فهرست مطالب

مشکوه - پیاپی 158 (بهار 1402)

فصلنامه مشکوه
پیاپی 158 (بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی راد* صفحات 4-32
  بر پایه گزارش ابن ابی حاتم رازی، ابوحمزه ثمالی از جمله مشایخ متروک الحدیث حفص بن غیاث نخعی است. مسیله اصلی پژوهش حاضر، تحلیل و اعتبارسنجی دو فرضیه درباره تبیین زمینه ها و ادله مفاد گزارش یادشده است. پژوهش حاضر ، اعتبار فرضیه عدم وثاقت ابوحمزه، به عنوان دیدگاه شایع در منابع اصلی رجال عامه را به چالش کشیده و فرضیه اندیشه سیاسی ابوحمزه را به عنوان فرضیه مقبول معرفی می کند که در مواجهه سلبی با میراث حدیثی وی اثرگذار بوده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که گزارش ابن ابی حاتم نظریه اصلی حفص بن غیاث درباره شخصیت و اعتبار احادیث ابوحمزه نیست و استناد به آن در کتاب های رجال عامه به عنوان کهن ترین دلیل در جرح و تضعیف ابوحمزه نادرست است و شواهد متعددی بر نقد و نقض آن وجود دارد.
  کلیدواژگان: ابوحمزه ثمالی، حفص بن غیاث، متروک الحدیث، مدرسه رجالی بصره، نقد الرجال
 • فرشته علیزاده، ثریا قطبی* صفحات 33-63

  خودباوری درک توانایی ها، ظرفیت ها و مهارت های فردی و شناخت جایگاه والای انسانی بر مبنای جهان بینی الهی است. همچنین خودباوری باور به این امر است که انسان با استفاده از همه توانمندی های خویش و یاری جستن از خداوند می تواند به سعادت دنیوی و اخروی دست یابد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مولفه های خودباوری در روایات امام علی (ع) است که با روش توصیفی _ تحلیلی از نوع تحلیل محتوا انجام گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مولفه های خودباوری در روایات علوی دربرگیرنده خودباوری فردی، اعتقادی و نوعی است. خودباوری فردی با باور به ویژگی های برتر مخصوص به خویشتن در عرصه اعتقاد و عبادت، اخلاق و شخصیت، پیشوایی، رزم آوری و دانشوری دارای 1549 مضمون روایت و 92/5 درصد فراوانی است. خودباوری اعتقادی نیز با باور به اسلام به عنوان کامل ترین دین، برترین خلق بودن پیامبر اسلام (ص)، اعتقاد به رسالت جهانی ایشان، و به برترین کتاب بودن قرآن کریم، باورمندی به فضایل خاص ایمه (ع) و به قیام قایم آل محمد (عج) در آخرالزمان دارای 119 مضمون روایت و 7/1 درصد فراوانی است و خودباوری نوعی با اعتقاد به اشرف مخلوقات بودن و امانت دار الهی بودن آدمی، شش مضمون روایت و چهار درصد فراوانی را داراست.

  کلیدواژگان: روایات امام علی(ع)، خودباوری نوعی، خودباوری فردی، خودباوری اعتقادی
 • سید علی نقی ایازی* صفحات 64-87
  امروزه فراوانی سختی ها بخشی از زندگی روزمره شده است؛ ازاین رو برای مدیریت و کنترل آن ها لازم است که تمهیدات متناسب با جامعه هدف شناسایی شود تا مواجهه به شکل بهینه صورت گیرد. با توجه به این نکته مهم، مطالعه پیش رو با بهره مندی از تکنیک تحلیل محتوا و تحلیل مضمون و استفاده از مبانی نظری تاب آوری، به استخراج و تحلیل اجتماعی آموزه های قرآنی پرداخته و به این پرسش پاسخ داده است که عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در جامعه دینی بر اساس آموزه های قرآنی چیست؟ یافته های تحقیق به دو مقوله سرمایه معنوی و زیست معنوی دست یافته است. همچنین دو زیرمقوله ارزش های انسانی و مذهبی برای مقوله سرمایه معنوی و دو زیرمقوله فعالیت های معنوی و مذهبی برای مقوله زیست معنوی شناسایی شده و ذیل هریک، تعامل مفاهیم مرتبط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: تاب آوری اجتماعی، آموزه های قرآنی، ارزش های انسانی، فعالیت معنوی، زیست معنوی
 • علی هابطی نژاد* صفحات 88-111
  امامت از مهم ترین مسایل چندوجهی در کلام اسلامی است. مسیله اصلی پژوهش حاضر ارزیابی تفسیر طبرسی از آیات امامت است که با مقایسه تفسیر او با تفسیر عالمان امامیه همچون سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی و ابوالفتوح رازی انجام پذیرفته است. فرضیه پژوهش تداوم رویکرد شیخ طوسی در تفسیر طبرسی و غلبه لوازم تدوین تفسیری جامع در قرن ششم بر تفسیر آیات امامت بوده و نوآوری پژوهش حاضر در تمرکز بر محور آیات امامت و تفسیر طبرسی است. با استناد به آنچه در پنج محور مورد تحلیل قرار گرفته، می توان تفسیر طبرسی از این آیات را متاثر از جایگاه وی در تفسیرنگاری امامیه دانست. پیش از طبرسی، شیخ طوسی کوشید با رویکردی تقریبی، آیات امامت را تفسیر کرده و از مباحث حساسیت برانگیز در تفسیر این آیات، در عین تبیین دیدگاه تفسیری شیعه، اجتناب کند. او توانست روش تفسیری امامیه را در قالب اولین تفسیر جامع شیعه تثبیت کند. طبرسی نیز مسیر آغازشده به وسیله شیخ را به خوبی تثبیت و ترویج کرد.
  کلیدواژگان: تفسیر، امامت، آیات امامت، طبرسی، مجمع البیان
 • فاطمه علایی رحمانی*، نسرین وجدانی، فرشته معتمد لنگرودی صفحات 112-140

  دعای هفتم صحیفه سجادیه از جمله ادعیه توصیه شده در مواقع اندوه و بروز دشواری های طاقت فرساست. یکی از مهم ترین سوالات درباره این دعا، کشف مضامین اصلی و هدف امام سجاد (ع) از بیان آن است. در پژوهش حاضر کوشیده شده با استفاده از روش تحلیل محتوا و استخراج مقوله های موجود در دعای یادشده، شیوه مواجهه صحیح انسان با بلاها و آداب دعا به درگاه خداوند در این شرایط شناسایی شود. یافته ها نشان دهنده آن است که امام عارفان (ع) در این دعا در پی ترسیم ادب گفتاری انسان در هنگام نزول بلا و سختی در برابر خداوند متعال است. در این ترسیم، امام (ع) با اذعان به تاثیر قدرت و اراده پروردگار در جاری شدن همه امور _ از جمله پیدایش سختی ها _ به بیان قدرت پروردگار متعال در حل گرفتاری ها به عنوان یگانه قدرت موثر در عالم هستی پرداخته است. جهت گیری عمده فرازهای دعای هفتم با تبیین قدرت، اراده و مشیت پروردگار در همه امور توحیدی است. همچنین اقامه برهان فراموش کردن غیر خدا در سختی ها در این دعا نمایان است.

  کلیدواژگان: امام سجاد(ع)، دعای هفتم صحیفه، رفع گرفتاری ها، نزول سختی ها، قدرت خداوند
 • مهدیه حسینی، مریم برهمن* صفحات 141-163

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی خاستگاه ضعف اراده آدمی و روش های اصلاح آن بر اساس قرآن کریم است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی با رویکرد کیفی و روش آن تحلیلی _ استنتاجی و نمونه گیری به صورت هدفمند است. برای جمع آوری اطلاعات از روش مرور نظام مند و از ابزار فیش برداری استفاده شده است. انسان بر اساس اراده می تواند آینده ای سعادت بخش یا شقاوت آلود برای خود رقم بزند؛ ولی در عین آزادی برای تربیت خویش، با برخی محدودیت ها روبه روست. ضعف اراده آدمی یکی از مهم ترین محدودیت هایی است که مانع به مقصد رسیدن یا باعث کندی حرکت می شود؛ چنان که زمینه ساز بروز گناه، افعال ناپسند و شکل گیری اراده شیطان در انسان می شود. اصل به دست آمده برای اصلاح ضعف یادشده، تقوا و تزکیه با تکیه بر تقوای حضور است. بر اساس نتایج پژوهش، روش های سازنده برگرفته از آیات قرآن برای اصلاح این ضعف ها عبارت اند از: تاسی محب از محبوب، تحریک انگیزه های ایمانی و تقویت خداخواهی، تقوا و تزکیه، خودپایشی و خودکنترلی.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، ضعف اراده، تقویت انگیزه، خودکنترلی، وسوسه شیطان
|
 • Ali Rad * Pages 4-32
  According to Ibn Abī-Ḥātam Rāzī, Abū Ḥamza al-Thumālī is one of the Ḥafṣ b. Ghīyāth’ masters who his tradition is desolated. The research main issue is the analysis and validation of two hypotheses about the contexts explanation and contents evidence of the mentioned report. The present research challenges the hypothesis validity, as a popular point of view in the main sources, and introduces the Abū Ḥamza's political thought hypothesis as an acceptable hypothesis that has been effective negatively in dealing with his tradition heritage. The findings show that Ibn Abī-Ḥātam's report is not the main theory about Ḥafṣ b. Ghīyāth about validity of Abū Ḥamza's traditions, and citing it in the popular narrators’ biographies as the oldest reason for insulting and undermining Abū Ḥamza is incorrect and there are many evidences of its criticism and violation.
  Keywords: Abū Ḥamza al-Thumālī, Ḥafṣ b. Ghīyāth, desolated in tradition, Basra narrators’ School, narrators criticism
 • Fereshte Alizadeh, Soraya Qutbi * Pages 33-63

  Self-esteem is the understanding individual abilities, capacities and skills, as well as recognition of the high human position based on the divine worldview; believing that man can achieve worldly and hereafter happiness by using all his abilities and seeking God’s help. The research purpose is to identify and analyze the self-esteem components in Imam Ali’s (A.S.) narrations. The findings indicate that self-esteem components in Alawites traditions include individual, believing and generic self-esteem. Individual self-esteem in the field of belief and worship, ethics and personality, leadership, martial arts and scholarship has 1549 narrations (92.5%). Believing self-esteem which knows Islam as the perfect religion, the Prophet is the best creation and his mission is universal, Holy Qur'an is the best book, special virtues of the Imams (A.S.) and also the rise of the Upriser has 119 narrations (7.1%). Generic self-esteem, with the belief that man is the best of creations and God's trustee, has 6 narrations (4%).

  Keywords: Imam Ali’s (A.S.) narrations, Generic self-esteem, Individual self-esteem, believing self-esteem
 • Seyed Alinaghi Ayazi * Pages 64-87
  Nowadays, hardships are considered as part of everyday life. Therefore, in order to manage and control them, it is necessary to identify appropriate measures for the target community in order to show the most suitable response. Therefore, this study, using content analysis and theme analysis techniques and using the theoretical foundations of resilience, has extracted and analyzed the social teachings of the Qur'an. The question of this research is: What are the effective factors on social resilience in religious society based on Qur’anic teachings? The findings have achieved two categories of spiritual capital and spiritual life. Also, two sub-categories of human and religious values for spiritual capital category and two sub-categories of spiritual and religious activities for the spiritual life category have been identified and for each one, the interaction of related concepts has been discussed and investigated.
  Keywords: Social Resilience, Qur’anic teachings, Human Values, spiritual activity, Spiritual life
 • Ali Habeti-Nejad * Pages 88-111
  Imamate is one of the most important and multifaceted issues in Islamic theology. The main issue of the research is the evaluation of Tabarsi's interpretation of the Imamate verses by comparing his interpretation with the Twelvers narrators such as al-Sharīf al-Murtaḍā, al-Shaykh al-Mufid, Shaykh Tusi and Abu al-Futuh al-Razi. The research hypothesis is the continuation of Shaykh Tusi's approach in Tabarsi's commentary and the predominance of comprehensive commentary compilation tools in the 6th century on the interpretation of Imamate verses. Present research innovation is to focus on the Imamate verses and Tabarsi's interpretation. Based on what has been analyzed in five areas, it is possible to consider Tabarsi's interpretation of these verses as influenced by his position in Twelvers exegesis. Before Tabarsi, Shaykh Tusi tried to interpret the Imamate verses with an approximate approach and to avoid sensitive topics in these verses interpretation, while explaining the Shi'ite interpretation point of view. He established the Twelvers interpretation method in the form of the first Shi’ite comprehensive interpretation. Tabarsi also established and promoted his path.
  Keywords: Imamate verses interpretation, Ali’s (A.S.) Imamate, Shaykh Tabarsi, Majma‘al-Bayan, religions approximation
 • Fateme Alaei Rahmani *, Nasrin Vojdani, Fereshte MoTamed Langerudi Pages 112-140

  The seventh supplication of Al-Ṣaḥīfa al-Sajjādiyya is one of the recommended supplications in times of sadness and ​ ​ overwhelming difficulties. One of the most important issues about this supplication is to discover the main themes and the purpose of Imam Sajjad (A.S.) from its expression. The present research has tried to identify the correct way of dealing with the calamities and praying God manners by using content analysis and extracting the categories in the mentioned supplication. The findings show that in this supplication, Imam (A.S.) is trying to outline the manners of human speech during calamity and hardship before God Almighty. Acknowledging the influence of God's power and will in all matters, including hardships, Imam (A.S.) has expressed the power of God Almighty in solving problems as the only effective power in the universe. The main orientation of the seventh supplication is monotheistic orientation by explaining God's power, will and providence in all matters. Also, the proof of forgetting others in hardships, but God is evident in this supplication.

  Keywords: Imam Sajjad’s (A.S.) supplication, seventh supplication, resolving troubles, reducing difficulties, God's power
 • Mahdiah Hosseini, Maryam Berahman* Pages 141-163

  This study aim is to investigate the origin of the human will weakness and its correction methods based on the Holy Qur’an. The research is practical in terms of purpose with qualitative approach and analytical-inferential method as well as targeted sampling. To collect information, a systematic review method and a survey tool have been used. Based on his will, man can create a prosperous or miserable future for himself; but he faces some limitations while he has the freedom to educate himself. Man's will weakness is one of the most important limitations that prevent or slow down reaching the destination; as it provides the ground for sin, indecent actions and Satan's will formation. The principle to correct the aforementioned weakness is piety and cultivation based on the piety of presence. Based on the results, the constructive methods taken from the Qur'an verses to correct these weaknesses are: taking the role model of the lover from the beloved, stimulating religious motivations and strengthening godliness, piety and refinement, self-monitoring and self-control.The principle obtained to correct the mentioned weakness is piety and cultivation based on the piety of presence. According to the results of the research, the constructive methods taken from the verses of the Qur'an to correct these weaknesses are: establishment and companionship of the beloved of/with the beloved, stimulation of motivation faith and strengthening godliness, piety and cultivation, self-monitoring and self-control.

  Keywords: Holy Qur’an, will weakness, strengthening motivation, self-control, Satan temptation, piety of presence