فهرست مطالب

نشریه کودکان استثنایی
سال بیست و سوم شماره 2 (پیاپی 88، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/05/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نرگس پورطالب*، رحیم بدری، شهروز نعمتی، تورج هاشمی صفحات 7-22

  این مطالعه با هدف طراحی و اعتباریابی برنامه آموزش پذیرش و تعهد و تعیین اعتبار و کارایی آن بر میزان استرس، فرسودگی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه انجام گرفته است. این پژوهش به روش آمیخته انجام گرفت. ابتدا بسته آموزش پذیرش و تعهد طراحی شد. پس از اعتباریابی، طی طرح چند خط پایه با آزمودنی های مختلف، 3 نفر دانش آموز با اختلال یادگیری ویژه، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. کارایی بسته آموزش پذیرش و تعهد در سه مرحله (خط پایه، 8 جلسه درمان و پیگیری)، با استفاده از پرسشنامه های تاب آوری تحصیلی سامویلز، فرسودگی مربوط به مدرسه و استرس تحصیلی گادزلا مورد بررسی قرار گرفت. داده ها به روش ترسیم دیداری تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحلیل دیداری داده ها نشان داد که برنامه «آموزش پذیرش و تعهد» از اعتبار کافی برخوردار است و بر کاهش استرس و فرسودگی تحصیلی و بر افزایش تاب آوری تحصیلی دانش آموزان موثر است. با توجه به اعتبار برنامه فوق و اثربخشی آن بر متغیرهای تحصیلی مختلف در گروه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه، این پژوهش زمینه را برای بررسی اثربخشی این برنامه بر سایر متغیرهای روان شناختی در گروه های مختلف دانش آموزان با نیازهای خاص فراهم می کند.

  کلیدواژگان: اختلال یادگیری ویژه، پذیرش و تعهد، استرس، فرسودگی، تاب آوری تحصیلی
 • معصومه گلشنی جورشری* صفحات 23-34
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی پرخاشگری کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای بر اساس سبک های والدگری و صبر مادران بود.

  روش

  این پژوهش به لحاظ روش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای بود که در سال 1400-1399 در مدارس ابتدایی شهر تهران مشغول به تحصیل بود که از بین آنها تعداد 108 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس صبر (خرمایی و همکاران، 1393)، سیاهه رفتار سازگار کودک (کوان و همکاران، 1995)، پرسشنامه سبک های والدگری (بامریند، 1991) و پرسشنامه رفتاری کودکان فرم والدین (اخنباخ و رسکورلا، 2001) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون گام به گام استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد سبک والدگری مقتدر و صبر مادران با پرخاشگری کودکان رابطه منفی معنادار و سبک های والدگری مستبد و سهل گیر با پرخاشگری کودکان رابطه مثبت معنادار داشتند (01/0P <). همچنین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام سبک والدگری مقتدر، صبر مادران و سبک والدگری مستبد در کل 48% از واریانس پرخاشگری کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای را تبیین کردند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش سبک های والدگری و صبر مادران در پیش بینی پرخاشگری کودکان، اجرای کارگاه های آموزشی بر مبنای سبک های والدگری و صبر مادران ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: پرخاشگری کودکان، سبک های والدگری، صبر مادران، اختلال نافرمانی مقابله ای
 • سعیده هدایت، محمد نریمانی*، سیف الله آقاجانی، سجاد بشرپور صفحات 35-50
  هدف

  این پژوهش با هدف تعیین نقش شایستگی اجتماعی و ضعف در تنظیم هیجان در پیش بینی اختلال سلوک نوجوانان انجام شد.

  روش

  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول نواحی سه گانه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 1399-1398 بود که از بین نمونه اولیه، 234 نفر از دانش آموزانی که بالاترین نمرات را در پرسشنامه علایم مرضی کودکان (فرم والد) (گادو و اسپرفکین، 2007) کسب کردند و دارای بیشترین نشانه های اختلال سلوک بودند، بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های شایستگی اجتماعی (فلنر و همکاران، 1990) و دشواری در تنظیم هیجان (گراتز و رویمر، 2004) را تکمیل کردند. به منظور تحلیل داده ها، از رگرسیون چندمتغیری به روش گام به گام استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که رابطه خطی بین متغیر اختلال سلوک و مولفه های پیش بین به لحاظ آماری معنادار است (001/0<p). به این معنی که شایستگی اجتماعی و خودتنظیمی هیجان قادر به پیش بینی اختلال سلوک در نوجوانان هستند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین مولفه های شایستگی اجتماعی؛ به ترتیب مولفه های توانایی ها و مهارت های شناختی، مهارت های رفتاری و شایستگی های هیجانی و همچنین از بین مولفه های ضعف در تنظیم هیجان؛ به ترتیب فقدان شفافیت هیجانی، فقدان آگاهی هیجانی، دشواری در کنترل تکانه و دسترسی محدود به راهبردهای هیجانی به عنوان قوی ترین متغیرها برای پیش بینی اختلال سلوک هستند.

  نتیجه گیری

  این یافته ها تلویحات مهمی در زمینه پیشگیری، درمان و خدمات مشاوره ای به کودکان و نوجوانان دارای نشانه های اختلال سلوک دارد و می تواند با برنامه ریزی مدون و اجرایی در جهت کاهش نشانه های اختلال سلوک مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: اختلال سلوک، شایستگی اجتماعی، ضعف در تنظیم هیجان، نوجوانان
 • حمید فرامرزی*، ام البنین شیبانی صفحات 51-60
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی راهکارهای کاهش خطر بدرفتاری کودکان با نیازهای آموزشی ویژه در طی پاندمی کووید -19 انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع  مرور نظام مند بود. بدین صورت که یافته های پژوهشی منتشر شده از زمان شیوع کووید-19 (سالهای 2020، 2021 و 2022) در پایگاه های اطلاعاتیPubMed ، Springer ، Scopus ، ProQuest ، Science direct، Google Scholar  با جستجوی واژه های کووید-19، بدرفتاری کودکان، نیازهای آموزشی، یادگیری مجازی و کودکان مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت براساس معیارهای ورود از  78 مقاله، تعداد 19  مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد در مقایسه با داده های قبل از کووید-19، میزان قابل توجهی افزایش میزان پرخاشگری روانی و تهاجم فیزیکی در بین کودکان با نیازهای آموزشی ویژه، بی انگیزگی شدید، پرخاشگری و ترس از قضاوت شدن مشاهده شد. علاوه بر این، کودکان با نیازهای آموزشی ویژه در مقایسه با کودکان عادی از سلامت روان ضعیف تری برخوردار بودند. همپنین کودکان با نیازهای آموزشی ویژه اختلالات روانی، مشکلات عاطفی، رفتاری و کیفیت زندگی ضعیف تری نسبت به کودکان با سایر ناتوانی ها داشتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این پژوهش می توان گفت که محافظت از کودکان آسیب پذیر و همچنین کاهش پیامدهای بلندمدت تعمیق نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی، باعث کاهش آسیب های ناشی از کووید-19 در کودکان با نیازهای آموزشی ویژه و خانواده های آنها می شود.

  کلیدواژگان: کودکان، بد رفتاری، نیازهای آموزشی ویژه، کووید 19
 • سید مجتبی عقیلی*، آرزو اصغری، مرجان حاج حسینی، میترا نمازی صفحات 61-74
  هدف

  هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر بهبود سازگاری اجتماعی و مدیریت کنترل کودکان کم شنوای کاشت حلزون شنوایی شده 8 تا 10 ساله شهر تهران انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی با پیش آزمون_پس آزمون و گروه گواه است. بر این اساس از میان کودکان کم شنوای کاشت حلزون شنوایی شده بیمارستان لقمان شهر تهران در سال 1398، تعداد 30 کودک به صورت هدفمند انتخاب و به روش تصادفی در 2 گروه 15 نفره (گروه آزمایش و گروه گواه) جایدهی شدند. از پرسشنامه رفتار سازشی (وایلند، 1968) و پرسشنامه ادراک کنترل (ویز، 1999) برای جمع آوری داده ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. بسته آموزش کارکردهای اجرایی برای شرکت کنندگان گروه آزمایش در طی 8 جلسه آموزش داده شد، اما شرکت کنندگان گروه گواه هیچ گونه مداخله ای را در این زمینه دریافت نکردند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که مداخله مبتنی بر کارکرهای اجرایی بر سازگاری اجتماعی و مدیریت ادراک کودکان کم شنوای کاشت حلزون شنوایی شده به طور کلی تاثیر معناداری دارند (05/0>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخش بودن مداخله مبتنی بر کارکردهای اجرایی در کودکان کم شنوای کاشت حلزون شنوایی شده می توان این گونه تبیین کرد که مولفه های کارکردهای اجرایی از قبیل حافظه فعال، برنامه ریزی و سازماندهی ذهنی می توانند سازگاری اجتماعی و در نتیجه مدیریت ادراک را نیز افزایش دهند.

  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، سازگاری اجتماعی، مدیریت ادراک، کاشت حلزون
 • نعیمه مصطفایی پایدار، سوگند قاسم زاده*، علی اکبر ارجمندنیا، شیزین مجاور، عاطفه محمدی فیض آبادی صفحات 75-90
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی قصه درمانی بر اضطراب اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان نابینا است.

  روش

  این پژوهش از نوع روش نیمه آزمایشی همراه با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری مطالعه حاضر، شامل دانش آموزان مجتمع آموزشی نابینایان نرجس شهر تهران است. سی نفر از افراد واجد شرایط به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (پانزده نفر) و گروه آزمایش (پانزده نفر) قرار گرفتند. از مقیاس اضطراب اجتماعی لابیوتز  و تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج استفاده شده است. گروه آزمایش ده جلسه قصه درمانی (هر جلسه به مدت نود دقیقه) را به صورت گروهی دریافت نمودند و گروه کنترل، مداخله ای دریافت نکردند. پس از اتمام دوره، برای هر دو گروه آزمایش و کنترل، پس آزمون اجرا شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که قصه درمانی اثر معناداری در اضطراب اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان (کل) و مولفه های آن از قبیل توجه مثبت مجدد، متمرکز بر برنامه ریزی، بازنگری و ارزیابی مجدد به صورت مثبت، خود را مقصر دانستن، نشخوار فکری، تحت نظر قرار دادن، فاجعه آمیز تلقی کردن و مقصر دانستن دیگران در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل داشته است.

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که قصه درمانی می تواند به بهبود اضطراب اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان در دانش آموزان نابینا کمک کند.

  کلیدواژگان: قصه درمانی، اضطراب اجتماعی، تنظیم شناختی هیجان، دانش آموزان نابینا
 • نفیسه رفیعی*، سید مجتبی موسوی فرد صفحات 91-104
  هدف

   این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش تفکر خلاق به روش ادوارد دوبونو بر خود پنداره تحصیلی و اشتیاق مدرسه دانش آموزان با  نارساخوانی در پایه چهارم شهرستان تیران و کرون در سال تحصیلی 1399-1400 بود.

  روش

  در این پژوهش روش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل و پیگیری 1 ماهه بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان نارسا خوان شهرستان تیران و کرون در سال 1399-1400 بود . روش نمونه گیری دردسترس و تعداد نمونه 30 نفر انتخاب شد که بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفت. گروه آزمایش در طی 10 جلسه، هفته ای یکبار، آموزش گروهی تفکر خلاق به روش دوبونو را به صورت آنلاین دریافت کردند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه خودپنداره تحصیلی،(یی- هیسن چین، 2004) و پرسشنامه اشتیاق به مدرسه ،(وانگ، وایلت و اسکلز، 2011) و آزمون تشخیصی نارساخوانی (حیدری و همکاران ،1395) بود. داده ها با استفاده از تحلیل وارایانس اندازه های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی با استفاده از نرم افزار spss23 تحلیل شد.

  یافته ها

  نشان داد که آموزش تفکر خلاق به روش دوبونو بر خودپنداره تحصیلی عمومی درسطح معناداری 05/0> p ،F=42/32  و میزان تاثیر 0/60  ،خود پنداره تحصیلی آموزشگاهی با F=128/49 ، میزان تاثیر 0.82  و خودپنداره غیرآموزشگاهی با F=82/32  و میزان تاثیر 0/74  معنادار بود. همچنین آموزش تفکر خلاق به روش دوبونو بر اشتیاق رفتاری درسطح معناداری 05/0> p ،F=801/44  و میزان تاثیر0/96  ، اشتیاق هیجانی F=197/25 ، میزان تاثیر0/87  و اشتیاق شناختی با F=273/22 و میزان تاثیر 0/90  نیز معنادار بود. همچنین آزمون تعقیبی نیز بیانگر تفاوت معناداری بین پس آزمون و آزمون پیگیری در گروه مداخله در هر دو متغیر را نشان داد.

  نتیجه گیری

  براساس این نتایج می توان ابراز نمود که روش تفکر خلاق به روش دوبونو می تواند بر خودپنداره تحصیلی و اشتیاق مدرسه دانش آموزان با نارساخوانی موثر واقع شود .

  کلیدواژگان: تفکر خلاق، روش دوبونو، اشتیاق مدرسه، خودپنداره تحصیلی، نارساخوانی
 • شکوفه روح الامینی*، مهران سلیمانی، لادن واقف صفحات 105-118
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای مغز tDCS بر حافظه کاری و سطح خواندن دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن می باشد.

  روش

  در این پژوهش نیمه آزمایشی جامعه آماری کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی با ناتوانی یادگیری خواندن شهرستان سیرجان در سال تحصیلی 96-95 بوده که از این تعداد 20 نفر شامل 6 پسر و 14 دختر در پایه تحصیلی اول و دوم بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند.
  تمامی آزمودنی ها در دو گروه 10نفره آزمایش و شم، به مدت 10جلسه و هر جلسه به مدت20 دقیقه، الکترود آند بر روی ناحیهDLPFC  و الکترود کاتد برروی شانه سمت مخالف قرار گرفت، بمنظور بررسی اثر تحریک الکتریکی، گروه آزمایش در معرض تحریک قرار گرفت .

  یافته ها

  تمامی آزمودنی ها در پیش از اعمال مداخله و پس از مداخله به وسیله آزمون های نرم افزاریback N- و آزمون نارساخوانی نما مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده های بدست آمده با استفاده از روش تحلیل کوواریانس تک متغییره و چند متغییره نشان داد که اعمال tDCS موجب بهبودی حافظه کاری و سطح خواندن دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن می شود.

  نتیجه گیری

  نتایج بدست آمده حاکی از این است که پروتکل اعمال tDCS سبب افزایش تحریک پذیری قشری شبک ه ای از نواحی مغزی که در کارکردهای اجرایی نقش مهمی ایفا می کنند، می شود و قابلیت های بالقوه ای را در بهبود و توانبخشی کودکان با ناتوانی یادگیری خواندن دارا می باشد.

  کلیدواژگان: tDCS، حافظه کاری، سطح خواندن، ناتوانی یادگیری خواندن
 • شیدا قربانی، کبری کاظمیان مقدم *، همایون هارون رشیدی صفحات 119-130

  این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر خودآگاهی شناختی و خودنظم دهی دانش آموزان با اختلالات یادگیری انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان با اختلالات یادگیری شهر اهواز در سال 99-1398 بود و نمونه پژوهش شامل 30 دانش آموز با اختلالات یادگیری بود که با روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به ملاک های ورود به مطالعه انتخاب شدند. گروه آزمایش مداخله آموزشی را طی 8 هفته و 8 جلسه 60 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه خودآگاهی شناختی ولز  و خودنظم دهی پنتریچ بود. داده ها با تحلیل کوواریانس تک متغیره، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد بین گروه های آزمایش و کنترل از نظر خودآگاهی شناختی و خودنظم دهی تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0>p). به عبارت دیگر آموزش راهبردهای فراشناختی باعث افزایش خودآگاهی شناختی و خودنظم دهی دانش آموزان با اختلالات یادگیری شد. منطبق با یافته های پژوهش حاضر می توان راهبردهای فراشناختی را به عنوان یک روش کارا جهت افزایش خودآگاهی شناختی و خودنظم دهی دانش آموزان با اختلالات یادگیری پیشنهاد داد.

  کلیدواژگان: اختلالات یادگیری، خودآگاهی شناختی، خودنظم دهی، فراشناخت
 • حمیده پاک مهر، معصومه عزیزی *، صادق حامدی نسب صفحات 131-142
  هدف

   پژوهش حاضر باهدف هنجاریابی و اعتباریابی فرم کوتاه نگرش به آموزش فراگیر کودکان با نیازهای ویژه انجام شد. 

  روش

   در یک طرح توصیفی-پیمایشی، 354 دانشجوی کارشناسی تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان یزد و خراسان رضوی از 4 پردیس در این مطالعه شرکت کردند. 

  یافته ها

  شاخص های برازندگی بیانگر این بود که الگوی تاییدی از برازش خوبی برخوردار است x2/df = 2.87; GFI =0.98; RFI =0.96; SRMR =0.04; CFI =0.98; RMSEA =0.05).). نتایج بارهای عاملی تحلیل عاملی تاییدی نیز نشان داد که توزیع سوالات در یک عامل با آزمون اصلی مطابقت دارد. جهت احراز روایی همگرا و واگرای مقیاس TAIS-IR از پرسشنامه سبک تدریس ترجیحی استفاده و ضرایب همبستگی بین نمره مقیاس نگرش به فراگیر سازی کودکان با نیازهای ویژه با سبک تدریس دانش آموز محور مثبت و معنادار بود (001/0,p<49/0r=) که بیانگر روایی همگرای این مقیاس است. همچنین نمره مقیاس نگرش به فراگیر سازی کودکان با نیازهای ویژه با سبک تدریس معلم محور رابطه منفی و معنادار داشت (001/0,p<55/0-r=) که بیانگر روایی واگرای این مقیاس است. ضرایب آلفای کرونباخ نیز نشان داد که مقیاس TAIS-IR از همسانی درونی رضایت بخشی برخوردار است. در انتها به منظور مقایسه نتایج پژوهش های آتی با گروه هنجار در فرهنگ ایرانی، میانگین و انحراف معیار نمرات مقیاس برای کل نمونه و به تفکیک جنسیت ارایه شد. 

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از این بود که نسخه اقتباسی نهایی مقیاس (TAIS- IR) خصوصیات روان سنجی مناسبی داشته و قابل کاربرد در جامعه ایرانی است.

  کلیدواژگان: هنجاریابی، آموزش فراگیر، کودکان با نیازهای ویژه، برنامه درسی
|
 • Narges Pourtaleb*, Rahim Badri, Shahrouz Nemati, Touraj Hashemi Pages 7-22

  Students with special learning disabilities face a number of problems in their study process that require specific intervention programs. This study was conducted with the aim of developing and validating the acceptance and commitment education program and determining its credibility and efficiency on the level of stress, burnout and academic resilience of students with special learning disabilities. This study was a mixed study. First, a commitment and commitment training package was developed. After accreditation, during the design of several baselines with different subjects, 3 students with special learning disabilities were selected by available sampling method. The effectiveness of the Acceptance and Commitment Training Package was assessed in three phases (baseline, 8 sessions of treatment and follow-up), The data were collected using Samuel's resilience questionnaires, school burnout, and Gadzella's academic stress. Data were analyzed by visual drawing. The results of the visual analysis of the data showed that the "Acceptance and Commitment Training" program has sufficient validity and is effective in reducing stress and academic burnout and increasing the academic resilience of students. Due to the validity of this program and its effectiveness on different educational variables in the group of students with special learning disabilities, this study provides a basis for examining the effectiveness of this program on other psychological variables in different groups of students with special needs. It does.

  Keywords: specific learning disability, academic stress, academic burnout, academic resilience, acceptance, commitment-based therapy (ACT)
 • Masoumeh Golshani Jorshari* Pages 23-34
  Objective

  The aim of this study was to predict aggression in children with an oppositional defiant disorder based on parenting styles and mothers' patience.

  Method

   This research was descriptive and correlational. The statistical population of this study was all mothers with children with Oppositional Defiant Disorder who were studying in primary schools in Tehran in 2020-2021, from which 108 people were selected by convenience sampling. Research instruments included the Patience Scale by khormaee et al. (2014), child adaptive behavior inventory by Cowan et al. (1995), Parenting Styles Questionnaire by  Baumrind (1991), and Child Behavior Checklist-Parent’s Report Form by Achenback & Rescorla (2001). Stepwise regression was used to analyze the data.

  Results

  The results showed that authoritative parenting style and mothers' patience had a significant negative relationship with children's aggression and authoritarian and Permissive parenting styles had a significant positive relationship with children's aggression (P <0.01). Also, based on the results of stepwise regression analysis of authoritative parenting style, mothers' patience and authoritarian parenting style explained a total of 48% of the variance of aggression in children with the oppositional defiant disorder.

  Conclusion

  Given the role of parenting styles and mothers' patience in predicting the aggression of children, it seems necessary to conduct workshops based on Parenting styles and mothers' patience.

  Keywords: aggression of children, parenting styles, mothers' patience, oppositional defiant disorder
 • Saeede Hedayat, Mohammad Narimani*, Seyfollah Aghajani, Sajjad Basharpour Pages 35-50
  Objective

  The aim of this study was to determine the role of social competence and Weakness in emotion regulation in anticipating adolescents Conduct disorder.

  Method

  The statistical population included all male high school students in Kermanshah in the academic in 2019-2020, which was 234 students who obtained the highest scores in the pediatric symptoms questionnaire (parent form) (Gadow & Sprafkin, 2007) and They had the most symptoms of conduct disorder, were selected as a sample group based on multi-stage cluster sampling method, and participants completed the social competency questionnaire (Felner & elt, 1990) and difficult emotion regulation questionnaire (Gratz & Roemer,2004). Data were analyzed by,multiple regression by stepwise method.

  Resulte:

   The results showed that the linear relationship between the behavior disorder variable and the predictor components was statistically significant (P<0.001). This means that social competence and emotion self-regulation are able to predict behavioral disorders in adolescents. The results of stepwise regression analysis showed that among the components of social competence; respectively the components of cognitive abilities and skills, behavioral skills and emotional competencies as well as among the components of emotion self-regulation; lack of emotional clarity, lack of emotional awareness, difficulty in controlling impulses, and limited access to emotional strategies, respectively, are the strongest variables that can be used to predict conduct disorder.

  Conclusion

  These findings have important implications for the prevention, treatment, and counseling services for children and adolescents with symptoms of conduct disorder and it could be useful with plans and programs to decreases the symptoms of conduct disorder.

  Keywords: conduct disorder, social competence, weakness in emotion regulation, adolescents
 • Hamid Faramarzi, Omolbanin Shibani Pages 51-60
  Objective

  The present study was conducted with the aim of investigating strategies to reduce the risk of misbehavior of children with special educational needs during the Covid-19 pandemic.

  Method

  The present study was a systematic review. Thus, the research findings published since the outbreak of Covid-19 (2020, 2021 and 2022) in PubMed, Springer, Scopus, ProQuest, Science direct, Google Scholar databases by searching for the words Covid-19, child abuse, educational needs, virtual learning and children were investigated. Finally, based on the inclusion criteria, out of 78 articles, 19 articles were discussed.

  Results

  The results showed that compared to the data before covid-19, a significant increase in the amount of psychological aggression and physical aggression among children with special educational needs, severe lack of motivation, aggression and fear of being judged was observed. In addition, children with special educational needs had poorer mental health compared to normal children. Also, children with special educational needs of mental disorders had poorer emotional and behavioral problems and quality of life than children with other disabilities.

  Conclusion

  According to the results of this research, it can be said that protecting vulnerable children, as well as reducing the long-term consequences of deepening social, economic and health inequalities, will reduce the harm caused by Covid-19 in children with special educational needs and families.

  Keywords: Children, Behavior, Special Educational Needs, Covid 19
 • Mojtaba Aghili*, Arezou Asghari, Marjan Haj Hosseini, Mitra Namazi Pages 61-74
  Objective

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of executive function training on improving social adjustment and management control of hearing-impaired children with cochlear implants aged 8 to 10 years in Tehran.

  Method

  The present study is a quasi-experimental research with pre-test-post-test and control group. Based on this, among hearing-impaired children with cochlear implantation at Loghman Hospital in Tehran in 1398, 30 children were purposefully selected and randomly placed in 2 groups of 15 people (experimental group and control group). The Adaptive Behavior Questionnaire (Wilde, 1968) and the Control Perception Questionnaire (Weiss, 1999) were used to collect data in two stages: pre-test and post-test. The executive function training package was taught to the experimental group participants during 8 sessions, but the control group participants did not receive any intervention in this regard.

  Results

  The results of analysis of covariance showed that the intervention based on executive functions has a significant effect on social adjustment and perception perception of hearing-impaired children with cochlear implants in general (p <0.05).

  Conclusion

  Considering the effectiveness of executive function-based intervention in hearing-impaired children with cochlear implantation, it can be explained that the components of executive functions such as working memory, planning and mental organization can also improve social adjustment and thus perception management. Increase.

  Keywords: executive functions, social adjustment, perception management, cochlear implantation
 • Naimeh Mostafaei Paydar, Sogand Ghasemzadeh*, Aliakbar Arjmandnia, Shirin Mojaver, Atefeh Mohammadifeizabadi Pages 75-90
  Objective

  The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of Therapeutic storytelling on social anxiety and cognitive emotion regulation of blind students.

  Method

  This research is a quasi-experimental method with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of the present study includes students of Narjes blind educational complex in Tehran. Thirty eligible individuals were selected by purposive sampling method and randomly divided into two groups of control (fifteen) and experimental group (fifteen). The Labiotz scale of social anxiety and the cognitive regulation of Garnefsky and Craig's emotion were used. The experimental group received ten sessions of story therapy (each session for ninety minutes) as a group and the control group did not receive any intervention. At the end of the course, post-test was performed for both experimental and control groups.

  Results

  The results of analysis of covariance showed that story therapy had a significant effect on social anxiety and cognitive regulation of emotion (total) and its components such as positive re-attention, focused on planning, review and positive re-evaluation, self-blame, rumination, under Commenting, considering it catastrophic and blaming others in the experimental group compared to the control group.

  Conclusion

  In general, the results of this study showed that Therapeutic storytelling can help improve social anxiety and cognitive emotion regulation in blind students.

  Keywords: Therapeutic storytelling, Social anxiety, Cognitive emotion regulation, Blind students
 • Nafiseh Rafiei*, Seyed Mojtaba Mousavi Fard Pages 91-104
  Purpose

  This research aimed to investigate the effectiveness of teaching creative thinking according to Edward Dubono's method on the academic self-concept and school enthusiasm of students with dyslexia in the fourth grade of Tiran and Karvan cities in the academic year of 2020-2021.

  Method

  In this research, the method was quasi-experimental with a pre-test, post-test design and a control group and a 1-month follow-up. The statistical population was all dyslexic students in Tiran and Krone cities in 2020-2021. The sampling method was available and the number of samples was 30 people who were randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group received online creative thinking group training in the De Bono method during 10 sessions, once a week. The measurement tool in this research was the academic self-concept questionnaire (Yi Hysenchin, 2004) and the enthusiasm for school questionnaire (Wang, Violet and Scales, 2011) and the dyslexia diagnostic test (Heidari et al., 2015). The data were analyzed using repeated measures analysis of variance and Bonferroni post hoc test using spss23 software.

  Findings

  showed that the teaching of creative thinking by the de Bono method on general academic self-concept at a significance level of p>0.05, F=32.42 and the effect rate is 0.60, school academic self-concept with F=49.128, the effect rate is 0.82 and Non-academic self-concept was significant with F=32.82 and the effect rate was 0.74. Also, teaching creative thinking by de Bono method on behavioral enthusiasm at a significant level, p>0.05, F=44.801 and the effect rate 0.96, emotional enthusiasm F=25.197, effect rate 0.87 and cognitive enthusiasm with F=22.273 and the effect rate of 0.90 was also significant. Also, the post-test showed a significant difference between the post-test and the follow-up test in the intervention group in both variables.

  Conclusion

  Based on these results, it can be said that the creative thinking method according to the de Bono method can be effective on the academic self-concept and school enthusiasm of students with dyslexia.

  Keywords: Creative thinking, De Bono’s method, school enthusiasm, academic self-concept, dyslexia
 • Shokoofeh Rooholamini*, Mehran Soleymani, Ladan Vaghef Pages 105-118
  Objective

  The purpose of this research is  investigation of the transcranial direct current stimulation tDCS, effect on working memory and reading levels of students with Disability of  Reading.

  Method

  In this semi-experimental study, the statistical population has been all students of elementary school who had Disability of  Reading in Sirjan city in school year of 95-96 that Out of this number, 20 subjects, including 6 boys and 14 girls in the first and second grades, were selected through the sampling method.All subjects were tested in two groups of 10 experimental and  sham groups for 10 sessions and each session for 20 minutes. In the test, the anode electrode on the DLPFC region and the cathode electrode placed on the opposite side shoulder In order to investigate the effect of electrical stimulation, the experimental group exposed to stimulation.

  Results

  All subjects evaluated before intervention and after intervention by N-back and Disability of  Reading  tests. The results of acquisitive data analysis by using of single-variable and multi-variable covariance showed that tDCS causes improving of working memory and readability of students with Disability of  Reading.

  Conclusion

  The acquisitive findings indicates that the protocol of tDCS applying causes the network cortical excitability increase of brain regions that play an important role in working memory. It also has potential abilities for improving the effectiveness of rehabilitation in children with Disability of  Reading.

  Keywords: tDCS, working memory, reading level, Disability of Reading
 • Shida Ghorbani, Kobra Kazemian Moghadam *, Homayoon i Haroon Rshid Pages 119-130

  The purpose of this study was to the effectiveness of metacognitive strategies training on cognitive self-awareness and self-regulation of students with learning disorders. It was a quasi-experimental study with pretest, posttest and control group design. The statistical population of the study included all students with learning disorders in Ahvaz in 2019-2020. The samples of this study consisted of 30 men students with learning disorders who were selected through available sampling and according to inclusion criteria.The experimental group received eight ninety-minute sessions during two months while the control group didn’t receive this intervention during conducting the study. The applied questionnaires in the study included Wales's questionnaire of self-awareness, Pintrich's questionnaire of self-regulation. Data were analyzed using univariate analysis of SPSS version 22 software. The results showed that metacognitive strategies training on cognitive self-awareness and self-regulation of students with learning disorders (p<0/001). According to the findings of the present study, metacognitive strategies training can be suggested as an efficient method in order to incrasing on cognitive self-awareness and self-regulation of students with learning disorders.

  Keywords: learning disorders, metacognitive, self-awareness, self-regulation
 • Hamideh Pakmehr, Masoumeh Azizi *, Sadegh Hamedinasab Pages 131-142
  Objective

   The current research was conducted with the aim of standardizing and validating the short form of attitude towards inclusive education of children with special needs. 

  Method

  In a descriptive-survey design, 354 undergraduate teacher education students of Farhangian University of Yazd and Khorasan Razavi from 4 campuses participated in this study.

  Finding

  The fit indices indicated that the verification model has a good fit (x2/df = 2.87; GFI = 0.98; RFI = 0.96; SRMR = 0.04; CFI =0.98; RMSEA =0.05). The results of the factor loadings of confirmatory factor analysis also showed that the distribution of questions in one factor corresponds to the main test. In order to verify the convergent and divergent validity of the TAIS-IR scale, the use of the preferred teaching style questionnaire and the correlation coefficients between the score of the attitude scale towards inclusion of children with special needs and the student-centered teaching style were positive and significant (r=0.49, p<0.001). ) which indicates the convergent validity of this scale. Also, the scale score of the attitude towards the inclusion of children with special needs had a negative and significant relationship with the teacher-centered teaching style (r=-0.55, p<0.001), which indicates the divergent validity of this scale. Cronbach's alpha coefficients also showed that the TAIS-IR scale has satisfactory internal consistency. In the end, in order to compare the results of future research with the norm group in Iranian culture, the mean and standard deviation of the scale scores for the whole sample and by gender were presented. 

  Conclusion

   the results indicated that the final adapted version of the scale (TAIS-IR) has suitable psychometric properties and can be used in Iranian society.

  Keywords: Standardization, Inclusive Education, Children with Special Needs, Curriculum