فهرست مطالب

اندیشه حقوقی معاصر - سال سوم شماره 3 (پیاپی 10، پاییز 1401)

نشریه اندیشه حقوقی معاصر
سال سوم شماره 3 (پیاپی 10، پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/08/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمید ابهری، مهدی طالقان غفاری*، ستاره ایوبی، احسان نعمتی صفحات 1-13

  «نحله» از جمله حقوق مالی است که در فقه امامیه و متعاقب آن در حقوق ایران برای زوجه مورد پیش بینی قرار گرفته است. این نهاد در راستای حمایت مالی از زوجه و تحقق هرچه بیشتر عدالت در خصوص زنان در بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات طلاق در سال 1371 توسط قانون گذار مورد شناسایی قرار گرفت که در یک تعریف کوتاه و مفید می توان آن را پرداخت مبلغی از طرف زوج به زوجه در زمان طلاق دانست. در آخرین تحولات صورت گرفته در حوزه حقوق خانواده، قانون گذار در سال 1391 اقدام به نسخ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نمود. با این وجود نهاد «نحله» استثنایی بر این نسخ محسوب شده و در نتیجه مقنن کماکان مقررات آن را پابرجا دانسته است. با توجه به همین تحولات در سیر قانون گذاری این نهاد حمایتی و ابهامات و تعارضات حادث شده در مفهوم نحله در رویه قضایی، مقاله حاضر قصد دارد تا به تناقضات موجود در رویه قضایی پاسخ گفته و پیشنهاداتی در این خصوص ارایه نماید. نتیجه حاصله از تحقیق نیز نشان می دهد که نحله، در راستای حمایت مالی از زوجه، نهاد مناسبی می باشد؛ ولیکن با توجه به مشخص نبودن جایگاه و مبنای آن به خصوص در رویه قضایی، آنگونه که شایسته است از کارکرد لازم برخوردار نیست.

  کلیدواژگان: نحله، رویه قضایی، طلاق، حقوق مالی زوجه
 • سهیل رواقی اردبیلی*، رحیم علی درویشی صفحات 15-22

  اسقاط در اعمال حقوقی در زمره ایقاعات می باشد زیرا به اراده ساقط کننده محقق می شود. البته در اسقاط معوض ، به توافق طرف مقابل نیز نیاز است. بنابراین در این مورد خاص اسقاط در زمره عقود ملاحظه می شود.همواره در مباحث حقوقی این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که آیا اسقاط حقوقی که ایجاد نشده اند میسر است یا خیر.در اندک مواردی در قانون مدنی ، به صراحت در این خصوص پاسخ داده شده و در بیشتر موارد سکوت شده است . حقوقدانان صرفا به استناد استنباط و عدم تاکید صریح قانونگذار ، بر این حق (اسقاط) و اینکه موضوع قوانین موضوعه ، اعتباری است اصرار نموده اند.اما این موضوع از نظر مشهور فقها بالاخص مرحوم شیخ انصاری،باطل محسوب گردیده است.در این مقاله ضمن بررسی نظرات حقوقی و فقهی ، به بررسی نظرات حضرت امام خمینی (ره) در آثار ایشان نسبت به قاعده "اسقاط مالم یجب" پرداخته شده است تا مقایسه ای فی مابین نظرات حقوقدانان معاصر و نظر ایشان در خصوص این قاعده فقهی که در حقوق هم مصداقیت دارد صورت گرفته باشد.

  کلیدواژگان: اسقاط مالم یجب، حق، قانون مدنی، خیارات، اسقاط خیارات
 • سمانه رهامنش*، عبدالرضا بای، محمد منقوش صفحات 23-37

  تحقیق حاضر از لحاظ هدف ، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و ابزار فیش برداری مطالب گردآوری شد. در این تحقیق سعی شده است تا ضمن تبیین سند الکترونیکی، شرایط استناد به آن در محاکم، امضاء الکترونیکی ، تعهدات و آثار ناشی از آن و شرایط قانونی مطابق قانون تجارت الکترونیکی در قراردادها مورد بررسی قرار گیرد. دفتر ثبت الکترونیکی در عین اینکه می توان امضای دیجیتالی را ثبت و از سند ثبتی پشتوانه الکترونیکی تهیه کند ؛ قادر خواهد بود که به امور روزمره و عادی خود نیز پرداخته و برای مثال معاملات ملکی را ثبت نماید . البته صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در این رابطه عام بوده قابلیت تنظیم هر نوع سندی را دارا می باشند. نتایج نشان داد سند الکترونیکی بر خلاف اسناد عادی در صورت وجود شرایطی در حکم سند و قابل استناد می باشند؛ برخی از تعهدات مربوط به طرفین یک سند الکترونیکی، برخی دیگر مربوط به تعهد تبلیغ کنندگان در بستر مبادلات الکترونیکی می باشد. همچنین حفظ اطلاعات مبادله شده در اسناد الکترونیکی یکی از وظایف مهم طرفین می باشد.

  کلیدواژگان: سند الکترونیکی، امضاء الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، تعهد
 • ملیحه میرمقدم*، عبدالرضا بای، محمد منقوش، مهدی قلعه نویی صفحات 39-46

  هدف از انجام این پژوهش بررسی جایگاه دفاتر توزیع اظهارنامه در حقوق ثبت و نقش آن ها در تحدید حدود املاک و آثار آن در اثبات مالکیت اشخاص است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی - تحلیلی می باشد و از نظر هدف نیز کاربردی است. روش گردآوری مطالب نیز مطالعات کتابخانه ای می باشد که از طریق فیش برداری از کتب ، مقالات و منابع مرتبط گردآوری شده اند. نتایج نشان داد اولین مرحله برای ثبت اراضی، پلاک کوبی و درج در دفتر توزیع اظهارنامه است. آیین نامه قانون ثبت در سال 1317 ، به تصویب رسید و براساس این آیین نامه اداره ثبت ملزم به داشتن دفتر توزیع اظهارنامه است، که اکثر اراضی پلاک کوبی شده در آن سال، به ثبت رسیده و دارای سند رسمی مالکیت هستند و هنوز اراضی وجود دارد که بنا به دلایلی مثلا اختلاف بین مالکین یا کم ارزش بودن زمین و... که ثبت نرسیده و در مرحله اولیه یعنی پلاک کوبی باقی مانده است که بعد از رفع اختلاف با طی مراحل ثبتی و تشریفات آن منتهی به صدور سند می گردد و جایی اختلاف پیش می آید از این اراضی به تملک ادارات دولتی و یا موسسات عمومی در می آید و برای دریافت بهای آن اراضی در مراجع قضایی طرح دعوا می گردد.

  کلیدواژگان: دفتر توزیع اظهارنامه، پلاک ثبتی، تحدید حدود املاک، اثبات مالکیت
 • فرشته نفر*، عبدالرضا بای، محمد منقوش صفحات 47-56

  هدف از این پایان نامه، بررسی تعهدات مشترک زوجین در خصوص مسایل غیرمالی و تعیین ضمانت اجراهای آن است. نتایج نشان داد، درمورد تعهدات اختصاصی غیر مالی زوج مقنن ایران در قوانین جزایی اصلا ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است. در رابطه با تعهداتی که زوجه در قبال زوج دارد نیز درمورد وظیفه تمکین صرفا ضمانت اجرای مدنی وجود دارد که عبارتند از سقوط نفقه و حق قسم. دررابطه با سکونت زن در منزل تعیینی شوهر نیز هیچگونه ضمانت اجرایی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه امتناع زوجه از سکونت در منزل تعیینی شوهر بدون مانع مشروع از مصادیق نشوز است، دراین فرض نیز امتناع زوجه موجب سقوط نفقه و حق قسم می شود. دررابطه با تعهدات مشترک زوجین تنها وظایف وفاداری و حضانت دارای ضمانت اجرای مدنی و جزایی موثری هستند،اما در رابطه با وظایف حسن معاشرت و معاضدت درتشدید مبانی خانواده و تربیت فرزند تنها ضمانت اجرای مدنی که عبارت از طلاق و سقوط نفقه باشند، در نظر گرفته شده است و هیچ ضمانت اجرای جزایی در نظر گرفته نشده است. مقنن ایران اکثریت موارد طلاق رابه عنوان ضمانت اجرای امتناع زوجین از تعهدات زوجیت عنوان کرده که از این حیث نیز به قانون ایران نقص وارد است.

  کلیدواژگان: خانواده، تعهدات غیر مالی، زوجیت، ضمانت اجرا
 • ابراهیم قربانی*، سجاد عباسی، علی ابراهیمی آغبلاغ صفحات 53-61

  یکی از خواستها و آمال مشترک انسانیت،عدالت و دادپروری است.عدالتی که اصحاب دعوی در راستای طرح دعاوی مختلف،از مراجع ذیصلاح قضایی انتظار تحقق آن را دارند.دادرسی عادلانه و رفتار منصفانه از سوی مقام ها و مراجع قضایی به هیچ وجه به معنای در نظر گرفتن طرفین دعوی نخواهد بود و این ارفاق غیرمنطقی و عقلایی به متهم یا بزه دیده نیست،بلکه بدین معناست که جامعه به این حد از عقلانیت و توانایی رسیده که هدف غایی و نهایی از تصویب قوانین را که همانا ایجاد عدالت و توسعه ی آن و پاسداری از حقوق طرفین دعوی باشد، درک نموده است و حاضر به تمکین از نادیده انگاشتن حقوق طرفین دعوی که به معنای پیروی از دادرسی های ناعادلانه است، نمی باشد.بدیهی است هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد و این قابلیت را داشته باشدکه تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و یا موجب انحراف دادرسی گردد،جرم علیه عدالت قضایی محسوب می شود. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که اگر چه مقنن ایرانی همانندسایر مجموعه قوانین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صورت دقیق، صریح و مستقل از عنوان رفتارهای علیه عدالت قضایی اسم نبرده است،اما با مطالعه آن قانون محرز می گردد که در مراحل مختلف رسیدگی- از جمله مرحله کشف جرم- به آن پرداخته است. از باب تمثیل می توان به تعقیب یا بازداشت غیرقانونی، منع آگاهی به موقع متهم از ادله ی اتهام انتسابی، اطلاع از حق دسترسی متهم به وکیل، رعایت حریم خصوصی شهروندان و احترام به حیثیت آنان اشاره نمود.

  کلیدواژگان: عدالت قضایی، قانون آیین دادرسی کیفری1392، کشف جرم، عدالت
|
 • Hamid Abhary, Mehdi Taleghan Ghaffari *, Setare Ayoubi, Ehsan Nemati Pages 1-13

  "Nahleh" is one of the financial rights that has been provided for the wife in Imami jurisprudence and subsequently in Iranian law. This institution was recognized by the legislator in 1992 in order to provide financial support to the wife and to achieve more justice for women in paragraph (b) of Note 6 of the Law on Amending Divorce Regulations, which can be defined in a short and useful definition. He considered the payment of a sum by the husband to the wife at the time of the divorce. In the latest developments in the field of family law, the legislature in 2012 repealed the law amending the provisions related to divorce. Nevertheless, the institution of "Nahleh" is considered an exception to this version, and as a result, the legislature has still upheld its provisions. Given these developments in the legislative process of this protectionist institution and the ambiguities and conflicts that have occurred in the concept of Nahla in the jurisprudence, the present article intends to respond to the contradictions in the jurisprudence and provide suggestions in this regard. The results of the research also show that Nahleh is a suitable institution for financial support of the wife; However, due to the uncertainty of its position and basis, especially in the judicial procedure, it does not have the necessary function as it should.

  Keywords: Nahleh, judgmental procedure, Divorce, Wife financial rights
 • Soheil Ravaghi Ardabili *, Rahim Ali Darvishi Pages 15-22

  Abortion in legal actions is one of the events because it is realized by the will of the one who aborts. Of course, the agreement of the other party is also needed in the cancellation of the payment. Therefore, in this particular case, rescission is considered among contracts. It is always discussed in legal discussions whether it is possible to rescind rights that have not been created or not. In most cases, there is silence. The jurists have insisted on this right (abortion) and that the subject of the laws is valid, based on inference and the lack of explicit emphasis of the legislator. However, this issue has been considered invalid by famous jurists, especially Sheikh Ansari. In this article, while examining the legal and jurisprudential opinions, the opinions of Imam Khomeini in his works regarding the rule of " Malam Yajab " have been discussed in order to make a comparison between the opinions of contemporary jurists and his opinion regarding this rule of jurisprudence which is also in law. It has been authenticated.

  Keywords: abortion, Rights, civil law, options, waiver of options
 • Samaneh Rahamanesh *, Abdolreza Bay, Mohammad Manghoush Pages 23-37

  The current research is applied in terms of purpose and nature, and descriptive and analytical in terms of research method. The method of collecting information is also based on library studies that were collected with the data collection tool. In this research, it has been tried to explain the electronic document, the conditions of citing it in the courts, electronic signature, the obligations and effects resulting from it, and the legal conditions according to the law of electronic commerce in the contracts. The electronic registry, while it is possible to register a digital signature and prepare an electronic backup from the registration document; He will be able to deal with his daily and normal affairs and for example register real estate transactions. Of course, the competence of notary offices in this regard is general, and they have the ability to prepare any type of document. The results showed that electronic documents, unlike normal documents, can be cited if there are conditions in the document; Some obligations are related to the parties of an electronic document, others are related to the obligations of advertisers in the context of electronic exchanges. Also, maintaining the exchanged information in electronic documents is one of the important duties of the parties.

  Keywords: Electronic Document, Electronic Signature, Electronic Commerce Law, obligation
 • Maliheh Mirmoghadam *, Abdolreza Bay, Mohammad Manghoush, Mahdi Ghale Noei Pages 39-46

  The purpose of this research is to examine the position of declaration distribution offices in registration rights and their role in delimiting property boundaries and its effects in proving the ownership of individuals. The research method in this research is descriptive-analytical and it is also practical in terms of its purpose. The method of collecting materials is also library studies which are collected through the collection of books, articles and related sources. The results showed that the first step for land registration is to stamp the license plate and insert it in the declaration distribution office. The regulation of the registration law was approved in 1317, and according to this regulation, the registration office is required to have a declaration distribution office, and most of the lands stamped with license plates in that year have been registered and have official ownership documents, and there are still lands. that due to some reasons, for example, a dispute between the owners or the low value of the land, etc., which has not been registered and remains in the initial stage, i.e., the plate is stamped, after resolving the dispute, it will lead to the issuance of a document through the registration process and formalities. If there is a dispute, these lands will be acquired by government departments or public institutions, and lawsuits will be filed in judicial authorities to receive the price of those lands.

  Keywords: declaration distribution office, registration plate, real estate demarcation, Proof of ownership
 • FERESHTEH NAFAR *, Abdolreza Bay, Mohammad Manghoush Pages 47-56

  The purpose of this thesis is to examine the joint obligations of couples regarding non-financial issues and determine the guarantee of their implementation. The results showed that Iran's lawmaker has not considered any enforcement guarantee in the criminal laws regarding the exclusive non-financial obligations of the couple. In relation to the obligations that the wife has towards her husband, there is only a civil enforcement guarantee for the duty of compliance, which includes the loss of alimony and the right of oath. There is no enforceable guarantee in relation to the wife's residence in the husband's designated home, but considering that the wife's refusal to live in the husband's designated home is not a case of marriage without legitimate obstacles, in this case, the wife's refusal also causes the loss of alimony and oath. In relation to the joint obligations of the spouses, only the duties of loyalty and custody have an effective civil and criminal enforcement guarantee, but in relation to the duties of good company and assistance in strengthening the foundations of the family and raising children, only the civil enforcement guarantee, which consists of divorce and loss of alimony, is considered. and no guarantee of criminal execution has been considered. Iran's legislators have defined the majority of divorce cases as a guarantee for the couple's refusal to fulfill their marital obligations, which is also flawed in Iran's law.

  Keywords: Family, non-financial obligations, Marriage, performance guarantee
 • Ebrahim Ghorbani *, Sajad Abasi, Ali Ebrahimi Agbolag Pages 53-61

  one of the common aspirations and humanity, justice and justness. That justice cannot claim in line with different proceedings, judicial authorities, waiting for the realization of it. a fair trial and fair treatment of the official and judicial authorities in no way means considering litigants and the leniency irrational and rational charged with a crime or not seen , but also means that society in this limit the ability of rationality and that the ultimate goal of the final and the approval of the legislation ,which is the creation of the Justice and Development and protect the rights of the pleadings , understands and refused to yield of ignoring the rights of the parties that are meant to follow the trial of unfair,don't .Obviously any action which was intended to disrupt the process of implementation of the judicial justice and the capability to the realization of justice or corruption trial, is considered a crime against justice of the present study suggests that although Iranian legislators , as well as other criminal code in the criminal procedure code adopted by the 1392 to accurately , explicit and independent of the crimes against justice , but did not name is studying the law can be in various stages of handling - including the crime - discovery phase .Bob parable of May-power to the principle of innocence, the principle of timely awareness of evidence of alleged charges,accused the right of access to lawyers, privacy citizens and respect for their dignity and pointed out

  Keywords: Judicial Justice, criminal procedure law 1392, Crime Detection, Justice