فهرست مطالب

نشریه پژوهش در توانبخشی ورزشی
پیاپی 20 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مرتضی صادقی*، غلامعلی قاسمی، مریم صادقی صفحات 1-10
  زمینه و هدف

  کمردرد مزمن از شایع ترین مشکلات جوامع امروزی است که به دلیل مشکلات همراه با آن، نیازمند بررسی و معرفی روش های مختلف توانبخشی می باشد. بنابراین هدف از این تحقیق مقایسه اثر تمرینات ثبات مرکزی در دو سطح پایدار و ناپایدار بر درد، کنترل قامت و کیفیت زندگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن است.

  روش بررسی

  تعداد20 نفر از زنان مبتلا به کمردرد مزمن به صورت در دسترس و تصادفی در دو گروه تمرینی (10نفر) سطح پایدار و ناپایدار (ترامپولین) قرار گرفتند. درد (با مقیاس بصری درد) تعادل ایستا (آزمون لک لک)، تعادل پویا (آزمون Y) و کیفیت زندگی (پرسشنامه SF36) قبل و بعد از 8 هفته تمرینات اندازه گیری شد. جهت تحلیل استنباطی روش آماری تحلیل واریانس برای داده های تکراری در بسته نرم افزاری spss و در سطح معنادار 05/0 انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد تعامل بین گروهی در متغیرهای کیفیت زندگی، تعادل ایستا و پویا با برتری گروه سطح ناپایدار معنادار بود (05/0<p). از سوی دیگر تغییرات درون گروهی در متغیرهای درد معنادار بود. این بدان معناست که هر دور روش تمرینی بر متغیرهای مذکور اثر معنادار داشته است (05/0<p).

  نتیجه گیری

  نتایج  بیان کننده این است که تمرینات هر دو سطح پایدار و ناپایدار می تواند به طور موثری باعث کاهش درد،  افزایش تعادل و بهبود کیفیت زندگی آزمودنی ها شود. اما نتایج نشان دهنده برتری سطح ناپایدار بر پایدار بوده لذا به عنوان یک مدالیته درمانی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: کمردرد، تعادل، سطح ناپایدار، ریباند، درد، کنترل قامت
 • صلاح الدین ضیاالدینی*، محمدرضا امیرسیف الدینی، محمدتقی امیری خراسانی صفحات 11-18
  زمینه و هدف

  عضلات دورکننده ران در ایجاد ثبات و حرکت اندام تحتانی نقش دارند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر خستگی عضلات دورکننده ران بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن در مردان سالمند می باشد.

  روش بررسی

  در مطالعه حاضر 16 مرد سالمند سالم، بدون سابقه افتادن با میانگین سنی (77/5±62/65 سال)، وزن (37/1±25/75 کیلوگرم) و قد (07/6±169 سانتی متر) در این مطالعه شرکت کردند. در پیش آزمون، ارزیابی کینماتیکی راه رفتن با استفاده از دستگاه تحلیل حرکت انجام شد. در پس آزمون، بعد اجرا پروتکل خستگی عضلات دورکننده ران بلافاصله پس از بروز خستگی، ارزیابی کینماتیکی راه رفتن همانند پیش آزمون انجام شد. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار cortex تحلیل و در قالب فایل Excel استخراج شد. به منظور مقایسه نتایج قبل و بعد از خستگی از آزمون t زوجی استفاده شد.

  یافته ها

  مشاهده شد که بعد از اعمال پروتکل خستگی میزان جابجایی زاویه ای مفاصل اندام تحتانی حین راه رفتن کاهش معناداری داشت (05/0>p). همچنین طول گام در حین راه رفتن بعد از خستگی نسبت به قبل از خستگی کاهش معناداری داشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان داد که طول گام و کینماتیک مفاصل ران، زانو و مچ پا حین راه رفتن تحث تاثیر خستگی عضلات دورکننده ران قرار می گیرند. بنابراین، ضعف عضلات دورکننده ران می تواند یک فاکتور خطرزا در افتادن و آسیب حین راه رفتن در جمعیت افراد سالمند باشد.

  کلیدواژگان: سالمندی، خستگی، کینماتیک، راه رفتن
 • علی یلفانی*، میثم سحاب قلی فر، زهرا رئیسی، آزاده عسگرپور صفحات 19-30
  زمینه و هدف

  همراه با افزایش سن، شیوع دردهای مزمن اسکلتی- عضلانی به طور قابل توجهی افزایش می یابد. کمردرد، شایع ترین درد گزارش شده توسط افراد سالمند در جهان است. فناوری واقعیت مجازی به طور فزاینده ای در بسیاری از حوزه های دانش، از جمله توانبخشی مراقبت های بهداشتی رایج شده است. هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر هشت هفته تمرینات واقعیت مجازی بر درد و کنترل پاسچر مردان سالمند مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی می باشد.

  روش بررسی

  30 سالمند مبتلا به کمردرد مزمن در دو گروه تجربی و کنترل در مطالعه حاضر شرکت کردند. گروه تجربی هشت هفته تمرینات واقعیت مجازی را انجام دادند و گروه کنترل در این بازه زمانی به روتین معمول زندگی خود ادامه دادند. درد و متغیرهای مرکز فشار به ترتیب با استفاده از مقیاس سنجش بصری درد و دستگاه فوت پرشر، قبل و بعد از مداخله ارزیابی شد. از آزمون های آماری تی همبسته و تحلیل کوواریانس یک راهه در نرم افزار SPSS نسخه 22 جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد (05/0<p).

  یافته ها

  نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد پس از هشت هفته، درد (001/0=P) و متغیرهای مرکز فشار (سرعت نوسانات (014/0=P)، محدوده نوسانات (004/0=P)، جابجایی قدامی - خلفی (001/0=P) و جابجایی داخلی- خارجی (03/0=P)) در گروه تجربی نسبت به کنترل کاهش معنی داری داشته است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از تمرینات واقعیت مجازی با هدف کاهش درد و نوسانات پاسچر برای توانبخشی سالمندان مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: نوسانات پاسچر، سالمندی، واقعیت مجازی، کمردرد مزمن
 • مریم قنبری*، علی عباسی، ملیحه حدادنژاد صفحات 31-39
  زمینه و هدف
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر فازهای چرخه قاعدگی بر کینماتیک مفاصل و سگمنت های اندام تحتانی حین اسکوات در بارهای مختلف بود.
  روش بررسی
  تعداد 10 آزمودنی خانم با چرخه قاعدگی طبیعی و منظم به صورت داوطلبانه و هدفمند در این مطالعه شرکت کردند. داده های کینماتیکی اندام تحتانی آزمودنی ها با استفاده از دستگاه مایوموشن در سه فاز فولیکولار اولیه (روزهای اول تا سوم چرخه قاعدگی)، فولیکولار ثانویه (روزهای یازده تا پانزدهم چرخه قاعدگی) و لوتیال (روزهای بیست و یک تا بیست و پنج چرخه قاعدگی) در حین اسکوات با وزن بدن، هالتر 10 کیلوگرم، 25% وزن بدن و 50% وزن بدن ثبت شد. دامنه حرکتی و حداکثر زوایای فلکشن، اداکشن و چرخش داخلی ران، اداکشن و فلکشن زانو، چرخش داخلی تیبیا و دورسی فلکشن مچ پا و در پای برتر آزمودنی ها محاسبه شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل واریانس تکراری نشان داد دامنه حرکتی و حداکثر زوایای اندازه گیری شده در بارهای مختلف در فاز فولیکولار ثانویه در بارهای بزرگتر به طور معنی داری بیشتر می شوند. همچنین دامنه حرکتی و حداکثر زوایا به طور کلی در فاز لوتیال در مقایسه با فاز فولیکولار در اسکوات با بار وزن بدن و وزن های بالاتر بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به ورزشکاران زن توصیه می شود در اوج فاز فولیکولار ثانویه (تخمک گذاری) با احتیاط بیشتری از تمرینات مقاومتی با وزنه های سبک تر استفاده کنند، همچنین پیشنهاد می شود در فاز لوتیال تمرینات مقاومتی کاهش یابد.
  کلیدواژگان: چرخه قاعدگی، کینماتیک مفاصل، کینماتیک سگمنت، اسکوات
 • الناز صالحی راد، سید کاظم موسوی ساداتی* صفحات 41-49
  زمینه و هدف

  سالمندی در زنان با یایسگی همراه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر برخی مولفه های سلامت زنان سالمند یایسه انجام شد.

  روش بررسی

  شرکت کنندگان این پژوهش 86 زن یایسه بالای 60 سال (گروه تجربی 43 نفر، گروه کنترل: 43 نفر) شهر تهران بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون بود. گروه تجربی، تمرینات پیلاتس را به مدت هشت هفته، 3 جلسه در هفته به مدت 60 دقیقه انجام دادند، اما گروه کنترل در هیچ گونه فعالیتی به غیر از فعالیت های معمول روزانه شرکت نداشتند. اختلالات خواب، افسردگی، اضطراب و خستگی ادراک شده به ترتیب با استفاده از پرسشنامه های پیتسبورگ، مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی (HADS) و مقیاس شدت خستگی (FSS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این مطالعه به منظور آزمون فرضیات تحقیق در شرایط نرمال از تحلیل کوواریانس و تی همبسته استفاده شد. تمام تحلیل های آماری با SPSS نسخه 26 انجام شد سطح معنی داری (01/0≥P) در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد 8 هفته تمرینات پیلاتس تاثیرات مثبتی بر اختلالات خواب (001/0≥P)، اضطراب (001/0≥P)، افسردگی (001/0≥P) و خستگی (001/0≥P) زنان یایسه دارد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد استفاده از تمرینات پیلاتس در زنان سالمند می تواند بر اختلالات خواب، اضطراب، افسردگی و خستگی زنان یایسه نتایج مطلوبی را در پی داشته باشد و نشان دهنده اهمیت استفاده از این تمرینات در زنان سالمند و یایسه است. همچنین استفاده از این تمرینات در زنان یایسه به درمانگران توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تمرینات پیلاتس، اختلالات خواب، اضطراب، افسردگی، زنان سالمند
 • پریسا صداقتی، عاطفه سادات حسینی، حامد زارعی*، فاطمه حیدری صفحات 51-62
  زمینه و هدف

  هدف از این مطالعه جمع آوری آزمون های عملکردی ارزیابی تعادل افراد دارای نقص شنوایی می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه به صورت مرور سیستماتیک بود و بررسی جامعی بر آزمون های عملکردی ارزیابی تعادل در افراد دارای نقص شنوایی صورت گرفت. جستجو در پایگاه های PubMed, Web of Science, Cochrane Central Register of Controlled Clinical Trials, Google Scholar, and Scopus انجام شد. دوره جستجو از آغاز تا آوریل 2021 صورت گرفت. علاوه بر این، جستجوی دستی و بررسی کامل منابع مقالات نیز انجام گردید.

  یافته ها

  21 آزمون مختلف از 15 مقاله استخراج شدند که برای ارزیابی عملکردی تعادل افراد دارای نقص شنوایی مورد استفاده قرار گرفته بودند. بعد از بررسی دقیق آزمون های به کار گرفته شده برای ارزیابی عملکردی تعادل افراد دارای نقص شنوایی مشخص شد که مطالعات از 9 آزمون برای ارزیابی تعادل ایستا و 8 آزمون برای ارزیابی تعادل پویا و 4 آزمون چندبخشی برای ارزیابی عملکردی تعادل در افراد دارای نقص شنوایی استفاده کرده اند.

  نتیجه گیری

  آزمون های عملکردی که برای ارزیابی تعادل در افراد دارای نقص شنوایی استفاده شده اند، آزمون هایی هستند که برای سایر گروه ها نیز به کار گرفته شده اند و آزمون های عملکردی که به صورت اختصاصی ارزیابی دقیقی از تعادل این افراد داشته باشد، وجود ندارد. به نظر می رسد برای این که مشخص شود که کدام آزمون های عملکردی ارزیابی دقیق و درستی از تعادل افراد دارای نقص شنوایی دارد، نیاز هست که مطالعات پژوهشی با هدف بررسی روایی آزمون های عملکردی با استفاده از دستگاه های پیشرفته و دقیق ارزیابی تعادل انجام بگیرد تا مشخص شود که کدام یک از آزمون ها، عملکرد دقیق و بهتری در بررسی تعادل افراد دارای نقص شنوایی دارد.

  کلیدواژگان: افراد دارای نقص شنوایی، تعادل، کنترل پاسچر، آزمون های عملکردی تعادل
 • حمیدرضا زنگویی، رحمان شیخ حسینی*، محمد یوسفی، هاشم پیری صفحات 63-72
  زمینه و هدف
  پس از بازسازی لیگامان، نقص در کنترل پاسچر حین تکالیف عملکردی، ممکن است آسیب ثانویه لیگامان را پیش بینی نماید. لذا، این مطالعه با هدف مقایسه کنترل پاسچر بین ورزشکاران زن با و بدون بازسازی لیگامان صلیبی قدامی حین مانور فرود تک پا صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی مقطعی، 20 ورزشکار زن (10 ورزشکار گروه کنترل (بدون سابقه آسیب و جراحی زانو) با میانگین سنی 21/0±89/20 سال، قد 69/0±81/164 سانتی متر و جرم 92/0±8/62 کیلوگرم و همچنین 10 ورزشکار با ACLR با میانگین سنی 41/0±57/21 سال، قد 37/0±48/165 سانتی متر و جرم 76/0±56/61 کیلوگرم)، تکلیف فرود تک پا را از یک سکوی 30 سانتی متری بر روی مرکز فورس پلیت (40×60 برتک) سه مرتبه انجام دادند و تعادل خود را به مدت 20 ثانیه حفظ نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها توسط SPSS نسخه 25 و آزمون تی مستقل در سطح معنی داری 95 درصد انجام شد (05/0≥P).
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که میانگین شاخص کنترل پاسچر (سطح نوسان بیضی شکل) در گروه کنترل بیشتر از گروه ACLR بود. به عبارت دیگر، میانگین شاخص کنترل پاسچر در گروه کنترل 47/68 سانتی متر مربع و در گروه ACLR 08/60 سانتی متر مربع بود.
  نتیجه گیری
  اگر چه بازسازی لیگامان صلیبی قدامی نقش مکانیکی آن را ترمیم می کند، اما در بازیابی عملکرد حسی چندان موفقیت آمیز نیست؛ و این عامل ممکن است منجر به کنترل پاسچر ضعیف، عدم حس موقعیت مفصل و نهایتا آسیب ثانویه لیگامان صلیبی قدامی شود.
  کلیدواژگان: بازسازی ACL، کنترل پاسچر، زنان ورزشکار
 • هادی نیک بخت، سید یوسف احمدی بروغنی*، وحید اربابی صفحات 73-84
  زمینه و هدف

  در یک زانوی پرانتزی تعادل بار در دو طرف مفصل زانو به هم خورده و تنش وارده به قسمت داخلی مفصل بیشتر از مقدار آن در مقایسه با یک پای سالم است. معمول ترین نوع جراحی برای ایجاد تعادل در بار مفصل، جراحی موسوم به استیوتومی قسمت بالای تیبیا است.

  روش بررسی

  در این مطالعه، مدل سه بعدی برای یک نمونه ی مفصل زانوی پرانتزی از روی تصاویر ام آر آی تولید شده است. سپس مدل نمونه ی دوم برای همان مفصل بعد از انجام عمل مجازی استیوتومی گوه بسته، تولید شده است. برای وضعیت ایستادن معمولی، پس از بارگذاری و حل مساله، وضعیت توزیع تنش در منیسک و غضروف های مفصل با استفاده از روش اجزای محدود برای هر دو حالت به دست آمده است.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که مقادیر حداکثر تنش فون میسز (حداکثر اعوجاج) و نیز فشار تماسی برای زانوی پرانتزی مقادیر بسیار بالاتری نسبت به پای عمل شده دارد. حداکثر فشار تماسی، تحت یک بار 400 نیوتنی که بر انتهای بالایی سر استخوان فمور وارد شده، برای زانوی پرانتزی قبل از عمل 821/7 مگاپاسکال در منیسک داخلی و برای زانوی عمل شده 099/4 مگاپاسکال و در منیسک خارجی به دست آمد. همچنین حداکثر تنش فون میسز برای قبل و بعد عمل به ترتیب 501/6 و 488/3 مگاپاسکال بود که هر دو در منیسک داخلی دیده شدند.

  نتیجه گیری

  پس از شبیه سازی و تحلیل اجزای محدود، نتایج توزیع تنش نشان داد که تنش ها پس از عمل، توزیع مناسب تری پیدا می کنند و به مقادیر یک پای سالم نزدیک تر می شوند.

  کلیدواژگان: زانوی پرانتزی، مفصل زانو، استئوتومی گوه بسته، تحلیل اجزای محدود
 • الهام شاهی، حامد عباسی*، داود خضری صفحات 85-99
  زمینه و هدف

  آسیب طناب نخاعی (SCI) با تخریب مسیرهای صعودی و نزولی طناب نخاعی، باعث تغییر در سیستم کنترل پاسچر می شود. کنترل قامت و توانایی حفظ تعادل نشسته در افراد با SCI از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای حمایت از استراتژی های اجرا شده در جهت بهبود کنترل تنه و تعادل نشسته توسط متخصصان این زمینه، استفاده از ابزاری روا و پایا جهت ارزیابی تعادل نشسته ضروری می باشد. بنابراین هدف این مطالعه طبقه بندی و معرفی ابزارهای موجود در ارزیابی تعادل نشسته در افراد با SCI بود. 

  روش بررسی

  جست و جوی مقالات با کلید واژه های فارسی و انگلیسی به دست آمده از مش در پایگاه های MEDLINE (PubMed), Science Direct, MAGIRAN در بازه زمانی 2016 تا 2022 صورت گرفت فرآیند انتخاب مقالات بر اساس PRISMA بود.

  یافته ها

  در مجموع 183 مقاله بعد از جست و جو در پایگاه های داده به دست آمد. پس از مراحل غربالگری و بررسی 12 مقاله برای مطالعه اصلی لحاظ شد. استخراج متغیرها برای این 12 مقاله انجام شد.

  نتیجه گیری

  مرور مطالعات نشان داد که آزمون های ارزیابی تعادل نشسته به 2 گروه بالینی و آزمایشگاهی تقسیم می شوند. از میان ابزارهای بالینی ابزارهای (SSEBT)، (FIST-SCI)، (SBM)، آزمون کنترل تنه و مجموعه ابزارهای ارزیابی و در بین ابزارهای آزمایشگاهی آزمون های (LOS) ، (SWS) و (IMU) گزینه های مناسبی برای ارزیابی تعادل نشسته هستند.

  کلیدواژگان: آسیب طناب نخاعی، تعادل نشسته، روان سنجی
 • یعقوب ابراهیمی، احمد محمدی مقدم*، رامین بلوچی، فریده باباخانی صفحات 101-114
  زمینه و هدف

  حس عمقی بخشی از سیستم حسی پیکری می باشد که مسیول گردآوری اطلاعات برای سیستم عصبی مرکزی به منظور آگاهی دادن از وضعیت بخش های بدن است. یکی از عوامل ایجاد اختلال در حس عمقی خستگی است. از طرفی خستگی ممکن است تحت تاثیر سابقه ورزشی قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر مقایسه آثار خستگی عضلات مرکزی بر حس عمقی لگن و زانو و میزان انواع تعادل افراد ورزشکار و غیرورزشکار بود.

  روش بررسی

  30 مرد (15 ورزشکار و 15 غیرورزشکار) (64/1±87/24 سال سن، 53/5±27/178 سانتی متر قد، 78/6±13/73 کیلوگرم وزن، طول اندام تحتانی 73/4±87/90 سانتی متر) به عنوان پیش آزمون، آزمون های حس عمقی لگن و زانو و تعادل (ایستا و پویا) را انجام دادند. در جلسه دوم، افراد پس از شرکت در پروتکل خستگی عضلات مرکزی، بلافاصله آزمون های حس عمقی و تعادل را در شرایط خستگی انجام دادند. به منظور مقایسه ی نتایج پیش و پس از انجام پروتکل خستگی از روش کوواریانس استفاده گردید. سطح معنی داری (05/0≤p) در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین اثر خستگی عضلات مرکزی بر حس عمقی لگن در زاویه 30 درجه (002/0=p)، حس عمقی زانو در زاویه 60 درجه (007/0=p) و تعادل پویا (001/0=p) افراد ورزشکار و غیرورزشکار وجود دارد. در میزان تعادل ایستا (072/0=p) این تفاوت معنادار نبود.

  نتیجه گیری

  تقویت عضلات مرکزی تنه جهت پیشگیری از آسیب های ورزشی، باید مورد توجه ویژه مربیان و ورزشکاران قرار گیرد. با توجه به ارتباط پدیده خستگی با افزایش وقوع آسیب ورزشی، می توان رخداد خستگی عضلات مرکزی به ویژه در افراد غیرورزشکار را یک زنگ خطر دانست و فعالیت بدنی حداقلی با تاکید بر تقویت عضلات مرکزی تنه را به همگان توصیه نمود.

  کلیدواژگان: خستگی، ثبات مرکزی، حس عمقی، تعادل
 • علی صیدی*، مهدی قیطاسی، مصطفی زارعی صفحات 115-126
  زمینه و هدف

  یکی از راه های تغییر در فعالیت عضلات اکستنسور ران و تنه در تمرین پل، تغییر در زاویه خم شدن زانو و استفاده از سطوح ناپایدار است. تحقیق حاضر در نظر دارد حرکت پل در زوایای مختلف خم شدن زانو در سطح ناپایدار را بر فعال سازی عضلات منتخب ران فوتبالیست های مرد جوان مقایسه کند.

  روش بررسی

  18 فوتبالیست جوان حرکت پل روی بوسو بال با زوایای مفصل زانو در وضعیت های اکستنشن کامل، 45 و 90 درجه فلکشن را انجام دادند و مقدار و زمان شروع فعالیت عضلات منتخب ران با استفاده از دستگاه الکترومیوگرافی ارزیابی شد.

  یافته ها

  تفاوت معناداری در میزان فعالیت عضلات نیمه وتری، دوسر رانی، سرینی بزرگ و سرینی میانی در زوایای مختلف زانو وجود داشت (001/0=P). همچنین تفاوت معناداری در زمان شروع فعالیت عضله سرینی میانی در زوایای مختلف زانو مشاهده شد (005/0=P)؛ اما تفاوت معناداری در زمان شروع فعالیت عضلات نیمه وتری (52/0=P)، دوسر رانی (12/0=P) و سرینی بزرگ (40/0=P) در زوایای مختلف زانو وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  برای تقویت عضلات همسترینگ، حرکت پل با زاویه های فلکشن کمتر زانو (به ترتیب اکستنشن کامل، 45 درجه و 90 درجه فلکشن زانو) و برای تقویت عضلات گلوتیال، حرکت پل با زاویه های فلکشن بیشتر زانو (به ترتیب 90 درجه، 45 درجه و اکستنشن کامل زانو) موثر تر است. همچنین نتایج نشان داد که حرکت پل روی بوسو بال با 45 درجه فلکشن زانو می تواند عضله سرینی میانی را زود تر فعال کند؛ بنابراین، طبق داده های مطالعه حاضر می توان از این تمرینات در زوایای مختلف مفصل زانو با اهداف خاص و با توجه به نیاز در افراد مختلف استفاده کرد.

  کلیدواژگان: سطح ناپایدار، فعال سازی عضلانی، تمرین پل، بازیکن فوتبال
 • سید محمد حسینی*، عطاالله براتی، امین رسولی، امیرحسین براتی، هدی مزینی صفحات 127-138
  زمینه و هدف

  هدف پژوهش حاضر مقایسه برخی فاکتورهای زیست حرکتی در زمان ارحج و غیر ارجح بر اساس کرونوتایپ در پسران جوان 18 تا 25 سال می باشد.

  روش بررسی

  جامعه آماری شامل پسران ورزشکار 18 تا 25 سال شهرستان تهران بود. با استفاده از نرم افزار جی پاور تعداد نمونه 40 نفر محاسبه گردید. برای تشخیص صبح دوست یا عصر دوست بودن آزمودنی ها از پرسشنامه ی صبحگاهی- شامگاهی استفاده شد. از آزمون آنوای ترکیبی برای بررسی اثر کرونوتایپ بر تعادل، انعطاف پذیری و دامنه ی حرکتی در دو زمان ارجح و غیرارجح استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج سنجش مکرر ترکیبی نشان داد که اثر اصلی آزمون و اثر تعامل گروه با آزمون در هیچ کدام از متغییرها معنادار نشد اما اثر اصلی گروه در متغییر چرخشی خارجی تفاوت معنی داری داشت. در پیش آزمون بین گروه ها اختلاف معنی داری وجود نداشته اما در پس آزمون عصردوست به شکل معنی داری نمرات بالاتری در متغیر عملکرد نسبت به صبح دوست داشته است و دامنه حرکتی چرخش خارجی در گروه عصر دوست در صبح و عصر تفاوت معنی داری داشته است. ممکن است کرونوتایپ بر عملکرد آزمودنی ها در مولفه های مورد نظر اثرگذار باشد اما نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تفاوت معناداری بین عملکرد آزمودنی ها در زمان ارجح و غیرارجح مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  هر چند که ممکن است کرونوتایپ بر عملکرد آزمودنی ها در مولفه های اندازه گیری شده در این پژوهش اثرگذار باشد اما نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تفاوت معناداری بین عملکرد آزمودنی ها در زمان ارجح و غیرارجح وجود ندارد.

  کلیدواژگان: کرونوتایپ، دامنه حرکتی، انعطافپذیری، تعادل
|
 • Morteza Sadeghi *, Gholamali Ghasemi, Maryam Sadeghi Pages 1-10
  Aim

  Chronic back pain is one of the most common problems in today's society that has recently increased due to inactivity, so various methods of rehabilitation are being studied. The aim of this study was to Comparison of the Effect of Core Stability exercises at both stable and unstable levels on pain, height control and quality of life in women with chronic low back pain.

  Materials and Methods

  Twenty female patients with chronic low back pain were randomly divided into two groups of exercise (n = 10) stable and unstable (trampoline). Pain (by visual pain scale), static balance (by stork test), dynamic balance (by Y test) and quality of life (by SF36 questionnaire) were measured before and after the 8 week intervention. Subsequently, patients in both groups received their own training, three sessions every week for 8 weeks. Data were analyzed by repeated measure ANOVA in SPSS software.

  Results

  The results showed that the intergroup interaction in the variables of pain, quality of life, static and dynamic balance was significant with the superiority of the unstable level group (P <0.05).

  Conclusion

  The results of the study indicate that exercises for both stable and unstable surface effectively improve pain, increase balance and improve the quality of life of the subjects. The results, however, show that the variables in the unstable training group (trampoline) have significantly improved compared to the other group, so this method can be used as a complementary treatment modality for patients with non-specific chronic low back pain. .

  Keywords: Low back pain, Balance, unstable surface, pain, Postural control
 • Salahaddin Ziaaddini *, Mohammadreza Amirseyfaddini, Mohammadtaghi Amiri-Khorasani Pages 11-18
  Background and aim:

  Hip abductors muscles play a role in providing stability and movement to the lower limbs. The purpose of this study was to examine the effects of hip abductors muscles fatigue on kinematics gait parameters in the Elderly men.

  Materials and methods

  The participants of this study included sixteen healthy elderly men without a history of falling with a mean age (65.62±5.77 years(, mass (75.25±1.37 kg(, height (169±6.07 cm(. In the pre-test, gait kinematics evaluation was performed using a motion analysis device. Then the subjects participated in the hip abductor muscles fatigue program and immediately after the fatigue, gait kinematics evaluation was performed like a pre-test. Data collected through the Cortex software was analyzed and extracted in Excel file format. A paired sample t-test was used to compare the results before and after fatigue.

  Results:

   The findings showed that after applying the fatigue protocol, the angular displacement of the lower limbs during gait was significantly decreased (p <0.05). In addition, the step length of gait after fatigue decreased significantly before fatigue (p< 0.05).

  Conclusion :

  The results of this study showed that the step length and kinematic of the hip, knee, and ankle joints during of walking are the effects of fatigue the hip abductor muscles. Therefore, the hip abductor muscles weakness can be a risk factor for falling and injuring during walking in the elderly population.

  Keywords: Aging, Fatigue, kinematics, Gait
 • Ali Yalfani *, Meysam Sahab Gholifar, Zahra Raeisi, Azadeh Asgsrpoor Pages 19-30
  Background and Aim

  Chronic musculoskeletal pain increases significantly with age. Back pain is the most common pain reported by elderly people in the world. Virtual reality (VR) technology has become increasingly prevalent in many spheres of knowledge, including healthcare rehabilitation. The aim of this study was to determine the effect of eight weeks of virtual reality training (VRT) on pain and postural control of elderly men with chronic nonspecific low back pain (CNLBP).

  Methods

  Thirty elderly patients with CNLBP in both experimental and control groups participated in this study. The experimental group performed 30 min VRT three times a week for eight weeks, and the control group continued their normal life routine during this period. Pain and center of pressure (CoP) variable were assessed before and after the intervention using visual analogue scale and foot pressure system, respectively. Paired sample t-test and one way analysis of covariance at SPSS software version 22 were used for data analysis (P<0.05).

  Results

  The results of statistical analysis indicated that pain (P=0.001) and CoP variables (oscillation velocity (P=0.014), sway area (P=0.004), anterior-posterior displacement (P=0.000) and medial-lateral displacement (P=0.03)) in the experimental group had a significant decrease compared to the control after eight weeks.

  Conclusion

  According to the obtained results, the use of VRT with the aim of reducing pain and postural fluctuations is recommended to rehabilitation of geriatric with CNLBP.

  Keywords: postural sway, Geriatric, Virtual reality, chronic low Back pain
 • Maryam Ghanbari *, Ali Abbasi, Malihe Hadadnezhad Pages 31-39
  The aim of this study was to investigate the effect of menstrual cycle phases on the lower limb joints and segments kinematics during squats at different loads. Ten female subjects with normal and regular menstrual cycle voluntarily participated in this study. Kinematics of the lower limbs of subjects were recorded using Myomotion device in three phases of primary follicular (first to third days of the menstrual cycle), secondary follicular (eleventh to fifteenth days of the menstrual cycle), and luteal (twenty-first to twenty-fifth days menstrual cycles) during squats with body weight, 10 kg barbell, 25% body weight, and 50% body weight. Range of motion (ROM) and maximum angles of thigh flexion, adduction, and internal rotation, knee adduction and flexion, tibia internal rotation and ankle dorsiflexion in preferred leg of the subjects were calculated. The results of repeated measures analysis of variance showed that the ROM and maximum angles in different loads significantly increased in the secondary follicular phase with increase in load. Moreover, the ROM and maximum angles were generally higher in the luteal phase compared to the follicular phase in squat with body weight and higher loads. According to the results, it suggests female athletes use resistance exercises with lighter weights with more caution at the peak of the secondary follicular phase (ovulation). Moreover, it is siggests to reduce resistance training during luteal phase.
  Keywords: Menstrual cycle, Joint kinematics, Segment kinematics, Squat
 • Elnaz Salehi Rad, Seyed Kazem Mousavi Sadati * Pages 41-49
  Background and Aim

  Aging is associated with menopause in women. The present study investigates the effect of Pilates exercises on some components of old menopausal women's psychological health.

  Materials and Methods

  Participants in this study were 86 postmenopausal women over 60 years (experimental group: N=43, control group: N=43) in Tehran. The present study was a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design. The experimental group performed Pilates exercises for eight weeks, 3 sessions per week for 60 minutes, but the control group did not participate in any sports activities other than normal daily activities. The quality of sleep, depression, anxiety, and fatigue were assessed using the Pittsburgh Questionnaire Index (PSQI), the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), and Fatigue Severity Scale (FSS), respectively. ANCOVA analysis of covariance and related T was used to test the research hypotheses under normal conditions. All statistical analyzes were performed with SPSS version 26. A significant level (α ≤0 0.01) was considered.

  Results

  The results of this study showed that 8 weeks of Pilates exercises has positive effect on Sleep disturbances (P ≤0 0.001), anxiety (P ≤0 0.001), depression (P ≤0 0.001), and fatigue (P ≤0 0.001) in postmenopausal women (P ≤0 0.05).

  Conclusion

  It seems that the use of Pilates exercises in postmenopausal women can lead to effective results on sleep quality, anxiety, depression, and fatigue and shows the importance of using these exercises in elderly and postmenopausal women. Therapists are also advised to use Pilates exercises in postmenopausal women.

  Keywords: Pilates exercises, Sleep disturbances, Anxiety, depression, elderly women
 • Parisa Sedaghati, Atefe Sadat Hosseini, Hamed Zarei *, Fatemeh Heidari Pages 51-62
  Background and aim

  It is assumed that hearing loss is associated with the labyrinth dysfunction and may interfere with postural control. Therefore, the present study aimed to collect functional tests for balance assessment in the hearing impaired people.

  Materials and Methods

  This is a systematic review, in which, a comprehensive review was performed on functional tests for balance assessment in hearing impaired people. Databases such as PubMed, Web of Science, Cochrane Central Register of Controlled Clinical Trials, Google Scholar, and Scopus were searched. The search period lasted from the beginning of 2021 to April 2021.

  Results

  15 articles were selected in which 21 different tests had been used to assess the balance of the hearing impaired. After careful examination of the tests used to assess the balance of the hearing impaired, it was found that the studies used 9 tests to assess static balance, 8 tests to assess dynamic balance and 4 multidisciplinary tests to assess balance in the hearing impaired.

  Conclusion

  The functional tests that have been used to evaluate the balance in people with hearing impairment are the tests that have been used for other groups as well, and there are no functional tests that specifically evaluate the balance of these people. It seems that in order to determine which functional tests provides an accurate and correct evaluation of the balance of the hearing impaired, it is necessary to conduct studies to evaluate the validity of functional tests using advanced and accurate balance assessment tools.

  Keywords: hearing-impaired, Balance, Postural control, functional tests of balance
 • Hamidreza Zanguie, Rahman Sheikhhoseini *, Mohammad Yousefi, Hashem Piri Pages 63-72
  Background and Aims
  This study aimed to compare the postural control between female athletes with and without ACL reconstruction during a single-leg landing maneuver.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, twenty female athletes (10 healthy (without history of knee injuries or surgery): age=20.89±0.21 years, height=164.81±0.69 cm, weight=62.80±0.92 kg, and 10 ACLR: age=21.57±0.41 years, height=165.48±0.37 cm, weight=61.56±0.76 kg) performed a single-leg landing on a 30-centimeter platform on the center of the force plate (40×60 Bertec) and held their balance for 20 seconds. The data analysis was performed by SPSS version 25. Independent t-tests were used to examine possible between-group differences at the significance level of 95% (P ≤ 0.05).
  Results
  The results of the study showed that the mean of postural control index (Confidence Ellipse Area) in the control group was higher than in the ACLR group. In other words, the mean of postural control index was 68.47 cm2 in the healthy group and 60.08 cm2 in the ACLR group.
  Conclusion
  Although the reconstruction of the anterior cruciate ligament restores its mechanical role, it is not very successful in restoring sensory function; And this factor may lead to poor postural control, lack of sense of joint position, and finally secondary injury of the anterior cruciate ligament.
  Keywords: ACL Reconstruction, Postural control, Female Athletes
 • Hadi Nickbakht, Seyed Yousef Ahmadi Brooghani *, Vahid Arbabi Pages 73-84
  Background and aim

  In a varus knee, the load balance on two sides of the knee joint is disturbed and the stress applied to the medial side of the joint will be greater than that of a healthy knee. The most common type of surgery to correct the deformity and balance the joint load is surgery called High Tibial Osteotomy.

  Materials and method

  In this study, a 3D model for a varus knee joint specimen was generated from MRI images. The second sample 3D model is prepared for the same joint after performing a virtual Closed Wedge Osteotomy. For the normal standing position, after loading and solving the problem, the stress distribution in the meniscus and the articular cartilage for both samples is obtained.

  Results

  The results show that the maximum values of Von Mises stress and Contact Pressure for the varus knee are much higher than the corresponding values for the operated knee. The maximum contact pressure, under a 400 Newtons load applied to the upper end of the femoral head, was 7.821 MPa in the internal meniscus for the preoperative knee and 4.099 MPa for the operated knee in the external meniscus. Also, the maximum von Mises stress for before and after surgery was 6.501 and 3.488 MPa, respectively, both in the inner meniscus.

  Conclusion

  After simulation and finite elements analysis, the results of stress distribution showed that the stresses find a more suitable distribution after the operation and are closer to the values of a healthy knee.

  Keywords: Varus knee, Knee joint, closed wedge osteotomy, Finite elements analysis
 • Elham Shahi, Hamed Abbasi *, Davood Khezri Pages 85-99
  Background and aim

  Spinal cord injury affects postural control by impairing the ascending and descending pathways of the spinal cord. Trunk control and the ability to maintain seated balance have particular importance for people with spinal cord injuries. To support the strategies implemented to improve trunk control and seated balance by experts in this field, it is necessary to use a valid and reliable tool to assess sitting balance. Therefore, this study aimed to classify and introduce the available tools in the assessment of sitting balance in people with spinal cord injuries.

  Materials and methods

  Articles were searched with Persian and English keywords obtained from Mesh in MEDLINE (PubMed), Science Direct, and MAGIRAN databases in the period from 2016 to 2022. The selection process of articles was based on PRISMA.

  Results

  A total of 183 articles were obtained after searching the databases. After screening and review, 12 articles were included in the main study. The variables were extracted for these 12 articles.

  Conclusion

  A review of the studies shows that sitting balance assessment tests are divided into 2 clinical and lab groups. Among the clinical tools, (SBM), trunk control test, Set of Assessment Tools, (SSEBT) and (FIST-SCI), and the lab tools (LOS), (SWS) and (IMU) seem to be suitable options for assessing sitting balance.

  Keywords: Spinal Cord Injury, sitting balance, psychometrics, review study
 • Yaghoob Ebrahimi, Ahmad Mohammadi Moghaddam *, Ramin Baloochi, Farideh Babakhani Pages 101-114
  Background and aim

  Proprioception is a part of the body sensory system which is responsible for collecting information for the central nervous system in order to inform the condition of parts of the body. One of the causes of impaired proprioception, is fatigue. The aim of this study was to compare the effects of Core muscle fatigue on pelvic and knee Proprioception and the amount of balance types of athletes and non-athletes.

  Materials and Methods

  30 men (15 athletes and 15 non-athletes) as a pre-test, preformed pelvic and knee proprioception and balance (static and dynamic) tests. In the second session, individuals participated in core muscle fatigue protocol and immediately underwent proprioception and balance tests in fatigue conditions. covariance method was used to compare the results between before and after fatigue protocol. Significance level (p≤0.05) was considered.

  Results

  The findings showed that there was a significant difference between the effect of core muscle fatigue in pelvic proprioception at an angle of 30 degrees (p=0.002), knee proprioception at an angle of 60 degrees (p= 0.007), and dynamic balance (p= 0.001) among athletes and non-athletes. This difference was not significant in static balance (p= 0.072).

  Conclusion

  Reinforcement the core muscles to prevent sports injuries should be given special attention by coaches and athletes. Considering the relationship between of the fatigue and the increase in the sports injuries, core muscle fatigue, especially in non-athletes, can be considered an alarm and minimal physical activity with emphasis on reinforcement the core muscles be recommended to everyone.

  Keywords: Fatigue, Core Stability, proprioception, Balance
 • Ali Seydi *, Mehdi Gheitasi, Mostafa Zarei Pages 115-126
  Background and Aim

  Changing the knee flexion angle and using unstable devices are some ways to change the activity of the hip and trunk extensors in supine bridge exercise. The present study intends to compare the effect of different knee flexion angles in bridge exercise at the unstable surface on the activation of selected muscles of young male soccer players.

  Materials and Methods

  Eighteen young players performed one-session bridge exercises on a Bosu ball on full-extension (0°), 45°, and 90° of knee flexion, and electromyography was used to assess the amount and the onset of activity in selected hip muscles.

  Results

  The results showed a significant difference in the electrical activity of Semitendinosus, Biceps Femoris, Gluteus Maximus, and Gluteus Medius at different knee angles (P=0.001). Furthermore, Even the results showed a significant difference in the onset of Gluteus Medius muscle activity at different knee angles (P=0.005), but the difference was not significant in the onset of Semitendinosus muscles (P=0.52), Biceps Femoris (P=0.12) and Gluteus Maximus (P=0.40) at different knee angles.

  Conclusion

  For strengthening the Hamstrings, bridge exercise with less knee flexion angles and for reinforcing the Gluteal muscles, bridge exercise with more knee flexion angles showed more effectiveness. Additionally, results have shown that performing bridge exercises on Bosu Ball with 45° of knee flexion can activate the Gluteus Medius muscle faster. Therefore, based on the findings of this study, this exercise on different angles of the knee joint can be used for specific aims and by considering the individual needs.

  Keywords: unstable surface, Muscle Activation, Bridge Exercise, Soccer Player
 • Seyed Mohammad Hosseini *, Ataalah Barati, Amin Rasooli, Amirhossein Barati, Hoda Mozayani Pages 127-138
  Background

  The aim of the present study is to compare some bio-motor factors during preferred and non-preferred times based on chronotype in young men aged 18 to 25 years old.

  method

  The population included male athletes between the ages of 18 and 25 in Tehran. Using Gpower sample size software, the total sample size of 40 people was calculated. Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ) was used. To measure the internal and external rotation of the shoulder, the Mobee Med device was used, the flexibility of the leg muscles was measured by the Wells test, and the Biodex balance meter was used to evaluate the static and dynamic balance. A mixed ANOVA test was used for data analysis.

  Results

  The results showed that the main effect of the test and also the effect of the interaction between the group and the test was not significant in any of the variables, but the main effect of the group in the external rotation variable had a significant difference. In the pre-test stage, there was no significant difference between the groups, but in the post-test, evening types had significantly higher scores in the performance variable than morning types. In other words, there was a significant difference in the external rotation range of motion of the shoulder in the evening type group in the morning and in the evening. the results of the present study showed that there was no significant difference between the subjects' performance in the preferred and non-preferred time.

  Keywords: chronotype, range of motion, Flexibility, Balance