر مجادلات و مباحثات بی شماری را در حقوق بین الملل برانگیخته است. توجه محاکم بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا به مفاهیمی چون نارضایتی قربانی و اجباری بودن عمل جنسی در شرایط جنگی، زمینه را برای تعاریف مترقیانه تری از اشکال مختلف تجاوز یا خشونت های جنسی در مخاصمات مسلحانه فراهم آورد. اما با وجود این رویکردهای مترقیانه، نبود رویکردی واحد و پراکندگی آرای شعب این دو دادگاه، ابهامات زیادی را در مورد مفهوم مورد بحث بر جای نهاده اند. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که به مدد رویه قضایی این دادگاه ها چه تحولاتی در عرصه بین المللی در جهت توسعه حقوق مرتبط با جرایم جنسی رخ داده است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی پس از واکاوی تحولات رویه قضایی این دو دادگاه، می توان دریافت با وجود سکوت اساسنامه دو دادگاه، رویکرد برخی شعبات آنها با هدف احقاق حقوق قربانیان و توسعه حقوق بین الملل بسیار مترقیانه بوده و جرایم جنسی به عنوان بخشی از جنایت علیه بشر، جرایم جنگی و حتی نسل زدایی شناسایی شده است.
  کلیدواژگان: واکاوی تحول در رویه دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا در مورد جرائم جنسی
 • فاطمه رضائی پور* صفحات 715-735
  اختلافات میان بخشی، همچون دعاوی زیست محیطی-تجاری، اغلب چندوجهی و درهم تنیده اند. ازاین رو دعوای واحد، با واقعیات موضوعی و طرفین دعوای یکسان، می تواند نزد محاکم صلاحیتدار رژیم های تخصصی مختلف، به طور موازی اقامه و منتهی به صدور احکام متعارض شود. نظر به اینکه تحت حقوق بین الملل عام، هیچ گونه اصل حقوقی وجود ندارد تا در رسیدگی های موازی تعیین کند کدام مرجع بین المللی صلاحیت اصلی و یا انحصاری دارد، حل دعاوی میان بخشی برای نظام حقوق بین الملل می تواند چالش برانگیز باشد. به زعم محقق، تنظیم و تعدیل صلاحیت محاکم حل اختلاف در برابر یکدیگر، با تمسک به توسعه پایدار به عنوان خیر مشترک جامعه بین المللی، می تواند راه حلی برای این چالش محسوب شود. در همین زمینه، مقاله حاضر بر آن است تا در تحقیقی توصیفی-تحلیلی، به تبیین قابلیت توسعه پایدار در تحقق این امر بپردازد.
  کلیدواژگان: اختلافات میان بخشی، توسعه پایدار، خیر مشترک، صلاحیت
 • حامد کاویانی، محمدرضا ویژه*، ولی رستمی صفحات 737-768
  موسسات اعتباری، از مهم ترین کنشگران فعال بازار پول هستند و به موازات توسعه فعالیت های آنها در چارچوب های مجاز حقوقی، بسیاری از موسسات اعتباری غیرمجاز نیز به فعالیت در حوزه سپرده پذیری از مشتریان پرداخته اند که ابعاد فعالیت آنها در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است. صرف نظر از این مشکل کلی، ابهام در موازین قانونی و نحوه نظارت بانک مرکزی بر موسسات اعتباری در کنار چالش های ناشی از اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383 و قوانین برنامه پنج ساله پنجم و ششم توسعه، در حال حاضر به عنوان مهم ترین دلایل حقوقی عدم ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز مطرح اند که خود موجب ایجاد مسایل و مشکلات مختلفی مانند پیدایش مخاطرات امنیتی - اجتماعی، انحراف از سیاست های پولی و بانکی کشور و نقض سیاست های انقباضی و انبساطی در حوزه تخصیص منابع مالی شده اند و در سایه اطمینان خاطر موسسات اعتباری از حمایت بانک مرکزی از سپرده گذاران این موسسات، می توانند در بلندمدت به ایجاد بحران های بزرگ تری نیز منجر شوند. هدف از این پژوهش، بررسی دلایل حقوقی تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز، چالش های عدم ساماندهی موسسات مذکور و ارایه راهکار مناسب برای مقابله با چالش های مذکور است.
  کلیدواژگان: موسسات اعتباری، بازار پول، بانک مرکزی، چالش، مخاطرات امنیتی
 • هاله حسینی اکبرنژاد* صفحات 769-791
  منشا کووید-19 از جمله مباحث مناقشه برانگیز ناشی از مداخله انسان در طبیعت و مستلزم شناسایی جنبه های زیست محیطی برای جنایات بین المللی است. در این مقاله با روش تحلیل محتوای اسناد بین المللی و دکترین، در مورد ارتباط پاندمی کووید-19 با عدالت کیفری بین المللی محرز خواهد شد که پاندمی ها و جنایات بین المللی مرتبط با نقض حقوق بنیادین بشر و فقر نظام مند هستند و عدالت کیفری بین المللی که اقدامات جنایتکاران جنگی را کیفرانگاری و عواقب خسارت بار آن را جبران می کند، باید با عوامل زمینه ساز پاندمی، نیز مقابله کند که در حال حاضر نظام حقوق بین الملل کیفری، فاقد ظرفیت لازم برای تحقق این مهم است. در خصوص تاثیر کووید-19 بر روند تحقق عدالت انتقالی در قبال قربانیان جنایات بین المللی و نقض های گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیز اهتمام دولت های ذی ربط تا حدودی متزلزل و روند اجرای آن کند و با موانعی مواجه شده است که موجب بروز نگرانی های جدی از سوی فعالان حقوق بشری شده است. در راستای تحقق عدالت کیفری بین المللی، ابتکار عمل دیوان بین المللی کیفری در زمان شیوع کووید-19 قابل تامل است که اهتمام دیوان را در جهت ایفای ماموریت خود مبنی بر مقابله با بی کیفرمانی جنایات بین المللی بیش از پیش آشکار کرد.
  کلیدواژگان: جنایت بین المللی، عدالت کیفری بین المللی، دیوان بین المللی کیفری، عدالت انتقالی، کووید-19، محیط زیست
 • محمد ستایش پور*، سید یاسر ضیائی، مهدی کیخسروی صفحات 793-809

  دیوان بین المللی حقوق دریاها، متعاقب درخواست کمیسیون منطقه ای شیلات برای صدور نظر مشورتی، این فرصت را جست تا به صلاحیت خود برای صدور چنین نظری بپردازد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر استدلال های مطروحه در پرونده شماره 21 دیوان بین المللی حقوق دریاها، به تحلیل صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها برای صدور نظر مشورتی در سنجه حقوق بین الملل بپردازد. روش پژوهش در نوشتار پیش رو، روش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات از طریق تدقیق در منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده اند. مقاله پیش رو ایضاح کرده که دیوان بین المللی حقوق دریاها پس از چالش های فراوانی که فراروی خود یافته است، با رویکردی کارکردگرایانه و تفسیری تکاملی از ماده 21 اساسنامه و ماده 138 مجموعه قواعد دیوان، در سال 2015 میلادی حکم داد که دیوان به مثابه یک کل، می تواند نظر مشورتی صادر کند و این صلاحیت، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. این نظر مشورتی (پرونده شماره 21)، راه را هموار ساخته است تا هر دولت یا سازمان بین المللی بتواند در حیطه موضوعات مربوط به دریاها از کل دیوان با تمام شعبی که دارد، درخواست نظر مشورتی کند. چنین درخواستی منوط به آن است که رضایت پیشینی یا پسینی خود را به نحوی از انحا اعلام کرده باشد؛ مهمی که به حق، می تواند راهکاری نو برای مرجعی از پیش موجود، دانسته شود و برود تا به توسعه تدریجی و وحدت مقرره ای در این زمینه از حقوق بین الملل بینجامد.

  کلیدواژگان: پویایی حقوق بین الملل، دیوان بین المللی حقوق دریاها، صلاحیت بین المللی، کمیسیون منطقه ای شیلات، نظر مشورتی
 • محمدجواد ارسطا، سید احمد حبیب نژاد، احمد گودرزی* صفحات 811-829
  یکی از مشکلات عدیده کشور، بی توجهی دستگاه ها و قوای حکومتی- به خصوص قوه مجریه و مقننه- نسبت به «حسن اجرای سیاست های کلی نظام» است که در بلندمدت، ضمن بر هم زدن ثبات رویه های کلان نظام، موجب کاهش تاثیرگذاری و اقتدار «ولایت امر» در هدایت جامعه و اداره حکومت؛ و ناتوانی ایشان در «تضمین عدم انحراف سازمان ها از وظایف اصیل اسلامی شان» خواهد شد. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی - تحلیلی تلاش دارد از زاویه و جهتی نو و با رویکرد حقوقی دریابد چگونه می توان با بهره گیری از ظرفیت های حقوق اساسی کشور، مصادیق ضمانت اجرای تحقق سیاست های کلی نظام را تقویت کرد؟ از آنجا که حسن اجرای سیاست های کلی نظام توسط قوای سه گانه و نهادهای عمومی، الزامی است، مهم ترین عامل تحقق آنها، بهره گیری از انواع ضمانت های اجرایی کارامد و موثر است. در همین زمینه، برخی از ضمانت های اجرایی حقوقی و سیاسی قابل طرح در مواجهه با بی توجهی قوا به حسن اجرای سیاست ها بیان خواهد شد.
  کلیدواژگان: رهبری، سیاست های کلی نظام، ضمانت اجرا، نظارت
 • محمدعلی کفایی فر*، محمد تیموری صفحات 831-851

  رویکرد مراجع متعدد تصمیم سازی بین المللی، به تحولاتی در موضوع تروریسم در خصوص مفهوم و گستره، نسبت آن با حقوق مخاصمات مسلحانه و نیز نسبت آن با حقوق بشر منجر شده است. این مراجع برای تعریف تروریسم گام های مهمی برداشته اند. از جمله شورای امنیت برای نخستین بار تروریسم را تعریف کرده و امکان توسل به حق دفاع مشروع علیه فعالیت های تروریستی را تایید کرده است. رویکرد شورا در مقایسه با رویکرد دیوان بین المللی دادگستری بسیار پیش روتر به نظر می رسد. این شورا برخلاف دیوان بین المللی دادگستری نقش تقنینی برای خود قایل شده که در رویه حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد بی سابقه است. درباره لزوم رعایت حقوق بشر متهمان تروریسم نیز، آرا و قطعنامه های مراجع متعدد تصریح می کنند که دولت های عضو نمی توانند به نام مبارزه با تروریسم هر اقدامی را که مناسب می بینند، به کار گیرند. موارد یادشده نشان می دهند که تاثیر تعدد مراجع بین المللی همچون دادگاه های روآندا و یوگسلاوی و نیز مراجع منطقه ای همچون دیوان های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر بر مفهوم تروریسم، در راستای استانداردهای حقوق بشر، تاثیری مثبت تلقی می شود.

  کلیدواژگان: تروریسم، تقنین، چندپارگی، حقوق بشر، حقوق مخاصمات مسلحانه، دیوان بین المللی دادگستری، شورای امنیت
 • مریم بلندی برزکی، محمود جلالی* صفحات 853-875

  مشارکت در سرمایه‏ گذاری، قراردادی ‏است که به موجب آن دو یا چند شریک تجاری جهت اجرای یک طرح ‏اقتصادی مشخص مشارکت کرده و از ‏طریق آورده‏ های نقدی و یا غیرنقدی، در آن طرح سرمایه‏ گذاری می ‏نمایند. «مشارکت در سرمایه‏گذاری» یکی از شیوه‏ های قراردادی بین ‏المللی است که می‏تواند در صنعت نفت نیز استفاده شود. در ایران، اگرچه این شیوه مطابق قانون نفت 1336 مجاز شمرده شده بود، با تغییر قوانین نفت، ابتدا در قانون نفت ‏1353‏ استفاده از این روش در «عملیات بالا‏دستی» صنعت نفت و سپس در قانون ‏نفت 1366 به‏ طور‏ کلی ‏استفاده از هر نوع شیوه مشارکتی در صنعت نفت، ممنوع اعلام شد. قانون نفت 1390‏علاوه‏ بر اصلاح موادی از قانون ‏نفت 1366، مقررات قانون ‏نفت 1353 ‏را‏ ملغی ‏کرده ‏است، با اینکه ممنوعیت ‏استفاده از روش ‏های ‏مشارکتی براساس قانون مزبور همچنان به قوت خود باقی است، به‏ نظر می‏رسد با توجه به ‏قوانین جدید،‏ استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت و گاز مجاز شمرده ‏می‏ شود. چنانکه با رونمایی از قراردادهای ‏نفتی جدید در فضای پس از برجام که در آن یکی از اولویت ‏های اصلی کشور جذب مشارکت خارجی در ‏سرمایه ‏گذاری اعلام ‏شده است، قوانین جدیدالتصویب، برخی به‏ صراحت و برخی به‏ طور‏ ضمنی ‏استفاده از این مدل قراردادی را در قراردادهای نفتی مجاز دانسته‏ اند. در این مقاله پس از ذکر ارکان این نوع قرارداد و ذکر پیشینه استفاده از این مدل قراردادی در صنعت نفت تلاش خواهد شد با تحلیل قوانین جدید موضع قانونگذار در امکان استفاده از این‏ مدل قراردادی در صنعت نفت و گاز بررسی شود.

  کلیدواژگان: حقوق تجارت بین‏ الملل، سرمایه‏گذاری خارجی، صنعت نفت و گاز، قرارداد مشارکت در ‏سرمایه‏ گذاری
 • احسان مومنی تذرجی، مهدی شهابی*، مرتضی طبیبی جبلی، قدرت الله نوروزی صفحات 877-897
  توجه به نظام معنایی پارادایم در اندیشه کوهن، و البته با نگاهی استعلایی، متمرکز بر مبانی نظری و با صبغه نظریه باری، روش فهمی زمینه مند از حقوق و گزاره های آن را نتیجه می دهد. این پژوهش، در ابتدا با ریشه یابی عناصر مولف اندیشه کوهن، این روش یا انعکاسی از آن را در حقوق به کار بسته است. سپس در مقام مفهوم شناسی با تامل در اختلافات اندیشمندان در اصل معنای پارادایم، به این نتیجه نایل آمده است که منظور از پارادایم حقوقی، چارچوب ذهنی یا ذهن تخته بند حقوقی نیست. همچنین صرفا به معنای مبانی معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی حقوقدانان نیست که ایشان بتوانند آنها را، اختیاری، گزینش کنند؛ بلکه پارادایم حقوقی، چارچوب و فضای معرفتی است که واقعیتی نهفته، روح بخش، سیطره افکن، هویت بخش، تاثیرگذار و نظم ده دارد. در نهایت، و با ابتنای بر مفهوم اخیر از پارادایم، تلاش شده است تا اندیشه پارادایمی در حقوق مدنی ایران و به ویژه، حقوق قراردادها دنبال شود. به نظر می رسد ورود انگاره ها و گزاره های نامتجانس پارادایم مدرنیته غربی، یک شیفت پارادایمی ناقص در حقوق مدنی، خاصه قراردادها به وجود آورده است که از سلطه دو پارادایم موازی (رقیب و نامتجانس) حکایت دارد.
  کلیدواژگان: اعوجاج، انقلاب علمی، پارادایم حقوقی، حقوق مدرن، علم عادی، نظریه باری
 • سید طه موسوی میرکلائی، ساوالان محمدزاده* صفحات 899-918
  آزادی بیان عبارت از آن است که انسان به سبب برخورداری از کرامت ذاتی، حق ارایه یافته های خردورزانه و برخاسته از این کرامت را در قالب گفتار، نوشتار، اثر هنری، تبلیغات تجاری و... دارد. بی توجهی بسیاری از دولت ها به آزادی بیان، موجب شده است که افراد بعد از ناامید شدن از نهادهای قضایی داخلی به منظور تضمین این حق، به نهادهای بین المللی جهت احقاق حق خود روی آورند. در میان دادگاه های بین المللی، دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با برخورداری از صلاحیت رسیدگی به شکایات افراد، آنها را در برابر دولت ها زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آزادی بیان در رویه کمیته حقوق بشر ملل متحد و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر چه بازتابی داشته است؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نایل می آید که در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر، گاه از آزادی بیان بسیار محدود و گاه بسیار مطلق (بی حدوحصر) حمایت به عمل آمده و در کمیته حقوق بشر نیز بعضا به بهانه کافی نبودن شواهد و مدارک، تصمیماتی ناعادلانه اتخاذ شده است که تضمین کننده آزادی بیان به نحو مطلوب نیست.
  کلیدواژگان: آزادی بیان، دادگاه اروپایی حقوق بشر، رویه قضایی بین المللی، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، نظام بین المللی حقوق بشر
 • سارا رسولی، ایرج رضائی نژاد* صفحات 919-937
  منظومه حقوق بشر بین الملل مشتمل بر دامنه وسیعی از حق های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حدود 40 حق مختلف) است که در اسناد متعدد بین المللی اعم از عام و خاص، منطقه ای و جهانی پیش بینی شده است. این پراکندگی متضمن نوعی تفکیک و تقسیم حقوق بشر و متناظر با نوعی سلسله مراتب و اولویت بندی میان حق های گوناگون با محتوا و مبانی متفاوت است. در این نوشتار با تشریح نظریه جیمز نیکل در زمینه تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا امکان تفکیک و اولویت بندی حق ها وجود دارد یا اینکه همه حق ها با یکدیگر ارتباط درونی و متقابل دارند و اجرای یکی در تحقق دیگر حق ها موثر است؟ هدف اصلی پژوهش، تبیین ارتباط متقابل حق ها از دریچه دکترین تفکیک ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر است. روش توصیفی و تحلیلی این نظریه منتج به این یافته شده است که بسته به نوع تاثیرگذاری یک حق بر دیگر حق ها از حیث ضرورت یا سودمندی، رابطه آنها یا تفکیک ناپذیر است (براساس اصل ضرورت) یا دارای وابستگی متقابل هستند (براساس اصل سودمندی).
  کلیدواژگان: تفکیک ناپذیری، حقوق بشر، روابط حمایتی، وابستگی متقابل
 • صالح رضائی پیش رباط* صفحات 939-958
  عبور بی ضرر حقی است که حقوق بین الملل به کشتی های تمام کشورها به منظور عبور از برخی مناطق دریایی تحت حاکمیت دولت ها اعطا کرده است. کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، با رعایت شرایطی، این حق را در مورد کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای نیز به رسمیت شناخته است. این در حالی است که در قوانین ملی و رویه بین المللی برخی دولت ها، از جمله ایران، این کشتی ها یا مشمول چنین حقی نشده یا عبور آنها به رعایت شرایطی مازاد بر شرایط کنوانسیون منوط شده است. با وجود چنین قوانین و رویه متفاوتی، تبدیل مقررات کنوانسیون مذکور در خصوص عبور بی ضرر کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای به قواعد عام حقوق بین الملل به سختی ممکن شده و اعمال آنها صرفا به طرف های کنوانسیون محدود می شود.
  کلیدواژگان: حق عبور بی ضرر، کشتی حامل مواد هسته ای، کشتی هسته ای، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
 • بهمن بهری خیاوی، هیبت الله نژندی منش*، پیمان بلوری صفحات 959-979

  اصطلاح «منافع عدالت» که در قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 اساسنامه رم به‏کار رفته است، از جمله مناقشه‏برانگیزترین ابهامات اساسنامه رم است که به عقیده برخی باید به‏صورت موسع تفسیر شود و حوزه‏هایی مثل منافع صلح و عفو و غیره را در بربگیرد و در مقابل، برخی نیز معتقد به تفسیر محدود و تنها در قالب معیارهای مندرج در ماده 53 هستند. با توجه به اینکه شدت جرایم ارتکابی در افغانستان توسط طرفین درگیر دارای ماهیت بالا و در مقیاس وسیعی است که آثار کوتاه و بلندمدتی بر قربانیان داشته است، دادستان دیوان بین‏المللی کیفری درخواست شروع تحقیقات را در خصوص جرایم ارتکابی در افغانستان کرد، اما شعبه مقدماتی با استناد به منافع عدالت این درخواست را رد کرد. متعاقبا شعبه تجدیدنظر با رد استدلالات شعبه مقدماتی، مجوز شروع تحقیقات را به دادستان اعطا نکرد. در این نوشتار بر آنیم که ضمن تعریف و توصیف مختصر منافع عدالت مندرج در ماده 53 اساسنامه رم، وضعیت افغانستان را با توجه به معیارهای قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 و همچنین معیارهای مدنظر شعبه مقدماتی تحلیل و بررسی کنیم.

  کلیدواژگان: دادستان، دیوان بین‏المللی کیفری، شعبه مقدماتی، منافع عدالت، وضعیت افغانستان
 • مهدیه لطیف زاده، سید محمدمهدی قبولی درافشان*، سعید محسنی، محمد عابدی صفحات 981-1005

  با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابق اتحادیه اروپا و سایر کشورها، در خصوص حمایت از داده شخصی دقیق تر، سختگیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. یکی از اساسی ترین جنبه های حمایت از داده های شخصی، جریان حقوق مختلف برای اشخاص موضوع داده است. این مقررات در چندین ماده، به حقوق اشخاص موضوع داده جهت حفاظت موثر نسبت به داده های شخصی شان اشاره کرده است. با توجه به اینکه حفاظت از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده امری مهم و یکی از حقوق شهروندی در هر جامعه ای است، ضرورت بررسی این مسیله در نظام حقوقی ایران نیز احساس می شود. در این پژوهش با بیان حقوق اشخاص موضوع داده از نگاه مقررات اروپایی مربوط به داده شخصی، روشن شد، اگرچه به موجب قوانین موضوعه ایران، مبانی حقوقی ایران و فقه امامیه برخی از حقوق اشخاص موضوع داده در حقوق ایران نیز وجود دارند؛ لیکن تمامی این حقوق اثبات شدنی نبوده و حقوق موجود نیز خالی از اشکال نیست؛ بدین سبب تصریح قانون در این خصوص ضروری است.

  کلیدواژگان: پیش نویس لایحه «صیانت و حفاظت ‏از داده های شخصی»، حق اعتراض، ‏حق انتقال داده، حق دسترسی، حق ‏فراموش شدن، شخص موضوع داده.‏
 • محمدمهدی عروتی موفق*، سعید رهایی صفحات 1007-1024

  تبیین و بررسی مبانی مشروطیت در ایران از اساسی ترین مباحث حقوق عمومی، علوم سیاسی و فقه است. اندیشمندان ایران معاصر در مواجهه با مشروطیت به عنوان یک حادثه مهم حقوقی، سیاسی و اجتماعی از ابعاد و زوایای گوناگون توجه کرده و قرایت های مختلفی از آن ارایه کرده اند. یکی از این خوانش ها، قرایت شیخ اسماعیل محلاتی از فقهای مشروطه خواه و صاحب رساله اللیالی المربوطه فی وجوب المشروطه است. با توجه به اهمیت و ضرورت تبیین آرا و اندیشه های محلاتی، به عنوان یکی از نظریه پردازان مشروطیت این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «مبانی مشروطیت و وظایف حاکم از منظر محلاتی چیست؟». بر اساس یافته های این پژوهش محلاتی با استفاده از کتاب و سنت؛ اصل شور را که یک اصل قرآنی است و بنای عقلا و قاعده لاضرر را مبنای مشروطیت می داند. همچنین از نظر وی جایگاه حاکم صرفا محدود به امور اجرایی است و حاکم مدخلیتی در تعیین مصادیق آن ندارد، چراکه از منظر محلاتی این امر در عصر غیبت از وظایف و شیون نمایندگی است.

  کلیدواژگان: حاکم، حقوق عمومی، شیخ اسماعیل ‏محلاتی، مشروطیت
 • احمدرضا توحیدی*، ریحانه زندی صفحات 1025-1050

  درحالی که دکترین مدت هاست در مورد اعتباردهی حقوقی به «اقدامات یکجانبه دولت ها» در محاق چالش های گوناگون است، در رویه عینی این قبیل اقدامات در روابط روزمره وجود داشته و توسعه روابط عرفی بین المللی ناظر بر آنها قابل بررسی است؛ به نحوی که اقدامات یکجانبه به عنوان وسیله مشترکی که دولت ها با آنها در حوزه روابط بین الملل فعالیت دارند و هم به عنوان منابعی که در دکترین و رویه قضایی به رسمیت شناخته شده، گسترش یافته و از اهمیت برخوردارند. بنابراین تحقیق حاضر، با روش تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد و رویه قضایی بین المللی به بررسی مواردی می پردازد که عملکرد دولت به بازپس گیری یا لغو عمل یکجانبه منجر شود و این پرسش مطرح است که دولت ها با کدامین پیش شرط ها قادر به اختتام یا بازپس گیری عمل یکجانبه خود هستند؟ با توجه به اینکه قدر متیقن عمل یکجانبه مورد پذیرش اعضای جامعه بین المللی است، با قیاس بین آثار اعمال یکجانبه و برخی از تعهدات معاهداتی دولت ها، می توان مجوز لغو و انصراف از چنین اعمالی را در گرو رضایت دول ثالث ذی ربط دانست، اما صرف الگوبرداری از قواعد حقوق معاهدات در خصوص موضوع از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به نوبه خود مشکلات فراوانی را در پی خواهد آورد.

  کلیدواژگان: اعمال یکجانبه، بازپس گیری، تعلیق، ‏دولت، کمیسیون حقوق بین الملل.‏
 • کوثر فیروزپور* صفحات 1051-1071
  در عصر حاضر فعالیت های بشری در دریاها محدود به مناطق تحت صلاحیت نیست، بلکه به مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی نیز تسری یافته و اثر مخرب چنین فعالیت هایی به نگرانی فزاینده در زمینه سلامت اقیانوس ها و تنوع زیستی موجود در آن منجر شده است. بدیهی است نقصان یا آسیب بر پیکر تنوع زیستی، تداوم حیات انسان بر کره زمین را با چالش های جدی مواجه می سازد که نیازمند اقدام فوری به منظور حفظ و استفاده پایدار از آن خواهد بود. ازاین رو اجرای طرح های مبتنی بر زیست بوم نظیر ایجاد مناطق حفاظت شده دریایی که بتواند مدیریت زیست محیطی دریاها را ارتقا دهد، ضرورت دارد. بر این اساس هدف این تحقیق آن است که چارچوب های مقرراتی مناطق حفاظت شده دریایی را در اسناد بین المللی و منطقه ای تحلیل کند و با بررسی چالش های موجود، نحوه اجرایی شدن این مهم را در مناطق خارج از حوزه صلاحیت ملی ارزیابی کند.
  کلیدواژگان: ابتکارات منطقه ای، تنوع زیستی، ‏حقوق بین الملل دریاها، مناطق ‏حفاظت شده دریایی.‏
 • محمد شمعی*، مژده کلانتری صفحات 1073-1094
  مطالعه تطبیقی نهادهای موجود در علم حقوق، فوایدی دارد که صاحب نظران این حوزه مفصل درباره آن سخن گفته اند. در ایران با آنکه شکل گیری حقوق اداری به تاثیر از نظام حقوقی فرانسه بوده است، مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی مرتبط با این کشور به خصوص کشورهای عربی کمتر صورت پذیرفته است. مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران، در مورد قراردادهای اداری بیشتر در قیاس با کشور مبدا و اصلی یعنی فرانسه صورت پذیرفته است، اما با وجود دسترسی دشوار به منابع، نگارندگان کوشیده اند تا در این نوشتار به تبیین موضوع در پرتو دو نظام حقوقی مصر و اردن بپردازند. با وجود قرابت نظام حقوق اداری اردن و مصر با ایران از یک سو و وام گیری قواعد حاکم بر قراردادها در این دو نظام از مدل رومی ژرمنی، ضرورت انجام این پژوهش مبرهن می شود. شناخت ماهیت یکسان و گونه های متفاوت قرارداد اداری در اردن و مصر و چگونگی اعمال نظام و قواعد ویژه حقوق اداری بر این نوع قرارداد دستاورد این پژوهش است. همچنین قرارداد اداری در مصر و اردن با وجود ابعاد تشابه، تفاوت های ظریفی در شیوه اعمال قواعد و اصول و قوانین حاکم و دادرسی دارند که در جای خود به آن اشاره شده است. روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است.
  کلیدواژگان: اردن، حقوق تطبیقی، قرارداد اداری، ‏مصر.‏
 • علی اصغر علیزاده، عباد روحی*، عبدالهی جوانمیر، ارکان شریفی صفحات 1095-1119
  اصل تقدم صلاحیت یا ضرورت اتخاذ تصمیم در نزدیک ترین نقطه به فرد اصلی است؛ فلسفه ای که در چند دهه اخیر در برخی از نظام های سیاسی و حقوقی ارزیابی و اجرا شده است. نظام حقوق اساسی آلمان و از همه مهم تر نظام اتحادیه اروپا به فضایی برای اجرای عملی این اصل تبدیل شده اند. با این همه اجرای این اصل خالی از چالش های حقوقی خاص نیست. در نظام حقوقی اتحادیه تجربه ربع قرن از اجرای این اصل حاکی از دشواری های عدیده ای است که در سطح سیاسی و قضایی، یکی از موفق ترین های نظام های همگرایی منطقه ای را با چالش های زیادی روبرو کرده است. مقاله حاضر با نگاهی انتقادی به پیشینه و اجرای این اصل برای تحقق مردم سالاری محلی در اتحادیه اروپا تلاش دارد تا دلایل و اسباب موفقیت ها و ناکامی های این اصل را از نگاهی حقوقی ارزیابی و بررسی کند.
  کلیدواژگان: اتحادیه اروپا، تقدم صلاحیت، توزیع صلاحیت، ‏دموکراسی، مردم سالاری محلی.‏
|
 • Seyyed Bagher Mirabbasi *, Keivan Eghbali Pages 557-577
  Sustainable development is an approach to development whereby economic, social and environmental considerations are taken into account in order to ensure that present as well as future generations continue to enjoy the benefits of development. This approach is directly related to the realization of human rights in the development process. Non-conformance to environmental considerations in the process of development has adverse effects on human rights. However, a human rights-oriented approach to development will provide the necessary basis for ensuring environmental considerations in economic development. Although the exercise of full sovereignty by states over their natural resources and national development programs is accepted by the international community, this approach has some adverse trans-boundary environmental effects, which impact the human rights of affected communities. Restricting the absolute sovereignty of states in the exploitation of their natural resources, as well as in the formulation of their national development plans in line  with environmental considerations, is necessary so as to guarantee the promotion of human rights in the development process.
  Keywords: Sustainable Development, human-rights oriented approach, absolute sovereignty of states over natural resources, absolute sovereignty of states over national development programs
 • Sakr Saboh *, Sayyed Ghasem Zamani, Sayyed Ali Razavi Pages 579-599
  The sovereignty of the Zionist Regime [Israel] over the Golan Heights - which was part of Syrian territory before it was occupied by Israel - was recognized by the President of the United States, in a proclamation on March 27, 2019. While this proclamation can be examined from many perspectives, this paper will attempt to consider its legality and consequences from an international-law viewpoint. Based on the findings of this research, which was carried out in a descriptive-analytical way, this action by the United States violates customary international law which prohibits recognition of situations arising from the use of force. It contradicts resolutions of the UN General Assembly and the Security Council, especially Resolutions 242 of 1967 and 497 of 1981. It also violates Syrian national sovereignty and territorial integrity. From the point of view of international law, not only this proclamation will fail to formalize the separation of the Golan from Syria, it will entail the international responsibility of the United States. As such, the US government is obliged to end the said illegal situation as soon as possible and remedy the Syrian government for this decision.
  Keywords: Israel, the Golan Heights, Territorial integrity, Occupation Law, the Security Council
 • Ebrahim Mousazadeh * Pages 601-617
  Examining the relationship between Islam and human rights in the human cognitive system is one of the most important intellectual adventures. One of the areas that observe this thinking is the analysis of the proportional dimensions of the two by philosophers of science and religion. In Islamic countries, including Iran, the proportionality between human rights and Islam and the principles and rules of religion. , it has a sober tradition that this proportionality has been proposed within general frameworks such as the ratio of Sharia and law, the ratio of reason and religion, or the ratio of tradition and modernity. Examining the remaining works of the pioneers of theorizing shows that the various approaches that have been proposed in this regard, basically try to answer these concerns: whether Islam and human rights are the same reality. Do you have an opinion? Are Islam and human rights contradictory or complementary? Therefore, the main question of the article is, what approaches can be seen in the relativity between "human rights" and "Islam" in the works of advanced theorists? The research with a descriptive--analytical method and by examining the evolution of human rights foundations such as freedom, equality, justice, dignity, in the intellectual system of Iranian pre-constitutional thinkers, has introduced the relativistic approaches of Islam and human rights. The most important result of the research is that the interaction approach has a more solid logic compared to the comparison, interference and confrontation approaches. Those who say the interaction approach accept differences of opinion, but at the same time do not reject commonalities.
  Keywords: Islamic human rights, legal schools, Moustashar al-Doulah, Malkam Khan, Akhundzadeh, Sheikh Fazlullah, Mohaqq Naini, Seyyed Jamaluddin Asadabadi
 • Alireza Ebrahimgol *, Mohsen Nikbin Pages 619-639
  Longstanding disputes over general principles of law as enumerated in Article 38 of the ICJ Statute has led some to consider these principles as an independent source of international law while others reduce their function to mere gap-filling in non-liquet situations. Nevertheless, international investment law and investor-state arbitrations have proved to be a fertile ground for the influence of general principles. This seeming evolution of the role and functions of general principles as regards international investment law is the subject of this paper.
  Keywords: general principles of law, International Investment Law, Economic Development Agreements, Bilateral Investment Treaties, Principle of Legitimate Expectations, Governing law, Interpretation
 • Negin Shafiei Bafti * Pages 641-672
  Following the characterization of the COVID-19 outbreak as a pandemic by World Health Organization, it was discovered that one of the early sources of the virus spread was a cruise ship. The peculiar nature of the coronavirus and the unique characteristics of cruise ships proved to be a major barrier to disease prevention and control. Due to the current international legal framework, the pandemic left negative impacts on the fundamental human rights of travelers and crews, including right to health, right to life and repatriation. The high costs of medical treatment, flag of convenience, port and coastal state conflict of jurisdiction, the self-centered approach of states to prioritize their citizens’ health and national security, and lack of cooperation between cruise-industry stakeholders caused an unprecedented crisis at the beginning of the COVID-19 pandemic. The pandemic defined a new threshold for international health crisis, so any future cooperation should be at the international level and based on solidarity between all stakeholders in order to be effective.
  Keywords: Distress, Flag of Convenience, Cruise Ship, Covid-19, International Health Regulations
 • Kheirollah Parvin, Mohammadshoaib Arefi * Pages 673-692
  Positive discrimination implies any action such as admission to universities, employment, public contracts, commercial loans, and the right to buy or sell land on the basis of membership in a particular group for the purpose of fostering greater equality. These actions go beyond anti-discrimination policy. Their existence may be a result of constitutional requirements, administrative laws and regulations - such as requirements for public contracts court orders or voluntary action. The goal of positive discrimination is to counter social behaviors that reproduce group inequality even in the absence of intentional discrimination. This descriptive-comparative study is intended to examine the experience of positive discrimination in higher education in the United States, India, and Iran. The paper will argue that positive discrimination programs in the field of higher education, regardless of the terms that are supposed to eliminate them over time, will create double discrimination.
  Keywords: positive discrimination, Higher Education, India, United States, Iran
 • Sanazalsadat Jafari, Masoud Zamani *, Amir Maghami Pages 693-713
  The concept of sexual crimes in times of armed conflicts has provoked a very serious debate in international criminal law. At the same time, the jurisprudence of ICTY and ICTR on issues such as victim’s consent has led to more progressive definitions of rape and other forms of sexual violence in the context of armed conflict. Nevertheless, the diversity of opinions delivered by the different branches of the two tribunals has foreshadowed further development in formulating coherent definitions of war-time sexual crimes. This study aims to address the developments underscoring sexual crimes in the jurisprudence of ICTY and ICTR. Employing an analytical descriptive approach, the paper argues that the silence of the tribunals' statutes on the question of sexual crimes has caused a qualification of these offenses under such headings as war crimes or crimes against humanity. Whether this is a welcome development or not, will be further discussed in this paper.
  Keywords: Sexual Violence, sexual crimes, International criminal tribunals, jurisprudence
 • Fatemeh Rezaipour * Pages 715-735
  Cross-sectoral conflicts, such as environment-trade disputes, are generally multi-dimensional and interwoven. Thus, a single dispute, with the same facts and same disputing parties, can undergo parallel proceedings before competent courts and tribunals under diverse technical regimes and end up contrasting judgments. Given that under general international law there is no legal principle to determine which international body has the main or exclusive jurisdiction in parallel proceedings, cross-sectoral dispute settlement can be challenging for international law system. In the researcher’s viewpoint, regulating and modifying the jurisdiction of dispute resolution courts and tribunals against one another, via sustainable development as the Common Good of international community, can be a solution to this challenge. In this regard, the present article, in a descriptive-analytical research, intends to elaborate on the capability of sustainable development in the accomplishment of this issue.
  Keywords: Cross-Sectoral Disputes, Sustainable Development, Common Good, Jurisdiction
 • Hamed Kaviani, Mohammadreza Vijeh *, Vali Rostami Pages 737-768
  Credit institutions are one of the most important actors in the money market that have developed their activities in the legal frameworks. However, many unauthorized credit institutions are also involved in depository activities and have expanded significantly in recent years. The main legal reasons for the disorderly state of the credit institutions are the ambiguity in the [Iranian] Central Bank’s authority to monitor credit institutions, challenges in enforcing the 2004 Act on Regulating the Unorganized Monetary Market, and the Acts relating to fifth and sixth Five-Year Development Plans. This situation has resulted in various problems such as deviations from monetary and banking policies of the state, as well as non-compliance with expansionary and/or contractionary monetary policies. In addition, the Central Bank is responsible for the deposit insurance of the credit-institutions clients, therefore these institutions can cause bigger crisis in the long term. This article seeks to examine the legal reasons behind the emergence of unauthorized credit institutions and the resulting challenges of leaving them unregulated. It also aims to provide some solutions to tackle these challenges.
  Keywords: credit institutions, money markets, Central bank, Challenge, Security hazards
 • Haleh Hosseini Akbarnejad * Pages 769-791
  While the origin of Covid-19 is a controversial issue, there is no doubt that accountability for its outbreak requires incorporation of environmental aspects to international crimes. This paper aims to establish the relationship between the Covid-19 pandemic and international criminal justice by analyzing the content of international instruments and legal authorities. It will be argued that pandemics are related to violations of fundamental human rights and systematic poverty and that international criminal justice must address the underlying factors of the pandemic, although it presently lacks the ability to achieve this important goal. Regarding the impact of Covid-19 on the process of transitional justice for victims of international crimes and violations of human-rights and humanitarian law, it will be observed that the efforts of the relevant governments are somewhat shaky and the implementation process has been slow and constrained. In order to achieve criminal justice as regards Covid-19, the intervention of the International Criminal Court is worth considering, as the court's efforts to fulfill its mission of combating the impunity of international crimes are becoming increasingly conspicuous.
  Keywords: International Crimes, International Criminal Justice, International Criminal Court, Transitional Justice, Covid-19, environment
 • Mohamad Setayeshpur *, Ziaee Seyed Yaser, Mahdy Keykhosravi Pages 793-809

  Following the request from the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC) for an advisory opinion, the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) addressed its advisory jurisdiction. This paper aims to examine this aspect of the ITLOS Advisory Opinion of 2 April 2015. The research method is  descriptive – analytical and the information has been collected through library sources. The paper will explain that with a functionalist approach and an evolutionary interpretation of Article 21 of the ITLOS Statute and Article 138 of the Rules of the Tribunal, ITLOS established that the full Tribunal has jurisdiction to give the advisory opinion requested by the SRFC and this authority is not merely for the Seabed Disputes Chamber. This advisory opinion paves the way for other bodies to obtain an advisory opinion from the Tribunal as regards the international law of the sea. It can rightly be considered a new way for the Tribunal and lead to the development the law of the sea.

  Keywords: Dynamism of International Law, the International Tribunal for the Law of the Sea, International Jurisdiction, Advisory Opinion, the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC)
 • Mohammadjavad Arasta, Sayed Ahmad Habibnzhad, Ahmad Goodarzi * Pages 811-829
  One of the country's most pressing problems is the inattention of state institutions - especially the executive and legislative branches – to the “sound implementation of the general policies of the system" as promulgated by the Grand Leader. This issue can, in the long run, disrupt the stability of the system and the ability of the Leader to discharge his functions and to ‘ensure that institutions do not deviate from their original Islamic duties’. The present research, based on a descriptive-analytical approach, seeks to find out how the legal sanctions of the “general policies of the system” can be strengthened through constitutional-law capacities. Since it is imperative for the general policies of the system to be implemented by the three branches and the public institutions, the most important factor for their realization is to use a variety of efficient and effective sanctions. In this context, some legal and political sanctions that can be proposed in the face of the neglect of the ability to properly implement policies will be stated.
  Keywords: Leadership, general policies of the system, Sanction, Supervision
 • MohammadAli Kafaeifar *, Mohammad Teimouri Pages 831-851

  The proliferation of international decision-making authorities have led to developments in terrorism as regards its concept, extension, relationship with the law of armed conflict as well as human-rights law. The authorities have taken significant steps to define terrorism. For instance, the Security Council has defined terrorism for the first time, and has affirmed the possibility to recourse to self-defense against terrorist activities. Compared to the ICJ, the approach of the Security Council seems to be more advanced. Indeed, the Council has established a law-making function for its self. This is unprecedented in terms of international law and the practice of the United Nations. With respect to the necessity of observing human rights for persons accused of terrorism, the judgments and resolutions of different authorities articulate that UN member states are not free to take any action in the name of fighting terrorism. It will be argued that the proliferation in international decision-making authorities, such as the ICTY and the ICTR, as well as regional authorities such as the European and American human rights courts, has had a positive impact on the concept of terrorism in line with human rights standards.

  Keywords: terrorism, law-making, Fragmentation, human rights, Law of Armed Conflicts, International Court of Justice, Security Council
 • Maryam Bolandi Barzoki, Dr Mahmoud Jalali * Pages 853-875

  Joint venture is a contract whereby two or more business partners participate in the execution of a specific economic plan and invest in that plan through cash or non-cash. Joint venture is among the international contract models that can be and is used in the oil industry. In Iran, this contractual method was permitted under Oil Act of 1957 but the law was changed. First the use of this method was limited in the "upstream operation" of the oil industry by the Oil Act of 1974 and then the Oil Act of 1987 prohibited the use of any type of cooperative method in the oil industry. Although a law passed in 2011 amended the provisions of the 1987 Act. The main question this paper is the following: is it allowed to use this contractual model under the new rules in oil and gas industry? With the introduction of new oil contracts in the post-JCPOA and in view of the fact that one of the country's top priorities is attracting foreign investment, it seems new laws have explicitly or implicitly permitted the use of this model of contract in the oil contracts.

  Keywords: International Trade law, Foreign Investment, joint-venture contract, oil, gas industry
 • Ehsan Momeni Tezerji, Mahdi Shahabi *, Morteza Tababi Jabali, Ghodratollah Noroozi Pages 877-897
  Emphasizing the Kuhnian theory of paradigms and applying a transcendental approach focused on the theoretical basis and theory-laden theory will result in a contextual understanding for law and legal propositions. Therefore, this study begins with addressing constitutive elements of Kuhn's doctrine and applying his method to law and legal propositions. By elaborating different ideas regarding the very concept of paradigm, we will conclude that what we mean by legal paradigm is neither a mental context, nor simply epistemological, anthropological, normative, and methodological foundations of the legislator which can be chosen arbitrarily. On the contrary, the legal Paradigm is an epistemological context that has a hidden, vivid, inclusive, influential, and harmonizing reality. Finally, and based on the notion of paradigm, we try to pursue the paradigmatic doctrine in Iranian civil law and specifically in legal contracts. This paper concludes that importing incommensurable modern west's presuppositions and propositions has led to a deficient paradigmatic shift in Iranian civil law and specifically concerning the legal contracts. It shows the sovereignty of two parallel (opponent and incommensurable) paradigms. Emphasizing the semantic system of the paradigm in Cohen's thought, and of course with a transcendental view, focused on theoretical foundations and with a theoretical tone, results in a contextual understanding of law and its propositions.
  Keywords: Anamoly, Legal Paradigm, Modern Law, normal science, Scientific revolution, theory-laden
 • Sayed Taha Mousavi Mirkalayee, Savalan Mohamadzadeh * Pages 899-918
  Freedom of expression means that human beings, due to their inherent dignity, have the right to present rational findings arising from this dignity in the form of speech, writing, artwork, commercial advertising, and so on. Freedom of expression violations by states have led individuals to turn to international institutions to enforce their rights after being failed by domestic judicial institutions. Among international bodies, the European Court of Human Rights and the Human Rights Committee, which have jurisdiction over individual complaints, are able to protect individuals against states. The main question of the present paper is how has freedom of expression been reflected in the jurisprudence of the European Court of Human Rights and the Human Rights Committee? This paper using a descriptive-analytical method and library findings including a review of existing instruments concludes that the jurisprudence of the European Court of Human Rights includes  both limited and expansive protection of freedom of expression. Also in the practice of the Human Rights Committee, sometimes due to insufficient evidence, unfair decisions have been made which do not guarantee freedom of expression in a desirable way.
  Keywords: freedom of expression, International Jurisprudence, European Court of Human Rights, UN Human Rights Committee, International Human Rights law
 • Sara Rassouli, Iraj Rezaeenezhad * Pages 919-937
  The international human-rights system includes a wide range of civil, political, economic, social, and cultural rights (about 40 different rights) that are enshrined in a number of international instruments, general and particular, regional and global. This dispersion implies a kind of separation and division within human rights. It also corresponds to a kind of hierarchy and prioritization between different rights with different content and principles. By explaining James Nickel's theory of indivisibility and interdependence of human rights, this paper seeks to answer whether it is possible to separate and hierarchize human rights, or whether all rights are interrelated and interdependent. The main purpose of this study is to explain the inter-relationship of human rights under the doctrine of indivisibility and interdependence of human rights with special emphasis on the theory of James Nickel. This theory leads to the finding that depending on the effect of one right on other rights in terms of necessity or usefulness, their relationship is either indivisible (based on the principle of necessity) or interdependent (based on the principle of usefulness).
  Keywords: human rights, Indivisibility, interdependence, Supporting Relations
 • Saleh Rezaei * Pages 939-958
  The right to innocent passage is a right conferred by international law on ships of all states to pass through the territorial waters of costal states. The 1982 UN Convention on the Law of the Sea (the LoS Convention), subject to certain conditions, has recognized this right for both nuclear powered ships and ships carrying nuclear substances. However, in the national law and practice of some states, including Iran, these ships are either deprived from the right of innocent passage or their passage is subject to conditions and/or restrictions in excess of the terms of the LoS Convention. In view of such laws and practices, it would seem that the LoS Convention’s provisions on innocent passage of nuclear powered ships and ships carrying nuclear substances  cannot be considered as general international law and their applicability is limited to the states parties to the LoS Convention.
  Keywords: nuclear-powered ship, ships carrying nuclear substance, Right to Innocent Passage, Convention on the Law of the Sea
 • Bahman Bahri Khiyavi, Heybatollah Najandimanesh *, Peyman Bolouri Pages 959-979

  The term "interests of justice" in articles 53(1)(c), and (2)(c) of the Rome Statute of the International Criminal Court is one of the most controversial ambiguities in the statute. Some argue that this term should be interpreted extensively and include spheres such as the "interests of peace" and "amnesty", etc. Others, on the other hand, believe that a restrictive interpretation, within the criteria set out in article 53, is correct. Considering that the severity of crimes committed in Afghanistan by the warring parties is substantial and has had profound effects on the victims, the ICC prosecutor called for an investigation into the crimes committed in that country, but the ICC pre-trial chamber rejected the request, citing the interests of justice. Subsequently, the Appeals Chamber authorized the prosecutor to conduct an investigation by rejecting the arguments given by the pre-trial chamber. In this paper, we intend to define and explain the concept of interests of justice as set out in article 53 of the ICC Statue, and then analyze and review the situation in Afghanistan in view of the criteria provided in article 53(1)(c), and (2)(c) as well as the considerations taken into account by the ICC pre-trial chamber.

  Keywords: prosecutor, the International Criminal Court, ICC pre-trial chamber, Interests of Justice, situation in Afghanistan
 • Mahdieh Latifzadeh, Sayyed MohammadMahdi Qabuli Dorafshan *, Saeed Mohseni, Mohammad Abedi Pages 981-1005

  With the adoption of the European Union General Data Protection Regulation (GDPR) on personal data protection in 2016 and its entry into force in 2018, all EU member states are required to provide maximum protection of personal data to individuals. The maximum protections of this regulation are expressed in various provisions, which are clearer, stricter and more practical compared to previous legal frameworks of the EU and other countries. One of the most important aspects of personal data protection is the flow of different rights to the data-subjects. In several articles, the EU regulation refers to the rights of data-subjects for the effective protection of their personal data. Given the importance of personal data and data-subjects protection and citizens’ rights to such protection, the need to examine this issue is also felt in regard to the Iranian legal system. In this paper, by explaining the said European regulation, it will be shown that although under Iranian law some rights of the data-subjects are protected, not all of these rights are provable and the existing rights are not without flaws. Therefore, there is a need for legal clarification on this subject.

  Keywords: personal data protection ‎and safeguarding draft ‎act, Right to object, right to ‎data portability, right of ‎access, right to be ‎forgotten, data subject.‎
 • MohammadMahdi Orvati Movaffagh *, Saeid Rahaei Pages 1007-1024

  Explaining and examining the principles of constitutionalism in Iran is one of the most basic topics in public law, political science and jurisprudence. The [1905] Constitutional Revolution was a seminal legal, political and social event. Contemporary Iranian thinkers have focused on various dimensions and angles of the revolution and presented different readings of it. One of these readings is that of Sheikh Ismail Mahallati, a constitutionalist jurists and the author of the treatise "Al-Laali al-Marbutah fi Wujub al-Mashrutah". This paper, using a descriptive-analytical method, seeks to describe the principles of constitutionalism and duties of the sovereign from the perspective of Mahallati. This paper’s findings suggest that Mahallati, using the Book [the Qur'an] and Sunnah [the sayings of the Prophet], believed that the principle of shura (consultation) is a Qur'anic principle and considered reason and the la-zarar (no-harm) principle as the justificational basis of constitutionalism. In addition, in his view, the sovereign is limited to executive affairs and cannot interfere in determining its instances, because from  Mahallati’s perspective, the exercise of sovereignty is a matter of representation during the absence [of the twelve Imam in the doctrine of Twelver Shi’ism].

  Keywords: Sovereignty, Public law, ‎Sheikh Ismail Mahallati, ‎constitutionalism
 • AhmadReza Towhidi *, Reihaneh Zandi Pages 1025-1050

  While the legal validity of unilateral acts of states has been subject to various challenges, in the actual practice of states such acts have long existed as regards their daily ordinary relations, so much so that the development of customary international relations regarding them can be examined. Unilateral acts matter both as a common way by which states operate in international relations, and as a recognized source of law in scholarship and jurisprudence. This paper, in a descriptive-analytical way and using library resources, examines the situations in which the practice of the state leads to the termination or revocation of unilateral act. Thus, the question is under what preconditions are states able to end or withdraw their unilateral action? Based on the comparison between the legal effects of unilateral acts with those of treaty obligations, it could be argued that the right to revoke such acts may be subject to the consent of beneficiary third parties. Nonetheless, the International Law Commission’s approach of merely imitating the rules of treaty law on this subject seems problematic.

  Keywords: unilateral acts, ‎withdrawal, suspension, ‎state, International Law ‎Commission. ‎
 • Kosar Firouzpour * Pages 1051-1071
  In today's era, human activities at sea are not limited to areas under national jurisdiction, but have also extended to areas beyond national jurisdiction, and the destructive effects of such activities has led to increasing concern in the field of ocean health and biodiversity. Clearly, the loss or damage to the body of biodiversity poses serious challenges to the survival of human life on Earth, and addressing this important concern will require immediate action to preserve and sustainable use of it. Therefore, it is necessary to implement ecosystem-based projects such as the creating marine protected areas that can improve the environmental management of the seas. Accordingly, the purpose of this paper is to examine the conceptual analysis of these areas by examining existing international documents and then to evaluate regional initiatives and related international regulations in this area and the challenges in achieving this important goal.
  Keywords: Biodiversity, marine ‎protected areas, regional ‎initiatives, law of the sea.‎
 • Mohammad Shamei *, Mozhdeh Kalantari Pages 1073-1094
  The benefits of comparative study of different legal institutions have been identified by legal experts. Although Iranian administrative law has been largely influenced by the French legal system, there have been few comparative studies on Arab countries whose legal systems are also modeled on French law. Comparative-law research on administrative contracts is still mainly focused on comparing French and Iranian legal systems. Despite difficulties in accessing primary sources, the authors have undertaken a comparative study of administrative contracts in the legal systems of Jordan and Egypt. Given the close relationship between Iranian, Egyptian and Jordanian legal systems on the one hand, and the continental origins of Jordanian and Egyptian systems on the other, the reasons for conducting this research are obvious. The purpose of the paper is to identify the nature and different types of administrative contracts in Egypt and Jordan as well as different regimes for the application of such contracts. Administrative contracts in Egyptian and Jordanian legal systems,  despite  their similarities, have subtle differences in terms of execution and dispute settlement that are noteworthy .The method used in this paper is a descriptive-analytical.
  Keywords: Administrative Law, ‎Jordan, Egypt, ‎comparative law‎
 • Aliasghar Alizadeh, Ebad Rouhi *, Javanmir Abdollahi, Arkan Sharifi Pages 1095-1119
  The principle of subsidiarity or necessity of making the decision at the closest point to the principal is a doctrine that has been evaluated and implemented in some political and legal systems in recent decades. The German constitutional system, and most importantly the EU system have enabled the practical implementation of this principle. The application of this principle, however, is not without challenges. In the EU legal system, a quarter-century of experience in implementing this principle implies a number of difficulties that challenge one of the most successful regional political and judicial systems. By critically evaluating the background and implemention of this principle of EU law in terms of local democracy, this paper seeks to examine the reasons and the implications of its successes and failures from a legal point of view.
  Keywords: Democracy, distribution of competence, EU, local democracy