فهرست مطالب

مطالعات فرهنگ - ارتباطات - پیاپی 61 (بهار 1402)
 • پیاپی 61 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/03/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید محمد طباطبائی، محمدرضا رسولی*، سید وحید عقیلی، نسیم مجیدی قهرودی صفحات 7-22

  مناسک راهپیمایی اربعین یکی از بزرگترین گردهمایی های مذهبی جهان است که سالانه میلیون ها نفر با ملیت های مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت در آن مشارکت دارند. این راهپیمایی از نظر جریان ارتباطی، رسانه ای و آیینی برای پژوهشگران حوزه دین و ارتباطات حایز اهمیت است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی ابعاد ارتباطی راهپیمایی اربعین بوده و تلاش شده با بهره مندی از روش کیفی، نظریه مبنایی و انجام مصاحبه عمیق با متخصصان، طی فرآیندهای مختلف کدگذاری با نرم افزار مکس کیودا، مولفه های حوزه پژوهش استخراج شود. یافته های پژوهش نشان داد؛ ارتباطات در راهپیمایی دارای " ابعاد درونی و بیرونی" می باشد. "ارتباطات سنتی" که بیشتر به صورت میان فردی و بر اساس عقاید شکل گرفته وجه غالب ارتباطات در این راهپیمایی است. بعد بیرونی ارتباطات، دارای جنبه های متعدد "ارتباطات جمعی" است که خود به دو دسته از "ارتباطات رسمی" و "ارتباطات غیررسمی" تقسیم می شود. در ارتباطات رسمی، مانند گزارش های خبری رادیو، تلویزیون و مطبوعات از ابعاد مختلف راهپیمایی، معمولا تلاش شده بعد دینی و همبستگی مردمی راهپیمایی برجسته و تبلیغ شود. فضای راهپیمایی اربعین مملو از گفتگوهاست. "ارتباط کلامی" موجود فراتر از یک ارتباط ساده و ارتباطات در راهپیمایی اربعین دارای لایه ها و دوره های متعدد است. در این راستا مدل ارتباطی راهپیمایی اربعین مدل مراوده ای-تعاملی شناخته شده است.

  کلیدواژگان: راهپیمایی اربعین، ارتباطات، ابعاد ارتباطی، مدل ارتباطی، دوره ارتباطی
 • بهجت شهابی عنبران، علی جعفری*، شهناز هاشمی، محمد سلطانی فر صفحات 33-59

  هدف از پژوهش حاضر بررسی هویت های دوگانه در فضای مجازی-واقعی نوجوانان بود که به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری مشتمل بر کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم استان اردبیل که از بین آنها 380 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر چارچوب نظری پژوهش استفاده شد. روایی پرسشنامه به روش اعتبار صوری و سازه ای و اعمال برخی اصلاحات و پایایی آن نیز پس از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و حذف برخی گویه ها مورد تایید قرار گرفت. داده ها از طریق آزمون t دو گروه مستقل در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد نوجوانان در فضای مجازی-واقعی دارای هویت دوگانه ای در ابعاد دینی، خانوادگی، جنسی، ملی، قومی و فرهنگی بودند. هویت نوجوانان در فضای واقعی شکل یافته تر، منسجم تر و واقعی تر و در فضای مجازی به نسبت سیار، ناپایدار و متکثر بود. هویتی که با توجه به برخی ویژگی ها، می توان آن را هویت مدرن یا بازاندیشانه نامید. نوجوانان در کنار اینکه در جهان واقعی سعی در پاسداشت منابع سنتی هویت داشتند در فضای مجازی خود را طرفدار هویت جهانی یا جهان وطنی نشان می دادند.

  کلیدواژگان: هویت، هویت دوگانه، فضای مجازی، فضای واقعی، نوجوانان
 • هژیر فتحی، فائزه تقی پور*، نفیسه واعظ صفحات 61-96

  این پژوهش به دنبال شناسایی پیشران های موثر بر آینده شبکه های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه های جمعی ایران در افق سال 1404 است. روش پژوهش از نوع آمیخته کمی و کیفی است که با استفاده از روش آینده پژوهی انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی و اکتشافی با رویکرد شناسایی عدم قطعیت ها است که در این راستا با 20 نفر از صاحب نظران و متخصصان حوزه رسانه، ارتباطات و شبکه های اجتماعی برخط که با روش گلوله برفی انتخاب شده بودند، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته صورت گرفت. در پژوهش حاضر برای شناسایی پیشران ها از روش تشکیل پانل دلفی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد و برای کشف عوامل کلیدی نهایی موثر بر آینده شبکه های اجتماعی مجازی از روش مدل سازی تفسیری ساختاری (ISM) بهره برده شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش مدل سازی تفسیری ساختاری، شامل پرسشنامه محقق ساخته حاوی جدول ماتریس تاثیرات متقابل است و داده های آن نیز توسط نرم افزار «میک مک» تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد 27 پیشران بر آیند شبکه های اجتماعی مجازی تاثیر دارند که در چهار عامل کلی اجتماعی فرهنگی، حقوقی سیاسی، اقتصادی و فناوری قابل طبقه بندی است. طبق یافته های پژوهش، فناورپایه شدن امور، بومیان دیجیتال، مالکیت رسانه ای و قدرت رسانه های سنتی بزرگ مقیاس، چهار عامل کلیدی نهایی موثر بر آینده شبکه های اجتماعی مجازی در مواجهه با رسانه های جمعی ایران در افق 1404 هستند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، رسانه های جمعی، پیشران، آینده پژوهی، رسانه
 • بهاره نصیری* صفحات 97-130

  بحث در مورد دورکاری و قرنطینه خانگی زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در ایام کرونا و مطالعه تجارب زیسته آن ها می تواند نقش موثری در شناخت و توسعه ادبیات اشتغال زنان ایفا نماید. این پژوهش پدیدارشناسانه، تجارب زیسته 30 نفر از زنان عضو هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های مشارکت کننده، با هدف کشف و توصیف دورکاری و قرنطینه خانگی در ایام کرونا را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش برای گردآوری داده ها، از مصاحبه نیمه ساختارمند و با روش نمونه گیری هدفمند بهره برده است. بر اساس روش پدیدارشناسی فرایند تحلیل در سه سطح کلان انجام شد. در سطح سوم تحلیل، حاصل یکسان سازی افق های فکری: تعداد 5 افق مربوط به دورکاری، 9 افق مربوط به قرنطینه خانگی و 9 افق مربوط به استراتژی ها و راهکارها بود. در سطح دوم، توصیفات منسجم روایات به تفکیک دورکاری، قرنطینه خانگی و استراتژی ها و راهکارها شکل گرفت و در بالاترین سطح انتزاعی یا همان سطح اول تحلیل، ادغام ساختاری توصیف های منسجم انجام شد. بر اساس یافته های این پژوهش، وجود قرنطینه خانگی ناشی از ویروس کرونا و شیوع آن باعث ظهور فرهنگ قرنطینه در کشور و جهان شده است که این امر منجر به بازتعریف روابط و مناسبات اجتماعی، مسیله اخلاق، تعهدات اجتماعی، الگوهای روابط انسانی، اجتماعی، توجه به توازن میان نقش های شغلی و خانوادگی و اخلاق مراقبتی زنان در زندگی، تاکید شده است. در نهایت با توجه به نتایج، راهکارهایی در حوزه های، پژوهش، مدیریت و خانواده ارایه گردید.

  کلیدواژگان: دورکاری، قرنطینه خانگی، رویکرد پدیدارشناسی
 • مسعود محمدزاده طهرانی، محسن مراثی* صفحات 131-161

  محتوای بسیاری از بازی های رایانه ای، تاریخی اند؛ به این معنا که بازیکن در ژانرهای مختلفی در دوره یا دوره های تاریخی مشخصی بازی را انجام می دهد. سری بازی های «فرقه اساسین ها» از این دسته اند و پژوهش پیش رو، نسخه نخست این بازی (2007) را به تفصیل بررسی کرده است. مهم ترین مشخصه این سری بازی ها بر موضوع «ترور» مبتنی است که در داستان بازی، سرمنشا آن، فرقه فداییان اسماعیلی و افسانه حشاشین در فضای جنگ سوم صلیبی قرار داده شده است. در این مقاله نشان داده می شود که سازندگان بازی «فرقه اساسین ها» چگونه روایات تاریخی به ویژه افسانه های حشاشین را گزینش و به روایت و مکانیک بازی تبدیل کرده اند و چه قرایت جدیدی از افسانه های حشاشین شکل داده اند. هدف این پژوهش، تلاشی برای بررسی تطبیقی محتوای داستانی بازی رایانه ای تاریخی «فرقه اساسین ها» با افسانه های حشاشین از منظری میان رشته ای تاریخ و هنر است.  در قسمتی از پژوهش که فرقه فداییان اسماعیلی و افسانه های حشاشین بررسی شده است، از روش تاریخی و در قسمتی که محتوای بازی توضیح داده شده  از روش توصیفی - تحلیل محتوا استفاده شد. رویکرد این پژوهش تطبیقی به شیوه لنزی است. یافته های پژوهش نشان داد که طراحان بازی با هوشمندی، داستان بازی را با الهام از افسانه های حشاشین و در چند لایه بازسازی کرده اند. برخی روایت های تاریخی مانند ماجرای پرش مرگبار فدایی به دستور شیخ الجبل و بینش باطنی به مکانیک هایی در بازی تبدیل شده اند. بیشتر شخصیت های مسلمان بازی برساخته است؛ اما برعکس، بیشتر شخصیت های مسیحی داستان حقیقی است. امید است این پژوهش برای سازندگان بازی های تاریخی سودمند باشد.

  کلیدواژگان: افسانه های حشاشین، بازی های رایانه ای تاریخی، بازی فرقه اساسین ها، جنگ های صلیبی، مطالعات گیم
 • تورج ربانی، فاطمه شاهرودی*، اسماعیل بنی اردلان صفحات 163-179

  لیوتار در بحث نقد و تحلیل هنر، از مفهوم «رخداد» با ویژگی‎هایی مانند غرابت و منحصربه فرد بودن، رها از امور پیشین و مرسوم، نامتعین و لحظه‎ای بودن، بهره می جوید تا به واسطه آن قواعد ژانرهای از پیش مقرر را متلاشی و «گواهی دادن بر وجود امر نمایش ناپذیر» را به عنوان رسالت اثر هنری پسامدرن محقق کند. در این مقاله به شیوه کیفی، با روش کتابخانه‎ای و با تکیه بر فیلم‎های کلوزآپ (1369) و زیر درختان زیتون (1373) از ساخته‎های عباس کیارستمی، به عنوان آثاری فراسینمایی، تلاش شد تا به این پرسش در آثار فراسینمایی پاسخ داده شود که چگونه رخدادها موجب نمایش «امر نمایش‎ناپذیر» ‎می شوند. نتایج این پژوهش در مورد تلفیق فراسینما و مفهوم رخداد نزد لیوتار با تکیه بر نمونه های سینمایی ذکر شده با ویژگی هایی مانند وقفه‎های فنی در صدا، تصویر و شگردهای نوآورانه در روایت و اشاره به فیلم و فرایند فیلمسازی که بارها فرم متعارف روایت گری کلاسیک و سنتی را به چالش کشیده نشان می دهد که در فراسینما، به میانجی رخداد و از طریق خلق فرمی سینمایی که از سنت‎ها و قواعد مرسوم در فیلمسازی پیروی نمی کند، گواهی دادن بر وجود و نمایش امر نمایش ناپذیر به عنوان ایده اصلی آراء لیوتار در باب هنر محقق می شود.

  کلیدواژگان: رخداد، فراسینما، لیوتار، کلوزآپ، زیر درختان زیتون
 • سیده سمانه رضوی، محسن جوهری* صفحات 183-209

  غیرت ناموسی یکی از مولفه های فرهنگی اجتماعی جوامع مختلف، از جمله جامعه ایرانی است. این موضوع در دهه های اخیر و با بسط اندیشه های فمینیستی، بیش ازپیش به صورت انتقادی تحلیل شده که سرریز آن در هنر سینما قابل مشاهده است. پژوهش پیش رو با هدف بررسی بازنمایی غیرت ناموسی در سینمای دهه 1390 ایران، با روش تحلیل گفتمان فرکلاف انجام شده است. این روش شامل سه مرحله توصیف، تفسیر و تبیین است که طی آن در مرحله توصیف، ویژگی های صوری متن، در مرحله تفسیر بیناگفتمانیت ها و در مرحله تبیین، تاثیر ساختارهای کلان اجتماعی بررسی می شود. بدین منظور 3 فیلم خانه دختر، خانه پدری و شنای پروانه از مجموعه فیلم های اکران شده در دهه 1390 با شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن است که در پرتوی تاثیرات فرایند جهانی‎شدن بر سینمای ایران، بسط ادبیات فمینیستی، سیاست های فرهنگی جشنواره های سینمایی بین المللی، توسعه طبقه متوسط شهری در ایران و سیاست های فرهنگی دولت اعتدال، موضوع غیرت ناموسی در سینمای دهه 1390 ایران به مثابه پدیده ای غیرعقلانی با تبعات مطلقا زیان بار و برسازنده رابطه اقتدارگرایانه مرد نسبت به زن، بازنمایی شده است.

  کلیدواژگان: غیرت، ناموس، زنان، سینما، بازنمایی، تحلیل گفتمان
|
 • Seyed Mohamad Tabatabaei, Mohamad Reza Rasouli *, Seyed Vahid Aqili, Nasim Majidi Ghahrodi Pages 7-22

  Arbaeen march rituals are one of the largest religious gatherings in the world, which are attended by millions of people of different nationalities and from different social groups every year. This march is important for researchers in the field of religion and communication in terms of communication, media and rituals. The purpose of this research is to identify the communication aspects of the Arbaeen march, and it has been tried to extract the components of the research field by using the qualitative method, grounded theory and conducting in-depth interviews with experts, during various coding processes with MAXQDA software. The research findings showed; Communication in the march has "internal and external dimensions". "Traditional communication" which is more interpersonal and based on opinions is the dominant form of communication in this march. The external dimension of communication has many aspects of "mass communication", which itself is divided into two categories: "formal communication" and "informal communication". In official communication, such as news reports on radio, television and press about different dimensions of the march, it is usually tried to highlight and publicize the religious dimension and popular solidarity of the march. The atmosphere of the Arbaeen march is full of conversations. The existing "verbal communication" is beyond a simple communication and the communication in the Arbaeen march has multiple layers and periods. In this regard, the communication model of the Arbaeen march is known as the communicative-interactive model.

  Keywords: Arbaeen March, communication, Communication dimensions, communication model, Communication course
 • Behjat Shahabi Anbaran, Ali Jafari *, Shahnaz Hashemi, Mohammad Soltanifar Pages 33-59

  The purpose of this study was to investigate the Adolescents' Dual Identities in Cyber-Real space (Case Study: Secondary School Students in Ardabil Province), which was done by survey method. The statistical population includes all high school students in the second year of Ardabil province, from which 380 people were selected as a sample by multi-stage cluster sampling. A researcher-made questionnaire based on the theoretical framework of the research was used to collect data. The validity of the questionnaire was confirmed by face-to-face and structural validity and some modifications and its reliability was confirmed after calculating Cronbach's alpha coefficient and removing some items. Data were analyzed by t-test of two independent groups in SPSS software. The results showed that adolescents in cyberspace had a dual identity in religious, family, sexual, national, ethnic and cultural dimensions. Adolescents' identities were more structured, coherent, and real in real space, and more mobile, unstable, and unstable in cyberspace.An identity that, according to some characteristics, can be called a modern or rethinking identity. Adolescents, in addition to trying to preserve traditional sources of identity in the real world, portrayed themselves as pro-global or cosmopolitan in cyberspace.

  Keywords: identity, dual identity, Cyberspace, Real Space, adolescents
 • Hazhir Fathi, Faezeh Taghipour *, Nafiseh Vaez Pages 61-96

  This study seeks to identify the effective drives that can impact the future of online social networks in the face of Iranian mass media on the horizon of 1404. The research method is a combination of quantitative and qualitative, which has been done using Futuristic Research Method. This is a des[1]criptive and exploratory research with the approach of identifying uncertainties. In this regard, a total of 20 experts and specialists in the field of media, communications and online social networks, who were selected by the Snowballing method, took part in the in-depth interviews. In this study, the Delphi Method was used to identify the motives, using SPSS software, and the Interpretive Structural Modeling (ISM) method was used to discover the final key factors affecting the future of social networks. The data collection tool in the structural interpretive modeling section includes a researcher-made questionnaire containing a table of interaction matrix, and the data were analyzed by MicMac software. The research's findings showed that 27 drivers have an impact on the future of social networks, which can be classified into four general sociocultural, political/legal, economic and technological factors.  According to the research's findings, technology-based affairs, digital natives, media ownership and the power of large-scale traditional media are the four final key factors influencing the future of social networks in the face of Iranian mass media on the horizon of 1404.

  Keywords: Social Networks, mass media, Future Studies, Drivers, Media
 • Bahare Nasiri * Pages 97-130

  Discussing remote work and home quarantine of women academic staff members of universities and research institutes in the days of Corona and studying their lived experiences can play an effective role in the recognition and development of women's employment literature. This phenomenological research has investigated the lived experiences of 30 female faculty members of participating universities and research institutes, with the aim of discovering and describing remote work and home quarantine during the Corona period. In order to collect data, the research used a semi-structured interview with a purposeful sampling method. Based on the phenomenological method, the analysis process was carried out on three macro levels. In the third level of analysis, the result of equalizing intellectual horizons was: 5 horizons related to remote work, 9 horizons related to home quarantine, and 9 horizons related to strategies and solutions. In the second level, coherent descriptions of narratives were formed by separating remote work, home quarantine and strategies and solutions, and in the highest abstract level or the first level of analysis, the structural integration of coherent descriptions was done. Based on the findings of this research, the presence of home quarantine caused by the corona virus and its spread has caused the emergence of quarantine culture in the country and the world, which has led to the redefinition of social relations and relationships, the issue of ethics, social obligations, patterns of human and social relationships, attention to The balance between career and family roles and women's caring ethics in life has been emphasized. Finally, according to the results, solutions were presented in the fields of research, management and family.

  Keywords: Remote work, home quarantine, Phenomenological Approach
 • Masood Mohammadzadeh Tehrani, Mohsen Marasy * Pages 131-161

  Many video games have historical content. In other words, gamers play various genres in specific historical eras.  Assassin’s Creed franchises are a kind of those games. In this article, Assassin’s Creed (2007) had researched in detail. “Assassinate” is the most important feature of this game that has been based on Ismailities Nizaris and the Assassin Legends in its narrative during the third Crusade. This article shows how developers have chosen historical narratives, especially Assassin Legends, and have converted them to the game’s narrative and mechanics and have made a new interpretation of Assassin Legends.  In this article, the content of AC as a historical game has been discussed in interdisciplinary (Art and History). The historical method had used where we discuss Ismailities Nizaris and The Assassin Legends; and the descriptive-analytic method where we attend to the game’s content. In addition, this thesis approach is comparative. It has shown that AC has developed and inspired by The Assassin Legends in layers very intelligently. Some historical narratives have been converted to mechanics of the game as deadly falling by order of “Old Man of the Mountain” and Gnostic vision. Most Muslim characters are fictitious but most Christian characters have a real historical existence. This article may be useful for those who make historical games.

  Keywords: Historical Video games, The Assassin Legends, Assassin’s Creed, The Crusades, Game Studies
 • Tooraj Rabbani, Fateme Shahroodi *, Esmaeil Baniardalan Pages 163-179

  In analysis and critique of “art”, Lyotard employs the "event" as a concept that attributes singularity, uniqueness, liberation from conventions and customs, indefiniteness, and instantaneity. In his opinion, events manifest themselves in ways that defy genre conventions and thus attest to the unpresentable, as the main duty of a postmodern work of art. This qualitative and archival study, based on Abbas Kiarostami's meta-cinema works Close-Up (1990) and Through the Olive Trees (1994), seeks how events may represent the unpresentable. It revealed that the reviewed films had employed a variety of techniques, including technical interruptions in audio and video, as well as innovative narrative techniques that challenge the conventional and classic narrative form time and again, thereby integrating meta-cinema and the concept of Lyotard's event. As a result, the method of attesting to the unpresentable was studied as an intermediary of the event by creating a cinematic form that defies conventional filmmaking traditions and principles. It thus confirms the unpresentable as the main idea of ​​Lyotard's views on art.

  Keywords: Event, Meta-Cinema, Lyotard, Close- Up, Through the Olive Trees
 • Seyedeh Samaneh Razavi, Mohsen Johari * Pages 183-209

  Honorable zeal is one of the social-cultural components of different societies, including Iranian society. In recent decades, with the expansion of feminist ideas, this issue has been critically analyzed, and its overflow can be seen in the art of cinema. The present research has been carried out with the aim of investigating the representation of honorable zeal in the Iranian cinema of the 1390s, using Fairclough's discourse analysis method. This method includes three stages of description, interpretation and explanation, during which the formal features of the text are examined in the description stage, the interdiscourses in the interpretation stage, and the influence of macro-social structures in the explanation stage. For this purpose, 3 films "Daughter's House", "Father's House" and "Parvaneh's Swimming" were selected and analyzed from the series of films released in the 1390s with a purposeful sampling method. The results indicate that in the light of the effects of the process of globalization on Iranian cinema, the development of feminist literature, the cultural policies of international film festivals, the development of the urban middle class in Iran and the cultural policies of the government of moderation, the issue of honor zeal in the cinema of Iran in the 1390s has been represented as an irrational phenomenon with absolutely harmful consequences and The creator of the authoritarian relationship between men and women.

  Keywords: Zeal, honor, Women, Cinema, Representation, Discourse Analysis