فهرست مطالب

نشریه پژوهش های اقتصاد مقاومتی
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/05/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدجواد توکلی، امید ایزانلو صفحات 15-53

  تفسیرهای متفاوتی از ماهیت اقتصاد مقاومتی در پیشینه رو به رشد آن شده است. یکی از نقاط ضعف این تفسیرها، عدم تمرکز بر مفهوم محوری در اقتصاد مقاومتی و همچنین عدم تبیین وجه اسلامیت آن است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ماهیت اقتصاد مقاومتی در رویکرد اسلامی بررسی می شود. فرضیه تحقیق آن است که اقتصاد مقاومتی در بررسی چگونگی ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی در کنار رشد اقتصادی و عدالت، از رهیافت های اسلامی در تعیین آسیب پذیری های اقتصادی، رتبه بندی آنها و همچنین راهبردهای ایمن ساز بهره می برد. نتایج نشان می دهد که تحلیل اقتصاد مقاومتی از آسیب های اقتصادی درونی/بیرونی، رفتاری/ساختاری و کلان/بخشی متفاوت از آسیب شناسی ارایه شده در پیشینه اقتصاد تاب آوری است. راهبردهای اقتصاد مقاومتی جهت مقابله با این آسیب ها نیز متمایز از راهبردهای تاب آوری اقتصادی است. توجه به آسیب های نظام مالی ربوی، فرهنگ مصرف گرایی و نظام تامین اجتماعی متمرکز از جمله مختصات اقتصاد مقاومتی است. تامین مالی مشارکتی، فرهنگ مصرف اعتدالی و نظام تامین اجتماعی غیر متمرکز نیز از جمله راهبردهای ایمن ساز برخاسته از اندیشه های اسلامی است.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، اقتصاد تاب آوری، آسیب پذیری اقتصادی، اقتصاد اسلامی، اندیشه اسلامی
 • محمدنقی نظرپور، آزاده منظوری، مجید رضایی صفحات 55-90

  با توجه به جایگاه راهبردی و سیاسی ایران در منطقه، کشورمان همواره در معرض انواع تحریم ها و فشارهای اقتصادی از سوی دیگر کشورها بوده است. لذا تقویت بنیان های اقتصادی کشور در مواجهه با این نوسانات و چالش های گوناگون، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح می شود. در این راستا، در سال 1389 مقام معظم رهبری، اصطلاح «اقتصاد مقاومتی» را به عنوان یک الگوی اسلامی مطرح کردند. این الگو، ضمن تعیین کیفیت تعامل و ارتباط اقتصادی با کشورهای خارجی، زمینه واکنش به فشارها و تحریم های اقتصادی علیه کشورمان را نیز بیان می کند و از آنجا که آموزه های اسلامی تبیین کننده آرمان های الهی هستند و همه حوزه های اقتصاد را در بر می گیرد، توجه به آیات قرآن، امری ضروری است. این مقاله با روش تحلیلی - توصیفی، به دنبال اثبات این فرضیه است که اصول اقتصاد مقاومتی از آیات قرآن مجید قابل استخراج است. بنابراین ضمن استخراج و تبیین اصول اقتصاد مقاومتی برگرفته از سوره توبه، به دلیل در برداشتن آیات جهاد در عرصه تولید، توزیع و مصرف، به بررسی و دسته بندی این اصول پرداخته و سپس این اصول استخراجی با اصول اقتصاد مقاومتی استخراج شده از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در این سه عرصه، مطابقت داده شده است.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، تولید، توزیع، مصرف، قرآن
 • سید حسین میرمعزی صفحات 91-124

  اقتصاد مقاومتی، اقتصادی مردم بنیاد است. یکی از عرصه های اقتصادی که مردم باید در آن نقش اصلی را بازی کنند، عرصه تولید است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در اقتصاد مقاومتی نقش مردم در عرصه تولید چگونه است؟ و تولیدکننده در این اقتصاد چه چیزی را و چگونه تولید می کند؟ این تحقیق درصدد اثبات آن است که تولیدکننده در اقتصاد مقاومتی تولیدکننده جهادگر است. تولیدکننده جهادگر برای خدا و در راه او تمام توان فکری، بدنی و مالی خود را برای بیشینه کردن تولید مورد نیاز جامعه به کار می برد.در این پ‍ژوهش در چارچوب نظام علت و معلول مادی و در مدلی ساده با فرض سرمایه ثابت نشان داده می شود که چنین تولیدکننده ای بهتر است برای استخدام عوامل تولید از روش مشارکت در سود استفاده کند تا حداکثر تولید را با بیشترین سود به دست آورد. در این صورت او سود مازاد بر حداقل میزان مورد نیاز خود را برای افزایش سرمایه گذاری و تولید بیشتر به کار می برد. در صورتی که استفاده از روش مشارکت در سود به هر دلیلی ممکن نباشد، تولیدکننده جهادگر تولید خود را با قید دستیابی به حداقل سود مورد نیاز به حداکثر می رساند. در پایان نیز متذکر شدیم که اگر تولید کننده در عرصه تولید جهاد نماید هدایت و نصرت الهی را به همراه خواهد داشت و نتایجی که به آن دست می یابد مضاعف خواهد شد.

  کلیدواژگان: اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی، الگوی رفتار تولیدکننده، جهاد اقتصادی، تولیدکننده جهادگر
 • احمدعلی یوسفی، مجتبی غفاری صفحات 127-156

  مشارکت مردم در همه عرصه ها به ویژه اقتصاد، یکی از اصول انقلاب اسلامی ایران است. بنابراین یکی از مسایل اقتصادی جمهوری اسلامی، مشارکت مردم در اقتصاد و یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد است. تاکنون سیاست های ویژه ای نیز برای این منظور ابلاغ شده است؛ ولی نتایج و بیانات رهبری نشان از عدم تحقق اقتصاد مردمی دارد. این مقاله درصدد است تا این موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف از جمله ضرورت ها، آسیب ها، سیاست ها تبیین کند و همچنین وظایف مردم و مسیولان در قبال این موضوع را در بیانات رهبر معظم انقلاب بررسی و از این رهگذر نظر ایشان را استخراج و راهکاری ارایه کند. نتایج نشان می دهد نه تنها رهبری معتقد به مشارکت واقعی مردم در اقتصاد است؛ بلکه ایشان در بیانات خود زوایای مختلفی از این موضوع را نیز تبیین کرده اند. از نظر ایشان نظام جمهوری اسلامی دارای یک ساخت حقوقی و یک ساخت حقیقی است. برای نظام اقتصادی هم که در واقع یکی از زیرنظام های نظام جمهوری اسلامی است، می توان یک ساخت حقوقی و یک ساخت حقیقی در نظر گرفت. در این مقاله نقش این دو ساخت در مشارکت مردم در اقتصاد تبیین شده است.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردمی، وظایف مردم، ساخت حقوقی و حقیقی
 • محمدجمال خلیلیان اشکذری صفحات 157-181

  امنیت اقتصادی یکی از شرایط اساسی رشد و توسعه هر کشور است؛ به طوری که بدون آن سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی شکل نمی گیرد. برای یک فرد نیز امنیت اقتصادی به معنای اطمینان از وجود شرایط مناسبی است که او بتواند نیازهای حیاتی و ضروری خود را به راحتی تهیه کند و نسبت به تامین آنها نگرانی نداشته باشد. بدیهی است تنها در چنین وضعیتی یک فرد می تواند رفاه نسبی همراه با آرامش داشته باشد. پرسش اصلی مقاله این است که در شرایط کنونی کشور ایران چگونه می توان به هدف امنیت اقتصادی دست یافت؟ پاسخ آن است که تنها اقتصاد مقاومتی می-تواند تامین کننده امنیت اقتصادی کشور باشد؛ زیرا اقتصاد مقاومتی، درون زا و برون نگر است و با بها دادن و استفاده از نیروها، منابع و استعدادهای داخلی مسیر رشد اقتصادی و پیشرفت جامعه را طی می کند؛ از این رو می تواند امنیت اقتصادی جامعه را در بالاترین سطح تامین کند. در این مقاله رابطه دو مولفه یاد شده با توجه به الزامات اقتصاد مقاومتی در بخش های دولتی و مردمی تبیین می شود. البته تبیین همه الزامات امکان پذیر نیست؛ بلکه در مورد آن دسته از الزامات موثر بر امنیت اقتصادی، بحث خواهد شد.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، امنیت اقتصادی، تحریم، سرمایه&#172، گذاری و تضمین
 • سید محمدکاظم رجایی، سعید مهدوی وفا صفحات 183-221

  بررسی سهم عادلانه عوامل تولید از درآمد حاصل از تولید و تدوین شاخص هایی جهت سنجش آن، یکی از مهم ترین بحث های علم اقتصاد و مورد تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. این امر مستلزم پیمودن مراحل چهارگانه تبیین مفهومی عدالت، شناخت استحقاق عوامل تولید، استخراج معیارهای عدالت و در نهایت طراحی شاخص ها می باشد. غالب مطالعات صورت گرفته با نگاه اسلامی، فاقد جامعیت و نظام مندی بوده و هیچ کدام شاخصی را در این زمینه ارایه نمی کنند. نوشتار حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی، این فرضیه را مطرح می کند که از دیدگاه اسلام، عدالت در سهم بری عوامل تولید، مستلزم تفکیک میان عوامل تولیدی است که حق آنها به عین محصول تولیدی تعلق می گیرد؛ در حالی که معیار عدالت در سهم بری عوامل تولید در این دسته از عوامل، اعطای عین محصول تولیدی به آنها می باشد، سهم سایر عوامل (که حقی در عین محصول تولیدشده ندارند)، در قالب اجرت و سهم بازاری می باشد. در ادامه عنوان شده که اجرت و سهم بازاری، زمانی عادلانه است که معیارهای عدالت در دو سطح بازار و اقتصاد وجود داشته باشند. در طراحی شاخص عدالت در سهم بری عوامل تولید، با رعایت همین تقسیم بندی به ارایه سنجه هایی در هر بخش پرداخته شده و در نهایت با تجمیع سنجه ها، شاخص عدالت در سهم بری عوامل تولید ارایه شده است.

  کلیدواژگان: عدالت، سهم بری، عوامل تولید، شاخص عدالت
|
 • Pages 15-53

  Some different interpretations of the nature of Eghtesad-e Moghavemati have been presented in its course of evolution. A weakness of these interpretations is their lack of concentration on the core concept of Eghtesad-e Moghavemati and their failure to explain its Islamic aspect, as well. In the present article, using analytical method, we examine the nature of Eghtesad-e Moghavemati in the Islamic approach. The hypothesis here is that in assessing how to create economic stability and security alongside justice and economic growth, the Eghtesad-e Moghavemati exploits the Islamic approaches in order to determine the economic vulnerabilities, their priority and to determine the security-making strategies.The results show that the Eghtesad-e Moghavemati ’s analysis of the internal/external, behavioral/structural and macro/sectoral economic disadvantages is different from the analyses presented in the enduring economy. The strategies of Eghtesad-e Moghavemati to encounter with the sufferings are different from those of enduring economy, as well. Paying attention to the disadvantages of usury financial system, consumerism culture and centralized social security system is one of the attributes of the Eghtesad-e Moghavemati. Participatory financing, moderative consumption culture, and non-centralized social security system are some of the security-making strategies based on the Islamic ideas.

  Keywords: Eghtesad-e Moghavemati, Enduring Economy, Economic Vulnerability, Islamic Economy, Islamic Idea
 • Pages 55-90

  Regarding its strategic and political status in the region, Iran has always been subject to various types of sanctions and economic pressures on the part of other countries. Thus, reinforcing its economic foundations in encountering with the diverse fluctuations and challenges is considered as an inevitable necessity. Therefore, in 2010 (1389 in Iranian calendar) the Supreme Leader propounded the term “Eghtesad-e Moghavemati” as an Islamic model. Besides determining how to interact and have economic relations with the other countries, the model explicates the context of reacting to the economic pressures and sanctions on our nation. As the Islamic teachings explicate the divine ideals and encompass all economic spheres, it is necessary to consider Quran’s verses.Adopting an analytical-descriptive method, the present article tries to prove the hypothesis that one can infer Eghtesad-e Moghavemati’s principles from Quran’s verses. Thus, it derives and explains these principles from verses of Surah Tawbah, as it encompasses verses of Jihad in the spheres on production, distribution, and consumption. Besides that, it examines and groups the principles, and then, compares these inferred principles with those driven out of policies communicated in the three spheres.

  Keywords: Eghtesad-e Moghavemati, Production, Distribution, Consumption, Quran
 • Pages 91-124

  Eghtesad-e Moghavemati is people-based. One of the economic spheres in which the general people must play the key role is production. The present article tries to answer these questions: What is people’s role in Eghtesad-e Moghavemati, and what and how does the producer produce in the Eghtesad-e Moghavemati? This research tries to prove that the producer in Eghtesad-e Moghavemati is crusader. A crusader producer utilizes all his intellectual, physical and financial strength for the sake of God to maximize the product necessary for the society. In this article, in the framework of material causation system, using a simple model, and with fixed capital assumption, it is proven that it would be better for such a producer to use production factors in profit participation method, in order to reach the most production with the most profit. If so, he will utilize the profit over the minimum required for increasing investment and production. If it is impossible to adopt the profit participation method, the crusader producer maximizes his production with the constraint of reaching minimum required profit. In conclusion, it is noted that if the producer crusades in production, he will enjoy divine guidance and aid, and his results will increase significantly.

  Keywords: Islamic Economy, Eghtesad-e Moghavemati, Producer’s Behavior Model, Economic Crusade, Crusader Producer
 • Pages 127-156

  People’s participation in all spheres, especially in that of economy, is one of the principles of Iran’s Islamic revolution. Thus, one of the economic problems of the Islamic Republic regime is people’s participation in the economy, or in other words, popularizing the economy. Some specific policies have been communicated regarding the issue. But the Supreme Leader’s sayings suggest its not being materialized. The present article aims at explaining the issue regarding such diverse aspects as the necessities, vulnerabilities, and policies, and also assessing the duties of general people and the officials regarding the issue in the Supreme Leader’s sayings, and thus, inferring his majesty’s viewpoint and offering some solutions. The results show that not only does the Supreme Leader believe in people’s real participation in the economy, but also he has explicated its different aspects, as well. In his opinion, Islamic Republic of Iran consists of the legal and real structures. As to the economic system, which is a sub-system of the Islamic Republic of Iran, one can consider the legal and real structures. In the present article, the role of these two structures in people’s participation in the economy has been illuminated.

  Keywords: Eghtesad-e Moghavemati, Public Participation, People’s Duties, Legal Structure, Real Structure
 • Pages 157-181

  Economic security is a fundamental condition for each and every country’s growth and development, such that in its absence no investment and economic activity will take place. Also, for the individuals, economic security means sureness of existence of a proper situation in order for them to be able to easily satisfy their vital and necessary demands and have no anxiety over their demands’ being satisfied. It’s obvious that only in such a situation can one enjoy relative welfare accompanied with calmness. The main question here is that in Iran’s present situation, how can one reach economic security. The answer is that only the Eghtesad-e Moghavemati can guarantee Iran’s economic security, because it is endogenous and outward-looking, and by paying attention to and using the internal resources, forces and endowments, it leads to economic growth and the progress of society, and therefore, it can guarantee the economic security in the highest level.In the present article, considering the requirements of Eghtesad-e Moghavemati in the state and public sectors, we explain the relation between the two above-mentioned elements. Of course, explaining all requirements is not possible, but we examine the requirements affecting economic security.

  Keywords: Eghtesad-e Moghavemati, Economic Security, Sanctions, Investment, Guarantee
 • Pages 183-221

  Analyzing the just share of production factors from production-driven income and developing some indices for its measurement is one of the most important topics in the economic science and is emphasized by the general policies of Eghtesad-e Moghavemati. This involves taking four steps of conceptually explicating justice, recognizing the entitlements of the production factors, inferring justice indices, and finally designing the measures. Most of the previous studies performed with an Islamic viewpoint are not comprehensive and systematic, and none of them provide any measures in this regard. Adopting an analytical-descriptive method, the present article propounds the hypothesis that in the viewpoint of Islam, justice in share imparting to production factors requires segregation of these factors, whose claim regards the substance of the product, meanwhile in this group of the factors, the criterion for justice in share impartation to the production factors is granting them the substance of the product. The share of the other factors (which don’t have any claim to the substance of the product) is in the form of fees and market share. Then, it is propounded that the fees and the market share are just if there exist the justice criteria in the market and economy levels. In designing the justice index for share imparting to the production factors, some measures are presented in each sector, and finally, by aggregating these measures, the justice index for share imparting to the production factors is presented.

  Keywords: Justice, Share Impartation, Production Factors, Justice Index