فهرست مطالب

نشریه راهبردهای توسعه روستایی
سال دهم شماره 1 (پیاپی 37، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهرا کمالی، مریم قاسمی* صفحات 1-19

  در ایران، مخاطره سیل سالانه خسارات فراوانی به روستاییان مناطق درگیر به ویژه در بخش مسکن وارد می کند. به همین دلیل توجه به تاب آوری کالبدی مساکن روستایی به دلیل آسیب پذیری بالای آنها در مواجهه با سیل ضروری است. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی راهبردهای مطلوب تاب آوری کالبدی مساکن روستایی در مواجهه با سیلاب پرداخته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی مبتنی بر مطالعات اسنادی و پیمایش میدانی است. پس از مطالعات اکتشافی اولیه، تعداد 9 روستا در شهرستان درگز که بیشترین آسیب پذیری در برابر سیل را داشتند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از دو ابزار برنامه ریزی استراتژیک SWOT-QSPM انجام شد. با توجه به خبره محور بودن این دو ابزار پرسشنامه پژوهش به کمک 25 نفر از خبرگان روستایی (دهیار و اعضای شورای اسلامی روستا) تکمیل گردید. بر اساس مطالعات اکتشافی اولیه 14 نقطه قوت و فرصت به عنوان مزیت و 18 نقطه ضعف و تهدید به عنوان محدودیت پیش روی تاب آوری کالبدی مسکن روستایی در مواجهه با سیل شناسایی شد. باتوجه به امتیاز نهایی در IFE=2.46 و درEFE=2.41 «راهبردهای تدافعی» یا حداقل- حداقل به عنوان راهبردهای کانونی جهت افزایش تاب آوری کالبدی مساکن روستایی انتخاب شد. هدف کلی راهبردهای تدافعی، یا «راهبرد بقا» کاهش ضعف های سیستم برای کاستن و خنثی سازی تهدیدها است. براساس تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ماتریس QSPM در بین استراتژی های تدافعی «ارتقای دانش و آگاهی ساکنان از اصول استاندارد ساخت و ساز در نواحی در معرض سیل»، بالاترین امتیاز یعنی 2.637 را کسب نموده و به عنوان اولین راهبرد انتخاب شده است.

  کلیدواژگان: سیل، تاب آوری کالبدی، مسکن روستایی، شهرستان درگز، سوات
 • فاطمه کاظمیه*، اسماء عیدی، صادق اسمعیلی صفحات 21-35

  تشکیل و گسترش شرکت های تعاونی روستایی یکی از مهم ترین سیاست ها و راهبردهای توسعه ی بخش کشاورزی و جامعه ی روستایی ایران در نیم قرن اخیر به شمار می رود. لذا با توجه به نقشی که شرکت های تعاونی روستایی در این راستا می توانند داشته باشند تحقیق حاضر با هدف شناسایی موانع توسعه شرکت های تعاونی روستایی در شهرستان ارومیه انجام گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناسی تحلیلی- اکتشافی می باشد و رویکردی کیفی -کمی دارد. جامعه آماری مشتمل بر دو گروه بود. گروه اول صاحب نظران و متخصصان در امور تعاونی روستایی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 15 نفر انجام شد. گروه دوم مدیران و اعضای هییت مدیره شرکتهای تعاونی روستایی شهرستان ارومیه در سال 1400 به تعداد 120 نفر بودند که با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی انجام یافت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی و به کمک نرم افزار spss22 انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که موانع توسعه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان ارومیه در قالب هفت عامل فرهنگی- اجتماعی، ویژگی های ساختاری، اقتصادی، مدیریتی، سیاستی، سازمانی- حمایتی و خدماتی طبقه بندی شدند و عامل اول با نام فرهنگی- اجتماعی و با تبیین 11.41درصد از تغییرات واریانس به عنوان مهم ترین عامل معرفی شد که پایین بودن دانش حرفه ای اعضای تعاونی، اختلافات میزان اعضا و ارکان تعاونی، پایین بودن روحیه مسیولیت پذیری در بین اعضای تعاونی از جمله متغیرهای واقع شده در این عامل بودند. براساس نتایج به دست آمده، مشکلاتی که در هفت عامل خلاصه شده اند حدود 62 درصد تغییرات واریانس کل را تبیین می کردند. باتوجه به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد می شود ارتقاء آگاهی اعضاء از طریق برگزاری کارگاه های توانمندسازی در رابطه با ماهیت و کارکرد تعاونی ها، برنامه ریزی اصولی و واقع بینانه براساس نیازهای تعاونی و رفع مشکلات مرتبط با نظام بانکی در اولویت برنامه های مرتبط با توسعه تعاونی های روستایی در شهرستان ارومیه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: شرکتهای تعاونی روستایی، تکنیک دلفی، شهرستان ارومیه، موانع
 • امیر احمدی، محمد بادسار*، حیدر قلی زاده، رویا کرمی صفحات 37-55

  فقدان تنوع غذایی به عنوان مهم ترین جنبه دسترسی خانوار به غذا، چالشی اساسی برای جوامع روستایی به شمار می آید. هدف اصلی این پژوهش سنجش وضعیت امنیت غذایی خانوارهای روستایی منطقه موردمطالعه با استفاده از شاخص تنوع غذایی و تعیین عوامل اصلی تاثیرگذار بر رژیم غذایی خانوار می باشد. پژوهش مقطعی صورت گرفته جز تحقیقات کاربردی بوده که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گردیده است. ابزار اصلی جهت گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد محاسبه نمره تنوع غذایی برحسب شمارش گروه های غذایی مصرفی توسط خانوار در دوره مرجع 24 ساعته قبل از فرآیند انجام مصاحبه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خانوارهای روستایی استان آذربایجان غربی می باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 482 خانوار به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد عمده گروه های غذایی مصرفی توسط خانوارهای روستایی استان آذربایجان غربی به صورت انواع غلات با 57.9%، گیاهان ریشه ای و غده ای با 56.4% و انواع حبوبات با 49.8% می باشد. همچنین ازلحاظ طبقه بندی تنوع غذایی خانوار های روستایی، 58.1% در طبقه دارای تنوع غذایی متوسط قرار گرفتند. تحلیل روابط مفروض بر اساس مقادیر استاندارد حاصل از هر دو روش تخمین حداکثر بزرگنمایی و Bayesian در نرم افزار Amos نشان داد که متغیرهای مالکیت دام، میزان تحصیلات، بعد خانوار و درآمد سالیانه در حالت کلی 85% از تغییرات متغیر وابسته تنوع غذایی را تبیین می کنند. متنوع سازی منابع درآمدی و در کنار آن ارتقا سطح تحصیلات سرپرست خانوار که منجر به افزایش دانش تغذیه ای و سوق دادن رژیم غذایی به سمت انتخاب و مصرف محصولات سالم تر و متنوع تر در رژیم غذایی خانوارهای روستایی می گردد، پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: شاخص تنوع غذایی، رژیم غذایی خانوار، گروه های غذایی مصرفی
 • جلال یاوری، زهرا اطهری* صفحات 57-72

  امنیت غذایی در ایران همواره یکی از اهداف عمده برنامه ‏های توسعه روستایی و کشاورزی بوده است. در این راستا، خانوارهای روستایی که به طور عمده تامین کننده مواد غذایی کشور هستند می‎ بایست دسترسی مناسبی به مواد غذایی مطلوب داشته باشند، این در حالی است که این موضوع همواره با چالش ‎های بسیاری رو به رو بوده است. لذا، هدف این پژوهش که در سال 1400 با روش کیفی انجام شد، تحلیل چالش ‎های امنیت غذایی در خانوارهای روستایی بود. جامعه تحقیق، سرپرستان خانوارهای روستایی دهستان هفت آشیان شهرستان کرمانشاه بودند (375=N). ابزار اصلی گردآوری داده‎ ها، مصاحبه عمیق با افراد مطلع بود که از طریق نمونه‏ گیری هدفمند و با روش گلوله برفی، مورد مطالعه قرار گرفتند (35=n). تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده به روش تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزار MAX-QDA12، منجر به شناسایی 44 مفهوم در قالب 4 مقوله اصلی شد؛ بر این اساس، چالش‎ های اساسی امنیت غذایی در منطقه مورد مطالعه به ترتیب اهمیت شامل: چالش‎ های مالی و اعتباری (فراوانی تجمعی: 212)، ضعف سیستم مدیریتی و قانونگذاری (فراوانی تجمعی: 190)، چالش‎های فرهنگی اجتماعی (فراوانی تجمعی: 183)، پیچیدگی ماهیت کشاورزی و شرایط محیطی (فراوانی تجمعی: 181) بود. بنابراین، بهبود وضعیت درآمدی خانوارهای روستایی و نظارت دقیق و درست بر قیمت گذاری‏ ها توسط مسیولان تاثیرات مهم و قابل توجهی در بهبود وضعیت امنیت غذایی خواهد گذاشت و توجه بیشتر مسیولان بر چالش ‏های مالی و اعتباری می‎ تواند بسیار راهگشا و مفید باشد.

  کلیدواژگان: امنیت غذایی، خانوار روستایی، چالش&rlm، های مالی و اعتباری، دهستان هفت آشیان
 • یوسف درویشی*، مهدی صادقیها، حسن وحدانی چرزه خون صفحات 73-93

  نظام کالبدی - فضایی، به عنوان یکی از زیر نظام های فضاهای روستایی تحت تاثیر مجموعه‎ای از عوامل درونی و محیط بیرونی خود در حال تغییر و تحول است. در بین مجموعه عوامل محیط بیرونی، شهرها و نوع تعاملات فضایی‎شان با نقاط روستایی یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر تحول روستا و به ویژه نظام کالبدی - فضایی است. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تغییرات کالبدی- فضایی در روستاهای حاشیه شهر کلاله است. روش پژوهش، از نوع توصیفی و تحلیلی است. در مطالعه حاضر، بر اساس اهداف تحقیق، بررسی تغییرات کاربری اراضی در محدوده ی مورد مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست (4،5 و 8) برای سال های 2000 و 2020 انجام شده است. تصاویر رنگی کاذب سنجنده OLI مورد استفاده به باند پانکروماتیک با 20 نقطه کنترل زمینی و با رعایت RMSe مناسب (28/0) زمین مرجع شد. سپس تصاویر سنجنده های MSS و TM به روش تصویر به تصویر با RMSe کمتر از 5/0 زمین مرجع شدند. در پژوهش حاضر جهت پایش تغییرات پوشش زمین از طبقه بندی نظارت شده و الگوریتم حداکثر شباهت استفاده شد. نتایج حاصل از روش آشکارسازی تغییرات کاربری و بررسی رشد روستاهای حاشیه شهر کلاله در طی این سال ها نشان می‎دهد گسترش فیزیکی این روستاها، به ویژه در پیرامون شهر کلاله، برحسب نیاز جمعیت رو به رشد آن بوده و در نتیجه، روند تبدیل زمین‎های کشاورزی و روستایی حاشیه شهر با روند صعودی همراه بوده است. سرمایه و نیروی انسانی در منطقه ضمن تسلط و برتری نسبی بر ناحیه دارای ارتباط دوسویه با نقاط روستایی پیرامون خود است. به عبارت دیگر شهر کلاله با ارایه خدمات و تسهیلات معیشتی- رفاهی روستاهای حوزه نفوذ خود و نیز خرید محصولات تولیدی روستاییان ضمن فراهم نمودن شرایط رشد و پویایی روستاها موجبات ایجاد تغییرات کالبدی- فضایی در آن ها را فراهم آورده است. در همین راستا احیاء و ایجاد نظام سلسله ‎مراتب سکونتگاهی با هدف برقراری روابطی متعادل و منطقی بین شهر و روستاها، از طریق افزایش نقش‎پذیری کانون‎های مرکزی روستایی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: کالبدی &ndash، فضایی، تغییرات کاربری زمین، روستاهای پیراشهری، کلاله
 • فاطمه سوگندی* صفحات 95-111

  صنعت توریسم بزرگترین صنعت جهان است و در تمامی کشورها بعنوان ابزاری حیاتی برای توسعه ی فعالیت های اقتصادی مناطق مختلف محسوب می شود. رشد این صنعت بویژه در بخش گردشگری روستایی می تواند به رشد و توسعه ی کسب و کارهای محلی کمک کند. هدف کلی از انجام این تحقیق، تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی خصوصا در دوران کرونا از دیدگاه اهالی روستای بوژان در شهرستان نیشابور است. این پژوهش، توسعه ای و از نوع تحلیلی است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق تحلیل عامل و آلفای کرونباخ بدست آمده است. در این خصوص با رابطه کوکران، حجم نمونه 294 نفر به دست آمد که براساس آن پرسشنامه در اختیار روستاییان قرار گرفت. انتخاب نمونه از مردم محلی با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام می گیرد. پیگیری اهداف تحقیق پس از آمار توصیفی با کاربرد تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون t و رگرسیون چندگانه انجام شده و داده های گرداوری شده با استفاده از نرم افزارهای Excel و SPPS تجزیه تحلیل شد. نتایج آماری حاصل نشان می دهند که عوامل جاذبه های روستا، زیرساخت روستا، نحوه برخورد روستاییان، سطح اقتصادی، سطح اجتماعی، مدیریتی و زیست محیطی همگی عواملی هستند که بر توسعه گردشگری روستای بوژان تاثیر داشته و رابطه مستقیم با آن دارند که در این بین ویروس کرونا بیشترین درصد واریانس را در عوامل موثر بر توسعه گردشگری روستایی با رابطه معکوس به متغیر وابسته را دارد. با تحلیل نتایج بدست آمده، در پایان نیز پیشنهاداتی برای توسعه گردشگری روستایی این منطقه در دوران کرونا عنوان می شود.

  کلیدواژگان: توسعه، روستا، گردشگری، ویروس کرونا، بوژان
 • ماشاالله سالارپور*، مجتبی اکاتی صفحات 113-122

  گیاهان دارویی در طول زندگی بشر از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند. از آنجا که در ایران تنوع گیاهان دارویی بسیار زیاد است، صادرات این نوع گیاهان می تواند ارزآوری زیادی برای ایران داشته باشد. در این مطالعه با توجه به داده های سال های 1997 تا 2020 در فایو چهار نوع از گیاهان دارویی با نام های رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز برای خوشه بندی بازارهای هدف صادراتی (20 کشور برتر) استفاده شدند. این 20 کشور بر اساس شاخص های سهم بازار، اندازه بازار، رشد بازار، استمرار صادرات، ساختار بازار، مزیت رقابتی و قیمت صادراتی انتخاب شده و سپس با استفاده از تکنیک خوشه بندی k-means و توسط نرم افزار SPSS، خوشه بندی شدند. نتایج نشان داد بازارهای هدف صادراتی ایران بر اساس اولویت قیمت صادراتی باید به چهار خوشه تقسیم بندی شوند. پاکستان، امارات و اوکراین در یک خوشه (خوشه اول)، پرو، هند، چین، بنگلادش، بحرین، ترکیه، قطر و کویت در یک خوشه (خوشه دوم)، ژاپن و کره در خوشه سوم و کشورهای سنگاپور، انگلستان، کلمبیا، مالزی، اسپانیا، بلژیک، آلمان و روسیه در خوشه چهارم قرار می گیرند. بنابراین، پیشنهاد می شود صادرات به کشورهایی که در خوشه اول قرار دارند، افزایش یابد. از طرفی می توان با قیمت کمتر، صادرات بیشتری به کشورهای اطراف ایران داشت. از آنجا که کشورهای خوشه چهارم بازارهای نویی برای گیاهان دارویی ایران هستند و با صادرات به این کشورها می توان ارز بیشتری به دست آورد. همچنین پیشنهاد می شود، دولت به صادرات گیاهان دارویی که دارای کشش تقاضای جهانی بالایی هستند، توجه بیشتر داشته باشد.

  کلیدواژگان: روش k-means، اندازه بازار، قیمت صادراتی، استمرار صادرات، گیاهان دارویی
 • حسین حیدری*، احمد شکیبا، کریم وثوقی نیری، احمد حاج علیزاده صفحات 125-143

  دغدغه توسعه روستایی و توانمندی اجتماعات روستایی یکی از مسایل مهم جوامع توسعه نیافته در جهان امروز است. پیش از این تصور بر این بود که می توان این اجتماعات را با برخی مداخلات و با تهیه طرح های جامع و به صورت دستوری از فقر و عقب ماندگی نجات داده و معیشت پایداری برای ساکنان روستایی فراهم کرد؛ ولی امروز مشخص شده است که توان و ظرفیت درونی اجتماعات روستایی بیش از هر چیز دیگر در امکان تحقق توسعه و ایجاد معیشت پایدار دخیل است. این مقاله می کوشد ظرفیت و پتانسیل توسعه روستاهای شهرستان ملکشاهی را بر اساس شاخص های اجتماعی اقتصادی طبقه بندی نماید. روش تحقیق پیمایش و جامعه آماری خانوارهای روستاهای شهرستان ملکشاهی است. حجم نمونه 580 نمونه است که با فرمول کوکران تعیین شده است. روش نمونه گیری، نمونه گیری مطبق و انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی است. یافته ها نشان داد که روستاهای شهرستان ملکشاهی در شاخص های اجتماعی مانند انسجام، مشارکت، اعتماد و مهارت و آموزش وضعیت به مراتب بهتری در مقایسه با شاخص های اقتصادی مانند اشتغال، دسترسی به اعتبارات، درآمد و ساختارهای نهادی دارند. نتایج نشان داد که برای اجرای برنامه توان افزایی و تامین معیشت پایدار، در کنار بهره مندی از سرمایه اجتماعی و انسانی محلی باید نسبت به رفع موانع دسترسی به اعتبارات مالی و به چرخه انداختن سرمایه های کوچک و مازاد جوامع روستایی بهره برد.

  کلیدواژگان: معیشت پایدار، ظرفیت جوامع محلی، شاخص های اجتماعی اقتصادی، خوشه بندی، شهرستان ملکشاهی
|
 • Zahra Kamali, Maryam Ghasemi * Pages 1-19

  AIn Iran, the risk of annual floods causes great damage to the villagers of the affected areas, especially in the housing sector. Therefore, it is necessary to pay attention to physical resilience due to the high vulnerability of rural housing in the face of floods. Based on this, the present study has investigated the optimal strategies for physical resilience of rural housing in the face of floods. The research method is descriptive-analytical based on documentary studies and field survey After initial exploratory studies, 9 villages in Dargaz city that were most vulnerable to floods were selected as a sample.data analysis was performed using two strategic planning instruments (SWOT-QSPM(. Due to the expertise of these two tools, the research questionnaire was completed with the help of 25 rural experts (Dehyar and members of the village Islamic council). Based on initial exploratory studies, 14 strengths and opportunities were identified as advantages and 18 weaknesses and threats as constraints on the physical resilience of rural housing in the face of floods. According to the final score IFE = 2.46 And EFE=2.41 "Defensive strategies" or at least - at least as focal strategies were selected to increase the physical resilience of rural housing. The overall goal of defensive strategies, or "survival strategies," is to reduce system weaknesses to reduce and neutralize threats. Based on the analysis performed in the QSPM matrix, among the defensive strategies of "Increasing residents' knowledge and awareness of the principles of standard construction in flood-prone areas", it has obtained the highest score of 2.637 and was selected as the first strategy.

  Keywords: flood, Physical resilience, rural housing, Dargaz city, SWOT-QSPM
 • Fatemeh Kazemiyeh *, Asma Eidi, Sadegh Esmaili Pages 21-35

  The formation and expansion of rural cooperative companies is one of the most important policies and strategies for the development of the agricultural sector and the rural society of Iran in the last half century. Therefore, considering the role that rural cooperative companies can have in this regard, the present research was conducted with the aim of identifying the barriers to the development of rural cooperative companies in Urmia city. This research is applied in terms of purpose and analytical-exploratory in terms of methodology and has a qualitative-quantitative approach. The statistical population consisted of two groups. The first group was experts and experts in rural cooperative affairs, which was conducted with 15 people using a targeted sampling method. The second group of managers and members of the board of directors of rural cooperative companies in Urmia city in 2021 were 120 people, and due to the limited statistical population, the census method was used to collect information. Collecting and collecting data and information was done in the form of documents and field. Data analysis was done using exploratory factor analysis technique and with the help of Spss22 software. The results of the research showed that the barriers to the development of rural cooperative companies in Urmia city were classified in the form of seven social-cultural factors, structural, economic, managerial, political, organizational-supportive and service characteristics, and the first factor is called cultural. - Social and by explaining 11.41% of the variance changes, it was introduced as the most important factor, which is the low professional knowledge of the cooperative members, the differences in the amount of members and cooperative elements, the low spirit of responsibility among the cooperative members, including The variables located in this factor were Based on the obtained results, the problems summarized in seven factors explained about 62% of the total variance changes. According to the results of the research, it is suggested to raise the awareness of the members through holding empowerment workshops regarding the nature and function of cooperatives, principled and realistic planning based on the needs of cooperatives .

  Keywords: Barriers, Delphi Technique, Rural Cooperatives, Urmia
 • Amir Ahmadi, Mohammad Badsar *, Heydar Gholizadeh, Roya Karami Pages 37-55

  Lack of food diversity as the most important aspect of household access to food is a major challenge for rural communities. The main purpose of this study is to assess the food security status of rural households in the study area using the food diversity index and determine the main factors affecting the household diet. This cross-sectional research is one of the applied researches that has been compiled by a descriptive-analytical method. The main tool for data collection is a combination of a standard questionnaire calculating the score of food diversity in terms of counting food groups consumed by the household in the reference period of 24 hours before the interview and a researcher-made questionnaire. The statistical population includes all rural households in West Azerbaijan province. 482 households were selected as a statistical sample by cluster sampling in several stages using Cochran's formula. The results showed that the main food groups consumed by rural households in West Azerbaijan province are cereals with% 57.9, root and tuberous plants with% 56.4 and legumes with% 49.8.Also, in terms of food diversity classification of rural households, %58.1 were in the category of moderate food diversity. Analysis of hypothetical relationships based on standard values obtained from Maximum Likelihood Estimates and Bayesian maximal estimation methods in Amos software showed that the variables of livestock ownership, education level, household size, and annual income, in general, explain% 85 of the changes in food variability dependent variables. It is suggested to diversify the sources of income and at the same time improve the level of education of the head of the household, which leads to increasing nutritional knowledge and leading the diet towards choosing and consuming healthier and more varied products in the diet of rural households

  Keywords: Dietary diversity index, Family diet, Consumer food groups
 • Jalal Yavari, Zahra Athari * Pages 57-72

  Attention to food security in Iran has always been one of the main goals of rural and agricultural development programs. In this regard, rural households, which are the main suppliers of the country's food, should have proper access to the desired food, while this issue has always faced many challenges. Therefore, the purpose of this study, which was conducted in the year 2021 with a qualitative method, was to analyze the challenges of food security in rural households. The study population was the heads of rural households in Haft Ashian District from Kermanshah Township (N=375). The main tool of data collection was in-depth interviews with key informants who were studied through purposeful sampling and snowball method (n=35). Analysis of data collected by content analysis method using MAX-QDA12 software led to the identification 44 concepts in the form of 4 main categories. Based on this, the basic challenges of food security in the study area in order of importance include: financial and credit challenges (frequency: 212), weak management and legislation (frequency: 190), socio-cultural challenges (frequency: 183) and the complexity of the nature of agriculture and environmental conditions (frequency: 181). Therefore, improving the income rural households will have important and significant effects on the improvement of food security, and the emphasis and attention of the authorities on financial and credit challenges can be very useful.

  Keywords: Food Security, Rural Household, Financial, Credit Challenges, Haft Ashian District
 • Yousef Darvishi *, Mahdi Sadeghiha, Hassan Vahdani Charzekhon Pages 73-93

  The physical-spatial system, as one of the subsystems of the rural area, changes under the influence of a number of internal factors and its external environment. Among the external environmental factors, cities and the nature of their spatial interaction with rural areas are one of the most important factors that influence the development of the village and especially the physical-spatial system. Accordingly, the aim of this study is to investigate the physical-spatial changes in the villages on the outskirts of Kalaleh. The research method is descriptive and analytical. In this study, based on the research objectives, the study of land use changes in the study area was conducted using Landsat satellite images (4, 5 and 8) for 2000 and 2020. The used false color images of OLI sensor were referred to the panchromatic band with 20 ground control points and considering the corresponding RMSe (0.28) of the ground. Then, the images of the sensors MSS and TM were referenced by the image-to-image method with RMSe less than 0.5 soil. In this study, supervised classification and maximum similarity algorithm were used to monitor land cover changes. The results of the land use change detection method and the study of the growth of villages in the outskirts of Kalaleh during these years show that the physical development of these villages, especially around Kalaleh city, is growing according to the needs of the population and consequently the process of conversion of agricultural land. And a village on the outskirts of the city was associated with an upward trend. Although the capital and labor in the region dominate and have a relative superiority over the area, there is a reciprocal relationship with the surrounding rural areas. In other words, the city of Kalaleh, by providing livelihood services and facilities to the villages within its sphere of influence, as well as purchasing products produced by the villagers and creating the conditions for the growth and dynamism of the villages, brought about physical-spatial changes in these villages.

  Keywords: physical-spatial, land use changes, Villages In Peripheral Areas, Kalaleh
 • Fatemeh Sogandi * Pages 95-111

  The tourism industry is the largest industry in the world and all countries is considered an essential tool for the development of economic activities in different fields. The development of this industry, especially in rural tourism, can help the development of local businesses. The general purpose of this study is to analyze the factors affecting the development of rural tourism, especially during the Corona period from the perspective of the residents of Bozhan village in Neishabour. This research is descriptive and analytical. The validity and reliability of the questionnaire were obtained through factor analysis and Cronbach's alpha. In this regard, a questionnaire was provided to the villagers based on Cochranin which the sample size was 294 people. Sample selection from local people is done by a simple random sampling method. Research objectives are performed by descriptive statistics and then an exploratory factor analysis technique, multiple regression and t-test. In this regard, the collected data are analyzed using Excel and SPPS software. The statistical results show that the factors of village attractions, village infrastructure, and villagers’ attitude, and economic level, social, managerial and environmental level are the factors that affect the development of tourism in Bozhan village and have a direct relationship with it. But coronavirus has the highest percentage of variance in the factors affecting tourism development with an inverse relationship with the dependent variable. Finally, some suggestions are mentioned based on the analyzing data for the development of rural tourism in this region during the Corona period.

  Keywords: Development, Village, Tourism, corona virus, Bozhan
 • Mashaallah Salarpoor *, Mojtaba Okati Pages 113-122

  Medicinal plants have been great importance throughout human life. Because the variety of medicinal plants in Iran is huge, exporting these types of plants can be a great deal for Iran. In this study, according to data from 1997 to 2020 in FAO, four types of herbs, fennel, anise, badian, and coriander were used to cluster the target export markets (the top 20 countries). These 20 countries were selected based on market share indicators, market size, market growth, export continuity, market structure, competitive advantage and export price, then clustered using k-means clustering technique and SPSS software. The results showed that Iran's export target markets should be divided into four clusters based on export price priority. Pakistan, UAE and Ukraine in one cluster (first cluster), Peru, India, China, Bangladesh, Bahrain, Turkey, Qatar and Kuwait in one cluster (second cluster), Japan and Korea in third cluster and Singapore, UK, Colombia, Malaysia, Spain, Belgium, Germany and Russia are in the fourth cluster. Therefore, it is suggested to increase exports to the countries in the first cluster. On the other hand, it is possible to export more to countries around Iran at a lower price. Because the countries of the fourth cluster are new markets for Iranian medicinal plants, more currency can be earned by exporting to these countries. It is also suggested that the government pay more attention to the export of medicinal plants that have a high global demand.

  Keywords: K-Means technique, Market Size, export price, export continuity, medicinal plants
 • Hossein Heidari *, Ahmad Shakiba, Karaim Vosoughi Niri, Ahmad Hajalizadeh Pages 125-143

  The concern of rural development and the empowerment of rural communities is one of the most important issues of underdeveloped communities in the world today. Before this, it was believed that these communities can be saved from poverty and backwardness with some interventions and by preparing comprehensive plans and in an orderly manner and provide a sustainable livelihood for the rural residents; But today, it is clear that the inner power and capacity of rural communities is involved more than anything else in the possibility of realizing development and creating a sustainable livelihood. This article tries to classify the capacity and development potential of the villages of Malekshahi city based on socio-economic indicators. The research method is the survey and statistical population of households in the villages of Malekshahi city. The sample size is 580 samples determined by Cochran's formula. The sampling method is matched sampling and random selection of samples. The findings showed that the villages of Malekshahi have a much better situation in terms of social indicators such as cohesion, participation, trust, skill and education compared to economic indicators such as employment, access to credits, income and institutional structures. The results showed that in order to implement the empowerment program and provide sustainable livelihood, in addition to benefiting from the local social and human capital, it is necessary to take advantage of removing obstacles to access to financial credits and putting small and surplus funds into the cycle of rural communities.

  Keywords: Sustainable livelihood, the capacity of local communities, Socio-Economic Indicators, Clustering, Malekshahi